Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 08. januar 2018

Mødedato
08-01-2018 kl. 15:00 - 15:15
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   
 • Poul Andersen, A - Jette Jensen stedfortræder
 • Morten Weiss-Pedersen, C - Knud Erik Langhoff stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt
  2. Mødeplan for regionsrådet 2018
  3. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus
  4. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik
  5. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark
  6. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole
  7. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen
  8. Udpegning af medlem til bestyrelsen for International Business College Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa
  9. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole
  10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole
  11. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF
  12. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd
  13. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn
  14. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
  15. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HF & VUC Fyn
  16. Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Syd
  17. Udpegning af medlem til Uddannelsesudvalget ved Kolding HF og VUC
  18. Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding
  19. Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Syddansk Universitet
  20. Udpegning af medlemmer til fordelingsudvalg (gymnasiale uddannelser)
  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU Vest
  22. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU Syd
  23. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn
  24. Udpegning af medlemmer til Interreg 5A udvalget
  25. Udpegning af medlemmer til Syddansk Mobilitetsråd
  26. Udpegning af medlemmer til Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark (Det Syddanske EU-kontor)
  27. Indstilling af medlemmer og suppleanter til to regionale arbejdsmarkedsråd
  28. Udpegninger til Region Sønderjylland-Schleswig
  29. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo
  30. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding
  31. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera
  32. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Fonden Inspiring Denmark
  33. Udpegning af repræsentant til Kulturregion Trekantområdet
  34. Udpegning af repræsentant til Kulturregion Vadehavet
  35. Udpegning af medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk
  36. Udpegninger til Nordsøkommissionen og Conference of Peripheral Maritime Regions
  37. Udpegning af tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S
  38. Udpegning af repræsentant til VadehavsForums plenarforsamling
  39. Udpegning til medlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet
  40. Udpegning af observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
  41. Udpegning af observatør til STRING
  42. Udpegning af politisk repræsentant til iEER 2018-19
  43. Udpegning af politiske repræsentanter til 'Northern Connections'
  44. Udpegning af ny politisk repræsentant til Vanguard Initiativet
  45. Udpegning af medlem til DialogForumNorden
  46. Udpegning af medlemmer til LAG og FLAG bestyrelser
  47. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn
  48. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Partnerskab for Østersøturisme
  49. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Byg til Vækst
  50. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester
  51. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe for Fredericia Sundhedshus
  52. Udpegning af medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget
  53. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland
  54. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland
  55. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn
  56. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Hospice Sydfyn
  57. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center
  58. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi
  59. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for psykologer
  60. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for tandlæger samt koordinationsudvalget på tandlægeområdet
  61. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg vedr. almen lægehjælp
  62. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger
  63. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik
  64. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget for fodterapi
  65. Udpegning af medlemmer til Regionstandlægenævnet
  66. Udpegning af medlemmer til Praksisplanudvalget
  67. Udpegning af medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis
  68. Udpegning af medlemmer til Epidemikommissionen
  69. Udpegning af medlem til Gigtforeningens repræsentantskab
  70. Udpegning af medlemmer og suppleanter til De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark
  71. Udpegning af medlem og suppleant til ungetilbuddet på Center for Høretab
  72. Udpegning af medlem og suppleant til Center for Rehabilitering og Specialrådgivning
  73. Udpegning af observatør til bestyrelsen for Solgaven, Vejle
  74. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland
  75. Udpegning af repræsentanter til generalforsamlingen for Jysk Linnedservice
  76. Udpegning af medlemmer til Kunstudvalg Nyt OUH/Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND
  77. Indstilling af sagkyndige retsmedlemmer


  Sagsnr. 17/44488
  1. Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som et led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen skal ændres. En midlertidig bestemmelse om vederlæggelse af stedfortrædere skal desuden fornys.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som et led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen i Region Syddanmark skal ændres. Det betyder, at ligestillingsudvalget og udvalget for dansk-tysk samarbejde skal nedlægges og erstattes af et digitaliseringsudvalg og udvalget for uddannelse og arbejdskraft.

  Det skal i styrelsesvedtægten anføres, hvilke stående udvalg regionsrådet skal nedsætte, og hvilke opgaveområder, der hører under de enkelte udvalg. Som en følge af den nye udvalgsstruktur er opgaveområderne for udvalgene opdateret.

  Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning.

  Hvilke opgaver og kompetencer, de stående udvalg skal varetage inden for deres ansvarsområder, er beskrevet i notat om delegation af kompetencer til stående udvalg. Notatet er vedlagt som bilag til orientering. Sagen om delegation forelægges regionsrådet i en særskilt sag på næste regionsrådsmøde.

  Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum, og vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.

  Udkast til ændret styrelsesvedtægt behandles umiddelbart inden regionsrådsmødet den 8. januar 2018 i forretningsudvalget. Forretningsudvalgets anbefaling vil foreligge inden regionsrådsmødet.

  Der er til regionsrådets orientering vedlagt bilag med forslag til generelle delegationer, som forelægges regionsrådet samtidig med 2. behandlingen af styrelsesvedtægten den 22. januar 2018.

  Vederlag

  Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af regionale hverv, at summen af vederlag til medlemmer af forretningsudvalget, stående udvalg, udvalgsformænd og evt. særlige udvalg højst kan udgøre 200 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Det fremgår desuden, at vederlag til udvalgsformændene skal fremgå af styrelsesvedtægten. Det foreslås således, at vederlaget for varetagelsen af hvervet som udvalgsformand fastsættes til 4,45 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Regionsrådet besluttede på det konstituerende møde, at hvert medlem af forretningsudvalget vederlægges med 4,45 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Det foreslås desuden, at man som medlem af et stående udvalg modtager 1,27 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark behandles første gang og herefter oversendes til 2. behandling på førstkommende regionsrådsmøde den 22. januar 2018 til endelig vedtagelse.

  At vederlag til hver udvalgsformand for de stående udvalg fastsættes til 4,45 % af regionsrådsformandens vederlag.

  At vederlag til hvert medlem af de stående udvalg fastsættes til 1,27 % af regionsrådsformandens vederlag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/14532
  2. Mødeplan for regionsrådet 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådets mødeplan for 2018 skal godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmøder

  I de senere år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

  Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2018 med mødestart kl. 15.00:

  • Mandag den 22. januar
  • Mandag den 26. februar
  • Mandag den 19. marts
  • Mandag den 30. april
  • Mandag den 28. maj
  • Mandag den 25. juni
  • Mandag den 27. august
  • Mandag den 24. september
  • Mandag den 29. oktober
  • Mandag den 26. november
  • Mandag den 17. december.

  Herudover kan det oplyses, at der planlægges afholdt budgetseminarer for regionsrådet den 14. marts og 18. juni, og at Danske Regioner afholder generalforsamling den 22. marts 2018.

  Orienterende regionsrådsmøder

  Regionsrådet har de seneste år også afholdt såkaldte orienterende regionsrådsmøder.

  Formålet med de orienterende møder er at skabe forankring og sammenhæng og give rum til fordybelse.

  Møderne har typisk en varighed af 2 timer på hverdage fra kl.17-19, og indholdet er orienteringer fra relevante interne og eksterne oplægsholdere.

  Der kan ikke træffes beslutninger på møderne, som heller ikke er offentlige, ligesom der ikke er mødepligt for regionsrådsmedlemmerne.

  Temaerne fastlægges af regionsrådsformanden. Regionsrådsmedlemmerne blev sidste år opfordret til at henvende sig med forslag til emner.

  Der planlægges afholdt orienterende regionsrådsmøder på følgende datoer i 2018:

  • Mandag den 7. maj fra kl. 17.00 – 19.00.
  • Onsdag den 22. august fra kl. 17.00 – 19.00.
  • Tirsdag den 6. november fra kl. 17.00 – 19.00.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender forslag til mødeplan 2018.

  At regionsrådet afholder orienterende regionsrådsmøder på de i sagsfremstillingen angivne datoer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/19096
  3. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus. Desuden skal regionsrådet tage stilling til, om der skal udpeges personlige suppleanter for de to medlemmer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 2 i lov om trafikselskaber skal der udpeges to regionsrådsmedlemmer til bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus.


  FynBus har meddelt, at regionsrådet også har mulighed for at udpege personlige suppleanter for de to medlemmer. Suppleanterne vil dog kun tiltræde ved længerevarende afbud eller varig udtræden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der udpeges to regionsrådsmedlemmer til bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus.

  At regionsrådet tager stilling til, om der skal udpeges personlige suppleanter, og at der i givet fald udpeges to personlige suppleanter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  Bo Libergren med Anja Lund som suppleant.

  Poul Andersen med Meho Selman som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/18928
  4. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 2 i lov om trafikselskaber skal der udpeges to regionsrådsmedlemmer og personlig suppleant for hvert af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to regionsrådsmedlemmer og personlig suppleant for hvert af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  Preben Friis-Hauge med Preben Jensen som suppleant.

  Karsten Uno Petersen med Jørn Lehmann Petersen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/27033
  5. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Professionshøjskolen University College Syddanmark, skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i fællesskab udpege to medlemmer til skolens bestyrelse.

  Ifølge aftale med KKR Syddanmark udpeger såvel regionsrådet som KKR hver et medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Stephanie Lose.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12856
  6. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Svendborg Erhvervsskole skal regionsrådet udpege et medlem til skolens bestyrelse.

  Ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan ikke udpeges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Ulrik Sand Larsen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12134
  7. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal samlet udpege et medlem til bestyrelserne for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen har delvist samme bestyrelser. Regionsrådet skal ifølge § 4 i Landbrugsskolens vedtægter og ifølge § 5 i Tronsøskolens vedtægter udpege et regionsrådsmedlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet samlet udpeger et medlem til bestyrelserne for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Kristian Nørgaard.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/18895
  8. Udpegning af medlem til bestyrelsen for International Business College Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et regionsrådsmedlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa skal regionsrådet udpege et regionsrådsmedlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et regionsrådsmedlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/11816
  9. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Aabenraa Statsskole skal regionsrådet udpege et medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Andrea Terp.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/11973
  10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Haderslev Katedralskole skal regionsrådet udpege et medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Mads Skau.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12130
  11. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Rosborg Gymnasium & HF skal regionsrådet udpege et medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Gitte Frederiksen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12857
  12. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Syd skal regionsrådet udpege et medlem med kendskab til social- og sundhedsområdet til skolens bestyrelse.

  Ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan ikke udpeges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Susanne Linnet.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12157
  13. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Fyn skal regionsrådet udpege et medlem af regionsrådet til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Karsten Fogde.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/23025
  14. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg skal regionsrådet udpege et medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12150
  15. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HF & VUC Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for HF & VUC Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge vedtægterne for HF & VUC Fyn skal regionsrådet udpege et medlem til skolens bestyrelse. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN indstiller, at ansatte i ledende stillinger ved andre uddannelsesinstitutioner ikke udpeges. Medlemmet skal være bosiddende i skolens dækningsområde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for HF & VUC Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Michael Nielsen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12863
  16. Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution VUC Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for VUC Syd skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen for institutionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for VUC Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Mads Skau.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/31419
  17. Udpegning af medlem til Uddannelsesudvalget ved Kolding HF og VUC
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til Uddannelsesudvalget ved Kolding HF og VUC.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge ”Bekendtgørelse om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre” kan skolens bestyrelse bestemme, at der også skal være en repræsentant for regionsrådet i Uddannelsesudvalget.

  Kolding HF og VUC har meddelt, at de ønsker, at regionsrådet udpeger et medlem til Uddannelsesudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til Uddannelsesudvalget ved Kolding HF og VUC.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/31246
  18. Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 3 i vedtægterne for Designskolen Kolding skal regionsrådet udpege et medlem til repræsentantskabet for skolen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/19345
  19. Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til Syddansk Universitets repræsentantskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 11 i vedtægterne for Syddansk Universitet skal regionsrådet udpege et medlem til repræsentantskabet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til Syddansk Universitets repræsentantskab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Tage Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/31420
  20. Udpegning af medlemmer til fordelingsudvalg (gymnasiale uddannelser)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af medlemmer til de fire fordelingsudvalg vedrørende gymnasiale uddannelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 12, stk. 2 i ”Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.” skal regionsrådet nedsætte et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

  Regionsrådet besluttede tilbage i 2007 at nedsætte følgende fordelingsudvalg:
   

  • Fyn
  • Sydvestjylland
  • Sønderjylland
  • Trekantområdet.
    

  Ifølge ovennævnte lov skal regionsrådet beslutte, om der skal udpeges en eller to medlemmer til hvert fordelingsudvalg, og hvem der skal udpeges. Administrationen bemærker i den forbindelse, at der i forrige regionsrådsperiode har været udpeget to medlemmer til hvert fordelingsudvalg. Administrationen anbefaler at følge denne praksis.

  Medlemmerne har en central rolle i fordelingsudvalgene, og de er med til at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud i hele regionen. For at sikre varetagelse af denne opgave foreslås det at udpege en suppleant til hvert fordelingsudvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til hvert fordelingsudvalg.

  At regionsrådet, med udgangspunkt i ovennævnte beslutning, udpeger medlemmer til følgende fordelingsudvalg:

  • Fyn
  • Sydvestjylland
  • Sønderjylland
  • Trekantområdet

  At regionsrådet udpeger en suppleant til hvert af de fire fordelingsudvalg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  Carsten Sørensen og Meho Selman til fordelingsudvalg Fyn.

  Pia Tørving som suppleant til fordelingsudvalg Fyn.

  Olfert Krog og Lars Mogensen til fordelingsudvalg Sydvestjylland.

  Preben Friis-Hauge som suppleant til fordelingsudvalg Sydvestjylland.

  Tage Petersen og Mette Bossen Linnet til fordelingsudvalg Sønderjylland.

  Mads Skau som suppleant til fordelingsudvalg Sønderjylland.

  Kristian Nørgaard og Lene Thiemer Hedegaard til fordelingsudvalg Trekantområdet.

  Bente Gertz som suppleant til fordelingsudvalg Trekantområdet.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12102
  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU Vest
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for AMU-Vest.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for AMU-Vest skal regionsrådet udpege et medlem til bestyrelsen for AMU Vest.

  Ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan ikke udpeges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for AMU-Vest.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Kurt Jensen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12865
  22. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for AMU-Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge§ 4, stk. 2, i vedtægterne for AMU-Syd skal regionsrådet udpege et medlem til skolens bestyrelse.

  Ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan ikke udpeges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for AMU-Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12139
  23. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for AMU-Fyn skal regionsrådet udpege et medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Carsten Sørensen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/35988
  24. Udpegning af medlemmer til Interreg 5A udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege medlemmer og suppleanter til det dansk-tyske Interreg-udvalg 2014-2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Interreg 5A Deutschland-Danmark programmet er et dansk-tysk EU-finansieret program med en pulje på ca. 672 mio. DKK til rådighed til støtte til dansk-tyske projekter i perioden 2014-2020. Region Syddanmark er sammen med Region Sjælland partnere i programmet på dansk side, mens programmet på tysk side består af 9 partnere bestående af byer og kredse (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Kiel, Neumünster, Ostholstein, Plön og Lübeck).

  Der er nedsat et Interreg-udvalg med 34 medlemmer. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. Møderne afholdes på skiftende steder i programområdet. Frekvensen vil være ca. 2 gange årligt og møderne simultantolkes.

  De danske medlemmer af Interreg-udvalget udpeges af programparterne på danske side, det vil sige Region Syddanmark og Region Sjælland. For Region Syddanmarks vedkommende er der tale om følgende pladser i udvalget:

  • Region Syddanmark, regionsrådet, 2 pladser
  • Syddansk Vækstforum, 2 pladser
  • Programområdets universitære uddannelser, 1 plads
  • Regionale arbejdsmarkedsråd, 1 plads
  • KKR Syddanmark, 1 plads
  • Det tyske mindretal i Danmark, 1 plads.

  Det foreslås, at regionsrådet udpeger to medlemmer og to suppleanter til regionsrådets to pladser.

  De øvrige syddanske medlemmer og suppleanter udpeges af Region Syddanmark efter indstilling fra de respektive aktører. Det foreslås, at regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege de øvrige syddanske medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de pågældende aktører, samt hvis der i løbet af programperioden anmodes om ændringer i indstillingerne.

  Ifølge administrationens oplysninger vil Syddansk Vækstforum og KKR Syddanmark indstille om nyudpegninger til Interreg-udvalget efter kommunal- og regionsvalget 2017. Der forventes ikke nyudpegninger af de øvrige syddanske medlemmer og suppleanter

  Ifølge Interreg-udvalgets forretningsorden udpeges der et formandskab med 2 danske og 2 tyske medlemmer. De danske medlemmer af formandskabet skal repræsentere de danske programpartnere og skal derfor findes blandt de udpegede regionsrådsmedlemmer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer og to suppleanter til Interreg 5A udvalget.

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege til Interreg-udvalget for så vidt angår de øvrige syddanske pladser i udvalget.

  At udpegningerne sker under hensyntagen til ligestillingsloven.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  Preben Jensen med Kurt Jensen som suppleant.

  Karsten Uno Petersen med Lene Thiemer Hedegaard som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/39417
  25. Udpegning af medlemmer til Syddansk Mobilitetsråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege fire repræsentanter til Syddansk Mobilitetsråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte i maj 2008 Syddansk Mobilitetsråd, som skal rådgive regionsrådet og arbejde for helhedsløsninger af infrastrukturudfordringerne i Syddanmark. Formålet er at skabe mobilitet for borgere og virksomheder.

  Mobilitetsrådet skal løfte debatten om en helhedsbaseret infrastruktur. Målet er, at der regionalt skabes god mobilitet for borgere og virksomheder på baggrund af den syddanske infrastruktur. Mobilitetsrådet er skrevet ind i Det Gode Liv-strategien, den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

  I Budget 2018 har regionsrådet aftalt, at de tre syddanske prioriteter for infrastruktur skal ses efter i forbindelse med fornyelsen af udviklingsstrategien. Syddansk Mobilitetsråd, som formulerede indholdet i de tre prioriteter, vil være en helt central aktør i nyformuleringen.

  Rådet er bredt sammensat, således at både infrastrukturejere, operatører og brugere af infrastruktur er repræsenteret sammen med andre relevante aktører.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger fire rådsmedlemmer til Syddansk Mobilitetsråd til at deltage i arbejdet i denne valgperiode.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Stephanie Lose, Søren Rasmussen, Preben Jensen og Poul Andersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/120
  26. Udpegning af medlemmer til Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark (Det Syddanske EU-kontor)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege tre medlemmer til bestyrelsen for ”Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 6 stk. 14 i vedtægterne for "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark" skal regionsrådet udpege tre medlemmer til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger tre medlemmer til bestyrelsen for "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Preben Jensen, Thies Mathiasen og Karsten Uno Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45414
  27. Indstilling af medlemmer og suppleanter til to regionale arbejdsmarkedsråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille et medlem og en suppleant til to regionale arbejdsmarkedsråd. Det drejer sig om RAR Sydjylland og RAR Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal indstille et medlem og en suppleant til både Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sydjylland og til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Fyn.

  Beskæftigelsesministeren udpeger efter indstillingen.

  I henhold til Ligestillingsloven skal der indstilles lige så mange kvinder som mænd. Ligestillingsloven finder dog ikke anvendelse i forhold til indstilling af suppleanter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller et medlem og en suppleant til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sydjylland.

  At regionsrådet indstiller et medlem og en suppleant til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet indstillede:

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger til RAR Sydjylland med Henriette Schlesinger som suppleant.

  Poul Andersen og Pia Tørving til RAR Fyn med Pia Tørving som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/40190
  28. Udpegninger til Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig.

  Derudover skal regionsrådet udpege medlemmer og suppleanter til Region Sønderjylland-Schleswigs tre udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal som partner i Region Sønderjylland-Schleswig, jf. aftaleteksten for samarbejdet, udpege følgende:

  • Et medlem og en suppleant til bestyrelsen
  • Et medlem og en suppleant til Kulturudvalget
  • Et medlem og en suppleant til Arbejdsmarkedsudvalget
  • Et medlem og en suppleant til Udvalget for Grænseregional Udvikling

  Region Sønderjylland-Schleswigs kulturudvalg fungerer som uafhængig politisk styregruppe for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og udpegningen til dette udvalg dækker således også Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse.

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til Region Sønderjylland-Schleswigs Kulturudvalg.

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til Region Sønderjylland-Schleswigs Arbejdsmarkedsudvalg.

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til Region Sønderjylland-Schleswigs Udvalg for grænseregional udvikling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  Preben Jensen med Kurt Jensen som suppleant til Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse.

  Vibeke Syppli Enrum med Lars Mogensen som suppleant til Region Sønderjylland-Schleswigs kulturudvalg.

  Søren Rasmussen med Thies Mathiasen som suppleant til Region Sønderjylland-Schleswigs arbejdsmarkedsudvalg.

  Lene Thiemer Hedegaard med Andrea Terp som suppleant til Region Sønderjylland-Schleswigs udvalg for grænseregional samarbejde.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/21369
  29. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Givskud Zoo skal regionsrådet udpeget et medlem til parkens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Mads Skau.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/31640
  30. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal beslutte, om det vil udpege et medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge pkt. 6 i vedtægterne for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding kan regionsrådet vælge at udpege et medlem af regionsrådet til fondens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Ida Damborg.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/18843
  31. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 7 i vedtægterne for Foreningen Den Ny Opera skal regionsrådet udpege et regionsrådsmedlem og en suppleant fra regionsrådet til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant fra regionsrådet til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen med Poul Fremmelev som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/25041
  32. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Fonden Inspiring Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til bestyrelsen i Fonden Inspiring Denmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 6 i Fonden Inspiring Denmarks vedtægter skal regionsrådet udpege to medlemmer til fondens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen af Fonden Inspiring Denmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Søren Rasmussen og Karsten Uno Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/36488
  33. Udpegning af repræsentant til Kulturregion Trekantområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege en repræsentant til Kulturregion Trekantområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i flere aftaleperioder udpeget en politisk repræsentant til Kulturregion Trekantområdet.

  Kulturregion Trekantområdet anmoder om, at Region Syddanmark fortsat udpeger en repræsentant til Kulturregion Trekantområdets politiske styregruppe gældende frem til 31. december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en repræsentant til Kulturregion Trekantområdet gældende frem til 31. december 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Kristian Nørgaard.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45101
  34. Udpegning af repræsentant til Kulturregion Vadehavet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege en repræsentant til Kulturregion Vadehavet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i flere aftaleperioder udpeget en politisk repræsentant til Kulturregion Vadehavet.

  Styregruppen består af formændene og direktørerne for hver af kommunernes kultur- og fritidsområde samt en politiker og en embedsmand fra Region Syddanmark som tilforordnet.

  Udpegningen er kun gældende for et år, da aftaleperioden udløber pr. 31. december 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem som repræsentant til Kulturregion Vadehavet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Mette Bossen Linnet.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/39410
  35. Udpegning af medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er medlem af Nordisk Transportpolitisk Netværk, som er et regionalt transportpolitisk samarbejde. Netværket består af regioner med fælles interesser i transportforbindelser mellem de deltagende regioner og fra det vestlige Skandinavien til Centraleuropa, fx Jyllandskorridoren.

  På regionsrådsmødet 31. januar 2011 blev det besluttet at udpege to medlemmer af regionsrådet til at følge arbejdet i NTN.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) til at følge arbejdet i denne regionsrådsperiode, det vil sige deltage i NTN’s arrangementer og møder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge og Poul Andersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/43541
  36. Udpegninger til Nordsøkommissionen og Conference of Peripheral Maritime Regions
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til Nordsøkommissionen (NSC), som hører under paraplyorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Det foreslås, at der også udpeges en suppleant.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er medlem af Nordsøkommissionen (NSC) og Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). NSC er en geografisk orienteret interesseorganisation bestående af regioner fra otte lande, som har til formål at fremme fælles interesser i Nordsøregionen i forskellige politiske fora. NSC er en del af paraplyorganisationen CPMR, som er en sammenslutning af europæiske regioner.

  For at varetage Region Syddanmarks interesser i organisationerne har regionsrådet hidtil udpeget et medlem til deltagelse i NSC, som blandt andet har varetaget posten som dansk landerepræsentant i NSCs bestyrelse (Executive Committee) samt formandsposten for Transportgruppen. Den danske landerepræsentant udpeges som en del af konstitueringen i Danske Regioner. Formandsposten for NSCs Transportgruppe er en personlig udpegning foretaget af NSCs Executive Committee.

  Det foreslås, at der udpeges et medlem til varetagelse af Region Syddanmarks interesser i organisationerne, som fortsat har mulighed for at påtage sig posten som dansk landerepræsentant i NSC, og som kan deltage i NSCs Transportgruppe, herunder varetage formandskabet. Da der er tale om en personlig udpegning til formandsposten, vil denne post som udgangspunkt kun kunne videreføres ved genudpegning af det hidtidige medlem. 

  Det foreslås derudover, at der også udpeges en suppleant. Endelig foreslås det, at medlem såvel som suppleant derudover kan deltage i NSCs årsmøde og CPMRs generalforsamling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til at varetage regionens interesser i NSC og CPMR.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge med Preben Jensen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/27244
  37. Udpegning af tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Naturturisme I/S er et kommunalt interessentskab ejet af fire syd- og midtfynske kommuner: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. Formålet er at styrke turisterhvervets udviklingsmuligheder gennem tiltag, der forbedrer områdets kvaliteter inden for natur og kulturhistoriske oplevelser.

  Ifølge præamblen til vedtægterne ønsker interessentskabet at tilknytte en række ikke stemmeberettigede repræsentanter fra landbruget, skovbruget, turisterhvervet, turistforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Region Syddanmark for at sikre et bredt ejerskab og repræsentation bag interessentskabets aktiviteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Morten Brixtofte Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/31010
  38. Udpegning af repræsentant til VadehavsForums plenarforsamling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege en repræsentant til VadehavsForums plenarforsamling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  VadehavsForum er en uafhængig platform for diskussioner mellem forskellige interesser fra Vadehavsregionen.

  Medlemmerne i VadehavsForums plenarforsamling repræsenterer lokale og regionale myndigheder, landbrugssektoren, energisektoren, fiskeriet, turisterhvervene, industri og havne samt naturbeskyttelsesorganisationer fra Nederlandene, Nedersaksen, Slesvig-Holsten og Danmark.

  Region Syddanmark skal udpege en repræsentant til Vadehavsforums plenarforsamling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en repræsentant til VadehavsForums plenarforsamling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/24296
  39. Udpegning til medlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 16 i lov om nationalparker skal regionsrådet udpege et medlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der udpeges et regionsrådsmedlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Poul Fremmelev.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/31011
  40. Udpegning af observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege en observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet har til formål at fungere som et fælles lokalt forum for organisationer, interessenter og myndigheder, der gennem dialog og tilkendegivelser kan medvirke til at kvalificere den politiske proces, og rådgive politiske beslutningstagere og myndigheder i principielle forhold og sager af betydning for Vadehavsområdet.

  Region Syddanmark deltager som observatør i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet for at kunne bidrage med viden inden for sit ressortområde og for at kunne benytte udvalget som rådgiver.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Poul Fremmelev.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/43540
  41. Udpegning af observatør til STRING
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet kan udpege en observatør til STRING-samarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har mulighed for at deltage som observatør i STRING-samarbejdets Political Forum. STRING er et samarbejde omkring Femern Bælt-korridoren, som involverer tyske, danske, svenske og norske regionale og lokale parter.

  Det foreslås, at der udpeges et medlem til observatørposten samt en suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til observatørposten i STRING samt en suppleant.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Søren Rasmussen med Preben Jensen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/2884
  42. Udpegning af politisk repræsentant til iEER 2018-19
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af repræsentant til deltagelse i projekt iEER’s politiske styregruppe for 2018-2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i september 2016, at der skulle udpeges en repræsentant til projekt ’iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs’ Politiske Styregruppe – ’High Level Steering Group’.

  iEER’s ”High Level” styregruppe skal sikre forankring af projektets resultater i de deltagende regioner. Styregruppen skal mødes 2-3 gange i projektets resterende løbetid i 2018-20.

  ’iEER’ er en videreførelse af Region Syddanmarks deltagelse i EER-initiativet, European Entrepreneurial Region. Region Syddanmark deltager i projektet for at styrke iværksætteri i yderområder. Desuden bidrager Region Syddanmark som tematisk leder med erfaringer med iværksætteri i en smart specialiseringsstrategi, bl.a. med Scale-up Denmark, som implementeres i regionen i projektets løbetid. Helsinki-Uusimaa-regionen er Lead Partner.

  Projektet er organiseret med en politisk ”High Level Steering Group”, en administrativ styregruppe og 5 tematiske grupper, hvoraf Region Syddanmark er leder af gruppen om ”Iværksætteri i en Smart Specialiseringsstrategi”. Den politiske High Level styregruppe har til opgave at sikre politisk forankring af projektet i forhold til de temaer, der er væsentlige for regionerne.

  De fire første ”High Level” møder er afholdt i de første to år af projektet løbetid i hhv. Bruxelles og i Odense. Det næste møde planlægges at finde sted i forbindelse med projektets midtvejskonference i februar 2018. Derudover kommer 1-2 High Level-møder i forbindelse med projektets afslutning, hvor man bl.a. skal vedtage de politiske anbefalinger for projektet.

  Projektet varer i alt 4 år (2016-2020 - to faser à 2 år, de sidste 2 år til implementering af initiativer regionalt) og totalbudgettet er ca. 15-19 mio. kr. Region Syddanmarks andel af budgettet er ca. 1,8 mio. kr. EU-tilskuddet er på 85 %.  Rejse- og opholdsudgifter for politisk deltagelse dækkes af projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en repræsentant til deltagelse i projekt iEER’s politiske styregruppe for 2018-2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 15/26634
  43. Udpegning af politiske repræsentanter til 'Northern Connections'
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at regionsrådet udpeger to repræsentanter, der kan repræsentere regionsrådet i de politiske drøftelser i forbindelse med Interreg Nordsø projektet Strategic Transnational Cluster Cooperation – Northern Connections (NorCon).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 29. marts 2016, at Region Syddanmark deltager i NorCon.

  Projektets overordnede mål er at styrke rammebetingelserne for at skabe vækst via tre overordnede indsatser: At styrke klyngernes kompetencer, at styrke den regionalpolitiske indsats vedr. klyngesamarbejde og innovation samt at udnytte de lokale og regionale klima- og energiindsatser, som drivere for vækst.

  Den politiske involvering forventes bl.a. at omfatte deltagelse i to møder, foreløbig planlagt til ultimo 2018 samt primo 2020. Repræsentanterne for projektet vil ikke have formelle beslutningskompetencer, men kan repræsentere Region Syddanmark ved aktiviteter i projektet.

  Projektet er en udløber af Jyllandskorridorsamarbejdet. Partnerne bag ansøgningen omfatter bl.a. Region Syddanmark (DK), Hamborg (D), Schleswig-Holstein (D), Region Midtjylland (DK), Region Nordjylland (DK), Aarhus Kommune (DK), Aalborg Kommune (DK), Oslo (NO), Groningen (NL), Alkmar (NL), Falkirk (SCT) samt en række erhvervsklynger fra de nævnte lande og Belgien. Fra Syddanmark deltager erhvervsklyngen CLEAN.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer som repræsentanter til NorCon.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge og Vibeke Syppli Enrum.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/122
  44. Udpegning af ny politisk repræsentant til Vanguard Initiativet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det nye regionsråd skal vælge en politisk repræsentant til Vanguard Initiativet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vanguard er et europæisk netværk, hvor 27 regioner samarbejder inden for smart specialisering og klynger inden for udvalgte områder. Region Syddanmark har underskrevet den såkaldte Milano-erklæring, der er den bagvedliggende hensigtserklæring om deltagelse i interregionalt samarbejde samt facilitering af adgang til tilskud på flere niveauer gennem synergi mellem regionale, nationale og europæiske støtteinstrumenter.

  Vanguard-initiativet giver bl.a. følgende muligheder: 

  • Flere og bedre faglige netværk mellem aktører i deltagende regioner.
  • Deltagelse i pilotaktiviteter – muligheder for regionale aktører, herunder de syddanske klynger, for at blive matchet med nye samarbejdspartnere og deltage i relevante projekter.
  • Styrket adgang til EU-midler – både inden for pilotprojekter og netværket i sig selv.

  Den daglige koordination af initiativet varetages af de regionale repræsentationskontorer i Bruxelles. For Syddanmarks vedkommende varetages det af Det Syddanske EU-kontor.

  Der afholdes et årligt møde i netværket med deltagelse af en politisk repræsentant samt et årligt temamøde med deltagelse af regionale eksperter inden for et udvalgt tema.

  Regionsrådet skal udpege et medlem som politisk repræsentant for denne valgperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem som politisk repræsentant til Vanguard Initiativet for perioden 2018-2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/23649
  45. Udpegning af medlem til DialogForumNorden
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet kan udpege et medlem til at deltage i DialogForumNorden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet kan udpege et medlem, der kan deltage i DialogForumNorden, som er et forum vedr. mindretal og mindretalsspørgsmål i Slesvig-Holsten. Forummet er tilknyttet den slesvig-holstenske landdag og har delstatens kommitterede for mindretalsanliggender som formand.

  Både det danske mindretal i Slesvig-Holsten og det tyske mindretal i Danmark er repræsenteret i forummet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til at deltage i DialogForumNorden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Preben Jensen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 08/5527
  46. Udpegning af medlemmer til LAG og FLAG bestyrelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Lokale aktionsgrupper (LAG) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra det danske Landdistriktsprogram. Det nuværende Landdistriktsprogram gælder for 2014-2020.

  I Region Syddanmark er der 8 LAG’er og 1 FLAG (som er det samme som LAG, men i et fiskeriområde).

  Regionsrådet har mulighed for at udpege et eller flere medlemmer til bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper i Syddanmark. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skal skabe udvikling og innovation i landdistrikterne ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til projekter. LAG’er og FLAG’er er udpeget af det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter og modtager midler fra EU’s landdistriktsprogram. Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU, som går til dels at støtte lokale projekter, dels til at drive foreningen og herunder udarbejde lokal udviklingsstrategi. I den nuværende programperiode for landdistriktsprogrammet 2014 - 2020 er der 8 LAG’er og 1 FLAG i Region Syddanmark.

  Regionsrådet kan udpege medlemmer til følgende LAG og FLAG:

   

  • FLAG Esbjerg (en del af FLAG Vestjylland)
  • LAG Billund og Vejen
  • LAG Fanø og Varde
  • LAG Haderslev og Tønder
  • LAG Sønderborg og Aabenraa
  • LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens
  • LAG Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg
  • LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø
  • LAG Småøerne (12 ud af 27 småøer ligger i Syddanmark).

   

  I bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af LAG under landdistriktsprogrammet, fremgår det af bekendtgørelsens §7, at det er muligt for regionsrådet at udpege et eller flere medlemmer af de enkelte LAG-bestyrelser. Dog må hvert af følgende fire grupper højst udgøre 49 % af bestyrelsen:

  1)       Lokale borgere

  2)       Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger

  3)       Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger

  4)       Offentlige myndigheder.

  I bekendtgørelsen fremgår desuden følgende vedr. udpegning:

  §7, stk. 5: Der skal tilstræbes en ligelig køns- alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.

  §7, stk. 6: Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7.

  §7, stk. 8: Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.

  Koordineringen af ovenstående principper skal foregå lokalt i den enkelte LAG, alt efter bestyrelsestørrelsen kan antallet af medlemmer fra offentlige myndigheder varierer. Der er således risiko for, at ikke alle de udpegede medlemmer fra regionsrådet får en endelig bestyrelsespost. I det tidligere regionsråd var der udpeget et medlem samt en suppleant pr. LAG. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger medlemmer samt suppleanter til de enkelte LAG-bestyrelser, i tråd med det tidligere regionsråd, hvilket er et medlem samt en suppleant pr. LAG.

  At regionsrådet udpeger et medlem samt evt. suppleant til FLAG Vestjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  Preben Friis-Hauge til FLAG Vestjylland.

  Kurt Jensen med Preben Jensen som suppleant til LAG Billund og Vejen.

  Preben Friis-Hauge med Kurt Jensen som suppleant til LAG Fanø og Varde.

  Mette Bossen Linnet med Mads Skau som suppleant til LAG Haderslev og Tønder.

  Andrea Terp med Jørn Lehmann Petersen som suppleant til LAG Sønderborg og Aabenraa.

  Bent Olsen med Karsten Fogde som suppleant til LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens.

  Annette Blynel med Vicky Lorenzen som suppleant til LAG Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg.

  Morten Brixtofte Petersen med Ulrik Sand Larsen som suppleant til LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø.

  Vibeke Syppli Enrum med Lars Mogensen som suppleant til LAG Småøerne.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45090
  47. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 7 i vedtægterne for Miljøforum Fyn skal regionsrådet udpege et medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Punktet blev ikke behandlet, da Miljøforum Fyn efter udsendelsen af dagsorden bad regionen om at undlade at udpege i denne omgang.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/17844
  48. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Partnerskab for Østersøturisme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 7 i vedtægterne for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme skal regionsrådet udpege et regionsrådsmedlem til foreningens bestyrelse.

  Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke skal udpeges et regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme, idet der ifølge § 7 i foreningens vedtægter, samt tilhørende valgprocedure, udpeges en fælles repræsentant for de tre vestdanske regioner efter aftale mellem de tre regionsrådsformænd. Region Syddanmark har haft denne post i den forudgående valgperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Søren Rasmussen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/32255
  49. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Byg til Vækst
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Byg til Vækst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Byg til Vækst er en forening med de fynske kommuner som medlemmer. Foreningen har til formål at skabe et forum for samarbejde mellem medlemmerne og andre private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre nyttiggørelse af større fynske anlægsarbejder i et jobskabelses- og vækstperspektiv.

  Hovedmålene er:

  • At sikre beskæftigelse til den fynske arbejdskraftsreserve.
  • At udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke.
  • At opkvalificere fynske virksomheder til at deltage i anlægsarbejderne.
  • At etablere et netværk, der skal sikre samarbejdet med Byg til Væksts og medlemmernes væsentlige interessenter.

  I henhold til vedtægternes § 8 skal regionsrådet udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Byg til Vækst.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Byg til Vækst.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Søren Rasmussen med Preben Jensen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/32708
  50. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 5, stk. 1 og 9 i vedtægterne for Sønderjyllands Symfoniorkester skal regionsrådet udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  Medlem og suppleant skal have en aktiv tilknytning til regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Kurt Jensen med Tage Petersen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45083
  51. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe for Fredericia Sundhedshus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege tre medlemmer til den politiske styregruppe for Fredericia Sundhedshus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i samarbejde med Fredericia Kommune nedsat en politisk styregruppe for Fredericia Sundhedshus.

  Regionsrådet skal udpege tre medlemmer til denne styregruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger tre medlemmer til den politiske styregruppe for Fredericia Sundhedshus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Stephanie Lose, Bo Libergren og Bente Gertz.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/37974
  52. Udpegning af medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege tre til fem medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler nedsætter regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen et sundhedskoordinationsudvalg.

  Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter fra Region Syddanmark, de syddanske kommuner og praksissektoren. Udvalget skal understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af kommuner og regioner, og udvalget udarbejder den fælles syddanske sundhedsaftale og følger op på aftalens målsætninger.

  Der har siden nedsættelsen af det første Sundhedskoordinationsudvalg i Syddanmark været fem kommunale repræsentanter, tre regionale og to fra praksissektoren. Det er den fordeling, der som udgangspunkt lægges op til i den nuværende bekendtgørelse. Imidlertid fremgår det også af bekendtgørelsen, at denne fordeling gælder ”hvor ikke andet aftales”.

  I de øvrige regioner har man valgt at have fem regionale, fem kommunale og to repræsentanter fra praksissektoren i Sundhedskoordinationsudvalget bortset fra en enkelt region, der har tre repræsentanter fra praksissektoren.

  På mødet den 31. oktober 2017 i det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg blev det drøftet, om Region Syddanmark med fordel kan øge sin repræsentation fra tre til fem medlemmer i Sundhedskoordinationsudvalget. Der var enighed om, at det er op til regionen at beslutte. Regionsrådet kan således beslutte, om man ønsker tre, fire eller fem regionale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at der i øjeblikket pågår et arbejde i Sundhedsstyrelsen med at udarbejde et udkast til ny bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det konkrete indhold kendes p.t. ikke, men det er ikke forventningen, at bekendtgørelsen vil ændre sig i forhold til antallet af medlemmer, herunder antallet af regionale medlemmer. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger tre til fem medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Marianne Mørk Mathiesen, Jørn Lehmann Petersen, Thies Mathiasen og Vibeke Syppli Enrum.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/16416
  53. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 1, i vedtægterne for den selvejende institution HospiceSønderjylland skal regionsrådet udpege et medlem til institutionens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution HospiceSønderjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Mads Skau.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/17275
  54. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 5 i vedtægterne for den selvejende institution Hospice Sydvestjylland skal regionsrådet udpege et medlem til institutionens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Lars Mogensen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/19399
  55. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 5, stk. 2, i vedtægterne for Hospice Fyn skal regionsrådet udpege indtil to medlemmer til institutionens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Michael Nielsen og Pia Tørving.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/19045
  56. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Hospice Sydfyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem samt en suppleant for denne til bestyrelsen for Hospice Sydfyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for den selvejende institution Hospice Sydfyn skal regionsrådet udpege et medlem samt en suppleant for denne til institutionens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til Hospice Sydfyns bestyrelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Herdis Hanghøi med Ulrik Sand Larsen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/16407
  57. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem samt en suppleant for denne til bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 5, stk. 2, i vedtægterne for den selvejende institution Sct. Maria Hospice Center skal regionsrådet udpege et medlem samt en suppleant for denne til institutionens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til Sct. Maria Hospice Centers bestyrelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Preben Jensen med Gitte Frederiksen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45034
  58. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  For hver region nedsættes et samarbejdsudvalg for almindelig og vederlagsfri fysioterapi bestående af to medlemmer udpeget af regionsrådet, to medlemmer udpeget af kommunerne i regionerne samt fire medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter. De fysioterapeutiske medlemmer skal vælges blandt fysioterapeuter med praksis i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Andrea Terp.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45038
  59. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for psykologer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 38 i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening skal hver region nedsætte et samarbejdsudvalg bestående af seks medlemmer.

  Regionsrådet og kommunerne i regionen udpeger tilsammen tre medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger et medlem og regionen udpeger to medlemmer. Tre af medlemmerne udpeges blandt psykologer i regionen af Dansk Psykolog Forening.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Andrea Terp.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45040
  60. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for tandlæger samt koordinationsudvalget på tandlægeområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges tre medlemmer til samarbejdsudvalget for tandlæger i henhold til tandlægeoverenskomsten samt tre medlemmer til koordinationsudvalget på tandlægeområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Samarbejdsudvalg for tandlæger

  I henhold til tandlægeoverenskomstens § 34 nedsættes for hver region et samarbejdsudvalg bestående af tre medlemmer udpeget af regionsrådet, et medlem udpeget af kommunerne i regionen (kommunekontaktrådet) samt fire tandlægerepræsentanter udpeget af Dansk Tandlægeforening.

   

  Koordinationsudvalg på tandlægeområdet

  I henhold til § 137 i sundhedsloven skal kommunalbestyrelserne og regionsrådet sikre koordinationen af den offentlige tandpleje og tandplejen i privat praksis i forhold til bl.a. omsorgstandpleje, specialtandpleje, tilskudsbevilling og behandling af borgere med manglende tandanlæg.

  Til at varetage denne opgave er der nedsat et koordinationsudvalg med politikere fra regionen og kommunerne, tandlæger fra praksisområdet, regionstandplejen og tandlæger fra den kommunale tandpleje.

  Da de fleste grupper allerede er repræsenteret i samarbejdsudvalget vedrørende tandlægehjælp, består koordinationsudvalget på tandlægeområdet af samarbejdsudvalgets medlemmer suppleret med tre overtandlæger fra den kommunale tandpleje, en repræsentant fra tand-, mund- og kæbekirurgi og en repræsentant fra Den Regionale Tandpleje.

  Møderne i koordinationsudvalget og i samarbejdsudvalget lægges dermed ofte i forlængelse af hinanden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger tre medlemmer til samarbejdsudvalget for tandlæger.

  At de af regionsrådet udpegede medlemmer til samarbejdsudvalget for tandlæger ligeledes udpeges til koordinationsudvalget på tandlægeområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Andrea Terp, Thies Mathiasen og Annette Blynel til begge udvalg.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45043
  61. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg vedr. almen lægehjælp
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege fem medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold § 107, stk. 2 i Overenskomst om almen praksis nedsættes i hver region et samarbejdsudvalg på 8-12 medlemmer.

  Regionsrådet og kommunerne i regionen (Kommunekontaktrådet) udpeger sammen mindst fire og højst seks medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1-2 medlemmer og regionen udpeger 3-5 medlemmer. Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeges af praksisudvalget i regionen.

  I Region Syddanmark er samarbejdsudvalget sammensat med 5 medlemmer udpeget af regionen.

  Arbejdsgruppen vedr. lægedækning er nedsat under samarbejdsudvalget for almen lægegerning. Formandskabet i samarbejdsudvalget deltager i denne arbejdsgruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger fem medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning.

  At den regionale formand for samarbejdsudvalget for almen lægegerning anmodes om at deltage i arbejdet i arbejdsgruppen vedr. lægedækning, som er nedsat under samarbejdsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Marianne Mørk Mathiesen, Morten Brixtofte Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Villy Søvndal.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45050
  62. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege fem medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten § 68, stk. 2, nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af medlemmer udpeget af hhv. regionen og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

  Desuden deltager en kommunal repræsentant efter behov og har status som observatør.

  I det forberedende samarbejdsudvalg fra 2006 til 2007 var regionen repræsenteret af fem medlemmer, kommunerne med et medlem og speciallægerne med seks medlemmer.

  Samarbejdsudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2007 at bibeholde denne sammensætning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger fem medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Gitte Frederiksen, Thies Mathiasen, Jørn Lehmann Petersen og Villy Søvndal.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45052
  63. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege seks medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til kiropraktoroverenskomstens § 32 nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af 6-12 medlemmer. Halvdelen af medlemmerne udpeges af regionsrådet og kommunerne i regionen. Halvdelen af medlemmerne udpeges af vedkommende kiropraktorforening blandt de kiropraktorer i regionen, der har tiltrådt overenskomsten.

  Regionsrådet skal derfor udpege seks medlemmer til samarbejdsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger seks medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Anja Lund, Thies Mathiasen, Meho Selman, Bent Olsen og Vibeke Syppli Enrum.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45053
  64. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget for fodterapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter på fodterapiområdet skal der nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af fire medlemmer. Regionsrådet og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter skal hver udpege halvdelen, det vil sige to medlemmer.

  Samarbejdsudvalget holder møde mindst to gange årligt, og i øvrigt når mindst halvdelen af medlemmerne stiller krav herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Meho Selman.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45097
  65. Udpegning af medlemmer til Regionstandlægenævnet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer og to suppleanter til Regionstandlægenævnet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Tandlægeoverenskomsten og bekendtgørelse nr. 1340 af 18. december 2012, skal regionsrådet udpege to medlemmer til Regionstandlægenævnet.

  Det er samarbejdsudvalgt, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal udpeges suppleanter. Samarbejdsudvalget har tidligere besluttet, at det ønsker to suppleanter udpeget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer samt to suppleanter for disse til Regionstandlægenævnet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  Anja Lund med Gitte Frederiksen som suppleant.

  Meho Selman med Jørn Lehmann Petersen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45051
  66. Udpegning af medlemmer til Praksisplanudvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege tre medlemmer til Praksisplanudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet, vedtaget af Folketinget den 27. juni 2013, nedsættes i regionen et praksisplanudvalg, som skal udarbejde praksisplaner for almenlægeområdet.

  Praksisplanudvalget skal have følgende sammensætning:

  • 5 medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen.
  • 3 medlemmer fra regionsrådet.
  • 3 medlemmer udpeget blandt alment praktiserende læger, der behandler gruppe 1-sikrede.

  Regionen varetager formandskabet og sekretariatsbetjener udvalget.

  Praksisplanudvalget skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Praksisplan vedrørende almen praksis skal beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplan vedrørende almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger tre medlemmer til Praksisplanudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45055
  67. Udpegning af medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af fire medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 2, stk. 2 i vedtægterne for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis skal regionsrådet udpege fire medlemmer til udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger fire medlemmer til Kvalitets– og efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Marianne Mørk Mathiesen, Andrea Terp og Villy Søvndal.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/31440
  68. Udpegning af medlemmer til Epidemikommissionen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege tre medlemmer til Epidemikommissionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 3 i ”Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme” skal regionsrådet udpege 3 medlemmer til Epidemikommissionen.

  Der forventes begrænset mødeaktivitet, svarende til nul til et årligt møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger tre medlemmer til Epidemikommissionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Olfert Krog, Henriette Schlesinger og Meho Selman.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/20238
  69. Udpegning af medlem til Gigtforeningens repræsentantskab
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til Gigtforeningens repræsentantskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Gigtforeningen anmoder Region Syddanmark om at udpege et medlem til foreningens repræsentantskab.

  Gigtforeningen driver to institutioner i regionen, Kong Chr. X’s Gigthospital i Gråsten og Behandlingscenter Sano i Middelfart.

  Udpegningen er gældende for 2 år, hvorefter der igen skal udpeges. Genvalg kan finde sted.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til Gigtforeningens repræsentantskab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Poul-Erik Svendsen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/32175
  70. Udpegning af medlemmer og suppleanter til De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal i henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter udpeges 10 forskningsaktive medlemmer og 12 lægmedlemmer samt suppleanter til de to Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark.

  Lægmedlemmerne er tidligere valgt blandt regionsrådets egne medlemmer. Regionrådet kan også vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet. Antallet af suppleanter for lægmedlemmerne er ikke forudbestemt. Sidste gang valgte regionsrådet i alt 12 suppleanter for de to komitéer.

  De forskningsaktive medlemmer udpeges på baggrund af indstilling fra Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komitéer.

  I Region Syddanmark er der nedsat to komitéer med hver 11 medlemmer - seks lægmedlemmer og fem forskningsaktive medlemmer. Komitéernes opgave er at behandle ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, det vil sige forsøg på mennesker og menneskeligt biologisk materiale.

  Komitéernes medlemmer udpeges for 4 år ad gangen, svarende til regionrådets valgperiode. Genudpegning af medlemmer kan ske to gange. Alle medlemmer udpeges af regionsrådet.

  Der skal således udpeges 10 forskningsaktive medlemmer og 7 suppleanter samt 12 lægmedlemmer og suppleanter til de to Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark til den kommende 4-årige periode.

  For lægmedlemmerne gælder, at de ikke må have en sundhedsvidenskabelig uddannelse eller en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

  Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af køn ved udpegning af medlemmer til De Videnskabsetiske Komitéer.

  Så vidt angår udpegning af lægmedlemmer er disse tidligere valgt blandt regionsrådets egne medlemmer. Regionsrådet kan også vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet.

  Antallet af suppleanter for lægmedlemmerne er ikke forudbestemt. Sidste gang valgte regionsrådet 12 suppleanter. De 12 suppleanter indgår alle i en fælles ”suppleant-pulje”, som dækker begge komiteer.

  Så vidt angår de forskningsaktive medlemmer er Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt sygehusledelserne i Region Syddanmark blevet anmodet om at opstille kandidater. Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum indstiller på denne baggrund overfor regionsrådet 10 navngivne forskningsaktive kandidater samt 7 suppleanter til de to Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark.

  For at sikre en optimal fordeling af fagkompetencer i de to komitéer anbefales, at de forskningsaktive kandidater fordeles som vist i bilaget vedr. indstilling og fordeling af forskningsaktive medlemmer. I denne fordeling er der taget hensyn til, at den nødvendige faglige ekspertise er til stede i de to komitéer, herunder særligt genetik og pædiatri samt at nuværende medlemmer kan fortsætte, hvis de ønsker det. Der er endvidere tilstræbt en ligelig fordeling mellem sygehusenhederne og køn.  

  Komitéerne vælger selv formand og næstformand. Formandskabet varetages af et forskningsaktivt medlem og et lægmedlem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 12 suppleanter til De Videnskabsetiske Komitéer og at de alle indgår i en fælles ”suppleant-pulje”, som dækker begge komiteer.

  At regionsrådet udpeger 6 lægmedlemmer til den Videnskabsetiske Komité 1 i Region Syddanmark.

  At regionsrådet udpeger 6 lægmedlemmer til den Videnskabsetiske Komité 2 i Region Syddanmark.

  At regionsrådet udpeger de 10 navngivne forskningsaktive kandidater samt de 7 suppleanter til to de Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark, som Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum har indstillet.

  At regionsrådet godkender indstillingen om fordeling af de forskningsaktive kandidater på de to Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede til Videnskabsetisk Komite I:

  Lasse Krull, Jørn Lehmann Petersen, Birgitte Møller Millung, Niels Erik Søndergaard, Lene Thiemer Hedegaard og Villy Søvndal som medlemmer.

  Regionsrådet udpegede til Videnskabsetisk Komite II:

  Bente Gertz, Bjarne Jensen, Freddy Hyldgaard, Henriette Schlesinger, Holger Gorm Petersen og Vicky Lorenzen som medlemmer.

  Michael Nielsen, Rene Lundegaard, Lars Mogensen, Carsten Kudsk, Pia Tørving, Karsten Fogde, Poul Fremmelev, Svend Erik Nielsen, Jan Voss Hansen, Ulrik Sand Larsen, Meho Selman og Bent Olsen som suppleanter.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/45635
  71. Udpegning af medlem og suppleant til ungetilbuddet på Center for Høretab
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af medlem og suppleant til ungetilbuddet på Center for Høretab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ungetilbuddet på Center for Høretab er en afdeling under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Ungetilbuddet varetager undervisning efter lov om specialundervisning.

  Ifølge vedtægterne for ungetilbuddet på Center for Høretab skal regionsrådet udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til ungetilbuddet på Center for Høretab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bente Gertz med Pia Tørving som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/45648
  72. Udpegning af medlem og suppleant til Center for Rehabilitering og Specialrådgivning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af medlem og suppleant til Center for Rehabilitering og Specialrådgivning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Center for Rehabilitering og Specialrådgivning er en afdeling under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Centret varetager undervisning efter lov om specialundervisning.

  Ifølge vedtægterne skal regionsrådet udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen.

  Det fremgår endvidere af vedtægterne, at regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen efter indstilling fra Syddansk Universitet. Syddansk Universitet har den 22. december 2017 meddelt, at de indstiller Sille Vilain Meulengracht, Research Assistant, Dep. of Language and Communication.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til Center for Rehabilitering og Specialrådgivning.

  At regionsrådet udpeger Sille Vilain Meulengracht efter indstilling fra Syddansk Universitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Annette Blynel med Vicky Lorenzen som suppleant.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/34029
  73. Udpegning af observatør til bestyrelsen for Solgaven, Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege en observatør til bestyrelsen for Solgaven, Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Solgaven, som er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede i Vejle, skal regionsrådet udpege en observatør til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en observatør til bestyrelsen for Solgaven.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Bente Gertz.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/18962
  74. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge vedtægterne for Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland, skal regionen udpege et medlem til centrets bestyrelse.

  Udpegningen er gældende for to år, hvorefter der skal foretages en ny udpegning. Genvalg kan finde sted.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/32681
  75. Udpegning af repræsentanter til generalforsamlingen for Jysk Linnedservice
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 repræsentanter til generalforsamlingen for Jysk Linnedservice A/S.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er aktionær i Jysk Linnedservice A/S. Regionen skal udpege 2 personer til at repræsentere regionen på generalforsamlingen.

  De af regionsrådet udpegede medlemmer får plads i bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 personer til at repræsentere regionen på generalforsamlingen for Jysk Linnedservice A/S.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Tage Petersen og Karsten Uno Petersen.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 13/29820
  76. Udpegning af medlemmer til Kunstudvalg Nyt OUH/Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges fire medlemmer til at indgå i både Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der blev i 2012 af regionsrådet udpeget fire deltagere til at indgå i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND (Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet ved SDU). Det Fælles Kunstudvalg har til formål at indgå i et samarbejde om kunstnerisk udsmykning og gennemgående kunst, som en måde at binde de to byggerier sammen, både i og udenfor bygningerne.

  Det Fælles Kunstudvalg har udarbejdet en fælles kunststrategi, så kunsten opleves sammenhængende for de to byggerier – ”Kunst & Funktion”. Kunstudvalget har med strategien lagt vægt på kunst, der forholder sig til værdier så som liv, lys, lyd og natur. Endvidere er der lagt vægt på, at kunsten integreres i den arkitektoniske udformning af projekterne tidligt i projektfaserne, således at kunst og arkitektur kan berige og understøtte hinanden samt bidrage til at skabe de bedste rammer om helings- og læringsprocesser. Kunststrategien blev godkendt i regionsrådet den 25. november 2013.


  Ved beslutning i regionsrådet den 20. januar 2014, blev den nuværende repræsentation i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND udpeget. Endvidere blev det præciseret at de fire medlemmer fra regionsrådet bemyndiges til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH og udmønte de samlede midler, der er afsat i projekt Nyt OUH til kunst.


  Implementering af strategien og udvælgelse af kunstprojekter til Nyt OUH og SUND har efterfølgende kørt i to parallelle spor med udarbejdelse af handleplaner for henholdsvis fælles kunstprojekter SUND – Nyt OUH og kunstprojekter for hver af de to institutioner. Kunststrategien er gældende for alle tre delområder.


  Der er af Det Fælles Kunstudvalg udvalgt fire fælles kunstprojekter. Derudover er der af Kunstudvalg Nyt OUH vedtaget en handlingsplan for Kunstprojekter på Ny OUH, omfattende to kunstprojekter i henholdsvis det nordlige og sydlige klyngestrøg på Nyt OUH, udendørs kunst, bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling på OUH og Psykiatrien samt kunst-detalje.


  Der skal i årene fremover arbejdes med implementering af henholdsvis de valgte kunstprojekter i byggeprojekterne samt videre implementering af handlingsplanen for kunst på Nyt OUH.

  Der anmodes om at der udpeges fire medlemmer til at indgå i det videre arbejde, en formand for Kunstudvalg Nyt OUH og 3 menige medlemmer. De udpegede medlemmer vil både indgå i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND. Formandsposten for Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND aftales efterfølgende mellem bygherrerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der udpeges 4 medlemmer til at indgå både i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND.

  At der blandt ét af de udpegede medlemmer udpeges en formand for Kunstudvalg Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Anne-Marie Palm Johansen, Henriette Schlesinger, Pia Tørving og Karsten Fogde.

  Regionsrådet udpegede Pia Tørving som formand for Kunstudvalg Nyt OUH.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/30481
  77. Indstilling af sagkyndige retsmedlemmer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner kan afgive indstilling vedr. beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskredse.

  Regionsrådet skal indstille sagkyndige til Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner kan afgive indstilling vedr. beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskredse. Danske Regioner skal indstille i alt otte sagkyndige – det vil sige fire til hver landsretskreds.

  Region Syddanmark tilhører begge landsretskredse, idet Fyn tilhører Østre landsretskreds, og Jylland tilhører Vestre landsretskreds. Region Syddanmark kan indstille to medlemmer – et til hver landsretskreds.

  Ifølge retsplejeloven skal de, der beskikkes, være i besiddelse af indgående og tidssvarende praktisk kendskab til vedkommende sagsområde, have dansk indfødsret, ikke være fyldt 70 år, være uberygtede og ikke være umyndige, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter samme lovs § 7 og deres bo må ikke være under konkursbehandling. De skal endvidere have fast bopæl eller forretningssted inden for den landsretskreds, som de beskikkes for.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet over for Danske Regioner indstiller et sagkyndigt retsmedlem til Østre landsretskreds og et sagkyndigt retsmedlem til Vestre landsretskreds.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet indstillede:

  Poul-Erik Svendsen som sagkyndigt retsmedlem til Østre Landsretskreds.

  Stephanie Lose som sagkyndigt retsmedlem til Vestre Landsretskreds.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

   


  Siden er sidst opdateret 10-01-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |