Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2018pilKommunekontaktudvalgetpilKommunekontaktudvalget - Referat - 24. august 2018

Kommunekontaktudvalget - Referat - 24. august 2018

Mødedato
24-08-2018 kl. 09:00 - 11:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg
 • Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
 • Hans Stavnager, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Tonni Hansen, Langeland Kommune
 • Bo Hansen, Svendborg Kommune
 • Ole Wej Petersen, Ærø Kommune
 • Kasper E. Olesen, Kerteminde Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune
 • Inga Blom Thomas (for Ole Wej Petersen)

 • Afbud
 • Hans Stavnager, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Bo Hansen, Svendborg Kommune
 • Ole Wej Petersen, Ærø Kommune
 • Kasper E. Olesen, Kerteminde Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2019
  2. Sikring af lægedækningen på almenlægeområdet - samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark
  3. Indsatsområder på sundhedsområdet 2019 i Region Syddanmark
  4. Faldende ungdomsårgange og betydning for en decentral uddannelsesstruktur
  5. Status på ændringer på erhvervsfremmeområdet
  6. Regional udviklingsstrategi
  7. Nye beregninger af en Kattegatforbindelse
  8. Status på drift og etableringen af de særlige pladser i psykiatrien i Region Syddanmark
  9. Projekt "Danmark redder liv"
  10. Status på partnerskabet om Røgfri Fremtid
  11. Næste møde
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 18/42410
  1. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der lægges op til et uændret, men fremskrevet niveau for de kommunale udviklingsbidrag i 2019, svarende til forudsætningerne i aftalerne om kommunerne hhv. regionernes økonomi for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt udviklingsbidrag til den region, hvor kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. indbygger.

   

  Størrelsen af bidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kommunekontaktudvalget.

   

  Regionens forretningsudvalg har anbefalet, at udviklingsbidraget i 2019 fastsættes til 135 kr. pr. indbygger, svarende til, hvad der er forudsat i aftalerne fra juni 2018 om kommunerne hhv. regionernes økonomi for 2019. Beløbet svarer til et uændret niveau i forhold til 2018, men fremskrevet til 2019-pris- og lønniveau.

   

  Det bemærkes, at der efterfølgende forventes at ske en korrektion/reduktion af udviklingsbidraget for 2019 i lyset af den politiske aftale fra maj 2018 om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Udmøntning af konsekvenserne for kommunernes og regionernes økonomi af den kommende, ændrede lovgivning/opgavefordeling sker i forbindelse med bloktilskudsaktstykket 2019 næste sommer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Kommunekontaktudvalget over for regionsrådet anbefaler:

   

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2019, som foreslået, fastsættes til 135 kr. pr. indbygger, det vil sige på et uændret, men fremskrevet niveau.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget anbefaler over for regionsrådet, at de kommunale udviklingsbidrag i 2019, som foreslået, fastsættes til 135 kr. pr. indbygger, det vil sige på et uændret, men fremskrevet niveau.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/36237
  2. Sikring af lægedækningen på almenlægeområdet - samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Det har siden regionens start været et fokuspunkt at sikre lægedækningen på almenlægeområdet i regionen. Det er i vidt omfang lykkedes, og Region Syddanmark er den region i landet med den bedste lægedækning. Der er dog fortsat udfordringer i visse geografiske områder af regionen, hvorfor der fortsat skal arbejdes med sikringen af lægedækningen, herunder rekruttering. Der er gode erfaringer med, at regionen og de relevante kommuner samarbejder om opgaven med fortsat rum for udbygning af dette samarbejde. Dette lægges der op til en drøftelse af.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionerne har i henhold til sundhedsloven ansvaret for at sikre lægevalg på almenlægeområdet. Arbejdet med sikringen af lægedækning og rekrutteringsindsatsen tager udgangspunkt i Praksisplan for almen praksis og Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark med de tilhørende rekrutteringsinitiativer i projekt Rekruttering Almen Praksis. Det nyeste udspil fra Sundheds- og Ældreministeriet  En læge tæt på dig understreger, at den praktiserende læges opgaveportefølje øges, og at der skal skabes flere fleksible muligheder for at være praktiserende læge. Planen for fremtidens almen praksis initierer, at de fysiske rammer for en lægepraksis skal kunne rumme tværfaglige miljøer med såvel regionale som kommunale sundhedsaktører. Samarbejdet mellem kommuner og region intensiveres naturligt i den forbindelse og i bestræbelserne på at sikre lægedækningen, bl.a. via rekrutteringsindsatsen.

   

  Der er blevet arbejdet med den vedvarende sikring af lægedækningen i Region Syddanmark siden regionens start. Generelt er lægedækningen god i regionen, faktisk den bedste i landet, men der har været - og er fortsat - områder, hvor lægedækningen er udfordret. Der er derfor også fremadrettet behov for at arbejde med sikring af lægedækningen. Hvor fokus de første år primært var på fastholdelse af ældre læger, er det nu skiftet til primært at omfatte rekruttering af unge læger til de lægedækningsmæssigt sårbare områder. Dertil kommer, at regionen sikrer lægedækningen ved akutte, midlertidige regionsdrevne klinikker, udbud af klinikdrift til private aktører såsom Falck og Nordic Medicare eller egentlige regionsklinikker, men kun, hvis det ikke er lykkedes at sikre lægedækningen via ”almindelige” praktiserende læger. Der er også opført flere sundhedshuse, blandt andet med det formål at tiltrække nye, unge læger til de pågældende områder.

   

  På politisk plan hører sikring af lægedækningen primært til i Samarbejdsudvalget for almen praksis og Praksisplanudvalget – udvalg med politisk repræsentation fra kommuner, region og PLO Syddanmark. Under Praksisplanudvalget er der nedsat en såkaldt lægedækningsgruppe, hvor samme parter er repræsenteret. Der er således i de formelle rammer sikret et samarbejde om sikring af lægedækningen, men samarbejdet udfolder sig også i det løbende daglige arbejde, hvor der er kontakt og samarbejde mellem regionen og kommunerne i de områder, der arbejdes med lægedækningsmæssigt.

   

  Det er dog vurderingen, at dette samarbejde muligvis kan udbygges. Dette er tilsyneladende også kommunernes opfattelse. Således er det i det fælleskommunale høringssvar til regionens Strategi for sikring af lægedækningen anført, at:

   

  De syddanske kommuner bakker op om arbejdet med at sikre lægedækning, herunder et tættere samarbejde med kommunerne, da det kan være med til at understøtte, at der arbejdes mere forebyggende med sikring af lægedækningen. I denne sammenhæng vil det være en stor fordel, hvis kommunerne inddrages på et tidligere tidspunkt, når Regionen får kendskab til, at der er udsigt til ændringer i en lægepraksis i kommunen.

  De kommunalt lægelige udvalg kan f.eks. i højere grad tænkes ind som sparringspartner for arbejdet, da der her er et godt lokalkendskab til de enkelte praksis samt udfordringer og muligheder.

   

  Det hidtidige samarbejde om sikring af lægedækningen har primært centreret sig om etablering af sundhedshuse og lægeklinikker og rekruttering af unge læger. Her har regionens rekrutteringsteam samarbejdet med primært kommunernes tilflytterservice om hjælp til de unge læger/familier, hvad angår bolig, ægtefællejob, børneinstitutioner m.v. Derudover har kommunerne promoveret sig selv på arrangementer for unge læger.

   

  Der er givetvis mulighed for et endnu tættere samarbejde mellem regionen og kommunerne på dette område af fælles interesse.  

   

  Der lægges op til en åben drøftelse af, hvilke områder samarbejdet mellem regionen og kommunerne kan optimeres på.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget drøftede sagen og besluttede at fortsætte det gode og tætte samarbejde, herunder gensidig orientering, mellem regionen og kommunerne vedr. sikring af lægedækningen på almenlægeområdet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1536
  3. Indsatsområder på sundhedsområdet 2019 i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

   

  Da Sundhedsplanen var i høring forud for vedtagelsen, blev det fra kommuner og faglige organisationer tilkendegivet, at man ønskede at blive inddraget i denne årlige proces.

   

  På den baggrund ønskes der nu en drøftelse med Kommunekontaktudvalget. Drøftelsen vil være et bidrag til den regionale politiske proces vedrørende udvælgelse af de temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus på det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Forslaget til indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i 2019. Sagen har ligeledes været drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  Vedlagt er en oversigt over de indsatsområder, der gælder for 2018. I forhold til Kommunekontaktudvalget er det særlig pejlemærket vedrørende, at Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der er gældende. I 2018 er følgende indsatsområder koblet til dette pejlemærke:

   

  • Rekruttering af praktiserende læger
  • Implementering af PLO overenskomst:
   • Ny overenskomst PLO – kronikerområdet
   • Ny overenskomst PLO – klynger

   

  • Ny sundhedsaftale og opfølgning på rammepapir:
   • Sygehus uden for murene
   • Udbredelse af digitale løsninger
   • Arbejdsmarkedstilknytning

   

  I forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2019, blev der aftalt et nyt princip om betinget nærhedsfinansiering. Princippet erstatter det nuværende fokus på sygehusaktivitetsvækst og indeholder et bredere mål for øget sammenhæng og omstilling af behandlingen og giver samtidig plads til lokale løsninger. Der vil være særligt fokus på sammenhæng i patientforløbene og omstilling af behandling fra sygehusene til tilbud tættere på patienten. Udmøntningen af nærhedsfinansieringen i Region Syddanmark vil indgå i overvejelserne om indsatområder for 2019.

   

  For den enkelte borger kan det betyde, at man oftere behandles via digitale løsninger og i det nære sundhedsvæsen, herunder af en udgående sygehusfunktion, i almen praksis eller i kommunerne, fremfor på en sygehusafdeling.

   

  Kriterier i den ny nærhedsfinansiering for 2019:

   

  • Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger.
  • Reduktion i DRG værdi pr. kroniker med KOL og/eller diabetes.
  • Reduktion i andel indlæggelser, der fører til en genindlæggelse.
  • Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb.
  • Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienterne.

   

  Der lægges på den baggrund op til, at Kommunekontaktudvalget drøfter indsatsområder fra 2018, samt hvilke nye emner, der kan sættes fokus på i forbindelse med det videre arbejde med udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet i 2019.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget behandlede sagen på møde den 27. juni 2018. Udvalget opfordrede Region Syddanmark til at fastholde de igangværende indsatser fra 2018 og sikre sammenhæng med den kommende sundhedsaftale for 2019-2022.

   

  Konklusionerne på drøftelsen vil indgå i den videre politiske proces i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter, hvilke temaer regionsrådet kan inddrage i arbejdet med indsatsområder for 2019 i forhold til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget gav udtryk for tilfredshed med samarbejdet på sundhedsområdet. Kommunerne og regionen deltager gerne i den videre udvikling af samarbejdet og samarbejdsformer. I den forbindelse kan der bl.a. fokuseres på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/37046
  4. Faldende ungdomsårgange og betydning for en decentral uddannelsesstruktur
  fold dette punkt ind Resume

  Det estimeres i analyser fra Danske Regioner, at der i 2030 vil være 25.000 færre unge mellem 16 og 19 år end i dag. Det forventes i den sammenhæng, at Region Syddanmark vil opleve hver syvende unge forsvinde frem mod 2030. Ovenstående vil få stor betydning for regionens uddannelsesinstitutioner og dermed tilgængeligheden til ungdomsuddannelser i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner præsenterede i efteråret 2017 udspillet ”Fremtidens Ungdomsuddannelser: Færre unge og øget konkurrence”. I den forbindelse udtrykte Danske Regioner et regionalt ønske om, at der i en situation med faldende ungdomsårgange tages hensyn til at sikre en decentral uddannelsesstruktur over hele landet.

   

  Danske Regioners udspil skal ses i sammenhæng med, at elevgrundlaget til ungdomsuddannelserne forventes at falde drastisk frem mod 2030. I 2030 estimeres det således, at der på landsplan vil være næsten 10% færre unge mellem 16 og 19 år sammenlignet med i dag. Det svarer til 25.000 personer eller elevtallet for 32 gymnasier, 15 erhvervsskoler eller godt 900 gymnasieklasser. Det forventes, at Region Hovedstaden, som den eneste region, vil opleve, at der kommer flere unge til. Det forventes, at både Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark vil opleve, at godt hver syvende unge forsvinder. Og i enkelte kommuner forventes faldet at være større, jf. bilag 1.

   

  I forhold til Syddanmark forventes store variationer i de enkelte kommuner. Enkelte steder vil der allerede frem mod 2020 være betydelige fald i elevgrundlaget, mens andre kommuner først senere vil opleve fald. I 2030 vil et flertal af regionens kommuner dog have oplevet et fald i antallet af unge.

   

  Udviklingen i elevgrundlaget kan få konsekvenser for bl.a. muligheden for at opretholde en decentral uddannelsesstruktur i hele regionen, de enkelte uddannelsesinstitutioners økonomi og den enkelte elevs tilgængelighed til uddannelsesmuligheder. Udviklingen vil også kunne have en betydning for udviklingen i bosætningen i de enkelte kommuner.

   

  Det vurderes i forbindelse med ovenstående, at uddannelsesinstitutionerne bl.a. vil øge den indbyrdes konkurrence om de unge, men også at uddannelsesinstitutioner i stigende grad vil søge at imødekomme de faldende ungdomsårgange gennem forskellige former for samarbejde mellem institutionerne, herunder i form af fusioner og campusdannelse. De forskellige former for samarbejde kan give uddannelsesinstitutionerne mulighed for dels at sikre en bæredygtig økonomi og dels et attraktivt og mangfoldigt studiemiljø.

   

  I Region Syddanmark er der bl.a. etableret campusser i Grindsted og Nyborg, som bl.a. er kendetegnet ved at være forankret i brede samarbejder, som også inkluderer den givne kommune i form af eksempelvis samarbejder med de afgivende folkeskoler.

   

  Det ønskes således drøftet, hvorledes:

   

  • Uddannelsesinstitutioner, kommuner samt regionen kan samarbejde i forhold til at håndtere en situation med faldende ungdomsårgange?
  • De enkelte kommuner indtil videre har gjort sig erfaringer med at understøtte campusdannelser i egne kommuner?
  • Region og kommuner kan understøtte uddannelsesinstitutioners forskellige indsatser - eksempelvis campusdannelse og fusionsprocesser?
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At ovenstående drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget drøftede de faldende ungdomsårganges betydning for en decentral uddannelsesstruktur.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4504
  5. Status på ændringer på erhvervsfremmeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Den politiske aftale af 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet er nu udmøntet i en række lovforslag, der er sendt i høring henover sommeren, med henblik på fremsættelse i Folketinget i oktober 2018. Med lovforslagene lægges der op til, at de regionale vækstfora nedlægges, og at ansvaret for den decentrale erhvervsfremmeindsats overdrages til kommuner og en ny Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved årsskiftet. Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til lov om erhvervsfremme m.fl. er sendt i høring den 2. juli 2018, som udmøntning af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

   

  Såfremt lovforslagene vedtages i deres nuværende form, vil det betyde, at de regionale vækstfora nedlægges pr. 1. januar 2019 og erstattes af en ny Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at udarbejde en strategi for den decentrale vækstindsats, samt for at igangsætte og finansiere decentrale vækstindsatser. EU’s strukturfondsmidler og de regionale erhvervsudviklingsmidler vil således fremover blive udmøntet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Halvdelen af de nationale midler vil ifølge bemærkningerne til loven være øremærkede til lokale indsatser med udgangspunkt i den nuværende fordeling af strukturfondsmidler. Erhvervsfremmebestyrelsen skal sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

   

  Regionerne afskæres således fremover fra at udføre en egen erhvervsfremmeindsats og Syddansk Vækstforum nedlægges. De berammede møder den 2. oktober og 6. december 2018 vil derfor, som udgangspunkt, være de sidste møder i Syddansk Vækstforum. Regionernes og de regionale vækstforas indsats opretholdes således indtil årsskiftet, herunder i forhold til hjemtagning af strukturfondsmidler, og Syddansk Vækstforum kan fortsat disponere over de regionale udviklingsmidler, der er afsat i 2018. Udpegninger til råd, bestyrelser m.v. foretaget af Syddansk Vækstforum, vil ligeledes være gældende indtil udgangen af 2018.

   

  Region Syddanmark skal fremover fortsat udarbejde en regional udviklingsstrategi, der omfatter regionernes lovfæstede opgaver indenfor regional udvikling og den fremtidige udvikling i regionen: infrastruktur, kollektiv trafik, udvikling i yderområder, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø. Regionen vil derudover fortsat kunne indgå i regionale samarbejder og partnerskaber om blandt andet det grænseoverskridende samarbejde, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft.

   

  Regionen vil derudover blandt andet skulle indgå i bestyrelserne for de nye erhvervshuse i regionen, samt kunne spille ind til den regionale repræsentant i Danmarks Erhvervsbestyrelse, og ad den vej få mulighed for at bidrage til den nye nationale strategi for decentral erhvervsfremme.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget drøftede betydningen for regionens og kommunernes opgaver i forbindelse med ændringer på erhvervsfremmeområdet.


  Sagsnr. 17/36288
  6. Regional udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Inden udgangen af 2019 skal der udarbejdes, høres og vedtages en ny regional udviklingsstrategi, der skal efterfølge den nuværende ”Det Gode Liv som vækstskaber 2016-19”, som har udgjort en fælles regional og kommunal platform for arbejdet med den syddanske udviklingsindsats.

   

  På Kommunekontaktudvalgets møde den 20. april 2018 blev der præsenteret en overordnet tidsplan. Siden da er der indgået et nationalt politisk forlig om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Det indebærer, at vækstforaene nedlægges med udgangen af indeværende år, og at regionerne ikke skal arbejde med erhvervsfremme. Som følge heraf udgår erhvervsbidraget i den kommende regionale udviklingsstrategi.

   

  I den overordnede tidsplan, som regionsrådet vedtog den 25. juni 2018, er denne ændring derfor indarbejdet. 

   

  Det politiske koordinationsudvalg for den regionale udviklingsstrategi og kommunernes planstrategier tog den 29. maj 2018 hul på drøftelsen af, hvad en kommende strategi skal forholde sig til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Inden udgangen af 2019 skal der udarbejdes, høres og vedtages en ny regional udviklingsstrategi, der skal efterfølge den nuværende regionale vækst- og udviklingsstrategi, ”Det Gode Liv som vækstskaber 2016-19”, som har udgjort en fælles regional og kommunal platform for arbejdet med den syddanske udviklingsindsats.

   

  Den 24. maj 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, der nedlægger vækstforaene og erstatter dem med en national erhvervsfremmebestyrelse. Som konsekvens heraf er tids- og procesplanen justeret i forhold til den, der blev præsenteret på det seneste møde i Kommunekontaktudvalget den 20. april 2018, således at strategien ikke skal medtage et erhvervsbidrag fra vækstforum.

   

  Den 29. maj 2018 var der møde i koordinationsudvalget for den regionale udviklingsstrategi og kommunernes planstrategier. Udvalget skal sikre sammenhæng mellem den regionale udviklingsstrategi og de kommunale planstrategier og består af fem repræsentanter fra regionsrådet og fem fra kommunalbestyrelserne (udpeget af KKR). Udvalget havde og har en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på den nuværende strategi, og vil også have en nøglerolle i forbindelse med udarbejdelsen af en ny regional strategi. 

   

  På mødet blev der gjort status på den nuværende strategi, og der blev taget hul på drøftelsen af den kommende strategi. Kommunerne fremhævede en række ønsker til temaer og indsatser som en kommende strategi skal indeholde: Visionen om Det Gode Liv, decentral uddannelsesstruktur, mobilitet, FN’s verdensmål, videns- og analysesporet, kvalificeret arbejdskraft, udvikling i byerne, sundhed, attraktivitet og livskvalitet, nærheden til Hamborg, digital infrastruktur og de byregionale udviklingsaftaler.

   

  På mødet blev det understreget, at der er behov for en tæt dialog mellem region og kommuner, så der bliver lavet en stærk strategi, der kan være udgangspunkt for en effektfuld indsats for udviklingen i Syddanmark.

   

  Kommuner og region er sammen opmærksomme på at sikre en god overgang til det nye erhvervsfremmesystem, således at der fortsat kan arbejdes for, at de syddanske styrkepositioner fastholdes. KKR ønsker blandt andet at drøfte analysesamarbejdet mellem regionen og kommunerne, som er værd at sikre bedst muligt. Den regionale udviklingsstrategi bør basere sig på et solidt videngrundlag. Et grundlag der blandt andet har sin rod i regionens analyseenhed.

   

  De syddanske kommuner og regionen har, via Region Syddanmarks analysekapacitet, opnået et stærkt grundlag for viden, som styrker beslutningsgrundlaget for udvikling og understøtter politik- og strategiformulering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget drøftede sagen og besluttede at fortsætte dialogen om, hvordan den nye udviklingsstrategi skal udformes.


  Sagsnr. 18/23246
  7. Nye beregninger af en Kattegatforbindelse
  fold dette punkt ind Resume

  På Kommunekontaktudvalgets møde den 20. april 2018 blev det aftalt, at der på næste møde sættes et dagsordenspunkt på om planer for en Kattegat-bro.

  I december 2015 blev Transportministeriets beregninger af brugerfinansieringspotentialet for en Kattegatforbindelse offentliggjort. Konklusionen var, at brugernes egenbetaling ikke var tilstrækkeligt til at finansiere forbindelsen, som ville have brug for et betydeligt supplement (i hovedalternativet beregnet til 51 mia. kr.). På den baggrund besluttede ministeren, Hans Chr. Schmidt, at regeringen ikke ville gå videre med projektet.

   

  Den nuværende minister, Ole Birk Olesen, har besluttet at få foretaget nye beregninger af en Kattegatforbindelse. I første omgang ønskedes en beregning, hvor kun en vejforbindelse skulle analyseres, men siden er det besluttet at få foretaget en beregning for både en ren vejforbindelse samt for en kombineret vej- og baneforbindelse.

   

  Beregningerne forventes afsluttet i december 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med de nye beregninger, der er varslet, er der således igen behov for en fælles syddansk holdning til projektet. Der vil som nævnt være to scenarier, der bliver regnet på – en vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse.

   

  Beregningerne vil blive foretaget med en ny version af Landstrafikmodellen. Det må forventes, at der vil vise sig en højere trafik i de nye beregninger, end i de beregninger der fandt sted i 2015. Én af grundene er, at beregningernes udgangsår nu er 2015 i stedet for tidligere 2010.

   

  I scenariet med en ren vejforbindelse er det forventeligt, at brugerbetalingen vil kunne dække en betydeligt højere andel af finansieringsomkostningerne end i beregningerne fra for tre år siden. Dels vil forbindelsen uden banedelen blive billigere i anlæg, og dels kan trafikken forventes at vise sig højere end tidligere antaget. Desuden stod vejtrafikken i 2015-beregningerne for ca. 2/3 af den samlede egenfinansiering.

   

  Besluttes en Kattegatforbindelse gennemført, vil det kunne have en række mere eller mindre direkte konsekvenser. Først og fremmest vil man se, at konkurrencen om at få gennemført nye projekter bliver skærpet. Der er ”trængsel” i forhold til offentlige midler til infrastruktur, og det er afgørende vigtigt, at de mest nødvendige investeringer får plads først. Selv om der om 15 år eller mere skulle findes en Kattegatforbindelse, der ville kunne tage noget af trykket fra E20 over Fyn, er det ikke en løsning, der hjælper på de helt aktuelle udfordringer fra den stadigt voksende trafik på E20. Tilsvarende gælder for kapaciteten over Lillebælt. Der er behov for, at de syddanske infrastrukturprioriteringer inddrages i den nationale diskussion.

   

  Når det gælder Timemodellen, vil konsekvensen af en beslutning om en Kattegatforbindelse være forringede muligheder for gennemførelse af Timemodellen, også selv om der bliver tale om en ren vejforbindelse over Kattegat. Bliver der tale om en kombineret vej- og baneforbindelse er det umiddelbart indlysende, at der vil være mindre behov for den midterste del af Timemodellen - den hurtige forbindelse mellem Odense og Aarhus. En væsentlig del af togtrafikken mellem Odense og Aarhus er rejsende mellem København og Aarhus, og de vil naturligvis vælge den hurtigere forbindelse over Kattegat. Bliver der i stedet tale om en ren vejforbindelse, kan det forventes, at biltrafikken (herunder fjernbusser) bliver mere dominerende i forhold til banetrafikken. En generelt svækket banetrafik vil få sværere ved at udvikle sig til en moderne transportform. Netop Timemodellen er udtryk for en moderne jernbane, hvor togtrafikken bidrager til at løse de udfordringer, den er bedst til.

   

  Også den geografiske balance i Danmark vil med høj sandsynlighed blive påvirket i retning af stærkere centralisering. Der tegner sig en stadig tydeligere stærk korridor fra Norge-Sverige gennem København og videre mod Hamburg og Centraleuropa – ikke mindst med en Femern-forbindelse på vej. En Kattegatforbindelse vil hægte Aarhus og dens nære opland tæt til København og dermed til denne europæiske korridor. Jyllandskorridoren vil få det tilsvarende sværere, og dermed vil balancen i Danmark tippe i retning af Hovedstadsområdet. En sådan geografisk ændring vil med høj sandsynlighed indebære, at der på sigt vil ske en tilsvarende økonomisk omfordeling i Danmark.

   

  Der er på denne baggrund behov for at bidrage til den nationale diskussion med de syddanske infrastrukturprioriteringer – udvidelse af E20, Lillebæltsforbindelse, Midtjysk Motorvej og Timemodellen. Det er projekter, der løser aktuelle og voksende problemer i trafikken. Samtidig er der behov for at formulere en fælles syddansk holdning eller position i en kommende debat om at prioritere infrastrukturmidler til at etablere en fast forbindelse over Kattegat til fordel for andre prioriteringer af nationalt betydende infrastruktur.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse med henblik på en fælles syddansk position.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget drøftede sagen og besluttede at arbejde videre i forhold til at fremme fælles syddanske prioriteringer på infrastrukturområdet.


  Sagsnr. 18/11537
  8. Status på drift og etableringen af de særlige pladser i psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Den 1. marts 2018 åbnede de første 15 særlige pladser i Region Syddanmark som en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle. Der gives en status på driften heraf samt en foreløbig orientering om etableringen af de kommende særlige pladser i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 2. juni 2017 besluttede Folketinget, at der skulle oprettes særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Region Syddanmark åbnede 15 pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle i marts 2018. Status pr. 1. august 2018 er, at 11 patienter er indlagt. I vedlagte notat ses status på anmodninger, antal tilbudte pladser, belægning mm.

   

  Ophold på afdelingen kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Visitationskriterierne opleves i nogle tilfælde at være for begrænsende i forhold til at kunne visitere alle relevante borgere til pladserne. Derfor blev parterne bag økonomiaftalen fra 5. juli 2018 enige om, at regeringen skal drøfte behovet for justeringer af visitationskriterier. Psykiatrisygehuset og de syddanske kommuner udarbejder i august 2018 i fællesskab input til drøftelserne om justering af kriterierne.

   

  Økonomiaftalen fastslår ligeledes, at alle 150 nationale pladser skal etableres hurtigst muligt og tages i brug til gavn for både gruppen af særligt udsatte patienter og medarbejdere på landets kommunale botilbud. For at leve op til regionens forpligtelser om etablering af 32 pladser, behandler regionsrådet i september 2018 åbningen af 17 særlige pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. For at imødekomme kommunernes udfordringer med antallet af pladser, justeringerne af visitationskriterierne i efteråret 2018 samt bygningsmæssige tilpasninger, foreslås de 17 pladser etableret trinvist, således at de første pladser kan åbnes januar 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter seneste status på driften af de særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle samt den kommende etablering af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget drøftede seneste status på driften af de særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle samt den kommende etablering af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/13
  9. Projekt "Danmark redder liv"
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark deltager i projekt” Danmark redder liv”, hvor det er formålet at udkalde frivillige førstehjælpere til hjertestop ved hjælp af udkaldssystem.

   

  Sidst i juni 2018 er opkobling af førstehjælpere via app på mobiltelefonen påbegyndt, og de første førstehjælpere er blevet udkaldt til hjertestop.

   

  Regionen vil gerne samarbejde med kommunerne om at øge overlevelsen ved hjertestop.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt ”Danmark redder liv” er startet op sidst i juni 2018. Link til hjemmeside med projekt ”Danmark redder liv” hos Dansk Folkehjælp: http://redderliv.dk/

   

  Region Syddanmark har i samarbejde med Region Sjælland, Dansk Folkehjælp og it-firmaet FirstAED formuleret projekt ”Danmark redder liv”, hvor frivillige førstehjælpere kan blive kaldt ud til hjertestop/situationer, der kan udvikle sig til hjertestop.

   

  Regionsrådet i Region Syddanmark traf i juni 2017 beslutning om iværksættelse af projekt ”Danmark redder liv” i efteråret 2017. Projektet er blevet forsinket pga. udfordringer med at få udkaldsteknologien til at fungere. Regionen har derfor holdt igen med sætte projektet i drift.

   

  I Region Syddanmark er der cirka 800 registrerede hjertestop om året uden for sygehus.

  Formålet med projekt ”Danmark redder liv” er at øge overlevelsen ved hjertestop.

   

  Projekt ”Danmark redder liv” er et supplement til indsatsen med ambulancer, akutlægebil, akutbil og/eller akutlægehelikopter. Der sendes altid professionel hjælp, når der kaldes førstehjælpere ud, og ordningerne med akuthjælpere/nødbehandlere fortsætter uændret i de områder af regionen, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale enheder om at komme frem.

   

  Pr. 25. juni 2018 var der 820, der har søgt om at blive førstehjælpere i projekt ”Danmark redder liv” i Region Syddanmark og lever op til de uddannelsesmæssige krav om at blive førstehjælpere:

  • 230 manglede at få underskrevet frivillighedsaftale og få børneattest på plads (betingelse for at få adgang til udkaldsapp).
  • 591 havde fået adgang til udkaldsapp (448 havde hentet udkaldsapp og kunne udkaldes, mens 143 endnu ikke havde hentet udkaldsapp).

   

  Førstehjælperne er begyndt at blive udkaldt ved hjertestop. Der vil på mødet blive orienteret om status på projektet: fordeling af førstehjælpere på postnr. mv.

   

  Som førstehjælper i projekt ”Danmark redder liv” skal man som minimum have Dansk Førstehjælpsråds 7 timers medborgerkursus, med mindre man tilhører en faggruppe, der regelmæssigt får uddannelse i hjertelungeredning, f.eks. sygeplejersker.

   

  Dansk Folkehjælp har i 1. halvår tilbudt en række gratis kurser i Region Syddanmark. Dansk Folkehjælp vil i efteråret 2018 udbyde en række nye gratis førstehjælpskurser rundt i Region Syddanmark. Udgifterne hertil har Dansk Folkehjælp finansieret via fondsmidler.

   

  Udkaldsappen udvælger blandt de førstehjælpere, der indenfor en radius af 5 km fra hændelsesstedet, siger ja til opgaven, de tre nærmeste førstehjælpere til hurtigst muligt at komme frem og yde hjertelungeredning og bringe en offentlig tilgængelig hjertestarter frem.

   

  Præhospital indsats er et regionalt ansvarsområde, som regionen påtager sig, men kommunerne og regionen har en fælles interesse i at øge overlevelsen ved hjertestop.

   

  Region Syddanmark vil derfor gerne drøfte samarbejdet med kommunerne omkring projekt ”Danmark redder liv”. Kommunerne bedes:

  • Sende besked til Dansk Folkehjælp om en kontaktperson i kommunen vedrørende projekt Danmark redder liv
  • Være behjælpelige med mødelokaler, så de frivillige førstehjælpere kan mødes/modtage undervisning.

   

  Projektets succes er, ud over førstehjælpere, afhængig af tilgængelige hjertestartere. Projekt ”Danmark redder liv” er baseret på brug af offentligt tilgængelige hjertestartere. Der bliver i førstehjælpernes udkaldsapp kun henvist til hjertestartere, der er registreret på hjertestarter.dk og er offentlig tilgængelige alle døgnets timer.

   

  Der er et paradoks mellem placering af hjertestartere i det offentlige rum og placeringen af hjertestop. De fleste hjertestartere er placeret, der hvor folk er i arbejdstiden, men de fleste hjertestop sker, der hvor folk bor. Mens der i 2016 ved hjertestop blev ibrugtaget hjertestarter i det offentlige rum i 13,4 % af tilfældene, så var det tilsvarende tal ved hjertestop i private hjem kun 1,7 %. Kommunerne opfordres derfor til, ved placering af nye hjertestartere, at prioritere placering i beboelsesområder.

   

  Der er vedhæftet statistik over førstehjælpere pr. 25. juni 2018 i Region Syddanmark og brev sendt til kommunerne den 16. august 2018 om projekt ”Danmark redder liv”. Brevet er i to versioner til henholdsvis kommuner med og uden eksisterende akuthjælperordninger.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget drøftede sagen. Regionen faciliterer indsamling af navne på kommunale kontaktpersoner og lokaliteter til afholdelse af kurser mv.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/20326
  10. Status på partnerskabet om Røgfri Fremtid
  fold dette punkt ind Resume

  På Kommunekontaktudvalgets møde 20. april 2018 blev kommunerne præsenteret for Region Syddanmarks planer for arbejdet i partnerskabet for Røgfri Fremtid. Planerne indeholder et projekt med fokus på samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring røgfri skoletid samt en systematisk indsats på sygehusene i form af rådgivning til patienter omkring tobak. Der gives her en status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Kommunekontaktudvalgets møde 20. april 2018 præsenterede Region Syddanmark sin tiltræden i partnerskabet for Røgfri Fremtid. Dette foranledigede en drøftelse omkring samarbejde og fælles ønsker om en Røgfri Fremtid for børn og unge i det syddanske område. Pressemeddelelse fra mødet er vedlagt som bilag.

   

  Desuden fremlagde Region Syddanmark planerne for to konkrete initiativer som følge af deltagelsen i partnerskabet Røgfri Fremtid.

   

  Den ene omhandler systematisk opsporing af patienter, der ryger, med henblik på en kort intervention og henvisning til kommunalt forebyggelsestilbud. Dette arbejdes der med på sygehusene, og der vil løbende blive fulgt op på udviklingen.

   

  Det andet initiativ, der blev præsenteret, var at regionsrådet ønsker at samarbejde med kommuner og ungdomsuddannelser om vejen hen til røgfri skoletid. Siden mødet i Kommunekontaktudvalget har regionsrådet godkendt et projektoplæg til denne indsats. Oplægget er vedlagt som bilag.

   

  Projektets grundkerne er en certificeringsmodel med tre trin:

  1)      Røgfri matrikel

  2)      Røgfri skoletid

  3)      Røgfri skole- og arbejdstid.

   

  Certificeringen understøttes af en lokal opfølgning på udviklingen af unge rygere samt konkret arbejde med incitamentsstrukturer for både skoler, elever og lærere. Et af incitamenterne, der vil blive arbejdet med, er at skabe synlighed omkring unges mulighed for at uddanne sig uden at blive udsat for røg eller tilegne sig en afhængighed af nikotin (grundideen i en certificeringsmodel).

   

  Region Syddanmark har ansat en projektleder for tre år med start 1. august 2018. De første opgaver vil bestå i at få etableret organisering omkring projektet og ikke mindst få skabt relationer til kommunerne omkring potentielt samarbejde. Flere kommuner har allerede en dialog med ungdomsuddannelserne, hvorfor det er vigtigt, at der sker samarbejde og koordination.

   

  Syv kommuner i Syddanmark er på nuværende tidspunkt officielle partnere i Røgfri Fremtid (Esbjerg, Kolding, Middelfart, Assens, Odense, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn), og flere er på vej.

   

  Der vil i efteråret 2018 blive afholdt kick off arrangementer for indsatsen i forhold til ungdomsuddannelserne tre steder i regionen. Det vil være lederne af ungdomsuddannelserne, der er den primære målgruppe, men kommunerne vil blive inviteret og i det omfang, der er ønske om det, inddraget i arrangementerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Kommunekontaktudvalget tog orienteringen til efterretning. Det blev med tilfredshed konstateret, at endnu flere kommuner er på vej til at blive en del af partnerskabet om Røgfri Fremtid.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  11. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde i Kommunekontaktudvalget afholdes fredag den 15. marts 2019 fra kl. 9.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  Næste møde afholdes fredag den 15. marts 2019 fra kl. 9.00.


  Sagsnr.
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 24-08-2018

  -


  Siden er sidst opdateret 02-09-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |