Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Digitaliseringsudvalget - Referat - 24. januar 2018

Mødedato
24-01-2018 kl. 16:00 - 18:00
 
Mødested
Regionshuset, mødelokale 3
 
Deltagere
 
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Udvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægt m.v.
  3. Region Syddanmarks sundhedsplan
  4. Introduktion til området
  5. Fælles apotekersystem - ApoVision
  6. Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
  7. Baggrund og status for EPJ SYD
  8. Strategi for digital sundhed 2018-2022
  9. Mødekalender 2018
  10. Årsplan for digitaliseringsudvalget
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 18/180
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume
   

  Valg af formand og næstformand til digitaliseringsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Til digitaliseringsudvalget vælges formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at der til digitaliseringsudvalget vælges formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Mette Bossen Linnet blev valgt til formand.

  Pia Tørving blev valgt til næstformand.

  Bent Olsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/180
  2. Udvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægt m.v.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsudvalget orienteres om Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet forventes på møder i januar 2018 at vedtage Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark.

  I henhold til styrelsesvedtægtens § 22 har regionsrådet nedsat digitaliseringsudvalget. Digitaliseringsudvalget har 7 medlemmer.

  Udvalget beskæftiger sig med strategier for digitalisering og anvendelse af it-løsninger rettet mod patienter, brugere og borgere, og som bl.a. kan understøtte og forbedre regionens muligheder for at yde behandling af patienter, herunder regionens anskaffelse og ibrugtagning af nyt elektronisk patientjournal/patientadministrativt system (EPJ/PAS). Udvalget beskæftiger sig desuden med it- og informationssikkerhed.

  Regionsrådet har delegeret følgende opgaver og kompetencer til de stående udvalg:

  De stående udvalgsansvarsområder er beskrevet i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark og grundlaget for udvalgenes arbejde er regionens vedtagne pejlemærker.

  Der er forslag om, at de stående udvalg efter delegation fra regionsrådet varetager følgende opgaver og kompetencer inden for udvalgenes ansvarsområder:

  • Udvalgene forbereder sager til forelæggelse for regionsrådet inden for udvalgets område.
  • Udvalgene kommer med anbefalinger og indstillinger til regionsrådet inden endelig beslutning i regionsrådet.
  • Udvalgene udarbejder forslag til strategier, planer og politikker.
  • Udvalgene tager initiativ til at udarbejde forslag til regionens overordnede mål og har ansvaret for at videreudvikle og følge op på opfyldelse af de opstillede mål.
  • Udvalgene har løbende ansvar for at følge op på de konkrete service- og kvalitetsmål, som er fastlagt af regionsrådet.
  • Udvalgene inddrager og sørger for dialog med regionens kommuner, borgere og andre relevante parter.
  • Udvalgene kan komme med forslag til opfølgning på den årlige økonomiaftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner.
  • Udvalgene kommer med anbefalinger til udmøntningen af puljer inden for udvalgets område.

  Derudover får udvalgene kompetence til:

  • Gennemførelse af høringer.
  • Besvarelse af henvendelser fra borgere.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Til orientering.

  Bent Olsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/5164
  3. Region Syddanmarks sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsudvalget orienteres om Region Syddanmarks sundhedsplan 2017-2021, herunder om opfølgning på de årligt udvalgte indsatsområder på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 25. september 2017 godkendte regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  Sundhedsplanen forelægges til orientering for digitaliseringsudvalget med henblik på at give en overordnet introduktion til strukturerne i og organiseringen af det syddanske sundhedsvæsen.

  Sundhedsplan tager udgangspunkt i de otte pejlemærker, som regionsrådet vedtog for Region Syddanmark i efteråret 2016. Pejlemærkerne er gældende for regionens samlede virksomhed og går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen arbejder ud fra, og er dermed også vigtige for udviklingen af sundhedsområdet.

  Pejlemærkerne går hånd i hånd med de otte nationale mål, der er beskrevet for udviklingen i sundhedsvæsenet. Pejlemærkerne og de otte nationale mål sætter dermed en tydelig retning for det syddanske sundhedsvæsens udvikling, og en retning der vil være i fuld overensstemmelse med den overordnede nationale kurs på sundhedsområdet.

  Pejlemærkerne er blandt andet baseret på Region Syddanmarks Sundhedsvision. Sundhedsvisionen for Region Syddanmark blev vedtaget i regionsrådet i 2011 og har siden dannet grundlag for regionens arbejde på sundhedsområdet. Sundhedsvisionen er overordnet formuleret som følger: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom. Dertil fastlægger sundhedsvisionen en række værdier om dialog, lighed, sammenhæng, rettidighed, kvalitet og ansvar.

  De nationale mål skaber en ny form for overordnet styring af udviklingen af sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Det betyder også, at arbejdet på sundhedsområdet bliver målorienteret samtidig med, at der skabes rum til frihedsgrader og plads til at formulere regionale målsætninger, som supplerer de overordnede nationale mål. Samtidig signalerer Danske Regioners vision ”Sundhed for alle – vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen” og udspillet ”Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering”, fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen og forebyggelsesindsatsen.

  Den nye sundhedsplans kapitel 5 beskriver endvidere det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som er en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017. Afsnit 5.10.3. på side 38 i Sundhedsplanen omhandler specifikt IT, Innovation og nye digitale hjælpeværktøjer.

  Sundhedsplanen lægger op til, at der årligt vil foregå en udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet i Region Syddanmark.  Det vil ske på grundlag af data m.v., der beskriver, hvor langt regionen er i forhold til igangværende indsatser, pejlemærker og øvrige mål. I disse processer vil der være samspil med regionens sygehuse, det præhospitale område samt regionens mange samarbejdspartnere via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde.

  Indsatsområderne for 2018 blev godkendt af det tidligere regionsråd den 18. december 2017 og er behandlet af det nye regionsråd den 22. januar 2018.

  Den årlige proces kan sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. De udvalgte indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i på sundhedsområdet som helhed i 2018.

  De relevante udvalg vil blive løbende orienteret om status på indsatsområderne.

  Digitaliseringsudvalget skal bl.a. følge op på indsatsområde nr. 14 i oversigten vedrørende digitalisering, kunstig intelligens og internet of things mv. i 2018.

  Der vil herudover i løbet af 2018 blive påbegyndt en politisk proces for udpegning af indsatsområder for 2019 jf. ovenfor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Til orientering.

  Regionsdirektør Jane Kraglund præsenterede sundhedsplanen med fokus på digitaliseringsområdet.

  Præsentation af sundhedsplanen er vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/179
  4. Introduktion til området
  fold dette punkt ind Resume
   

  Introduktion til it-området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsudvalget introduceres for it-området af IT-direktør Morten Lundgaard.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Til orientering.

  IT-direktør Morten Lundgaard præsenterede it-området i Region Syddanmark.

  Præsentation er vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/45997
  5. Fælles apotekersystem - ApoVision
  fold dette punkt ind Resume
   

  De fire sygehusapoteker i Region Syddanmark anvender i dag hver sin udgave af apotekersystemet ApoVision.

  Disse systemer ønskes samlet i én fælles opdateret løsning, som kan understøtte de krav til kvalitetsstyring, som myndighederne stiller på området. Da det samme system (ApoVision) også anvendes i de øvrige regioner, er der i 2015 igangsat et fællesregionalt projekt, der skal sikre, at alle otte sygehusapoteker anvender samme løsning med en fælles forvaltning under Danske Regioner.

  Udvalget anbefales at godkende etablering af den syddanske løsning, som er koblet til systemet i de øvrige regioner samt finansiering heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De fire sygehusapoteker i Region Syddanmark anvender i dag hver deres udgave af apotekersystemet ApoVision. Det anbefales, at systemerne samles til én fælles it-løsning.

  Da det samme apotekersystem anvendes på alle landets sygehusapoteker, har regionerne i fællesskab i 2015 igangsat et projekt, der skal sikre en ny og mere moderne fælles platform.

  ApoVision bruges til elektronisk indkøb, salg og lagerhåndtering af lægemidler. Systemet bidrager samtidig til at overholde lovgivning om lægemidlerne, fx information om lægemiddelforbrug. Systemet er ikke opdateret siden 2009. Derfor er der behov for en opdatering, for at have et tidssvarende it-system med fortsat support.

  Formålet med projektet i Region Syddanmark er:

  • Teknisk opgradering til den nationale løsning med lokalt tilhørende integrationer
  • Opdatering og indførelse af kvalitetsprocedurer, som anvendes i organisationer, der arbejder med lægemidler (GAMP5).

  Med projektet får Region Syddanmark følgende gevinster: 

  • En driftssikker løsning, som lever op til reglerne for håndtering af lægemidler.
  • En forvaltnings- og driftsorganisation, der kan følge kvalitetsstandarder i den almindelige drift af ApoVision.
  • Ensretning af system og brug på de fire sygehusapoteker på én server med én applikation og fælles database.
  • Forbedrede muligheder for at anvende fælles it-ressourcer på tværs af landet i forbindelse med nyudvikling, test og uddannelse samt mulighed for videndeling.
  • Understøttelse af lovkrav vedr. forfalskede lægemidler (serialisering), fx læsning af 2D stregkoder på lægemiddelpakninger inden den 9. februar 2019.
  • Fælles indkøb af licenser. Fremadrettet skal der kun anvendes én licens i regionen. 

   

  Økonomi – lokal projektbevilling

  Regionernes lægemiddelorganisation Amgros har tidligere haft ansvaret for at anskaffe et nyt fællesregionalt apotekersystem. I 2014 blev den indgåede kontrakt ophævet som følge af misligholdelse af kontrakten.

  Udviklingen af et nyt apotekersystem blev i stedet forankret i regi af Danske Regioner. Amgros udbetalte de midler, der var hensat til udviklingsarbejdet. Region Syddanmarks andel udgjorde 12,9 mio. kr. til at dække anskaffelse af det nationale apotekersystem samt den regionale udrulning. Midlerne er tilført rammen til investeringer i sundheds-it.

  Efter frigivelse af bevilling til det nationale projekt på regionsrådets møde den 19. december 2016, resterer aktuelt 5,8 mio. kr., inkl. formålsbestemt overførsel fra 2017 til 2018, til implementering af ApoVision. Overførsel skal primært dække den regionale udrulning af projektet. Udgiften hertil estimeres til 5,136 mio. kr. Beløbet anbefales finansieret af de afsatte midler til formålet. 

  Det bemærkes, at der er opstået behov for en merbevilling til den fællesregionale del af projektet på ca. 1,6 mio. kr. Det skyldes nye EU-krav om serialisering (lovgivning vedr. forfalskede lægemidler) har medført udvidelse af projektet. Det forudsættes, at udgifterne til denne merbevilling dels finansieres af de resterende midler på it-rammen til implementering af ApoVision, dels søges finansieret af udloddet overskud fra Amgros for 2018. Sag herom forventes fremlagt 1. halvår 2018.

   

  Afledte driftsudgifter

  Fra 2019 bliver der etableret en fællesregional forvaltning i Region Nordjylland og en regional forvaltning på Odense Universitetshospital. Samlet estimeres helårlige udgifter på 1,750 mio. kr. fra 2019. Udgifterne finansieres af de afsatte rammer til driften af ApoVision. Driftsudgiften indarbejdes ved budgetlægningen for 2019.

  Tidsplan

  09-03-2018

  Release af ApoVision ver. 1.0.0 (Fælles regional version)

  14-09-2018

  Release af RegApoVision ver. 1.0.0 (Lokal RSD version)

  19-11-2018

  Go live

  03-01-2019

  ApoVision forvaltningen overtager løsningen

  15-03-2019

  Projektafslutning

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at digitaliseringsudvalget indstiller til regionsrådet

  At projektforslag vedrørende lokal udrulning af apotekersystemet ApoVision i Region Syddanmark godkendes.

  At der til formålet meddeles anlægsbevilling på 5,136 mio. kr. (indeks 143,1).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Indstillingerne tiltrådt.


  Sagsnr. 17/28942
  6. Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen offentliggjorde i november 2017 beretningen 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata.  Region Syddanmark modtog den 4. januar 2018 anmodning om udtalelse vedrørende beretning om 3 regioners beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen indledte med afsæt i det øgede trusselbillede på informationssikkerhedsområdet (cyberangreb) en undersøgelse af regionernes beskyttelsesadgang til it-systemer og sundhedsdata i januar 2017.

  På baggrund af undersøgelsen offentliggjorde Rigsrevisionen i november 2017 en beretning, hvori regionerne kritiseres på en række områder i forhold til beskyttelse af adgangen til it-systemer samt sundhedsdata. Region Syddanmark har forholdt sig til Rigsrevisionens kritikpunkter og har etableret en række indsatser med henblik på, at imødekomme Rigsrevisionens kritik.

  Region Syddanmark modtog den 4. januar 2018 en anmodning om udtalelse vedrørende beretning om 3 regioners beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata fra Sundheds- og Ældreministeriet. Svarskrivelsen skal være ministeriet i hænde den 18. januar 2018, hvorfor svarskrivelsen er afsendt med forbehold for politisk godkendelse.

  Vedlagt findes udkast til svarskrivelse samt følgebrev til ministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at digitaliseringsudvalget indstiller til forretningsudvalget:

  At svarskrivelse til Sundheds- og Ældreministeriet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Indstilling tiltrådt.

  Udvalget efterspurgte en kvartalsvis opfølgning på fremdriften med at rette op på kritikpunkterne fra Rigsrevisionen.

  Udvalget efterspurgte en nærmere redegørelse for fremadrettet brug af whitelisting teknologi på næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/31128
  7. Baggrund og status for EPJ SYD
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark gennemfører aktuelt et udbud med henblik på at købe en ny elektronisk patientjournal/patientadministrativ-løsning (EPJ/PAS). Baggrunden herfor er, at aftalen om den nuværende EPJ/PAS-løsning (COSMIC) ikke kunne forlænges af konkurrencemæssige og økonomiske hensyn.

  Udbudsprocessen forventes at munde ud i godkendelse af leverandørvalg i regionsrådet i udgangen af april måned 2018. Udvalget præsenteres for baggrund for anskaffelse af EPJ SYD og aktuel status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er ved at anskaffe en ny samlet løsning for regionens elektroniske patientjournal og patientadministrative system EPJ/PAS. Aktuelt afventer regionen endelige tilbud fra leverandørerne, inden der kan træffes valg om ny løsning.

  Herefter skal en ny løsning klargøres og tages i brug på tværs af alle sygehuse i regionen.

  Hidtidigt forløb

  I efteråret 2016 havde regionen gennem et års tid forhandlet med CGI, som er leverandør af regionens nuværende EPJ/PAS-løsning (COSMIC), om en forlængelse og opdatering af aftalegrundlaget, så løsningen fortsat kunne bruges, når den daværende kontrakt udløb i november 2016.

  Regionsrådet gav regionsdirektøren lov til at indgå en sådan aftale, såfremt der kunne opnås enighed om ansvar for bl.a. svartider, pris (prisgennemsigtighed), og at der var et solidt juridisk grundlag for en forlængelse inden for rammerne af konkurrencelovgivningen. I løbet af forhandlingerne med leverandøren blev det klart, at der ikke kunne opnås et tilfredsstillende resultat. Samtidig blev der rejst tvivl om, hvorvidt aftalen reelt kunne forlænges.

  Derfor godkendte regionsrådet den 19. december 2016 anskaffelse af en ny EPJ/PAS-løsning. Samtidig blev der indgået en aftale om forlængelse af den nuværende løsning, indtil en ny er i drift.

  Regionen opstillede to centrale ønsker for anskaffelsen: Der skulle være tale om en løsning, som findes i et eksisterende sundhedsvæsen af sammenlignelig karakter. Og det skulle sikres, at interesserede leverandører havde mulighed for at efterleve regionens ønsker om hurtigt at gennemføre udbud og efterfølgende ibrugtage løsningen. På den baggrund valgte regionen at gennemføre anskaffelsen som et udbud med forhandling.

  For at sikre indsigt fra brugerne af løsningen blev fem klinikere udvalgt til at deltage i projektet.

  Økonomisk blev der afsat 15,0 mio. kr. til at gennemføre selve udbudsprojektet. Rammen er sidenhen udvidet til 24,5 mio. kr. for at sikre kvaliteten af og undgå forsinkelser i udbuddet, samt for at dække ekstraordinære omkostninger til juridisk rådgivning.

  Den nye løsning skal understøtte klinikken ved at være patientsikker, brugervenlig og hurtig. Samtidig lægges op til anskaffelse af et kørende standardsystem, det vil sige en velafprøvet og solid løsning, ikke et udviklingsprojekt. Det betyder, at de kliniske og administrative arbejdsgange skal tilpasses systemet. Endelig gennemføres løsningen som en fælles regional vej: Samme opgave = samme opsætning.

  Fem leverandører; CGI, EPIC, Cambio, Systematic og DXC bad om at blive prækvalificerede, og tre leverandører – CGI, Cambio og Systematic – blev prækvalificerede ud fra en række objektive kriterier.

  Aktuel status

  Én af de tre prækvalificerede leverandører (CGI) valgte forud for de planlagte forhandlingsmøder at trække sig fra udbudsforretningen med henvisning til en vurdering af, at de havde ringe udsigter til at vinde udbuddet. Beslutningen påvirker ikke mulighederne for at gennemføre udbuddet, som fortsætter med de to tilbageværende leverandører (Cambio og Systematic).

  Udbuddet er vedvarende genstand for medieinteresse, og det kan oplyses, at udbudsprojektet indtil videre har modtaget 10 anmodninger om aktindsigt fra pressen siden igangsættelse af udbuddet og senest én i forbindelse med CGI’s udtræden.

  Systemejer og styregruppeformand for EPJ SYD-programmet, administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard redegør på mødet for aktuel status og forventet fremdrift.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Til orientering.

  Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen præsenterede status.

  Præsentation er vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/180
  8. Strategi for digital sundhed 2018-2022
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsudvalget præsenteres for strategi for digital sundhed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Finansministeriet har den 15. januar 2018 lanceret en strategi for digital sundhed.

  Pressemeddelelse og strategi vedlægges til orientering. På udvalgets møde vil der blive givet en kort præsentation af strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Punktet blev udsat til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/180
  9. Mødekalender 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til mødekalender for 2018 fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til mødekalender for 2018 fremlægges til godkendelse:

  24. januar 2018, kl. 16-18 (OBS – møde i miljøudvalg, kl. 14-16 – bør holdes i regionshuset)

  15. marts 2018, kl. 15-17

  23. april 2018, kl. 15-17

  22. maj 2018, kl. 13-15 (OBS – møde i sundhedsudvalg, kl. 15-18 – bør holdes i regionshuset)

  11. juni 2018, kl. 13-15 (OBS – møde i udvalg for regional udvikling, kl. 15-18 – bør holdes i regionshuset)

  10. september 2018, kl. 15-17

  22. oktober 2018, kl. 15-17

  19. november 2018, kl. 15-17

  18. december 2018, kl. 16-18 (OBS – møde i psykiatri- og socialudvalg, kl. 14-16 – bør holdes i regionshuset)

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At digitaliseringsudvalget godkender forslag til mødekalender for 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 18/179
  10. Årsplan for digitaliseringsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsudvalget orienteres om årsplan for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er planlagt ni møder i digitaliseringsudvalget i 2018. Udvalgsmøderne forventes at følge en todelt struktur:

  • Dels en temadrøftelse af et aktuelt digitaliseringsemne
  • Dels dagsordenspunkter som kræver beslutninger.

  Ydermere lægges der op til, at digitaliseringsudvalget skal besøge alle sygehusenheder i løbet af 2018 i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder.

  Mødedato

  Emne

  Sted

  Den 24. januar 2018

  Introduktion

  Regionshuset, Vejle

  Den 15. marts 2018

  Parakliniske systemer

  Sygehus Lillebælt (SLB)

  Den 23. april 2018

  EPJ SYD

  Odense Universitetshospital (OUH)

  Den 22. maj 2018

  Informationssikkerhed

  Regionshuset, Vejle

  Den 11. juni 2018

  Tværsektorielt samarbejde

  Regionshuset, Vejle

  Den 10. september 2018

  Internetpsykiatri

  Telepsykiatrisk Center, Odense

  Den 22. oktober 2018

  Digital kommunikation med borgerne

  Sydvestjysk Sygehus (SVS)

  Den 19. november 2018

  Logistik

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

  Den 18. december 2018

  Digitaliseringsstrategi

  Regionshuset, Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Formanden efterlyste en oversigt over konferencer og lignende aktiviteter, der kunne være relevante for udvalget.

   


  Siden er sidst opdateret 26-01-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring