Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Det Administrative Kontaktforum - Referat - 24. januar 2019

Mødedato
24-01-2019 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Kurt Espersen
 • Arne Nikolajsen
 • Eva Nielsen
 • Peter Fosgrau
 • Susanne Lauth
 • Helle Adolfsen
 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen
 • Inge Bendixen
 • Mathilde Schmidt-Petersen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Kurt Æbelø
 • Karina Andersen
 • Jørgen Skadborg
 • Jens Hartvig Skov
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Jakob Kyndal
 • Annemarie Zacho-Broe
 • Irene Ravn Rossavik
 • Charlotte Scheppan
 • Rolf D. Johansen
 • Ditte Cramon
 • Morten Kjærulff Jespersen
 • Christina Trankær Ryborg
 • Cæcilie Lumby
 • Dorthe Høj Nielsen
 • Anders Vestergaard Fournaise

 • Afbud
 • Peter Fosgrau
 • Inge Bendixen
 • Mathilde Schmidt-Petersen
 • Kurt Æbelø
 • Karina Andersen
 • Jørgen Skadborg
 • Irene Ravn Rossavik

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale
  2. Godkendelse af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, herunder også kommunikationspakke og implementeringsplan.
  3. Godkendelse af Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark– forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge
  4. Forklaring på uventede stigninger i kommunal medfinansiering
  5. Opfølgning på handleplan vedrørende tværsektoriel anvendelse af video
  6. Opfølgning på handleplan vedrørende videndeling
  7. Temadrøftelse vedr. Digital service i verdensklasse
  8. Samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner
  9. Implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug
  10. Syddansk undersøgelse af effekterne af genoptræning
  11. Orientering om ny psykiatriplan for Region Syddanmark
  12. Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark
  13. Status for følgegrupperne
  14. Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  15. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
  16. Øvrig gensidig orientering


  Sagsnr. 18/12721
  1. Godkendelse af følgegruppernes forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres fra den nuværende sundhedsaftale
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet den 19. november 2018, at følgegrupperne, i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, skal gennemgå deres eksisterende opgaveporteføljer med henblik på at vurdere hvilke opgaver/indsatser, der skal videreføres.

   

  På dagens møde præsenteres følgegruppernes forslag til, hvilke opgaver/indsatser, der skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023. Af bilagene fremgår for hver følgegruppe en uddybende beskrivelse af:

   

  Hvorfor en indsats skal videreføres eller afvikles

  Hvornår i aftaleperioden en indsats forventes at kræve et særligt fokus

  Hvilke ressourcer det forventes, at en videreførelse kræver

   

   

  Følgegruppen for behandling og pleje

   

  Navn på indsatsen

  Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

  Videreudvikling af SAM:BO ift. socialpsykiatri

   

  Videreudvikling af SAM:BO ift. arbejdsmarkedsområdet

  Tværsektoriel FMK arbejdsgruppe

   

  Samarbejdsaftalen om patienter med

  uhelbredelig livstruende sygdom og forventet

  kort levetid i Region Syddanmark

   

  Elektronisk kommunikation mellem psykiatri og hjemmepleje

   

  Revision af forløbene for SAM:BO (Somatik og psykiatri)

   

  Audit/evaluering af SAM:BO

   

  Casekataloget vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler

   

  Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet

   

  Regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

   

  Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem

   

  Samarbejdsaftale om borgere, der skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr

   

  Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp

   

  Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område

   

  Aftale om sårbare gravide

   

  Samarbejdsaftale om gravide med et risiko­forbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet PLUS

   

  Ammepolitikken

   

  Samarbejdsaftale om FMK

   

  Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-19 samt tillæg til Sundhedsaftalen herom

   

  Undersøgelse af underrepræsentation af indvandrere på demensenhederne

   

  Oplæg til kompetenceudvikling vedr. demens

   

  Revision af Demenssyd.dk

   

  Samarbejdsaftale for det psykiatriske område

   

  Samarbejdsaftale for udviklingshæmmede med psykiske lidelser (oligofreni)

   

  Nye sygehus-hjemmepleje­standarder

   

  Patientoplevet kvalitet – pilotprojekt

   

   

   

  Følgegruppen for forebyggelse

   

   

  Navn på indsatsen

  Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

  Opdatering af den eksisterende regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område

   

  Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom

   

  Arbejdsgruppen for sundhedsprofilen 2017

   

  Arbejdsgruppe: Ny aftale på børne- og ungeområdet

   

  Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning

   

  Aftale om Regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse

   

  Arbejdsgruppe for monitorering

   

  Styre- og projektgruppe for projekt ”Livsstilsguide i praksis” Jf. Strategi for forebyggelse af livsstilsygdomme hos mennesker med en sindslidelse

   

  Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. ”lead” model i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer

   

  Arbejdsgruppe vedr. Syddansk Børne- og Ungesundhedsprofil

   

  Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. samarbejde med Sammen om Velfærd

   

  Arbejdsgruppe: Implementering af nationale kliniske retningsliner for knæartrose

   

  Arbejdsgruppe: Monitorering af ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark”.

   

  Afdækning af kommunale erfaringer med indsatser for mental sundhed blandt børn og unge.

   

  Kortlægning af mental sundhed

   

   

   

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse

   

  Navn på indsats

  Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

  Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere

   

  Intravenøs og subcutan medicinadministration

   

  Samarbejdsaftale om IV behandling med væske

   

  Samarbejdsaftale om IV behandling med antibiotika

   

  Samarbejdsaftale om sondeernæring

   

  Samarbejdsaftale om parenteral ernæring

   

  Samarbejdsaftale om akutte bed-side blodprøver og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser

   

  Samarbejdsaftale om pasning af dræn

   

  Samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og pleje

   

  Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem

   

  Modellen for planlagt og aftalt overdragelse

   

  Samarbejdsaftale for patienter i behandling med lavpotent kemoterapi i eget hjem

   

   

   

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

   

  Navn på indsatsen

  Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

  Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof - eller alkoholmisbrug

   

  Opfølgning på indgåede aftaler med leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau

   

  Nationalt projekt vedr. brugertilfredshed på hjerneskadeområdet

   

  Opfølgning på understøttelsen af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

   

  Evaluering af samarbejdsaftale mellem region og kommuner om ventetid forud for genoptræning

   

  Implementering af G-GOP ny teknisk standard for genoptræningsplaner

   

  Fortsat implementering af forløbsprogram-met for rehabilitering og palliation på kræftområdet

   

  Understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

   

  Understøttelse af arbejdet med rehabilitering på specialiseret niveau, herunder udarbejdelse af hjælpemateriale

   

  Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

   

  Oplæg til et forskningsprojekt med fokus på effekten af genoptræning

   

   

   

  Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

   

  Navn på indsatsen

  Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

  Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde

   

  Videndeling på tværs af SOF'er

   

  Telemedicinsk sårvurdering

   

  Tværsektoriel anvendelse af video

   

   

   

  Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

   

  Navn på indsatsen

  Videreføres (grøn) / Afvikles (rød)

  Bidrage til udvikling af det samlede ledelsesinformations-grundlag

   

  Præsentation af resultater i forhold til de 8 nationale mål

   

  Overordnet afklaring af monitoreringsopgaver

   

  Beregning af lokal business case – KOL-landsdelsprogrammet i Syddanmark

   

  Levering af behovsbestemt tværsektoriel ledelsesinformation

   

   

   

  Den videre proces for udarbejdelsen af den samlede sundhedsaftale (koblingen mellem den politiske aftale og det administrative tillæg)

  Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at Sundhedsaftalen 2019-2023 skal bygge videre på det eksisterende samarbejde fra den nuværende aftaleperiode. Derfor skal følgegruppernes forslag til, hvilke opgaver, der skal videreføres ses i sammenhæng med de nye indsatser, som skal indfri de politiske målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Følgegrupperne vil på næste møde i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019 præsentere forslag hertil.

   

  Det Administrative Kontaktforum skal ligeledes på april-mødet drøfte et udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 samt drøfte organiseringen af samarbejdet under den kommende sundhedsaftale.

   

  Det vil i forbindelse med drøftelserne den 4. april 2019 være helt centralt, at Det Administrative Kontaktforum forholder sig til det samlede ressourcetræk, som den kommende sundhedsaftaleperiode kalder på.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender følgegruppens forslag til hvilke opgaver, der skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte følgegruppernes forslag til opgaver, der skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023 med nedenstående bemærkninger. De dele af følgegruppernes formandskab, som ikke allerede er en del af Det Administrative Kontaktforum var inviteret til at deltage i drøftelse.

   

  Følgegruppen for behandling og pleje
  Kommunerne bemærkede, at de gerne ser et større fokus på samarbejdet om anvendelsen af Fælles MedicinKort (FMK).  Samarbejdet herom går på tværs af Følgegruppen for behandling og pleje og Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt. Sidstnævnte vil halvårligt følge op på samarbejdet med data for anvendelse af FMK på henholdsvis sygehuse og i almen praksis. PLO Syddanmark er positive for at styrke samarbejdet om anvendelsen af FMK, men er uenige i at indikatoren i de otte nationale mål for sundhedsvæsnet afspejler indsatsen i almen praksis.

   

  Følgegruppen for forebyggelse
  Kommunerne ønsker i højere grad, at regionens rådgivningsforpligtigelse målrettes tidlig opsporing af sygdom, sygdomsbehandling og kompetenceudvikling. Det blev besluttet, at følgegruppens beskrivelse af opgaven skal rettes til, og at Det Administrative Kontaktforum senere tager en strategisk drøftelse af det tværsektorielle samarbejde om rådgivningsforpligtigelsen.    

  Følgegruppen blev gjort opmærksom på, at de skal inddrage erfaringer fra henholdsvis kortlægningen af mental sundhed og afdækningen af kommunale erfaringer med indsatser for mental sundhed blandt børn og unge i deres videre arbejde med indsatser, som skal indfri målsætningen om at skabe mental trivsel og sundhed blandt børn og unge.

   

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse
  PLO Syddanmark efterspørger en oversigt over, hvilke kommuner der har tilsluttet sig Samarbejdsaftalen for blodprøvetagning i eget hjem. 

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
  Det blev besluttet, at samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner ændres fra rød til grøn, idet den fortsætter indtil aftalens centrale temaer enten er indarbejdet i andre bilaterale samarbejdsaftaler eller nye indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023 (jf. punkt 8).

  Kommunerne spurgte ind til opgaven om understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter. Følgegruppen oplyste, at dette arbejde er videregivet til de lokale samordningsfora og overgået til drift.

   

  Udover de ovenstående bemærkninger vil Koordinationsgruppen drøfte en række opgaver fra den nuværende sundhedsaftale med følgegrupperne, som ikke er blevet prioriteret i deres eksisterende opgaveportefølje. Følgegrupperne anmodes om til næste møde at vurdere opgavernes relevans i forhold til, om de skal videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023 eller ej. 

   

  Næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  Der var enighed om, at der i forbindelse med drøftelsen af nye indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023, på næste møde den 4. april 2019, er brug for at Det Administrative Kontaktforum forholder sig til følgegruppernes samlede opgaveporteføljer og det afledte ressourcetræk, herunder behovet for prioritering mellem diverse indsatser samt monitorering heraf. Drøftelsen trækker tråde ind i Det Administrative Kontaktforums drøftelse af organiseringen af sundhedsaftalesamarbejdet i den kommende aftaleperiode.  I den sammenhæng var der ligeledes enighed om, at Det Administrative Kontaktforum skal forholde sig til følgegruppernes fremtidige sammensætning således, at den afspejler de nye politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/13899
  2. Godkendelse af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, herunder også kommunikationspakke og implementeringsplan.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forløbsprogrammet
  Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom har været i offentlig høring i perioden d. 7. september - 26. oktober. I alt er der indkommet 12 høringssvar fra følgende parter:

   

  • Samarbejdsudvalget for almen praksis
  • Hjerteforeningen
  • Sundhedsbrugerrådet Region Syddanmark
  • Sundhed og Træning, Nyborg Kommune
  • Danmarks Apotekerforening
  • Sygehus Sønderjylland
  • SLB/formand for det regionale sygeplejefaglige råd
  • De 22 syddanske kommuner
  • Sundhedsstyrelsen
  • Terapeutfagligt Raad, Region Syddanmark
  • Sygehus Lillebælt
  • Kristian Korsgaard Thomsen, Hjertemedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

   

  Alle høringssvarene kan læses på https://www.regionsyddanmark.dk/wm510424
   

  Følgegruppen for Forebyggelse har godkendt de ændringer, som er blevet foretaget i forløbsprogrammet, og indstiller hermed det reviderede program til endelig godkendelse.

   

  De væsentligste ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene, er oplistet nedenfor.

   

  • Kapitel 1: Begreberne rehabilitering, forebyggelsestilbud og funktionsevne er nu klart defineret. Det er sket med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
  • Kapitel 1: Det er tydeliggjort, at patienterne kan henvises til henholdsvis genoptræning jf. Sundhedsloven §140 og til et rehabiliterings– og forebyggelsestilbud jf. Sundhedsloven § 119. Henvisning til genoptræning foregår via GGOP, og henvisning til et rehabiliterings- og forebyggelsestilbud sker via XREF15 (tidligere REF01). Har patienten behov for både genoptræning og et rehabiliterings- og forebyggelsestilbud, skal der udarbejdes både XREF15 og GGOP.
  • Kapitel 6: Her er det tydeliggjort, at det som udgangspunkt er det sygehus, der udskriver patienten til eget hjem, der skal gennemføre en behovsvurdering. Behovsvurderingen skal sikre, at patienten får en individuel tilrettelagt rehabilitering, palliation og behandlingsopfølgning.
  • Kapitel 8: Under afsnittet om genoptræning er der tilføjet to patientkategorier, der som udgangspunkt er risikopatienter, og som derfor skal vurderes af en kardiolog inden opstart af træning. Det er hjertetransplanterede patienter og patienter med genetiske/sjældne hjertesygdomme.
  • Kapitel 8: Det er skrevet ind, at patienter efter CABG og klapoperation først kan få vurderet genoptræningsbehovet ved arbejdstesten efter 6 uger. I den situation udarbejdes i første omgang en specialiseret genoptræningsplan på udskrivningstidspunktet. Patienten overgår til genoptræning i kommunalt regi, hvis arbejdstesten efterfølgende viser, at dette er muligt.
  • Kapitel 8: Niveauerne for basal og avanceret genoptræning er forklaret.
  • Kapitel 9: I afsnittet om påbegyndelse og afslutning af rehabiliterings- og forebyggelsestilbud er det skrevet ind, at kommunens sundhedsprofessionelle bør have et fokus på, om patienten kan have gavn af at deltage i aktiviteter i privat og/eller foreningsregi.
  • Kapitel 10: Afsnittet om fysisk træning, som en del af det rehabiliterende og forebyggende tilbud, har fået sit eget kapitel på lige fod med fx ernæring og rygning.
  • Kapitel 10: Det er gjort tydeligt, at sygdomsmestringen kan foregå på tværs af diagnoser inden for hjertesygdom. Dette med henblik at sikre, at sygdomsmestringen er målrettet hjertesygdom.
  • Kapitel 12: Det er skrevet ind, at diætister på sygehuset fortsat har relevans i forhold til fx familiær hyperkolesterolæmi.
  • Kapitel 13: Et nyt kapitel om den forebyggende samtale om alkohol. Her er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til form og behov for kompetencer beskrevet.

   

  Kommunikationspakke
  Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet en kommunikationspakke, som skal systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende med det formål at sikre et ensartet højt kommunikationsniveau og at mindske antallet af enkeltsituationer, hvor patienter og pårørende af den ene eller anden grund oplever en mangelfuld kommunikation.

   

  Kommunikationspakken (se vedlagte bilag), er udviklet som en del af workshoppen og er efterfølgende kvalificeret af arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom, med assistance fra udvalgte deltagere i workshoppen.

   

  Implementeringsplan
  For at sikre en ensartet implementering på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis er der udviklet en implementeringsplan, se vedlagte bilag. Implementeringsplanen er udviklet med baggrund i Det Administrative Kontaktforums beslutning om sags- og kommunikationsgange samt Sundhedsaftalens organisation. Det betyder, at en stor del af det lokale tværsektorielle implementeringsansvar er placeret ved de lokale samordningsfora. Arbejdsgruppen og Følgegruppen vil, jf. implementeringsplanen, understøtte dette arbejde med generiske sagsfremstillinger og informationsmateriale.

   

  Monitorering

  Det Administrative Kontaktforum besluttede den 19. november 2018 den model, der skal anvendes for monitorering af forløbsprogrammet for mennesker med KOL.

  Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil Det Administrative Kontaktforum tage stilling til, om undersøgelsen og metoden skal bruges på de øvrige forløbsprogrammer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender det reviderede forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, inklusive kommunikationspakke og implementeringsplan
  • godkender, at forløbsprogrammet sendes til Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelig godkendelse 

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, samt den tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplan. Forløbsprogrammet kan forelægges Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelige godkendelse.

   

  Det blev aftalt, at implementeringen af forløbsprogrammet først skal iværksættes når Følgegruppen for forebyggelse har afholdt den planlagte temadag om det ændrede samarbejde om patientuddannelse og genoptræning, som er en del af forløbsprogrammet.

   

  For at lette samarbejdet mellem sygehuse og kommuner, om henvisning af patienter via XREF15 og G-GOP blev det aftalt, at det skal undersøges, om alle kommuner kan indføre et ”lokationsnummer”, som både kan håndtere henvisning via XREF15 og G-GOP.  Følgegruppen for forebyggelse anmodes om til næste møde at undersøge mulighederne herfor.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12161
  3. Godkendelse af Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark– forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Aftalen

  Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i region Syddanmark har været i offentlig høring i perioden den 1. oktober - 1. november 2018. I alt er der indkommet 25 høringssvar fordelt på følgende:

  • 16 kommuner
  • PLO Syddanmark
  • Lægeforeningen
  • Sygehus Lillebælt
  • Odense Universitetshospital
  • Sygehus Sønderjylland
  • Sydvestjysk sygehus
  • Psykiatrisygehuset
  • Socialområdet i Region Syddanmark
  • Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere (TUBA)

   

  Alle høringssvarene kan læses på https://www.regionsyddanmark.dk/wm510959

   

  Følgegruppen for Forebyggelse har den 10. december 2018 godkendt den reviderede samarbejdsaftale og indstiller den til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum.

   

  De væsentligste ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene, er oplistet nedenfor.

  • Juridiske præciseringer: Aftalen er blevet gennemlæst og gjort skarpere i henhold til juridiske forhold.
  • Rollefordelinger internt i kommunen: Det er blevet gjort tydeligere, at den rollefordeling, der i aftalen er lagt op til internt i kommunerne, er en anbefaling – det væsentlige er, at opgaverne bliver løst og ikke hvem, der gør det.
  • Sundhed.dk: Flere høringssvar har stillet spørgsmålstegn ved Sundhed.dk som informationshjemmeside, idet hver enkel kommune har egen hjemmeside, hvor informationer om tilbud til målgruppen er tilgængelige. Det er dog tidligere besluttet i regi af Det Administrative Kontaktforum, at Sundhed.dk er en fælles tværsektoriel informationsplatform, som parterne skal sikre opdatering af, hvorfor dette er bibeholdt i aftalen.
  • Henvisning til PPR fra almen praksis og somatiske sygehuse: Idet der ikke kan henvises til PPR, er dette omformuleret, således at det nu anbefales, at relevante aktører, f.eks. almen praksis, skal have mulighed for at kommunikere med PPR om specifikt barn.
  • Aftalens titel: Der blev stille forslag til at udvide aftalens titel, så det blev mere tydeligt, hvad den drejer sig om, og dette er taget til efterretning. Således at aftalen nu hedder: Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark - Forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge.
  • Benævnelsen Kontaktperson: Idet benævnelsen Kontaktperson kommer på tværs af lovbestemte benævnelser, er kontaktperson i aftalen omdøbt til tovholder.
  • Inkludering af familier, hvor der er psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse i afsnit 4.3 og 4.4: Der har i høringssvarene været givet udtryk for, at man udover at have særligt fokus på familier, hvor der alvorlig psykisk eller somatisk sygdom ligeledes ønsker fokus på fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. Dette er derfor tilføjet.

   

  I bilagene fremgår en oversigt over, hvordan høringssvarerne er behandlet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender aftaleudkastet til Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i region Syddanmark – Forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge
  • godkender at aftalen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelig godkendelse
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark, samt at aftalen kan forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelig godkendelse.

   

  Det blev ligeledes besluttet at adskille implementeringen af SATS-puljeprojektet ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien” fra SATS-puljeprojektet ”Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser”, hvor sidst nævnte er koblet til implementering af Tværsektoriel aftale på børn- og ungeområdet i Region Syddanmark.

   

  Der nedsættes en midlertidig tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af 3 kommunale og 3 regionale repræsentanter, som skal sikre fremdrift i implementering af forløbsprogrammer og forberede implementeringen af Tværsektoriel aftale på børn- og ungeområdet i Region Syddanmark samt at få en projektleder på deltid på plads indtil den fremadrettede projektorganisation er på plads.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/9414
  4. Forklaring på uventede stigninger i kommunal medfinansiering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. september 2018, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal dykke ned i eksisterende data, der kan forklare de uventede stigninger i kommunal medfinansiering. Dataene skal bidrage til en øget grad af gennemsigtighed i forhold til niveauet for kommunernes aktivitetsbaserede medfinansiering.

   

  Fra opgaven blev stillet i Det Administrative Kontaktforum har Sundheds- og Ældreministeriet efterfølgende udarbejdet en analyse af den kommunale medfinansiering, der har tilfredsstillet det umiddelbare kommunale behov for viden om aktivitets- og medfinansieringsdata i 2018.

   

  Om end der er store variationer mellem de syddanske kommuner, peger Sundheds- og Ældreministeriets analyse blandt andet på følgende tendenser, som forklaring på de uventede stigninger i kommunal medfinansiering i Syddanmark:

   

  • Behandlingsaktiviteten er faldet fra 2017 til 2018
  • Flere borgere i aldersgrupperne med differentieret medfinansiering (børn og ældre), modtager behandlinger på sygehusene end på landsplan
  • Den somatiske behandling fylder mere i det samlede behandlingsbillede i Region Syddanmark i 2018 end 2017

   

  Følgegruppen vil på mødet præsentere de overordnede resultater af ministeriet analyse af de tre analyseområder: aktivitet, konsekvenser af nye aldersgrupperede lofter og forskydning af behandling. Ministeriets analyse er vedlagt som bilag til dagsordenen.

   

   

  Afklaring af mulig aktivitets- og monitoreringsrapport til de syddanske kommuner

  De syddanske kommuner har forespurgt Region Syddanmark om muligheden for løbende ledelsesinformation ift. den kommunale medfinansiering og behandlingsaktivitet. Der er enighed om, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal undersøge, om det er muligt at trække regionale data, der kan bidrage til en øget gennemsigtighed. Som en del af afklaringen, skal følgegruppen forholde sig til kommunernes behov for ledelsesinformation sammenholdt med de ressourcer, det kræver at opbygge, udføre og vedligeholde et system.

   

  Følgegruppen vil præsentere Det Administrative Kontaktforum for et beslutningsoplæg på mødet den 4. april 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager følgegruppens orientering til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Følgegruppens status blev taget til efterretning.

  Den planlagte præsentation blev udskudt til næste møde, hvor følgegruppen ligeledes vil præsentere Det Administrative Kontaktforum for et oplæg i forhold til muligheder for løbende ledelsesinformation om kommunal medfinansiering og behandlingsaktivitet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35710
  5. Opfølgning på handleplan vedrørende tværsektoriel anvendelse af video
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På et møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 blev det besluttet at igangsætte et initiativ om en styrket indsats i forhold til tværsektoriel anvendelse af video. Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin fik i den forbindelse i opdrag at udarbejde et kortfattet, konkret forslag til en handlingsplan for tværsektoriel anvendelse af video.

   

  En handleplan for tværsektoriel anvendelse af video blev, sammen med en handleplan for vidensdeling, fremlagt på et møde i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018. Handleplanens initiativer blev foreslået organiseret i de fire følgende spor: Best practice, infrastruktur, kompetenceudvikling og vedligeholdelse samt support. Sporene skulle arbejdsgruppen arbejde videre med, og resultatet heraf er blevet et sæt vejledninger og anbefalinger i forhold til tværsektoriel anvendelse af video.


  Best practice
  I forhold til best practice identificeres indledningsvist de oplagte fordele ved tværsektoriel anvendelse af video, der følges op af en beskrivelse af det vejledningsmateriale, som arbejdsgruppen har udarbejdet. Det drejer sig om ”Anbefalinger – kom godt i gang med videomøder”, ”Gode råd, når du holder videomøder”, ”Gode råd til dig som borger”, ”Gode råd til dig som mødedeltager”, ”Gode råd til dig som mødeleder” samt ”Anbefalinger til teknisk udstyr”.


  Infrastruktur og teknisk udstyr

  I forbindelse med infrastruktur og teknisk udstyr har arbejdsgruppen udarbejdet et vejledningsmateriale med anbefalinger til anvendelse af teknisk udstyr under et videomøde. En overordnet anbefaling i arbejdsgruppen er, at der som udgangspunkt altid anvendes et virtuelt møderum, idet denne løsning kan bidrage til at reducere den tekniske kompleksitet, der kan være ved at anvende flere forskellige løsninger i samme videomøde. Praksisområdet har som redegjort for i vejledningen og anbefalingen, ligeledes besluttet at udbrede anvendelse af video ved hjælp af virtuelle møderum.

  Kompetenceudvikling og vedligeholdelse
  For at sikre anvendelse af video er der behov for kompetenceudvikling målrettet fagmedarbejdere, så de digitale løsninger bliver en naturlig del af den faglige værktøjskasse. I Syddanmark er der allerede gjort en række erfaringer i forhold til kompetenceudvikling og vedligeholdelse heraf, der kan anvendes i den fremadrettede anvendelse af video.


  Support

  Den vejledende anbefaling indeholder afslutningsvis en nærmere beskrivelse af, hvad der allerede findes af supportenheder. Arbejdsgruppen har groft skitseret support flowet, der skal ses som en inspiration til det videre arbejde. Flowet indeholder ”support til borgere og pårørende” og ”support til medarbejdere”.

   

  I forhold til support til borgere og pårørende, anbefaler arbejdsgruppen, at nummeret til Hotline Syddanmark benyttes. Hotline Syddanmark er åben overfor muligheden for at telefonnummeret kan anvendes og går gerne i dialog herom. Hotline Syddanmark blev oprettet som en regional, tværsektoriel supportfunktion til borgere i Syddanmark i forbindelse med introduktionen af Digital post fra det offentlige i 2016. Hotline Syddanmark eksisterer stadig og bemandes på skift af næsten alle kommuner i regionen. Odense Kommune er tovholder og ligger IT-supportplatform til. Ledelsesmæssigt refererer Hotline Syddanmark til en styregruppe, der refererer til en referencegruppe, hvor samtlige kommuner i regionen deltager.

   

  I forhold til support til medarbejdere, anbefaler arbejdsgruppen, at der etableres en fælles supportfunktion, som kan organiseres ud fra nedenstående modeller:
   

  • Model 1: Medarbejderne henvender sig altid til deres lokale IT-afdeling. IT afdelingen løser opgaven, hvis de kan, ellers viderestiller de til den fælles supportfunktion, som løser sagerne vedr. tværsektoriel videokommunikation.
  • Model 2: Medarbejderne ringer direkte til den fælles supportfunktion, når deres henvendelse drejer sig om tværsektoriel videokommunikation. Hvis henvendelsen drejer sig om videokommunikation i eget regi, henvender medarbejderen sig til den lokale IT afdeling.
  • Model 3: Der etableres en fælles hotline, som alle medarbejdere ringer til både ved behov for lokal support og ved behov for support til tværsektoriel videokommunikation. Fra hotlinen viderestilles til enten den lokale IT afdeling eller til fælles supportfunktion alt efter behov. Dette kan ske ved en automatiseret viderestilling eller ved en visiterende supporter.

   

  Arbejdsgruppen anbefaler, at der på kort sigt arbejdes videre med Model 1. På længere sigt kunne der være store fordele ved at have et fælles setup til support, som er beskrevet sidst i vejledningsmaterialet.


  Den videre implementering
  SOF’erne kommer til at spille en afgørende rolle i den videre implementering – sammen med en ledelsesopbakning, der er forudsætningsskabende for, at kulturen omkring anvendelse af video ændres til at ske i mere udbredt grad, end det er gældende i dag.
   

  Som en del af handleplan for tværsektoriel anvendelse af video, har der været et ønske om at have fokus på, hvordan opfølgningen på arbejdsgruppens arbejde sker. Det foreslås, at emnet omkring tværsektoriel anvendelse af video dagsordenssættes på temadagen omkring vidensdeling, hvor fokus vil være på implementering af vejledningsmaterialet. Oplæg til temadagen behandles i anden sag på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender vejledning og anbefaling, herunder bilag i forhold til tværsektoriel anvendelse af video.
  • godkender, at temadagen afholdes med fokus på tværsektoriel anvendelse af video, som optakt til implementering i SOF regi.
  • godkender, at der tages kontakt til Hotline Syddanmark med henblik på samarbejde i forhold til support til borgere og pårørende.
  • godkender en oprettelse af en fælles supportfunktion til at løse udfordringer ved den tværsektorielle anvendelse af video
  • godkender, at model 1 vælges vedr. support til medarbejdere i Syddanmark
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte følgegruppens vejledning og anbefaling, herunder bilag i forhold til tværsektoriel anvendelse af video. Det blev ligeledes godkendt at, der kan afholdes en temadag (april 2019) med fokus på tværsektoriel anvendelse af video, som optakt til implementeringen via de lokale samordningsfora. Det Administrative Kontaktforum godkendte ikke følgegruppens indstillinger i forhold til support til borgere og pårørende via Hotline Syddanmark, oprettelsen af en fælles supportfunktion samt den foreslåede model 1 til support til medarbejdere i Syddanmark.

   

  Det blev besluttet, fordi der i kommunerne findes mange forskellige løsninger, som allerede supporteres lokalt. Den nødvendige support af såvel borgere, pårørende og medarbejdere vil derfor fremadrettet foretages af den enkelte kommune.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35710
  6. Opfølgning på handleplan vedrørende videndeling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 blev det besluttet at igangsætte en styrket indsats om organisatorisk implementering, herunder modeller for øget videndeling, som varetages af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin. Følgegruppen fik i opdrag at udarbejde et kortfattet, konkret forslag til handlingsplan for videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin.

   

  Handleplanen blev, sammen med handleplan for tværsektoriel anvendelse af video, fremlagt på møde i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018. Heri indgik en række anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes henimod en større videndeling på tværs, herunder fx vedligeholdelse af hjemmesiden og sikring af medarbejderkompetencer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

   

  Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen vedrørende videndeling, herunder at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin kan arrangere en temadag med fokus på videndeling. Følgegruppen planlægger således gennemførelse af en temadag i foråret 2019, hvor der vil blive sat fokus på videndeling på tværs af SOF’erne. Dette sker med udgangspunkt i vejledninger og anbefalinger vedr. den tværsektorielle anvendelse af video.

   

  Nedenfor er udarbejdet et budget med de økonomiske udgifter, der forventes at være i forbindelse med afholdelse af en temadag på tværs af de 22 syddanske kommuner og regionen. Temadagen kan afholdes i Syddansk Sundhedsinnovations lokaler i Forskerparken, Odense eller i en af de syddanske kommuner, som har kapacitet til at huse ca. 80 deltagere.

   

  Tekst

   

  Detaljer

  Faste udgifter kr.

  Diverse

  Servietter, blomster og navneskilte

  700

  Forplejning (80 deltagere)

  Drikkevarer

  1.000

  Forplejning (80 deltagere)

  Mad 150 kr./ person

  12.000

  Gaver til oplægsholdere

   

  1.000

  I alt faste udgifter

   

  14.700

   

  Følgegruppen anser temadagen som et element i implementering af den tværsektorielle anvendelse af video og anbefaler derfor, at udgiften fordeles mellem kommuner og region efter fordelingsnøglen 50/50.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender budget for afholdelse af en temadag med fokus på implementering af tværsektoriel anvendelse af video
  • godkender en fordelingsnøgle på 50/50 til kommuner og region forbindelse med afholdelse af temadagen
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte budgettet for afholdelse af en temadag med fokus på implementering af tværsektoriel anvendelse af video, samt fordelingsnøglen på 50/50 til kommuner og region i forbindelse med afholdelse af temadagen.


  Sagsnr. 17/35710
  7. Temadrøftelse vedr. Digital service i verdensklasse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har som en del af sammenhængsreformen i oktober 2018 lanceret reformsporet ”Digital service i verdensklasse”. Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin har i den forbindelse fået til opgave at forberede en temadrøftelse på møde i Det Administrative Kontaktforum d. 24. januar 2019.”Digital service i verdensklasse” har flere indsatsområder. Følgegruppen har valgt at lægge vægt på de indsatsområder, som også afspejles i den politiske aftale af sundhedsaftalen 2019-2023, der lige nu er i høring.

   

  Reformsporet om digital service er særligt orienteret mod målet om, at Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet. Et af indsatsområderne er, at teknologi og velfærdsløsninger skal gavne flere og den digitale service skal foregå på borgernes præmisser, hvor borgerne skal opleve at de får bedre viden, overblik og gennemsigtighed. Borgeren skal have mulighed for at se de mest relevante data, som myndighederne anvender, og de skal opleve at møde én samlet offentlig sektor, hvor der ikke er behov for at aflevere de samme oplysninger flere gange. Hvis vi fremover skal forbedre den offentlige service og gøre den mere effektiv, tidssvarende og sammenhængende, må vi derfor gøre op med silotænkningen. Her er vi pt. begrænset af lovgivningen. Regeringens udspil ”Sundhed i fremtiden – ansvarlig brug af data til gavn for patienten” fra juni 2018, har et indsatsområde om tryg og tidssvarende lovgivning, hvor målsætningen er en lovgivning, der understøtter bedre digitalt samarbejde.

   

  Regeringen ønsker med reformsporet også at sætte fokus på hurtigere udbredelse af digitale velfærdsløsninger og understreger i den forbindelse, at der er behov for kompetenceudvikling målrettet fagmedarbejdere, så digitale løsninger bliver en naturlig del af den faglige værktøjskasse.

  I forbindelse med reformsporet vil regeringen etablere en ny investeringsfond på 410 mio. kr. fra 2018-2022, som målrettes både afprøvning af teknologi lokalt og landsdækkende udbredelse af velafprøvede løsninger. Investeringerne skal bidrage til udviklingen af innovative løsninger, der kan frigøre hænder til mere borgernær service. Der lægges op til, at indsatserne forankres lokalt, og at kommuner og regioner medfinansierer indsatserne.

   

  De dele af reformsporet, som er beskrevet ovenfor, spejler sig rigtig godt i Sundhedsaftalen 2019-2023. Med sundhedsaftalen skal udvikles et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der gør det muligt at imødegå de udfordringer, vi står overfor. I fremtidens sundhedsvæsen, skal borgerne i Syddanmark tilbydes indsatser af høj kvalitet, og der skal sikres en let og lige adgang for alle. Således skal forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i højere grad tilbydes tættere på borgerens hverdag med et særligt fokus på mestring af egen sygdom. Det vil betyde, at der skal ske en tilrettelæggelse af sundhedstilbuddene ud fra individuelle behov, ressourcer og mål, hvilket nødvendiggør både nye og innovative løsninger og samarbejdsformer. Udviklingen vil således også stille krav om et endnu stærkere samarbejde om borgerens forløb og dermed en tydeligere dialog og rådgivning samt den rette brug og deling af informationer.

   

  Den overordnede vision for sundhedsaftalen udfolder sig i tre visionsområder, herunder
   

  • Vi samarbejder om forebyggelse
  • Vi arbejder for sømløse overgange
  • Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

   

  For at visionen kan omsættes til konkrete indsatser og initiativer, vil der blive sat fokus på følgende virkemidler:
   

  • Sæt borgeren først. Når indsatser i sundhedsaftalen udvikles og implementeres sker det i tæt samarbejde med borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle. Civilsamfundet og de frivillige inddrages, hvor det giver værdi for samarbejdet og borgeren
  • Tænk nyt – nye samarbejdsformer. Det eksisterende samarbejde om elektronisk kommunikation og koordinering af patientforløb videreudvikles med det formål at styrke trygheden for den enkelte borger. Nye samarbejdsformer og samarbejdsaftaler udvikles, som muliggør, at borgere kan tilbringe mindre tid på sygehusene og mere tid i eget nærmiljø og hverdag.

   

  Temadrøftelsen vil blive indledt med et kort oplæg fra følgegruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • drøfter hvordan det Det Administrative Kontaktforum understøtter digital nytænkning i udviklingsprojekter
  • drøfter hvordan man kan nedbryde silotænkningen indenfor og mellem sektorer
  • drøfter hvordan man i Syddanmark kan understøtte ambitionen om at skabe digital service i verdensklasse, herunder hvordan kompetenceudvikling målrettet fagmedarbejdere kan understøtte målet

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum besluttede at udskyde temadrøftelsen til næste møde.

   

  Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin har til opgave at konkretisere drøftelsen yderligere således, at Det Administrative Kontaktforum på næste møde kan drøfte konkrete områder og sundhedsteknologiske indsatser, som rummer et potentiale for udvikling i den kommende sundhedsaftaleperiode. Drøftelsen skal udvides, så den tager udgangspunkt i flere relevante udspil end ”Digital service i verdensklasse”, blandt andet skal ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for alle – strategi for digital sundhed 2018-2022” også inddrages i drøftelsen.

   

  Det blev ligeledes besluttet, at Det Administrative Kontaktforum i deres drøftelse vil være opmærksom på mulighederne for at ansøge den investeringsfond på 410. mio. kr., som oprettes fra nationalt hold som en del af reformsporet Digital service i verdensklasse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/264
  8. Samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum behandlede den 22. juni 2017 en afrapportering om status på arbejdet med samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner samt overvejelser om den videre indsats. Det fremgik bl.a.:
   

  • at der manglede kendskab til samarbejdsaftalen
  • at der er meget stor forskel på krigsveteraner og flygtninge, hvilket gjorde det svært at anvende samarbejdsaftalen på begge grupper
  • at psykiatrien på daværende tidspunkt afventede et nationalt pakkeforløb på området samt en ny specialeplan, som ville få betydning for behandlingsforløbene


  Psykiatrisygehuset udarbejdede efterfølgende et notat med status på nationale pakkeforløb og specialeplan samt beskrivelse af en mulig tilgang til revision af samarbejdsaftalen. Der blev i notatet også peget på, at et alternativ til en aftalerevision kunne være at lade området indgå som et prioriteret indsatsområde i den kommende sundhedsaftale. Det blev efterfølgende præciseret, at dette alternativ var Psykiatrisygehusets primære anbefaling.

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering behandlede efterfølgende sagen den 4. december 2018 med henblik på at afklare, om der også på kommunesiden var opbakning til denne anbefaling.

  Efter drøftelse af sagen anbefaler Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering på baggrund af erfaringerne med samarbejdsaftalen, at den ikke revideres. Derimod er det følgegruppens anbefaling, at temaer vedrørende krigsveteraner og traumatiserede flygtninge indarbejdes i det administrative tillæg til den kommende sundhedsaftale. Temaerne kan eventuelt sammentænkes med delvisionen omkring øget sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet, jf. den foreliggende høringsversion til Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering bidrager gerne til yderligere at beskrive en evt. kobling til relevante politiske visioner og målsætninger i den nye sundhedsaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender at samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner ikke revideres
  • godkender at temaer vedrørende flygtninge og krigsveteraner forsøges sammenkoblet med relevante visioner og målsætninger i den kommende sundhedsaftale, herunder i særdeleshed visionen om sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner ikke revideres. Den eksisterende samarbejdsaftale fortsætter indtil relevante temaer fra samarbejdsaftalen enten er integreret i andre arbejdsgange eller er indarbejdet som indsatser under relevante visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering fik til opgave at afdække, hvordan temaer fra samarbejdsaftalen kan indgå i Sundhedsaftalen 2019-2023.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/266
  9. Implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 28. oktober 2014 en samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner om borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.  Siden blev der nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som via seks implementeringsgrupper skulle sikre, at aftalen blev godt implementeret.

   

  Samarbejdsaftalen skal bidrage til, at de relevante parter indgår i en hensigtsmæssig og tydelig arbejdsdeling til gavn for borgeren og dennes netværk, herunder pårørende, venner mm. En måde, hvorpå samarbejdet på tværs kan dokumenteres, er ved at udarbejde en koordineret indsatsplan.  I andre sammenhænge pågår en koordineret indsats, som er en koordination sektorer imellem, hvor borgerens situation ikke er så vanskelig, at der skal etableres et formelt samarbejde i form af en skriftlig indsatsplan.

   

  Antallet af koordinerende indsatsplaner og koordinerede indsatser ligger i perioden fra 2015 til medio 2018 på hhv. 1007 koordinerende indsatsplaner og yderligere 767 koordinerede indsatser, som ikke har resulteret i en decideret indsatsplan. Det er en betragtelig stigning i antallet siden samarbejdsaftalens start.

   

  Fremdriften af implementeringen af samarbejdsaftalen er blevet monitoreret gennem fire tracerforløb i perioden 2015-2018. Center for Kvalitet har stået for gennemførelsen af tracerforløbene i samarbejde med Administrationen i Psykiatrien i Region Syddanmark.

   

  Som et afrundende led i arbejdet med implementeringen af samarbejdsaftalen, blev der den 7. juni 2018 afholdt en konference med overskriften ”Borgere med psykisk sygdom og misbrug – hvordan hjælper vi dem bedst?”. Konferencen var en kombination af faglige input, personlige beretninger og workshop. I alt deltog 170 personer i konferencen, der var finansieret af deltagerbetaling. 

  • På konferencen blev deltagerne bl.a. bedt om at bidrage med gode ideer til initiativer, der kan understøtte indsatsen fremadrettet. Der blev i denne sammenhæng peget på:
   Øge viden og kendskab til forløbskoordinatorernes rammesættende og inddragende rolle i forhold til borgerne
  • Netværk for både de kommunale medarbejdere og de regionale forløbskoordinatorer
  • Rykke nogle af fællesmøderne ud af psykiatrien, eksempelvis for også at give andre interessenter et øget ejerskab i processen
  • Opsøgende indsats overfor de overforbrugende borgere
  • Øge psykiatriens udkørende aktiviteter, der kan hjælpe borgeren i nærmiljøet og være opsøgende/forebyggende, inden borgeren får det så dårligt, at en indlæggelse kan blive nødvendig
  • Åbne pladser i psykiatrien for at undgå ventetid, når borgeren er klar til at starte på udredning og behandling

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering anbefaler, at det videre arbejde med opfølgning på samarbejdsaftalen forankres i de lokale samordningsfora indenfor psykiatrien. Følgegruppen anerkender vigtigheden af, at begge parter (kommuner og region) har et fælles ansvar for registrering af de koordinerede indsatsplaner. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering foreslår endvidere, at en følgegruppe i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023 fremadrettet følger udviklingen i antallet af koordinerede indsatsplaner gennem årlige afrapporteringer fra de lokale samordningsfora indenfor psykiatrien, og at samarbejdsaftalen indgår i den administrative del af Sundhedsaftalen 2019-2023. Sidstnævnte behandles sammen med Følgegruppen for genoptræning og rehabiliterings øvrige opgaver i anden sag på dagsordenen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender at opgaven med registrering af antallet af koordinerende indsatsplaner forankres i de lokale samordningsfora
  • godkender at en følgegruppe på baggrund af indberetninger fra de lokale samordningsfora tilvejebringer et årligt overblik over udviklingen i antallet af koordinerede indsatsplaner i Syddanmark
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at opgaven med registrering af antallet af koordinerende indsatsplaner forankres i de lokale samordningsfora, og at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, på baggrund af indberetninger fra de lokale samordningsfora, en gang årligt præsenterer Det Administrative Kontaktforum for et overblik over udviklingen i antallet af koordinerende indsatsplaner.

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering vurderer, at samarbejdet om borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug udvikler sig positivt. I perioden 2015-2018 er antallet af koordinerende indsatsplaner steget betragteligt.

   

  PLO Syddanmark oplever ikke, at samarbejdet mellem psykiatrien og misbrugsbehandlingen fungerer godt alle steder og vil derfor appellere til, at der sættes yderligere fokus på samarbejdet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/268
  10. Syddansk undersøgelse af effekterne af genoptræning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den 22. juni 2017 en rapport udarbejdet af Center for Kvalitet (CfK) med en kvantitativ afdækning af antallet af genoptræningsplaner i Syddanmark på baggrund af senest tilgængelige data. I den forbindelse bad Det Administrative Kontaktforum Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt om et oplæg til et forskningsprojekt med fokus på effekten af genoptræning. Denne opgave overgik efterfølgende til Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har igennem længere tid været i dialog med både Center for Kvalitet og VIVE omkring rammerne for et eventuelt fremtidigt ph.d.-projekt med fokus på effekten af genoptræning.

   

  Det anslås, at finansieringen af ét ph.d.-studie beløber sig til 2,5 mio. kr.

   

  Det bemærkes, at regionsrådet den 29. oktober 2018 besluttede at nedlægge Center for Kvalitet som selvstændig enhed. Forskningsfunktionen flytter herefter til OPEN (Odense Patient data Explorative Network) på Odense Universitetshospital. OPEN understøtter på en række felter sundhedsvidenskabelige forskere med deres forskningsprojekter.

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har behandlet et oplæg fra Center for Kvalitet ved flere lejligheder, senest på et følgegruppemøde den 4. december 2018. På baggrund af drøftelsen her anbefaler Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes, da der ikke i det tværsektorielle samarbejde i Syddanmark er finansiering og organisation til at gennemføre et studie af denne art. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering finder, at opgaven alternativt vil skulle løftes i en forskningsmæssig sammenhæng på nationalt plan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes. Det bemærkes, at emnet vurderes som et vigtigt og relevant forskningsområde, men at såfremt det skal igangsættes, skal det være i andet regi end i en følgegruppe.


  Sagsnr. 18/53230
  11. Orientering om ny psykiatriplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Regionsrådets budgetforlig for 2019 er det besluttet, at regionen i løbet af 2019 skal udarbejde en ny psykiatriplan. Baggrunden er blandt andet den kommende finanslov og øvrige nationale udspil på psykiatriområdet.

   

  Som en vigtig del af arbejdsprocessen skal der være en dialog med regionens samarbejdspartnere, som på den måde kan bidrage med deres synspunkter og indsigt til arbejdet med psykiatriplanen. Herunder også de kommunale samarbejdspartnere og almen praksis. 

   

  På den baggrund afholder regionen en konference i foråret, hvor der er mulighed for at drøfte centrale temaer og indsatsområder med repræsentanter fra kommuner, bruger- og pårørendeorganisationer, faglige fora og andre væsentlige interessenter.

   

  Konferencen vil blive afholdt den 8. maj 2019 kl. 15.00-19.00.

   

  Ligeledes vil der blive gennemført en høring i efteråret 2019, når der foreligger et forslag til psykiatriplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum tog orienteringen til efterretning.

  Kommunerne og PLO Syddanmark bemærkede, at de har en stor interesse i at bidrage aktivt til den regionale psykiatriplan.


  Sagsnr. 17/38422
  12. Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Organisationen Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) har nu fuldført det landsdækkende udbud og stilstandsperioden for de to rammeaftaler (infrastruktur og løsninger) er afsluttet.

  Systematic vandt udvikling af infrastruktur for hele landet og der kan på rammerne for de to løsninger indgås aftale med nedenstående leverandører:
   

  Medarbejderløsning (bestilles den 7. februar 2019)

  • CGI
  • Ewii Telecare
  • KMD
    

  Borgerløsning (bestilles den 6. juni 2019)

  • CGI
  • KMD
  • MedWare
  • Tunstall
  • Ewii Telecare
    

  Medarbejderløsningen er den første af de to løsninger, der skal indkøbes. Der skal indgås aftale med leverandør senest den 7. februar 2019. I landsdelsprogrammet pågår der således i januar 2019 proces for valg af leverandør til medarbejderløsningen.

   

  De leverandører, der vælges til henholdsvis medarbejderløsning og borgerløsning(er) har færdigudviklet og pilottestet løsningerne, så de er klar til fuld implementering med udgangen af april 2020.

   

  Review 2018
  PA Consulting har i efteråret 2018 foretaget review af alle landsdelsprogrammer og fremlagt resultatet for porteføljestyregruppen i december 2018. Reviewet foretages en gang årligt og har til formål at rapporterer om den overordnede status herunder fremdrift, aktiviteter, styring og anbefalinger. Desuden skal reviewet give blik for tværgående forskelligheder, læringer, succeser og risici i landsdelsprogrammerne.

  Reviewet for Syddanmark er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles. At Det Administrative Kontaktforum:

  • tager status til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark.

   

  Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 24. september 2018, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin skulle udarbejde et forslag til en ny organisering for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark. Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum er i mellemtiden blevet enige om at fortsætte den nuværende organisering for nuværende.

   

  Det er ligeledes besluttet, at der etableres en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har til opgave at koordinere og gennemføre landsdelsprogrammet aktiviteter, herunder valg af leverandør i FUT-udbuddet. I den forbindelse blev Det Administrative Kontaktforum orienteret om, at region og kommuner i Syddanmark har besluttet at gennemføre fælles indkøb af medarbejderløsningen med landsdelsprogrammerne i Midt og Nord. Aftalen med leverandøren af medarbejder løsningen skal indgås senest den 7. februar 2019.

   

  Det Administrative Kontaktforum blev ligeledes orienteret om, at der nationalt er ved at blive udarbejdet en bilateral samarbejdsaftale, som blandt andet tydeliggør rammerne for en exitstrategi i forbindelse med indkøb af en fælles medarbejderløsning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/115
  13. Status for følgegrupperne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fra Følgegrupperne for:

   

  • Behandling og pleje
  • Velfærdsteknologi og telemedicin
  • Økonomi, kvalitet og effekt
  • Forebyggelse
  • Opgaveoverdragelse
  • Genoptræning og rehabilitering

   

  ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad fremgår af porteføljestyringsværktøjerne. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender følgegruppernes status

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte følgegruppernes status.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/115
  14. Punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende punkter forventes dagordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019:

   

  • Drøftelse af forslag til indsatser og indsatsområder i Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Drøftelse af organisering af samarbejdet under Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Drøftelse af Region Syddanmarks forskningsstrategi
  • Drøftelse af regeringens Psykiatrihandlingsplan 2025
  • Drøftelse af temaer i Region Syddanmarks Psykiatrihandlingsplan
  • Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp
  • Status på aftaler om rehabilitering på specialiseret niveau
  • Orientering om arbejdet med Region Syddanmarks udviklingsstrategi
  • Status fra følgegrupperne
  • Status for KOL-programmet af Syddanmark
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte de foreløbige punkter til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 4. april 2019.


  Sagsnr. 19/115
  15. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Temaet for mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 8. februar 2019 er sundhedsteknologi. Mødet afholdes hos Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) på Odense Universitetshospital. Her vil udvalget blive præsenteret for et oplæg om sundhedsteknologi og udvalgte tværsektorielle projekter, eksempelvis GERI-kuffert projektet.

   

  Udover mødetemaet forventes følgende punkter forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på mødet:

   

  • Præsentation og drøftelse af regeringens udspil ”Digital service i verdensklasse”
  • Drøftelse af indkomne høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Godkendelse af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom
  • Godkendelse af Børn- og ungeaftalen
  • Orientering om mulige forklaringer på uventede stigninger i kommunal medfinansiering
  • Næste møde, herunder en præsentation af mødetemaet 
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 8. februar 2018
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte dagsordenspunkterne til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 8. februar 2018.


  Sagsnr. 19/115
  16. Øvrig gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 24-01-2019

  Udbud af fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens

   

  Region Syddanmark og de syddanske kommuner er ved at forberede et fælles udbud af hjælperordningen til personer med kronisk respiratorinsufficiens. I den sammenhæng gennemføres der aktuelt møder mellem region og hver af de 22 kommuner. De Syddanske kommuner ønsker dog, at der bliver arrangeret et fællesmøde, hvor udbuddet kan drøftes. Det betyder, at deadline den 29. januar 2019 for tilkendegivelser om deltagelse i det fælles udbud ikke kan overholdes.

   

  Region Syddanmark vil arrangere og invitere til et fællesmøde snarest muligt i samarbejde med Fælleskommunal Sundhedssekretariat.


  Siden er sidst opdateret 04-02-2019.
  Kontakt Tværsektorielt samarbejde

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap