Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2018pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Referat - 29. oktober 2018

Forretningsudvalget - Referat - 29. oktober 2018

Mødedato
29-10-2018 kl. 14:30 - 15:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Køkken på Nyt OUH


  Sagsnr. 18/42145
  1. Køkken på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende etablering af køkken på Nyt OUH. Sagen belyser flere alternativer, herunder konsekvenser for kvalitetsfondsrammen og løsning herpå. Det anbefales, at der etableres et nyt køkken på Nyt OUH som OPP projekt, i tråd med regionsrådets tidligere principbeslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i den løbende tilpasning af Nyt OUH -projektet for at sikre økonomi til at bygge de nødvendige kliniske arealer inden for den faste kvalitetsfondsramme, besluttede regionsrådet i december 2012 (i forbindelse med beslutning om Byggeprogram NYT OUH), at der ikke skulle bygges et nyt køkken som en del af Nyt OUH. I stedet skulle Nyt OUH’s kostforsyning ske fra den eksisterende køkkenkapacitet på OUH eller varetages på regionalt niveau/fra de øvrige sygehuse i regionen.

   

  En analyse af køkkenet på det nuværende OUH viser nu, at det vil kræve investeringer på op til 89 mio. kr. for at sikre, at køkkenet vil kunne levere mad til Nyt OUH. Det skyldes køkkenets aktuelle stand og beskaffenhed, samt behovet for tilpasning til det nye kostkoncept, der er integreret i Nyt OUH-projektet.

   

  Da en afsøgning af muligheder for kostlevering fra de øvrige sygehuse har vist, at der ikke er tilstrækkelig ledig kapacitet til at varetage opgaven med samlet kostforsyning af Nyt OUH integreret efter kostkonceptet i Nyt OUH-projektet, er det nødvendigt at afsøge andre muligheder for at tilvejebringe den fremtidige kostforsyning til Nyt OUH.

   

  I aftalen om budget 2015 er tilkendegivet at; ”Det er tidligere besluttet, at Region Syddanmarks fremtidige funktioner vedrørende vaskeri og køkken ligeledes planlægges som OPP-projekter”. På den baggrund har Region Syddanmark afsøgt muligheden for at bygge et nyt køkken i tilknytning til Nyt OUH, som et OPP-projekt (Offentligt-Privat Partnerskab).

   

  Regionen er samtidig på det seneste blevet bekendt med, at der måske kunne være mulighed for at etablere køkken og kostforsyningen af Nyt OUH gennem anvendelse af en mulig ledig kapacitet hos Odense Kommunes ”Byens Køkken”. Region Syddanmark har sideløbende hermed, i et tæt samarbejde med Odense Kommune, også belyst denne mulighed.

   

  I vurderingen af de to modeller (”Byens Køkken” og OPP-projekt) har indgået som grundlæggende forudsætning, at de kunne levere den samlede kostforsyning til Nyt OUH (inkl. Svendborg og psykiatrien i Odense og Svendborg). Det vil sige samlet volumen for varm mad, kold mad, mødeservering mv., og at leveringen umiddelbart kan integreres fuldt ud med det kostkoncept, der er fastlagt for Nyt OUH.

   

  Kostforsyning fra Byens Køkken
  Region Syddanmark har henover sommeren 2018 gennemført en intensiv proces i samarbejde med Odense Kommune med henblik at beskrive en mulig løsning. I vedlagte notat er der en mere udførlig beskrivelse af forløbet og den mulige løsning.

   

  Undersøgelsen har vist, at der ikke er den nødvendige ledige kapacitet inden for de eksisterende rammer til at løfte opgaven med kostforsyningen til Nyt OUH. Den samlede investeringssum, grundet nødvendige ombygninger og tilbygninger, andrager 84,2 mio. kr. Hertil kommer forøgede driftsudgifter til transport og logistik og dermed mindre effektiv drift. Samtidig giver den eksisterende matrikel ikke mulighed for den nødvendige udvidelse af bygningsfysikken, hvorfor en anvendelse af Byens Køkken alene af den grund ikke er mulig.

   

  Nyt køkken på NYT OUH som OPP-projekt
  Region Syddanmark har gennemført en foreløbig vurdering af, hvorledes denne løsning kunne realiseres.

   

  Der er fysisk plads til at etablere et produktionskøkken på Nyt OUH-matriklen, idet køkkenet kan placeres uden for Hospitalsringen. Derved kan køkkenet integreres med den planlagte serviceby og kobles direkte på den overordnede logistikforbindelse ind til Nyt OUH.

   

  Det foreløbige overslag på udgifterne viser, at anlægsinvesteringen vil være på ca. 80 mio. kr. for et produktionskøkken på Nyt OUH. Estimatet er baseret på en bygning på ca. 2.960 kvm. netto indvendigt og en skønnet kvm-pris på ca. 26 – 27.000 kr. ekskl. tilslutning af tunnel og køkkenudstyr.

   

  Det forudsættes, at en stor del af køkkenudstyret fra det nuværende køkken på OUH kan flyttes med og genanvendes. Derfor forventes den samlede anlægsinvestering at ende på ca. 80 mio. kr.

   

  Konsekvens i forhold til Nyt OUH-projektet
  Da det nye køkken også kommer det kvalitetsfondsfinansierede Nyt OUH til gavn, vil en del af investeringen skulle finansieres af kvalitetsfondsmidler. Den andel af kostforsyningen, der kommer psykiatrien og Svendborg Sygehus til gavn må finansieres af regionale midler. Størrelsen på bidraget fra kvalitetsfondsmidlerne til køkkenprojektet er beregnet til at udgøre ca. 34,5 mio. kr.

   

  Dette beløb skal findes inden for den givne kvalitetsfondsramme for Nyt OUH, gennem omprioriteringer og reduktioner af dette byggeri. Projektorganisationen for Nyt OUH har nøje gransket mulighederne herfor. I vurderingen er der lagt vægt på, at klinikken og patientbehandlingen så vidt muligt blev friholdt. Status p.t. er, at en stor del af projektet er udbudt og projekteret næsten færdigt. Det har været udfordrende, men det vurderes muligt at finde 34,5 mio. kr. til køkkenet. Optimering på de 4 klynger har frigjort anlægsmidler i projektet, der kan bidrage til køkkenprojektet, men derudover vil det kræve, at Servicebyen reduceres i omfang, herunder at Hjælpemiddeldepotet ikke bygges på NYT OUH, men forbliver i de nuværende rammer på OUH.

   

  Skulle der senere i processen vise sig mulighed for at finansiere køkkenet uden påvirkning af kvalitetsfondsrammen, da vil Hjælpemiddeldepotet blive trukket tilbage til Nyt OUH.

   

  Samlet vurdering
  Alene anlægsøkonomi og sandsynlighed for, at køkkenet kan etableres, peger i retning af, at et nyt køkken etableres i umiddelbar tilknytning til Nyt OUH.

   

  Det er derudover administrationens vurdering, at etablering af køkken og kostforsyning, i direkte forbindelse med Nyt OUH som OPP-projekt, både skaber optimale driftsvilkår og kan passes ind i kostkoncept og logistik på Nyt OUH. Samtidig imødekommer det regionsrådets pejlemærke om selvbærende enheder (sygehuse kan levere mad til egne patienter), og gør det muligt at forfølge det politiske ønske om etablering af køkkenfunktioner som OPP projekt.

   

  Hvordan tænkes det gennemført i praksis?
  For at sikre, at køkkenprojektet kan gennemføres integreret med projekteringen af servicebyen på Nyt OUH, så kostforsyningen kan leveres hurtigst muligt, er det nødvendigt at træffe en principbeslutning om, hvilken model, der skal tages i anvendelse, snarest muligt.

  Samtidig vil det have den ressourcemæssige fordel, at jo hurtigere den fremtidige løsning kan tages i drift, og potentielt levere kost til det nuværende OUH i en udfasningsperiode, vil det minimere behovet for løbende renoveringer og facilitetsmæssige opgraderinger i det nuværende køkkens resterende levetid.

   

  Opførelsen af et nyt køkken på Nyt OUH i et OPP-samarbejde foreslås igangsat hurtigst muligt. Det indgår som planlægningsmæssig forudsætning i OPP-modellen, at køkkenet kan være etableret i 2021, det vil sige før Nyt OUH. Det betyder, at det nye køkken skal levere mad til det eksisterende sygehus, indtil udflytningen er tilendebragt i 2023. Projektet forankres i Projektorganisation for Nyt OUH og integreres med projekteringen af servicebyen.

   

  Udbudsmaterialet, herunder den konkrete OPP-model, forelægges senere til politisk godkendelse.

   

  Økonomi
  Bygningsdelen på de 80 mio. kr. etableres som et OPP-projekt, idet det afsatte beløb til dækning af kvalitetsfondsandel på ca. 34,5 mio. kr. indgår som opstartsbetaling i OPP-kontrakten ved overtagelse af byggeriet. De resterende ca. 45 mio. kr. afdrages via OPP aftalen over en årrække, der nærmere skal defineres.

   

  Udover husleje forventes OPP-kontrakten også at omfatte betaling for den udvendige vedligeholdelse. Det nærmere omfang af driftsydelser i kontrakten skal dog afklares. Den endelige pris vil afhænge af udbudsresultatet og den endelige sammensætning af driftskontraktindhold og periode.

   

  Den nødvendige løbende modernisering af køkkenudstyr finansieres af OUH inden for den almindelige prioritering af lokale investeringsrammer, men det kan blive nødvendig med supplerende central finansiering af større udstyrsindkøb. Omfanget vil blive afklaret i den videre proces.

   

  Der vil blive søgt deponeringsfritagelse for den regionale finansieringsandel via den årlige pulje til deponeringsfritagelse og lån, der indgår i økonomiaftalen for regionerne.

   

  Nærværende sag omhandler regionsrådets principielle stillingtagen til etablering af køkken på NYT OUH. Den konkrete håndtering af projektets organisering og proces og konkret håndtering af finansieringsomkostninger til både afledt anlæg og drift vil blive forelagt regionsrådet i en senere sag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der etableres et nyt køkken på Nyt OUH som OPP-projekt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 20-09-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 29-10-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  Stephanie Lose, Bo Libergren og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 30-10-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |