Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 28. august 2018

Mødedato
28-08-2018 kl. 15:00 - 17:15

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Nørgaard, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Mustapha Itani, V
 • Preben Jensen, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Introduktion til sundhedsforskning, 30 min.
  2. Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner, 30 min.
  3. Rengøring på sygehusene
  4. Status høreområdet
  5. Forslag til mødeplan for 2019
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 18/42791
  1. Introduktion til sundhedsforskning, 30 min.
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives på mødet en introduktion til sundhedsforskningen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsforskning spiller en vigtig rolle i udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, hvor forskningen kommer patienten til gavn ved at bidrage til at øge kvaliteten i behandlingen, udvikle nye behandlingsmetoder samt sikre rekruttering af de bedste klinikere.

   

  Forskningen på sygehusene har fået et betydeligt løft siden regionernes oprettelse – eksempelvis bruges der fire gange så mange midler i dag på området end i 2007, og der er også fire gange så mange, der forsker som en del af deres ansættelse i regionen.

  Odense Universitetshospital arbejder henimod at bruge 3 % af budgettet på forskning, mens regionens andre sygehuse har en målsætning om 2 %. Derudover har regionsrådet afsat centrale forskningspuljemidler på knap 50 mio. kr. årligt, som uddeles til både frie og strategisk udvalgte sundhedsforskningsområder.

   

  På mødet vil udvalget blive introduceret til sundhedsforskningen, og som eksempel fra den kliniske hverdag vil forskningsleder og overlæge Bjarne Winther Kristensen, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, fortælle om PREmedico, som er et forskningsinitiativ på tværs af sygehuse og specialer, der arbejder med at forskningsunderstøtte personlig medicin til gavn for patienten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. EU-finansieret forskning i Region Syddanmark, forskning i alternativ behandling m.v.

   

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11686
  2. Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner, 30 min.
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget præsenteres løbende for arbejdet med handleplanen til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner og de fire indsatsområder. Her præsenteres delmålene for de fastsatte resultatmål samt arbejdet med sygehuserhvervede bakterier i blodet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget er tidligere blevet introduceret til Region Syddanmarks handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner og indsatsområdet sygehuserhvervede tarminfektioner med Clostridium Difficile. Handleplanen indeholder derudover indsatsområderne: sygehuserhvervede bakterier i blodet, sundhedssektorerhvervede infektioner i forbindelse med hjemmebehandling og antibiotikaresistente bakterier. På dette møde præsenteres handleplanens delmål og arbejdet med sygehuserhvervede bakterier i blodet.

   

  Handleplanens langsigtede resultatmål er at nedbringe forekomsten af sygehuserhvervede bakterier i blodet med 50 % og forekomsten af sygehuserhvervede tarminfektioner med 25 %.  Målene er blevet brudt ned på enkeltår, så der løbende kan gøres status på arbejdet. I bilag 1 ses en oversigt over resultatmålene. Sygehusene har udarbejdet lokalt tilpassede handleplaner med konkrete indsatser, der danner udgangspunkt for arbejdet med at nedbringe antallet af sygehuserhvervede infektioner. Dette arbejde følges lokalt gennem fælles procesmål.

   

  Sygehuserhvervede bakterier i blodet
  Bakterier i blodet, også kaldet en bakteriæmi, er en påvisning af bakterier i blodet, der i sig selv ikke siger noget om patientens tilstand. Bakterier i blodet kan udvikle sig til en alvorlig infektion, der er forbundet med høj dødelighed. Det er en kompleks tilstand, der kan have flere årsager. En del sygehuserhvervede bakterier i blodet menes at være relateret til anvendelsen af katetre – medicinske instrumenter som rør og slanger - der indføres i kroppen for bl.a. at kunne udtømme væsker eller indføre medicin.

   

  I bilag 2 ses udviklingen i antallet af sygehuserhvervede bakterier i blodet fra 2013 til starten af 2018 for Region Syddanmark samt på landsplan. Det er regionens ambition at nedbringe antallet af sygehuserhvervede bakterier i blodet med 50 %. Der ses månedlige udsving i kurverne, men samlet set ligger kurven for Region Syddanmark på et stabilt niveau. Der ses således endnu ikke et fald i antallet af sygehuserhvervede bakterier i blodet. Det er forventeligt, da resultaterne af sygehusenes indsatser først vil kunne observeres efter en længere tidsperiode.

   

  Hygiejnesygeplejerske Bente Bloch samt hygiejnesygeplejerske Tine Gerts fra Sygehus Sønderjylland vil på mødet fortælle sundhedsudvalget om arbejdet med indsatser til forebyggelse af sygehuserhvervede bakterier i blodet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. fokus på de gode historier/best practice, anvendelse af rengøringsrobotter m.v.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21943
  3. Rengøring på sygehusene
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med drøftelsen af rengøringsresultaterne på mødet den 19. juni 2018 bad sundhedsudvalget om konkrete oplæg på rengøringsområdet, som forelægges i nedenstående.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget blev den 19. juni 2018 forelagt resultaterne af rengøringskontrollen for 1. halvår 2018. Sundhedsudvalget drøftede  resultaterne af rengøringskontrollen, og udbad sig konkrete oplæg til:

   

  -          Ændring af de eksterne kontroller til uvarslede kontroller.

  -          Implementering af en ny arbejdsdeling på rengøringsområdet, hvor en større del af rengøringsopgaven udføres af rengøringspersonalet.

  -          Redegørelse for rengøringspersonalets kompetenceniveau.

   

  Stabens medarbejdere har i samarbejde med udpegede repræsentanter fra sygehusene udarbejdet følgende forslag vedr. ovenstående:

   

  1. Varslingen for de eksterne kontroller ændres fra og med kontrollen for 1. halvår 2019 således, at sygehusene fremover varsles 24 timer forud for kontrolbesøget. Et kort varsel på 24 timer er vurderet nødvendigt af praktiske grunde, da sygehuset er forpligtet til at have en medarbejder, der kan give adgang til de (af kontrollanten/auditøren) udpegede lokaler. Af hensyn til de planlagte operationer, behandlinger og undersøgelser, som typisk starter mellem kl. 07.00 og 08.00 om morgenen, startes kontrollerne af undersøgelses- og operationsstuer tidligt om morgenen, det vil sige mellem kl. 05.00 og 07.00. Derfor er det nødvendigt, at sygehuset har indkaldt en medarbejder, der kan tage imod den eksterne auditør, følge vedkommende og sikre, at der er adgang til alle udpegede lokaler.

  Derudover vil et kort varsel på 24 timer muliggøre, at sygehusene også i fremtiden kan have de medarbejdere med på kontrollerne, der kan sikre mest mulig læring af de fund som auditøren gør, med afsæt i en dialog med den eksterne auditør. Dette omsættes til forbedringer og kvalitetssikring af rengøringen bl.a. gennem efterfølgende dialog med rengøringspersonalet.

   

  1. Arbejdsdelingen på rengøringsområdet ændres således, at det som udgangspunkt er det fagspecialiserede rengøringspersonale, der varetager rengøringsopgaverne. Kun i tilfælde, hvor der er tungtvejende faglige, praktiske og/eller logistiske begrundelser for at fastholde opgaven hos sundhedspersonalet, vil arbejdsdelingen blive fastholdt. Det kan eksempelvis være tilfældet ved rengøring af teknisk behandlingsudstyr eller mellemrengøring på OP-stuer.
   Det bemærkes, at sygehusene har været i gang med den af udvalget ønskede omlægning igennem længere tid, og man på sygehusene vil videreføre denne proces. Der vil fortsat blive iagttaget hensyn til patientsikkerhed, logistik og faglige forhold, der kan gøre, at konkrete rengøringsopgaver fortsat bør ligge hos sundhedspersonalet. I forbindelse med afrapporteringen af resultaterne af rengøringskontrollen for 2. halvår 2018, vil udvalget blive orienteret omkring hvordan arbejdsdelingen håndteres, og hvordan der arbejdes med ændringer af arbejdsdelingen.

   

  1. Der forelægges en redegørelse af rengøringspersonalets kompetencer på sundhedsudvalgets møde den 18. september 2018. Redegørelsen vil omfatte sygehusenes arbejde med opkvalificering af rengøringspersonale, der gør rent i patientnære områder.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse i forhold til videre proces.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Drøftedes. I forbindelse med næste offentliggørelse af rengøringsresultater ønsker sundhedsudvalget en drøftelse af evt. ændringer i varslingen af de eksterne kontroller.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/14006
  4. Status høreområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives hermed en opdateret status på ventetider til høreapparatsbehandling i Region Syddanmark. Derudover præsenteres resultater af den spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført på de offentlige høreklinikker med henblik på at afdække, hvorvidt der er behov for en styrket kommunikationsindsats.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 30. april 2018 handleplan for nedbringelse af ventetid til høreapparatsbehandling. Sundhedsudvalget får hermed opdateret oversigt over status på ventetid samt antal patienter, der har udsigt til at vente i mere end 6 måneder på høreapparatsbehandling. Sundhedsudvalget har bedt om, at det blev undersøgt, hvorvidt der er behov for en øget kommunikativ indsats for at gøre patienter på høreområdet opmærksomme på, at der er et privat alternativ.

   

  I vedhæftede notater er status på ventetid og resultater fra spørgeskemaundersøgelsen omkring kommunikation på høreområdet nærmere uddybet.

   

  Status på ventetid
  Overordnet viser opgørelse på ventetiden, at der henover sommeren 2018 er begyndt at ske et fald i ventetiden til høreapparatsbehandling på Sygehus Lillebælt (SLB), OUH og Sygehus Sønderjylland (SHS). Tilbagemeldingerne fra OUH og SLB er endvidere, at man forventer et yderligere væsentligt fald over de næste 6 måneder.  Handleplanen er altså begyndt at have den ønskede effekt.

   

  Ventetiden er medio august 2018 følgende:

  OUH = 104 ugers ventetid (faldende fra 121 uger)

  SLB = 70 uger (faldende fra 123 uger)

  SHS = 41 uger (faldende fra 65 uger)

  SVS = 78 uger (hverken stigende eller faldende).

   

  Derudover viser opgørelsen også, at antallet af patienter, der har udsigt til at stå på venteliste i mere end 6 måneder, er faldet markant over de sidste 3 måneder. Den 1. maj 2018 var der i alt 3.097 patienter der havde udsigt til mere end 6 måneders ventetid. Den 1. august 2018 er dette tal nedbragt til 2.240. Det er en reduktion svarende til 28 %.

   

  Afdækning af behovet for styrket kommunikationsbehov
  På baggrund af den spørgeskemaundersøgelse, der er lavet med henblik på at få afdækket behovet for en styrket kommunikationsindsats i forhold til bl.a. at gøre patienterne opmærksomme på muligheden om at få høreapparatsbehandling i privat regi, konkluders der følgende:

  -          Høreapparatspatienterne er generelt tilfredse med den information de får om deres muligheder for høreapparatsbehandling, og at de føler sig velorienteret om deres behandlingsmuligheder på de offentlige høreklinikker.

  -          På spørgsmålet om, hvorvidt patienterne føler sig velinformeret om behandlingsmulighederne i det private, svarer en stor del ”ved ikke”, eller også undlader de at svare. Men når man dykker ned i de uddybende svar viser det sig, at kun en meget lille del af patienterne har fravalgt det private på grund af manglende information, mens langt størstedelen angiver økonomi som en afgørende faktor.

  -          I forhold til den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er der ikke meget der tyder på, at en øget kommunikationsindsats alene vil flytte flere patienter til private høreklinikker på nuværende tidspunkt.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. overvejelser i forhold til budget 2019, kvalitetsniveauer på høreapparater m.v.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Andrea Terp og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/328
  5. Forslag til mødeplan for 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til mødeplan for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan  2019 fremlægges til godkendelse:

   

  • Tirsdag, den 22. januar 2019 kl. 15-18
  • Tirsdag, den 19. februar 2019 kl. 15-18
  • Tirsdag, den 19. marts 2019 kl. 15-18
  • Tirsdag, den 23. april 2019 kl. 15-18 – i regionshuset
  • Tirsdag, den 21. maj 2019 kl. 15-18
  • Tirsdag, den 25. juni 2019 kl. 15-18
  • Tirsdag, den 20. august 2019 kl. 15-18
  • Tirsdag, den 17. september 2019 kl. 15-18 – i regionshuset
  • Mandag, den 7. oktober 2019 kl. 15-18
  • Tirsdag, den 19. november 2019 kl. 15-18
  • Tirsdag, den 10. december 2019 kl. 15-18.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedsudvalget godkender mødeplanen for  2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Godkendt.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Andrea Terp og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/328
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan godkendt tidligere af sundhedsudvalget.

   

  Mødeplan for 2018 på tirsdage kl. 15:00-18:00:

   

  Tirsdag den 18. september 2018 – Vejle Sygehus

  Tirsdag den 23. oktober 2018

  Tirsdag den 13. november 2018 – Sydvestjysk Sygehus

  Tirsdag den 11. december 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Næste møde afholdes den 18. september 2018 på Vejle Sygehus.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Andrea Terp og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/328
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Koncerndirektør Kurt Espersen orienterede om:

   

  -          Indberetning angående maksimale ventetider på kræftområdet.

   

  -          Brystkræftområdet.

   

  -          Etablering af ”Forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark”:

  • Sagen behandles i forretningsudvalget den 12. september 2018 og regionsrådet den 24. september 2018.

   

  -          Børnehospice.

   

  -          Bevilling til medicinsk præparat (det 7. princip).

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Andrea Terp og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 29-08-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring