Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilSundhedskoordinationsudvalgetpilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 08. februar 2019

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 08. februar 2019

Mødedato
08-02-2019 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Mødelokale 17

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, Løsgænger
 • Jørn Lehmann Pedersen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Jørgen Skadborg
 • Peter Barkholt
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Inga Blom Thomas, A
 • Reza Javid, Ø
 • Tina Agergaard Hansen, O

 • Afbud
 • Marianne Mørk Mathiesen, Løsgænger
 • Jørn Lehmann Pedersen, A
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Introduktion til sundhedsteknologi - en nøglefaktor i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  2. Drøftelse af indkomne høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023
  3. Godkendelse af tværsektorielt forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom
  4. Godkendelse af Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark - forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge
  5. Godkendelse af opdraget for en videre drøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark
  6. Forklaring på uventede stigninger i den kommunale medfinansiering
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 19/118
  1. Introduktion til sundhedsteknologi - en nøglefaktor i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 8. februar 2019 afholder Sundhedskoordinationsudvalget sit møde på Odense Universitetshospital med udgangspunkt i temaet sundhedsteknologi.

   

  Både regionen og de syddanske kommuner ønsker at sætte den enkelte borger i centrum og at gøre flere både dagligdags- og specialiserede sundhedsservices tilgængelige så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. Den store udbredelse af digitale teknologier som fx smartphones gør det lettere at nå ud til et stort antal borgere med fleksible og individuelt tilrettelagte tilbud, som tidligere ikke var tilgængelige eller krævede besøg på et hospital. Både på nationalt hold og ude i de kliniske miljøer, hvor man møder borgerne, kan sundhedsteknologi derfor ses som en nøglefaktor i udviklingen af Det nære sundhedsvæsen.

   

  Mødet indledes med et oplæg om sundhedsteknologi ved Tessa Lind Gjødesen, der er innovationschef på Odense Universitetshospital og daglig leder af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), et forsknings- og innovationscenter mellem Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU).

   

  CIMT kombinerer hospital og universitet og styrker derved samarbejde, sammenhæng og vidensdeling mellem forskerne fra universitetet og de læger, sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere, der har den daglige kontakt med patienterne. 

   

  Omdrejningspunktet for arbejdet på CIMT er medicinsk teknologi, herunder telemedicin, apps, kamerapiller, robotter, videokonsulationer osv.

   

  CIMT er involveret i en lang række danske og internationale projekter. Under dagens oplæg vil Sundhedskoordinationsudvalget blandt andet blive præsenteret for status og kommende trends inden for sundhedsteknologien i Danmark. Herudover vil udvalget blive præsenteret for forskellige tværsektorielle projekter, som har relevans for udvalgets arbejdsfelt, og som kan inspirere til, hvordan politiske visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 kan understøttes på sigt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 08-02-2019

  Taget til orientering.

   

  Sundhedskoordinationsudvalgets møde fandt sted på Odense Universitetshospital. Her blev mødet indledt med et oplæg ved Tessa Lind Gjødesen, der er Innovationschef på OUH og daglig leder af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Tessa præsenterede udvalget for den strategiske innovation på OUH og for trends og tendenser inden for sundhedsteknologi og potentialer derved i tværsektorielt samarbejde.  

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  2. Drøftelse af indkomne høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget sendte den 11. december 2018 Sundhedsaftalen 2019-2023 i høring. Mandag den 4. februar 2019 var der frist for at afgive høringssvar.

   

  Indkomne høringssvar er løbende offentliggjort og kan læses på Region Syddanmarks høringsportal.

   

  På dagens møde præsenteres Sundhedskoordinationsudvalget for de overordnede linjer i de indkomne høringssvar med det formål at drøfte retning for eventuel tilretning af Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Den videre proces

  Aftalen vil blive tilrettet frem mod Sundhedskoordinationsudvalgets næste møde den 24. april 2019. Her skal udvalget behandle og godkende eventuelle justeringer af Sundhedsaftalen 2019-2023, inden endelig godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsrådet.

   

  Det Administrative Kontaktforum udarbejder i foråret et administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, hvori de politiske visioner og målsætninger omsættes til konkrete indsatser. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019.

   

  Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 1. juli 2019 og træder i kraft herefter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • drøfter de indkomne høringssvar
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 08-02-2019

  Drøftet.

   

  Cæcilie Lumby, specialkonsulent i Fælleskommunalt Sundhedssekretariatet, og Anders Fournaise, projektleder og konsulent i Region Syddanmark, orienterede udvalget om de overordnede tendenser i de indkomne høringsvar til Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Der er i alt indkommet 47 høringssvar fra hhv. de syddanske kommuner, KKR Syddanmark, Region Syddanmark, sygehusene, almen praksis, faglige organisationer, patientforeninger samt politiske udvalg og råd.  

   

  Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at sekretariatet skal rette sundhedsaftalen til på baggrund af de indkomne høringssvar og i samråd med udvalgets formandskab. På næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019 vil alle medlemmerne af udvalget blive orienteret om de justeringer, der er foretaget i aftaleteksten. Derefter forventes Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendt af det samlede udvalg, forud for en formel godkendelse i regionsrådet i Region Syddanmark og i de 22 kommunalbestyrelser i Syddanmark i løbet af maj og juni måned 2019. 

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/13899
  3. Godkendelse af tværsektorielt forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Flere mennesker lever i dag med en eller flere kroniske sygdomme, og der er derfor et øget behov for et tværsektorielt samarbejde, der kan bidrage til, at disse mennesker oplever et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

   

  Forløbsprogrammer beskriver ansvar og roller i et patientforløb for sundhedsprofessionelle på tværs af kommunerne, almen praksis og på sygehusene.

   

  Det blev i 2015 besluttet, at de eksisterende forløbsprogrammer for mennesker med KOL, diabetes, hjertesygdom og rygsygdom skulle genudvikles, og at der desuden skulle udvikles nye forløbsprogrammer for mennesker med depression og leddegigt.

   

  Forløbsprogrammer for mennesker med KOL og diabetes blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i henholdsvis februar 2017 og februar 2018.

   

  På dagens møde skal Sundhedskoordinationsudvalget drøfte og godkende et nyt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom.

   

  Forløbsprogrammet

  Det nye forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har resulteret i et stærkt fokus på samarbejde og kommunikation, og på hvordan patienter og pårørende mere systematisk kan inddrages heri.

   

  Forløbsprogrammet er bygget op omkring de situationer, hvor mennesker med hjertesygdom er i kontakt med sundhedsvæsenet.  Programmet beskriver roller og opgaver for de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet bruges som:

   

  • Et opslagsværk i det daglige arbejde
  • Et udgangspunkt for udarbejdelse af instrukser mv. i den enkelte sektor
  • Et værktøj til planlægning af indsatser, både i den enkelte sektor og på tværs af sektorer.

  Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom var i offentlig høring i perioden d. 7. september - 26. oktober. I alt er der indkommet 12 høringssvar, som kan læses her

  En arbejdsgruppe vedr. nye rammer for kronisk sygdom har drøftet hvert enkelt høringssvar og indarbejdet mange af dem i forløbsprogrammet. Dermed er en række begreber blevet tydeligere defineret, og procedurerne for videre henvisning og for vurdering af patientens behov m.v. er også tydeligere beskrevet, og det fremgår, at kommunernes tilbud om sygdomsmestring kan gå på tværs af diagnoser inden for hjertesygdom.
   

  En af de væsentligste konsekvenser af det nye forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom er, at kommunerne får en større opgave med genoptræning og specialiseret patientuddannelse. Patienterne skal efter endt forløb på sygehuset have foretaget en risikotest, der viser, om genoptræningen kan foregå i kommunen eller på sygehuset.

   

  Kommunikationspakke
  Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet en kommunikationspakke (se vedlagte bilag) med nogle retningslinjer for, hvordan sundhedsprofessionelle kan kommunikere med og inddrage den enkelte patient/pårørende. Formålet med dette er at mindske antallet af situationer, hvor patienter og pårørende oplever en mangelfuld kommunikation.

   

  Implementeringsplan
  For at sikre at sundhedsprofessionelle på sygehuse, i kommuner og hos almen praksis får indarbejdet forløbsprogrammet i deres daglige arbejdsgange, er der udviklet en implementeringsplan (se vedlagte bilag). Den betyder, at en stor del af implementeringsansvaret i første omgang er placeret ved de lokale samordningsfora – og dernæst ved ledelserne i de enkelte sektorer.

   

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den 24. januar 2019, at det reviderede forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, inklusive kommunikationspakke og implementeringsplan, forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på endelig godkendelse. Det Administrative Kontaktforum havde dog det forbehold, at implementeringen af forløbsprogrammet først iværksættes, når Følgegruppen for forebyggelse har afholdt den planlagte temadag om det ændrede samarbejde om patientuddannelse og genoptræning, som er en del af forløbsprogrammet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  godkender det reviderede forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, inklusive kommunikationspakke og implementeringsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 08-02-2019

  Et enigt Sundhedskoordinationsudvalg godkendte det reviderede forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, inklusive kommunikationspakke og implementeringsplan.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12161
  4. Godkendelse af Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark - forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har som led i Sundhedsaftalen 2015-18 prioriteret mental sundhed blandt børn og unge som et særligt vigtigt område. Der har løbende gennem aftaleperioden været igangsat arbejde, som har haft til formål dels at kortlægge viden om, hvorfor så mange børn og unge angiver dårligt selvoplevet mentalt helbred og dels at komme med bud på handlinger, der kan forebygge udviklingen af dårligt mentalt helbred.

   

  Som følge heraf har Det Administrative Kontaktforum godkendt en tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark.  Samarbejdsaftalen skal skabe et forpligtende samarbejde mellem de involverede fagpersoner og sektorer med det formål at sikre mere sammenhæng og bedre kommunikation i forløb for børn og unge med tegn på mistrivsel.

   

  Aftalen

  Både fagpersoner, børn, unge og deres forældre samt en række eksperter på området har været inddraget i udarbejdelsen af aftalen, som har fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge. Det undersøgende arbejde har vist, at det, der blandt andet er behov for, er et mere smidigt og effektivt samarbejde på tværs af kommuner, region og almen praksis til gavn for de børn og unge, der er i risiko for eller allerede mistrives, samt disses pårørende.

   

  Aftalen skal således medføre, at der sikres:

  • Systematisk kommunikation mellem almen praksis, region og kommuner på børne- og ungeområdet
  • Skærpet opmærksomhed på forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel hos børn og unge i børnenes og de unges nærmiljøer
  • Overblik over eksisterende tilbud på området samt samordning og koordinering på tværs af sektorerne

   

  Aftalen dækker alle børn og unge i alderen 0-17 år, som er i risiko for at mistrives mentalt eller har tegn på mental mistrivsel. Aftalen har endvidere et særligt fokus på børn i familier med psykisk eller somatisk sygdom, hvor en skærpet opmærksomhed på barnets eller den unges trivsel er af afgørende betydning for dennes udvikling.

   

  Faglige forpligtelser

  I arbejdet med aftalen er der udvalgt nogle særlige fokusområder, som alle aftaleparter forpligter sig på at leve op til, herunder særligt fokus på:

  • at underrette tidligere og i højere grad benytte underretninger som et værktøj til at sikre rette hjælp til familierne til rette tid
  • på børn og unge med systematisk eller langvarigt fravær fra skole samt på børn med negativt fraværsmønster i institutionsregi
  • børn og unge i familier med alvorlig somatisk sygdom og/eller nedsat fysisk funktionsniveau
  • børn og unge i familier med alvorlig psykisk sygdom og/eller misbrug
  • afholdelse af tværfaglige/tværsektorielle netværksmøder for at sikre en koordineret indsats
  • udpegning af tovholder, som følger barnet og dennes familie i hele forløbet
  • systematiseret kommunikation på børne- og ungeområdet samt vedligeholdelse af oplysninger på Sundhed.dk

   

  Med implementeringen af denne aftale hos relevante parter på børne- og ungeområdet er det forventningen, at der vil være en skærpet opmærksomhed på de tidlige tegn på mistrivsel blandt børn og unge i alle fagprofessionelle sammenhænge, herunder blandt andet i institutioner, på skoler og på ungdomsuddannelserne. Endvidere vil de fagprofessionelle omkring barnet/den unge have et klart overblik over, hvem de skal koordinere mere og hvilke relevante aktører, der skal indtænkes i en eventuel indsats. Ydermere vil de syv faglige forpligtelser medføre et forøget og ensrettet fokus på særlige udslagsgivende elementer i forhold til mistrivsel på tværs af regionen og de 22 syddanske kommuner.

   

  Det er således hensigten med aftalen, at det skærpede fokus på målgruppen vil medføre, at langt flere børn og unge med tegn på mistrivsel opdages og tages hånd om, før en tidlig tilstand forværres og i værste fald udvikler sig til en diagnose. Ligeledes vil målgruppen opleve, at langt størstedelen af forløbet vil kunne foregå i nærmiljøet, hvor de involverede fagpersoner på tværs af sektorer og faglighed, via tværfaglige/-sektorielle møder bidrager til rådgivning om handlinger og indsatser. Samtidig vil barnet/den unge og dennes pårørende have fået udpeget en kontaktperson, som hjælper dem med at navigere i forløbet og som sikrer, at de føler tryghed i det, der foregår omkring dem.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • godkender aftaleudkastet til Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark – Forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 08-02-2019

  Et samlet Sundhedskoordinationsudvalg godkendte

  aftaleudkastet til Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark – Forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/118
  5. Godkendelse af opdraget for en videre drøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Behov for en strategisk drøftelse om anvendelse og udvikling af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark

  Når sundhedsvæsenet i fremtiden skal kunne levere velfærd og service af en høj kvalitet, er der behov for at tænke i nye og innovative løsninger indenfor sundhedsteknologi, digitalisering og telemedicin. Der er allerede gang i mange forskellige tiltag i og på tværs af sektorerne i Syddanmark. Den hastige udvikling og de mange forskellige tiltag og nationale udspil nødvendiggør, at det drøftes, hvornår det giver særlig værdi at samarbejde på tværs af sektorerne.

   

  Sundhedsteknologi, digitale løsninger og telemedicin har ligeledes et selvstændigt fokus i Sundhedsaftalen 2019-2023. Det medfører blandt andet et behov for en indledende drøftelse af det eksisterende samarbejde om elektronisk kommunikation og koordinering af patientforløb på tværs af Syddanmark.

  Der lægges op til, at der skal udvikles nye samarbejdsformer og samarbejdsaftaler, som muliggør, at borgere kan tilbringe mindre tid på sygehusene og mere tid i eget nærmiljø og hverdagsliv ved hjælp af blandt andet sundhedsteknologi, digitale løsninger og telemedicin. Den styrkeposition i forhold til anvendelsen af sundhedsteknologi, der er oparbejdet i Syddanmark, er der bred opbakning til at fastholde. Det kalder på både en prioritering af ressourcer samt videreudviklingen af de indsatser, der indtil nu har bragt os i den position.

  Følgende er et uddrag af relevante strategier og udspil, som en drøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark vil tage udgangspunkt i på det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2018:

   

   

  Reformsporet – Digital service i verdensklasse

  Regeringen har som en del af sammenhængsreformen i oktober 2018 lanceret reformsporet ”Digital service i verdensklasse”. Reformsporet præsenterer en række strategier og forslag til indsatser, hvoraf flere handler om sundhedsvæsenet. Det beskriver blandt andet, hvordan vi i højere grad kan bruge sundhedsdata til at forudsige, hvem der er i risiko for fx akutindlæggelser, og derved få mulighed for at sætte ind med en tidligere og mere præcis behandling.

   

  I forbindelse med reformsporet vil regeringen etablere en ny investeringsfond på 410 mio. kr. fra 2018-2022, som målrettes både afprøvning af teknologi lokalt og landsdækkende udbredelse af velafprøvede løsninger. Investeringerne skal bidrage til udviklingen af innovative løsninger, der kan frigøre hænder til mere borgernær service. Der lægges op til, at indsatserne forankres lokalt, og at kommuner og regioner medfinansierer indsatserne.

   

  Udspillet kan læses her.

   

   

   

  Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle

  Regeringen, Danske Regioner og KL har i januar 2018 udarbejdet en strategi for digital sundhed 2018-2022. En strategi der primært handler om at lykkes i fællesskab med det, der går på tværs. Strategien definerer fem indsatsområder, som er valgt ud fra en målsætning om at sætte borgerens behov i centrum og gøre hverdagen lettere for sundhedspersoner.

   

  De fem indsatsområder:

  Borgeren som aktiv partner

  Viden til tiden

  Forebyggelse

  Tillid og sikker om data

  Fremdrift og fælles byggeblokke

   

  Udspillet kan læses her

   

   

  Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder

  Regeringens forslag til en sundhedsreform er ligeledes en del af Sammenhængsreformen, der har til formål at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det betyder blandt andet, at der skal ryddes op i unødige regler, krav og bureaukrati. Som en del af sundhedsreformen fremsætter regeringen et krav om, at der skal ske bedre udveksling af relevante helbredsoplysninger. Det skal ikke være den enkelte patients ansvar at bære sine helbredsoplysninger rundt i systemet. Regeringen har i december 2018 fremsat et lovforslag om bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, der gør det lettere og mere sikkert at dele relevante oplysninger i patientens forløb.  

   

  Udspillet kan læses her.

   

   

  Den videre proces

  Det Administrative Kontaktforum ønsker at give Sundhedskoordinationsudvalget et gennemarbejdet oplæg til drøftelse vedr. sundhedsteknologi og digitalisering. Det vil ske med udgangspunkt i ovenstående udspil og strategier på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • Godkender opdraget for en videre drøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 08-02-2019

  Kort drøftet.

   

  Et enigt Sundhedskoordinationsudvalg godkender opdraget for en videre drøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering først i Det Administrative Kontaktforum og dernæst i Sundhedskoordinationsudvalget. 


  Sagsnr. 18/9414
  6. Forklaring på uventede stigninger i den kommunale medfinansiering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De syddanske kommuner har i 2018 oplevet uventede stigninger i den kommunale medfinansiering af sygehusbehandling. Sundhedskoordinationsudvalget har blandt andet drøftet problemstillingen med kommunerne i Syddanmark på de lokalpolitiske møder i sensommeren 2018 om Sundhedsaftalen 2019-2023. 

   

  Sundheds- og Ældreministeriet har i slutningen af oktober 2018 udarbejdet en analyse af den kommunale medfinansiering. Om end der er store variationer mellem de syddanske kommuner, peger Sundheds- og Ældreministeriets analyse blandt andet på følgende tendenser, som forklaring på de uventede stigninger i kommunal medfinansiering i Syddanmark:

   

  • Behandlingsaktiviteten er faldet fra 2017 til 2018
  • Flere borgere i aldersgrupperne med differentieret medfinansiering (børn og ældre), modtager behandlinger på sygehusene end på landsplan
  • Den somatiske behandling fylder mere i det samlede behandlingsbillede i Region Syddanmark i 2018 end 2017

   

  Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet blive præsenteret for de overordnede resultater af ministeriets analyse af de tre analyseområder: aktivitet, konsekvenser af nye aldersgrupperede lofter og forskydning af behandling.

   

  Ministeriets analyse er vedlagt som bilag til dagsordenen

   

  Bedre ledelses- og styringsinformation

  Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har fået til opgave at dykke ned i den eksisterende data, med det formål at identificere data, der kan forklare de uventede stigninger i den kommunale medfinansiering. Dataene skal bidrage til en øget grad af gennemsigtighed i forhold til niveauet for kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering.

   

  Det Administrative Kontaktforum vil den 4. april 2019 blive præsenteret for et forslag til, hvordan eksisterende data kan bruges som ledelses- og styringsinformation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 08-02-2019

  Taget til orientering.

   

  Morten Jessen-Hansen, specialkonsulent i Aabenraa Kommune og kommunal medsekretær i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt, præsenterede udvalget for de overordnede resultater af Sundheds- og Ældreministeriets analyse af den kommunale medfinansiering.

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/118
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 08-02-2019

  Næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019 afholdes på Esbjerg Rådhus, hvor mødetemaet er akutfunktioner og fælles ledelse.

   

  Den 26. juni 2019 er mødetemaet patientinddragelse med forventet oplæg fra Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt. Til dette udvalgsmøde vil Patientinddragelsesudvalget blive inviteret.

   

  Desuden vil formandsskabet for Sundhedskoordinationsudvalget invitere formandsskabet for Patientinddragelsesudvalget til et møde i løbet af foråret 2019.


  Siden er sidst opdateret 11-02-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring