Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Det Administrative Kontaktforum - Referat - 21. marts 2018

Mødedato
21-03-2018 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Kurt Espersen
 • Arne Nikolajsen
 • Eva Nielsen
 • Peter Fosgrau
 • Susanne Lauth
 • Helle Adolfsen
 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen
 • Inge Bendixen
 • Judith Mølgaard
 • Birthe Navntoft
 • Frank Ingemann Jensen
 • Kurt Æbelø
 • Birthe Mette Pedersen
 • Karina Andersen
 • Jørgen Skadborg
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Jakob Kyndal
 • Annemarie Zacho-Broe
 • Irene Ravn Rossavik
 • Charlotte Scheppan
 • Birgitte Lambrechtsen
 • Christina Trankær Ryborg
 • Cæcilie Lumby
 • Anders Vestergaard Fournaise
 • Rolf Johansen

 • Afbud
 • Peter Fosgrau
 • Helle Adolfsen
 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen
 • Judith Mølgaard
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Charlotte Scheppan
 • Birgitte Lambrechtsen
 • Rolf Johansen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Drøftelse af ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
  2. Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022
  3. Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordnings konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde
  4. Godkendelse af trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse om anlæggelse og pleje af kateter i kommunale akutfunktioner
  5. Godkendelse af trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner
  6. Lærings- og kvalitetsteams
  7. Status for følgegrupperne
  8. Status for KOL programmet i Syddanmark
  9. Godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved it-nedbrud
  10. Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  11. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
  12. Øvrig gensidig orientering


  Sagsnr. 18/12721
  1. Drøftelse af ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har den 23. februar 2018 sendt en ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring.

  Den nye vejledning udspringer af regeringens sundhedspolitiske udspil ”Sundhed, hvor du er” og ”Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. Anbefalingen herfra er blandt andet, at sundhedsaftalerne bliver mindre bureaukratiske og administrativt tunge og i stedet har fokus på klare politiske mål for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde.

  Vejledningen, som nu er sendt i høring, fokusere overordnet på:

  • At regioner og kommuner i regi af sundhedskoordinationsudvalgene opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet
  • At aftaler om konkrete indsatser bliver indgået med afsæt i en ramme, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen
  • At en populations- og databaseret tilgang udgør grundlaget for samarbejdet
  • At fokusområder og målgrupper i sundhedsaftalen besluttes lokalt af sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af data og viden om borgerne
  • At regioner og kommuners opfølgning på sundhedsaftalerne sker systematisk og databaseret samt forankres lokalt for at styrke det politiske ejerskab, og at sundhedskoordinationsudvalgene aktivt deler viden og erfaringer med sundhedsaftalerne
  • At sundhedsaftalerne anvendes som ramme for etablering af nye samarbejdsmodeller, fx fælles ledelse og fælles finansiering

  Det Administrative Kontaktforum er løbende blevet holdt orienteret om vejledningens tilblivelse og har besluttet, at der skal udarbejdes et fælles syddansk høringssvar, som drøftes under dette punkt. Høringsfristen er den 23. marts 2018.

  I den efterfølgende temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022 udfoldes drøftelsen om vejledningen yderligere med fokus på, hvordan den omsættes i en syddansk kontekst.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • drøfter udkast til et fælles syddansk høringssvar til den nye Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Det Administrative Kontaktforum drøftede udkastet til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og vurderede, at vejledningen overordnet sætter nogle fornuftige rammer for det fremtidige sundhedsaftalesamarbejde.

  Udkastet til det fælles høringssvar blev drøftet. Der var fælles opbakning til høringssvaret med nogle få bemærkninger:

  Sætningen i afsnit 7 Sundhedsaftalens parter: ”.. og det kan være svært at forpligte de praktiserende læger i sundhedsaftalesamarbejdet” skal ændres til: ”at der er behov for et mere forpligtende samarbejde på tværs af alle sektorer”.

  Afsnittet lyder herefter således:

  ”De praktiserende læger er en vigtig del af det tværsektorielle sundhedsaftalesamarbejde. Samarbejdet er dog fortsat komplekst og der er behov for et forpligtende samarbejde på tværs af alle tre sektorer. Vejledningen løser ikke denne udfordring, og som tidligere beskrevet er der behov for, at sammenhængen mellem sundhedskoordinationsudvalget og praksisplansudvalget uddybes.”

   

  Herudover blev det bemærket, at det skal beskrives, at Syddanmark gerne vil afprøve nye samarbejdsformer. Dette er indskrevet i afsnit 3.1 Nye modeller for samarbejde:” I Syddanmark vil vi gerne udfordre den traditionelle opgaveløsning og afprøve nye samarbejdsformer til gavn for både patienter og pårørende, men også medarbejdere og samfundsøkonomi.”

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  2. Temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødets temadrøftelse har dels til formål at gøre status på arbejdet i indeværende sundhedsaftaleperiode og dels at forberede Det Administrative Kontaktforum på det politiske opstartsmøde d. 24. april 2018.

  Temadrøftelsen tager udgangspunkt i:

  • En status for arbejdet med den nuværende sundhedsaftale, hvor der lægges op til en drøftelse af, hvilke erfaringer vi ønsker at tage med i arbejdet med den nye sundhedsaftale. En drøftelse af, hvordan den nye vejledning for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler omsættes i en syddansk kontekst
  • En præsentation af data fra Sundhedsprofilen “Hvordan har du det? 2017” med efterfølgende drøftelse af resultaternes anvendelse i Sundhedsaftalen 2019-2022
  • En drøftelse af Sundhedskoordinationsudvalgets overleveringspapir med fokus på, om de nyeste politiske udspil og strategier giver anledning til supplerede bemærkninger 

   

  Status på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018
  Det Administrative Kontaktforum vil på mødet blive præsenteret for en status på arbejdet med den nuværende sundhedsaftale. Præsentationen tager udgangspunkt i følgegruppernes porteføljestyringsværktøjer og overleveringspapiret fra det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg samt den præsentation, som Karsten Vrangbæk fra Københavns Universitet holdt for Det Administrative Kontaktforum på mødet den 23. november 2017 om evaluering af sundhedsaftalerne.

  Præsentationen vil lægge op til en drøftelse af både opgaveløsningen og det tværsektorielle samarbejde. Det sker med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad har virket?
  • Hvad skal vi gøre mere af?
  • Hvad skal vi undlade at gøre?
  • Hvordan kan vi forbedre samarbejdet yderligere?

  Drøftelsen bør have et indholdsmæssigt fokus, da Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at organiseringen af sundhedsaftalesamarbejdet drøftes på mødet den 27. september 2018.

   

  Vejledning og bekendtgørelse for Sundhedsaftalen 2019-2022
  Det Administrative Kontaktforum drøfter som det første punkt på dagens møde et fælles syddansk høringssvar til den nye vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

  Selvom vejledningen endnu ikke er endelig, forventes det, at vejledningen indeholder færre krav end den nuværende og giver større rum til lokale politiske prioriteringer. Det medfører, at Sundhedskoordinationsudvalget vil få et større råderum i forhold til at formulere mål og indsatser for den kommende sundhedsaftale.

  Det Administrative Kontaktforum drøfter på den baggrund, hvordan vi kan understøtte de syddanske politikere i forhold til at formulere mål for den kommende sundhedsaftale.  Herudover drøftes, om det fortsat vurderes nødvendigt, at der skal udarbejdes en administrativ del af sundhedsaftalen.

   

  Resultater fra Sundhedsprofilundersøgelsen
  Peter Lund Kristensen, Lektor, Region Syddanmark, vil på mødet præsentere nye data fra Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”.

  Præsentationen har for det første til formål at klæde medlemmerne af Det Administrative Kontaktforum på til det politiske opstartsmøde d. 24. april 2018. Her vil politikerne blive præsenteret for resultaterne fra Sundhedsprofilen.

  Præsentationen har for det andet til formål at inspirere Det Administrative Kontaktforum til en drøftelse om mulige målgrupper/indsatsområder i den kommende sundhedsaftale.

   

  Sundhedskoordinationsudvalgets overleveringspapir
  Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdede overleveringspapiret i efteråret 2017. Sundhedsområdet er i konstant udvikling, og siden udarbejdelsen af overleveringspapiret er der udsendt en række politiske udspil og strategier, der er relevante at forholde sig til.

  Det drejer sig særligt om følgende udspil:

  • Sundheds- og Ældreministeriets udspil ”Sundhed, hvor du er” (december 2017)
  • KL’s udspil om sundhedsfremme og forebyggelse (januar 2018)
  • Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL’s strategi for digital sundhed 2018-2022 (januar 2018)

  Det Administrative Kontaktforum vil blive præsenteret for et sammendrag af udspillene med særligt fokus på, om der er relevante fokusområder, der bør fremhæves, udover de oplistede i overleveringspapiret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum drøfter:

  • erfaringer fra den nuværende Sundhedsaftale 2015-18
  • hvordan vejledningen omsættes i en syddansk sundhedsaftale
  • hvorvidt resultaterne fra Sundhedsprofilen ”hvordan har du det? 2017” giver anledning til nye og/eller videreførelse af eksisterende fokusområder
  • hvorvidt der på baggrund af de nyeste sundhedspolitiske udspil, skal knyttes yderligere fokusområder til overleveringspapiret
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Lektor Peter Lund Kristensen, Region Syddanmark gennemgik nogle af de overordnede data fra den nye sundhedsprofil, Hvordan har du det? 2017. Oplægget er vedlagt referatet.

  Det Administrative Kontaktforum drøftede, at arbejdet med den nuværende sundhedsaftale er kommet langt, og forløbsprogrammerne, samarbejdsaftalerne, modellen for opgaveoverdragelse samt videreudviklingen af SAM:BO blev særlig fremhævet som indsatser fra den nuværende sundhedsaftale, som har stor betydning for samarbejdet.

  I forhold til den kommende sundhedsaftale vurderer Det Administrative Kontaktforum, at følgende temaer er særligt vigtige:

  Forebyggelse

  Tallene fra Sundhedsprofilen 2017 viser tydeligt, at der er behov for større fokus på forebyggelse indenfor en lang række områder. Forebyggelse er endvidere blevet fremhævet som et vigtigt tema i de nyeste nationale udspil på sundhedsområdet, i overleveringspapiret fra det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg mv.

  Mental sundhed

  Den mentale sundhed er generelt blevet forringet hos alle borgere de sidste fire år. Eksperter på området kalder på nationale indsatser og strukturelle ændringer, men der kan også være behov for lokale indsatser på tværs af sundhedsaftalens parter, hvis der for alvor skal ske en forbedring på området.

  Rygning

  Antallet af rygere er stagneret de sidste fire år og ikke faldet som håbet, og særligt blandt de yngre målgrupper er der behov for en styrket indsats, hvis der skal ske en reduktion i antallet af rygere de kommende år.

  Det Administrative Kontaktforum drøftede endvidere en række væsentlige elementer, som i mere eller mindre grad bør fylde i den næste sundhedsaftaleperiode:

  Få mål

  Det er vigtigt, at der kun er få mål i den kommende sundhedsaftale. Dette er blevet nævnt i flere sammenhæng af både politikere og embedsmænd, og det bør fungere som en overordnet målsætning for udviklingen af den kommende sundhedsaftale. De otte nationale kvalitetsmål er et vigtigt afsæt for målsætningerne for den kommende sundhedsaftale.

   

  Social ulighed i sundhed

  Det er nødvendigt, at der sættes fokus på den sociale ulighed, og at indsatserne i højere grad målrettes mod borgere med de største udfordringer. I denne sammenhæng kan det være relevant at fokusere mere på motivation og på sundhed i andre arenaer.

  Styrket samarbejde om anvendelsen af data

  Der er behov for et styrket samarbejde om anvendelsen af data på tværs af sundhedsaftalen parter. Eksempelvis i forhold til løbende at monitorere igangsatte indsatser og udviklingen af fælles kvalitetsmodeller. Et andet potentiale er anvendelsen af borgernes selvrapporterede data i den sammenhæng. Det Administrative Kontaktforum drøftede, at det kan være relevant at arbejde med dataområdet i en udviklingsaftale under sundhedsaftalen.

  Telemedicin

  Vi skal bruge teknologien til at styrke det tværsektorielle samarbejde, men det er vigtigt, at udviklingen er fokuseret og tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

  Inddragelse af borgere og pårørende

  Inddragelse af borgere og pårørende i udviklingen af eksempelvis forløbsprogrammerne for mennesker med kronisk sygdom har vist sig at være af stor værdi. Der var enighed om, at have fokus på fortsat at inddrage borgere og pårørende i udviklingen af sundhedsaftalesamarbejdet i den kommende sundhedsaftale.

  Kompetenceudvikling og rekruttering

  En af de større udfordringer de kommende år bliver kompetenceudvikling og manglen på hænder i sundhedssektoren. Det er en fælles udfordring for alle parter i sundhedsaftalesamarbejdet, og det vil være relevant at arbejde med, hvordan der kan samarbejdes om denne udfordring.

  Tættere samarbejde

  Det kan være relevant at arbejde mod, at sektorerne i fællesskab snarere end hver især udarbejder fælles strategier indenfor udvalgte områder under sundhedsområdet eksempelvis forebyggelsesområdet eller en fælles kvalitetsmodel

  Arbejdet i Det Administrative Kontaktforum

  Det blev foreslået, at Det Administrative Kontaktforum kan afholde læringsseminarer eller lignende i den nye aftaleperiode. Dette kan både skabe opmærksomhed på arbejdet, fremme implementeringen og integreringen af indsatser under Sundhedsaftalen men også bruges som anledning til gensidig orientering om lokale initiativer, der sættes i gang.

  Administrativ aftale og organisering

  Der skal først tages stilling til, om der udarbejdes en eventuel administrativ aftale, når de politiske visioner og målsætninger er fastsat på baggrund af det politiske opstartsmøde. Det vil være relevant, at der som udgangspunkt tages afsæt i den nuværende organisering, når arbejdet med den kommende sundhedsaftale skal organiseres, så indsatserne kan iværksættes på et tidligere tidspunkt, end det skete under den nuværende sundhedsaftale. Det var enighed om at arbejde videre med den eksisterende aftale og organisering, indtil en ny er godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/5639
  3. Drøftelse af den nye databeskyttelsesforordnings konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Persondataloven erstattes pr. 25. maj 2018 af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og derfor skal de nye regler på området implementeres og forankres i kommuner og region. 

  Databeskyttelsesforordningen svarer grundlæggende til de nuværende regler i den danske persondatalov, men stiller desuden væsentlige nye krav til både private og offentlige organisationers arbejde med persondatasikkerhed.

  Implementeringen af databeskyttelsesforordningen i kommuner og region kræver væsentlige ressourcer og stor ledelsesopmærksomhed i de kommende år.

  På dagens møde vil Marie Brodde, databeskyttelsesrådgiver og projektleder for implementering af databeskyttelsesforordningen i Esbjerg Kommune, holde et oplæg, hvor hun kort vil ridse op, hvad den nye forordning indebærer, og hvilken betydning den har for offentlige forvaltninger.

  Nærmere information kan ses på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/, hvor der blandt andet ligger en vedledning omkring databeskyttelsesforordningen. Vejledningen er en introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager oplægget til orientering
  • drøfter om den nye forordning giver anledning til ændrede praksis for det tværsektorielle samarbejde
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Marie Brodde, databeskyttelsesrådgiver, Esbjerg Kommune gav en orientering om den nye databeskyttelsesforordning. Det Administrative Kontaktforum tog oplægget til efterretning. Oplægget er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12673
  4. Godkendelse af trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse om anlæggelse og pleje af kateter i kommunale akutfunktioner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder foreskriver, at de kommunale akutfunktioner fra 2018 skal løse. I kvalitetstandarderne er kateteranlæggelse og -pleje angivet som opgaver, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner, og at der lokalt, i regi af Sundhedsaftalen, skal indgås en samarbejdsaftale herom.

  Følgegruppen har i samarbejde med en tværsektoriel arbejdsgruppe kvalificeret trin 1 og 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

  Væsentlige opmærksomhedspunkter ved en samarbejdsaftale

  • Følgegruppen bemærker, at der allerede eksisterer et veludviklet samarbejde mellem de syddanske kommuner og sygehuse/almen praksis om kateteranlæggelse og -pleje.  Således angiver 20 ud af 22 kommuner i en rundspørge fra 2017, at de allerede i dag løser opgaverne.
  • Følgegruppen bemærker dog, at der er forskelle mellem kommuner i forhold til om de varetager kateteranlæggelse på mænd. Kateteranlæggelse på mænd kan være sværere end på kvinder, men sygeplejersker kan kompetenceudvikles til at kunne løse opgaven. Følgegruppen anbefaler, at samarbejdsaftalen gøres gældende for både mænd og kvinder, og at kommuner og sygehuse lokalt samarbejder om eventuelt nødvendig kompetenceudvikling.

  Følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at følgegruppen udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og –pleje i kommunale akutfunktioner.

  Følgende bemærkninger bør indgå i det videre arbejde med samarbejdsaftalen i Følgegruppen:

  • Det vil være svært for de praktiserende læger at efterleve i praksis, at patienter også skal informeres skriftligt om behandlingen, som det beskrives i trin 1.
  • Der er behov for en tydelig beskrivelse af samarbejdet om den nødvendige kompetenceudvikling af de kommunale akutfunktioner.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12673
  5. Godkendelse af trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder foreskriver, at de kommunale akutfunktioner fra 2018 skal løse. I kvalitetstandarderne er pasning af dræn angivet som en opgave, der fremadrettet skal kunne løses i de kommunale akutfunktioner, og at der lokalt, i regi af Sundhedsaftalen, skal indgås en samarbejdsaftale herom.

  Følgegruppen har i samarbejde med en tværsektoriel arbejdsgruppe kvalificeret trin 1 og 2 i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

  Væsentlige opmærksomhedspunkter ved en samarbejdsaftale

  • Følgegruppen bemærker, at der allerede eksisterer et veludviklet samarbejde mellem de syddanske kommuner og sygehuse/almen praksis om pasning af dræn.  Således angiver 18 ud af 22 kommuner i en rundspørge fra 2017, at de allerede i dag løser opgaven.
  • Følgegruppen bemærker dog, at fordelingen af udgifter til remedier i forbindelse med pasning af dræn i patientens eget hjem, kan være genstand for uenighed. Derfor er det vigtigt, at en kommende samarbejdsaftale skaber klarhed over dette område.

  Følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at følgegruppen udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1562
  6. Lærings- og kvalitetsteams
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en status på arbejdet med lærings- og kvalitetsteams med henblik på en drøftelse af, hvilke tanker kommunerne har gjort sig om det kommunale medejerskab til arbejdet.

  I det Nationale Kvalitetsprogram, som er søsat af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Regeringen, indgår lærings- og kvalitetsteams. Et lærings- og kvalitetsteam er et nationalt netværk af fagfolk og ledere fra relevante afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, som skal arbejde med kvalitetsforbedringer på et udvalgt område. Målet med et lærings- og kvalitetsteam er at forbedre kvaliteten på det konkrete område.

  Et lærings- og kvalitetsteam vil som udgangspunkt fungere og arbejde med forbedringerne i to år. I løbet af de to år mødes de teams, som indgår i lærings- og kvalitetsteamet, ca. tre gange til læringsseminarer. Imellem læringsseminarerne arbejder de enkelte teams med at skabe forbedringer lokalt. Teamene arbejder altså med, hvilke lokale organisatoriske processer og arbejdsgange, der skal forbedres for at opfylde målene for det enkelte LKT.

  Der er indtil videre igangsat tre lærings- og kvalitetsteams. I løbet af 2018 igangsættes to nye lærings- og kvalitetsteams som involverer det tværsektorielle patientforløb.

  Det ene område er den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud. Det tværsektorielle samarbejde er væsentligt i forhold til at sikre en god overgang mellem indlæggelse og udskrivelse – særligt i forhold til patientens træning efter udskrivelse. I dette lærings- og kvalitetsteam indgår 1-2 kommuner fra hver region. Udpegningen er sket via KKR Syddanmark, og det er Fredericia Kommune og Nordfyns Kommune, der deltager fra Region Syddanmark.

  Det andet område er det børne- og ungdomspsykiatriske område med fokus på ADHD. Det er i forhold til ADHD besluttet i første omgang at igangsætte et forberedende arbejde for at afgrænse en indsats for et lærings- og kvalitetsteam nærmere og afklare, hvordan man kan etablere et regionalt-kommunalt samarbejde om at drive dette lærings- og kvalitetsteam. Til det forberedende arbejde vil der blive behov for at involvere eksperter på området fra regioner, kommuner, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab m.fl. Odense Kommune har i første omgang tilbudt at indgå i arbejdet.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • drøfter hvordan regionen og kommunerne i Region Syddanmark i fællesskab kan optimere udbyttet af, at der etableres lærings- og kvalitetsteams for henholdsvis hoftebrud og ADHD?
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Maria Frank, specialkonsulent, Region Syddanmark gav en introduktion til formålet med lærings- og kvalitetsteams. Oplægget vedlægges referatet.

  Det Administrative Kontaktforum drøftede, hvordan udbyttet af de etablerede lærings- og kvalitetsteams kan optimeres. Der var enighed om, at arbejdet skal forankres i relevante følgegrupper.

   

  Der er brug for, at vi allerede i udpegningen af fagpersoner til arbejdet er bevidste om, hvilken følgegruppen teamet skal kobles på. Det vil ligeledes kunne være med til at sikre den løbende implementering af arbejdet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/5639
  7. Status for følgegrupperne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fra Følgegrupperne for:

  • Opgaveoverdragelse
  • Forebyggelse
  • Velfærdsteknologi og telemedicin
  • Genoptræning og rehabilitering
  • Økonomi, kvalitet og effekt

  Ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad fremgår af porteføljestyringsværktøjet. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

  Følgegruppen for behandling og pleje

  Følgegruppen for behandling og pleje bemærker, at:

  Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 godkendte, at der ikke længere er behov for en særskilt Samarbejdsaftale for det psykiatriske område, når SAM:BO for Socialpsykiatrien er implementeret. Godkendelsen skete med det forbehold, at de seks underaftaler til samarbejdsaftalen kan stå alene, inden de udfases.

  Følgegruppen har den 19. februar 2018 godkendt redaktionelle justeringer af følgende tre underaftaler:

  • Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter
  • Samarbejdsaftalen om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser – oligofreniområdet
  • Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug og alkoholmisbrug

  Da justeringerne alene er af redaktionel karakter, forelægges de ikke Det Administrative Kontaktforum til godkendelse.

  De resterende tre underaftaler revideres inden for den kommende tid.

  SAM:BO for Socialpsykiatrien træder i kraft pr. 23. oktober 2018 og ved samme lejlighed udfases Samarbejdsaftalen for det psykiatriske område iht. Det Administrative Kontaktforums beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender følgegruppernes status
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte følgegruppernes status uden yderligere bemærkninger.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/38422
  8. Status for KOL programmet i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Programstyregruppemøde den 18. januar 2018 blev aflyst, næste møde afholdes 9. april 2018.

  Workshop vedrørende service, support og logistik

  Første workshop blev afholdt den 5. februar 2018 med regionale og kommunale deltagere. På workshoppen blev der alene taget udgangspunkt i en decentral organiseringsmodel, samt drøftet i hvilket omfang denne understøtter det sundhedsfaglige indhold og organisering i Syddanmark. Næste workshop afholdes den 19. marts 2018.

  Arbejdsgruppe vedrørende økonomi

  Programstyregruppen for KOL har i november 2017 henvendt sig til Følgegruppen for effekt, økonomi og kvalitet for at få nedsat en arbejdsgruppe vedrørende økonomi. Følgegruppen har bemandet og nedsat arbejdsgruppen i december 2017, men anbefaler at arbejdsgruppen refererer direkte til styregruppen for KOL-programmet i Syddanmark. Arbejdsgruppen er dog fortsat formelt organiseret under følgegruppen. På nuværende tidspunkt har der været afholdt to møder i gruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender programmets status
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte programmet status.

   

  Det blev besluttet, at nyeste status fra Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) sendes ud med referatet. Det fremgår af materialet, at udbuddet går som planlagt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/33794
  9. Godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved it-nedbrud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med indførelsen af SAM:BO- aftalen i 2009 viste der sig et behov for en fælles meldeprocedure ved it-nedbrud. Aftalen gælder for de elektroniske meddelelser, der udveksles mellem sygehuse og kommuner i patientforløb, eksempelvis advis, indlæggelsesrapport og plejeforløbsplan. Aftalen er senest revideret i 2014.

  Region Syddanmarks sygehusenheder har fundet behov for en gennemgang af det regionale indhold af aftalen, da der har været utilsigtede hændelser, fordi meddelelserne om EDI-nedbrud (Electronic Data Interchange) ikke har indeholdt de relevante oplysninger. Manglende oplysninger har medført unødigt tidsforbrug og frustration i kommunerne og på sygehusene og potentielt utilsigtede hændelser.

  Region Syddanmark har revideret det regionale indhold i aftalen. Arbejdsgange og procedurer er ved hjælp af flowbeskrivelser gjort tydeligere, og der er udarbejdet en ny formular til anvendelse ved EDI-nedbrud eller planlagte nedlukninger.

  I forhold til kommunerne ligger der en opgave i at få etableret funktionspostkasser, hvorfra meddelelser om nedbrud skal videreformidles til relevante aktører i kommunen. Denne opgave er efter aftale med Følgegruppen for behandling og pleje sat i gang via Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

  Kommunerne og sygehusene skal sikre viden om meldeprocedure og håndtering af heraf til relevante medarbejdere samt afstemme distributionslisten 1 – 2 gange om året.

  Den reviderede aftale er godkendt af formandskabet i Følgegruppen for behandling og pleje.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender revideret aftale om ”Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Kommunerne var på deres formøde blevet bekendt med alternative muligheder til ændring af meldeproceduren.

   

  Det blev derfor besluttet, at sagen sendes tilbage til Følgegruppen for behandling og pleje, der får til opgave at undersøge, om der er mulighed for at anvende samme meldeprocedure, som kommunerne anvender ved nedbrud ift. FMK eller i deres sundhedsberedskabsplaner.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/5639
  10. Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det forventes, at følgende punkter vil blive forelagt Det Administrative Kontaktforum på mødet den 14. maj 2018:

  • Opsamling på det politiske opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022
  • Revideret samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid
  • Revideret samarbejdsaftale om peritonealdialyse
  • Program for temaeftermiddag om læringsinitiativer i forhold til utilsigtede hændelser i sektorovergange
  • Handleplan for tværsektoriel anvendelse af videokommunikation
  • Handleplan for organisatorisk implementering og videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin
  • Samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner
  • Samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og –pleje i kommunale akutfunktioner
  • Afrapportering på de 8 nationale kvalitetsmål
  • Status på projekt Livsstilsguide i praksis
  • Patient Rapporteret Oplysninger (PRO)
  • Høringsudkast til aftale på børne- og ungeområdet
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at punkterne sættes på dagsordenen til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018.


  Sagsnr. 18/5639
  11. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det forventes, at følgende punkter vil blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 11. april 2018:

  • Forberedelse af politisk opstartsmøde


  Øvrige punkter afventer en drøftelse med Sundhedskoordinationsudvalget på udvalgets første møde den 28. februar 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Det Administrative Kontaktforum blev orienteret om, at det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 11. april 2018 vil blive afholdt i Odense. Udvalget vil blive præsenteret for et oplæg om Røgfri Fremtid. Derudover vil der blive udarbejdet en sag om Sundhedskoordinationsudvalgets besøg hos interesserede kommuner efter sommerferien. Herudover vil udvalget få gennemgået dagsordenen til mødet med Patientinddragelsesudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget mødes med Patientinddragelsesudvalget som en del af mødet d. 11. april, med det formål at drøfte input til Sundhedsaftalen 2019-2022.

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at punkterne dagsordensættes på Sundhedskoordinationsudvalgets møde d. 11. april 2018.


  Sagsnr. 18/5639
  12. Øvrig gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Introduktionsdag for politikere i samarbejdsudvalg på praksisområdet og Praksisplanplanudvalget

  Praksisafdelingen i Region Syddanmark afholdte den 23. februar 2018 en introduktionsdag for kommunale og regionale politikere i samarbejdsudvalgene for praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer samt Praksisplanudvalget.

  Formålet med dagen var at introducere de nyvalgte medlemmer til arbejdet i samarbejdsudvalgene og Praksisplanudvalget. Herudover fik politikerne mulighed for at drøfte samarbejdet mellem region, kommuner og de praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter samt de udfordringer der er forbundet hermed.

  Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen Region Syddanmark, vil på dagens møde give en kort orientering om dagen.

  Status for syddansk satspuljeansøgning vedr. børn og unge med psykiske lidelser

  Den regionale formand for arbejdsgruppen om børne- og ungeaftalen giver på mødet en status for arbejdet med en fælles syddansk ansøgning af satspuljemidler til implementering af de tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.

   

  Politisk opstartsmøde og roller på dagen

  Den 24. april 2018 afholdes politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022. Det er besluttet, at medlemmer af Det Administrative Kontaktforum skal varetage referentrollen på dagen. Der gives på mødet en kort introduktion hertil.

  Revision af Region Syddanmarks frivillighedsstrategi

  I Region Syddanmarks budgetaftale for 2018 er det besluttet, at der skal ske en revision af regionens strategi for frivillighed, hvor der bl.a. skal være særligt fokus på samarbejdet med frivillige i sektorovergange. Der gives en kort orientering om det kommende arbejde, herunder samarbejdet med de syddanske kommuner.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-03-2018

  Regionen vil i tilfælde af strejke og lockout kommunikere via sygehusenes hjemmesider om deres nødberedskab. Kommunerne har endnu ikke deres nødberedskab på plads, men det vil ske inden for den nærmeste fremtid i alle kommuner.

  Birthe Navntoft orienterede Det Administrative Kontaktforum om en henvendelse fra Børne- og ungdomspsykiatrien. De har brug for en tilkendegivelse af, om kommunerne kunne have interesse i at gå med i en fælles ansøgning vedr. en regional fremskudt funktion. Det drejer sig om børn og unge med let til moderat depression. Der er ansøgningsfrist den 18. maj 2018. Tilbagemeldingen er, at såfremt det kan komme alle 22 kommuner til gavn med en fælles ansøgning, vil svaret umiddelbart være ja.

  Det Administrative Kontaktforum tog orienteringen til efterretning.


  Siden er sidst opdateret 06-04-2018.
  Kontakt Tværsektorielt samarbejde

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap