Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 23. januar 2018

Mødedato
23-01-2018 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Nørgaard, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Mustapha Itani, V
 • Preben Jensen, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Valg af formand og næstformand
  2. Udvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægt m.v.
  3. Region Syddanmarks sundhedsplan
  4. Introduktion til udvalgets arbejde
  5. Respirationshjælp i eget hjem
  6. Udtalelse fra Regionsrådet til Statsrevisorernes beretning om forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner
  7. Forslag til mødeplan 2018
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 18/328
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget skal vælge formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018

  Poul-Erik Svendsen blev valgt som formand.

  Kristian Nørgaard blev valgt som næstformand.


  Sagsnr. 18/328
  2. Udvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægt m.v.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet forventes på møder i januar 2018 at vedtage Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark.

  I henhold til styrelsesvedtægtens § 14 har regionsrådet nedsat Sundhedsudvalget.

  Sundhedsudvalget har 11 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med udviklingen vedrørende sundhedsområdet –

  primært sygehusområdet (somatik), eksempelvis kvalitet, forskning, specialeplan,

  sundhedsplan, herunder fastsættelse af temaerne for de årligt udvalgte indsatsområder.

  Stk. 3. Udvalgets opgaver omfatter ikke opgaver, som særskilt er henlagt til andre

  Udvalg.

  Regionsrådet har delegeret følgende opgaver og kompetencer til de stående udvalg:

  De stående udvalgsansvarsområder er beskrevet i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark og grundlaget for udvalgenes arbejde er regionens vedtagne pejlemærker.

  Der er forslag om, at de stående udvalg efter delegation fra regionsrådet varetager følgende opgaver og kompetencer inden for udvalgenes ansvarsområder:

  ·         Udvalgene forbereder sager til forelæggelse for regionsrådet inden for udvalgets område.

  ·         Udvalgene kommer med anbefalinger og indstillinger til regionsrådet inden endelig beslutning i

  ·         regionsrådet.

  ·         Udvalgene udarbejder forslag til strategier, planer og politikker.

  ·         Udvalgene tager initiativ til at udarbejde forslag til regionens overordnede mål og har ansvaret

  ·         for at videreudvikle og følge op på opfyldelse af de opstillede mål.

  ·         Udvalgene har løbende ansvar for at følge op på de konkrete service- og kvalitetsmål, som er

  ·         fastlagt af regionsrådet.

  ·         Udvalgene inddrager og sørger for dialog med regionens kommuner, borgere og andre

  ·         relevante parter.

  ·         Udvalgene kan komme med forslag til opfølgning på den årlige økonomiaftale indgået mellem

  ·         regeringen og Danske Regioner.

  ·         Udvalgene kommer med anbefalinger til udmøntningen af puljer inden for udvalgets område.

  Derudover får udvalgene kompetence til:

  ·         Gennemførelse af høringer.

  ·         Besvarelse af henvendelser fra borgere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  3. Region Syddanmarks sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget orienteres om Region Syddanmarks sundhedsplan 2017-2021, herunder om opfølgning på de årligt udvalgte indsatsområder på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 25. september 2017 godkendte Regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  Sundhedsplanen forelægges til orientering for Sundhedsudvalget med henblik på at give en overordnet introduktion til strukturerne i og organiseringen af det syddanske sundhedsvæsen.

  Sundhedsplan tager udgangspunkt i de otte pejlemærker, som Regionsrådet vedtog for Region Syddanmark i efteråret 2016. Pejlemærkerne er gældende for regionens samlede virksomhed og går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen arbejder ud fra, og er dermed også vigtige for udviklingen af sundhedsområdet. 

  Pejlemærkerne går hånd i hånd med de otte nationale mål, der er beskrevet for udviklingen i sundhedsvæsenet. Pejlemærkerne og de otte nationale mål sætter dermed en tydelig retning for det syddanske sundhedsvæsens udvikling, og en retning der vil være i fuld overensstemmelse med den overordnede nationale kurs på sundhedsområdet.

  Pejlemærkerne er blandt andet baseret på Region Syddanmarks Sundhedsvision. Sundhedsvisionen for Region Syddanmark blev vedtaget i Regionsrådet i 2011 og har siden dannet grundlag for regionens arbejde på sundhedsområdet. Sundhedsvisionen er overordnet formuleret som følger: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom. Dertil fastlægger sundhedsvisionen en række værdier om dialog, lighed, sammenhæng, rettidighed, kvalitet og ansvar. 

  De nationale mål skaber en ny form for overordnet styring af udviklingen af sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Det betyder også, at arbejdet på sundhedsområdet bliver målorienteret samtidig med, at der skabes rum til frihedsgrader og plads til at formulere regionale målsætninger, som supplerer de overordnede nationale mål. Samtidig signalerer Danske Regioners vision ”Sundhed for alle – vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen” og udspillet ”Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering”, fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen og forebyggelsesindsatsen.

  Den nye sundhedsplans kapitel 5 beskriver endvidere det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som er en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017.

  Sundhedsplanen lægger op til, at der årligt vil foregå en udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet i Region Syddanmark.  Det vil ske på grundlag af data m.v., der beskriver, hvor langt regionen er i forhold til igangværende indsatser, pejlemærker og øvrige mål. I disse processer vil der være samspil med regionens sygehuse, det præhospitale område samt regionens mange samarbejdspartnere via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde. 

  Indsatsområderne for 2018 blev godkendt af det tidligere regionsråd den 18. december 2017 og er behandlet af det nye regionsråd den 22. januar 2018.

  Den årlige proces kan sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. De udvalgte indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i på sundhedsområdet som helhed i 2018.

  De relevante udvalg vil blive løbende orienteret om status på indsatsområderne.

  Sundhedsudvalget skal bl.a. følge op på følgende indsatsområder i 2018:

  •        Samarbejde med frivillige

  •        Patientinddragelse

  •        PatientRapporterede Oplysninger (PRO)

  •        Patientrettigheder

  •        Hygiejne – målrettede indsatser til nedbringelse af infektioner på sygehusene

  •        Arbejdet med forbedring af den kliniske kvalitet via Regionernes Kliniske Kvalitets      Program (RKKP) og lærings- og kvalitetsteam

  •        Patientansvarlig læge

  •        Implementering af PLO-overenskomst på kronikerområdet

  •        Ny sundhedsaftale og opfølgning på rammepapir om det nære sundhedsvæsen

  •        Forskningsstrategi

  •        Implementeringsplan for innovationsstrategien

  •        Etablering af demensudrednings- og behandlingsenheder

  •        Ny model for styring og finansiering af sundhedsvæsenet

  •        Den syddanske forbedringsmodel

  •        Rekruttering

  Der vil herudover i løbet af 2018 blive påbegyndt en politisk proces for udpegning af indsatsområder for 2019 jf. ovenfor.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/328
  4. Introduktion til udvalgets arbejde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Drøftelse af samarbejdsform og emner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018

  Udvalget drøftede mulige samarbejdsformer og –flader samt mulige emner til udvalgets kommende møder, herunder bl.a. overvejelser om afholdelse af udvalgsmøder på sygehuse. Bl.a. blev nævnt forslag om temadrøftelser samt ønske om indsigt i økonomisk råderum, effektiviseringer på sygehusene, Nyt OUH, indsatsområder m.v., herunder overvejelser om at nogle af emnerne evt. kunne være til orienterende regionsrådsmøder.

  Til et kommende møde udarbejder administrationen forslag til årshjul for udvalget.


  Sagsnr. 18/719
  5. Respirationshjælp i eget hjem
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks udgifter til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, der behandles- og overvåges i eget hjem, er steget voldsomt i de senere år.

  I den forbindelse er der truffet beslutning om at samle regionens administration af området i Respirationscenter Syd på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Respirationshjælp i eget hjem.

  Region Syddanmarks udgifter til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, der behandles og overvåges i eget hjem, er steget voldsomt de senere år. Udviklingen er den samme i de fleste regioner, men en sammenligning på tværs af regionerne i sommeren 2017 ”MTV af respiratorbehandlingen i eget hjem” viser dog, at Region Syddanmark er den region, der har den højeste gennemsnitsudgift pr. hjælperordning.

  På den baggrund har Region Syddanmark foretaget en kort analyse af området.

  Analysen viser bl.a., at den decentrale organisering, der i dag er på området, er meget sårbar, og har betydet en udvikling af forskellige praksisser på sygehusene. Dette skyldes bl.a., at opgaven varetages af medarbejdere med meget forskellige kompetencer, deres organisatoriske indplacering er meget forskellig, og de har mange andre opgaver ved siden af arbejdet med respirationsopgaven.

  På den baggrund ønsker Region Syddanmark at ændre tilbuddet, således at regionens administration af området samles i Respirationscenter Syd (RCS) på OUH.

  Formålet er at blive bedre til at styre økonomien samtidig med, at behandlingen af patienterne forbedres. Som elementer heri vil regionen bl.a. styrke RCS’ udgående funktioner, sikre at indikationerne er korrekte samt gennemgå eksisterende og fremtidige aftaler. I den forbindelse vil kommunerne blive involveret i arbejdet.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43123
  6. Udtalelse fra Regionsrådet til Statsrevisorernes beretning om forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 15. november 2017 modtaget Statsrevisorernes beretning nr. 05/2017, der følger af en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen om forebyggelse af hospitalsinfektioner.

  Sundhedsministeren er på den baggrund blevet bedt om at afgive en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

  Ministeriet anmoder derfor om en udtalelse til beretningen fra regionsrådene, jf. § 18, stk. 3, i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. Udtalelsen skal være ministeriet i hænde senest den 5. februar 2018.

  Vedlagt findes udtalelse fra Regionsrådet til beretningen fra Statsrevisorerne.

  Baggrund
  Rigsrevisionen har den 15. november 2017 afgivet beretning til statsrevisorerne om forebyggelse af hospitalsinfektioner. Beretningens formål har været at belyse indsatsen for at forebygge hospitalserhvervede infektioner. Til vurdering heraf har Rigsrevisionen undersøgt, hvorvidt Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitals­erhvervede infektioner har været tilstrækkelig. Undersøgelsen har været fokuseret om følgende tre spørgsmål:

  • Understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og hospitalerne gennem mål og overvågning i en reduktion af hospitalsinfektioner?
  • Lever hospitalernes hygiejne op til retningslinjerne?
  • Understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og hospitalerne rationel brug af antibiotika?

  Rigsrevisionens undersøgelse er baseret på interviews med og materiale fra relevante ministerier, styrelser, regioner samt sygehus. I alt 10 sygehuse – to fra hver region – indgår i undersøgelsen. Fra Region Syddanmark indgår OUH og Sygehus Lillebælt.

  I forhold til alle tre undersøgelsesområder udtrykker Rigsrevisionen kritik. Kritikken er relativ mild, men de konkluderer, at hverken Sundheds- og Ældreministeriets, regio­ner­nes og hospitalers indsats for at forebygge hospitalsinfektioner har været tilstræk­kelig, idet der mangler mål for reduktion af infektioner og mulighederne for at overvåge ud­vik­lingen har ikke været brugt godt nok. Desuden finder de, at hygiejnen på hos­pi­ta­lerne kan blive klart bedre, og brugen af antibiotika kan blive mere rationel.

  For alle de tre hovedområder, som Rigsrevisionen har undersøgt, har Region Syd­dan­mark allerede iværksat en række initiativer for at styrke indsatsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At udtalelsen til Statsrevisorernes beretning godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/328
  7. Forslag til mødeplan 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2018 på tirsdage kl. 15:00-18:00:

  Tirsdag den 20. februar 2018

  Tirsdag den 20. marts 2018 –         holdes i Regionshuset (Psykiatri- og Socialudvalg                                               kl. 13:00-15:00)

  Tirsdag den 17. april 2018

  Tirsdag den 22. maj 2018 –           holdes i Regionshuset (Digitaliseringsudvalg                                                        kl. 13:00-15:00)

  Tirsdag den 19. juni 2018 –            holdes i Regionshuset (Psykiatri- og Socialudvalg                                               kl. 13:00-15:00)

  Tirsdag den 28. august 2018 –        holdes i Regionshuset (Psykiatri- og Socialudvalg                                               kl. 13:00-15:00)

  Tirsdag den 18. september 2018

  Tirsdag den 23. oktober 2018

  Tirsdag den 13. november 2018

  Tirsdag den 11. december 2018.

  Møderne er koordineret med møder i regionsrådet, forretningsudvalget og øvrige udvalgsmøder i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødeplan 2018 godkendes.

  At næste møde afholdes den 20. februar 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018

  Godkendt.

  Udvalget ønsker, at ca. halvdelen af møderne afholdes på sygehuse i regionen. Til næste udvalgsmøde udarbejder administrationen et forslag til mødesteder.


  Sagsnr. 18/328
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018

  Arbejdsmiljø på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus:

  Adm. sygehusdirektør Peter Fosgrau, Sygehus Sønderjylland, orienterede om status for arbejdet med påbud fra Arbejdstilsynet.

  Drøftedes, herunder bl.a. effektiviseringer på sygehusene, rekruttering af personale m.v. Udvalget følger området og forelægges status på et senere møde.

  Lovforslag vedr. tolkeområdet:

  Koncerndirektør Kurt Espersen orienterede om nyt lovforslag som er sendt i høring. Sagen behandles på forretningsudvalgets møde den 7. februar 2018.

  Lukning af Give Sygehus:

  Koncerndirektør Kurt Espersen orienterede om lukning af Give Sygehus, herunder håndtering af brugt inventar.

  Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP):

  Koncerndirektør Kurt Espersen orienterede om seneste LUP vedr. akutmodtagelse 2017. Tilfredsheden med de syddanske akutklinikker og akutmodtagelser er over landsgennemsnittet.

  Regler for journalføring:

  Udvalgsmedlem Anne-Marie Palm-Johansen orienterede om aktuel sag vedr. Styrelsen for Patientsikkerhed.


  Siden er sidst opdateret 24-01-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring