Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Digitaliseringsudvalget - Referat - 23. april 2018

Mødedato
23-04-2018 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
OUH, J.B. Winsløws Vej 4, Odense C.

Deltagere
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
 • Pia Tørving, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på OUH
  2. Forretningsorden for digitaliseringsudvalget
  3. Støtte fra den statslige pulje om synlighed og åbenhed til tre it-projekter
  4. Windows 10
  5. Mødekalender 2018
  6. Eventuelt
  7. Lukket punkt: EPJ SYD


  Sagsnr. 18/180
  1. Besøg på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Program for besøg på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget bydes velkommen til OUH af adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen og direktør Peder Jest.

  Udvalget introduceres til den Fælles Akut Modtagelse (FAM) på OUH af adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen og ledende overlæge Michael Hansen-Nord.

  Udvalget introduceres til centrale it-systemer i den Fælles Akut Modtagelse af specialeansvarlig overlæge Ole Nørgaard og sygeplejerske Lise Rekvad og Jette Littau-Larsen.

  Endeligt introduceres udvalget for it udviklingen på OUH af adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 23-04-2018

  Til orientering.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/180
  2. Forretningsorden for digitaliseringsudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at der vedtages en forretningsorden for digitaliseringsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget har ikke tidligere haft en forretningsorden. Derfor er der nu udarbejdet forslag til en forretningsorden for digitaliseringsudvalget.

  Forretningsordenen specificerer rammerne for udvalgets arbejde, herunder bl.a. rammerne for udvalgets mødevirksomhed, forberedelsen af dagsordener, beslutningsdygtighed, mødeledelse, tavshedspligt m.m.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsorden for digitaliseringsudvalget godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 23-04-2018

  Indstilling tiltrådt, dog med den tilføjelse til § 2, at et flertal af udvalgets medlemmer kan pålægge formanden at indkalde til et udvalgsmøde, herunder et ekstraordinært udvalgsmøde.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/34069
  3. Støtte fra den statslige pulje om synlighed og åbenhed til tre it-projekter
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har ansøgt og fået tilsagn om støtte fra den statslige pulje om synlighed og åbenhed til tre it-projekter, heraf et fællesregionalt.

  Sagen forelægges med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til de tre projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af it-infrastruktur og samarbejde om brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Sundhedsdata-programmet indebærer bl.a. implementering af et nyt Landspatientregister (LPR3) og et sygehusmedicinregister.

  Sundheds- og Ældreministeriet har afsat såvel drifts- som anlægsmidler til finansiering af initiativerne i Sundhedsdataprogrammet. Driftsmidlerne er udmøntet i 2017 i forbindelse med midtvejsreguleringen, jf. regionsrådets møde i september 2017.

  Hvad angår anlægsmidlerne er afsat i alt ca. 70 mio. kr., hvoraf Region Syddanmark har ansøgt om og fået tilsagn fra ministeriet om i alt 22,8 mio. kr. til tre it-projekter, heraf et fællesregionalt.

  Det drejer sig om følgende projekter:

  It-understøttelse af arbejdsgange og it-tilpasninger til Landspatientregister 3

  Der er bevilget tilskud på 10,315 mio. kr. til it-tilpasninger og 1,158 mio. kr. til it-understøttelse af arbejdsgange. Tilskuddet vedrører aktiviteter i Region Syddanmark forbundet med it-tilpasninger ved implementering af Landspatientregister 3, herunder systemændringer, etablering af snitflader til dataindberetning, opsætning af valideringer, advarsler m.v. som følge af Landspatientregister 3.

  Sygehusmedicinregistret

  Der er bevilget tilskud på 1,330 mio. kr. til aktiviteter i Region Syddanmark forbundet med etablering af et nationalt sygehusmedicinregister, herunder it-tilpasninger, etablering af dataudtræk og snitflader til dataindberetning m.v. Sygehusmedicinregistret.

  It-tilpasninger til Sundhedsvæsenets Organisationsregister SOR

  Der er bevilget tilskud på 10 mio. kr. til fællesregionalt projekt om it-tilpasninger til Sundhedsvæsenets Organisationsregister SOR. Tilskuddet vedrører aktiviteter forbundet med it-tilpasninger ved implementering af SOR i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland, herunder systemændringer, tilpasning af snitflader til dataindberetning m.v.

  Regionens andel af det aftalte anlægsloft er hævet tilsvarende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at digitaliseringsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 11,473 mio. kr. (indeks 143,1) til projekt vedr. it-understøttelse af arbejdsgange og it-tilpasninger til Landspatientregister 3 samt modsvarende anlægsindtægtsbevilling

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 11,473 mio. kr. i 2018 til formålet, finansieret af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet

  At der meddeles anlægsbevilling på 1,330 mio. kr. (indeks 143,1) til it-projekt vedr. Sygehusmedicinregistret samt modsvarende anlægsindtægtsbevilling

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,330 mio. kr. i 2018 til formålet, finansieret af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet

  At der meddeles anlægsbevilling på 10 mio. kr. (indeks 143,1) til fællesregionalt projekt vedr. It-tilpasninger til Sundhedsvæsenets Organisationsregister SOR samt modsvarende anlægsindtægtsbevilling

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2018 til formålet, finansieret af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 23-04-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/18994
  4. Windows 10
  fold dette punkt ind Resume

  I Rigsrevisionens beretning om tre regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata kritiseres Region Syddanmark på en række punkter. Der er iværksat initiativer i forhold til at øge sikkerheden, hvor ibrugtagning af Windows 10 vil imødekomme flere af Rigsrevisionens kritikpunkter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark står over for flere it-sikkerhedsudfordringer, hvor regionen i dag ikke i tilstrækkeligt omfang er beskyttet. Ved ibrugtagning af Windows 10 er det muligt at imødekomme flere af Rigsrevisionens kritikpunkter, herunder at lokale administratorrettigheder fjernes, hvilket reducerer risikoen for download af skadelige programmer.

  Med henblik på at imødekomme de øgede krav til it-sikkerhed er det nødvendigt at udrulle Windows 10 i organisationen hurtigere end hidtil antaget. Det betyder blandt andet:

  • At den oprindelige tidsplan revideres
  • At der tilknyttes eksterne konsulenter
  • At whitelisting håndteres i et særskilt projekt (forventes behandlet på udvalgsmøde i efteråret).

  Med den nye tidsplan vil udrulningen af Windows 10 blive forkortet med 6-9 måneder og vil dermed være afsluttet i første halvår af 2019.

  Økonomi

  Omkostningerne til udrulning af Windows 10 udgør 12,489 mio. kr. i 2018.  Det anbefales, at udgifterne finansieres af de afsatte midler til drifts- eller leasingfinansiering af it-strategien. Det forudsættes, at midlerne til anlægsfinansiering af strategien anvendes til anskaffelse af EPJ SYD.

  Omkostningerne er primært forbundet med udvikling af program ”pakker” (samling af programmer som installeres på computere i forbindelse med Windows 10 opgradering). Udarbejdelsen af programpakker bidrager til en højere grad af it-sikkerhed, da der opnås større kontrol over, hvilke programmer der installeres på regionens computere.

  I forbindelse med Windows 10 udrulningen har det vist sig nødvendigt, at enhederne opgraderer ældre computere for at kunne installere og køre Windows 10. Enhederne bærer den løbende udgift til udskiftning af computere, hvorfor computeropgraderingen medfører en større udgift for enhederne i 2018. Dette afholdes inden for driften.

  Licensomkostninger til Windows 10 er omfattet af regionens aftale med Microsoft.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at digitaliseringsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At opgradering til Windows 10 godkendes.

  At der til formålet meddeles en driftsbevilling på 12,489 mio. kr. i 2018, finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 23-04-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Udvalget drøftede de potentielle gener, som medarbejderne vil opleve ved opgraderingen.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/180
  5. Mødekalender 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Oversigt over digitaliseringsudvalgets møder i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Mødedato

  Emne

  Sted

  Bemærkning

  Den 22. maj 2018, kl. 13-15

  Informations-

  sikkerhed

  Regionshuset, Vejle

  Møde i sundhedsudvalg,

  kl. 15-18

  Den 11. juni 2018, kl. 13-15

  Tværsektorielt samarbejde

  Regionshuset, Vejle

  Møde i udvalg for regional udvikling, kl. 15-18

  Den 10. september 2018, kl. 15-17

  Internetpsykiatri

  Telepsykiatrisk Center, Odense

  Den 22. oktober 2018, kl. 15-17

  Digital kommunikation med borgerne

  Sydvestjysk Sygehus (SVS)

  Den 19. november 2018, kl. 15-17

  Logistik

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

  Den 18. december 2018, kl. 16-18

  Digitaliserings-strategi

  Regionshuset, Vejle

  Møde i psykiatri- og socialudvalg,

  kl. 12-14

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 23-04-2018

  Til orientering.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/180
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 23-04-2018

  Mustapha Itani efterlyste en status på talegenkendelse (TGK). Dette programsættes til et kommende møde.

  Udvalget efterlyste en evaluering af tidsplanen for møderne.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  7. Lukket punkt: EPJ SYD
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 24-04-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring