Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Det Administrative Kontaktforum - Referat - 14. maj 2018

Mødedato
14-05-2018 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Kurt Espersen
 • Arne Nikolajsen
 • Eva Nielsen
 • Peter Fosgrau
 • Susanne Lauth
 • Helle Adolfsen
 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen
 • Inge Bendixen
 • Judith Mølgaard
 • Birthe Navntoft
 • Frank Ingemann Jensen
 • Kurt Æbelø
 • Birthe Mette Pedersen
 • Karina Andersen
 • Jørgen Skadborg
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Jakob Kyndal
 • Annemarie Zacho-Broe
 • Rolf D. Johansen
 • Irene Ravn Rossavik
 • Charlotte Scheppan
 • Birgitte Lambrechtsen
 • Christina Trankær Ryborg
 • Cæcilie Lumby
 • Anders Vestergaard Fournaise

 • Afbud
 • Peter Fosgrau
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Annemarie Zacho-Broe
 • Birgitte Lambrechtsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Projekt Rehabilitering og Recovery i Sønderjylland – et samarbejdsprojekt om forløbsprogram for borgere med angst og depression og tilknytning til beskæftigelsesområdet
  2. Godkendelse af ny fælles aftaleskabelon for forenelige opgaver i en fælles hjælperordning
  3. Handleplan for organisatorisk implementering og videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin
  4. Handleplan for tværsektoriel anvendelse af videokommunikation
  5. Drøftelse af studietur for Sundhedskoordinationsudvalget
  6. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem
  7. Godkendelse af samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner
  8. Godkendelse af samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner
  9. Godkendelse af oplæg til læringsinitiativer vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det tværsektorielle område
  10. Projekt Livsstilsguide i praksis - evalueringsresultater og forankringstiltag
  11. Status for Sundhedsaftalen 2019-2022
  12. Status for følgegrupperne
  13. Status fra KOL programmet i Syddanmark
  14. Drøftelse af organisatorisk forankring af Telemedicinsk Sårvurdering i Syddanmark
  15. Godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved nedbrud
  16. Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  17. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
  18. Øvrig gensidig orientering


  Sagsnr. 18/13772
  1. Projekt Rehabilitering og Recovery i Sønderjylland – et samarbejdsprojekt om forløbsprogram for borgere med angst og depression og tilknytning til beskæftigelsesområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt Rehabilitering og Recovery var et toårigt samarbejdsprojekt, finansieret af satspuljemidler mellem de sønderjyske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark.

  Projektets formål var:

  • At borgere med psykiske lidelser hurtigere opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i hverdagslivet og en større grad af arbejdsfastholdelse.
  • At der implementeres et forløbsprogram for borgere med psykiske lidelser, der sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af det behandlende sundhedsteam og én eller flere kommunale forvaltninger.
  • At der afprøves og implementeres et forløbsprogram, der er baseret på retningsgivende mål og handleplaner for borgere med psykiske lidelser på tværs af fagområderne i kommunerne og Regionen
  • At borgerne inddrages aktivt i hele processen omkring sit forløbsprogram, også når der skal træffes beslutninger.

  I projektets første fase (2016) blev der udviklet et forløbsprogram for borgere med angst og depression og tilknytning til beskæftigelsesområdet. Forløbsprogrammet beskriver samarbejdet mellem psykiatrien og Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner. I 2017 blev programmet implementeret, mens der blev opbygget viden og erfaring på området. I dette samarbejde indgik Haderslev Kommune også. 

  Forløbsprogrammets formål var at sikre øget borgerinddragelse og borgertilfredshed samt øge samarbejde, vidensdeling og forståelse af de forskellige arbejdskulturer i de involverede sektorer. På længere sigt var målet, at borgere genetablerer en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Projektet er afsluttet med udgangen af 2017, og initiativerne lever videre i en tilpasset og justeret form i hver af de fire kommuner. 

  Der var rekrutteret i alt 113 borgere i projektet. En opgørelse ved projektets afslutning viste, at 31 borgere er raskmeldte og enten er job parate eller kommet i en form for beskæftigelse.

  I forbindelse med afslutningen af projektet er der udarbejdet en evaluering. Evalueringen har vist stor positiv effekt ved et tættere tværregionalt samarbejde, hvor patienten i betydelig grad har oplevet inddragelse og følt sig sat i centrum for behandlingen med fokus på øget livskvalitet. Målene med projektet blev indfriet. Patienterne følte sig tættere på arbejdsmarkedet efter forløbsprogrammet end før forløbsprogrammet. Det blev vurderet befriende for patienterne at opleve at være i samme lokale med både lokalpsykiatri og jobcenter, hvor alle parter fik samme informationer, og der blev lavet endelig fælles konklusioner og aftaler på tværs af sektorerne.

  På baggrund af erfaringerne og evalueringens resultater vurderes det relevant, at Det Administrative Kontaktforum drøfter, om og hvordan de opnåede erfaringer fra projektet kan give inspiration til det videre samarbejde mellem region og kommuner på beskæftigelsesområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • drøfter om det udviklede forløbsprogram kan give inspiration til videre udbredelse og samarbejde
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Charlotte Josefsen præsenterede resultaterne af evalueringen af projekt ”Rehabilitering og Recovery i Sønderjylland”. Et satspuljeprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner.

  Som en del af projektet er der, i et tværsektorielt samarbejde og med inddragelse af borgere med psykiske lidelser, udviklet et forløbsprogram for borgere med angst og depression relateret til beskæftigelsesområdet.

  Evalueringens resultater peger på, at forløbsprogrammet er med til at:

  • Højne borgernes funktionsniveau
  • Øge borgernes mulighed for jobfastholdelse
  • Skabe et bedre samarbejde mellem jobcenter og lokalpsykiatri
  • Reducere borgernes ”fordomme” overfor jobcentre
  • Lette arbejdsgange og kontakt mellem parterne
  • Øge muligheden for at hjælpe og støtte andre diagnose områder

  Ud af de 113 borgere, som gennemførte forløbet blev 31 raskmeldte med fortsat tilknytning til arbejdsmarkedsområdet. Evalueringen viser desuden en stor tilfredshed blandt de deltagende borgere.

  Det Administrative Kontaktforum drøftede evalueringens resultater og besluttede, at evalueringen sendes til de lokale samordningsfora som inspiration til udvikling af det fortsatte lokale samarbejde om borgere med angst og depression og tilknytning til beskæftigelsesområdet. Det blev i den sammenhæng anbefalet, at målgruppen udvides til at omfatte de borgere med angst og depression, som behandles af praktiserende læger, så indsatsen dermed starter tidligere. I den sammenhæng anbefales det, at de lokale samordningsfora involverer de praktiserende læger i drøftelserne om justering af det lokale samarbejde. 

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/9975
  2. Godkendelse af ny fælles aftaleskabelon for forenelige opgaver i en fælles hjælperordning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den 21. september 2016 samarbejdsaftalen om fælles hjælperordning i Syddanmark. Aftalen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Det Administrative Kontaktforum. Aftalen benævnes herefter samarbejdsaftalen.

  Samarbejdsaftalen sikrer ensartethed i ordninger, hvor der er tale om respirationshjælp efter Sundhedslovens § 79, stk. 1 og hjælp efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96 samt § 97 såfremt der samtidigt er udmålt hjælp efter § 83. Samarbejdsaftalen gælder også for ordninger, hvor børn har hjælp efter servicelovens § 83 i kraft af henvisningen i servicelovens § 44.

  Der er tale om en fælles hjælperordning, når hjælpen i hjemmet til respirationsbehandling og hjælpen i hjemmet efter Serviceloven helt eller delvist kan varetages af de samme personer.

  Dermed kan hjælperordningen tilrettelægges som èn ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

  Det centrale i ovenstående afsnit er sætningen ”kan varetages helt eller delvist af de samme personer”, og det er her, hvor Region Syddanmark ikke har løftet sin opgavevaretagelse på tilfredsstillende vis. Dette viser sig blandt andet ved, at regionen i dag ikke er bekendt med, hvilke kommunale opgaver som hjælperne varetager ved siden af de respiratoriske opgaver i en fælles hjælperordning. Denne viden er ellers afgørende for oprettelsen af en fælles hjælperordning, idet den behandlende læge på et respirationscenter skal vurdere, om de kommunale opgaver, som hjælperne skal varetage i ordningen er forenelige med den respiratoriske overvågning og pleje.

  For at kunne foretage denne lægefaglige vurdering ønsker regionen derfor i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark, at alle eksisterende fælles hjælperordninger skal gennemgås. Gennemgangen vil for regionen betyde, at behandlingskvaliteten i ordningerne forbedres, idet der som noget nyt nu foretages en lægefaglig vurdering af, hvorvidt den respiratoriske behandling er forenelig med de kommunale opgaver.

  For kommunerne vil gennemgangen, grundet at der nu foretages en lægefaglig vurdering, muligvis ændre på hvilke kommunale opgaver, som de fælles hjælpere skal varetage, idet hjælperne ”kun” skal udføre de kommunale opgaver, som er forenelige med den respiratoriske behandling. Dette har dog ikke indflydelse på, hvilke kommunale ydelser som en kommune har visiteret til en borger, idet det er borgerens hjemkommune, som har myndighedsansvaret for at yde hjælp efter serviceloven.

  Til brug for denne gennemgang har en tværsektoriel arbejdsgruppe udarbejdet et udkast til en ny fælles aftaleskabelon, der har til formål at fastlægge hvilke kommunale opgaver i hjemmet, der er forenelige med den respiratoriske overvågning og behandling, dvs. en form for opgavebeskrivelse over hvilke opgaver, som hjælperne må varetage i hjemmet.

  Det er planen, at opgavebeskrivelsen skal ligge i en printet version, som er tilgængelig i hjemmet. Formålet med beskrivelsen er, at den skal sikre, at hjælperne kan koncentrere sig om at udføre de opgaver, der er forbundet med den respiratoriske overvågning, samt udføre de kommunale opgaver, som fremgår af opgavebeskrivelsen, således at både hjælpere, borgeren og dennes pårørende er klar over, hvilke opgaver som den fælles hjælper må varetage.

  Hjælperne skal således bruge opgavebeskrivelsen til at kunne sige fra overfor at udføre opgaver i hjemmet, som borgeren/familien ikke er visiteret til, og som hjælperen derfor ikke er forsikret imod, skulle der gå noget galt.

  Derudover er opgavebeskrivelsen med til at sikre, at der er enighed mellem region og kommune om, hvem der har ansvaret og tilsynsforpligtelsen for de forskellige opgaver, som hjælperne varetager i hjemmet.

  Gennemgangen af ordningerne vil ikke ændre på udgiftsfordelingen i de eksisterende aftaler om fælles hjælperordninger, idet aftalerne kun forholder sig til fordelingen af udgifter, som fremgår af samarbejdsaftalen på respiratorområdet, dvs. at regionen afholder 67 procent af udgifterne i en ordning, mens kommunen betaler de resterende 33 procent.

  Gennemgangen af ordningerne vil heller ikke betyde, at ”Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, der skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr” skal revideres.

  Formålet med aftaleskabelonen er således at sikre:

  • At de kommunale opgaver som følge af serviceloven i en fælles hjælperordning er forenelige med de respiratoriske opgaver i ordningen.
  • Enighed om hvem der har ansvaret og tilsynsforpligtelsen for de forskellige opgaver, som hjælperne varetager i hjemmet.

  Derudover gælder det, at

  • Gennemgangen ikke vil ændre på det kommunale serviceniveau, dvs. hvilke kommunale ydelser en kommune har visiteret til sin borger.
  • Skabelonen ikke vil ændre på udgiftsfordelingen i de eksisterende aftaler om fælles hjælperordninger.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

  • godkender den nye fælles aftaleskabelon for forenelige opgaver i en fælles hjælperordning ved respiratorisk hjælp i hjemmet 
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den fælles aftaleskabelon for forenelige opgaver i en fælles hjælperordning på respiratorområdet.

  Det blev i den sammenhæng påpeget, at det er vigtigt, at der er fokus på at samarbejdet ikke bliver administrativt tungt, men baseres på dialog og gensidig tillid.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35710
  3. Handleplan for organisatorisk implementering og videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 blev det besluttet at igangsætte en styrket indsats om organisatorisk implementering, herunder modeller for øget videndeling, som varetages af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin. Følgegruppen fik i opdrag at udarbejde et kortfattet, konkret forslag til handlingsplan for videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin, som hermed fremlægges.

   

  Proces
  Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin aftalte en proces, hvor følgegruppesekretariatet gennemførte en interviewrunde med SOF og PSOF sekretariaterne med henblik på at få et mere nuanceret billede af behovet for videndeling.

  Der er gennemført tre interviews med SOF/PSOF Lillebælt, SOF/PSOF Sønderjylland og PSOF Fyn. Derudover er indhentet supplerende skriftlige kommentarer. En sammenfatning af tilbagemeldingerne fra interviewrunde og spørgeskema indgår som en del af forslaget til handleplan.

  Sammenfatningen af tilbagemeldinger viser, at der findes en række behov for vidensdeling, der ikke i dag dækkes i den grad, som ønskes.

  Dette foreslås imødekommet ved nedenstående konkrete forslag til en handleplan med anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes henimod en større vidensdeling på tværs.

  Forslag til handleplan til understøttelse af videndeling

   

  1)    Vedligeholdelse af hjemmesiden

  Tilbagemeldingen er, at Regionens hjemmeside bruges som et redskab til vidensdeling på tværs af SOF områderne og det anbefales derfor, at der igangsættes en proces vedrørende vedligeholdelse af hjemmesiden og dermed også en nærmere undersøgelse af, hvordan hjemmesiden kan gøres mere brugervenlig i forhold til, hvordan den fremstår i dag.

  I forhold til den videre proces anbefaler Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, at der nedsættes en stående arbejdsgruppe med en række medlemmer, der kan varetage en form for redaktørrolle i forhold til vedligeholdelse af hjemmesiden. Det kan her overvejes, hvorvidt hjemmesiden for det Fælleskommunale Sundhedssekretariat kan anvendes som en indgang til.

  Som opfølgning kan det ligeledes overvejes, om der skal gennemføres en temadag med fokus på videndeling.

  2) Medarbejderkompetencer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
  Det velfærdsteknologiske område kan være meget komplekst. Dette kan vanskeliggøre en sikring af medarbejdernes kompetencer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger og gøre medarbejderen utryg i anvendelsessituationer. Tilbagemeldingen er, at der i den forbindelse skal rettes et særligt fokus på simulering, der giver mulighed for færdighedstræning i anvendelse af løsningerne.

  I forhold til den videre proces anbefaler Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, at afdækning af medarbejdernes efterspørgsel på opkvalificering og færdighedstræning sker i et fælles initiativ med den arbejdsgruppe, der nedsættes som opfølgning på spor 3 under Handleplan vedrørende video. Dette omhandler ”kompetenceudvikling og vedligeholdelse”, hvor en af leverancerne er en ”beskrivelse af en generel plan for kompetenceudvikling og vedligeholdelse”. Der er her en formodning om, at en del af dette arbejde løftes i forbindelse med Landdelsprogrammet for KOL i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

  • drøfter og godkender forslag til handleplan for videndeling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen for organisatorisk implementering af videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin. Herunder, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin kan arrangere en temadag med fokus på videndeling.

  Det blev fra regional side bemærket, at med hensyn til arbejdet med Region Syddanmarks hjemmeside er der begrænsninger i forhold til sidens anvendelsesmuligheder – både teknisk og ressourcemæssigt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35710
  4. Handleplan for tværsektoriel anvendelse af videokommunikation
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 blev det besluttet, at igangsætte et initiativet om styrket indsats i forhold til tværsektoriel anvendelse af video, og Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin fik i opdrag at udarbejde et kortfattet, konkret forslag til handlingsplan for tværsektoriel anvendelse af video, som hermed fremlægges.

  Proces
  Fælleskommunalt Sundhedssekretariat gennemførte i efteråret 2017 en afdækning af de forskellige tekniske løsninger, som anvendes i de syddanske kommuner.  Afdækningen viste, at der anvendes otte forskellige tekniske videoløsninger, hvoraf seks anvendes i tværsektoriel sammenhæng.

  På baggrund heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af kommunale og regionale interessenter, hvor alle kendte tekniske løsninger fra afdækningen i kommunerne, var søgt repræsenteret.

  Arbejdsgruppen har deltaget i tre workshops med følgende temaer:

  1. Identifikation af tværsektorielle brugsscenarier og identifikation af udfordringer for tværsektoriel anvendelse af video.
  2. Opsamling på de identificerede scenarier, gennemgang af identificerede udfordringer og identifikation af løsningsforslag/tiltag ift. udfordringerne.
  3. Gennemgang og kvalificering af løsningsforslag og drøftelse af indhold/forslag til handleplan for tværsektoriel anvendelse af video.

  Resultatet fra de tre workshops er, at arbejdsgruppen anbefaler, at indsatsen organiseres i fire forskellige spor, som hver har en række konkrete leverancer, som adresserer de barrierer for tværsektoriel anvendelse af video, der er identificeret, og som kan understøtte en øget anvendelse af video tværsektorielt.

  Forslag til handleplan for tværsektoriel anvendelse af video
  Drøftelserne i arbejdsgruppen efterlader det overordnede indtryk, at videoteknologien og den tilhørende infrastruktur nu er tilstrækkelig moden til at kunne bruges i en rutinemæssig drift.  Når det er sagt, så peges der i arbejdsgruppen på en række områder, hvor den organisatoriske modenhed og medarbejdernes parathed til at anvende video, udgør en barriere i forhold til den rutinemæssige anvendelse.

  Erfaringerne fra en række forskellige anvendelser af video munder ud i en række overordnende anbefalinger og forudsætninger, som bør være opfyldt for bedst muligt at understøtte anvendelse af video.  En overordnet anbefaling er, at der skal udarbejdes vejledningsmateriale, som enkelt og klart beskriver ”best practice” for gennemførelse af tværsektorielle videomøder.

  En anden overordnet anbefaling fra arbejdsgruppen er, at der som udgangspunkt altid anvendes et virtuelt møderum, idet denne løsning kan bidrage til at reducere den tekniske kompleksitet ved at anvende flere forskellige tekniske løsninger i samme videomøde.

  I arbejdsgruppens drøftelser har der tillige været opmærksomhed på, at der foruden de konkrete barrierer i forhold til anvendelse af video, kan være en mere kulturbåret modstand, som ikke umiddelbart adresseres i de foreslåede handleplaner, idet disse ses som en lokal ledelsesopgave.

  Handleplanens spor og leverancer
  Handleplanens initiativer foreslås organiseret i nedenstående 4 spor, som hver indeholder en række konkrete leverancer:

  Spor 1: Best Practice
  Leverancer:

  1. Beskrivelse og vejledning i forhold til ageren i et videomøde
  2. Beskrivelse af usercases, på baggrund af allerede definerede scenarier
  3. Udarbejde en grafisk og visuel vejledning over hvordan et videomøde foregår
  4. Udarbejde en struktur for videndeling og forslag til hvordan dette bedst foregår på tværs af sektorer

  Spor 2: Infrastruktur og udstyr
  Leverancer:

  1. Kortlægning af kommuners adgang til virtuelle møderum
  2. Kortlægning af kommunale og regionale videostrategier
  3. Udarbejde et sæt af anbefalinger i forhold til teknisk udstyr

  Spor 3: Kompetenceudvikling og vedligeholdelse
  Leverancer:

  1. Udarbejde et ide- og inspirationskatalog til tværsektoriel anvendelse af video – evt. ud fra de usercases der er beskrevet under spor 1.
  2. Beskrivelse af en generel plan for kompetenceudvikling og vedligeholdelse herunder etablering af tilbud om deltagelse i færdighedstræning
  3. Beskrivelse af hvordan man kan stimulere til brug af video, med udgangspunkt i den syddanske forbedringsmodel

  Spor 4: Support
  Leverancer:

  1. Udarbejde et forslag for support til medarbejdere, borgere og patienter
  2. Kortlægning af muligheder for en fælles supportfunktion, evt. i klyngesamarbejder eller i regi af SOF.

  Videre proces
  Det videre arbejde organiseres i en række arbejds-/redaktionsgrupper, som får til opgave at samle og/eller producere leverancerne i de respektive spor.

  Arbejds-/redaktionsgrupperne nedsættes af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin og rapporterer status tilbage hertil.

  Arbejdsgrupperne forventes at afslutte arbejdet i 3. kvartal 2018, hvor følgegruppesekretariatet samler leverancerne, som præsenteres kort i en vejledende anbefaling i forhold til tværsektoriel anvendelse af video.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

  • drøfter og godkender forslag til handleplan
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen for tværsektoriel anvendelse af videokommunikation med det forbehold, at der kun nedsættes én arbejdsgruppe, som tager sig af de fire spor. Arbejdsgruppen bør have fokus på at effektivisere arbejdsprocessen. Der er i andre sammenhænge gjort gode erfaringer med afholdelse af én workshop i stedet for en møderække.

  Praksisplanudvalget har på deres seneste møde indgået en rammeaftale for telemedicin, som giver de praktiserende læger bedre muligheder for at anvende videokommunikation i deres samarbejde med kommuner og sygehuse.

  Praksisplanudvalget er ved at nedsætte et udvalg, som skal understøtte implementeringen af tværsektoriel videokommunikation i almen praksis. Medlemmer fra udvalget kan med fordel inddrages i arbejdet med handleplanen for tværsektoriel anvendelse af videokommunikation.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/37974
  5. Drøftelse af studietur for Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget stillede på deres indledende møde den 28. februar 2018 forslag om en studietur. På den baggrund blev administrationen bedt om at udarbejde et oplæg til nærmere drøftelse.

  Formålet med en studietur er at indhente viden og inspiration til den fortsatte udvikling af det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Nytteværdien af en studietur skal ses i sammenhæng med udvikling og implementering af den kommende Sundhedsaftale for 2019-2022.

  Temaer
  Temaer for Sundhedskoordinationsudvalgets studietur kan med fordel tage udgangspunkt i de tværsektorielle udfordringer og problemstillinger, som vi er bekendt med i Syddanmark.

  Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” 2017 har eksempelvis vist, at Syddanskernes sundhed er særlig udfordret, når det gælder rygning, overvægt og mental sundhed.  Herudover har det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg i deres overleveringspapir anbefalet, at der i den kommende sundhedsaftale sættes fokus på samarbejdet om ældre medicinske patienter, senfølger af kræft og tættere kobling mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Endvidere har udvalget peget på, at vi på tværs af sektorer har fælles visioner for at:

  • Udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Reducere ulighed i sundhed
  • Styrke tværsektorielt samarbejde
  • Udvide samarbejdet med borgeren og pårørende
  • Udvide samarbejdet med civilsamfundet

  For at understøtte sundhedsvæsenets udvikling i retning af et mere integreret samarbejde kan vi i Syddanmark  udfordre den traditionelle opgaveløsning og afprøve nye samarbejdsformer - fx i form af forsøg med fælles ledelse, fælles økonomi, fælles kompetenceudvikling og nye modeller for samdrift. Det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg har ved flere lejligheder opfordret Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen til at styrke de økonomiske muligheder for at afprøve nye samarbejdsformer.

  Et oplagt udgangspunkt for temaer for en studietur er selvsagt også de politiske visioner og målsætninger, som fastsættes på baggrund af det politiske opstartsmøde.

  En studietur foreslås at have fokus på både integrerende, forebyggende og digitale indsatser i den hensigt at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Modeller for en studietur
  Sundhedskoordinationsudvalgets studietur foreslås organiseret ud fra en af de to følgende modeller.

   

  Model 1 - Studietur til udlandet (ca. fire dages varighed)

  En model kunne være at arrangere en klassisk studietur, hvor udvalget rejser ud med det formål at besøge en destination, hvor man på tværs af sektorer lykkedes med at løse centrale udfordringer i det tværsektorielle sundhedssamarbejde og arbejder innovativt på det strukturelle, organisatoriske og/eller relationelle plan.   

  Fordelene ved en studietur til udlandet er, at udvalgets medlemmer kan mødes fysisk med de oplægsholdere og institutioner, som der indgås aftale med og måske ved selvsyn kunne se og vurdere de organisatoriske rammer og øvrige forhold, som knytter sig til et givent sted. Et fysisk møde kan desuden lettere muliggøre en mere uformel drøftelse og gensidig erfaringsudveksling, end et møde per video typisk kan. Dertil kommer, at en studietur til udlandet forventeligt vil kunne ryste de nye udvalgsmedlemmer sammen, idet der indimellem de faglige programelementer er god tid til socialt og uformelt samvær. 

  Model 2 - ”Verdensstudietur” i Danmark (ca. to dages varighed)
  En anden mulig model er at afvikle Sundhedskoordinationsudvalgets studietur som et internat et sted i Syddanmark. Her kunne relevante nationale og internationale (via video) oplægsholdere inviteres til at dele deres viden og erfaringer med Sundhedskoordinationsudvalget. Oplæggene kan efterfølgende faciliteres og danne baggrund for refleksioner og politiske drøftelser om det videre arbejde.

  En fordel ved denne model er, at udvalget på kortere tid vil kunne dække flere temaer. Samtidig giver det mulighed for, at man eventuelt kan høre om erfaringer inden for samme tema fra flere steder i verden. På den baggrund kvalificeres drøftelsen i forhold til, hvilke indsatser der passer bedst i en Syddansk kontekst.

  Modellen vil være væsentlig billigere end at arrangere en studietur til udlandet og rummer også et potentiale for, at Det Administrative Kontaktforum i løbet af internatet eventuelt kan mødes med Sundhedskoordinationsudvalget med det formål at drøfte, hvordan konkret viden fra oplægsholderne kan omsættes til indsatser i sundhedsaftalesamarbejdet.

  Det Administrative Kontaktforum anmodes om at drøfte og kvalificere de to modeller for en studietur for Sundhedskoordinationsudvalget. Forslaget forventes præsenteret i en mere detaljeret form for Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 27. juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Det Administrative Kontaktforum:

  • drøfter og supplerer de to modeller for studieturer for Sundhedskoordinationsudvalget 
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum drøftede de to modeller for en studietur for Sundhedskoordinationsudvalget og anbefaler, at udvalget vælger model to ”Verdensstudietur i Danmark”.

   

  Det Administrative Kontaktforum vurderer, at denne model vil give udvalget de bedste muligheder for at indhente viden og erfaringer på udvalgte områder fra flere forskellige førende eksperter rundt om i verden. Samtidig giver det mulighed for at profilere og udfordre de løsninger, vi arbejder med i Syddanmark.


  Sagsnr. 18/12813
  6. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter godkendelse i Det Administrative Kontaktforum igangsatte Følgegruppen for behandling og pleje den 21. februar 2017 en revision af den syddanske samarbejdsaftale om peritonealdialyse (PD) i eget hjem.

  Patienter i PD får renset deres blod gennem bughulen, idet bughinden fungerer som et slags filter. Affaldsstoffer passerer fra blodkar i bughindens væg til en dialysevæske, som hældes ind i bughulen gennem et kateter.

  Regionen og de 22 kommuner i Syddanmark har siden 2012 haft en samarbejdsaftale om PD i eget hjem. Erfaringerne hermed har været positive.

  I det lys har en arbejdsgruppe med tværsektoriel repræsentation fra de somatiske SOF-områder udarbejdet forslag til en revideret samarbejdsaftale og tilhørende standardkontrakt, som i vidt omfang er en ajourføring af den hidtidige aftale og kontrakt.

  I revisionsarbejdet har arbejdsgruppen lagt vægt på følgende:

  • Aftalen kan med fordel udvides til at omfatte begge de metoder, hvormed PD kan foregå; enten ved at bughulen manuelt fyldes og tømmes for dialysevæske (denne metode kaldes poseskift/CAPD) eller ved, at en maskine fylder og tømmer bughulen flere gange i løbet af natten (denne metode kaldes natmaskine/APD). Hidtil har samarbejdsaftalen alene omfattet sidstnævnte metode. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der med begge metoder kan være behov for 2-3 daglige besøg. Forslaget til revideret samarbejdsaftale og standardkontrakt tager derfor udgangspunkt i 3 ordinære, daglige besøg.
  • Det præciseres, at målgruppen for det indledende, grundlæggende kursus i PD er personale fra den kommunale hjemmesygepleje, som skal varetage dette i patientens hjem.
  • Det præciseres, at Nefrologisk Afdeling på det lokale sygehus afholder et årligt genopfriskningskursus, hvor nøglepersoner i arbejdet med PD i kommunens hjemmesygepleje kan få opdateret deres viden og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål.
  • De lokale samordningsfora har ikke umiddelbart haft konkrete ønsker til ændringer i samarbejdsaftalen, ligesom der ikke er kommet nye regler eller kliniske retningslinjer på området, der har skullet tages højde for.
  • Implementeringen af den reviderede samarbejdsaftale og tilhørende standardkontrakt sker via de lokale samordningsfora.
  • I forhold til den fremtidige opfølgning er det en regional opgave at registrere, hvor mange patienter, der indgås kontrakt om, og hvor mange hjemmesygeplejersker, der deltager i genopfriskningskurser.
  • Samarbejdsaftalen revideres i løbet af den kommende sundhedsaftaleperiode.

  Følgegruppen for behandling og pleje behandlede forslaget til revideret samarbejdsaftale og tilhørende standardkontrakt den 9. april 2018 og godkendte ved den lejlighed materialet til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum med henblik på endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

  • godkender forslaget til revideret samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem og den tilhørende standardkontrakt
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den reviderede samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12673
  7. Godkendelse af samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 21. marts 2018, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skulle udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner (se bilag). Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” og trin 1 og trin 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

  Følgegruppen bemærker, at der allerede eksisterer et velfungerende samarbejde om pasning af dræn mellem kommuner og sygehuse i Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal formalisere og styrke dette samarbejde.

  Det skal bemærkes, at ift. hvad Det Administrative Kontaktforum godkendte i trin 1 og 2 på mødet den 21. marts 2018, er det tilføjet, at i særlige tilfælde, hvor behandling med dræn forløber uproblematisk, kan den kommunale sygepleje anmodes om at fjerne ikke-fikserede dræn på delegation fra sygehuslægen. Tilføjelsen er indført på baggrund af en enig arbejdsgruppe og følgegruppe, samt i erkendelse af, at det allerede foregår i dag og vil være til glæde for patienter med ukomplicerede forløb, som kan spares for en tur på sygehuset.

  Endvidere er de privatpraktiserende speciallæger ikke, som planlagt, skrevet ind i samarbejdsaftalen. Følgegruppen har truffet denne beslutning i samråd med formanden for samarbejdsudvalget for privatpraktiserende speciallæger i Syddanmark. Årsagen hertil er, at de privatpraktiserende speciallæger primært anlægger dræn på børn og unge, hvor forældrene i vid udstrækning oplæres i at passe drænet.

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse foreslår, at samarbejdsaftalens anvendelse evalueres to år efter godkendelse. Evalueringen skal blandt andet belyse:

  • Det tværsektorielle samarbejde, herunder kvalitet og kompetenceudvikling
  • Utilsigtede hændelser
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender samarbejdsaftalen om pasning af dræn
  • godkender følgegruppens forslag til evaluering af samarbejdsaftalens anvendelse
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte samarbejdsaftalen om pasning af dræn i kommunale akutfunktioner. I den sammenhæng bemærkes det, at hvis der lokalt opleves udfordringer i forhold til samarbejdet om pasning af dræn, skal disse først drøftes i de lokale samordningsfora, men kan ved uenighed eller tvivl sendes videre til Følgegruppen for opgaveoverdragelse. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12673
  8. Godkendelse af samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 21. marts 2018, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skulle udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner (se bilag). Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” og trin 1 og trin 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

  Følgegruppen bemærker, at der allerede eksisterer et velfungerende samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger i Syddanmark om kateteranlæggelse og -pleje. Samarbejdsaftalen skal formalisere og styrke dette samarbejde.

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse foreslår, at samarbejdsaftalens anvendelse evalueres to år efter godkendelse. Evalueringen skal blandt andet belyse:

  • Det tværsektorielle samarbejde, herunder kvalitet og kompetenceudvikling
  • Utilsigtede hændelser
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender samarbejdsaftalen om kateteranlæggelse og -pleje
  • godkender følgegruppens forslag til evaluering af samarbejdsaftalens anvendelse
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte samarbejdsaftalen om kateteranlæggelse og -pleje i kommunale akutfunktioner. I den sammenhæng bemærkes det, at hvis der lokalt opleves udfordringer i forhold til samarbejdet om kateteranlæggelse og –pleje, skal disse først drøftes i de lokale samordningsfora, men kan ved uenighed eller tvivl sendes videre til Følgegruppen for opgaveoverdragelse. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/23088
  9. Godkendelse af oplæg til læringsinitiativer vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det tværsektorielle område
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den 23. november 2017 Tværsektoriel vejledning vedrørende utilsigtede hændelser i sektorovergange. Det blev samtidig besluttet, at Det Administrative Kontaktforum primo 2018 præsenteres for et oplæg til læringsinitiativer vedrørende utilsigtede hændelser på det tværsektorielle område.

  Ønsket om et oplæg til læringsinitiativer udspringer af høringen af vejledningen. Høringsparterne gav udtryk for, at det er vigtigt, at vejledningen suppleres med et fokus på læringsindsatser til forbedring af patientsikkerheden i sektorovergange.

  Følgegruppen for behandling og pleje har i arbejdet med et oplæg til læringsinitiativer været i dialog med kommuner, region og almen praksis.

  I denne dialog blev det tydeligt, at der er behov for at sikre et løbende ledelsesfokus på læring i relation til UTH i sektorovergange i lokale netværk – såvel i- og på tværs af sektorerne, ligesom der i alle sektorer er behov for input til arbejdet med UTH. Følgegruppen vurderer, at arbejdet med UTH skal forankres såvel lokalt som regionalt.

  Med inspiration fra organiseringen af arbejdet med FMK foreslår følgegruppen for behandling og pleje, at:

  • Nedsætte en tværsektoriel UTH-arbejdsgruppe
  • Afholde en Kick-Off temaeftermiddag i november 2018
  • Den tværsektorielle UTH-arbejdsgruppe understøtter løbende lokale netværk i forhold til læring vedr. UTH i sektorovergange

  Tværsektoriel arbejdsgruppe

  Der nedsættes en lille, proaktiv tværsektoriel UTH-arbejdsgruppe, hvor Center for Kvalitet har tovholderrollen. FMK-arbejdsgruppen repræsenteres ligeledes for at sikre tværgående videndeling. Der udpeges to regionale repræsentanter (somatik og psykiatri) og to kommunale repræsentanter. Det foreslås desuden, at PLO udpeger en repræsentant for praksis. Apotekerne repræsenteres på sigt. Der udpeges i alt 10 personer.

  Det bliver arbejdsgruppens opgave at understøtte læring i relation til UTH i sektorovergange. Dette skal ske i form af lokale workshops, fyraftensarrangementer i lokale netværk eller lignende – både i- og på tværs af sektorer.

  Kick-Off temaeftermiddag, november 2018

  På baggrund af den reviderede vejledning informeres om opstart af arbejdet med læringsinitiativer vedrørende UTH i sektorovergange. Der afholdes en temaeftermiddag for riskmanagere fra samtlige 22 kommuner, sygehusenhederne og almen praksis.

  Afsættet for en fælles temaeftermiddag er, at der på tværs af regionen er behov for en proaktiv indsats i forhold til en fælles forståelse af den nye definition for UTH’er i sektorovergange, og herunder en fælles drøftelse af, hvordan læringen omkring UTH’er styrkes med henblik på at højne patientsikkerheden.

  Temaeftermiddagen arrangeres af arbejdsgruppen og afvikles i november 2018. Det forventes, at temaeftermiddagen vil bestå af faglige oplæg og gruppedrøftelser. Deltagerne skal blandt andet drøfte, hvordan der fremadrettet i lokale netværk skal arbejdes med læring vedrørende UTH i sektorovergange.

  Følgegruppen vil udpege områder for årlige audits med henblik på at sikre læring på området jf. formålet med den tværsektorielle UTH-arbejdsgruppe.

  Temaeftermiddagen finansieres via egenbetaling fra deltagerne.

  Anslået budget:

  Lokale, Fredericia Uddannelsescenter

  3.500 kr.

  Forplejning (140 kr. pr. deltager)

  9.800 kr.

  I alt

  13.300 kr.

  Pris pr. deltager (ved 70 deltagere)

  190 kr.

  Det forudsættes, at der stilles en proceskonsulent til rådighed fra kommuner eller region.

  Lokale netværk

  Det vil være den tværsektorielle UTH-arbejdsgruppes opgave at understøtte læringsinitiativer i lokale netværk vedrørende UTH. Der afholdes mindst et arrangement indenfor hver sektor om året. Disse kan med fordel afholdes i tværsektorielle netværksgrupper.

  Mål med lokale netværk er:

  • Fælles læring om utilsigtede hændelser i sektorovergange
  • Forankring af viden
  • Sparring/netværk
  • Kommunikation om patientsikkerhed
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender oplæg om læringsinitiativer vedrørende utilsigtede hændelser på det tværsektorielle område
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte oplægget til læringsinitiativer vedr. utilsigtede hændelser på det tværsektorielle område med den præcisering, at der ikke nedsættes en regional arbejdsgruppe. I stedet er det en mulighed, at medlemmer af de eksisterende lokale UTH- grupper mødes for at erfaringsudveksle. 


  Sagsnr. 18/13335
  10. Projekt Livsstilsguide i praksis - evalueringsresultater og forankringstiltag
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt Livsstilsguide i praksis (2015-2017) er et partnerskabsprojekt mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, University College Syddanmark, de 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark. Projektet udspringer af Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark (kan læses her) og har haft til formål at udvikle, afprøve og evaluere et sundhedspædagogisk koncept, herunder to teoretiske modeller og syv dialogværktøjer.

  Det sundhedspædagogiske koncept er udviklet i 2015 med inddragelse af brugere, pårørende og fagprofessionelle. Konceptet sætter fokus på at forbedre samarbejdet mellem brugere og fagprofessionelle omkring brugerens sundhed og er blevet afprøvet som led i otte kompetenceudviklingsforløb i 2016 og 2017. I alt har 158 fagprofessionelle deltaget i kompetenceudviklingen, og konceptet er afprøvet med minimum 655 brugere fortrinsvis fra lokal- og socialpsykiatrien i Syddanmark.

  I evalueringen ses, at hovedparten af fagprofessionelle, som har deltaget i kompetenceudviklingen, i høj eller nogen grad angiver at have fået ny inspiration til sundhedsfremmende samarbejde med brugere samt styrkede kompetencer.

  Evalueringen viser tillige flere positive tendenser i relation til dialogværktøjernes virkning på samarbejdet mellem brugere og fagprofessionelle i praksis. Dette i forhold til at:

  1. Sætte rammer sammen:
   Konceptet kan skabe dialog og retning for samarbejdet mellem bruger og fagprofessionel, og værktøjerne kan via deres visuelle elementer løfte samtalen/aktiviteten til et objektivt og ukonfronterende niveau.

  2. Skabe fælles vidensrum:
   Konceptet kan øge vidensudveksling mellem bruger og fagprofessionel og give mulighed for sundhedsaktiviteter på brugerens præmisser. Endvidere kan konceptet bryde fagprofessionelles forforståelse (begrænse en forudindtaget holdning til brugeren).

  3. Fremme fælles refleksion:
   Konceptet kan give anledning til dialog om positive og udviklingsorienterede emner og samtidig skærpe brugerens motivation og handlekompetence for sundhedsfremme.

  Ovenstående tendenser findes i både brugeres og fagprofessionelles vurderinger af konceptets virkning i praksis. Herudover fremhæver brugerne dialogværktøjernes evne til at understøtte, at de åbner sig op og bliver i stand til at sætte ord på tanker og følelser. Endvidere oplever brugerne, at dialogværktøjerne kan hjælpe dem til at huske og skabe overblik over samtalen/aktiviteten.

  Evalueringen viser også en række barrierer og faciliterende mekanismer for værktøjernes virkning i praksis. Herunder fremhæves den sundhedspædagogiske tilgang som en væsentlig forudsætning for, at værktøjerne virker efter hensigten. Det er således af afgørende betydning, at værktøjerne anvendes med afsæt i en åben og samarbejdsorienteret tilgang.

  Videreudvikling og forankring

  Ulighed i sundhed indgår som et fokusfelt i Region Syddanmarks budget for 2018. Herunder indtænkes en videreudvikling af projekt Livsstilsguide i praksis. Planen for projektets videre forløb er under udarbejdelse. I overordnede træk påtænkes tilrettelæggelse og udbud af yderligere kompetenceudviklingsforløb, som, i kombination med et e-læringsprogram, skal målrettes relevante fagprofessionelle. Ligeledes afdækkes mulighederne for tilknytning af forskning, som kan sætte fokus på effekterne af konceptet på brugeres sundhedsadfærd på længere sigt.

  Det sundhedspædagogiske koncept konverteres i øjeblikket til et e-læringsprogram. Formålet er at give både fagprofessionelle, som har deltaget i kompetenceudviklingen, og fagprofessionelle uden kendskab til konceptet en let tilgængelig adgang til viden om konceptet. E-læringen forventes at være færdigudviklet medio 2018.

  For at udbrede viden om og implementere det sundhedspædagogiske koncept formidles konceptet til undervisere på University Colleges og Social- og sundhedsskoler i Syddanmark. I den forbindelse udleveres værktøjskassen til undervisere, ligesom der sættes fokus på, hvordan underviserne kan inddrage konceptet i deres sundhedspædagogiske undervisning af de studerende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Birthe Navntoft orienterede om resultaterne af evalueringen af projekt Livsstilsguide i Praksis. Et partnerskabsprojekt mellem Region Syddanmark, de 22 Syddanske kommuner, University College Syddanmark og Steno Diabetes Center Copenhagen. Projektet har haft til formål at udvikle og afprøve et sundhedspædagogisk koncept målrettet voksne med psykisk sygdom.

  Resultaterne er overvejende positive, og de deltagende fagpersoner vurderer, at det sundhedspædagogiske koncept har givet inspiration til sundhedsfremmende samarbejde med voksne med psykisk sygdom.

  Det sundhedspædagogiske koncept er tilgængeligt for de involverede parter. Region Syddanmark har gjort sig indledende overvejelser om den videre forankring af projektet og anvendelsen af det sundhedspædagogiske koncept. Styregruppen for projektet drøfter potentialet for det videre tværsektorielle samarbejde på næstkommende styregruppemøde, hvorefter Det Administrative Kontaktforum involveres.

   

  Den 4. december 2018 afholdes en afsluttende temadag om projektet, som har til formål at sætte fokus på samarbejdet mellem professionelle og voksne med psykisk sygdom om sundhedsfremme.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  11. Status for Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget afholdte den 24. april 2018 politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022. Formålet med mødet var at samle regionale og kommunale politikere, for at de kunne give input til visioner og målsætninger for den kommende sundhedsaftale.

  På mødet i Det Administrative Kontaktforum giver formandskabet en mundtlig opsamling på det politiske opstartsmøde.

  Sundhedskoordinationsudvalget skal, på det kommende møde den 27. juni 2018, drøfte og fastsætte de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022.

  Politiske møder i efteråret 2018
  Sundhedskoordinationsudvalget har, som opfølgning på det politiske opstartsmøde, tilbudt de 22 syddanske kommuner at mødes i sensommeren 2018, med det formål at drøfte lokalpolitiske udfordringer og prioriteringer på sundhedsaftaleområdet. Møderne tager udgangspunkt i de fastsatte politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022, men de skal samtidig være med til at konkretisere målgrupper og indsatsområder.

  På mødet i Det Administrative Kontaktforum gives en status for planlægningen af møderækken.

  Vedhæftet er tids- og procesplanen for Sundhedsaftalen 2019-2022, som er opdateret iht. efterårets politiske møder.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum orienterede om Sundhedskoordinationsudvalgets afholdelse af det politiske opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022. Der var enighed om, at det var et godt og vellykket møde, som resulterede i gode politiske drøftelser om visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022.

  Drøftelserne på opstartsmødet og inputtet til visioner kan kategoriseres inden for følgende syv visionsområder:

  • Mental sundhed, særligt blandt børn og unge
  • Et røgfrit Syddanmark
  • Styrket fokus på forebyggelse
  • Tættere kobling mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
  • Styrket sammenhæng og kommunikation mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger
  • Lighed i sundhed
  • Borgerinddragelse, indflydelse og eget ansvar

  I opsamlingen fra det politiske opstartsmøde præsenteres visioner og forslag til målsætninger baseret på politikernes input. Med udgangspunkt i opsamlingen skal Sundhedskoordinationsudvalget på deres møde den 27. juni 2018 drøfte og fastsætte visioner og drøfter målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022.

  Opsamlingsnotatet vil forud for mødet i Sundhedskoordinationsudvalget blive revideret på baggrund af drøftelserne i Det Administrative Kontaktforum. Følgende blev drøftet:

  • Flere af visionerne kan foreslås at fungere som principper, så antallet reduceres
  • Nogle af visionerne skal omformuleres
  • Forslag til modeller for sammenhængen mellem visioner og målsætninger
  • Nogle af målsætningerne kan sammenskrives, så antallet reduceres
  • Der skal være eksempler på, hvordan målsætningerne kan gøres målbare, f.eks.: ”I 2022 er der 10 % færre rygere i Syddanmark, end der var i 2018”
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/5639
  12. Status for følgegrupperne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fra Følgegrupperne for:

  • Behandling og pleje
  • Velfærdsteknologi og telemedicin
  • Genoptræning og rehabilitering
  • Økonomi, kvalitet og effekt

  ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad fremgår af porteføljestyringsværktøjet. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

  Følgegruppen for forebyggelse

  Følgegruppen for forebyggelse bemærker, at ”Aftale på børne- og ungeområdet” er markeret med gult i porteføljestyringsværktøjet. Dette skyldes, at formandskabet for Arbejdsgruppen har besluttet, at det aftaleudkast, der forelå til gennemsyn den 6. april, skulle gøres mere handlingsanvisende. Der er derfor lagt op til, at der i de kommende måneder bliver afholdt workshops med relevante aktører på børne- og ungeområdet med henblik på at få skitseret konkrete forløb for børnene og de unge i målgruppen.

  Dette medfører, at tidsplanen bliver udskudt med ca. 8 uger, således at aftalen endeligt godkendes på møde i Sundhedskoordinationsudvalget i februar 2019.

  Derudover er alle indsatser enten afsluttede eller forløber planmæssigt.

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse bemærker, at hvis Det Administrative Kontaktforum på dagens møde godkender samarbejdsaftalerne om hhv. pasning af dræn og kateteranlæggelse og –pleje, har følgegruppen udarbejdet samarbejdsaftaler for de otte områder i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner, som Det Administrative Kontaktforum godkendte en tidsplan for på mødet den 30. marts 2017.

  Det bemærkes dog, at kvalitetsstandarderne beskriver, at de kommunale akutfunktioner skal kunne varetage subcutan og intermuskulær medicinadministration, men følgegruppen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at lave en overordnet samarbejdsaftale for dette område, da dette kan dække over mange præparatgrupper - fra smertelindrende præparater til kemoterapi. Følgegruppen foreslår i stedet, at samarbejdet udvikles for hvert enkelt præparatområde, som det er gjort ift. lavdosis cytostatika. Dette når der er behov, og det er medicinsk og teknologisk muligt.

  For at identificere opgaver, som kunne falde ind under området, foreslår følgegruppen, at der foretages en rundspørge blandt kommuner, sygehuse og almen praksis. Rundspørgen kan endvidere identificere andre opgaver, hvor samarbejdet mellem sektorerne med fordel kan styrkes ved en samarbejdsaftale. Godkendes rundspørgen vil Det Administrative Kontaktforum blive forelagt et beslutningsgrundlag for hvilke opgaver, følgegruppen skal arbejde videre med på mødet den 27. september 2018.

  Følgegruppen har ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad fremgår af porteføljestyringsværktøjet. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender følgegruppernes status
  • godkender at følgegruppen for opgaveoverdragelse kan foretage en rundspørge bland kommuner, sygehuse og almen praksis
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte følgegruppernes status med den bemærkning, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse i forbindelse med deres rundspørge skal sikre, at også de ansatte på genoptræningsområdet i kommunerne får mulighed for at komme med input til, hvilke opgaver der med fordel kan overdrages fra en sektor til en anden.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/38422
  13. Status fra KOL programmet i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Møde i programstyregruppen
  Den 9. april 2018 blev der afholdt programstyregruppemøde. På mødet var følgende punkter på dagsorden:

  • Præsentation af Fælles Udbud af Telemedicin (FUT).
  • Klargøring af valg af henholdsvis borger- og medarbejderløsning i september og december 2018.
  • Afslutning på anvendelse af option på service, support og logistik under landsdelsprogrammet. PA Consulting fremlagde de fremkomne forslag til drøftelse og beslutning i programstyregruppen.
  • Kort status vedrørende arbejdsgruppen vedrørende økonomi.
  • Grundfortælling om KOL programmet i Syddanmark – materiale udarbejdet
  • Kommunikation

  Referat fra mødet er endnu ikke godkendt.

  Næste møde i programstyregruppen er 9. maj 2018.

  Nyhedsbrev
  Tredje nyhedsbrev under KOL programmet udkommer medio april 2018 og er tilgængelig via hjemmesiden: http://faelleskommunalsundhed.dk/kol-program/

  Informationsmøde vedrørende Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)
  Der afholdes den 8. maj 2018 fælles informationsmøde mellem landsdelsprogrammerne i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. På mødet holdes der bl.a. oplæg fra FUT-organisationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

  • godkender programmets status
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte programmets status.


  Sagsnr. 18/9975
  14. Drøftelse af organisatorisk forankring af Telemedicinsk Sårvurdering i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den 25. januar 2018, at det nationale udrulningsprojekt Telemedicinsk Sårvurdering, en del af økonomiaftalerne for 2013, kunne forlænges indtil udgangen af 2018. Forlængelsen skal sikre, at projektet kan indfri de aftalte inklusionsmål. Erfaringerne fra udrulningsprojektet skal efterfølgende danne baggrund for beslutning om den fremadrettede organisering og drift.

  I forbindelse med udrulning af projektet i Syddanmark blev der etableret en tværsektoriel styregruppe. I forbindelse med forlængelsen af projektet er styregruppen omdannet til en tværsektoriel ERFA-gruppe. Gruppens opgave er at fastholde arbejdet med implementering og sikre at inklusionsmålene indfris.

  Syddansk Sundhedsinnovation har i projektperioden varetaget forvalterrollen for Pleje.net (Sårjournalen) i Syddanmark.

  Videre proces
  Den forlængede projektperiode og finansiering af projektet udløber ved udgangen af 2018. Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin vil på næste møde i Det Administrative Kontaktforum præsentere et beslutningsoplæg om fælles forvaltning med virkning fra 2019.

  Som forberedelse til dette finder Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, at der er behov for få præciseret, hvorledes Telemedicinsk Sårbehandling hensigtsmæssigt indarbejdes i sundhedsaftalen samt, hvor dette arbejde bør forankres organisatorisk - herunder om der skal udarbejdes en selvstændig samarbejdsaftale vedrørende Telemedicinsk Sårvurdering.

  Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin foreslår, at ansvaret for at indarbejde Telemedicinsk Sårvurdering i Sundhedsaftalen samt evt. udarbejdelse af selvstændig samarbejdsaftale fremadrettet placeres i Følgegruppen for behandling og pleje.

  Den tværsektorielle ERFA-gruppe vedr. Telemedicinsk Sårvurdering forventes at afslutte sit arbejde med udløb af projektperioden ultimo 2018. Følgegruppen for behandling og pleje tager stilling til en evt. videreførelse af ERFA-gruppen i eget regi.

  Ansvaret for etablering af en forvaltningsorganisation for Pleje.net samt opfølgning herpå varetages fortsat af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

  • godkender forslag til den videre proces
  • beslutter placering af ansvar for indarbejdelse af Telemedicinsk Sårvurdering i sundhedsaftalen
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum besluttede, at der udarbejdes en samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering. Samarbejdsaftalen udarbejdes af Følgegruppen for telemedicin og velfærdsteknologi med involvering af Følgegruppen for behandling og pleje. Samme følgegruppe fremlægger på det næste møde i Det Administrative Kontaktforum forslag til en forvaltningsorganisation.


  Sagsnr. 17/33794
  15. Godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved nedbrud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum besluttede den 21. marts 2018, at Følgegruppen for behandling og pleje skulle undersøge, om der er mulighed for at anvende samme meldeprocedure for EDI, FMK og sundhedsberedskabsplaner forud for godkendelse af revideret aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved it-nedbrud.

  Undersøgelsen har vist, at det er tre meget forskellige områder med forskellig organisering og forskellige tilgange og behov.

  Sundhedsberedskabsplaner skal håndtere ekstraordinære hændelser med mange syge og tilskadekomne og er i princippet et kriseberedskab og har som sådan ikke direkte relation til det daglige nære samarbejde mellem sygehuse og kommuner.

  Fælles medicinkort (FMK) er et nationalt projekt, og håndtering af meldeprocedurer foregår derfor på nationalt niveau. Sundhedsdatastyrelsen arbejder på en aftale, men tidsperspektivet og indholdet er uafklaret.

  Aftale om EDI-meldeprocedure ved EDI-nedbrud og planlagte nedlukninger understøtter SAM:BO og er en eksisterende aftale under Sundhedsaftalen. Aftalen understøtter således det daglige nære samarbejde mellem sygehuse og kommuner.

  Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud
  Med henvisning til undersøgelsens resultat dagsordensættes godkendelse af revideret aftale om ”Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud”.

   

  Med indførelsen af SAM:BO- aftalen i 2009 viste der sig et behov for en fælles meldeprocedure ved it-nedbrud. Aftalen gælder for de elektroniske meddelelser, der udveksles mellem sygehuse og kommuner i patientforløb, eksempelvis advis, indlæggelsesrapport og plejeforløbsplan. Aftalen er senest revideret i 2014.

  Region Syddanmarks sygehusenheder har fundet behov for en gennemgang af det regionale indhold af aftalen, da der har været utilsigtede hændelser, fordi meddelelserne om EDI-nedbrud (Electronic Data Interchange) ikke har indeholdt de relevante oplysninger. Manglende oplysninger har medført unødigt tidsforbrug og frustration i kommunerne og på sygehusene og potentielt utilsigtede hændelser.

  Region Syddanmark har revideret det regionale indhold i aftalen. Arbejdsgange og procedurer er ved hjælp af flowbeskrivelser gjort tydeligere, og der er udarbejdet en ny formular til anvendelse ved EDI-nedbrud eller planlagte nedlukninger. Den reviderede aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud er en forbedring af den gældende aftale med det formål at øge patientsikkerheden.

  I forhold til kommunerne ligger der en opgave i at få etableret funktionspostkasser, hvorfra meddelelser om nedbrud skal videreformidles til relevante aktører i kommunen. Denne opgave er efter aftale med Følgegruppen for behandling og pleje sat i gang via Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

  Kommunerne og sygehusene skal sikre viden om meldeprocedure og håndtering af heraf til relevante medarbejdere samt afstemme distributionslisten 1 – 2 gange om året.

  Den reviderede aftale er godkendt af formandskabet i Følgegruppen for behandling og pleje.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

  • tager resultaterne af undersøgelsen om potentialet for fælles meldeprocedure til orientering
  • godkender revideret aftale om ”Meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den reviderede aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved it-nedbrug og tog resultaterne af undersøgelsen om potentialet for fælles meldeprocedure til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/5639
  16. Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. september 2018 er et halvdags temamøde.

  Det forventes, at følgende punkter forelægges på mødet:

  • Drøftelse af første udkast til sundhedsaftale
  • Afrapportering på de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet
  • Introduktion til Patient Rapporterede Oplysninger (PRO)
  • Høringsudkast til aftale på børne- og ungeområdet
  • Forslag til fremtidig organisering af telemedicinsk sårvurdering
  • Forslag til monitorering af forløbsprogrammet for mennesker med KOL
  • Monitorering af samarbejdsaftaler om IV-behandling med antibiotika og væske
  • Monitorering af samarbejdsaftaler om parenteral ernæring og sondeernæring.
  • Opfølgning på indgåede aftaler med leverandører til rehabilitering på specialiseret niveau
  • Opsamling på arbejdet med samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof- eller alkoholmisbrug
  • Revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. september 2018
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at punkterne sættes på dagsordenen til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. september 2018.


  Sagsnr. 18/5639
  17. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandsskabet i Sundhedskoordinationsudvalget valgte at aflyse det ordinære udvalgsmøde og det efterfølgende møde med Patientinddragelsesudvalget den 11. april 2018. Begrundelsen var et stort frafald blandt medlemmerne af Patientinddragelsesudvalget, og at den resterende dagsorden ikke kunne bære et udvalgsmøde.

  Patientinddragelsesudvalget er i stedet inviteret til at mødes med Sundhedskoordinationsudvalget den 27. juni 2018, hvor de to udvalg præsenteres for resultaterne af Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” 2017 og sammen drøfter input til Sundhedsaftalen 2019-2022.

  Det forventes, at følgende punkter vil blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 27. juni 2018:

  • Tema om sammenhæng mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
  • Opsamling på det politiske opstartsmøde og fastsættelse af politiske visioner og målsætninger for sundhedsaftalen 2019-22
  • Drøftelse af input til indsatsområder i Region Syddanmarks Sundhedsplan for 2019
  • Drøftelse af mulige temaer for en studietur for Sundhedskoordinationsudvalget
  • Godkendelse af mødesteder og -temaer for 2018
  • Status for planlægning af politiske møder med de 22 syddanske kommuner
  • Forberedelse til mødet med Patientinddragelsesudvalget
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 27. juni 2018
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum godkendte dagsordenspunkterne til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. juni 2018 med undtagelse af temaet om sammenhæng mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Punktet udgår blandt andet for at skabe mere tid til drøftelserne af de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022.

  Sundhedskoordinationsudvalgets møde afholdes Regionshuset.


  Sagsnr. 18/5639
  18. Øvrig gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Røgfri Fremtid

  Regionsrådet har den 19. marts 2018 besluttet at tiltræde partnerskabet om Røgfri Fremtid. Der følges nu op med konkrete tiltag, som inkluderer indsatser på ungdomsuddannelser med fokus på forebyggelse af rygestart og tilbud om rygeophør, og indsatser i sygehusene, som indebærer systematisk opsporing, kort intervention og henvisning til kommunale tilbud vedr. rygning og alkohol.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 14-05-2018

  Det Administrative Kontaktforum tog orienteringen til efterretning.

   

  Herudover orienterede Kurt Espersen om, at Region Syddanmark den 11. september 2018 kl. 14.00-17.00 arrangerer et ledelsestræf, hvor temaet er tværsektorielt samarbejde. De syddanske kommuner vil modtage en invitation til deltagelse med to personer fra hver kommune.


  Siden er sidst opdateret 29-05-2018
  Tværsektorielt samarbejde

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring