Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Digitaliseringsudvalget - Referat - 19. november 2018

Mødedato
19-11-2018 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15

Deltagere
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Sygehus Sønderjylland, Logistikområdet
  2. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2019
  3. Fjernelse af lokale administratorrettigheder
  4. Whitelisting
  5. Status på EPJ Syd
  6. Mødekalender 2018
  7. Mødekalender 2019
  8. Eventuelt
  9. Lukket punkt: Tillægsbevilling


  Sagsnr. 18/180
  1. Besøg på Sygehus Sønderjylland, Logistikområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Program for besøg på Sygehus Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget bydes velkommen på Sygehus Sønderjylland af administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau.

   

  Sygehus Sønderjylland arbejder koordineret med servicelogistik og klinisk logistik for både at sikre gode patientforløb og effektive arbejdsgange.

   

  Udvalget introduceres til løsninger inden for servicelogistik ved servicechef Lis Mayntzhusen, serviceafdelingen:

   

  1.      Logistikløsninger - opgaveglidning og professionalisering

  1. T-DOC sporbarhedssystem, herunder Case Carts -
   Patientsikkerhed og opgaveglidning fra OP-personale til logistikpersonale
  2. Depotservice - opgaveglidning fra ”varme hænder” til ”kolde hænder” -Professionalisering af varelogistik og ”ting til tiden” (just-in-time leveringer)
  3. Robotteknologi - automatisering af køkkenleverancer -
   Produktivitets- og arbejdsmiljøforbedringer

   

  Udvalget præsenteres for konkrete løsninger inden for klinisk logistik ved systemforvalter Jan Friis, IT-afdelingen.

   

  2.      Klinisk logistik – Overblik og effektivisering

  1. Understøttelse af patient flow
  2. Kapacitets- og belægningsoversigt
  3. Smittesporing via patientlokalisering
  4. Rekvisition af portør
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-11-2018

  Til orientering.

   

  Præsentation vedlagt.

   

  Bent Olsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1536
  2. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

   

  Regionsrådet drøftede på en temadag den 7. maj 2018 oplæg til indsatsområder på sundhedsområdet 2019. Herefter drøftede udvalgene forslag til næste års indsatområder i perioden juni-september, ligesom budgetforliget for 2019 sætter retning for indsatsområderne.

   

  På den baggrund er vedlagt forslag til indsatsområder for 2019 til udvalgets drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744.

   

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

   

  Derfor skal der som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet godkendte i januar indsatsområderne for 2018 og tiltrådte efterfølgende i marts 2018 processen for udpegning af indsatsområder for 2019.

   

  Processen begyndte med en temadag for regionsrådet den 7. maj 2018, hvor der blev der arbejdet i workshops. Efterfølgende blev konklusionerne fra workshoppene præsenteret for alle deltagerne.

   

  Efterfølgende har digitaliseringsvalget bidraget med input til indsatsområderne, jf. vedlagte oversigt med input fra udvalgene.

   

  Dernæst blev der den 17. september 2018 indgået budgetforlig for 2019, hvor der også peges på en række indsatsområder på sundhedsområdet i 2019.

   

  Ovenstående udgør sammen med nationale aftaler og udspil den samlede ramme for vedlagte forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2019.

   

  Digitaliseringsudvalget kan særligt fokusere på indsatsområdet vedr. digitaliseringsstrategi - nummer 17 i vedlagte oplæg.

   

  Ud over digitaliseringsudvalget er følgende udvalg inddraget i arbejdet:

   

  • Sundhedsudvalget
  • Psykiatri- og socialudvalget
  • Udvalget for det nære sundhedsvæsen
  • Anlægs- og innovationsudvalget
  • Præhospitaludvalget
  • Udvalget for uddannelse og arbejdskraft

   

  Endvidere har der i processen også været dialog med kommunerne, sygehusenhederne, brugerråd, praksisområdet og hovedudvalget.

   

  Efter behandling i udvalgene i november skal oplæg til indsatsområder forelægges til godkendelse i regionsrådet på december mødet.

   

  Det bemærkes, at regionsrådets valg af indsatsområder for 2019 ikke betyder, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer, der udvælges politisk i løbet af 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At digitaliseringsudvalget giver bemærkninger til oplægget og herefter anbefaler over for regionsrådet, at forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2019 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-11-2018

  Udvalget anbefaler forslag til indsatsområder med følgende bemærkninger:

   

  • Ønske om fokus på advisering af kommunerne i forbindelse med udskrivning af patienterne.
  • Opmærksomhed på de borgere, som ikke anvender/kan anvende de digitale løsninger. Også input til kommende digitaliseringsstrategi.
  • Ulighed i Sundhed omhandler også digital parathed.

   

  Bent Olsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  3. Fjernelse af lokale administratorrettigheder
  fold dette punkt ind Resume

  Windows 10-projektets nye tidsplan betyder, at de sidste computere er opgraderet til Windows 10-styresystemet seks måneder senere end planlagt. Derfor har projektet undersøgt, om det er muligt at fjerne de lokale administratorrettigheder i Windows 7. Dette vil være muligt i godt 50 % af tilfældene. I de øvrige fjernes administratorrettighederne i takt med, at Windows 10 installeres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Windows 10 projektet er, som tidligere oplyst, blevet cirka seks måneder forsinket i udrulningen. Opgradering til Windows 10 begrænser kraftigt brugernes mulighed for at opnå administratorrettigheder.

   

  På baggrund af Rigsrevisionens kritik af, at regionens brugere i dag har lokale administratorrettigheder på deres computere, er det undersøgt, om det er muligt alligevel at fjerne rettighederne på de computere, der stadig har Windows 7.

   

  Hvis man fjerner brugernes lokale administratorrettighed, vil det være nødvendigt, at brugerne har et sted, hvor de kan hente og installere programmer. I forbindelse med Windows10 projektet har man udviklet en Software Central Shop. Denne fungerer som en slags butik, hvor medarbejderne kan finde og hente de programmer, de bruger. Programmerne er ”pakket” således, at der findes en pakke til alle de nuværende computermodeller, som Region Syddanmark anvender. Dette antal er et godt stykke over 400.

   

  Hvis en medarbejder med Windows 10 har brug for et program, som ikke findes i butikken, kan medarbejderen få åbnet for de lokale administratorrettigheder i 30 minutter. I perioden logges medarbejderens handlinger, men det er fortsat muligt, at en medarbejder kan komme til at installere skadelige programmer. At medarbejderne skal bestille rettigheden til at installere programmer selv er nyt. Derfor bruges betydelige ressourcer på at informere alle Windows 10-brugere herom.

   

  Det har ikke vist sig praktisk muligt at lave tilsvarende pakker til Windows 7 brugere, da dette vil forsinke Windows 10 udrulningen yderligere. Det er i praksis de samme medarbejdere, der laver pakker til Windows 10, som skulle lave pakkerne til Windows 7 brugerne – og det er ikke muligt at ”genbruge” pakkerne.

   

  Det har dog vist sig muligt at fjerne lokale administratorrettigheder på alle regionens ESA-, Cetrea- samt funktionscomputere, der anvender Windows 7. Disse computere udgør sammen med de maskiner, som allerede er opgraderet til Windows 10, cirka halvdelen af regionens computere, hvormed man altså vil have fjernet lokale administratorrettigheder på godt 50 % af computerne inden udgangen af 2018.

   

  Den sidste halvdel får den lokale administratorrettighed fjernet med opgraderingen til Windows 10. Projektet følger den godkendte tidsplan, dvs. Windows 10 på alle maskiner med udgangen af 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-11-2018

  Til orientering.

   

  Udvalget drøftede formålet med i 30 minutter at åbne for muligheden for lokale administratorrettigheder.

   

  Bent Olsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/180
  4. Whitelisting
  fold dette punkt ind Resume

  Digitaliseringsudvalget har tidligere bedt om en oversigt over mulighederne for Whitelisting i Region Syddanmark. Whitelisting skal ses som et tiltag, der vil højne sikkerhedsniveauet på regionens computere, og det anbefales af Rigsrevisionen. Aktuelt arbejder administrationen med en nærmere analyse af mulighederne for Whitelisting. Denne forventes færdig sommeren 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget har tidligere bedt om en redegørelse over mulighederne for Whitelisting i Region Syddanmark samt konsekvenser og udfordringer herved. Ved Whitelisting laves der en liste over godkendte programmer (applikationer), der må anvendes på regionens computere. Medarbejderne kan kun installere programmer, som på forhånd er godkendte. Derved undgår man, der installeres skadelige programmer ved et uheld. Nedenfor beskrives situationen i dag - efter opgradering til Windows 10 samt ved Whitelisting i fuld skala.

   

  Nuværende status med Windows 7

  I dag er hvert sygehus ansvarlig for egne computere og opsætningen herpå. Der findes således ikke en standard computer med en standard programpakke. Medarbejdere installerer selv programmer – ofte direkte fra internettet – der kan indeholde malware, virus eller lignende. Medarbejderne har også mulighed for at bruge deres computer privat, herunder installere de programmer, de måtte ønske. For eksempel har en del medarbejdere i dag installeret matematikprogrammer, som antages at blive anvendt i forbindelse med deres børns skolegang.

   

  Windows 10

  Alle regionens computere er ved at blive opgraderet til at bruge Windows10 som styresystem. Når en computer har fået installeret Windows10, har medarbejderen som udgangspunkt ikke længere mulighed for at installere programmer. I stedet laves der programpakker, som kan hentes og installeres via Software Central Shop, som stilles til rådighed af regionen.

   

  Dog er der mulighed for at medarbejderen kan bestille lokal administratorrettighed i 30 minutter. I denne periode logges medarbejderens aktivitet, men det vil fortsat være muligt at anvende tidsrummet til at hente og installere programmer. Det betyder, der fortsat kan installeres uønskede programmer på medarbejdernes computere. Den risiko, som Rigsrevisionen har påpeget, vil fremover blive reduceret, men ikke helt fjernet.

   

  Whitelisting

  Ud fra et isoleret sikkerhedsperspektiv vil Whitelisting være ideelt. Ud fra et anvendelses perspektiv er der imidlertid en række udfordringer i forhold til fleksibilitet og vedligehold. For at reducere opgaven, vil det være nødvendigt at reducere antallet af pc-modeller til så få som muligt. Det vil kræve en godkendt proces for udskiftning af samtlige af regionens computere efter en fastsat årrække.

   

  På baggrund heraf arbejder administrationen på en model for, hvorledes Region Syddanmark kan få Whitelisting, herunder tidshorisonten og prisen. Resultatet forventes behandlet i digitaliseringsudvalget sommeren 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-11-2018

  Orienteredes og drøftedes, herunder brugen af PC’er til private formål, blacklisting samt behovet for at bevare enkle arbejdsgange for de ansatte.


  Sagsnr. 18/180
  5. Status på EPJ Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres om status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-11-2018

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  6. Mødekalender 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Oversigt over digitaliseringsudvalgets møder i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Mødedato

  Emne

  Sted

  Bemærkning

  Den 18. december 2018, kl. 16-18

  Digitaliserings-strategi

  Regionshuset, Vejle

  Møde i psykiatri- og socialudvalg,

  kl. 12-14

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-11-2018

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  7. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Oversigt over digitaliseringsudvalgets møder i 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Mandag den 14. januar 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 4. februar 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 11. marts 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 8. april 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 6. maj 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 3. juni 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 16. september 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 21. oktober 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 18. november 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 9. december 2019, kl. 15-17
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-11-2018

  Starttid for mødet den 4. februar 2019 blev foreslået ændret fra kl. 14.00 til kl. 14.30.

   

  Ændret tidspunkt for mødet den 4. februar 2019 blev godkendt til at være kl. 14.30-16.30.


  Sagsnr. 18/180
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-11-2018

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr.
  9. Lukket punkt: Tillægsbevilling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 21-11-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring