Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 04. februar 2019

Præhospitaludvalget - Referat - 04. februar 2019

Mødedato
04-02-2019 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Mødeværelse 5

Deltagere
 • Mads Skau, V
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Ida Damborg, F
 • Olfert Krog, O
 • Tage Petersen, V
 • Ulrik Sand Larsen; V

 • Afbud
 • Olfert Krog, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  2. Akuthjælperordning Nordfyns Kommune
  3. Udbud af Nordborg Nødbehandlerbil
  4. Status på ambulanceresponstider 4. kvartal 2018 og samlet for 2018 på kommuneniveau, samt andet halvår 2018 på postnummerniveau
  5. Forslag til emner og besøg i 2019
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 19/2298
  1. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget godkendte den 16. januar 2019, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. De enkelte stående udvalg har endvidere til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Verdensmålene er FN’s samlede dagsorden for bæredygtig global udvikling frem mod 2030 med både en miljømæssig, en økonomisk og en social dimension. Målene har således af relevans for emner som udvikling, sundhed, social retfærdighed og lighed.

   

  Verdensmålene er gensidigt afhængige og har indbyrdes koblinger. Ikke alle verdensmål er imidlertid lige relevante for regionens arbejde, da nogle især orienterer sig mod udviklingslande. Flere af verdensmålene tilbyder dog en ramme, som kan favne centrale regionale opgaveområder, og hvor regionens opgaveområder har en mere direkte effekt, mens effekten på andre verdensmål vil være mere indirekte.

   

  Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at FN’s verdensmål skal denne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. Det fremgår endvidere, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder. Endelig er der i budgetaftalen fastlagt et forløb, hvor Forretningsudvalget igangsætter og koordinerer en proces, hvor de relevante verdensmål identificeres, og hvor der udarbejdes skabeloner for de enkelte udvalgs arbejde med verdensmålene. De enkelte stående udvalg har herefter til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

   

  FN’s verdensmål og relevansen for Region Syddanmark blev behandlet på Forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 (ligestilling mellem kønnene) i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. På baggrund af Forretningsudvalgets beslutning tager de stående udvalgs arbejde med verdensmålene afsæt i følgende 10 verdensmål:

   

  • 3 – Sundhed og trivsel
  • 4 – Kvalitetsuddannelse
  • 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • 6 – Rent vand og sanitet
  • 7 – Bæredygtig energi
  • 9 – Industri, innovation og infrastruktur
  • 10 – Mindre ulighed
  • 11 – Bæredygtige lokalsamfund
  • 12 – Ansvarlig Produktion
  • 13 – Klimaindsats

   

   

  De enkelte stående udvalg har til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder. Det indebærer bl.a., at FN’s verdensmål omsættes til en syddansk kontekst, så målene bliver relevante for regionens opgaver og kommer til at spille sammen med de syddanske indsatser. Endvidere skal drøftelsen i udvalget bidrage til arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, idet verdensmålene udgør rammen for strategien.

   

  Udvalget skal således identificere, hvilke af de 10 verdensmål der er relevante i forhold til udvalgets opgaveområder og hvilke strategiske indsatser inden for udvalgets opgaveområder, der kan understøtte de relevante mål. På et senere tidspunkt skal der desuden tages stilling til, hvordan udvalget vil sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med de relevante mål.

   

  Som led i drøftelsen kan udvalget bl.a. tage udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelser om responstidsmål på tværs af regionen (Fyn, Sydvestjylland, Sygehus Sønderjylland, og Trekantsområdet), et emne som kan knyttes til verdensmål 10 om at reducere ulighed i og mellem lande.

   

  Punktet vil blive indledt med et kort oplæg fra administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-02-2019

  Udvalget finder, at der bl.a. via responstidsopgørelse er fokus på mål nummer 10 om mindre ulighed. Udvalget forventer, at de aktuelle drøftelser om styrkelse af det præhospitale område vil bidrage til dette mål. Udvalget ser endvidere gerne, at der fremadrettet er fokus på ambulancers fremdriftsmidler og affaldssortering på stationerne. Disse indsatser vil kunne understøtte mål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion og mål nummer 13 om klima.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/12
  2. Akuthjælperordning Nordfyns Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag om etablering af akuthjælperordning i Nordfyns Kommune, der har mange førstehjælpere og forholdsvis lange responstider i nogle områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med etableringen af projekt ”Danmark redder liv” er der opstået nogle meget aktive førstehjælperforeninger i Nordfyns Kommune, der har medført at Nord Fyns Kommune er den Kommune i regionen, hvor der er flest førstehjælpere i projekt ”Danmark redder liv”.

   

  231 ud af 1.814 førstehjælpere i projekt ”Danmark redder liv” i Region Syddanmark er i den seneste førstehjælperstatistik fra Dansk Folkehjælp 21. januar 2019 fra Nordfyns Kommune.

   

  Nordfyns Kommune har et areal på 452,7 km2 og en befolkning på 29.516 pr. 1. januar 2018. De største byer er Otterup, Bogense, Søndersø og Morud. Der er ambulancestationer i dag i Otterup og Bogense. Kommunens borgere betjenes også af ambulancer og akutlægebiler fra stationer i nabokommuner og på gennemkørsel på den vestfynske motorvej.

   

  I den præhospitale analyse gennemført i 2018 beskrives, at der er områder i Nordfyns Kommune, der har en gennemsnitlig responstid over 11 min. i gennemsnit og over 8 % af kørsler over 15 min. for 1. vogn på stedet.

   

  Nordfyn er godt dækket ind med 220 førstehjælpere under ”Danmark redder liv”, der kaldes til hjertestop. De Nordfynske Hjertestarterforeninger har oplyst, at der blandt deres medlemmer er bred folkelig opbakning til også at etablere en akuthjælperordning, som er kendt fra andre dele af regionen, og som kaldes til A-respons.

   

  På baggrund af de længere responstider i dele af Nordfyns Kommune og de Nordfynske Hjertestarterforeningers ønske foreslås det, at der etableres en akuthjælperordning på Nordfyn.

   

  Førstehjælperne på Nordfyn ønsker i første omgang uddannet 30 akuthjælpere i foråret 2018. Akuthjælperne vil rykke ud til ambulance A-udkald (udrykning med horn og blink) i hele Nordfyns Kommune, når de er uddannet.

   

  I budgetaftalen for 2018 blev der afsat 0,7 mio.kr. til akuthjælperordninger til uddannelse, udstyr og nye akuthjælperordninger. Der er plads indenfor budgettet til etablering af akuthjælperordning i Nordfyns Kommune.

   

  Der vil være en udgift på ca. 60.000 kr. årligt fra og med 2019 til akuthjælperordningen til uddannelse og udstyr. Ambulance Syd vil stå for uddannelse og udstyrsleverance.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der etableres en akuthjælperordning i Nordfyns kommune.

   

  At udgiften til akuthjælperordningen på 60.000 kr. årligt finansieres af bevillingen afsat i 2018 budgetaftalen til akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-02-2019

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Ida Damborg tog forbehold.

   

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/12
  3. Udbud af Nordborg Nødbehandlerbil
  fold dette punkt ind Resume

  Kontrakten med Nordborg Nødbehandlerbil udløber ultimo august 2019. Der skal foretages udbud, så nødbehandlerbilen kan fortsætte fra og med 1. september 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende kontrakt udløber den 31. august 2019. Der er ikke mulighed for forlængelse af kontraktperioden.

   

  Senest medio marts skal nødbehandlerbilen sendes i udbud, såfremt beredskabet skal fortsætte efter 1. september 2019.

   

  Nordborg nødbehandlerbil rykker ud til ambulance A-udkald på Nordals hovedsageligt i  postnr. 6430 Nordborg, men den kan også udkaldes til resten af Als. Nødbehandlerbilen har i 2018 haft 672 udrykninger, hvilket er flere end nogle af regionens akutbiler. Antallet af udrykninger har været stigende over årene.

   

  Antal udrykninger Nordborg Nødbehandlerbil 2016- 2018

   

  Årstal

  Udrykninger

  2018

  672

  2017

  699

  2016

  651

  2015

  584

  2014

  537

   

  Nordborgnødbehandlerbilen tæller med i responstidsstatistikken for 1. vogn på stedet og holder borgerresponstiden nede på Nordals.

   

  Ambulance- og borgerresponstid postnr. 6430 Nordborg 2. halvår 2018

   

  Opgørelse

  Gennemsnit-

  lig respons-tid i minutter

  Ambulanceresponstid

  15,4

  1. vogn på stedet

  6,1

   

  Beredskabet er bemandet med to nødbehandlere, som har det højeste uddannelsesniveau og det bedste udstyr af regionens supplerende akuthjælperordninger, men under ambulance- og akutbilsniveau. Akutbilerne i Region Syddanmark er bemandet med en paramediciner.

   

  Nødbehandlerbilen bringer herved hurtigt kvalificeret akuthjælp frem til borgerne på Nordals, hvor ambulancerne er længere tid om at nå frem. Nødbehandlerbilen indgår således også i responstidsopgørelserne på første sundhedsprofessionelle beredskab på stedet.

   

  Regionen betaler under den nuværende kontrakt med Danfoss 2,1 mio. kr. årligt for driften af Nordborg Nødbehandlerbil, til sammenligning koster en akutbil 3,2 mio. kr. årligt.

   

  Administrationen igangsætter nu det forberedende arbejde omkring offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse medio marts 2019 med tilbudsfrist medio april 2019, så der kan være en nødbehandlerbil klar den 1. september 2019, når den nuværende kontrakt udløber.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-02-2019

  Til orientering.

   

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/1086
  4. Status på ambulanceresponstider 4. kvartal 2018 og samlet for 2018 på kommuneniveau, samt andet halvår 2018 på postnummerniveau
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene for ambulancedrift i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. oktober – 31. december 2018. Herudover rapporteres realiserede responstider på kommuneniveau for samme periode og for hele 2018, samt på postnummerniveau for perioden 1. juli – 31. december 2018. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 4. kvartal 2018 og 2018 samlet, samt andet halvår 2018

  Følgende er afrapportering af ambulanceberedskabernes responstider for 4. kvartal 2018 og for hele 2018 på delområder og kommuner, samt på postnummerniveau for andet halvår 2018 (1. juli – 31. december 2018).    

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten på vagtcentralen rekvirerer et beredskab, til hjælpen er fremme ved borgeren.

   

  Responstidsmål for ambulanceberedskaber, Kørsel A

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for ambulanceberedskaber, Kørsel A i 4. kvartal 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  7,8

  Sønderjylland

  9,0

  Trekantsområdet

  6,9

  Region Syddanmark

  7,8

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for ambulanceberedskaber, Kørsel A i 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  8,0

  Sønderjylland

  9,0

  Trekantsområdet

  7,0

  Region Syddanmark

  7,9

   

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene når det gælder 4. kvartal 2018 samt samlet for 2018.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet.

   

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 4. kvartal 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,6

  Sydvestjylland

  7,4

  Sønderjylland

  8,1

  Trekantsområdet

  6,9

  Region Syddanmark

  7,5

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,6

  Sydvestjylland

  7,5

  Sønderjylland

  8,3

  Trekantsområdet

  7,0

  Region Syddanmark

  7,6

   

  Når responstiderne for første bil på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid især i Sønderjylland.

   

  Opgørelsen over responstiderne på kommuneniveau findes i bilagene Responstider 4. kvartal 2018, samt Responstider 2018.

   

  Opgørelsen over responstider på postnummerniveau for andet halvår 2018 findes i bilaget Responstider 2. halvår 2018. Postnumrene er opdelt efter kommuner. Det skal bemærkes, at nogle postnumre figurerer i flere kommuner.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-02-2019

  Til orientering.

   

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/12
  5. Forslag til emner og besøg i 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er vedhæftet forslag til mødeplan for præhospitaludvalget i 2019 og besøg hos præhospitale samarbejdsparter på præhospitale lokaliteter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-02-2019

  Drøftet. Der arbejdes videre med forslag til mødesteder for præhospitaludvalget i 2019, dog med den ændring, at besøg hos præhospitale samarbejdspartnere syd for grænsen finder sted den 6. maj 2019 og besøg på Rybners i Esbjerg forventes afholdt den 18. november 2019.

  Der blev fremsat forslag om evt. fællesmøde med psykiatri- og socialudvalget.

   

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/108
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget har planlagt følgende mødeplan for 2019:

  -          Mandag den 11. marts 2019, kl. 15.00 – 17.00

  -          Mandag den 8. april 2019, kl. 15.00 – 17.00

  -          Mandag den 6. maj 2019, kl. 15.00 – 17.00

  -          Tirsdag den 11. juni 2019, kl. 15.00 – 17.00

  -          Mandag den 12. august 2019, kl. 15.00 – 17.00

  -          Mandag den 16. september 2019, kl. 15.00 – 17.00

  -          Mandag den 21. oktober 2019, kl. 15.00 – 17.00

  -          Mandag den 18. november 2019, kl. 15.00 – 17.00

  -          Tirsdag den 10. december 2019, kl. 15.00 – 17.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At mødet den 11. marts 2019 flyttes til 14. marts 2019, kl. 15.00 – 17.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-02-2019

  Godkendt. Næste møde afholdes den 14. marts 2019 kl. 15.00 – 17.00 i regionshuset.

   

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/108
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-02-2019

  Orientering om Konkurrencerådets afgørelse.

   

  Orientering om beredskabssituationen den 2. januar 2019 på Storebælt.

  -          Opsamlende sag forelægges udvalget på et senere møde.

   

  Orientering om personsag.

   

  Drøftelse af status ang. opfølgning på præhospitalanalyse, jf. præhospitaludvalgets møde den 20. december 2018.

   

  Orientering om møder med kommuner i uge 6.

   

  Drøftelse af henvendelse fra sundhedsudvalget i Haderslev.

   

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 05-02-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |