Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Digitaliseringsudvalget - Referat - 15. marts 2018

Mødedato
15-03-2018 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Sygehus Lillebælt, Beriderbakken 4, Vejle
 
Deltagere
 
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besøg på Sygehus Lillebælt Vejle
  2. Strategi for digital sundhed 2018-2022
  3. Redegørelse for fremadrettet brug af whitelisting teknologi
  4. Status på EPJ SYD
  5. Mødekalender 2018
  6. Eventuelt
  7. Lukket punkt: Licitation


  Sagsnr. 18/180
  1. Besøg på Sygehus Lillebælt Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  Besøg og rundvisning på Sygehus Lillebælt Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsudvalget får en orientering og rundvisning på Sygehus Lillebælt Vejle ved vicedirektør Martin Fejring og IT-servicechef Henrik Uldall.

  På Røntgenafdelingen orienterer overlæge Finn Kristian Mathiesen, og på Laboratoriet orienterer ledende overlæge Jonna Skov Madsen og ledende bioanalytiker Carsten Thomsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 15-03-2018
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  2. Strategi for digital sundhed 2018-2022
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsudvalget præsenteres for strategi for digital sundhed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Finansministeriet har den 15. januar 2018 lanceret en strategi for digital sundhed.

  Pressemeddelelse og strategi vedlægges til orientering. På udvalgets møde vil der blive givet en kort præsentation af strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Punktet blev udsat til næste møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 15-03-2018
   

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Udvalget drøftede behovet for at sikre, at der også tages hånd om de borgere, som ikke kan anvende de teknologiske løsninger.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/10262
  3. Redegørelse for fremadrettet brug af whitelisting teknologi
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Rigsrevisionens beretning om tre regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata kritiseres Region Syddanmark på en række punkter.

  Digitaliseringsudvalget efterlyste på sit seneste møde en beskrivelse af mulighederne for anvendelse af såkaldt whitelisting-teknologi (brug af en positivliste for de programmer, som brugerne selv kan installere).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsudvalget bliver løbende informeret om regionens opfølgning på kritikpunkterne fra Rigsrevisionen. Udvalget har efterlyst en beskrivelse af mulighederne for at anvende en positivliste med godkendte programmer, som brugerne kan installere på deres computere (såkaldt whitelisting). 

  Jf. Rigsrevisionens anbefalinger beskrives brugen af en whitelist som den sikreste metode til at styre, hvad medarbejderne kan installere på deres computere. En whitelist er en liste over godkendte programmer, som kan installereres af medarbejderne. Ved at begrænse medarbejdernes muligheder for at installere programmer begrænses hackernes muligheder for at trænge ind i it-systemerne, da der kun kan installeres godkendte programmer.

  Når der anvendes en whitelist, forhindres brugerne i at installere programmer, med mindre de fremgår af positivlisten. Det modsatte af en whitelist er en blacklist, som tillader adgang til alle programmer med undtagelse af dem som er angivet på blacklisten. Det er denne blacklist-model, som aktuelt anvendes i regionen.

  Såfremt whitelisten ikke er udtømmende, er der mulighed for, at en bruger kan anmode om at få installeret et givent program. Herefter foretages en sikkerheds- og driftsvurdering af it-afdelingen.  Whitelisten vil derfor løbende blive opdateret med godkendte programmer. Muligheden for etablering af særligt sikrede grupper undersøges i forhold til forsknings- og innovationsprojekter således at whitelisten ikke blokerer for disses arbejde.

  Fordelen ved en whitelist er, at det giver regionen en meget høj grad af kontrol med de programmer, der er mulighed for at installere. En ulempe ved whitelisten er, at nye programmer først skal gennemgå en godkendelsesproces, førend de kan komme på whitelisten. Ydermere betyder brugen af en whitelist, at computere, der bliver stillet til rådighed for medarbejderne, vanskeligt kan anvendes til private formål, da medarbejderne kun i begrænset omfang vil kunne få adgang til at installere programmer til private formål på computeren. Det undersøges hvordan it bedst håndterer individuelle ønsker i forhold til applikationer/programmer til privat brug. 

  Aktuelt anvendes whitelisting i mange private virksomheder, men også flere andre regioner har taget teknologien i brug.

  Krav til whitelisting

  Region Syddanmark tager Windows 10 i brug på alle computere i 2018/2019. Windows 10 er født med whitelist funktionen, hvorfor der ikke vil være økonomiske udgifter til selve anskaffelsen at teknologien.

  I forbindelse med Windows 10 projektet vil ældre computere blive udskiftet med nye computere, der kan køre Windows 10. Der stilles ikke yderligere krav til computernes ydeevne ved indførelse af whitelist teknologien.

  Ibrugtagning af whitelisting stiller krav til organisationen i forhold til godkendelsesproces og placering af ansvaret for funktionen.

  Administrationen afdækker aktuelt mulige løsninger for at tage whitelist i brug i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 15-03-2018
   

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Udvalget udtrykte bekymring for, at sikkerhedstiltagene kan forhindre medarbejdere i at løse deres arbejdsopgaver.

  Administrationen præsenterer et forslag for udvalget efter sommerferien. Det sikres, at medarbejderne inddrages.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/14529
  4. Status på EPJ SYD
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsudvalget præsenteres for status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsudvalget præsenteres for status på EPJ SYD projektet på udvalgsmødet af regionsdirektør Jane Kraglund.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 15-03-2018
   

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Udvalget fastholdt, at tildelings- og afslagsbreve først sendes efter regionsrådets behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/180
  5. Mødekalender 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Oversigt over digitaliseringsudvalgets møder i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødedato

  Emne

  Sted

  Bemærkning

  Den 23. april 2018, kl. 15-17

  EPJ SYD

  Odense Universitetshospital (OUH)

   

  Den 22. maj 2018, kl. 13-15

  Informations-

  sikkerhed

  Regionshuset, Vejle

  Møde i sundhedsudvalg,

  kl. 15-18

  Den 11. juni 2018, kl. 13-15

  Tværsektorielt samarbejde

  Regionshuset, Vejle

  Møde i udvalg for regional udvikling, kl. 15-18

  Den 10. september 2018, kl. 15-17

  Internetpsykiatri

  Telepsykiatrisk Center, Odense

   

  Den 22. oktober 2018, kl. 15-17

  Digital kommunikation med borgerne

  Sydvestjysk Sygehus (SVS)

   

  Den 19. november 2018, kl. 15-17

  Logistik

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

   

  Den 18. december 2018, kl. 16-18

  Digitaliserings-strategi

  Regionshuset, Vejle

  Møde i psykiatri- og socialudvalg,

  kl. 14-16

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 15-03-2018
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 15-03-2018
   

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr.  
  7. Lukket punkt: Licitation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 16-03-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring