Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 09. oktober 2018

Mødedato
09-10-2018 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 6

Deltagere
 • Kaj Andersen
 • Merete Helgens
 • Helene Smet
 • Ib Poulsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Inga Bredgaard
 • John Arne Sørensen
 • Hans Biering

 • Afbud
 • Helene Smet
 • Ib Poulsen
 • Tina Brandt Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Udvikling af Sundhedsaftalen 2019-2022
  2. Opfølgning på sundhedsbrugerrådets temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022
  3. Proceduren omkring afgivelse af høringssvar
  4. Mødeplan for patientinddragelsesudvalget 2018 og 2019
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 18/12721
  1. Udvikling af Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume

  Under dette dagsordenspunkt orienteres patientinddragelsesudvalget om udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2022, herunder om afholdelsen af lokalpolitiske møder i de syddanske kommuner og om de overordnede linjer i procesplanen for Sundhedsaftalens videre udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i forberedelsen af mødet mellem patientinddragelsesudvalget og sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018 orienteres patientinddragelsesudvalget hermed om status for udvikling af Sundhedsaftalen 2019-2022.

   

  Visioner
  På baggrund af input fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 samt input leveret af patientinddragelsesudvalget den 27. juni 2018 har sundhedskoordinationsudvalget fastsat visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022 og udarbejdet udkast til målsætninger (se vedlagte bilag).

   

  Sundhedskoordinationsudvalget peger på følgende visionsområder, hvor udvalget ønsker at gøre en særlig indsats i sundhedsaftaleperioden for 2019-2022:

   

  • Vi samarbejder om forebyggelse
  • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark
  • Vi skaber mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
  • Vi skaber mere lighed i sundhed
  • Vi sikrer sammenhæng til arbejdsmarkedet.

   

  Rygning og mental sundhed er højt placeret på den sundhedspolitiske dagsorden og indgår derfor som to selvstændige delvisioner.

   

  Målsætninger
  For hvert visionsområde er der udarbejdet et foreløbigt udkast til målsætninger, som skal indfri de politiske visioner. I målsætningerne har sundhedskoordinationsudvalget gjort brug af de input, som patientinddragelsesudvalget fremlagde på mødet den 27. juni 2018 og blandt andet indarbejdet en målsætning om at forbedre handicappedes adgang til sundhedsvæsenet.   

   

  Virkemidler
  Ud over visionerne og målsætningerne har sundhedskoordinationsudvalget godkendt to virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når sundhedsaftalen skal omsættes til konkrete indsatser og resultater. Det drejer sig om:

   

  • Borger- og pårørendeinddragelse
  • Nye samarbejdsformer, f.eks. fælles ledelse og øget anvendelse af digitale løsninger. 

   

  Bred opbakning fra kommunerne
  For at kvalificere og skabe bred enighed om visioner, målsætninger og virkemidler for Sundhedsaftalen 2019-2022 har sundhedskoordinationsudvalget afholdt et lokalpolitisk møde med hver af de 22 syddanske kommuner i perioden medio august til primo oktober.

   

  Generelt er der god opbakning fra kommunernes side til sundhedskoordinationsudvalgets oplæg, idet visioner og målsætninger overordnet set er i tråd med kommunernes lokale visioner og fokusområder på sundhedsområdet.

   

  Kommunernes mange gode og konstruktive forslag til målsætninger og indsatser vil indgå i det videre arbejde med Sundhedsaftalen 2019-2022.

   

  Processen videre frem
  Det Administrative Kontaktforum (DAK) vil på et møde den 27. september 2018 drøfte dispositionen for den kommende sundhedsaftale samt de overordnede linjer for den administrative understøttelse af de politiske visioner og målsætninger.     

   

  Sundhedskoordinationsudvalget skal den 25. oktober 2018 behandle et første udkast til en ny sundhedsaftale.

   

  Formænd for sundhedsudvalgene i de 22 syddanske kommuner er inviteret til et politisk møde den 10. december 2018, hvor de vil blive præsenteret for høringsversionen af Sundhedsaftale for 2019-2022. Umiddelbart derefter følger en høringsperiode, der strækker sig til ultimo januar 2019.

   

  Sundhedsaftalen 2019-2022 skal indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019 og forventes at træde i kraft den 1. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 09-10-2018

  Afdelingschef Kurt Æbelø orienterede om status for arbejdet med den kommende sundhedsaftale.

   

  Drøftedes, herunder bl.a. gerne fokus på sektorovergangene, vigtigheden af forebyggelse, fokus på lighed i sundhed, sundhedsvæsenets fremtidige organisering m.v.

   

  Tina Brandt Jensen, Helene Smet og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  2. Opfølgning på sundhedsbrugerrådets temadrøftelse om Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af dette dagsordenspunkt vil medlemmer af patientinddragelsesudvalget forberede sig til mødet med sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018, hvor visioner og forslag til målsætninger og virkemidler for Sundhedsaftalen 2019-2022 skal drøftes. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientinddragelsesudvalget skal mødes med sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018 for der at give input til de målsætninger, som skal indfri de godkendte visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022, jf. vedlagte bilag. Ligeledes opfordres patientinddragelsesudvalget til at give deres input til virkemidlernes udmøntning i praksis, herunder afprøvningen af nye samarbejdsformer samt inddragelse af borgere og pårørende.

   

  Som forberedelse til mødet den 25. oktober 2018 blev sundhedsbrugerrådet på et møde den 6. september 2018 præsenteret for en status på udviklingen af den nye sundhedsaftale. Sundhedsbrugerrådet indledte på den baggrund en temadrøftelse til brug for patientinddragelsesudvalgets forestående møde med sundhedskoordinationsudvalget.   

   

  På dagens møde opfordres patientinddragelsesudvalget til at følge op på sundhedsbrugerrådets temadrøftelse med henblik på at kunne præsentere sundhedskoordinationsudvalget for eventuelle input og konkrete forslag til målsætninger og virkemidler, som Sundhedsaftalen 2019-2022 bør indeholde.

   

  Bilag vedlægges angående sammenskrivning af sundhedsbrugerrådets temadrøftelse den 6. september 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At patientinddragelsesudvalget følger op på temadrøftelsen, der fandt sted på mødet i sundhedsbrugerrådet den 6. september 2018.

   

  At patientinddragelsesudvalget drøfter input til målsætninger og virkemidler for Sundhedsaftalen 2019-2022 med afsæt i vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 09-10-2018

  Drøftelse vedr. patientinddragelsesudvalgets inddragelse i sundhedskoordinationsudvalgets arbejde, herunder bl.a. overvejelser angående formen på mødeafholdelse m.v.

   

  Drøftelse af input til Sundhedsaftalen:

  -          Fortsat fokus på sømløse overgange, herunder sammenhæng mellem somatik og psykiatri, informationsstrømme mellem sygehuse, almen praksis og kommunerne m.v.

  -          Forebyggelsesområdet skal fortsat forfølges.

  -          Fortsat fokus på lighed i sundhed for alle - både inden for somatik og psykiatri og for personer med handicaps. Endvidere fokus på lighed i behandling af forskellige sygdomme.

  -          Obs i forhold til manglende tilskud til briller.

  -          Obs i forhold til hjælpemiddelområdet.

   

  På baggrund af patientinddragelsesudvalgets drøftelser opdateres notatet til internt brug i forbindelse med udvalgets møde med sundhedskoordinationsudvalget.

   

  Tina Brandt Jensen, Helene Smet og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/35065
  3. Proceduren omkring afgivelse af høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med afgivelse af høringssvar ønskes en orientering af proceduren for høringssvar.

   

  Forretningsorden for patientinddragelsesudvalget vedlægges til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 09-10-2018

  Drøftelse af procedure for afgivelse af høringssvar, herunder konkret høringssvar fra sundhedsbrugerrådets formand angående strategi for sundhedsforskning. Det afgivne høringssvar fremsendes til medlemmerne.

   

  Patientinddragelsesudvalget kan fremadrettet til hver en tid altid udarbejde og fremsende selvstændigt høringssvar. Endvidere kan brugerforeningerne afgive

  høringssvar enkeltvis eller i fællesskab, jf. forretningsorden.

   

  Tina Brandt Jensen, Helene Smet og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/35065
  4. Mødeplan for patientinddragelsesudvalget 2018 og 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Mødeplan for patientinddragelsesudvalget 2018-2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientinddragelsesudvalget er nu integreret i sundhedsbrugerrådet og mødes derfor jf sundhedsbrugerrådets mødeplan.

   

  Derudover har patientinddragelsesudvalget dog følgende møder:

   

  • 25. oktober 2018 kl. 13-14, Odense Kommune: Formøde til møde med sundhedskoordinationsudvalget samme dag.
    
  • 25. oktober 2018 kl. 14.00-14.45, Odense Kommune: Møde med sundhedskoordinationsudvalget.
    
  • Angående møde i 2019:
   Patientinddragelsesudvalget afholder minimum et årligt møde, jf. bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg. Jf. beslutning i patientinddragelsesudvalget den 10. april 2018 holdes ordinært møde i 2019 i forlængelse af et af sundhedsbrugerrådets møder. Er der ønske om møde inden da, rettes henvendelse til formanden.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 09-10-2018

  Til orientering.

   

  Tina Brandt Jensen, Helene Smet og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/35065
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 09-10-2018

  -

   

  Tina Brandt Jensen, Helene Smet og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 10-10-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring