Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 07. februar 2019

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 07. februar 2019

Mødedato
07-02-2019 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Vicky Lorenzen, F

 • Afbud
 • Vicky Lorenzen, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Uddannelsesbarometer 2018
  2. Status på handlingsplanen 2018-2019
  3. Unge, klima og transport
  4. Flere faglærte
  5. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  6. Udtalelse vedr. nedlæggelse af VUC Vests afdelinger i Grindsted og Varde
  7. Aftale om mere fleksible universitetsuddannelser
  8. Eventuelt
  9. Næste møde
  10. Udtalelse vedr. nedlæggelse af uddannelsessted i Rudkøbing ved HF & VUC Fyn
  11. Høringssvar vedr. ansøgning om FVU-driftsoverenskomst mellem VUC Syd og A2B A/S
  12. Høringssvar vedr. ansøgning om FVU-overenskomst mellem Kolding HF & VUC og Haderslev Handelsskole


  Sagsnr. 18/62242
  1. Uddannelsesbarometer 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2018 er udarbejdet for, at skabe et overblik og viden om relevante udfordringer på uddannelsesområdet. Uddannelsesbarometret giver et indblik i udviklingen på uddannelsesområdet i Syddanmark i relation til regionsrådets målsætninger, og anvendes bl.a. som videngrundlag for implementeringen af regionens handlingsplan på uddannelsesområdet 2018-19.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks regionale handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft har syv overordnede målsætninger og ni særskilte indsatsområder.

   

  Overordnede uddannelsespolitiske målsætninger:

  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Flere unge skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked
  • Flere skal gennemføre en videregående uddannelse

   

  Overordnede arbejdsmarkedsrelaterede målsætninger:

  • Flere faglærte
  • Flere med STEM-kompetencer
  • Øget opkvalificering af arbejdsstyrken
  • Bedre sprogkompetencer

   

  Uddannelsesbarometer 2018 belyser udvikling og status for hvert af de ni indsatsområder og syv overordnede målsætninger. Det giver dermed en status på, hvor langt Region Syddanmark er nået i indsatsen inden for uddannelse og arbejdskraft.

   

  Uddannelsesbarometret bliver løbende anvendt til at følge op på udviklingen i de igangsatte initiativer i regi af regionens handlingsplan på uddannelsesområdet. Uddannelsesbarometer 2018 anvendes desuden som videngrundlag for udarbejdelse af regionens fremtidige indsatser på uddannelsesområdet. Derudover er barometret tænkt som et arbejdsredskab for aktørerne på uddannelsesområdet i Syddanmark, bl.a. kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter.

   

  På mødet vil administrationen præsentere uddannelsesbarometrets resultater, herunder ændringer i forhold til tidligere år. Selve publikationen for Uddannelsesbarometer 2018 forventes trykt og omdelt til alle regionsrådsmedlemmer primo marts 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Til orientering:


  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/45789
  2. Status på handlingsplanen 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i foråret 2018 en ny handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft for perioden 2018-19. Handlingsplanen udmønter de uddannelsespolitiske elementer af regionens vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Siden handlingsplanen blev lanceret, er der blevet igangsat en lang række indsatser og initiativer af forskellig karakter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i foråret 2018 en ny handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft for perioden 2018-19. Handlingsplanen udmønter de uddannelsespolitiske elementer af regionens vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

   

  Handlingsplanen opererer med i alt syv overordnede mål:

   

  Mål for uddannelse:

  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Flere unge skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked
  • Flere skal gennemføre en videregående uddannelse

   

  Mål for arbejdskraft:

  • Flere faglærte
  • Flere med STEM kompetencer
  • Øget opkvalificering af arbejdsstyrken
  • Bedre sprogkompetencer

   

  Målene adresseres via indsatser, der retter sig mod ni forskellige indsatsområder.

   

  Vedhæftet som bilag er en oversigt, der opgør status på de hidtil igangsatte indsatser og initiativer i regi af handlingsplanen 2018-19. Som det fremgår af bilaget, er der både tale om udviklingsprojekter (uddannelsespuljen og socialfonden), myndighedsopgaver, samarbejdstiltag og politiske tiltag (herunder fra budget 2019).

   

  Det bemærkes, at oversigten også medtager de uddannelsespuljeprojekter, der fik støtte ved ansøgningsfristen 15. marts 2018, dvs. kort før handlingsplanen blev vedtaget. Det vurderes således, at disse projekter, i kraft af deres indhold og sigte, også kan kategoriseres ud fra indsatsområderne i handlingsplanen 2018-19.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Til orientering:

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/3234
  3. Unge, klima og transport
  fold dette punkt ind Resume

  Unge er den befolkningsgruppe, der er mest optaget af klimaforandringerne. Det er blandt andet kommet til udtryk ved skolestrejker for klima i flere byer i Syddanmark. Transportsektoren bidrager med over 40% af den samlede CO2-udledning. Udvalget orienteres om, at administrationen er ved at undersøge mulighederne for en indsats, der retter sig mod unges adfærd og oplysning i spændingsfeltet mellem klima og mobilitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2018 er klimaforandringerne kommet højt på dagsordenen blandt borgerne i Danmark. De unge er den befolkningsgruppe, der er mest bekymret for klimaforandringerne. Blandt de 18-29-årige er det således 71% som anser klimaforandringer som et meget alvorligt problem. Blandt danskerne generelt er det kun 46%. De unge er også den gruppe af danskere, der i højeste grad vurderer, at der behov for adfærdsændringer, og at teknologi ikke alene kan løse klimaudfordringerne. Blandt de 18-29-årige er der således 70%, som mener at det er nødvendigt at ændre levevis for at løse klimaudfordringen, mens det blandt danskerne generelt blot er 54%, der mener dette.  

   

  De unges bevidsthed om og holdning til klimaforandringer kommer blandt andet til udtryk ved de såkaldte skolestrejker for klima, hvor skoleelever fra folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelser strejker fra skole for at få politikerne til at leve op til Parisaftalen og begrænse den globale temperaturstigning.

   

  Skolestrejkerne for klima i Danmark er inspireret af den 15-årige svenske pige Greta Thunberg, som strejkede for klimaet foran Rigsdagen i Sverige i tre uger op til det svenske valg. Den første skolestrejke for klimaet i Danmark var 30. november 2018, hvor der var strejke i syv danske byer heriblandt tre byer i Syddanmark: Svendborg, Sønderborg og Odense.

   

  Transportsektoren bidrager i dag med over 40% af den samlede CO2-udledning, og i kombination med ovenstående kan det være interessant at se nærmere på de unges transportvaner. Således har Fynbus i december 2018 gennemført spørgeundersøgelsen "Studerende fra bil til bus", der sætter fokus på udvalgte unges transportvaner- og præferencer i forhold til transport til og fra ungdomsuddannelse. Undersøgelsen er blandt andet foretaget med studerende fra HF og VUC Fyn i Odense. Af undersøgelsen fremgår blandt andet, at godt halvdelen af de studerende benytter bus til/fra uddannelse, mens næsten hver fjerde studerende kører i bil. Flertallet angiver, at de er meget bekymrede for klimaet, men over halvdelen mener ikke, at de skåner miljøet ved at benytte bus til og fra uddannelse.

   

  Administrationen arbejder videre med problemstillingen og er i dialog med Fynbus i forhold til at drøfte potentialer og muligheder i et eventuelt samarbejde om unges adfærd og oplysning i spændingsfeltet mellem klima og mobilitet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Til orientering:

   

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/3143
  4. Flere faglærte
  fold dette punkt ind Resume

  Et af målene i handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 er "Flere faglærte". Udvalget samt Udvalget for Regional udvikling har tidligere ønsket en beskrivelse af erhvervsuddannelsesområdet som evt. input til drøftelse af nuværende indsatser og den kommende regionale udviklingsstrategi for 2020-2023.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et af målene i handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 er "Flere faglærte". Udvalget har tidligere ønsket en beskrivelse af erhvervsuddannelsesområdet som input til drøftelse af nuværende indsatser og den kommende regionale udviklingsstrategi for 2020-2023.

   

  Der er mangel på faglærte, og på trods af mange både nationale, regionale og lokale indsatser, er der stadig lang vej til at opfylde målet om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020.

   

  I vedlagte baggrundsnotat om "Erhvervsuddannelsesområdet" er der bl.a. fokus på de forskellige forhold, der påvirker de unges søgning til erhvervsuddannelserne, bl.a. vejledning, samt de forhold der påvirker frafaldet på erhvervsuddannelserne. Endvidere beskrives centrale elementer i den nye politiske aftale på erhvervsuddannelsesområdet: ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, som har til formål at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Endelig gives et overblik over Region Syddanmarks indsatser for at få flere unge til erhvervsuddannelserne med vægt på indsatserne i handlingsplanperiode 2018-19.

   

  For så vidt angår erhvervsuddannelsesområdet fremgår det bl.a., at indsatsen for en god og varieret, decentral uddannelsesdækning prioriteres, og at der bl.a. skal indledes drøftelser med erhvervsskolerne om mulige initiativer, herunder mulighederne for øget brug af skolehjem.

   

  Sagen forelægges Udvalget for Regional Udvikling på mødet den 18. februar 2019 til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget drøfter udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet med henblik på evt. input til arbejdet med den kommende regionale udviklingsstrategi for 2020-2023.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Udvalget drøftede udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde, med henblik på en fortsat drøftelse på næste udvalgsmøde. 

   

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/2298
  5. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget godkendte den 16. januar 2019, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. De enkelte stående udvalg har endvidere til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Verdensmålene er FN’s samlede dagsorden for bæredygtig global udvikling frem mod 2030 med både en miljømæssig, en økonomisk og en social dimension. Målene har således relevans for emner som udvikling, sundhed, social retfærdighed og lighed.

   

  Verdensmålene er gensidigt afhængige og har indbyrdes koblinger. Ikke alle verdensmål er imidlertid lige relevante for regionens arbejde, da nogle især orienterer sig mod udviklingslande. Flere af verdensmålene tilbyder dog en ramme, som kan favne centrale regionale opgaveområder, og hvor regionens opgaveområder har en mere direkte effekt, mens effekten på andre verdensmål vil være mere indirekte.

   

  Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at FN’s verdensmål skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. Det fremgår endvidere, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder. Endelig er der i budgetaftalen fastlagt et forløb, hvor Forretningsudvalget igangsætter og koordinerer en proces, hvor de relevante verdensmål identificeres, og hvor der udarbejdes skabeloner for de enkelte udvalgs arbejde med verdensmålene. De enkelte stående udvalg har herefter til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

   

  FN’s verdensmål og relevansen for Region Syddanmark blev behandlet på Forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 (ligestilling mellem kønnene) i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. På baggrund af Forretningsudvalgets beslutning tager de stående udvalgs arbejde med verdensmålene afsæt i følgende 10 verdensmål:

   

  • 3 – Sundhed og trivsel
  • 4 – Kvalitetsuddannelse
  • 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • 6 – Rent vand og sanitet
  • 7 – Bæredygtig energi
  • 9 – Industri, innovation og infrastruktur
  • 10 – Mindre ulighed
  • 11 – Bæredygtige lokalsamfund
  • 12 – Ansvarlig Produktion
  • 13 – Klimaindsats

   

  De enkelte stående udvalg har til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder. Det indebærer bl.a., at FN’s verdensmål omsættes til en syddansk kontekst, så målene bliver relevante for regionens opgaver og kommer til at spille sammen med de syddanske indsatser. Endvidere skal drøftelsen i udvalget bidrage til arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, idet verdensmålene udgør rammen for strategien.

   

  Udvalget skal således identificere, hvilke af de 10 verdensmål der er relevante i forhold til udvalgets opgaveområder og hvilke strategiske indsatser inden for udvalgets opgaveområder, der kan understøtte de relevante mål. På et senere tidspunkt skal der desuden tages stilling til, hvordan udvalget vil sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med de relevante mål.

   

  Som led i drøftelsen kan udvalget bl.a. tage udgangspunkt i uddannelsesbarometeret 2018 (dagsordenspunkt 1) og handlingsplanen for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 samt opfølgningen på denne (se dagsordenspunkt 2).

   

  Forslag til strategiske indsatser kunne fx være inden for følgende temaer: Nære og bæredygtige uddannelsesmuligheder for alle; kompetencer til livet, til arbejdsmarkedet og til et bæredygtigt samfund; sunde unge. Temaerne relaterer sig bl.a. til verdensmål 3 (sundhed og trivsel), verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse), verdensmål 10 (mindre ulighed), verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og verdensmål 13 (klimaindsats).

   

  Punktet vil blive indledt med et kort oplæg fra administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget drøfter sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft konstaterer, at der er sat mange regionale indsatser i gang, som understøtter FNs verdensmål, og som man bør bygge videre på i den nye strategi.

   

  Udvalget betoner, at FNs verdensmål udgør rammen for den kommende udviklingsstrategi, og at det videre arbejde med verdensmålene bør koncentreres om videreudvikling af eksisterende indsatser og nye indsatser, der gør en forskel.

   

  Udvalget peger på, at der i den fremtidige strategi bør arbejdes videre med kompetenceudvikling til arbejdsmarkedet og livet (herunder fx faglærte, STEM og unges mentale trivsel) samt adgang til kvalitetsuddannelse i hele regionen. Indsatsen kan særligt bidrage til mål 4 om kvalitetsuddannelse, mål 3 om sundhed og trivsel og mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

   

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/1389
  6. Udtalelse vedr. nedlæggelse af VUC Vests afdelinger i Grindsted og Varde
  fold dette punkt ind Resume

  VUC Vest har orienteret regionsrådet om, at bestyrelsen for VUC Vest har besluttet at nedlægge VUC Vests afdelinger i Grindsted og Varde pr. 1. august 2019. Beslutningen er taget på baggrund af gentagne besparelser på finansloven og overflytning af uddannelsesaktiviteten fra VUC Vest til den forberedende grunduddannelse (FGU).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  VUC Vest har i en henvendelse af 9. januar 2019 orienteret Region Syddanmark om, at bestyrelsen for VUC Vest har besluttet at nedlægge VUC Vests afdelinger i Grindsted og Varde pr. 1. august 2019. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1. Beslutningen skal ses i lyset af gentagne besparelser på finansloven og overflytning af uddannelsesaktiviteten fra VUC Vest til FGU med deraf følgende fald i antallet af årskursister inden for uddannelsesaktiviteterne på forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning (OBU), almen voksenuddannelse (AVU), dansk som andetsprog (DSA) og HF-enkeltfag.

   

  Som et led i regionsrådets koordinerende rolle på uddannelsesområdet, skal regionsrådet afgive en udtalelse i de tilfælde, hvor et VUC påtænker at lukke en afdeling.

   

  Etableringen af FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner forventes ifølge VUC Vest at medføre et væsentligt fald i antallet af årskursister på VUC Vest. VUC Vest forventer således, at antallet af årskursister vil falde med hhv. 27% og 26% i afdelingerne i Grindsted og Varde fra 2018 til 2021.

   

  Såfremt uddannelsesudbuddet i de to afdelinger skulle fastholdes, ville det ifølge VUC Vest betyde et holdgennemsnit på under 5 kursister pr. hold på afdelingerne i Grindsted og Varde. Dette vil ifølge beregninger fra VUC Vest betyde, at der ved fortsat drift af de to afdelinger ville kunne forventes et underskud i 2021 på ca. 3 mio. kr. i afdelingerne i Grindsted og Varde. 

   

  VUC Vests aktiviteter i Grindsted efter 1. august 2019

  I forhold til aktiviteterne i Grindsted henviser VUC Vest til, at de fortsat vil leve op til udbudskravet i forhold til at udbyde alle deres uddannelser i Billund Kommune. Samtidig argumenterer VUC Vest for, at institutionen er en etableret del af Campus Grindsted samarbejdet og fortsat vil have en tæt dialog med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Grindsted.

   

  Status på samarbejdet er, at VUC Vest pr. 1. august 2019 udbyder og i tilfælde af tilstrækkelig søgning etablerer forløb på HF-enkeltfag og på dansk som andetfag på forskellige niveauer. Derudover er der indledt et samarbejde med alle uddannelsesinstitutionerne på Campus Grindsted om ordblindeundervisning på hele campus. I det omfang der kan etableres forløb, vil disse gennemføres og placeres på Grindsted Gymnasium. VUC Vest har driftsoverenskomst med Give Uddannelsescenter på FVU- og ordblindeundervisningen. 

   

  VUC Vests aktiviteter i Varde efter 1. august 2019

  Hvad angår aktiviteterne i Varde vurderer VUC Vest med udgangspunkt i de geografiske forhold og transportmulighederne for potentielle VUC-kursister fra Vardes opland, at det på baggrund af prognoserne ikke vil være relevant at etablere hold på Campus Varde. VUC Vest oplyser videre, at de løbende er i dialog med FGU-institutionen og Varde Kommune om behovet for evt. forløb, der kan etableres lokalt på Campus Varde. Samlet set forventer VUC Vest at kunne tilpasse uddannelsesudbuddet, således at det også vil være relevant for uddannelsessøgende i Varde. VUC Vest har driftsoverenskomst med FOF og AOF om udbuddet af FVU og ordblindeundervisning i Varde.   

   

  Administrationens vurdering

  I Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft indgår ”tilgængelighed til uddannelse” som et af indsatsområderne. I tråd med dette, er det administrationens vurdering, at det også er vigtigt med en god tilgængelighed til voksenuddannelsestilbud i hele regionen.

   

  Administrationen anerkender, at overflytningen af uddannelsesaktivitet fra VUC Vest i forbindelse med etablering af FGU pr. august 2019 må forventes at resultere i et fald i antallet af årskursister på VUC. Administrationen vurderer i den forbindelse, at de mindre VUC-afdelinger forventes at blive hårdest ramt, idet faldet i antallet af årskursister her relativt set vil være højere end på de større VUC-afdelinger. Hertil kommer, at de mindre afdelinger i forvejen har et begrænset kursistgrundlag.

   

  På baggrund af den fremsendte orienteringsskrivelse og notat indeholdende prognoser og fremskrivninger af årskursistsgrundlaget finder administrationen, at VUC Vests beslutning om at lukke afdelingerne i hhv. Grindsted og Varde er truffet ud fra en vurdering af, at der ikke synes at være udsigt til et tilstrækkeligt årskursistgrundlag til at opretholde økonomisk bæredygtige afdelinger i Grindsted og Varde.

   

  Samtidig vurderer administrationen, at VUC Vest på trods af lukningen af afdelingen i Grindsted fortsat vil leve op til udbudskravet, idet alle VUC Vests uddannelser fortsat vil blive udbudt i Billund Kommune. Administrationen vurderer ligeledes, at VUC Vest har et velfungerende samarbejde med de øvrige campusuddannelser i Grindsted. 

   

  I forhold til Varde deler administrationen vurderingen af, at de geografiske og transportmæssige forhold i en vis udstrækning gør det muligt for potentielle VUC-kursister fra Varde by og opland at tage til VUC Vests hovedafdeling i Esbjerg. Endvidere vurderes det positivt, at VUC Vest er i løbende dialog med FGU-institutionen og Varde Kommune om behovet for, at der evt. kan etableres forløb lokalt på Campus Varde.

   

  Endelig vurderer administrationen, at de beskrevne uddannelsessamarbejder i relation til Campus Grindsted og Campus Varde er med til at sikre og opretholde uddannelsesdækningen i de pågældende områder.

   

  Forslag til udtalelse fra regionsrådet vedr. nedlæggelse af VUC-afdelinger i Grindsted og Varde er vedlagt som bilag 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget indstiller til regionsrådet, at forslag til udtalelse vedr. nedlæggelse af VUC-afdelinger i Grindsted og Varde godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Formanden orienterede om samråd med Folketingets undervisningsudvalg den 29. januar 2019.

   

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/20507
  7. Aftale om mere fleksible universitetsuddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  Alle folketingets partier indgik i december 2018 en aftale om fremtidens universitetsuddannelser med fokus på at øge fleksibiliteten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringens udvalg for bedre universitetsuddannelser offentliggjorde i marts 2018 en række anbefalinger til fremtidens universitetsuddannelser. På den baggrund fremlagde regeringen i september 2018 sit politiske udspil med henblik på at give studerende mere fleksible universitetsuddannelser med undervisning af høj kvalitet og en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Med det udgangspunkt er der i december 2018 indgået en politisk aftale mellem alle folketingets partier.

   

  Aftalen gør op med det hidtidige system, hvor størstedelen af de studerende går den samme vej gennem universitetet og bidrager samtidig til et mere fleksibelt uddannelsessystem, der passer bedre til forskellige ønsker. Aftalen betyder, at de unge vil få flere valgmuligheder på studiet, der gør det muligt at kombinere på tværs af fagområder og veksle mellem uddannelse og arbejdsmarked. Det er også et formål, at de mere fleksible universitetsuddannelser skal bidrage til en bevægelse i retning af øget livslang læring, hvor det bliver mere naturligt at vende tilbage til universitetet og bygge oven på erfaringerne efter nogle år på arbejdsmarkedet.

   

  Hovedelementerne i aftalen omfatter:

  • Bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og for at vende tilbage til en kandidatuddannelse (retskravet forlænges til tre år)
  • Supplerende mulighed for 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
  • Bedre mulighed for at studere på deltid (flere erhvervskandidatuddannelser).
  • Afskaffelse af karakterbonus for hurtig studiestart (den såkaldte 1,08-regel)

   

   

  Den politiske aftale kan ses her, og som bilag er der er vedlagt en grafisk fremstilling af forskellen på det nuværende og det fremtidige system, som blev lavet i forbindelse med regeringens udspil i september 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Til orientering.


  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/139
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Formanden oplyste, at:

   

  • Det midlertidige styre for VUC Syd den 22. januar har indsendt sin endelige redegørelse til Undervisningsministeriet. Redegørelsen er offentlig tilgængelig på VUC Syds hjemmeside.
  • Regionsrådsformanden og han var på besøg på Rosborg Gymnasium den 25. januar 2019 i forlængelse af drøftelserne om kapacitetsloft på de almene gymnasier i Vejle.
  • Der afholdes møde på Universe i Nordborg om naturfag den 20. marts. Det gennemføres i tilknytning til ”semifinalen i Unge Forskere”, hvor elever fra syddanske grundskoler og ungdomsuddannelser konkurrerer om at kvalificere sig til Science EXPO. Hele regionsrådet er indbudt.

   

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/139
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er torsdag den 7. marts 2019 kl. 14.00 – 17.00 i Regionshuset.

   

   

  Mødeplanen for resten af 2019 er:

   

   

  Torsdag den 16. maj 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  (Mødet skal holdes i regionshuset, da der er møde i Miljøudvalget kl. 10.00. – 12.00)

   

  Torsdag den 29. august 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 26. september 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 21. november 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Næste møde er torsdag den 7. marts 2019 kl. 14.00 – 17.00 i regionshuset.

   

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/1386
  10. Udtalelse vedr. nedlæggelse af uddannelsessted i Rudkøbing ved HF & VUC Fyn
  fold dette punkt ind Resume

  Bestyrelsen ved HF & VUC Fyn har orienteret regionsrådet om, at de har besluttet at nedlægge undervisningsstedet i Rudkøbing på Langeland fra juli 2019. Beslutningen er truffet på baggrund af gentagne besparelser på finansloven og overflytning af uddannelsesaktivitet fra HF & VUC FYN til den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  HF & VUC Fyn har i en henvendelse af 20. december 2018 orienteret Region Syddanmark om, at bestyrelsen ved HF & VUC Fyn har besluttet at nedlægge undervisningsstedet i Rudkøbing på Langeland fra juli 2019. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1. Beslutningen skal ses i lyset af gentagne besparelser på finansloven og overflytning af uddannelsesaktiviteten fra HF & VUC Fyn til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) med deraf følgende fald i antallet af årskursister inden for uddannelsesaktiviteterne på Forberedende voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning (OBU), Almen voksenuddannelse (AVU), Dansk som andetsprog (DSA) og HF-enkeltfag.

   

  Som et led i regionsrådets koordinerende rolle på uddannelsesområdet skal regionsrådet afgive en udtalelse i de tilfælde, hvor et VUC påtænker at lukke en afdeling.

   

  Efter regionens indstilling fik HF & VUC FYN fra sommeren 2017 lov til at udbyde 2-årig hf i Rudkøbing. Tilladelsen var betinget af, at der inden for en kort årrække (2-3 år) var opnået et tilstrækkeligt elevgrundlag til, at den faglige og økonomiske bæredygtighed af udbuddet var sikret. Ved optaget 2017 og 2018 har ansøgertallet været henholdsvis 6 og 5 kursister. HF & VUC FYN henviser til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitets faglige vurdering er, at det normalt forudsætter mindst to spor, svarende til minimum 40 elever pr. årgang for at have et bæredygtigt grundlag. På denne baggrund konstaterer HF & VUC FYN, at der ikke er muligt at opretholde hf-udbuddet, hvilket er meddelt det forpligtende samarbejde.

   

  Beslutningen om at nedlægge uddannelsesstedet i Rudkøbing har affødt en del debat i de lokale medier, og der har været afholdt et borgermøde i Rudkøbing i slutningen af december 2018.  Der er endvidere blevet afholdt et åbent samråd i Folketingets undervisningsudvalg herom den 29. januar 2019.

   

  Administrationens vurdering

  I Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft indgår ”tilgængelighed til uddannelse” som et af indsatsområderne. I tråd med dette, er det administrationens vurdering, at det også er vigtigt med en god tilgængelighed til voksenuddannelsestilbud i hele regionen.

   

  Administrationen anerkender, at overflytningen af uddannelsesaktivitet fra HF & VUC Fyn i forbindelse med etableringen af den Forberedende Grunduddannelse pr. august 2019 må forventes at resultere i et fald i antallet af årskursister på VUC. Administrationen vurderer i den forbindelse, at de mindre VUC-afdelinger forventes at blive hårdest ramt, idet faldet i antallet af årskursister her relativt set vil være højere end på de større VUC-afdelinger. Hertil kommer, at de mindre afdelinger i forvejen har et begrænset kursistgrundlag.

   

  På baggrund af den fremsendte orienteringsskrivelse indeholdende prognoser og fremskrivninger af årskursistsgrundlaget finder administrationen, at HF & VUC Fyns beslutning om at lukke uddannelsesstedet på Langeland er truffet ud fra en vurdering af, at der ikke synes at være udsigt til et tilstrækkeligt årskursistgrundlag til at opretholde et økonomisk bæredygtigt uddannelsessted i Rudkøbing.

   

  Endelig vurderer administrationen, at beslutningen om at lukke uddannelsesstedet i Rudkøbing vil betyde, at nogle kursister vil få uforholdsmæssigt langt til uddannelsesstedet i Svendborg.

   

  I forlængelse heraf anbefaler administrationen, at regionsrådet i udtalelsen til HF & VUC Fyn understreger vigtigheden af, at HF & VUC Fyn fremadrettet har fokus på at sikre et tilstrækkeligt uddannelsesudbud på Langeland fx gennem etablering af uddannelsessamarbejder med Langeland Kommune og andre aktører, således at borgerne på Langeland bevarer muligheden for at deltage i uddannelsestilbud inden for en rimelig transportafstand fra deres bopæl.   

   

  I den forbindelse finder administrationen det positivt, at HF & VUC Fyn oplyser, at de har meddelt Langeland Kommune, at såfremt der kan etableres FVU- eller OBU-hold i samarbejde med kommunen vil denne aktivitet kunne foregår på Langeland.

   

  Det fremgår af ”Aftale om bedre uddannelse og job”, der blev indgået i oktober 2017, at der er afsat en pulje på 60 mio. kr. i perioden 2019-2021 til nødlidende VUC’er som følge af etableringen af FGU, som institutionerne vil kunne ansøge om at få del i efter nogle objektive kriterier.

   

  Administrationen anbefaler derfor, at der i udtalelsen til HF & VUC Fyn opfordres til, at HF & VUC Fyn hurtigst muligt tager kontakt til Undervisningsministeriet med henblik på at indlede en dialog om, hvordan disse midler kan ansøges af HF & VUC Fyn med henblik på at sikre uddannelsesdækningen på Langeland – evt. i et udvidet samarbejde med Langeland Kommune.

   

  Forslag til udtalelse fra regionsrådet vedr. HF & VUC Fyns beslutning om at nedlægge af uddannelsesstedet i Rudkøbing er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Udvalget for uddannelse og arbejdskraft indstiller til regionsrådet, at forslag til udtalelse vedr. nedlæggelse af uddannelsesstedet i Rudkøbing godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Bjørn Brandenborg, Rudkøbing, folketingskandidat for Socialdemokratiet, og Jette Purup, Rudkøbing, næstformand for Alternativet på Langeland, havde i forbindelse med oplysning af sagen foretræde for udvalget.

   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/778
  11. Høringssvar vedr. ansøgning om FVU-driftsoverenskomst mellem VUC Syd og A2B A/S
  fold dette punkt ind Resume

  A2B A/S har ansøgt VUC Syd om driftsoverenskomst til forberedende voksenundervisning (FVU). Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU og OBU (ordblindeundervisning) området.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning og matematik målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, som skal til for, at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbuddet af forberedende voksenundervisning til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1796 af 27/12/2018, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster.

   

  Udvalget for Uddannelse og Arbejdskraft har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

   

  Region Syddanmark arbejder ud fra en målsætning om, at 7% af antallet af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene. Ud fra PIAAC estimatet på 144.147 svage læsere i hele regionen svarer det til, at 10.090 syddanskere hvert år skal deltage i FVU-forløb.

   

  A2B A/S v/ Sprogcenter Sønderborg og Sprogcenter Tønder har ansøgt VUC Syd om at indgå driftsoverenskomster om FVU, da A2B A/S har vundet udliciteringen af sprogundervisningen i Tønder og Sønderborg kommune, som hidtil har været varetaget af VUC Syds driftsoverenskomstpartner AOF.

   

  VUC Syds midlertidige styre støtter op om ansøgningerne fra A2B A/S, og uddannelsesudvalget ved VUC Syd har drøftet driftsoverenskomstansøgningerne, og har ikke bemærkninger til selv ansøgningerne, men har udtrykt bekymring for antal udbydere.

   

  Det fremgår af høringssvaret til VUC Syds FVU-plan for 2018, at Udvalget for uddannelse og arbejdskraft vurderede, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning i VUC Syds geografiske dækningsområde. Da VUC Syds antal af FVU-kursister i 2017 svarede til 9% af antallet af læsesvage i VUC Syds geografiske dækningsområde, var VUC Syds indsats dermed 2% over den regionale målsætning om at nå ud til 7% af de læsesvage. Men da den samlede regionale indsats i 2017 nåede ud til 15% af de læsesvage i Region Syddanmark, ligger VUC Syds dækning på 9% i den lave ende.

   

  Udvalget opfordrede derfor til løbende at afsøge nye rekrutteringsområder og nye målgrupper for FVU. Ikke mindst fordi den kommende forberedende grunduddannelse (FGU) fra august 2019 vil være tilbuddet til unge under 25 år.

   

  VUC Syds indgåelse af driftsoverenskomst med A2B´s sprogcentre i Sønderborg og Tønder kan dog ikke betegnes som værende et nyt rekrutteringsområde og en ny målgruppe, men fastholdelse af en eksisterende målgruppe. 

   

  Endvidere er det administrationens generelle vurdering, at et øget udbud af FVU kan bidrage til at flere i målgruppen kan nås. En forøgelse af antallet af driftsoverenskomstparterne vil således alt andet lige kunne bidrage til at fastholde og styrke udbuddet af FVU i regionen. Dog således, at det samlede antal driftsoverenskomstparter fortsat muliggør et tilstrækkeligt kursistgrundlag med henblik på at opfylde bekendtgørelsens minimumskrav til årlig aktivitet, men også under hensyntagen til vundne licitationer.

   

  Samlet er det administrationen vurdering, at begge driftsoverenskomster bør indstilles til godkendelse.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget godkender vedlagte forslag til høringssvar til VUC Syd.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/777
  12. Høringssvar vedr. ansøgning om FVU-overenskomst mellem Kolding HF & VUC og Haderslev Handelsskole
  fold dette punkt ind Resume

  Haderslev Handelsskole har ansøgt Kolding HF & VUC om driftsoverenskomst til forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU og OBU området.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning og matematik målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, der skal til, for at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbuddet af forberedende voksenundervisning til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal, ifølge bekendtgørelse nr. 1796 af 27/12/2018, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

   

  Region Syddanmark arbejder ud fra en målsætning om, at 7% af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene. Ud fra PIAAC estimatet på 144.147 svage læsere i hele regionen svarer det til, at 10.090 syddanskere hvert år skal deltage i FVU-forløb.

   

  Haderslev Handelsskole er beliggende i VUC Syds dækningsområde og har i forvejen driftsoverenskomst med VUC Syd. Imidlertid udbyder Haderslev Handelsskoles kursusafdeling, Udviklingscenter Syd, AMU-kurser i hele Region Syddanmark. For at kunne tilbyde en samlet pakke bestående af AMU fag og FVU/OBU på samme sted søger Haderslev Handelsskole Kolding HF & VUC om driftsoverenskomst, så de fremover også kan udbyde FVU og OBU til ansatte i virksomheder og kursister på AMU-uddannelser i Kolding HF & VUC`s dækningsområde.

   

  Kolding HF & VUC’s uddannelsesudvalg har behandlet ansøgningen og har indstillet, at der gives afslag. Baggrunden for uddannelsesudvalget indstilling er en forståelse af, at retten til en driftsoverenskomst gælder for institutioner beliggende indenfor Kolding HF & VUCs geografiske dækningsområde. Hertil vurderer de, at der i forvejen er rigtig god dækning af FVU- og OBU-udbud i Kolding HF & VUC’s geografiske dækningsområde, og at målgruppen under 25 år fremover skal tilbydes FVU og OBU-undervisning i de kommende forberedende grunduddannelse (FGU) institutioner.

   

  Det fremgår imidlertid af bekendtgørelsen om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, § 15, stk. 2, at uddannelsesinstitutioner har ret til at opnå driftsoverenskomst, under forudsætning af, at de kan opnå et aktivitetsniveau på mindst 5 årselever eksklusiv indledende test inden to år fra driftsoverenskomstens ikrafttræden. Som udgangspunkt kan et VUC derfor ikke afvise en ansøgning om driftsoverenskomst, hvis ansøgningen er underbygget mht. lokaler, lærerkræfter m.m.

   

  Administrationen har forespurgt Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om retten til at opnå overenskomst også gælder for driftsoverenskomstansøgere, der ikke er beliggende i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Imidlertid kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af habilitetsårsager ikke svare på spørgsmålet, da der efter FVU-bekendtgørelsens § 23 er klageadgang til styrelsen over et afslag fra et VUC på en anmodning om indgåelse om driftsoverenskomst, og da denne afgørelse ikke vil kunne påklages til ministeriet. Derfor må en eventuel klagesag afdække, om retten til at opnå driftsoverenskomst også gælder for driftsoverenskomstansøgere, der ikke er beliggende i voksenuddannelsescenterets geografiske område.

   

  Det fremgår af Udvalget for uddannelse og arbejdskrafts høringssvar til Kolding HF & VUC´s FVU-plan for 2018, at udvalget har noteret sig, at Kolding HF & VUC pr. 1. januar 2017 har udvidet rækken af driftsoverenskomstpartnere og dermed muligheden for at nå flere potentielle kursister til FVU-forløbene. Udvalget bemærkede derudover Kolding HF & VUC´s generelt brede samarbejdsflade og gennemarbejdede strategi med henblik på at komme i dialog med målgruppen for FVU-forløbene.

   

  Udvalget vurderede derfor sammenfattende, at Kolding HF & VUC har formået at øge en i forvejen ganske høj deltagerprocent indenfor FVU og dermed ligger langt over den regionale målsætning. Udvalget er samtidig bevidst om at målgruppen for FVU og OBU vil ændre sig på grund af den kommende forberedende grunduddannelse (FGU) og anbefalede, at Kolding HF & VUC særligt arbejdede på at tilpasse rekruttering og tilrettelæggelse af FVU til en kontekst, hvor FGU vil være tilbuddet til målgruppen af unge under 25 år.

   

  Det er administrationens generelle vurdering, at et øget udbud af FVU og OBU kan bidrage til at flere i målgruppen kan nås. En forøgelse af antallet af driftsoverenskomstpartnere vil således alt andet lige kunne bidrage til at fastholde og styrke udbuddet af FVU og OBU i regionen. Dog således, at det samlede antal driftsoverenskomstpartnere fortsat muliggør et tilstrækkeligt kursistgrundlag med henblik på at opfylde bekendtgørelsens minimumskrav til årlig aktivitet.

   

  Da Kolding HF & VUC i forvejen har en dækningsprocent, der ligger langt over den regionale målsætning, da AMU-området i forvejen er godt dækket ind via de fem nuværende overenskomstpartnere, og da FGU bliver det fremtidige tilbud til en del af den nuværende målgruppe, er det administrationens samlede vurdering, at man på nuværende tidspunkt ikke kan støtte op om Haderslev Handelsskoles anmodning om driftsoverenskomst.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget godkender vedlagte forslag til høringssvar til Kolding HF & VUC.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-02-2019

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Vicky Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 11-02-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap