Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og Innovationsudvalget - Referat - 10. januar 2019

Anlægs- og Innovationsudvalget - Referat - 10. januar 2019

Mødedato
10-01-2019 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 6

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Pia Tørving, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Det færdiggjorte optimerede projektgrundlag for Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnittene (DP04) på Nyt OUH
  2. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2019
  3. Status på innovationsstrategien
  4. Diskussionsoplæg angående ny digitaliseringsstrategi
  5. Demens og innovative teknologier på plejehjem (DEMANTEC) på tværs af den dansk-tyske grænse
  6. Partnerskab om Sundhed, Kultur og Natur
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt
  9. LUKKET PUNKT, Center


  Sagsnr. 18/43192
  1. Det færdiggjorte optimerede projektgrundlag for Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnittene (DP04) på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 24. september 2018 den endelige kontrakt med den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera om byggeriet af de to store delprojekter af Nyt OUH - Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnittene (DP04). Samtidig meddeltes anlægsbevilling på i alt 2,9 mia. kr. til gennemførelsen af de to delprojekter.

   

  Herefter har totalentreprenøren udarbejdet det færdiggjorte optimerede projektgrundlag, som hermed forelægges regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 24. september 2018 den endelige kontrakt med den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera om byggeriet af de to store delprojekter af Nyt OUH - Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnittene (DP04). Samtidig meddeltes anlægsbevilling på i alt 2,9 mia. kr. til gennemførelsen af de to delprojekter. Det fremgik af sagsfremstillingen, at regionrådet i januar 2019 vil blive forelagt et samlet projektgrundlag til godkendelse.

   

  I det vedlagte notat gennemgås det færdiggjorte optimerede projektgrundlags væsentlige elementer. Der er ikke foretaget nye optimeringstiltag siden september 2018. Notatet indeholder en samlet vurdering af, hvordan projektgrundlaget lever op til de opstillede krav til projektet.

   

  Styregruppen anbefaler på baggrund af projektorganisationens og bygherrerådgivers gennemgang og vurdering af materialet, at regionsrådet godkender det færdiggjorte optimerede projektgrundlag med de bemærkninger, der fremgår af vedlagte notat.

   

  Videre proces
  Efter godkendelsen og udarbejdelse af for- og hovedprojekt overgår delprojekterne til udførelsesfasen, og der forventes opstart af byggeriet i juli 2019.

   

  Det politiske beslutningsgrundlag for implementeringen af de to delprojekter er dermed på plads. Såfremt der opstår uventede udfordringer, vil disse naturligvis blive forelagt politisk.

  Regionsrådet vil løbende blive holdt orienteret om status på delprojekterne gennem de kvartalsvise rapporteringer for det samlede Nyt OUH-projekt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indstillinger i vedlagte notat godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 10-01-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Det Færdiggjorte Optimerede Projektgrundlag for DP03 (Vidensaksen) og DP04 (Behandlings- og sengeafsnit) godkendes som grundlag for den videre projektering af de to delprojekter.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/60932
  2. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2019
  fold dette punkt ind Resume

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2019 på 14,37 mio. kr. forelægges til regionsrådets godkendelse. Endvidere er det muligt at fremrykke projekter vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse på i alt 68,5 mio. kr. til 2019. Herved kan frigøres en del af det nødvendige råderum på centrale rammer i 2022-2024 til finansiering af flytteudgifter m.v. ved ibrugtagningen af Nyt OUH. Dette indstilles også til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har regionens bygningsafdeling foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på at udmønte puljen for 2019. Den ordinære pulje udgør 30 mio. kr., men er i 2019 reduceret til 14,37 mio. kr. med baggrund i tidligere års fremrykninger på området. Regionens bygninger på sundhedsområdet udgør ca. 933.320 m².

   

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der i henhold til gældende retningslinjer fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer, således at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav m.v. Retningslinjerne for arbejdet med den systematiske vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm fremgår af ”Oplæg til organisering af udvendig vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm”, som er godkendt af regionsrådet i februar 2007.

   

  På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2019. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således:

   

  2019

  Pulje, udvendig bygningsvedligeholdelse

  Mio. kr.

  Almindelig bygningsvedligeholdelse

  7,00

  Større vedligeholdelsesprojekter

  6,00

  Uforudseelige udgifter & 5-års eftersyn

  1,37

  I alt

  14,37

   

   

  Større vedligeholdelsesprojekter omfatter fortsættelsen af to tagrenoveringsprojekter på sygehusene i henholdsvis Svendborg på 1,5 mio. kr. og Kolding på 1,5 mio. kr. samt fortsættelsen af udskiftningen af gamle vinduer på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg til 3 mio. kr. 

   

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 90 % af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2019.

   

  I 2018 er der dog indgået aftale med Odense Universitetshospital om håndteringen af den løbende opsparing til dækning af flytterelaterede udgifter forbundet med ibrugtagningen af Nyt OUH. Aftalen indebærer, at OUH i perioden 2018-2021 skal opspare ca. 135 mio. kr., der skal stilles til disposition for sygehuset ved indflytningen i 2022-2024.

   

  Udgifterne til flytningen skal håndteres inden for regionens ét-årige udgiftslofter og nødvendiggør derfor en ændret periodisering på centrale rammer. Med andre ord medfører flytningen behov for at fremrykke andre udgifter til perioden 2019-2021, herunder f.eks. udgifter til udvendig bygningsvedligehold, for at sikre råderum til flytteudgifter i 2022-2024 samt evt. uforudsete udgifter i forbindelse hermed.

   

  Med henblik på at understøtte den langsigtede økonomiske planlægning i relation til ibrugtagningen af Nyt OUH vil der i 2019 og efterfølgende år blive fremlagt sager, der fremrykker udgifter på centrale rammer og derigennem sikrer råderum til håndteringen af flytteudgifterne i flytteperioden for Nyt OUH, samt sikrer en høj genanvendelsesgrad vedr. apparatur m.v.

   

  Som en del af denne strategi er det muligt at fremrykke større vedligeholdelsesprojekter vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse for i alt 68,5 mio.kr. fra overslagsårene til 2019. Herved er det muligt at udskifte vinduer på både sygehuset i Kolding og Vejle, og at udvide projektet vedrørende vinduesudskiftning på sygehuset i Sønderborg. Endvidere kan tagudskiftningsprojektet på sygehuset i Svendborg udvides, og vinduer på sygehuset kan udskiftes. Afslutningsvis kan taget på psykiatrien i Svendborg også renoveres. Samtidig reduceres rammen til udvendig vedligehold med det samme beløb i årene omkring flytning til Nyt OUH.

   

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af de samlede, prioriterede større og almindelige vedligeholdelsesprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udmøntningen af puljen på 14,37 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2019 godkendes.

   

  At der fremrykkes projekter for 68,5 mio. kr. i 2019, finansieret af den løbende opsparing i perioden 2019-2021 til dækning af flytteudgifter ved ibrugtagning af Nyt OUH.

   

  At rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres med samme beløb i årene omkring indflytningen til finansiering af flytteudgifterne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 10-01-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/30725
  3. Status på innovationsstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen giver en status på Region Syddanmarks innovationsstrategi med fokus på de aktiviteter, der er iværksat for at understøtte og bidrage til implementeringen af strategien. Innovationsstrategien udgør en samlet strategisk ramme for sundhedsinnovation på tværs af driftsenheder, afdelinger og stabe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog i august 2017 innovationsstrategien som samlet strategisk ramme for sundhedsinnovation på tværs af driftsenheder, afdelinger og stabe.

   

  Det overordnede formål med strategien er at styrke mulighederne for, at sygehuse og sociale centre kan anvende innovation som drivkraft i arbejdet at skabe bedre ydelser og services til borgerne. Strategien har 5 temaer:

   

  • Sammenhæng
  • Medicin
  • Data og digitalisering som grundlag for innovation
  • Patientoplevet værdi og kvalitet
  • Effektivisering.

   

  Innovationsstrategien tager udgangspunkt i de pejlemærker som regionsrådet i Region Syddanmark vedtog i november 2016 for regionens samlede virksomhed. Et af pejlemærkerne er, at ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling”. Herudover er en implementeringsplan for innovationsstrategien en af 19 særlige indsatser i 2018 i Sundhedsplanen.

   

  Sagen redegør for de aktiviteter, der er iværksat for at understøtte og bidrage til implementeringen af strategien.

   

  Aktiviteter og status
  Første element i implementeringen af strategien var en kortlægning af eksisterende innovationsaktiviteter på sygehusene, øvrige driftsenheder og i relevante stabsafdelinger med formålet at skabe overblik over, hvad der allerede er i gang inden for strategiens temaer.

   

  Overordnet set viste kortlægningen, at der pågår mange og væsentlige initiativer, der bidrager til at udmønte innovationsstrategien. Udvalgte eksempler: Test af fremtidens patientstue til Nyt OUH (Nyt OUH/OUH), wayfinding (Sydvestjysk Sygehus), videokonsultationer i psykiatrien (Psykiatrisygehuset/Telepsykiatrisk Center), logistikrobotter (Sygehus Sønderjylland), nedbringelse af antallet af børn der bedøves før scanning (Sygehus Lillebælt), sunde borgere på socialområdet (Social).

   

  Samtidig er der initiativer, der overlapper forskellige temaer, som eksempelvis den Syddanske Forbedringsmodel, der blandt andet bidrager til effektivisering og patientoplevet værdi og kvalitet

   

  Initiativerne igangsættes typisk lokalt på baggrund af lokale behov. Kortlægningen viste således også, at der ikke var en systematisk koordinering på tværs af regionens enheder omkring hvilke områder, der prioriteres, vurdering af fælles behov samt struktur for deling af viden fra de enkelte indsatser. For at understøtte vidensdeling på tværs af regionen er der på regionens intranet lavet en oversigt over initiativerne.

   

  Dette gav anledning til efterfølgende temadrøftelser i 2018 på tværs af sygehusenhederne og socialområdet (i koncernledelsesforum), hvor en række emner i relation hertil blev drøftet. Det drejer sig blandt andet om følgende:

   

  • Hvordan sikres en højere grad af fælles koordinering?
  • Hvilke rammer skal der være for understøttelse af offentlig-privat innovation i Region Syddanmark?
  • Behov for kompetenceudvikling
  • Kortlægning af hvilke innovationsbehov driftsenhederne har
  • Finansieringsmuligheder.

   

  Baseret på drøftelserne af ovenstående emner er der nu igangsat følgende indsatser, der skal bidrage til implementeringen af strategien:

   

  Der er etableret en regional innovationsgruppe, som er en tværgående gruppe på tværs af sygehuse, socialområdet og relevante afdelinger, der blandt andet skal understøtte den tværgående koordinering af innovationsaktiviteter, sikre vidensdeling, udbredelse af fælles løsninger, sikre opsamling af behov fra klinikken med videre. Odense Universitetshospital har formandskabet.

  En proces med sygehusene hvor det lokale setup til håndtering af innovation og offentlig-privat samarbejde skal drøftes på dialogmøder med sygehusene.

   

  Der udarbejdes oplæg til program for kompetenceudvikling. Syddansk Sundhedsinnovation udarbejder oplæg til kompetenceudvikling af det kliniske personale med henblik på læring om innovation herunder brugerinddragelse og innovationsmetoder.

  Sygehusenes innovationsbehov er kortlagt og overgivet til den regionale innovationsgruppe, hvor det kortlagte materiale er bearbejdet og indgår som baggrund for gruppens videre arbejde. Med innovationsbehov forstås konkrete problemstillinger, som sygehusene efterspørger innovative løsninger på.

  Med budget 2019 er der etableret en implementerings- og innovationspulje på 10 mio. kr., der kan understøtte strategien på tværs af regionen inden for digitaliseringsområdet.

   

  Udover ovenstående indsatser er der skabt rammer for, at sygehusene og stabe kan benytte sig af Syddansk Sundhedsinnovations kompetencer til at bistå med konkrete innovationsaktiviteter i et niveau af samlet ca. 5.000 timer pr. år. I 2018 har det været muligt for sygehusene at anvende ca. 1.000 timer pr. sygehus. I bilag findes eksempler på konkrete innovationsaktiviteter, som har været gennemført på sygehusene.

   

  Endelig er der på digitaliseringsområdet nedsat 4 arbejdsgrupper, der skal fokusere på digital innovation inden for henholdsvis kliniske processer, administrative processer, robotteknologi samt velfærdsteknologi med henblik på at identificere behov, samarbejde om fælles løsninger på tværs og udbredelse af de bedste løsninger. Medlemmerne her er repræsentanter fra sygehusene og relevante stabe.

   

  Sagen forelægges for anlægs- og innovationsudvalget og digitaliseringsudvalget.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 10-01-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  4. Diskussionsoplæg angående ny digitaliseringsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  En ny digitaliseringsstrategi for Region Syddanmark er under udarbejdelse. Strategien tager afsæt i igangværende initiativer på området og definerer desuden fem temaer, som sammen med videreførelse af allerede igangsatte initiativer danner rammer for det fremtidige digitaliseringsarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i juni 2016 Tillæg til den reviderede Sundheds-it strategi (2015).

   

  I henhold til tillægget er der anskaffet en række infrastrukturelementer,

  sikkerhedsløsninger, tilpasninger af eksisterende løsninger m.v. Nogle af disse løsninger er implementeret, andre er stadig på vej eller under implementering.

   

  De næste tre år vil altså være præget af, at regionen skal tage nye store fælles IT-systemer i brug. Det vurderes alligevel nødvendigt at formulere en digitaliseringsstrategi for de næste tre år

   

  Det skyldes:

  • Patienter og borgere efterspørger, at digitale løsninger i højere grad kan anvendes ved deres kontakt med sundhedsvæsenet. Løsninger der gør, at de selv kan booke aftaler, at de kan få en konsultation med klinisk personale uden at skulle tage til sygehuset, at de kan få hurtigt overblik over aftaler og informationsmateriale.

   

  • Ny teknologi brager fremad med robotløsninger og anvendelse af ”kunstig intelligens”. Løsninger, der kan hjælpe med at gøre det daglige arbejde med dokumentation og kommunikation lettere for personalet i sundhedsvæsenet.

   

  • Eksisterende løsninger skal fortsat vedligeholdes og udvikles – det gælder både de borgerrettede løsninger og de løsninger, der først og fremmest er personalets arbejdsredskaber.

   

  • IT sikkerhed skal fortsat være i fokus, så borgere og patienter kan være sikre på, at deres data ikke ødelægges, forvanskes eller misbruges. Samtidig skal alle vitale IT-systemer og IT-infrastruktur sikres mod nedbrud.

   

  Digitaliseringsudvalget har haft en indledende drøftelse af den kommende digitaliseringsstrategi på møde i december 2018.

   

  Digitaliseringsudvalget har fremhævet, at selv om der i en kommende strategi skal arbejdes med borgerrettede løsninger, er det væsentligt at digitale kontakter og digitale muligheder ikke står alene i forhold til mødet med den enkelte patient og borger.  Der er - også set i lyset af digitaliseringens muligheder - behov for arbejde for mere lighed i sundhed.

   

  Digitaliseringsudvalget har endvidere fremhævet, at der bør være opmærksomhed på medarbejdernes trivsel i en digital hverdag. Det skal oplyses, at Hovedudvalget netop drøftede dette forhold på seminar i oktober 2018, og at emnet, jf. budgetaftalen, vil indgå i regionsrådets drøftelse med Hovedudvalget i marts 2019.

   

  Herudover lagde digitaliseringsudvalget vægt på, at der skal være tryghed i forhold beskyttelse af borgerens data.

   

  Digitaliseringsudvalgets drøftelser og opmærksomhedspunkter er indarbejdet i vedlagte diskussionsoplæg til ny digitaliseringsstrategi.

   

  De økonomiske investeringsrammer for digitaliseringsstrategien er - med de nuværende budgetforudsætninger i perioden 2019-2021 - ca. 60-70 mio. kr.

   

  Hertil kommer at regionsrådet med budgetforlig for 2019 har afsat 10 mio. kr. i implementering- og innovationspulje. Puljen skal bruges til såvel deciderede telemedicinske løsninger som udbredelse af andre digitale løsninger, der giver bedre arbejdsgange. Puljen kan også understøtte nye projekter på tværs af sygehusene.

   

  Digitaliseringsudvalget gav på mødet i december 2018 endvidere opbakning til, at arbejdet med den nye digitaliseringsstrategi organiseres under fem temaer, som hver især udmøntes i en række konkrete initiativer. For hvert tema reserveres midler til finansiering af initiativer i strategiperioden. 

   

   

  Tema

  Eksempler på initiativer

  Økonomi

  Borgeren - Ret til og mulighed for digital kontakt til sundhedsvæsnet

  Udbredelse af Mit Forløb/telemedicin

  Digital selvbooking

  Implementering af aftaleoversigt og oversigt over stamdata

  Investeringsramme 10,0 mio. kr.

   

  Implementeringsramme 5 mio. kr.

  Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange

  Strategi for logistikområdet incl. infrastruktur

  Pulje til automatisering, kunstig intelligens m.v.

  Investeringsramme 30,0 mio. kr.

   

  Implementeringsramme 5 mio. kr.

  Tværsektorielle løsninger og viden på tværs

  Tværsektoriel prædiktionsløsning

  Udbredelse af Genoptraen.dk

  Udbredelse af KOL-projektet

  Telemedicinsk udskrivningspakke

  Investeringsramme 10,0 mio. kr.

  IT-sikkerhed, data og digitale kompetencer

  Styrkelse af digitale kompetencer

  Medarbejderpolitik/retningslinjer

  Cybersikkerhedsstrategi

  Cloudstrategi

  Open Source Strategi

  Investeringsramme 10,0 mio. kr.

  IT-landskab, principper, ejerskab og styring

  Infrastrukturstrategi

  Datastrategi

  Porteføljestyring

  ”Bæredygtighedspakke”

  Afholdes inden for driftsrammerne

   

  Temaerne er nærmere beskrevet i vedlagte diskussionsoplæg. Der er herudover vedlagt en oversigt over foreslåede initiativer

   

  Tidsplan:

   

  Handling

  Udvalg

  Tidspunkt

  Behandling af foreløbige temaer

  Digitaliseringsudvalget

  December 2018

  Drøftelse af oplæg til strategi og skitser til indsatser

  Anlægs- og innovationsudvalget

  Digitaliseringsudvalget

  Psykiatri- og socialudvalget

  Sundhedsudvalget

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen

  Januar 2019

  Behandling af forslag til strategien

  Digitaliseringsudvalget

  Februar 2019

  Indstilling om godkendelse af strategien

  Forretningsudvalget

  Februar 2019

  Godkendelse af strategien

  Regionsrådet

  Februar 2019

   

  Ud over ovennævnte politiske tidsplan, vil der være administrative drøftelser i Udvalg for Sundheds-it, Koncernledelsesforum og i Hovedudvalget.

   

  For en række af de foreslåede initiativer lægges herudover op til bruger/borgerinddragelse og MED inddragelse. Dette vil ske i forbindelse med den konkrete realisering af initiativerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 10-01-2019

  Drøftet. Udvalgets input inddrages i det videre arbejde.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/40869
  5. Demens og innovative teknologier på plejehjem (DEMANTEC) på tværs af den dansk-tyske grænse
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen afrapporterer Interreg-projektet DEMANTEC, der er under afslutning. Projektet har fokus på velfærdsteknologiske løsninger til demente og er gennemført i et samarbejde mellem danske og tyske partnere. Udvalget får på mødet en præsentation af projektets væsentligste resultater og læringspunkter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Baggrund
  DEMANTEC-projektet tager udgangspunkt i nogle af de vigtigste samfundsøkonomiske udfordringer, som vi har i dag herunder den demografiske ændring, mangel på fagligt uddannet plejepersonale og det stadig voksende antal mennesker, som har flere sygdomme og samtidig brug for omsorg og individuel pleje af høj kvalitet.

   

  Her er demens en særlig sygdom, som stadig ikke kan helbredes. I Tyskland bor der ca. 1,5 mio. mennesker med demens (i Slesvig-Holsten over 53.000) og i Danmark mere end 85.000. Samtidig oplever man en stigende mangel på uddannet fagpersonale med særlige kompetencer til at sikre demensramtes livskvalitet.

   

  Interreg 5A Deutschland-Danmark projektet DEMANTEC er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Syddansk Vækstforum, med i alt 2.539.179 Euro. Projektet løber fra den 1. marts 2016 til den 28. februar 2019.

   

  Formål
  I projektet er undersøgt, hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte demente borgere, med hensyn til pleje, omsorg og selvstændighed med det overordnede formål at øge livskvaliteten for den demensramte og deres pårørende. Projektet har følgende fire udviklingsspor:

   

  • Udvikling og implementering af nye (produkt)løsninger i sundhedssektoren
  • Netværk af danske og tyske virksomheder i sundhedssektoren
  • Forbedring af plejebetingelserne i plejehjem
  • Udvikling af nye (efter)uddannelsestiltag for plejepersonale.

   

  Forløb
  Projektet er udført igennem en række arbejdspakker i et samarbejde mellem tyske og danske plejecentre, virksomheder, forsknings- og undervisningsmiljøer. Der er 10 partnere og over 20 netværkspartnere tilknyttet projektet. Blandt de danske partnere er der to virksomheder, Life-Partners og IntelligentCARE, Welfare Tech, Plejecentre Grønningen/ Aabenraa Kommune, Professionshøjskolen Absalon og Syddansk Sundhedsinnovation. På den tyske side er der tilknyttet Fachhochschule Flensburg, Gesundheitsregion Nord, og to tyske plejehjem Gotthard-und-Anna-Hansen Stift/ DIAKO og Pflegezentrum Techau.

   

  Klyngeorganisationen Welfare Tech er ansvarlig for netværksaktiviteter med fokus på virksomheders muligheder for dansk-tysk samarbejde inden for demens, aldring og teknologibaseret pleje.

   

  Syddansk sundhedsinnovation er ansvarlig for test og implementering af to teknologier til demente på danske og tyske plejehjem. Der blev testet to teknologier i projektperioden, Life-Manager fra virksomheden Life-Partners, som er en kommunikationsplatform til strukturering og deling af informationer blandt personale, borgere og pårørende. Derudover blev produktet IntelligentCARE fra virksomheden med samme navn testet, IntelligentCARE er intelligente trådløse kalde- og låsesystemer. 

   

  Resultater
  Projektet har over en periode af 3 år givet interessante indsigter og konkrete resultater, som virksomheder og plejecentre/ kommuner kan bruge i fremtiden, når der skal implementeres teknologi i tilknytning til demente. Projektet har også givet mange læringer i forhold det tværregionale og tværfaglige samarbejde. Endvidere har projektet givet virksomhederne, der har været partnere eller netværkspartnere en dybere forståelse og adgang til det tyske marked bl.a. ved hjælp af de test, der blev foretaget og de netværksevents, der er blevet organiseret.

   

  Syddansk Sundhedsinnovation har testet to velfærdsteknologier og udviklet en guide/vejviser til implementering af velfærdsteknologi i samarbejde med danske virksomheder og plejecentre på tværs af den dansk-tyske grænse. Denne guide skal være med til at sikre en succesfuld og bæredygtig implementering.

   

  Ifølge denne guide kan det eksempelvis konstateres, at selve implementeringen, det vil sige opsætning og anvendelse af teknologien udgør kun en forholdsvis lille del af hele forløbet. God planlægning og relationsdannelse, det rigtige match mellem teknologi og behov samt brugerdreven og behovsdreven processtyring hjælper med at sikre, at teknologien kan blive integreret i praksis i sidste ende.

   

  Implementeringsguiden og øvrige resultater er blevet præsenteret den 28. november 2018 på projektets afslutningskonference ved Fachhochschule Flensburg.

   

  Perspektiver
  Projektets proces og resultater ses som meget værdifulde både for virksomheder, regioner, kommuner og undervisningsinstitutioner, der eksempelvis kan anvende implementeringsguiden, efteruddannelsesforløb og de indsigter, projektet har kastet lys over.

   

  Projektet har samlet en stor mængde af data og analyser i forhold til eksempelvis den demente borgers behov og oplevelse på plejehjem, arbejdsgange og ledelse, det velfærdsteknologiske marked (Tyskland/ Danmark), og tværsektorielt (offentligt/ privat) og tværregionalt samarbejde.

   

  Dette er grundlaget for at undersøge fremtidige muligheder i forhold til udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi til demente i sundhedsvæsenet.

   

  På mødet præsenteres udvalget for projektets resultater og perspektiver samt ”Go-to-Guide” for implementering af velfærdsteknologi i tilknytning til demente. Præsentationen gives af Lise Ringkvist, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 10-01-2019

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/60215
  6. Partnerskab om Sundhed, Kultur og Natur
  fold dette punkt ind Resume

  Den nye regionale udviklingsstrategi giver mulighed for at nytænke innovationsindsatsen i et samspil mellem sundhed og regional udvikling. Det foreslås at afsætte midler til et forprojekt i et tværgående samarbejde mellem Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde og Regional Udvikling til at afdække eksisterende aktiviteter og viden samt udvikle og afprøve koncepter i samarbejde med eksterne aktører. Indsatsen vil bidrage til arbejdet med FNs Verdensmål 3 om sundhed ved at sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle aldersgrupper.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I de kommende år bliver der markant flere ældre, medens den erhvervsaktive del af befolkningen falder. Flere ældre betyder også, at der kommer væsentlig flere mennesker med kroniske sygdomme og flere multisyge. Samtidigt er der tale om en stigning i antallet af borgere, der bliver psykisk sårbare. Med andre ord vil flere borgere få brug for behandling, pleje og rehabilitering, samtidigt med at det økonomiske råderum er begrænset.

   

  Den demografiske udvikling udgør en betydelig trussel mod alle samfundslag og samfundsmodeller, hvorfor der stås foran en omfattende kursændring i forhold til sygdomsforebyggelse i praksis. I forhold til den ældre del af befolkningen skal der være fokus på en aktiv og sund aldring, hvor mestring af egen sygdom sættes i højsædet. Men for såvel unge som ældre kræves der både livsstilsændringer og adfærdsændringer.

   

  Region Syddanmarks Sundhedsprofil 2017 viser, at der inden for alle aldersgrupper fra 16 år og op ses en stigning i antallet af mennesker, der er stillesiddende i fritiden, således at det nu er oppe på 41,7%. Samtidig ligger antallet af svært overvægtige på 13,2%. Det kan ligeledes konstateres, at der er tale om en stigning i antallet af mennesker med kroniske sygdomme samt længerevarende psykiske lidelser. Samtidig er andelen af mænd og kvinder, der føler sig nervøse eller stressede stigende over tid.

   

  I regi af Sundhedsaftalen 2019-23, som forventes endeligt godkendt medio 2019, er regionen, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende læger enige om en række målsætninger og virkemidler for at fremme den syddanske sundhed. Der er bl.a. fokus på forebyggelse og herunder et særligt fokus på mental trivsel og reduktion i antallet af børn og unge med overvægt. Ligeledes er der fokus på sømløse overgange og en reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser blandt regionens ældre borgere. Forebyggelige indlæggelser er ofte bl.a. forbundet med ensomhed.

   

  Flere af de udfordringer, der bør arbejdes med, kan ikke løses af hverken sygehusene eller de forebyggende medarbejdere i kommunerne alene, men vil kræve et tæt samarbejde med foreninger og frivillige i lokalområdet og på tværs af sundhed, kultur og natur. Der er behov for radikale ændringer af menneskers levevis og livsstil med henblik på at forbedre den samlede sundhed og livskvalitet såvel fysisk som mentalt.

   

  Den nye regionale udviklingsstrategi giver mulighed for at nytænke innovationsindsatsen i et samspil mellem sundhed og regional udvikling. Innovation på sundhedsområdet handler også om at inddrage civilsamfundet i et samarbejde på tværs af sundhed, kultur og natur med henblik på at styrke indsatsen for at give borgerne mulighed for et aktivt og sundt liv. Dermed bidrager det til FN's Verdensmål 3 om at sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle aldersgrupper.

   

  For at udvikle indsatsen foreslås det at afsætte midler til et forprojekt i et tværgående samarbejde mellem Afdelingen for tværsektorielt samarbejde og Regional Udvikling samt Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik og Designskolen. Forprojektet skal afdække eksisterende aktiviteter og viden for at forbedre sundhed og livskvalitet på tværs af sundhed, idræt, kultur og natur. Det skal derudover udvikle og afprøve koncepter og metoder til evt. senere udbredelse i samarbejde med eksterne aktører med henblik på at styrke "empowerment" ("selvstændiggørelse") af borgere i alle aldersgrupper og skabe gode rammer for borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

   

  Det planlægges på baggrund af forprojektet at søge eksterne fonde til det senere projekt, som forventes at involvere flere kommuner, SDSI, frivillige organisationer m.fl.

   

  Inden for Regional Udviklings eksisterende ramme til øvrige udgifter i 2018 vil der kunne anvendes midler til modning af nye initiativer, der kan understøtte Regional Udviklings forventede nye rolle. På den baggrund foreslås forprojektet igangsat og finansieret inden for eksisterende rammer.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 10-01-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/329
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende møder for 2019 er godkendt af anlægs- og innovationsudvalget:

   

  Møderne afholdes torsdage, hvor intet andet er anført. Tidspunktet er henholdsvis kl. 14-17 og

  15-18.

   

  • Torsdag den 28. februar 2019 – kl. 14-17 – OUH
  • Torsdag den 21. marts 2019 – kl. 15-18
  • Torsdag den 2. maj 2019 – kl. 14-17 (Evt. uddeling af Frivillighedspris) - Sundhedscenter Kolding
  • Torsdag den 6. juni 2019 – kl. 15-18
  • Torsdag den 27. juni 2019 – kl. 14-17 – Aabenraa Sygehus, Psyk. Afd.
  • Torsdag den 5. september 2019 – kl. 14-17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17)
  • Torsdag den 3. oktober 2019 – kl. 14-17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17) – SVS, Esbjerg
  • Torsdag den 31. oktober 2019 – kl. 14-17
  • Onsdag den 20. november 2019 – kl. 14-17 (WHINN-ugen) – WHINN, Odense
  • Torsdag den 19. december 2019 – kl. 14-17 – Odense.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 10-01-2019

  Næste møde i Anlægs- og innovationsudvalget afholdes den 28. februar 2019, kl. 14 – ca. kl. 17 på OUH.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/329
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 10-01-2019

  -

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  9. LUKKET PUNKT, Center
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 11-01-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |