Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 27. juni 2018

Mødedato
27-06-2018 kl. 13:00 - 14:00

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Kaj Andersen
 • Merete Helgens
 • Helene Smet
 • Ib Poulsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Inga Bredgaard
 • John Arne Sørensen
 • Hans Biering

 • Afbud
 • Inga Bredgaard

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forretningsorden
  2. Præsentation af udvalgte resultater fra sundhedsprofilen 2017
  3. Orientering om det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 som led i udviklingen af den kommende sundhedsaftale
  4. Forberedelse til mødet med sundhedskoordinationsudvalget
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 18/35065
  1. Forretningsorden
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for patientinddragelsesudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 10. april 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde forslag til en forretningsorden for patientinddragelsesudvalget.

   

  Der foreligger nu forslag til en forretningsorden, som beskriver rammerne for patientinddragelsesudvalgets arbejde. Forslag til forretningsorden er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At patientinddragelsesudvalget godkender forretningsordenen.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 27-06-2018

  Godkendt.

   

  Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/35065
  2. Præsentation af udvalgte resultater fra sundhedsprofilen 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark. Undersøgelsen gennemføres hver fjerde år, senest i 2017. Resultaterne for Region Syddanmark blev offentliggjort den 7. marts 2018.

   

  Det overordnede formål med undersøgelsen er at opnå viden om borgernes sundhed og sundhedsadfærd, fx hvor mange der ryger, drikker for meget og bevæger sig for lidt. Denne viden er værdifuld for samarbejdet mellem region og kommuner, når de i fællesskab skal prioritere og målrette indsatser.

   

  Afvikling af undersøgelsen

  I foråret 2017 blev sundhedsprofilundersøgelsen gennemført for tredje gang i Region Syddanmark.

   

  I alt 58.800 borgere i Syddanmark fik tilsendt spørgeskemaet, fordelt med 7.500 borgere i Odense Kommune, 1.300 i Fanø Kommune og 2.500 borgere i hver af de øvrige kommuner.

   

  Undersøgelsen består af et spørgeskema med i alt 88 spørgsmål, hvoraf 52 er fælles på tværs af de fem regioner, og 36 er specifikke for Region Syddanmark. Spørgsmålene omhandler trivsel, sundhed, sundhedsadfærd og sygdom.

   

  Undersøgelsen i Region Syddanmark opnåede i 2017 en svarprocent på 68,1, hvilket svarer til, at godt 40.000 borgere i regionen har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten er den højeste blandt alle regioner.

   

  Hvorfor er sundhedsprofildata vigtige?

  Da borgere fra samtlige kommuner i landet deltager i undersøgelsen, er det muligt at sammenligne data på tværs af regionerne og kommunerne. Desuden giver undersøgelsen fra 2017 både et øjebliksbillede af danskernes generelle sundhedstilstand og viser udviklingen fra 2010 og 2013, hvor de første undersøgelser blev gennemført.

   

  Som led i sin lovpligtige rådgivning til kommunerne om sundhedsfremme og forebyggelse tilbyder Region Syddanmark kommunerne individuel rådgivning i forlængelse af sundhedsprofilens offentliggørelse. Rådgivningen sker ad hoc efter kommunernes ønsker og behov og kan f.eks. omhandle formidling af sundhedsprofilens resultater, hvordan data kan analyseres, tolkes og anvendes.

   

  Undersøgelsens resultater

  Vedlagt er et bilag, som viser de mest overordnede trends i undersøgelsen. På mødet den 27. juni 2018 vil patientinddragelsesudvalget blive præsenteret for udvalgte resultater fra undersøgelsen af lektor Peter Kristensen fra Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 27-06-2018

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/35065
  3. Orientering om det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 som led i udviklingen af den kommende sundhedsaftale
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsbrugerrådet (som patientinddragelsesudvalget er en del af) blev på mødet den 29. maj 2018 orienteret om status for sundhedsaftalesamarbejdet, herunder arbejdet med den kommende sundhedsaftale for perioden 2019-2022.

   

  Udviklingen af sundhedsaftalen 2019-2022 blev sat i gang ved et politisk opstartsmøde den 24. april 2018.  Her drøftede kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark input til visioner og målsætninger for den kommende sundhedsaftale.

   

  Som forberedelse til Patientinddragelsesudvalget møde med Sundhedskoordinationsudvalget senere på dagen vil Anders Fournaise, projektleder i Tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark, præsentere de overordnede linjer i de mange politiske input til visioner og målsætninger for den kommende sundhedsaftale. Udvalget vil ligeledes blive præsenteret for hovedlinjerne i den videre udvikling af sundhedsaftalen 2019-2022. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 27-06-2018

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Sundhedsbrugerrådet, herunder Patientinddragelsesudvalget følger løbende arbejdet med kommende sundhedsaftale. Næste gang ønskes orientering om overblik over igangsatte initiativer.

   

  Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/35065
  4. Forberedelse til mødet med sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 27-06-2018

  Drøftet. Som supplement til forberedelsen/drøftelsen i sundhedsbrugerrådets møde 29. maj 2018, dagsordenens punkt2 (jf. bilag) pegede patientinddragelsesudvalget bl.a. på:

  -         Fokus på inddragelse af patienter og pårørende på den rigtige måde. Kan evt. være et element i patientforløbsprogrammer.

  -         Involvering af patientgrupper i forhold til nybyggerier, udsmykning m.v.

  -         Fokus på ulighed i sundhed for alle patienter, dvs. både somatiske og psykiatriske patienter, men også i forhold til personer med handicaps.

  -         Forskel på kommunerne – fokus på patientskoler m.v.

   

  Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/35065
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste ordinære møde i patientinddragelsesudvalget holdes i forlængelse af et af sundhedsbrugerrådets møder i 2019, jf. beslutning på patientinddragelsesudvalgets møde den 10. april 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 27-06-2018

  Drøftelse af arbejdet i patientinddragelsesudvalget. Der afholdes følgende møder i patientinddragelsesudvalget i efteråret 2018, med fokus på sundhedsaftale, og som forberedelse til patientinddragelsesudvalgets næste møde 25. oktober 2018 med sundhedskoordinationsudvalget:

  -         Formøde til møde i sundhedsbrugerrådet den 6. september 2018. Formødet afholdes 6. september 2018 kl. 13.00 – 14.00 i regionshuset.

  -         Ekstraordinært møde i god tid før næste møde i sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018. Mødet afholdes i regionshuset. Administrationen undersøger mulige mødedatoer.

  -         Formøde til møde i sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018. Formødet afholdes 25. oktober 2018 kl. 13.00 – 14.00 i regionshuset.

   

  Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 02-07-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring