Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 11. december 2018

Mødedato
11-12-2018 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Nørgaard, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Mustapha Itani, V
 • Preben Jensen, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
 • Villy Søvndal, F
 • Henriette Schlesinger, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene 2. halvår 2018
  2. Målsætning om faglært rengøringspersonale
  3. LUKKET PUNKT, Center
  4. Retningslinjer for visitation til klimaterapi til patienter med psoriasis
  5. Udmøntning af budget 2019 til implementering af hurtigere og mere præcis kræftdiagnostik
  6. Forslag til Strategi for Sundhedsforskning
  7. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer, 2. opslag 2018
  8. Region Syddanmarks høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023
  9. Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene
  10. Fornyelse af Frivillighedsstrategi i Region Syddanmark
  11. Monitorering af kræftpakker, 3. kvartal 2018
  12. Status på høreområdet
  13. Status patientrapporterede oplysninger (PRO)
  14. Mødeplan
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 18/26807
  1. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene 2. halvår 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne af den eksterne rengøringskontrol, foretaget på Region Syddanmarks fem sygehuse i 2. halvår 2018. Resultaterne forelægges til sundhedsudvalgets orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at sikre og udvikle høj rengøringskvalitet på regionens sygehuse har Region Syddanmark siden 2013 gennemført eksterne, uafhængige kontroller af rengøringen to gange årligt.

   

  Kontrollerne gennemføres som stikprøvekontroller ud fra to fagligt anerkendte kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver henholdsvis krav til den generelle rengøringskvalitet (DS/INSTA 800) og krav til rengøring med henblik på forebyggelse af smitte og infektioner (DS 2451-10). Samtlige fem sygehuse i Region Syddanmark er omfattet af kontrollen.

   

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne for 2. halvår 2018. Samtlige sygehuse opnår flotte resultater på den generelle rengøringskvalitet, hvor de udover at opnå en godkendt kontrol, har godkendelsesprocenter der ligger mellem 97,8 % og 99,5 %. I alt er 18 af 1.115 lokaler blevet afvist på kontrollen af den generelle rengøringsstandard.

   

  På kontrollen af rengøringen, hvor det er sandsynligt, at smitsomt materiale kan forekomme, ses en markant fremgang for Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland. Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrisygehuset fastholder resultatet fra sidste kontrol. De fire sygehuse opnår en godkendt kontrol for 2. halvår med godkendelsesprocenter fra 93 % til 98 %.

   

  Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus opnår en godkendelsesprocent på 88,6 % og bliver dermed ikke godkendt. I alt er 72 ud af 1.115 lokaler, blevet afvist på kontrollen af rengøringen på udvalgte områder, hvor det er sandsynligt at smitsomt materiale kan forekomme.

   

  Hovedresultaterne fremgår af tabellen:

   

  DS/INSTA 800

  DS 2451-10

  2017

  2. halvår

  2018

  1. halvår

  2017

  2. halvår

  2018

  1. halvår

  %

  %

  %

  %

  Sygehus Lillebælt

  98,5

  98,5

  89,5*

  93,0

  OUH

  96,5

  97,8

  90,5*

  88,6*

  Sygehus Sønderjylland

  98,5

  97,5

  90,5*

  96,0

  Sydvestjysk Sygehus

  99,0

  99,0

  94,5

  95,0

  Psykiatrisygehuset

  97,5

  99,5

  99,0

  98,0

  *) Ikke godkendt

   

  Af bilag 1 ses en oversigt over udviklingen siden 2013. Flere oplysninger kan findes i den vedlagte rapport, bilag 2.

   

  Region Syddanmark har den 5. december 2018 udsendt en pressemeddelelse om resultaterne af den eksterne rengøringskontrol for 2. halvår 2018.

   

  Sundhedsudvalget bad i forbindelse med afrapporteringen for 1. halvår sygehusene kigge på, hvordan de på bedst mulig måde udnytter rengøringspersonalets ekspertise til at gøre rent på de områder, som i dag varetages af andre faggrupper, og hvor der ikke er andre tungtvejende årsager til at opgaven er placeret ved sundhedspersonalet. Af bilag 3 fremgår eksempler på sygehusenes arbejde med opgaveflytningen. Sygehusene er med forskellige tilgange, som er tilpasset deres lokale organisering af området, gået i gang med opgaven. Herunder analyser af mulighederne, kontraktbaseret med mulighed for tilkøb, ændring af udbud og anvendelse af Den Syddanske Forbedringsmodel.

   

  Torben Hedegaard Jensen som er direktør på OUH, vil sammen med oversygeplejerske Susanne Barren fra Kirurgisk Afdeling A, og afdelingschef Carsten Holmer fra Rengøring og Hospitalsservice fortælle udvalget om, hvordan der arbejdes med rengøringsopgaven og rengøringskontroller på OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Torben Hedegaard Jensen, direktør, OUH, og oversygeplejerske Susanne Barren, Kirurgisk Afdeling, OUH, orienterede om arbejdet med rengøringsopgaven på OUH.

  Drøftet.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Villy Søvndal og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/41427
  2. Målsætning om faglært rengøringspersonale
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet i sundhedsudvalget den 23. oktober 2018 blev udvalget forelagt en redegørelse for rengøringspersonalets kompetencer. Udvalget forelægges hermed en redegørelse for sygehusenes behov i forhold til at nå målsætningen om uddannet rengøringspersonale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har igennem flere år haft et skærpet fokus på kvaliteten af den udførte rengøring på sygehusene i regionen. I 2015 blev der udarbejdet en kortlægning af rengøringsområdets organisation og rengøringspersonalets uddannelse og kompetence. Heraf fremgik det, at der arbejdes systematisk med kompetencerne på sygehusenhederne, typisk i form af AMU kurser og sidemandsoplæring, og at flere enheder har anvendt serviceassistentuddannelsen som en vigtig del af kompetenceudviklingen.

  Af kortlægningen fremgik det også, at ingen af sygehusenhederne udelukkende anvender faglært arbejdskraft i rengøringsopgaven. Den faglige vurdering var derfor, at der var behov for at styrke de infektionshygiejniske rengøringskompetencer.

   

  Dette blev afsættet for, at sygehusene i maj 2017 blev enige om en fælles målsætning om, at alt rengøringspersonale, der gør rent i de patientnære områder på sygehusene i Region Syddanmark, mindst skal have en faglært uddannelse som rengøringstekniker. Dette uagtet om personalet er ansat på sygehuset eller af eksterne leverandører af rengøring. Sygehusene arbejder mod, at målsætningen kan indfries i 2022.

   

  For at målsætningen kan indfries, vil der være behov for kompetenceudvikling af de nuværende medarbejderes kompetencer, samt uddannelse af nyansatte. Sygehusene er alle i gang med at løfte opgaven. Det er dog ikke alle sygehuse, der forventer at kunne være helt i mål i 2022 med opkvalificeringen af det eksisterende personale.

   

  Sygehusene angiver, at de med den nuværende plan vil have en ekstraudgift til uddannelse af rengøringspersonalet til minimum rengøringstekniker på ca. 5,94 mio. kr. Se bilag 1.

   

  Sygehusene har mulighed for at søge tilskud til en del af udgifterne fra overenskomstaftalte puljemidler. Størrelsen af denne vil dog ikke kunne imødekomme omfanget af medarbejdere, som vil skulle på uddannelse her i regionen.

   

  For at nå i mål med målsætningen i 2022 vil der for henholdsvis OUH og Sydvestjysk Sygehus, blive behov for en accelereret plan. Denne plan estimeres til at kræve yderligere økonomi i form af henholdsvis 2,28 mio. kr. på OUH og 830.000 kr. på Sydvestjysk Sygehus i perioden.

   

  Derudover er der en række andre hensyn og udfordringer, som er beskrevet i bilaget. Sygehusene arbejder med forskellige løsningmodeller for, hvordan disse udfordringer kan håndteres. I den forbindelse vurderes der at være behov for en dispensationsmulighed, som kan anvendes, såfremt det efter individuelle vurderinger ikke findes hensigtsmæssigt at sende en medarbejder på uddannelse. Dette ændrer dog ikke ved ambitionen om, at sygehusenes rengøringspersonale er faglært ved udgangen af 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Orienteredes og drøftedes. Udvalget ønsker, at fastholde målsætningen om faglært uddannelse, dog således at sygehusene har mulighed for at dispensere ud fra en konkret individuel vurdering for så vidt angår allerede ansat personale.

   

  Villy Søvndal og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  3. LUKKET PUNKT, Center
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 18/18222
  4. Retningslinjer for visitation til klimaterapi til patienter med psoriasis
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget fik i juni en orientering om baggrunden for udarbejdelsen af en revideret retningslinje for klimaterapi til patienter med psoriasis. På mødet i oktober drøftede udvalget et forslag til reviderede retningslinjer. Der er på den baggrund indhentet bemærkninger fra Psoriasisforeningen og specialerådet for demato-venerologi. Der forelægges nu et endeligt foreslag til retningslinje, herunder en vurdering af brugen af behandlingssteder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende kliniske retningslinje for klimaterapi blev tiltrådt i regionsrådet i 2009. I 2016 blev der af Sundhedsstyrelsen udarbejdet nationale kliniske retningslinjer for psoriasisbehandling.   Region Syddanmark har oplevet stigende tendens i anvendelsen af klimaterapi kombineret med en tendens til, at nogle praktiserende speciallæger oftere visiterer patienter til klimaterapi end andre. Det er i den forbindelse vigtigt, at der sker en ensartet visitation, i overensstemmelse med de nationale kliniske retningslinjer. Muligheden for klimaterapi skal være tilgængelig for alle patienter, der lever op til retningslinjerne.

   

  På den baggrund er der udarbejdet et forslag til justerede retningslinjer for klimaterapi, som blev forelagt sundhedsudvalget i oktober, hvor udvalget besluttede at der indhentes bemærkninger fra specialerådet for hudsygdomme, hvor de praktiserende hudlæger er repræsenteret. Der er ligeledes indhentet bemærkninger fra  Psoriasisforeningen, som regionen på foranledning af en henvendelse fra Psoriasisforeningen, har været i dialog med om de reviderede retningslinjer.

   

  Der er vedlagt en opsummering af de indkomne bemærkninger, samt administrationens kommentarer.

   

  Ændret organisering af visitation
  Den reviderede retningslinje lægger op til, at den konkrete visitation til klimaterapi i en periode foretages på Hudafdelingen på Odense Universitetshospital, hvorefter denne model evalueres efter 2 år med henblik på eventuel decentralisering af visitation til speciallægepraksis. I den nuværende organisering visiteres patienter fra praktiserende dermatolog til administrativ godkendelse i Region Syddanmark. Der er vedlagt en oversigt over organiseringen af visitation til klimaterapi i de øvrige regioner. Heraf fremgår det, at de specialiserede hudafdelinger varetager visitation i de regioner, hvor der findes specialiserede hudafdelinger i sygehusregi.

   

  Faglige kriterier for visitation til klimaterapi
  Som en del af de faglige kriterier for visitation til klimaterapi, er der i det reviderede forslag tilføjet en tydeliggørelse af, at kan der være ekstraordinære tilfælde, hvor patienten ikke lever op til kriterierne, men som følge af ekstraordinære årsager kan vurderes som egnede til klimaterapi ud fra en lægefaglig vurdering.

   

  Principper
  Samlet set er principperne for retningslinjen som følger:

   

  • Visitationen til klimaterapi i Region Syddanmark skal tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nationale retningslinje for psoriasisbehandling.

   

  • Klimabehandling skal være tilgængelig for alle patienter, hvis kliniske situation lever op til de gældende retningslinjer for klimabehandling uanset hvilken læge patienterne ses af.

   

  • Den konkrete visitation til klimaterapi foretages i en periode på 2 år af Hudafdelingen på Odense Universitetshospital, hvorefter denne model evalueres med henblik på eventuel decentralisering af visitation til speciallægepraksis.

   

  • Som et led i evalueringen foretages en systematisk gennemgang af klimaterapiforløbene og en vurdering af effekten af klimaterapien. Der foretages ensartet kontrol som opfølgning på klimaterapi for alle patientforløb.

   

  • I vurderingen af hvorvidt klimaterapi er et egnet behandlingstilbud til den enkelte patient, inddrages patienten i beslutningsprocessen, således at beslutningen træffes ud fra en lægefaglig vurdering, der hviler på en forudgående dialog med patienten.

   

  • Der skal være tilstrækkelig viden om og kendskab til behandlingsmulighederne for psoriasispatienter blandt praktiserende speciallæger og alment praktiserende speciallæger, så det sikres, at de rette patienter vurderes og henvises til OUH med henblik på visitation til klimabehandling.

   

  Anvendelse af behandlingssteder
  Klimaterapi til psoriasispatienter tilbydes som udgangspunkt ikke på offentlige sygehuse, men på private behandlingssteder. Region Nordjylland indgår på vegne af regionerne aftale med de behandlingssteder, der kan henvises til, for patienter der skal have klimaterapi. Patienter fra Region Syddanmark er de senere år blevet visteret til behandling i henholdsvis Israel og på Læsø, med klar overvægt af klimaterapi i Israel.

   

  Regionsrådet drøftede spøgsmålet om regionens anvendelse af behandlingssteder på rådets møde 24. september 2018. Baggrunden var et forslag om, at Region Syddanmark i fremtiden kun gør brug af klimaterapi på Læsø.

   

  Disse drøftelser mundede ud i at spørgsmålet blev oversendt til sundhedsudvalget, som led i udarbejdelsen af retningslinjer for klimaterapi.

   

  Israel
  Der har været tilbudt behandling til danske psoriasispatienter ved Det Døde Hav i omkring 40 år. Opholdene er af fire ugers varighed, og behandlingen består af ophold i solen, badning i Det Døde Hav og cremebehandling.  (Sollyset indeholder både UVA og UVB-lys). Det er de særlige klimatiske forhold i området der gør stedet egnet til klimabehandling. Området er det beboede område på jorden der er lavest beliggende hvorved UV-lyset er svagere. Der er mere end 300 solskinsdage årligt, varmt og højt saltindhold i Det Døde Hav. Der er mange års god erfaring med anvendelsen af behandlingsforløbene i Israel, hvor der er dansk personale.

   

  Læsø
  Der har været tilbudt klimaterapi på Læsø siden 2008. Behandlingen er af fire ugers varighed og består af badning i saltvand i kombination med smalspektret UVB-lys og indsmøringer.

   

  Ensretning af brug af tilbud
  Terapiforløbene i Israel og på Læsø er således ikke indholdsmæssigt helt ens. Det særlige ved klimaterapien i Israel udgøres af de lokale klimatiske forhold, som ikke er til stede på Læsø, herunder muligheden for at blive eksponeret for sollys i et område under havets overflade.

   

  Hvis der skulle foretages en ensretning af henvisningerne, og Region Syddanmark kun skulle gøre brug af tilbuddet på Læsø, ville patienter fra Syddanmark således ikke få mulighed for at opnå effekten af de gavnlige forhold, som tilbuddet i Israel indeholder, som følge af de klimatiske forhold. 

   

  Det foreslås derfor, at retningslinjen fortsat skal give mulighed for at gøre brug af alle de behandlingssteder, som regionerne indgår aftale med. Det er den behandlende hudlæge, der visiterer til det konkrete behandlingssted i dialog med patienten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At den reviderede retningslinje; ”Retningslinjer for visitation til klimaterapi til patienter med psoriasis” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Drøftedes. Administrationen uddyber sagen nærmere til et senere møde.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/58599
  5. Udmøntning af budget 2019 til implementering af hurtigere og mere præcis kræftdiagnostik
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2019 er det besluttet at afsætte 4,2 mio. kr. i 2019 og herefter 7,1 mio. kr. årligt til øget og forbedret molekylærpatologisk kapacitet på Odense Universitetshospital. Herudover er det aftalt, at etableringsomkostninger i 2018 på 1,3 mio. kr. afholdes inden for de eksisterende, centrale rammer.

  Med denne sag foreslås en gradvis indfasning af ”den optimale model” i 2019 med fuld drift fra 1. januar 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med budgetforliget for 2019 ønsker regionsrådet at prioritere midler til en øget og forbedret molekylærpatologisk kapacitet på Odense Universitetshospital (OUH).

   

  Behovet for et løft af molekylærpatologien har baggrund i nye krav til diagnostik, begrundet i mere specifikke behandlingsmuligheder. En præcis diagnostik sikrer, at kun den rigtige og virkningsfulde behandling gives, og at patienter, hvor behandlingen vurderes uden effekt, kan undgå behandling og dermed bivirkninger. Udover en mere præcis diagnostik vil indsatsen også sikre en hurtigere diagnostik, hvilket vil betyde mere effektive patientforløb, hvor muligheden for hurtig behandling ved alvorlig og livstruende sygdom ikke forsinkes unødigt. I alt vil indsatsen få betydning for op mod 850 patienter fra hele Region Syddanmark om året.

   

  Molekylærpatologien løftes på to væsentlige områder:

  ?         implementering af fem nye analyser

  ?         indførelse af en arbejdsform med løbende igangsætning af molekylærpatologiske analyser, der vil reducere eller eliminere ikke-fagligt begrundet forsinkelse.

   

  OUH har i ansøgningen til budget 2019 (se bilag) beskrevet to modeller: et optimalt scenarie med en årlig udgift på 7,1 mio. kr. og et minimumsscenarie til en årlig udgift på 4,2 mio. kr.

   

  Med denne sag lægges der op til, at det optimale scenarie indføres gradvist i 2019 og med fuld drift fra 1. januar 2020. Etablering påbegyndes allerede i 2018, herunder køb af de reagenser der skal bruges i opstartsfasen.

   

  Den gradvise implementering indebærer, at rekruttering af medarbejdere til indsatsen fordeles over hele 2019, jfr. nedenstående tabel:

  Ansættelser

  Stillingstype

  01.02.2019 (11 md)

  2 bioanalytiker, PCR

  01.05.2019 (8 md)

  1 molekylærbiolog

  01.06.2019 (7 md)

  2 bioanalytiker, PCR

  01.09.2019 (4 md)

  2 bioanalytiker, PCR

  01.12.2019 (1 md)

  1 bioanalytiker, PCR

  Samlet set giver etableringen i 2018 og den gradvise implementering i 2019 følgende forventede personaleforbrug:

   

  Årsværk

  2018

  2019

  2020 og frem

  Molekylærbiolog

  -

  0,7

  1

  Bioanalytiker

  0,59

  3,8

  6,8

   

  Udover lønudgifter forventes udgifter til reagenser på 0,928 mio. kr. i 2018, 1,91 mio. kr. i 2019 og 3,68 mio. kr. fra 2020.

   

  Den samlede udgift bliver hermed:

   

   

  2018

  2019

  2020 og frem

  Løn

  0,24 mio. kr.

  1,80 mio. kr.

  3,46 mio. kr.

  Øvrig drift (reagenser)

  0,93 mio. kr.

  1,91mio. kr.

  3,68 mio. kr.

  I alt

   

  1,17 mio. kr.

  3,71 mio. kr.

  7,14 mio. kr.

   

  Det anføres dog, at beløbet for 2019 kan blive højere end det beskrevne såfremt der sker en hurtigere indfasning af nogle af de dyrere analyser, hvor det kliniske behov er stort. Anslået kan dette dreje sig om ekstra ca. 1,2 mio. kr., svarende til en total estimeret udgift for 2019 på ca. 5 mio. kr.

  På grund af usikkerheder omkring den faktiske implementeringshastighed, foreslås, at bevillingen i opstartsfasen (2018-19) tilpasses de konkret realiserede udgifter og løbende frigives i form af budgettilpasningssager.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At oplæg til implementering af hurtigere og mere præcis kræftdiagnostik på OUH godkendes.

   

  At der til formålet afsættes 1,2 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 7,1 mio. kr. i 2020 og fremover, finansieret af de afsatte midler i budget 2019.

   

  At bevillingen til sygehuset i frigives i efterfølgende budgettilpasninger efterhånden som indsatsen realiseres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/43065
  6. Forslag til Strategi for Sundhedsforskning
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har med vedtagelse af budget 2018 besluttet, at der skal udarbejdes en ny strategi for sundhedsforskning. Med  indeværende sag præsenteres forslag til strategi for sundhedsforskning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har med vedtagelsen af budget 2018 besluttet, at der skal udarbejdes en ny strategi for sundhedsforskning. Satsningen på sundhedsforskning i Region Syddanmark siden 2007 har givet gode resultater, hvor forskningsaktiviteten målt på både publikationer, forskningsaktive og afsatte midler er steget betragteligt.

   

  Strategi for Sundhedsforskning sætter på den baggrund nye ambitiøse mål for udviklingen af sundhedsforskningen i Region Syddanmark, som efterfølgende skal understøttes af udarbejdelsen af konkrete handleplaner og prioritering af midler til gennemførelsen af indsatserne.

   

  Strategi for Sundhedsforskning er resultatet af en bred og inddragende proces, hvor patient- og pårørenderepræsentanter, forskere, samarbejdsparter og medlemmer af regionsrådet har været inddraget gennem tre workshops, som er afholdt i 2017 og 2018.

   

  Der er i strategien fokus på tre hovedområder:

   

  • Forskning for patienten
  • Forskning for klinikken
  • Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen.

   

  Via disse hovedområder anlægger strategien en bred tilgang til sundhedsforskning med fokus på hele patientens forløb på tværs af sektorer, men også via en bredere tilgang til forskningsmetoder.

   

  Inddragelse af patienter og pårørende er i fokus i strategien gennem inddragelse i råd og udvalg, men også gennem inddragelse i de konkrete forskningsprojekter.

   

  Hovedområdet ”forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen” har fokus på en række indsatsområder, hvor der særligt vil blive arbejdet med udviklingen af sundhedsforskningen. Det drejer sig bl.a. om det præhospitale område, folkesygdomme, psykisk sygdom og sårbar samt personlig medicin. Dette er områder, hvor der er behov for et løft til sundhedsforskning og/eller, hvor der i de kommende år vil være et stort udviklingspotentiale med betydning for det samlede sundhedsvæsen.

   

  Endelig styrkes fokus på anvendelsen af de resultater, som sundhedsforskningen frembringer, til øget kvalitet i behandlingen af patienter i det syddanske sundhedsvæsen.

   

  Sagen behandles i sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen og præhospitaludvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Strategi for Sundhedsforskning godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/22380
  7. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer, 2. opslag 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje samt Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje, der har været i 2. opslag for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i regionen.

   

  Region Syddanmarks Forskningspulje
  Region Syddanmarks Forskningspulje støtter tværgående forskningsmiljøer og –projekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen. Siden 2014 har puljen omfattet nedenstående tre delpuljer:

   

  Pulje 1: Støtte til store tværgående forskningsmiljøer

  Region Syddanmarks forskningspulje støtter etableringen af særligt store og ambitiøse tværgående forskningsmiljøer inden for de strategiske forskningsindsatsområder:

  • evidensbaseret diagnostik / bedre diagnostiske metoder
  • sundhedsvæsenets organisering
  • minimal intervention / mere skånsomme behandlingsmetoder.

   

  Der kan årligt tildeles støtte til ét projekt, hvor bevillingen består af op til:

  • 1,5 mio. kr. årligt i 3 år
  • ansøgning om støtte på 0,5 mio. kr. til et ph.d.-årsværk.

   

  Efter en indledende runde, hvor der indkom 3 interessetilkendegivelser, udvalgte det regionale strategiske forskningsråd på mødet den 8. juni 2018 to ansøgninger, som gik videre til 2. runde. Projekterne har været gennem en grundig faglig vurdering af både internationale bedømmere og Region Syddanmarks bedømmelsesudvalg. Endvidere har der været interview af ansøgerne i regi af det regionale strategiske forskningsråd.

   

  Det regionale strategiske forskningsråd indstiller, at den ene af de to ansøgninger ”Improved management of mycobacterial infections in a national and international perspective” støttes med 1,5 mio. kr. årligt i de tre første projektår samt et engangsbeløb på 0,5 mio. kr. til et ph.d.-årsværk, som skal søges igennem Region Syddanmarks ph.d.-pulje.

   

  Ansøgningen fandtes støtteegnet, da den omfatter et bredspektret projekt som vil kunne skabe et enestående forskningsmiljø i Danmark inden for forskningsområdet for tuberkulose med potentiale til at skabe stærke resultater. Ansøgningen havde desuden et stærkt fokus på ulighed i sundhed, et internationalt udsyn samt en strategi for at udnytte relevante forskningskapaciteter i Region Syddanmark.

   

  Pulje 2: Støtte til store tværgående forskningsprojekter inden for følgende strategiske indsatsområder:

  • evidensbaseret diagnostik / bedre diagnostiske metoder
  • sundhedsvæsenets organisering
  • minimal intervention / mere skånsomme behandlingsmetoder

   

  Der har i 2018 været et budget for pulje 2 på 5,75 mio. kr. til rådighed, hvoraf de 3,43 mio. kr. blev tildelt ved puljernes første opslag tidligere på året. Der resterede ved 2. opslag i 2018 således 2,32 mio. kr. i puljen.

   

  Der indkom i 2. opslag 11 ansøgninger til pulje 2. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, hvor der blandt andet er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsnet og patienter i Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 5 støtteegnede projekter til i alt 1,01 mio. kr.

   

  Pulje 3: Fri forskning – Støtte af store tværgående forskningsprojekter uden strategisk binding

  Der har i 2018 været et samlet budget for pulje 3 på 5,75 mio. kr. til rådighed, hvoraf de 2,73 mio. kr. blev tildelt ved puljens første opslag tidligere på året. Der resterede ved 2. opslag i 2018 således 3,02 mio. kr. i puljen.

   

  Der indkom i 2. opslag  27 ansøgninger til pulje 3. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, hvor der blandt andet er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsnet og patienter i Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 16 støtteegnede projekter til i alt 4,32 mio. kr.

   

  Dermed overflyttes 1,3 mio. kr. fra pulje 2 til pulje 3 for at imødekomme bedømmelsesudvalgets prioriteringer.

   

  Region Syddanmarks Ph.d.-pulje
  Region Syddanmarks ph.d.-pulje er etableret i 2009 og permanentgjort fra 2011. Puljen har til formål at skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere til sygehusene i Region Syddanmark.

   

  I 2. opslag 2018 blev i alt 20 stipendier/11,1 mio. kr. stillet til rådighed.

   

  Der indkom i 2. opslag 33 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, der har prioriteret de bedste og mest relevante for Region Syddanmark, hvilket er 16 stipendier til i alt 8,86 mio. kr.

   

  Dermed er der restmidler i ph.d.-puljen for 2018 på 2,24 mio. kr., som overføres til Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2019.

   

  Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje
  Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje er en videreførelse af Region Syddanmarks post doc.-pulje, som blev etableret i 2011. Puljen skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning inden for somatik og psykiatri i Region Syddanmark.

   

  Der har i 2018 været et samlet budget for forskerkarrierepuljen på 5,6 mio. kr. til rådighed, hvoraf de 3,36 mio. kr. blev tildelt ved puljernes første opslag tidligere på året. Der resterede ved 2. opslag i 2018 således 2,24 mio. kr. i puljen.

   

  Der indkom i 2. opslag 9 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, der har prioriteret de bedste og mest relevante for Region Syddanmark, hvilket er 1 ansøgning til i alt 360.000 kr.

   

  Dermed er der restmidler i forskerkarrierepuljen for 2018 på 1,88 mio. kr., som overføres til Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indstillingen om støtte af 1 projekt i Forskningspulje 1 på 1,5 mio. kr. årligt i tre år godkendes.

   

  At indstilling om støtte af 21 projekter i Forskningspuljerne 2 og 3 godkendes.

   

  At der overflyttes 1,3 mio. kr. fra Forskningspulje 2 til Forskningspulje 3 for at imødekomme bedømmelsesudvalgets prioriteringer.

   

  At indstillingen om støtte af 16 ph.d.-projekter godkendes.

   

  At restmidler af årets bevilling i ph.d.-pulje på 2,24 mio. kr. stilles til rådighed i forbindelse med opslag for puljen i 2019.

   

  At indstillingen om støtte af 1 forskerkarriere-projekt godkendes.

   

  At restmidler af årets bevilling i Forskerkarrierepuljen på 1,88 mio. kr. stilles til rådighed i forbindelse med opslag for puljen i 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  8. Region Syddanmarks høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023.

   

  Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

   

  Politiske visioner og målsætninger
  Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med den kommende sundhedsaftale at skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget peger på følgende visionsområder, hvor udvalget ønsker at gøre en særlig indsats i perioden 2019-2023:

   

  • Vi samarbejder om forebyggelse
   • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark
   • Vi skaber mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
   • Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige
  • Vi arbejder for sømløse overgange
  • Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet.

   

  De politiske visioner er udfoldet i målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioritering i sundhedsaftalesamarbejdet.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele Sundhedsaftalen 2019-2023 i en politisk (vedlagte høringsudkast) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget vil blive udarbejdet i foråret 2019, og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser m.v., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

   

  Politiske virkemidler
  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt to virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når den kommende sundhedsaftale skal omsættes til konkrete indsatser og resultater. Det drejer sig om:

   

  • Sæt borgeren først
   Værdiskabelse for borgere- og pårørende er omdrejningspunktet for sundhedsaftalesamarbejdet. Sundhedskoordinationsudvalget ønsker, at når vi udvikler og implementerer indsatser i sundhedsaftalen, gør vi det i tæt samarbejde med borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle.

   

  • Tænk nyt – nye samarbejdsformer
   Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at udnytte Syddanmarks styrkeposition i forhold til anvendelsen af sundhedsteknologi og telemedicin til at udvikle løsninger på fremtidens problemer, samt at se på muligheder for nye samarbejdsformer, f.eks. fælles ledelse.

   

  Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023
  Sundhedskoordinationsudvalget forventes den 11. december 2018, at sende det vedlagte aftaleudkast i høring. Høringssvar skal afgives senest mandag den 4. februar 2019, jf. vedlagte høringsbrev. 

   

  Regionsrådet er blandt de udpegede høringsparter.

   

  Region Syddanmarks fem sygehusenheder er ligeledes høringsparter og vil afgive separate høringssvar.

   

  Den videre proces
  Sundhedskoordinationsudvalget vil tilrette Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af de indkomne høringssvar og vil godkende et tilrettet aftaleudkast på et møde den 24. april 2019. Herefter sendes aftalen til godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 1. juli 2019 og træder i kraft herefter.

   

  Sagen forelægges sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget, udvalget for uddannelse og arbejdskraft samt udvalget for det nære sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmarks høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21811
  9. Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene
  fold dette punkt ind Resume

  Rigsrevisionen har udarbejdet udkast til beretning til Statsrevisionerne om forskelle i behandlings­kvaliteten på sygehusene. Udkastet blev sendt i høring i regionerne den 1. november 2018.

   

  Beretningsudkastet konkluderer ikke i forhold til de enkelte regioner eller de sygehuse, som indgår i undersøgelsen. Derimod konkluderes generelt i forhold til regionerne. På den baggrund indstilles, at der udarbejdes et fælles regionalt høringssvar på vegne af alle 5 regioner.

   

  Rigsrevisionens overordnede konklusion er, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret sig viden om og iværksat tiltag overfor uønskede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene, og de finder, at der er uønskede forskelle mellem de værst og de bedst stillede patienter.

   

  Regionerne er ikke enige i Rigsrevisionens konklusioner, som findes fejlagtige og baseret på unuanceret grundlag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen har udarbejdet udkast til beretning til Statsrevisionerne om forskelle i behandlings­kvaliteten på sygehusene. Udkastet blev sendt i høring i regionerne den 1. november 2018. Beretningen er udarbejdet på baggrund af en registeranalyse udarbejdet af Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Århus Universitet og på baggrund af interviews med udvalgte sygehuse og regionale kvalitetsafdelinger. Beretningsudkastet er vedlagt som bilag.

   

  Beretningsudkastet konkluderer ikke i forhold til de enkelte regioner eller de sygehuse, som indgår i undersøgelsen. Derimod konkluderes generelt i forhold til regionerne. På den baggrund indstilles, at der udarbejdes et fælles regionalt høringssvar på vegne af alle 5 regioner.

   

  Rigsrevisionen konkluderer helt overordnet i beretningsudkastet, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har taget initiativ til at sikre sig viden om og iværksat tiltag over for uønskede forskelle i behandlings­kvaliteten på sygehusene.

   

  De konkluderer endvidere, at registeranalysen viser, at de værst stillede patienter i særlig grad ikke modtager en optimal behandling, og der er betydelige uønskede forskelle i den behandling, de værst og de bedst stillede patienter modtager. Denne forskel mener de indikerer, at der er øgede forskelle på dødelighed og akutte genindlæggelser mellem de bedst og værst stillede patienter.

   

  På den baggrund finder Rigsrevisionen, at regionerne bør forstærke det løbende arbejde med at sikre, at alle patienter modtager en optimal behandling.

   

  I det fælles regionale udkast til høringssvar til Rigsrevisionen anerkendes behovet for, at der er fokus på samme høje kvalitet til alle patienter. Regionerne finder dog, at Rigsrevisionens konklusioner og argumentationer er fejlagtige og baseret på et unuanceret grundlag, der f.eks. ikke tager højde for den kliniske virkelighed. Ligeledes tages ikke hensyn til, at regionerne ikke har lovhjemmel til at samkøre de registre, og dermed adgang til de oplysninger, der kan identificere patienter med særlige behov på baggrund af socioøkonomiske forhold. Forslag til fælles regionalt høringssvar er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At fælles regionalt høringssvar til Rigsrevisionen vedrørende udkast til beretning til Statsrevisionerne om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7954
  10. Fornyelse af Frivillighedsstrategi i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionens frivillighedsstrategi fra 2016 skal fornyes. Det har regionsrådet besluttet. Arbejdsgruppen, som har fået til opgave at forny strategien, er nu nået så langt, at der ligger en ramme for den fornyede strategi, som arbejdsgruppen i øvrigt foreslår omdøbt til en politik. Arbejdsgruppen lægger op til et skærpet fokus på, hvordan regionen gør det attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark, og på hvordan frivillighed kan udfoldes på tværs af sektorerne.

   

  Formand for arbejdsgruppen sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrisygehuset, samt specialkonsulent Christine Lund Momme, Tværsektorielt Samarbejde, orienterer om arbejdet med strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har sat gang i et arbejde med at forny regionens frivillighedsstrategi fra 2015.

   

  En arbejdsgruppe har arbejdet med at indsamle viden og input til den fornyede strategi og er nu nået så langt, at der foreligger en ramme til en fornyet strategi.

   

  Strategi omdøbes til politik
  Arbejdsgruppen anbefaler, at den fornyede ”strategi” benævnes ”politik”. Baggrunden for den anbefaling er, at den eksisterende strategi allerede i høj grad har karakter af en politik, og at arbejdsgruppen ønsker at fortsætte i samme spor med en politik, der formulerer de værdier, der skal gælde på frivilligområdet i Region Syddanmark.

   

  Politikkens indhold
  Helt overordnet lægger arbejdsgruppen op til, at politikken har følgende fokusområder:

  • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark
  • Vores kultur er præget af engagement og naturlighed, når det gælder frivillighed
  • Frivillighed kan have mange former
  • Frivillighed er med til at understøtte lighed i sundhed
  • Frivillighed skal bevæge sig frit på tværs af region og kommuner.
    

  Koordinatorer og tovholdere skal understøtte politikken
  Arbejdsgruppen foreslår, at der på hver af de fem sygehusenheder og på socialområdet oprettes en understøttende organisering på frivillighedsområdet. Den består af en koordinator hvert sted samt en tovholder på hver af de afdelinger, som arbejder med frivillige. Derudover etableres der et frivillig-netværk på tværs af sygehusene og socialområdet bestående af de seks koordinatorer.

   

  Den videre proces

  November - december 2018

  Politikken drøftes i politiske udvalg og andre fora i regionen

   

  Januar - marts 2019

  Psykiatri- og socialudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen, sundhedsudvalget, forretningsudvalget, og regionsrådet godkender et høringsudkast til en fornyet politik på frivillighedsområdet

   

  April - maj 2019

  Udkastet til politikken sendes i høring

   

  Juni 2019

  Alle høringssvar bliver bearbejdet i arbejdsgruppen

   

  August -september 2019

  Endelig politisk godkendelse

   


  Økonomi
  Arbejdsgruppen foreslår, at der afsættes penge til ansættelse af seks frivilligkoordinatorer samt til understøttelse af deres arbejde. Ligesom det anbefales, at der afsættes økonomiske midler til implementering af politikken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedsudvalget drøfter og giver input til udkastet til frivillighedspolitik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Drøftet. Sundhedsudvalgets input inddrages i det videre arbejde med Region Syddanmarks Frivillighedsstrategi.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10166
  11. Monitorering af kræftpakker, 3. kvartal 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget orienteres om resultater fra den nationale kvartalsvise monitorering af overholdelse af forløbstider i kræftpakkerne for 3. kvartal 2018. Den samlede målopfyldelse er for Region Syddanmark i 3. kvartal 2018 på 86 pct. mod 81 pct. på landsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Resultater for 3. kvartal 2018 fra den nationale kvartalsvise monitorering af overholdelse af forløbstider i kræftpakkerne blev offentliggjort den 30. november 2018.

  Den samlede målopfyldelse er for Region Syddanmark i 3. kvartal 2018 på 86 pct. mod 81 pct. på landsplan. Det vil sige, at 86 % af patienterne har samlet set påbegyndt behandling inden for de fastsatte standardforløbstider - tiden fra henvisning/start af pakkeforløb til behandling påbegyndes. I 2. kvartal 2018 var målopfyldelsen i Region Syddanmark på 83 pct. på tidspunktet for offentliggørelse af resultater fra dette kvartal (stationære data).

  Rapporten fra Sundhedsdatastyrelsen samt oversigt vedlægges til sundhedsudvalgets orientering.

   

  På mødet orienteres udvalget nærmere om resultaterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Til orientering.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/14006
  12. Status på høreområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Ventetiden til høreapparatsbehandling på regionens høreklinikker er fortsat faldende og antallet af patienter, der har udsigt til mere end 6 måneders ventetid til høreapparatsbehandling er ligeledes faldende..

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives hermed en status på ventetiden til høreapparatsbehandling samt en kvartalvis opgørelse over antallet af patienter, der har udsigt til at vente i mere end henholdsvis 3 og 6 måneder på høreapparatsbehandling. Ventetiden til høreapparatsbehandling på regionens offentlige høreklinikker er faldende og er medio november:

   

  OUH = 100 uger 

  SLB = 30 uger 

  SHS = 27 uger

  SVS = 46 uger

  Garantiklinikken i Sønderborg = 16 uger

   

  I forhold til antallet af patienter på venteliste fremgår det i bilag 1, at der i alt er 3.997 patienter, der har udsigt til at skulle vente i mere end 3 måneder på høreapparatsbehandling. Det fremgår også at antallet af patienter, der har udsigt til at skulle vente i mere end 6 måneder, er faldende. Således var der 3.097 patienter, der pr. 1. maj 2018 havde udsigt til at skulle vente i mere end 6 måneder. Den 1. november 2018 var det 1.564 patienter, der havde udsigt til at vente i mere end 6 måneder. 

   

  I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der afsat midler til etablering af en høreboks på  Middelfart Sygehus og en høreboks på Svendborg Sygehus. Høreboksene forventes at være klar til at tage i brug i februar 2019, og det er forventningen, at kapacitetsudvidelsen vil bidrage til, at særligt OUH kan få nedbragt ventetiden og antallet af personer på venteliste. 

   

  Henvendelse fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS)
  Den 22. oktober 2018 modtog sundhedsudvalget et brev fra PAKS, hvori der blev anført en række kritikpunkter og påstande mod Region Syddanmarks indsats i forhold til høreapparatsbehandling m.m. Svar fra formand for sundhedsudvalget fremgår i bilag 2. Som det fremgik i sagsfremstillingen til sundhedsudvalgsmødet den 23. oktober 2018, har administrationen været i dialog med PAKS i forhold til at få en opgørelse over, inden for hvilke priskategorier PAKS udleverer høreapparater. Regionen har ligeledes fremvist PAKS inden for hvilke priskategorier, regionen udleverer høreapparater. Regionen afventer fortsat at modtage denne opgørelse fra PAKS. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Til orientering.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/248
  13. Status patientrapporterede oplysninger (PRO)
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget blev i juni 2018 introduceret til anvendelsen af Patientrapporterede Oplysninger (PRO). Sundhedsudvalget orienteres om status to gange årligt, og her følger seneste status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientrapporterede oplysninger (PRO) er valgt som et af de regionale indsatsområder på sundhedsområdet i 2018 under pejlemærket ”Region Syddanmark er borgernes og patienternes region”. Sundhedsudvalget blev i juni 2018 introduceret til anvendelsen af Patientrapporterede oplysninger, og modtager en statusafrapportering 2 gange årligt.

  I denne status fokuseres på den regionale implementeringsopgave af de nationale løsninger.

   

  • Regional implementeringsopgave af PRO-løsninger
   Regionerne er ansvarlige for at implementere anvendelsen af PRO på en række indsatsområder. Indsatsområderne er aftalt nationalt igennem økonomiaftalerne, og implementeres i samtlige regioner.

   

  Status for den regionale implementering af de nationale PRO indsatsområder er beskrevet i vedlagte notat.

   

  • Nye nationale PRO-løsninger
   Den nationale PRO styregruppe mødes den 14. december 2018, og skal her vælge indsatsområder for PRO-løsninger i 2019. Der er meldt 14 forslag ind til nationale PRO-løsninger. Styregruppen prioriterer mellem forslagene på baggrund af forventet effekt for patienter, antallet af patienter, modenhed på området i forhold til at anvende PRO, samt digitaliseringsegnethed. Antallet af løsninger, der udvikles i 2019 afhænger af de valgte områders kompleksitet og modenhed, men det forventes at der vælges ca. tre nye områder.

   

  • CE mærkning
   Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at PRO-løsninger er medicinsk udstyr, og derfor skal CE-mærkes. Det er vedtaget i EU, at al medicinsk udstyr til medicinsk brug skal CE-mærkes. Formålet med CE-mærkningen er, at fabrikanter frit kan markedsføre medicinsk udstyr i EU, forudsat at udstyret opfylder eventuelle nationale krav (f.eks. sprogkrav og registrering). Markedsføring forstås bredt som ”tage i anvendelse”. CE-mærkning forudsætter, at udstyret har et højt sikkerhedsniveau, er egnet til sit formål, samt at fordelene ved at benytte udstyret ikke står i misforhold til ulemperne.

   

  Der har været flere drøftelser med Lægemiddelstyrelsen om, hvorvidt PRO-løsninger skal leve op til CE-mærkningskravet. Det er nu klart, at løsningerne skal CE-mærkes. Region Syddanmark er derfor i gang med at skabe overblik over hvordan PRO-løsningerne kan leve op til lovgivningen på området. Når afklaringen er på plads, udføres disse aktiviteter, så det sikres at vi lever op til CE-mærkningskravet. Det er en proces, der forventes at tage op imod 12 måneder.

   

  Sundhedsudvalget orienteres om status igen medio 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Til orientering.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/328
  14. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan godkendt af sundhedsudvalget:

   

  Mødeplan for 2019 på tirsdage kl. 15:00-18:00:

   

  Tirsdag, den 29. januar 2019 kl. 15-18 – Sygehus Lillebælt, Kolding

  Tirsdag, den 19. februar 2019 kl. 15-18 – i regionshuset

  Tirsdag, den 19. marts 2019 kl. 15-18 – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

  Tirsdag, den 23. april 2019 kl. 15-18 – i regionshuset (Psykiatri- og socialudvalget)

  Tirsdag, den 21. maj 2019 kl. 15-18 – Hospice Sydfyn, Svendborg

  Tirsdag, den 25. juni 2019 kl. 15-18 – i regionshuset

  Tirsdag, den 20. august 2019 kl. 15-18 – Sydvestjysk Sygehus, Grindsted

  Tirsdag, den 17. september 2019 kl. 15-18 – i regionshuset (Psykiatri- og socialudvalget)

  Mandag, den 7. oktober 2019 kl. 15-18 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

  Tirsdag, den 19. november 2019 kl. 15-18 – i regionshuset

  Tirsdag, den 10. december 2019 kl. 15-18 – OUH, Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Næste møde i sundhedsudvalget afholdes den 29. januar 2018 kl. 15.00 – 18.00 på Kolding Sygehus.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/328
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-12-2018

  Drøftelse af status angående udlevering af glukose-målere til børn med diabetes.

   

  Orientering om Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for akutmodtagelser.

   

  Orientering om status angående profil for Friklinikken i Grindsted.

   

  Orientering om midlertidig ordning i juledagene på Svendborg Sygehus i forhold til fødsler.

   

  Orientering om status for bibliotekslicenser til sygehusene, angående sundhedsfaglig litteratur.

   

  Orientering om utilsigtet hændelse angående Det Fælles Medicinkort.

   

  Villy Søvndal, Henriette Schlesinger og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 12-12-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring