Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Digitaliseringsudvalget - Referat - 22. oktober 2018

Mødedato
22-10-2018 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg

Deltagere
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Sydvestjysk Sygehus, Digital kommunikation med borgerne
  2. Udbudsprojekt til anskaffelse af system til digital patologi
  3. Studieture i 2019
  4. Status på EPJ SYD
  5. Forslag til mødekalender for 2019
  6. Identity Management, status for projektet
  7. Mødekalender 2018
  8. Eventuelt
  9. Lukket punkt: Godkendelse af bevilling


  Sagsnr. 18/180
  1. Besøg på Sydvestjysk Sygehus, Digital kommunikation med borgerne
  fold dette punkt ind Resume

  Program for besøg på Sydvestjysk Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget bydes velkommen på Sydvestjysk Sygehus af administrerende sygehusdirektør Per Busk.

   

  Udvalget introduceres til anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i forbindelse med epilepsipatienter ved ledende overlæge Allan Thimsen Pedersen, Neurologi.

   

  Udvalget præsenteres for anvendelsen af digital post som eksempel på digital kommunikation med borgerne ved IT-chef Kim Meldgård Andersen, IT.

   

  Endeligt præsenteres udvalget for Digital selvbooking på laboratorieområdet ved driftschef Brian Faurskov, Klinisk Diagnostisk afdeling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 22-10-2018

  Til orientering. Præsentation vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  2. Udbudsprojekt til anskaffelse af system til digital patologi
  fold dette punkt ind Resume

  Patologiområdet – diagnoser på baggrund af vævsprøver og prøver fra organer mv. – er i dag kun delvist digitalt understøttet.

   

  Det betyder, at vævsprøver fortsat analyseres under mikroskop. Med ny teknologi kan området digitaliseres yderligere, således at prøver m.fl. kan tilgås digitalt. Herved kan presset på de patologiske afdelinger reduceres, gennem mere effektive arbejdsgange og deling af opgaver.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er mangel på patologer, og der er stigende efterspørgsel efter patologiske undersøgelser bl.a. til at understøtte kræftpakkerne. It-understøttelsen af patologernes arbejde består i dag af ældre lokale patologisystemer, der bruges til styring af produktionen af prøverne og opbevaring af patologisvarene.

   

  I dag analyseres vævsprøverne fortsat under mikroskop, hvilket vanskeliggør mulighederne for at sygehusene kan bistå hinanden på tværs i pressede situationer.

   

  For at imødekomme det øgede pres på patologiområdet er det aktuelt at øge it-understøttelsen. Det kan ske dels ved digitalisering af patologiprøverne og dels på sigt ved udskiftning af de ældre lokale patologisystemer med et fælles patologisystem, der bedre understøtter arbejdsprocesserne.

   

  Derfor er der etableret et projekt, der har analyseret kravene til et digitalt patologisystem, herunder gennemført en markedsdialog. Markedsdialogen viser et marked i rivende udvikling som følge af den stigende efterspørgsel efter patologiydelser og det begrænsede rekrutteringsgrundlag for patologer. Udviklingen præges også af automatisk diagnostik. I markedsdialogen og markedsresearch, er der især skelet til Norge og Sverige. I Norge er der gode erfaringer fra pilotprojekter, og i Sverige er der flere hospitaler, der kører digital patologi i drift og har gjort det i flere år. Projektet har gennemført referencebesøg til Sverige og tidligere har klinikerne været på referencebesøg i Holland, hvor digital patologi også er udbredt. 

   

  Der findes to store leverandører i Europa, hvilket er Philips, Holland og Sectra, Sverige, dertil kommer et antal mindre leverandører.

   

  Udbudsstrategien er at opfordre tre ansøgere til at afgive tilbud ud fra vurdering af ansøgernes sammenlignelige referencer.

   

  Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på fire referenceområder:

   

  1. Teknisk og klinisk implementering af digitalt patologisystem på patologiafdelinger tilsvarende dansk eller i et lignende sundhedssystem.
  2. Arkitektur, hvor der er vægt på beskrivelse af funktionalitet, modularisering, procesunderstøttelse, løsningens øvrige komponenter, integrationer og anvendelse af standarder.
  3. Dokumenteret erfaring med applikationsdrift af en It-løsning i 24/7-scenarie eller lignende og dokumenteret overholdelse af servicemål.
  4. Strategisk samarbejde med kunden om videreudvikling af systemet.

   

  Ved udbuddet vil følgende tildelingskriterier blive anvendt:

   

  • Økonomi 35 %.
  • Funktionalitet 40 %, er vigtig for at patologerne får en god løsning.
  • Service og vedligehold 10 %, er vigtig for at få en stabil løsning med god performance.
  • Leverance 15 %, er vigtig for at sikre, at vi får en leverandør, der er i stand til at lave en sikker implementering.

   

  Der vil desuden i udbudsmaterialet være krav om, at leverandøren efterlever regionens generelle købsbetingelser, f.eks. bæredygtig udvikling og minimalt klimaaftryk.

   

  Det vurderes, at op mod 90 % af patologiprøverne er velegnet til digitalisering, hvilket vil muliggøre deling af prøverne på tværs af sygehusene. Dermed skabes grundlag for et øget samarbejde og en udnyttelse af de knappe patologressourcer på tværs af sygehusene. Digitalisering af prøverne ændrer arbejdsgangene for patologerne, og ventes at kunne medføre en øget belastning i en overgangsfase.

   

  Set i lyset af det store arbejdspres og udfordringerne med at ansætte tilstrækkeligt med patologer især i yderområderne, så anbefales it-understøttelsen etableret i to step, således at der i første omgang anskaffes et digitalt patologisystem for at opnå gevinsterne herved. Hernæst foretages udskiftning af de lokale løsninger til et fælles system.

   

  Ved først at udbyde digital patologi og efterfølgende et patologisystem kan der opstå øgede omkostninger i overgangsfasen. Den trinvise tilgang medfører, at de kliniske gevinster ved digital patologi kan opnås 1½-2 år tidligere end ved at vente på et nyt patologisystem.

   

  Økonomi

  Økonomien for et digitalt patologisystem kendes først efter gennemførelse af udbud, men forventes at være i størrelsesorden 20-25 mio. kr. samt en årlig driftsomkostning i størrelsesorden 5-7 mio. kr. Driftsomkostningen er forholdsvis høj, da digitalisering af vævsprøver fylder meget, og de skal opbevares i flere år.

   

  Finansieringen forventes til dels at ske via kræftpakke 4 midler og it-rammen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 22-10-2018

  Til orientering.

   

  Ros for at bringe sagen til udvalgets behandling så tidligt i processen samt tage klimaaftryk og bæredygtighed med i vurderingen. Præsentation vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/30007
  3. Studieture i 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har på mødet 25. juni 2018 vedtaget retningslinjer for studieture for regionsrådet i valgperioden 2018-2021.

   

  Ifølge retningslinjerne skal der udbydes 2-3 tværgående studieture, således at hver tur er relevant for flere af regionens arbejdsområder.

   

  I nærværende sag bedes udvalget drøfte, hvilke emner og temaer til studieture, der kan være relevant for udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er tradition for, at regionsrådet tager på studieture for at indsamle erfaringer og viden til brug for arbejdet i regionsrådet.

   

  Regionsrådet har på mødet 25. juni 2018 vedtaget de retningslinjer, der skal være gældende for regionsrådets studieture i valgperioden 2018-2021.

   

  Ifølge retningslinjerne skal der udbydes 2-3 tværgående studieture, der er tværgående i den forstand, at de indeholder emner/programpunkter af relevans for flere af regionens arbejdsområder. Derudover skal studieturene udbydes til hele regionsrådet, hvorefter hvert medlem kan deltage i én af de udbudte ture. Studieturene skal afvikles inden udgangen af 2019 og afvikles så vidt muligt i uge 37.

   

  Administrationen har udarbejdet vedhæftede inspirationskatalog over mulige emner og temaer. Der er også nævnt forslag til destinationer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget drøfter hvilke emner og temaer til studieture, der kan være relevante for udvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 22-10-2018

  Drøftet. Canada, Norge og Italien blev nævnt som udgangspunkt for inspiration til arbejdet med det nære sammenhængende sundhedsvæsen og øget anvendelse af telemedicin. Administrationen inddrager udvalgets drøftelser i det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  4. Status på EPJ SYD
  fold dette punkt ind Resume

  Status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres om status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 22-10-2018

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  5. Forslag til mødekalender for 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På digitaliseringsudvalgets møde den 10. september 2018 blev følgende mødetidspunkter godkendt:

   

  • Mandag den 14. januar 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 4. februar 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 11. marts 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 8. april 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 6. maj 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 3. juni 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 16. september 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 21. oktober 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 18. november 2019, kl. 15-17

   

  Forslag til møde tirsdag den 10. december 2019, kl. 15-17 blev tiltrådt med forbehold, idet der er sammenfald med møde i sundhedsudvalget.

   

  Det foreslås derfor, at der i stedet afholdes møde mandag den 9. december 2019, kl. 15-17.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at digitaliseringsudvalget godkender forslag til møde den 9. december 2019, kl. 15-17.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 22-10-2018

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 18/180
  6. Identity Management, status for projektet
  fold dette punkt ind Resume

  Den 16. maj 2018 blev der igangsat et EU-udbud med henblik på at anskaffe et Identity Management (IdM) system.

   

  Formålet med anskaffelsen af et IdM-system er at forbedre regionens muligheder for at overholde gældende og kommende regler og informationssikkerhedskrav samt at skabe ensartethed i håndteringen af brugeres adgange og rettigheder i IT-systemer. Anskaffelse og ibrugtagning sker som led i den eksisterende Sundheds-IT-strategi.

   

  Der er prækvalificeret fem ud af syv ansøgere, som alle forventes at afgive tilbud senest den 15. november 2018. Kontrakten forventes indgået den 8. februar 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hvad er IdM? 

  Implementeringen af et IdM-system vil medføre en ensartet og mere effektiv håndtering af brugeres adgange og rettigheder i Region Syddanmark samt et generelt højere IT sikkerhedsniveau. Der indføres således bedre kontroller i forbindelse med brugeradministration, herunder overholdelse af sundhedslovgivning, dele af ISO-standarden for Informationssikkerhed (ISO72001), som er den standard, som regionen har som mål at efterleve, samt specifikke dele af EUs persondataforordning (GDPR).

   

  IdM-systemet vil blive det IT-værktøj, der anvendes, når der oprettes nye brugere i IT-systemerne, og der foretages ændringer i eksempelvis rettigheder eller basisoplysninger på eksisterende brugere.

   

  Udbudsprocessen

  Udbudsformen er et begrænset udbud – dvs. et udbud med prækvalifikation, hvor fem kvalificerede ansøgere skal findes. Følgende leverandører har i forbindelse med offentliggørelsen af udbudsmaterialet den 15. august 2018 søgt om prækvalifikation:

   

  • Deloitte – Omada (konsortium)
  • Devoteam
  • DXC Technology Scandihealth
  • Enfo Sweden AB
  • KMD
  • Netic
  • PwC

   

  Alle ansøgere opfyldte minimumskravene, og følgende fem ansøgere blev prækvalificeret på baggrund af deres referencer:

   

  • Deloitte – Omada (konsortium)
  • Devoteam
  • Enfo Sweden AB 
  • KMD
  • PwC

   

   

  Det videre forløb

  Ovenstående fem ansøgere har modtaget opfordring til at afgive et tilbud, mens de øvrige to har modtaget afslagsbreve. De fem ansøgere har således indtil den 15. november 2018 til at afgive tilbud. Tilbuddene vil blive evalueret af en projektgruppe samt referencegruppe sammensat af relevante medarbejdere fra alle sygehusenheder. Tilbuddene evalueres på baggrund af følgende tildelingskriterier, som er givet i forbindelse med offentliggørelsen af udbudsmaterialet:

   

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet 40 %
  • Projektgennemførelse 30 %

   

  Indstilling om tiltrædelse af evalueringsresultatet forventes behandlet på digitaliseringsudvalgets møde den 14. januar 2019 med efterfølgende behandling i forretningsudvalget den 16. januar 2019 og i regionsrådet den 28. januar 2019, hvorefter tildeling kan finde sted. En kontrakt kan således tidligst indgås den 8. februar 2019 efter udløb af stand-still-perioden.

   

  Økonomi

  Der er afsat 7.069.793 kr. til anskaffelse af løsningen samt 6.671.390 kr. til implementering af løsningen (samlet: 13.741.183 kr.). Der er fortsat ikke noget, der indikerer, at projektet ikke vil kunne holde sig inden for denne ramme.

   

  Grafisk illustration af overordnet tidsplan

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 22-10-2018

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  7. Mødekalender 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Oversigt over digitaliseringsudvalgets møder i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Mødedato

  Emne

  Sted

  Bemærkning

  Den 19. november 2018, kl. 15-17

  Logistik

  Sygehus Sønderjylland (SHS), Aabenraa

   

  Den 18. december 2018, kl. 16-18

  Digitaliserings-strategi

  Regionshuset, Vejle

  Møde i psykiatri- og socialudvalg,

  kl. 12-14

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 22-10-2018

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 22-10-2018

  Administrationen gav en kort status på implementeringen af Windows 10. Udrulningen er forsinket med ca. seks måneder, og administrationen forventer at være færdig ved udgangen af 2019. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at leverandørerne skal følge med Microsofts opdateringsfrekvens.


  Sagsnr.
  9. Lukket punkt: Godkendelse af bevilling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 23-10-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring