Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2018pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Referat - ekstraordinært møde - 24. september 2018

Forretningsudvalget - Referat - ekstraordinært møde - 24. september 2018

Mødedato
24-09-2018 kl. 14:30 - 15:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Søren Rasmussen, O

 • Luk alle punkter Referat - ekstraordinært møde


  1. Budget 2019-2022 - Behandling af ændringsforslag
  2. Retspsykiatri, sikkerhed og forebyggelse af rømninger
  3. LUKKET - Nyt OUH


  Sagsnr. 18/41367
  1. Budget 2019-2022 - Behandling af ændringsforslag
  fold dette punkt ind Resume

  Behandling af ændringsforslag til budget 2019-2022 forud for regionsrådets 2. behandling/vedtagelse af budgettet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forretningsudvalget drøftede på mødet den 12. september 2018 forslaget til budget med henblik på oversendelse til 2. behandling i regionsrådet som grundlag for budget 2019-2022.

   

  Der er den 17. september 2018 indgået aftale om budget 2019. Aftalen forelægges som ændringsforslag til budget 2019.

   

  Budgetaftalen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler de ændringsforslag til budget 2019-2022, der er indeholdt i aftalen om budget 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 24-09-2018

  Et flertal anbefaler over for regionsrådet de ændringsforslag til budget 2019-2022, der er indeholdt i aftalen om budget 2019.

   

  Enhedslisten stemte imod.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/20487
  2. Retspsykiatri, sikkerhed og forebyggelse af rømninger
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har på baggrund af en ekstern bygningsgennemgang, udarbejdet forskellige modeller for at højne sikkerheden og forebyggelsen af rømninger i Retspsykiatri Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset har, på baggrund af et antal rømninger fra Retspsykiatri Syddanmark, haft iværksat en grundig analyse af sikkerheden. Der er i den forbindelse bl.a. foretaget en bygningsgennemgang ved en ekstern ekspert, som har påpeget en række forbedringsmuligheder i forhold til de fysiske rammer. 

   

  Psykiatri- og Socialudvalget fik på mødet den 19. juni 2018 præsenteret en række generelle tiltag på afdelingen som helhed og 3 modeller for forbedring af de fysiske rammer på de enkelte akutte retspsykiatriske afsnit. De tre modeller og de indeholdte tiltag fremgår af bilaget ”Forbedring af sikkerheden og de fysiske rammer i retspsykiatrien”.

   

  Alle tre modeller tager udgangspunkt i Danske Regioners anbefalinger for standardiserede sikkerhedskrav i retspsykiatrien, herunder anbefalingen om to sikringslag. Dette princip indebærer, at en indlagt patient, som udgangspunkt altid vil skulle forcere 2 bygningsmæssige forhindringer (dør/vindue/væg), og at de enkelte forhindringer skal leve op til en vis høj standard (modstå et vist pres).

   

  Fælles for de tre modeller er, at døre, vinduer, rammer og låse i en række områder i de akutte retspsykiatriske afsnit opgraderes, således at afsnittene som helhed i endnu højere grad lever op til anbefalingerne fra Danske Regioner om styrken i de enkelte sikringslag, så de fysiske rammer kan modstå en endnu større påvirkning end i dag. Desuden forbedres Servicevagtens udstyr og perimetersikringen, som indgår i det 3. sikringslag. Anbefalinger og principper for sikkerhed i retspsykiatrien er nærmere beskrevet i bilaget. 

   

  Der er lagt vægt på, at udvælge standardiserede løsninger som både understøtter sikkerheden og et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, hvor personalet ikke skal forholde sig til mange forskellige låsesystemer m.m.  Arbejdsmiljøgrupper i afdelingen har været inddraget i drøftelser omkring valg af løsninger.  

   

  Psykiatriledelsen, Projektorganisation for byggeri og afdelingen har gennemgået de tre modeller og der er foretaget en vurdering af modellens bidrag til:

   

  • Fokus på patienthensyn, herunder mulighed for rehabilitering.
  • Understøttelse af effektive arbejdsgange, herunder en afvejning mellem sikring via procedurer og sikring via de fysiske rammer.
  • Sikring af et godt arbejdsmiljø.

   

  På baggrund af ovenstående, er model 1 samlet set vurderet mest hensigtsmæssig. I den model etableres en fast lukket del og mulighed for en mindre åben del i hvert af afsnittene, når der er brug for det.

   

  Anlægsudgiften til denne model er 10,4 mio. kr. og anbefales finansieret af psykiatriens konsolideringsramme på investeringsbudgettet.

   

  Administrativ tilføjelse
  Psykiatri- og socialudvalget og forretningsudvalget behandlede indstillingens første ”at” på møder henholdsvis 28. august og 12. september 2018. Begge udvalg anbefaler model 1 for ændring af de fysiske rammer i retspsykiatrien i Middelfart over for regionsrådet.
   

  Forretningsudvalget skal derfor kun behandle den resterende del af indstillingen, som omhandler anlægsdelen.

   

  Anlægs- og Innovationsudvalget behandlede på mødet den 29. august 2018 den fulde indstilling og besluttede at anbefale denne over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At model 1 for ændring af de fysiske rammer i retspsykiatrien i Middelfart godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. (indeks 143,1) til formålet.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018, finansieret af psykiatriens konsolideringsramme.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 29-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 24-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  3. LUKKET - Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 25-09-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |