Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Digitaliseringsudvalget - Referat - 11. juni 2018

Mødedato
11-06-2018 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 6

Deltagere
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Introduktion til mødetema - Tværsektorielt samarbejde
  2. TGK - Talegenkendelse til EPJ i Region Syddanmark (temadrøftelse)
  3. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2019
  4. EPJ SYD Status
  5. Mødekalender 2018
  6. Eventuelt
  7. Lukket punkt: Investeringsramme


  Sagsnr. 18/180
  1. Introduktion til mødetema - Tværsektorielt samarbejde
  fold dette punkt ind Resume

  Introduktion til mødetema.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget præsenteres på mødet for det tværsektorielle samarbejde af afdelingschef Birthe Navntoft (Tværsektorielt samarbejde) og konstitueret enhedschef Simon Lindegaard (Syddansk Sundhedsinnovation).

  Region Syddanmark har et tæt samarbejde med kommuner og praksissektoren om udveksling af data, herunder understøttelse af sundhedsaftalerne med kommunerne. Digitalt og organisatorisk understøttes aftalerne af SAM:BO, som bl.a. fastlægger principper for informationsudveksling mellem sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne.

  På mødet gives eksempler på patientforløb hen over sektorer i forbindelse med sygdom og behandling samt eksempler på projekter under udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 11-06-2018

  Til orientering.

  Afdelingschef Birthe Navntoft, Tværsektorielt Samarbejde og konst. enhedschef Simon Lindegaard, Syddansk Sundhedsinnovation præsenterede vedlagte oplæg.

  Udvalget drøftede kort konsekvenserne af ny lovgivning vedrørende brugerbetaling af tolkeydelser, herunder videotolkning. Udvalget udtrykte bekymring for, hvorvidt patienter i tilstrækkeligt omfang gøres opmærksom på konsekvenserne af eventuel brugerbetaling.

  Udvalget drøftede beskyttelse af borgernes oplysninger, herunder sikring af samtykke i forbindelse med udveksling af informationer ved indlæggelse.

  En konsekvens af SAM:BO aftalen er, at det er meget få færdigbehandlede patienter, kommunerne ikke tager imod.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/29309
  2. TGK - Talegenkendelse til EPJ i Region Syddanmark (temadrøftelse)
  fold dette punkt ind Resume

  Digitaliseringsudvalget efterlyste på sit møde i april en temadrøftelse af brugen af talegenkendelse.

  Region Syddanmark (RSD) er førende region inden for brug af talegenkendelse (TGK) på sygehusene i Danmark. TGK tilbydes som et værktøj til at opnå en tidstro journalføring, hvilket giver store fordele for patienten og andre faggrupper og samarbejdspartnere i patientens forløb. Nuværende talegenkendelsesversion har udfordringer, idet den ikke fungerer lige godt for alle læger, og det tager tid at opbygge sin personlige TGK profil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget har efterspurgt en præsentation og demonstration af talegenkendelse med henblik på en drøftelse af fordele og ulemper ved brugen af teknologien og udbredelsen heraf i regionen.

  RSD er førende region inden for brug af talegenkendelse på sygehusene i Danmark. Sygehus Lillebælt har igangsat arbejdet med talegenkendelse allerede fra 2005, hvor den første TGK version blev implementeret på Vejle Sygehus. Sygehus Lillebælt har haft TGK på alle sygehuse siden 2011, i alt cirka 727 TGK brugere.

  TGK tilbydes klinikere (primært læger) som et værktøj til at opnå en tidstro journalføring, hvilket giver store fordele for patienten og andre faggrupper og samarbejdspartnere i patientens forløb. OUH er i gang med udrulning af talegenkendelse på alle kliniske afdelinger, i alt cirka 1.400 TGK brugere. I forbindelse med ibrugtagning har der været en opmærksomhed på at opnå fordelene ved talegenkendelse efterhånden som personalet bliver fortrolige med løsningen, herunder opmærksomhed på personalets tidsanvendelse.

  Den kommende EPJ SYD løsning understøtter ligeledes TGK og brugerne vil kunne få deres eksisterende TGK profil overført til EPJ SYD. TGK udgør et væsentligt element i omkostningerne til EPJ SYD.

  På mødet gives en præsentation og demonstration af TGK i forhold til den elektroniske patientjournal (EPJ) af afdelingschef Henning Voss fra OUH og it-projektleder Lone Tynan. Desuden deltager overlæge Lone Frost Mølgaard fra nyremedicinskafdeling Y, OUH samt én yderligere kliniker fra SLB.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 11-06-2018

  Til orientering.

  Lone Frost Mølgaard, Nyremedicinsk Afdeling, OUH, Per Wagner, Ortopædkirurgisk Afdeling, SLB og Lone Tynan, Klinisk IT, OUH præsenterede og demonstrerede talegenkendelse. Oplæg vedlægges.

  Udvalget drøftede de praktiske erfaringer med talegenkendelse, herunder også tidsforbrug for lægerne i opstartsfasen. Erfaringen med ibrugtagning er, at det tager 1-3 måneder at opbygge en velfungerende profil. Den periode kan afkortes med hjælp fra en lægesekretær.

  Udvalget udtrykte glæde over det kvalitetsløft, som indførelse af talegenkendelse vil medføre i form af tidstro data.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1536
  3. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

  Regionsrådet drøftede på en temadag den 7. maj 2018 oplæg til indsatsområder på sundhedsområdet 2019. Opsamlingen skal danne grundlag for udvalgets drøftelse af, hvilke indsatsområder fra 2018 der skal fastholdes, og hvilke nye temaer der kan sættes fokus på i forbindelse med det videre arbejde med udvælgelsen af indsatsområder på sundhedsområdet i 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

  Derfor skal der som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte i marts 2018 processen for udpegning af indsatsområder for 2019.

  Processen begyndte med en temadag for regionsrådet den 7. maj 2018, hvor der blev arbejdet i workshops. Efterfølgende blev konklusionerne fra workshoppene præsenteret for alle deltagerne. Vedlagt er opsamlingen fra de enkelte workshops.

  Opsamlingen skal danne grundlag for udvalgets drøftelse af, hvilke indsatsområder fra 2018 der skal fastholdes, og hvilke nye temaer der kan sættes fokus på i forbindelse med det videre arbejde med udvælgelsen af indsatsområder på sundhedsområdet i 2019.

  Digitaliseringsudvalget kan i forbindelse med bidraget til regionsrådets arbejde med indsatsområderne have særligt fokus på opsummeringen af drøftelserne fra gruppe 2.  Gruppe 2 tog på temadagen blandt andet udgangspunkt i pejlemærket vedrørende Region Syddanmark som havende en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  Følgende indsatsområder fra 2018 er blandt andre koblet til pejlemærket:

  • Implementeringsplan for innovationsstrategien
  • Digitalisering, kunstig intelligens, internet of things, personlig medicin m.v.

  Drøftelsen i udvalget skal efterfølgende danne grundlag for en temadrøftelse i regionsrådet, hvorefter udvalget inddrages på ny, inden indsatsområderne endeligt skal fremlægges til beslutning i regionsrådet. Udvalgene inddrages af flere omgange med det formål at sikre forankring i aktuelle temaer i udvalgenes arbejde. Følgende udvalg inddrages i arbejdet:

  • Sundhedsudvalget
  • Psykiatri- og socialudvalget
  • Udvalget for det nære sundhedsvæsen
  • Anlægs- og innovationsudvalget
  • Digitaliseringsudvalget
  • Præhospitaludvalget
  • Udvalget for uddannelse og arbejdskraft

  Endvidere vil der i processen også være dialog med kommunerne, sygehusenhederne, brugerråd, praksisområdet og hovedudvalget.

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2019 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer, der udvælges politisk i løbet af 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At digitaliseringsudvalget drøfter, hvilke indsatsområder fra 2018 der skal fastholdes, og hvilke nye temaer der kan sættes fokus på i det videre arbejde med at udvælge indsatsområder på sundhedsområdet i 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 11-06-2018

  Drøftet. Udvalget ønskede at etablere en digitaliseringsstrategi for Region Syddanmark. I regi heraf samles op på de mange input fra regionsrådets workshop.

  Der blev givet udtryk for, at it skal være med til at modvirke ulighed i sundhed og for, at der bør være opmærksomhed på medarbejdernes trivsel i en digital hverdag.

  Udvalget ønskede, at det sikres, at videnskabelige artikler publiceres i de rette tidsskrifter.

  Endvidere ønskede udvalget, at der skal være tryghed i forhold til beskyttelse til borgernes data.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  4. EPJ SYD Status
  fold dette punkt ind Resume

  Status på EPJ SYD-projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsdirektøren giver en status på arbejdet i EPJ SYD-projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 11-06-2018

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  5. Mødekalender 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Mødedato

  Emne

  Sted

  Bemærkning

  Den 10. september 2018, kl. 15-17

  Internetpsykiatri

  Telepsykiatrisk Center, Odense

  Den 22. oktober 2018, kl. 15-17

  Digital kommunikation med borgerne

  Sydvestjysk Sygehus (SVS)

  Den 19. november 2018, kl. 15-17

  Logistik

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

  Den 18. december 2018, kl. 16-18

  Digitaliserings-strategi

  Regionshuset, Vejle

  Møde i psykiatri- og socialudvalg,

  kl. 12-14

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 11-06-2018

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 11-06-2018

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr.
  7. Lukket punkt: Investeringsramme
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 12-06-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring