Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2018pilDigitaliseringsudvalgetpilDigitaliseringsudvalget - Referat - 10. september 2018

Digitaliseringsudvalget - Referat - 10. september 2018

Mødedato
10-09-2018 kl. 15:00 - 17:30

Mødested
Telepsykiatrisk Center, Heden 11, 5000 Odense

Deltagere
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Telepsykiatrisk Center
  2. Hjemtagning af ESA driftskontrakt
  3. Status på EPJ SYD
  4. Information om WHINN 2018
  5. Forslag til mødekalender for 2019
  6. Mødekalender 2018
  7. Eventuelt
  8. LUKKET punkt: RIPA SYD


  Sagsnr. 18/180
  1. Besøg på Telepsykiatrisk Center
  fold dette punkt ind Resume

  Program for besøg på Telepsykiatrisk Center.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget bydes velkommen til Telepsykiatrisk Center af afdelingschef Marie Paldam Folker.

   

  Udvalget introduceres til Telepsykiatrisk Center ved afdelingschef Marie Paldam Folker.

   

  Udvalget præsenteres desuden for Internetpsykiatrien, herunder status på national udbredelse og situationen med datalækket ved leder af Internetpsykiatrien specialpsykolog Ellen Stenderup.

   

  Endeligt præsenteres udvalget for Mindhelper.dk, et website til fremme af mental sundhed hos unge, herunder perspektiver for national udbredelse ved projektleder Jakob Mejlholm.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 10-09-2018

  Til orientering.

   

  Præsentationer vedlagt.

   

  Meho Selman og Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/41956
  2. Hjemtagning af ESA driftskontrakt
  fold dette punkt ind Resume

  Kontrakten på regionens drift af Effektiv Systemadgang (ESA) udløber i maj 2019. Efter at have undersøgt mulighederne for at indgå en ny kontrakt anbefaler administrationen, at driften hjemtages. En hjemtagning forventes at medføre et overskud på 4,475 mio. kr. fra 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Læger, sygeplejersker og andre faggrupper har siden 2013 kunnet benytte blandt andet kortlæsere til at logge på deres kliniske it-arbejdspladser ved hjælp af løsningen Effektiv Systemadgang (ESA). Med løsningen kan brugerne logge på en række systemer på under 20 sekunder og skifte mellem arbejdspladser på under fire sekunder. Løsningen håndterer i dag op til 5.000 samtidige brugere, og i alt 14.000 klinikere anvender ESA. Med ESA får brugerne en meget bedre oplevelse af log-on tider og skifte mellem enheder.

   

  ESA-løsningen er anskaffet i 2012, og den hidtidige driftskontrakt med leverandøren (KMD) er blevet forlænget i 2018 og udløber i maj 2019. Af hensyn til konkurrencelovgivningen er det ikke tilladt at forlænge kontrakten yderligere.

   

  Administrationen har afsøgt markedet for mulige driftsleverandører. Denne markedsafklaring viser, at der pt. kun er et meget lille antal leverandører, der har den fornødne kapacitet og tilstrækkeligt fagligt niveau til at løfte opgaven. Da regionens løsning udgør et kerneelement i it-understøttelsen af arbejdsgangene på sygehusene, er der meget store krav til tilgængelighed (oppetid).

   

  Markedsafklaringen viser også, at de øvrige regioner har valgt at drive deres lignende løsninger med egne ressourcer, ofte kombineret med supportaftaler hos konsulenthuse.

   

  På den baggrund har administrationen gennemført en vurdering af omkostningerne ved at hjemtage driften af ESA-løsningen. Beregningerne viser, at regionen selv vil kunne varetage driftsopgaven billigere end den nuværende kontrakt. Således vurderes det, at det årlige omkostningsniveau kan reduceres med 4,475 mio. kr., når hjemtagningen er endeligt gennemført med udgangen af 2019.

   

  Endvidere peges på en række fordele ved at hjemtage driften:

   

  •          Øget fleksibilitet ved udbygning af ESA platformen – herunder adgang for flere samtidige brugere og et øget antal systemer på platformen.

   

  •          Svartider kan løbende holdes nede gennem udbygning og opdatering af platformen uden meromkostninger til leverandøren.

   

  •          Afhængighed af ekstern leverandør bortfalder.

   

  •          Bedre sammenhæng til regionens it-organisering, herunder udnyttelse af eksisterende kompetencer og eksisterende support.

   

  •          8 arbejdspladser etableres i Region Syddanmark.

   

  •          Stordriftsfordele i den tekniske infrastruktur, der bl.a. også anvendes af Ambulance Syd.

   

   

  Samlet vurderes en hjemtagning både økonomisk og fagligt mest fordelagtig, idet regionen dermed opnår en driftsbesparelse i forhold til leverandøren og samtidig skaber synergi mellem opgaverne i relation til ESA og den øvrige drift.

   

  Regionen har god erfaring med hjemtagning af COSMIC driftskontrakten i 2017. Erfaringerne herfra vil indgå den foreslåede hjemtagning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at digitaliseringsudvalget indstiller til regionsrådet:

   

  At hjemtagning af driftskontrakten for Effektiv Systemadgang (ESA) godkendes.

   

  At en reduktion i driftsmidlerne til ESA på 4,475 mio. kr. indarbejdes i overslagsårene for budget 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 10-09-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Præsentation vedlagt.

   

  Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  3. Status på EPJ SYD
  fold dette punkt ind Resume

  Status for EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres om status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 10-09-2018

  Til orientering.

   

  Præsentation vedlagt.

   

  Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/2524
  4. Information om WHINN 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Kort information om WHINN 2018, herunder rammer og muligheder for politisk deltagelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN (Week of Health and INNovation) er en international konference-uge med fokus på velfærdsteknologi og innovation. Målet med WHINN er blandt andet at opnå erhvervsrettede resultater, herunder erhvervsturisme og virksomhedskontakter med potentiale for investering i Odense/Syddanmark.

   

  Der er i alt 12 forskellige konferencer, der gennemføres den 10. og 11. oktober 2018 i Odense Congress Center. Dertil kommer udstilling, matchmaking, plenumsessioner, WHINN DINNER, WHINN Pitchfire, guidede ture i udstillingen med videre. Op til konferencedagene gennemføres den 9. oktober 2018 mindre, lokale events, delegationsbesøg med videre.

   

  I 2017 blev WHINN afholdt for 3. gang med over 2.400 deltagere fra 30 forskellige lande. I 2018 afholdes WHINN den 9.-11. oktober 2018. Temaerne i år digital sundhed, det sammenhængende sundhedsvæsen, telepsykiatriske løsninger og flere andre emner med relevans for udviklingen af sundhedsvæsenet.

   

  WHINN medfinansieres af Region Syddanmark (regionale udviklingsmidler) af Regional Udvikling og arrangeres på tværs af syddanske aktører, herunder Region Syddanmark ved Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation, Regional Udvikling og Telepsykiatrisk Center, Odense Kommune, Syddansk Universitet, Welfare Tech samt Healthcare Denmark.

   

  Mere information findes på: www.whinn.dk

   

  Politisk deltagelse

   

  Regionsrådet

  Alle medlemmer af regionsrådet inviteres til at deltage i WHINNs konferencer, udstilling og WHINN DINNER (social sammenkomst). Der arrangeres i den forbindelse guidede ture i udstillingen særligt for regionsrådet, og der er mulighed for at deltage i en frokost med oplæg omkring WHINN, hvor byrådet i Odense Kommune ligeledes inviteres.

   

  Forretningsudvalget

  Region Syddanmarks forretningsudvalg holder møde i forbindelse med WHINN onsdag den 10. oktober 2018. Inden mødet tilbydes mulighed for at deltage i frokosten med det øvrige regionsråd, en guidet tur i udstillingen, og efter mødet er der mulighed for at deltage i WHINN DINNER.

   

  Enkeltpolitikeres deltagelse

  Regionsrådsformanden åbner WHINN sammen med Odense Kommunes borgmester og eventuelt innovationsministeren (endelig bekræftelse afventes). I tilknytning hertil arrangerer WHINN-sekretariatet en presseevent. Derudover åbner regionsrådsformanden konference vedrørende Leadership and Change in Healthcare samt deltager i paneldebat om fremtidens styring af sundhedsvæsenet i samme spor.

   

  Formanden for digitaliseringsudvalget åbner konferencen Digital Health, og formanden for anlægs- og innovationsudvalget åbner WHINN Pitchfire samt deltager i et panel, der skal vurdere virksomheders forretningsideer, rettet mod det offentlige sundhedsvæsen. Formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen åbner konferencen Connected Health. Endelig er Uddannelses- og Forskningsministeren inviteret som hovedtaler ved iværksætterkonkurrencen WHINN Pitchfire (endelig bekræftelse afventes).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 10-09-2018

  Til orientering.

   

  Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/180
  5. Forslag til mødekalender for 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til digitaliseringsudvalgets møder for 2019 fremlægges til godkendelse:

   

  • Mandag den 14. januar 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 4. februar 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 11. marts 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 8. april 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 6. maj 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 3. juni 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 16. september 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 21. oktober 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 18. november 2019, kl. 15-17
  • Tirsdag den 10. december 2019, kl. 15-17
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at digitaliseringsudvalget godkender forslag til mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 10-09-2018

  Indstilling tiltrådt med forbehold for mødet den 10. december 2019, hvor der er sammenfald med mødet i sundhedsudvalget.

   

  Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/180
  6. Mødekalender 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Oversigt over digitaliseringsudvalgets møder i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Mødedato

  Emne

  Sted

  Bemærkning

  Den 22. oktober 2018, kl. 15-17

  Digital kommunikation med borgerne

  Sydvestjysk Sygehus (SVS)

   

  Den 19. november 2018, kl. 15-17

  Logistik

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

   

  Den 18. december 2018, kl. 16-18

  Digitaliserings-strategi

  Regionshuset, Vejle

  Møde i psykiatri- og socialudvalg,

  kl. 12-14

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 10-09-2018

  Til orientering.

   

  Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/180
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 10-09-2018

  Ingen bemærkninger.

   

  Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  8. LUKKET punkt: RIPA SYD
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 11-09-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring