Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2018pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 13. december 2018

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 13. december 2018

Mødedato
13-12-2018 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 5

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Vicky Lorenzen, F

 • Afbud
 • Henriette Schlesinger, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hf-udbydere for skoleåret 2019-20
  2. Region Syddanmarks høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023
  3. Eventuelt
  4. Næste møde
  5. Foreløbig optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2019


  Sagsnr. 18/59780
  1. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hf-udbydere for skoleåret 2019-20
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger og fagpakker på gymnasierne og hos øvrige hf-udbydere. De almene gymnasier og hf-udbydere i Region Syddanmark har indmeldt deres studieretninger og fagpakker for skoleåret 2019-20. Administrationen vurderer, at udbuddet indeholder den fornødne bredde og geografiske spredning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen. Regionsrådet skal i den forbindelse sikre, at der er sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder at udbuddet er geografisk spredt og at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.

   

  De almene gymnasier og øvrige hf-udbydere inden for de fire forpligtende samarbejder i regionen har indberettet oplysninger til regionsrådet om de stx-studieretninger og hf-fagpakker, der udbydes til skoleåret 2019-20. Oplysningerne er indmeldt i overensstemmelse med indholdet i gymnasieformen fra juni 2016, hvor antallet af mulige studieretninger blev væsentligt reduceret.

   

  Gymnasiereformen fra 2016 giver mulighed for i alt 19 forskellige stx-studieretninger fordelt på fire hovedkategorier. Der er tale om syv naturvidenskabelige studieretninger, fire samfundsvidenskabelige, fire sproglige og fire kunstneriske studieretninger.

   

  Der udbydes 18 studieretninger i Syddanmark i 2019-20. Derudover kan det konstateres, at alle gymnasier vil udbyde mindst én studieretning inden for hver af de fire hovedkategorier.

   

  I bilag 1 vises en samlet oversigt over studieretningerne på de i alt 28 almene gymnasier i Syddanmark.

   

  Den toårige hf-uddannelse blev ændret mærkbart i forbindelse med gymnasiereformen. Uddannelsen skal bl.a. være målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, og dette skal bl.a. gøres ved udbud af særlige fagpakker, der ligger på andet år og retter sig mod disse uddannelser.

   

  De syddanske hf-udbydere har indmeldt oplysninger om, hvilke fagpakker de udbyder for de elever, der starter op i august 2019. Hf-udbyderne har samtidig oplyst hvilke uddannelser/uddannelsestyper, de enkelte fagpakker vil rette sig imod. Sammenlignet med 2018 er der tale om et lidt større udbud af fagpakker for næste skoleår.

   

  I bilag 2 vises en samlet oversigt over hf-fagpakkerne hos de i alt 24 hf-udbydere i Syddanmark.

   

  Administrationens vurdering
  Det er administrationens vurdering, at der både ift. stx-studieretninger og hf-fagpakker er en stor bredde og geografisk spredning i udbuddet, og at udbuddet derigennem bidrager til at sikre et varieret uddannelsestilbud til regionens unge.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  • At gymnasiernes og hf-udbydernes udbud af studieretninger og fagpakker for skoleåret 2019-20 tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 13-12-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  2. Region Syddanmarks høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsaftalen er det overordnede og formelle udgangspunkt for samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren, særligt de praktiserende læger. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til den næste sundhedsaftale, som skal gælde for perioden 2019-2023. Regionsrådet er høringspart og derfor anmodes Udvalget for uddannelse og arbejdskraft om at bidrage til et regionalt høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kort om sundhedsaftalesamarbejdet

  Sundhedsaftalen er det overordnede og formelle udgangspunkt for det tværsektorielle sundhedssamarbejde, jf. Sundhedslovens § 205. Sundhedsaftalen omfatter samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren, herunder særligt de praktiserende læger.

   

  Sundhedsaftalen omfatter borgere i alle aldre og dækker både det somatiske og psykiatriske område. Aftalen gælder for en fireårig periode, hvor aftaleparterne samarbejder om politiske visioner og målsætninger for forskellige indsatsområder.

   

  En sundhedsaftale skal bidrage til at sikre, at borgere og patienter modtager en sammenhængende og koordineret indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for.

   

  Det er det tværsektorielle politiske udvalg, Sundhedskoordinationsudvalget, som er ansvarlig for sundhedsaftalen, herunder både udviklingen, implementeringen og opfølgningen på sundhedsaftalen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget består af politiske repræsentanter fra de 22 syddanske kommuner, Region Syddanmark og de Praktiserende Lægers Organisation, PLO Syddanmark.

   

  Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til den kommende sundhedsaftale for perioden 2019-2023. 

   

  Politiske visioner og målsætninger

  Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med den kommende sundhedsaftale at skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget peger på følgende visionsområder, hvor udvalget ønsker at gøre en særlig indsats i perioden 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalget vil:

   

  • Samarbejde om forebyggelse
   • arbejde for et røgfrit Syddanmark
   • skabe mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
   • arbejde for at færre børn og unge er overvægtige
  • arbejde for sømløse overgange
  • sikre sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

   

  De politiske visioner er udfoldet i målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioritering i sundhedsaftalesamarbejdet.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele Sundhedsaftalen 2019-2023 i en politisk (vedlagte høringsudkast) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget vil blive udarbejdet i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

   

  Politiske virkemidler

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt to virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når den kommende sundhedsaftale skal omsættes til konkrete indsatser og resultater. Det drejer sig om:

   

  • Sæt borgeren først
   Værdiskabelse for borgere og pårørende er omdrejningspunktet for sundhedsaftalesamarbejdet. Sundhedskoordinationsudvalget ønsker, at når det udvikles og implementeres indsatser i sundhedsaftalen, gøres det i tæt samarbejde med borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle.

   

  • Tænk nyt – nye samarbejdsformer
   Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at udnytte Syddanmarks styrkeposition i forhold til anvendelsen af sundhedsteknologi og telemedicin til at udvikle løsninger på fremtidens problemer, samt at se på muligheder for nye samarbejdsformer, fx fælles ledelse.

   

  Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedskoordinationsudvalget forventes den 11. december 2018, at sende det vedlagte aftaleudkast i høring. Høringssvar skal afgives senest mandag den 4. februar 2019, jf. vedlagte høringsbrev. 

   

  Regionsrådet er blandt de udpegede høringsparter. Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar, som Udvalget for uddannelse og arbejdskraft opfordres til at drøfte.

   

  Input fra Udvalget for uddannelse og arbejdskraft er særligt relevant, da Sundhedskoordinationsudvalget med den kommende aftale har en vision om at skabe en større sammenhæng mellem sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Det afspejler sig også i målsætningerne, eksempelvis vil Sundhedskoordinationsudvalget sikre, at flere unge med psykisk lidelser tager en uddannelse, og at flere somatisk, og psykisk syge fastholdes på arbejdsmarkedet. Sundhedskoordinationsudvalget vil også arbejde for, at færre børn og unge begynder at ryge samt nedbringe den mentale mistrivsel blandt børn og unge. 

   

  Sundhedskoordinationsudvalgets visioner og målsætninger vurderes at stemme godt overens med Regionsrådets ambitioner for en række områder, fx i forhold til at udvikle det nære sundhedsvæsen og budgetforlig for 2019, som blandt andet udmøntes i et rammepapir om forebyggelse og et andet om arbejdsmarkedsområdet.

   

  Da der er tale om en relativ kort høringsperiode, vil vedhæftede udkast til høringssvar løbende blive tilrettet i henhold til input fra Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Sundhedsudvalget, Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Psykiatri- og socialudvalget og i Forretningsudvalget, hvorefter det drøftes og godkendes i Regionsrådet den 28. januar 2019.

   

  Region Syddanmarks fem sygehusenheder er ligeledes høringsparter og vil afgive separate høringssvar.

   

  Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedskoordinationsudvalget vil tilrette Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af de indkomne høringssvar og vil godkende et tilrettet aftaleudkast på et møde den 24. april 2019. Herefter sendes aftalen til godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 1. juli 2019 og træder i kraft herefter.

   

  Administrationen vil kort på mødet introducere arbejdet med Sundhedsaftalen 2919-2023 og høring af denne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Udvalget for uddannelse og arbejdskraft:

   

  • Drøfter udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023, med henblik på input til et regionalt høringssvar.
  • Anbefaler Region Syddanmarks høringssvar, med udvalgets input, over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 13-12-2018

  Udvalget drøftede udkast til Sundhedsaftale 2019-2023, hvor der er mange relevante snitflader mellem uddannelses- og sundhedsområdet. Udvalget vil gerne følge udmøntningen af sundhedsaftalen og finder, at ungdomsuddannelserne er en naturlig arena for at arbejde med indsatser for at fremme unges sundhed. Udvalget vil gerne arbejde videre med konkrete initiativer inden for bl.a. mental trivsel i relation til både uddannelse og arbejdsmarked, herunder i forhold til at mindske frafaldet fra ungdomsuddannelserne. Udvalget lægger vægt på, at initiativerne ses i sammenhæng med og bygger videre på erfaringerne på allerede igangsatte trivselsaktiviteter på ungdomsuddannelserne samt øvrige initiativer på området.

  Udvalget anbefaler Region Syddanmarks høringssvar, med udvalgets input, over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/838
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 13-12-2018

  Administrationen orienterede om proces for udarbejdelse af udviklingsstrategi 2020-2023. Der er planlagt en inputfase frem til og med februar/marts 2019, hvorefter strategien udarbejdes og behandles politisk i regionsrådet. Herefter sendes den i høring ved den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, inden den sendes i ekstern høring efter sommerferien 2019.  Regionsrådet skal vedtage strategien endeligt ultimo 2019.

  De politiske udvalg, herunder Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, vil blive involveret i inputfasen. På udvalgsmødet den 7. februar 2019 drøftes input til strategien på baggrund af bl.a. en præsentation af de aktuelle udfordringsbilleder samt status på "Handlingsplan for Uddannelse og Arbejdskraft 2018-19".

   

  Formandsskabet har foretræde for Folketingets Undervisningsudvalg den 29. januar 2019 om gentænkning af grundtilskudsreglerne, som vedrører ungdomsuddannelserne.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/838
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er torsdag den 7. februar 2019 kl. 14.00 – 17.00 i regionshuset.

   

   

  Mødeplanen for resten af 2019 er:

   

   

  Torsdag den 7. marts 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 16. maj 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  (Mødet skal holdes i regionshuset, da der er møde i Miljøudvalget kl. 10.00. – 12.00)

   

  Torsdag den 29. august 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 26. september 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 21. november 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 13-12-2018

  Næste møde er torsdag den 7. februar 2019 kl. 14.00 – 17.00 i Regionshuset.

   

  Poul Andersen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/57517
  5. Foreløbig optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2019
  fold dette punkt ind Resume

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark har indmeldt deres foreløbige optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2019. På baggrund af de foreløbige kapacitetstal sammenholdt med den forventede demografiske udvikling, forventes der en vis ledig kapacitet på de almengymnasiale uddannelser flere steder i regionen til næste år. Dog er der også flere steder udfordringer.

   

  Administrationen indstiller derfor, at regionsrådet indstiller til Undervisningsministeren, at der fastlægges et kapacitetsloft på de almene gymnasier i Vejle, med henblik på at sikre opretholdelsen af et tilstrækkeligt udbud af stx og hf i de omkringliggende mere tyndt befolkede områder, og et kapacitetsloft på Esbjerg Gymnasium & HF med henblik på at udnytte den eksisterende kapacitet i Esbjerg bedst muligt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har et mål om, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver blandt andet en indsats for at sikre god tilgængelighed til ungdomsuddannelserne, herunder at der er et tilstrækkeligt udbud i hele regionen.

   

  I 2030 vil der, jf. analyser fra Danske Regioner, være 25.000 færre unge mellem 16-19 år end i 2017. Det forventes, at Region Syddanmark vil opleve, at godt hver syvende unge forsvinder. I en tid, hvor der er faldende ungdomsårgange, kan fastsættelsen af optagelseskapaciteten på de enkelte gymnasier påvirke elevgrundlaget på andre gymnasier i området og dermed grundlaget for at opretholde gymnasiale udbud i hele regionen. Region Syddanmark følger derfor løbende udviklingen på området tæt med henblik på at bidrage til dette.

   

  I medfør af optagelsesbekendtgørelsen skal regionsrådet senest den 1. februar 2019 give Undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i regionen for skoleåret 2019-2020, herunder om man i givet fald vil indstille til ministeren at fastlægge et kapacitetsloft på en eller flere almengymnasiale institutioner.

   

  Der har i 2018 været en del ledig optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark. Alle fire forpligtende samarbejder i regionen har i forbindelse med indberetningen af deres foreløbige kapacitetstal for 2019 sat kapaciteten ned. Når man sammenligner antallet af faktisk oprettede klasser i 2018 med den foreløbige kapacitet for 2019, må der dog også i 2019 forventes en vis ledig kapacitet. 

   

  Bilag 1 indeholder en oversigt over den foreløbige optagelseskapacitet i 2019. Vedlagt som bilag 2 er en gennemgang af kapacitetssituationen samt befolkningsudviklingen for Region Syddanmark generelt og for hvert af de fire forpligtende samarbejder i regionen samt en beskrivelse af den hidtidige proces i forhold til kapacitet. Administrationen har fået udarbejdet en analyse af de unges hidtidige geografiske søgemønstre til de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark i perioden 2009-2018. Analysen er vedlagt som bilag 3.

   

  Overvejelser vedrørende kapacitetsloft på de almengymnasiale institutioner i Vejle

  Administrationen har i forbindelse med behandlingen af optagelseskapaciteten for skoleåret 2019-2020 modtaget henvendelser fra Grindsted Gymnasium og Tørring Gymnasiums bestyrelser vedrørende kapacitetsloft på de almengymnasiale uddannelser i Vejle. Det Forpligtende Samarbejde i Trekantområdet samt Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasiums bestyrelser har ligeledes sendt henvendelser til Region Syddanmark. Henvendelserne er vedlagt som bilag 4 og uddybet i bilag 2.

   

  Det er administrationens vurdering, at følgende argumenter taler for et kapacitetsloft på de to almene gymnasier (Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium) i Vejle:

   

  • En analyse af Rosborgs ansøgerdata for 2016-18 viser, at et loft på 15 stx-klasser i den periode kunne have resulteret i en elevfordeling til primært Grindsted Gymnasium og Tørring Gymnasium i størrelsesordenen 16-25 elever til Grindsted og 12-24 elever til Tørring. Det vurderes på den baggrund, at et loft på Rosborg i 2019 vil give anledning til en vis fordeling af elever til de to gymnasier.
  • En analyse af Rødkildes ansøgerdata for samme periode viser, at et loft på 10 klasser i perioden 2016-18 kun i begrænset omfang ville have ført til en fordeling af elever til Grindsted og Tørring Gymnasium. Et loft på Rødkilde vurderes dog at være en nødvendig forudsætning for at et loft på Rosborg vil få den ønskede virkning, fordi et loft på Rødkilde vil modvirke, at ansøgere blot flyttes fra et bygymnasium (Rosborg) til et andet (Rødkilde), og fordi loftet forventes at bidrage til at modvirke at fordelte elever ved senere lejlighed skulle søge ind på Rødkilde Gymnasium.
  • Et kapacitetsloft forventes at kunne bidrage til at understøtte en fortsat opretholdelse af stx udbuddene i hhv. Tørring og Grindsted til gavn for flertallet af unge borgere i områderne i og omkring de to byer.
  • Et kapacitetsloft i Vejle af den føromtalte størrelse må fortsat forventes at give de to gymnasier tilstrækkeligt elevgrundlag til at opretholde det brede udbud af studieretninger og valgfag.

   

  Det er administrationens vurdering at følgende argumenter taler imod et kapacitetsloft på de almengymnasiale uddannelser i Vejle:

   

  • Et kapacitetsloft vil begrænse det frie uddannelsesvalg og medføre, at nogle ansøgere ikke vil få opfyldt deres ansøgte 1. prioritet.
  • Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium har et bredt udbud af studieretninger og valgfag, så ansøgerne vil ikke nødvendigvis have de samme valgmuligheder, hvis de fordeles til andre institutioner.

   

  Det bemærkes, at der forventes en lille stigning i elevgrundlaget til stx i både Vejle, Billund og Hedensted i 2019, som også kan medføre en lille stigning i søgningen til Grindsted Gymnasium og Tørring Gymnasium, og derved bidrage til flere førsteprioritetsansøgere på de to skoler. Denne stigning vil dog muligvis blive opvejet af et fald i ansøgerantallet som konsekvens af de nye adgangskrav til stx, som træder i kraft i 2019.

   

  Samlet set vurderer administrationen, at det af hensyn til at opretholde et tilstrækkeligt udbud i Grindsted og Tørring vil være hensigtsmæssigt at indstille til ministeren, at der fastlægges et kapacitetsloft på Rosborg Gymnasium på 15 stx-klasser samt et loft på Rødkilde Gymnasium på 10 stx-klasser gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

   

  Overvejelser vedrørende kapacitetsloft på Esbjerg Gymnasium

  Administrationen har noteret sig, at Esbjerg Gymnasium har valgt at hæve sin foreløbige optagelseskapacitet på hf for 2019 fra 3 til 4 klasser. Administrationen bemærker, at der i 2018 var ledig kapacitet på hf i Esbjerg på tre klasser (alle på VUC Vest). Der forventes også ledig kapacitet i 2019 samtidig med, at der forventes ledig kapacitet på hf på Ribe Katedralskole i 2019.

   

  Regionsrådet valgte tidligere på året ikke at støtte Rybners anmodning om en positiv indstilling vedrørende en permanentgørelse af et udbud af hf, idet regionsrådet bl.a. vurderede, at elevgrundlaget for hf i Esbjerg forventes at falde yderligere. Undervisningsministeren har imidlertid besluttet at forlænge udbuddet af hf på Rybners i to år.

   

  Det er administrationens vurdering at følgende argumenter taler for et kapacitetsloft på Esbjerg Gymnasium:

   

  • Der er tilstrækkelig med kapacitet på hf i Esbjerg og det omkringliggende udbud i Ribe.
  • Det forventes, at elevgrundlaget for hf udbyderne i Esbjerg er faldende. Dels på grund af faldende elevgrundlag i Sydvestjylland. Og dels på grund af de nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser som træder i kraft fra 2019. Ifølge Undervisningsministeriets beregninger fra 2016 vil det særligt have betydning for ansøgerne til hf. I Esbjerg opfyldte 30 pct. af ansøgerne til hf i 2016 ikke adgangskravene, som træder i kraft i 2019.

   

  Det er administrationens vurdering, at følgende argumenter taler imod et kapacitetsloft på Esbjerg Gymnasium:

  • Et kapacitetsloft vil begrænse det frie uddannelsesvalg og medføre, at nogle ansøgere ikke vil få opfyldt deres ansøgte 1. prioritet, herunder at nogle ansøgere flyttes fra ét udbud af hf i Esbjerg til et andet udbud i Esbjerg.

   

  Det er på den baggrund administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at indstille til ministeren, at der fastlægges et kapacitetsloft på 3 hf-klasser på Esbjerg Gymnasium gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

   

  Overvejelser vedrørende kapacitetsloft i Sønderjylland og på Fyn

  Det er administrationens vurdering, at det, jf. bilag 2, ikke vil være relevant med kapacitetsstyring fra regionsrådets side i forhold til skoleåret 2019-2020.

   

  Proces frem mod indberetningen til Undervisningsministeriet

  De fremlagte kapacitetstal er som nævnt foreløbige, da institutionerne i de fire forpligtende samarbejder først skal foretage den endelige indberetning af næste skoleårs optagelseskapacitet til regionsrådet senest den 15. december 2018. Der forventes ikke væsentlige ændringer i de endelige kapacitetstal sammenholdt med de foreløbige kapacitetstal.

   

  Sagen behandles i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 13. december 2018 på baggrund af de foreløbige kapacitetstal.

   

  De endelige kapacitetstal samt udkast til brev til ministeriet med de endelige tal samt evt. anmodning om kapacitetsbegrænsninger vil være vedlagt, når sagen behandles i forretningsudvalget og regionsrådet i januar 2019. Her vil kapacitetstallene for de erhvervsrettede gymnasier også indgå, da de også skal indberettes til ministeriet med frist den 1. februar 2019, men ligger uden for regionsrådets opgaver i forhold til kapacitetsstyring.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft vil blive skriftligt orienteret om de endelige tal i januar 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regionsrådet indstiller til Undervisningsministeren, at der lægges et loft på 15 stx-klasser på optagelseskapaciteten for Rosborg Gymnasium gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

  At regionsrådet indstiller til Undervisningsministeren, at der lægges et kapacitetsloft på 10 stx-klasser på Rødkilde Gymnasium gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

  At regionsrådet indstiller til Undervisningsministeren, at der lægges et kapacitetsloft på 3 hf-klasser på Esbjerg Gymnasium gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

  At de øvrige foreløbige, indmeldte optagelsestal tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 13-12-2018

  Udvalget anbefaler,

  At regionsrådet indstiller til Undervisningsministeren, at der lægges et loft på 15 stx-klasser på optagelseskapaciteten for Rosborg Gymnasium gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

  At regionsrådet indstiller til Undervisningsministeren, at der lægges et kapacitetsloft på 10 stx-klasser på Rødkilde Gymnasium gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

  At de øvrige foreløbige, indmeldte kapacitetstal tages til efterretning.

  Esbjerg Gymnasium har forud for udvalgsmødet meddelt, at deres optagelseskapacitet i 2019 fastsættes til 3 hf-klasser mod de 4, der var meldt foreløbigt ind, hvorfor indstillingen om et kapacitetsloft på 3 hf-klasser bortfalder. Gymnasiets henvendelse er vedlagt referatet.

  Udvalget vil i øvrigt løbende følge udviklingen fra 2019, herunder om der er behov for at tilpasse kapaciteten. 

  Til forretningsudvalgets og regionsrådets behandling forelægges forslag til brev til undervisningsministeren med en indberetning af de endelige tal for optagelseskapaciteten for skoleåret 2019-2020, samt en anmodning om, at der lægges et kapacitetsloft på hhv. 15 stx-klasser og 10 stx-klasser på Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 17-12-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring