Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for det nære sundhedsvæsenpilUdvalget for det nære sundhedsvæsen - Referat - 18. februar 2019

Udvalget for det nære sundhedsvæsen - Referat - 18. februar 2019

Mødedato
18-02-2019 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Speciallægepraksis, Albani Torv 5, 2. sal, Odense

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Andrea Terp, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Meho Selman, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Annette Blynel, F
 • Thies Mathiasen, O
 • Anja Lund, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Gitte Frederiksen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos øjenlæge Per Flesner
  2. Høringsudkast: Praksisplan inden for psykologhjælp
  3. Udmøntning af budget 2018 til samarbejde mellem psykiatri og arbejdsmarked
  4. Politisk møde med Odense Kommune om ydernumre til Vollsmose
  5. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  6. Psykiatriplan 2019
  7. Status på Røgfri Ungdomsuddannelser
  8. Status på lægedækningen, ultimo januar 2019
  9. Høringsudkast: Fornyet politik på frivillighedsområdet i Region Syddanmark
  10. Mødekalender 2019
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 19/74
  1. Besøg hos øjenlæge Per Flesner
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen indleder mødet med besøg hos øjenlæge Per Flesner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsmødet indledes med en rundvisning og orientering om arbejdet i en øjenlægepraksis.

   

  Per Flesner er én af regionens i alt 38 praktiserende øjenlæger og har siden november 2007 drevet sin praksis fra adressen Albani Torv 5, Odense.

   

  Ud over at behandle de basale øjenpatienter er Per Flesner også en af de øjenlæger, som har en aftale med regionen om at operere patienter med grå stær, ligesom han som repræsentant for øjenlægepraksis har været med til at forhandle den nye grå stær aftale på plads, som udvalget fik forelagt på mødet i december.

   

  Endvidere er Per Flesner også tutorlæge for læger under uddannelse til speciallæge, hvor uddannelsen omfatter et halvt års ophold i speciallægepraksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Til orientering.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 18/49581
  2. Høringsudkast: Praksisplan inden for psykologhjælp
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet et høringsudkast til en praksisplan for psykologhjælp i Region Syddanmark for planperioden 2019 – 2023.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til Landsoverenskomst om Psykologhjælp (§ 5) udarbejder regionen en plan for tilrettelæggelsen af det fremtidige psykologtilbud i regionen. Planen danner grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold inden for psykologområdet.

   

  Arbejdsgruppe – udkast til praksisplan.

  Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp nedsat en praksisplangruppe med repræsentanter fra de praktiserende psykologer, sygehuspsykiatrien (administrativ plan), almen praksis, kommunerne samt Praksisafdelingen.

   

  Arbejdsgruppen har arbejdet i henhold til et kommissorium, som er godkendt af samarbejdsudvalget samt udvalg for det nære sundhedsvæsen. Af kommissoriet fremgår det, at arbejdsgruppen skal udarbejde en beskrivelse af det eksisterende psykologtilbud i regionen. Videre skal arbejdsgruppen særskilt vurdere en mere fleksibel styring af behandlingskapaciteten i lighed med de forsøg, som i øjeblikket kører inden for henholdsvis kiropraktor- og fodterapiområdet. Endvidere skal arbejdsgruppen også særskilt undersøge mulighederne for et styrket samarbejde mellem de praktiserende psykologer og de øvrige samarbejdsparter inden for sundhedsområdet med berøring til det psykologiske område.

   

  Arbejdet skal til sidst munde ud i anbefalinger for den kommende planperiode.

   

  Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er blevet drøftet på et samarbejdsudvalgsmøde. Udkastet er blevet tilrettet i overensstemmelse med de på mødet faldne bemærkninger.

   

  I henhold til overenskomsten (§ 5, stk. 5) kan psykologerne i samarbejdsudvalget fremsætte selvstændige bemærkninger til praksisplanen. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplanen. Psykologsiden i samarbejdsudvalget har ikke gjort brug af denne mulighed i forbindelse med vedlagte høringsudkast.

   

  Der foreligger nu således et høringsudkast til behandling i regionsrådet.

   

  Arbejdsgruppens anbefalinger.

   

  Kapaciteten

  Arbejdsgruppen havde en drøftelse om den del af kapacitetsstyringen, som vedrører den geografiske placering af ydernumre. Fra administrationens side var der lagt op til en mere lempelig kapacitetsstyring, hvor regionen geografisk er opdelt i tre områder. Inden for hvert af disse tre områder vil de enkelte psykologpraksis i et vist omfang selv kunne bestemme, hvor de rent geografisk vil praktisere.

   

  Arbejdsgruppen nåede imidlertid ikke frem til enighed om dette punkt, hvorfor arbejdsgruppen anbefaler, at der i planperioden dels arbejdes videre med at finde en mere fleksibel model for administration af psykologydernumre, dels at få denne beskrevet med henblik på senere implementering.

   

  Endvidere finder arbejdsgruppen den nuværende kapacitet på 186 kapaciteter for værende passende i forhold til efterspørgslen. Det sker dels med baggrund i ventetiden og dels i det forhold, at der inden for den enkelte kommune altid er en eller flere psykologpraksis med kort ventetid.

   

  Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at der i planperioden arbejdes med at afprøve nye praksisformer med henblik på en større integration af psykologpraksis i det borgernære sundhedsvæsen. Her vil Region Syddanmark i særlig grad pege på, så vidt som det er muligt inden for overenskomstens rammer, at placere nye praktiserende psykologer med ydernumre i sundhedshuse/sundhedscentre. Dette kan, ud over at understøtte en større integration af psykologpraksis i sundhedsvæsenet, også være med til at facilitere nedsættelse af psykologer i mindre befolkede områder i regionen.

   

  Det sammenhængende sundhedsvæsen

  De praktiserende psykologer er altovervejende organiseret i individuelle praksisser og har et begrænset samarbejde med almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. En del patienter i psykologbehandling er dog ofte samtidig i kontakt med den regionale psykiatri eller det kommunale system, primært det sociale eller beskæftigelsesmæssige system. Det anses for vigtigt, at borgeren oplever, at det regionale og det kommunale sundhedsvæsen er sammenhængende og koordineret. Det er derfor vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem psykologen, almen praksis, det kommunale system samt den regionale psykiatri.

   

  Undervejs i et behandlingsforløb kan der være behov for at dele viden om klienten. Arbejdsgruppen peger særskilt på at sikre et godt samarbejde og en god kommunikation mellem de enkelte involverede sundhedsaktører, således at klienten/patienten ikke risikerer at skulle fungere som budbringer.

   

  I forbindelse med arbejdsgruppens drøftelser om, hvordan man kan sikre en bedre sammenhæng mellem psykologbehandling og det øvrige sundhedsvæsen måtte arbejdsgruppen konstatere, at der er tale om et udviklingspotentiale, og at behovet for et styrket samarbejde derfor er stort. Samme konklusion fremgår af en rapport (Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning) fra en af overenskomstparterne nedsat arbejdsgruppe (Moderniseringsudvalget).

   

  Arbejdsgruppen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der i planperioden – som forsøg – oprettes en praksiskonsulentordning for psykologhjælp, som det kendes inden for andre praksisområder. En af praksiskonsulentens arbejdsopgaver vil være at skabe et tættere samarbejde mellem de praktiserende psykologer og de ovenfor nævnte andre sundhedsaktører, herunder opbygge og vedligeholde løbende tværsektoriel kommunikation. Endvidere skal funktionen medvirke til at skabe et mere sammenhængende patientforløb.

   

  Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der i planperioden nedsættes en arbejdsgruppe til at se på samarbejdet og kommunikationen mellem almen praksis og praktiserende psykologer. Mere konkret er der peget på et behov for at få udarbejdet et ”katalog” over ”best practice” omkring henvisning, den løbende kommunikation undervejs i forløbet samt epikrisen.

   

  Arbejdsgruppen finder det også vigtigt, at både praktiserende læger og praktiserende psykologer får gensidig indsigt i vilkår og arbejdsmetoder. I den forbindelse anbefaler arbejdsgruppen, at der afholdes lokale møder mellem de to parter. Rent geografisk og praktisk vil det f.eks. kunne foregå inden for de enkelte sygehusoptageområder.

   

  Videre anbefales det, at der i planperioden ligeledes arbejdes med at sikre et en god koordination samt godt samarbejde mellem de praktiserende psykologer og relevante kommunale aktører.

  Konkret peger arbejdsgruppen på, at det i planperioden skal undersøges, hvorvidt der er basis for at etablere en forsøgsordning inden for rammerne af f.eks. socialmedicinsk samarbejde, hvor en eller flere psykologkonsultationer (ud af i alt 12 konsultationer) eventuelt kan konverteres til socialmedicinsk rådgivning.

   

  Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der i den kommende planperiode arbejdes videre med at implementere en række konkrete forslag fra en arbejdsgruppe, som blev nedsat i forbindelse med den forrige praksisplan. Arbejdsgruppens overordnede opgave var at komme med forslag til et øget samarbejde mellem de praktiserende psykologer og den regionale psykiatri. I den forbindelse skal særskilt nævnes et forslag om en forsøgsordning med direkte henvisning – med orientering til praktiserende læge - fra psykolog til sygehuspsykiatrien.

   

  Endelig er der en række anbefalinger angående kvalitetsudvikling, efteruddannelse, IT samt service og tilgængelighed.

   

  Økonomiske konsekvenser.

  Praksisplanen forventes at medføre mindre udgifter, først og fremmest til etablering af en praksiskonsulentordning for psykologhjælp. Udgiften forventes imidlertid at kunne holdes inden for den bevilgede ramme.

   

  Høring og politisk behandling.

  Planen forventes efter politisk behandling i regionsrådet at blive sendt i høring hos områdets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet for endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til Praksisplan for Psykologhjælp i Region Syddanmark sendes i høring

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/22248
  3. Udmøntning af budget 2018 til samarbejde mellem psykiatri og arbejdsmarked
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2018 er det besluttet fortsat at styrke de tværsektorielle forløb, herunder udvikling og udbredelse af eksisterende erfaringer med fokus på, at borgeren fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2018 ønsker regionsrådet at styrke samarbejdet mellem psykiatri og arbejdsmarked, fordi der er behov for et nært samarbejde på tværs af sektorer med henblik på at opretholde patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er behov for at gentænke og nyudvikle samarbejdsstrukturerne i snitfladerne mellem psykiatri og arbejdsmarked. Regionsrådet har med aftalen prioriteret 2 mio. kr. til den fortsatte styrkelse af de tværsektorielle forløb, herunder udvikling og udbredelse af eksisterende erfaringer med fokus på, at borgeren fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

   

  På psykiatri- og socialudvalgsmøde 28. august 2018 og møde i udvalget for det nære sundhedsvæsen 4. september 2018 er udvalgene blevet orienteret om Psykiatrisygehusets igangværende projekter og indsatser, der skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder samarbejdet med arbejdsmarkedet. Udvalgene blev også orienteret om, at de afsatte midler til området kan bruges til at understøtte kommende samarbejdsprojekter ved at give midler til at igangsætte samarbejdet, f.eks. via frikøb af nøglemedarbejdere og fælles temadage. Psykiatrisygehuset samarbejder med alle regionens 22 kommuner, som er meget forskellige i størrelse, organisering samt tilgang til indsatsen. Det er derfor væsentligt, at udvikling af samarbejdet sker i en lokal kontekst mellem kommunen og den lokale psykiatriske afdeling. Alle Psykiatrisygehusets afdelinger har fået til opgave at udvikle lokale initiativer i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet. Psykiatrisygehuset fremlægger i en første udmøntningssag konkret nye projektforslag i Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

   

  Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcentret i Vejle vil igangsætte udvikling og afprøvning af et integreret samarbejde efter IPS-metoden (Individual Placement and Support), som en del af psykiatriens pakkeforløb for borgere med angst og depression. Desuden skal projektet styrke vidensdeling på tværs for nøglemedarbejdere i psykiatrien og jobcentret. Der ansøges om 0,2 mio. kr. i 2019 og 2020 til finansiering af sygehusets andel af lønudgifter til en delt projektlederstilling 15 timer/ugen i 1 år samt dækning af fælles kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs af jobcentret og psykiatrien. 

  Psykiatrisk Afdeling Svendborg vil i tæt samarbejde med Svendborg og Langelands kommuner etablere et samarbejdsprojekt om frikøb af en medarbejder fra Psykiatrisk Afdeling Svendborg til at være til stede i jobcenteret i Svendborg og Langeland for at rådgive og understøtte jobcentrene, herunder understøtte at der sker en parallelindsats, så de indsatser og behandlingstiltag, der sættes i værk i de to sektorer, komplimenterer hinanden. Der ansøges om 0,2 mio. kr. til dækning af lønudgifter til ansættelse af delt projektkoordinator på fuldtid i et halvt år i 2019. 

   

  Projektforslagenes økonomi opgøres som vist i tabellen:

   

  2019

  2020

  I alt

  Psykiatrisk Afdeling Vejle

  167.000 kr.

  33.000 kr.

  200.000 kr.

  Psykiatrisk Afdeling Svendborg

  200.000 kr.

   

  200.000 kr.

  I alt

  367.000 kr.

  33.000 kr.

  400.000 kr.


  Oplæg til begge projekter er vedlagt. Psykiatrisygehuset påbegynder opstart af projekterne forventeligt i maj 2019 efter regionsrådets behandling af en første udmøntningssag på de 2 mio. kr., som rummer de to projektforslag fra Vejle og Svendborg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler regionsrådet:

   

  At projektforslagene for samarbejdsprojekterne i Svendborg og Vejle godkendes.

   

  At projektforslagene finansieres fra rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen jf. ovenstående skema i sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/38401
  4. Politisk møde med Odense Kommune om ydernumre til Vollsmose
  fold dette punkt ind Resume

  Det er blevet besluttet, at der snarest muligt skal afholdes et møde på politisk plan mellem regionen og Odense Kommune vedrørende bestræbelserne på at få etableret en praksis i Vollsmose-bydelen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på møde den 25. juni 2018, at der udmøntes to nye ydernumre i Odense med udgangspunkt i Vollsmose Sundhedscenter, Odense Kommune. Derudover blev det besluttet, at der skal udarbejdes udbudsmateriale så attraktivt som muligt inden for rammerne af gældende lovgivning og aktuel overenskomst med PLO.

   

  Som opfølgning på regionsrådets beslutning har den regionale forvaltning i samarbejde med administrationen i Odense Kommune arbejdet på en beskrivelse af et attraktivt set-up for en praksis i Vollsmose. Dette arbejde pågår med fokus på mulighederne for indflytningsklare praksislokaler og/eller kombinationsstillinger, hvor lægen arbejder halvtids i klinikken og halvtids for Odense Kommune og/eller Indvandrermedicinsk Klinik. Senest har der været fokus på, om puljen til sundhedshuse skulle ansøges med henblik på etablering af en klinik i Vollsmose-bydelen.

   

  Som opfølgning på arbejdet i forvaltningerne og inden egentlig politisk forelæggelse med henblik på løsninger er det politisk i regionen og kommunen blevet besluttet at afholde et politisk møde mellem regionen og Odense Kommune med henblik på afklaring af den videre plan.
   

  Mødedatoen er under planlægning, men mødet tilstræbes afholdt snarest muligt. Fra regionen deltager fra politisk side Stephanie Lose, Bo Libergren og Poul-Erik Svendsen.

   

  Afdelingschef Frank Ingemann Jensen vil på mødet i udvalget for det nære sundhedsvæsen præsentere oplæg til delte stillinger mellem praksis og Odense kommune og/eller OUH som et forsøg på at gøre ydernumrene i Vollsmose attraktive for nye læger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Til orientering.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/2298
  5. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget godkendte den 16. januar 2019, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. De enkelte stående udvalg har endvidere til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Verdensmålene er FN’s samlede dagsorden for bæredygtig global udvikling frem mod 2030 med både en miljømæssig, en økonomisk og en social dimension. Målene har således relevans for emner som udvikling, sundhed, social retfærdighed og lighed.

   

  Verdensmålene er gensidigt afhængige og har indbyrdes koblinger. Ikke alle verdensmål er imidlertid lige relevante for regionens arbejde, da nogle især orienterer sig mod udviklingslande. Flere af verdensmålene tilbyder dog en ramme, som kan favne centrale regionale opgaveområder, hvor regionens opgaveområder har en mere direkte effekt, mens effekten på andre verdensmål vil være mere indirekte.

   

  Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at FN’s verdensmål skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. Det fremgår endvidere, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder. Endelig er der i budgetaftalen fastlagt et forløb, hvor forretningsudvalget igangsætter og koordinerer en proces, hvor de relevante verdensmål identificeres, og hvor der udarbejdes skabeloner for de enkelte udvalgs arbejde med verdensmålene. De enkelte stående udvalg har herefter til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

   

  FN’s verdensmål og relevansen for Region Syddanmark blev behandlet på forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 (ligestilling mellem kønnene) i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. På baggrund af forretningsudvalgets beslutning tager de stående udvalgs arbejde med verdensmålene afsæt i følgende 10 verdensmål:

   

  • 3 – Sundhed og trivsel
  • 4 – Kvalitetsuddannelse
  • 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • 6 – Rent vand og sanitet
  • 7 – Bæredygtig energi
  • 9 – Industri, innovation og infrastruktur
  • 10 – Mindre ulighed
  • 11 – Bæredygtige lokalsamfund
  • 12 – Ansvarlig Produktion
  • 13 – Klimaindsats

   

  De enkelte stående udvalg har til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder. Det indebærer bl.a., at FN’s verdensmål omsættes til en syddansk kontekst, så målene bliver relevante for regionens opgaver og kommer til at spille sammen med de syddanske indsatser. Endvidere skal drøftelsen i udvalget bidrage til arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, idet verdensmålene udgør rammen for strategien.

   

  Udvalget skal således identificere, hvilke af de 10 verdensmål der er relevante i forhold til udvalgets opgaveområder, og hvilke strategiske indsatser inden for udvalgets opgaveområder der kan understøtte de relevante mål. På et senere tidspunkt skal der desuden tages stilling til, hvordan udvalget vil sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med de relevante mål.

   

  Som led i drøftelsen kan udvalget bl.a. tage udgangspunkt i følgende strategiske aftaler/rammer fra området, udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen dækker:
   

  • Sundhedsaftalen (nuværende og kommende)
  • Praksisplanen (nuværende og kommende)
  • Rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

   

  I forhold til verdensmålene kan mål 3 – sundhed og trivsel og mål 10 – mindre ulighed særligt fremhæves for udvalgets område. Her kan peges på følgende eksempler på indsatser, der enten for nuværende eller forventes i løbet af nærmeste fremtid at adressere de to mål:

   

  Sundhedsaftalen

  I regi af arbejdet med Sundhedsaftalen er der udarbejdet forløbsprogrammer inden for en række diagnosegrupper, det være sig somatiske som psykiatriske. Formålet er forbedret opsporing, behandling og genoptræning og adresserer i særdeleshed lighed i sundhed.

   

  Ligeledes er der indgået en række samarbejdsaftaler mellem sygehuse, praktiserende læger og de 22 syddanske kommuner om bl.a. tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel, tættere samarbejde om sårbare gravide samt aftaler om systematisk elektronisk kommunikation på tværs af sektorer inden for både somatik, psykiatri og socialpsykiatri.

   

  Endvidere kan det nævnes, at der i den kommende sundhedsaftale er fokus på netop at skabe lighed i sundhed og bedre mental trivsel blandt de syddanske borgere.

   

  Praksisplanen

  I den nuværende praksisplan er der blandt andet fokus på at sikre sundhed for alle, således at også borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal have samme mulighed for at opnå et godt helbred som de øvrige borgere i regionen.

   

  Disse temaer forventes videreført i den kommende praksisplan. Derudover er der via en række lokale aftaler fokus på at styrke den praktiserende læges indsats over for sårbare borgere samt den praktiserende læges samarbejde med kommunen.

   

  Ligeledes er det, for at sikre lighed i sundhed på tværs af regionen, målsætningen, at alle borgere i regionen skal kunne tilmeldes en alment praktiserende læge uanset hvor i regionen, de bor.

   

  Rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  Udbygningen af sundhedshuse flere steder i regionen. I sundhedshusene er der fokus på sundhedstilbud tæt på befolkningen og i tæt samarbejde mellem sektorer og fagligheder. Dette forventes at medvirke til øget sundhed og trivsel blandt befolkningen samt mindske uligheden i sundhed.

   

  Endvidere er der i regionen indført systematisk opsporing og henvisning til rygestop for alle patienter på regionens sygehuse, ligesom alle kommuner tilbyder rygestopkursus.

   

  På udvalget for det nære sundhedsvæsens område vurderer administrationen, at der med implementering af både kommende sundhedsaftale, kommende praksisplan samt det fortsatte arbejde i regi af rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (heri særdeles de bilaterale samarbejder med kommunerne) strategisk allerede er lagt op til mange forskellige tiltag, der direkte og indirekte adresserer målene 3 og 10.

   

  Punktet vil blive indledt med et kort oplæg fra administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Drøftedes. Udvalget for det nære sundhedsvæsen konstaterer, at der i regi af det tværsektorielle arbejde i regi af Sundhedsaftalen, Praksisplanen og Rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen allerede er igangsat en række initiativer, der som minimum støtter op om FN’s verdensmål nummer 3 – sundhed og trivsel og nummer 10 – mindre ulighed.
   

  Udvalget kan pege på, at såvel mål nummer 3 vedrørende Sundhed & Trivsel som mål nummer 10 – Mindre Ulighed understøttes ved det igangværende arbejde inden for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Som eksempler nævnes den kommende Sundhedsaftale 2019-23, der har fokus på at skabe lighed i sundhed og bedre mental trivsel blandt de syddanske borgere samt Praksisplanen (den nuværende såvel som den kommende), hvor fokus er på at skabe særlige indsatser for borgere med psykisk sygdom, socialt dårligt stillede borgere samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
   

  Ligeledes er der i det igangværende arbejde med udmøntningen af Rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blandt andet fokus på at etablere sundhedshuse flere steder i regionen med det formål at sikre sundhedstilbud tæt på befolkningen og i tæt samarbejde mellem sektorer og fagligheder, hvilket forventes at øge sundheden samt mindske uligheden i sundhed.
   

  Det er således udvalgets vurdering, at der med det igangværende arbejde er lagt op til mange forskellige tiltag, der adresserer mål 3 og mål 10.
   

  Oplæg vedhæftet.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/53230
  6. Psykiatriplan 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Procesplan for Psykiatri plan 2019 fremlægges til drøftelse i udvalget med henblik på koordinering

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. januar 2019 procesplanen for udarbejdelse af en ny psykiatriplan for Region Syddanmark. Samtidig drøftede og godkendte regionsrådet også de foreslåede temaer, som skal være fokuspunkt i den nye psykiatriplan.
   

  Temaerne er følgende:
   

  1. Patienter og pårørende
  2. Sammenhæng og forebyggelse
  3. Kapacitet og organisering
  4. Ulighed i sundhed
  5. Forskning, kvalitet og udvikling
  6. Fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling

   

  Udvalget præsenteres for et oplæg om snitfladerne mellem psykiatriplanen, sundhedsaftalen og rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Drøftet. Oplæg vedhæftet.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/20326
  7. Status på Røgfri Ungdomsuddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  Indsatsen for røgfri ungdomsuddannelser har været i gang siden 1. august 2018. Der gives nu en første orientering om indsatserne i 2018 og planerne for 2019 samt en generel status på andelen af røgfri ungdomsuddannelser i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Røgfri ungdomsuddannelser blev sat i gang som en indsats på tværs af ungdomsuddannelser 1. august 2018.

   

  Der er indtil nu gennemført følgende aktiviteter (udvalgte uddybes længere nede):

  • Nedsat styregruppe og afholdt første møde
  • Afholdt 3 opstartsmøder for ungdomsuddannelserne
  • Afholdt administrativt møde om muligt samarbejde med alle kommuner, der har ungdomsuddannelser
  • Fastlagt 2 kursusforløb for medarbejdere på ungdomsuddannelser i foråret 2019
  • Udarbejdet kort over status på rygeregler på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark
  • Udarbejdet følgende materialer: a) Inspiration til røgfri skoletid på ungdomsuddannelser, b) 6 gode grunde til at indføre røgfri skoletid (begge er vedlagt som bilag) samt oprettet side på regionens hjemmeside (www.rsyd.dk/rogfrifremtid), hvor alt materiale og aktivitet synliggøres løbende
  • I samarbejde med styregruppen udarbejdet oplæg til og plan for kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse 2019

   

  3 opstartsmøder i oktober og november 2018

  Region Syddanmark afholdte i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 3 opstartsmøder i Kolding, Esbjerg og Odense i perioden 24. oktober – 15. november 2018. 31 af regionens 58 ungdomsuddannelser deltog. Desuden deltog nogle produktionsskoler og 10. klassesskoler. På møderne var der faglige indlæg fra blandt andet Statens Institut for Folkesundhed og fra to af de skoler, der i 2018 indførte røgfri skoletid.

   

  Møder med kommunerne omkring samarbejde

  Projektlederen har mødtes på administrativt niveau med alle de kommuner, der har ungdomsuddannelser beliggende i kommunen. Alle kommuner er interesseret i at samarbejde, hvorfor al planlægning foregår i tæt samarbejde med både kommunerne som helhed (hvor det er relevant) og bilateralt i indsatsen rettet mod de enkelte uddannelser. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at alle kommuner enten er partner i Røgfri Fremtid eller forventer at blive det inden for kort tid.

   

  Kursusforløb for medarbejdere på ungdomsuddannelserne

  I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse udbyder Region Syddanmark i 2019 kursusforløb i ”Røgfrit liv – korte samtaler med unge”. Kurserne afholdes i samarbejde med Odense og Kolding Kommuner og vil være uden deltagerbetaling. Kurserne finansieres af regionens rådgivningsmidler. Invitation til kurserne er vedlagt som bilag.

   

  Årets røgfri ungdomsuddannelse i 2019

  Styregruppen for Røgfri Ungdomsuddannelser, der består af repræsentanter fra ungdomsuddannelser, kommuner og Region Syddanmark, har udarbejdet et oplæg til kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse 2019. 7 uddannelser er med i konkurrencen (4 ungdomsuddannelser og 3 produktionsskoler), og der er ved at blive nedsat en dommerkomite. Kåringen finder sted i april-maj 2019 ved et arrangement på den vindende skole.

   

  Kort over status på rygeregler på ungdomsuddannelserne

  Som led i kommunikationen om røgfri ungdomsuddannelser og kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse er udarbejdet et kort, som viser hvilke rygeregler, der er på de forskellige ungdomsuddannelser i regionen. Kortet er vedlagt som bilag. Kortet opdateres halvårligt. Der er fra skolerne en vis interesse i at følge udviklingen af denne oversigt. Kortet er i 2019 blevet suppleret med oversigt over produktionsskoler.

   

  Hvad bringer 2019?

  Mange kommuner er aktive i dialogen med de lokale ungdomsuddannelser. Nogle steder er regionen en integreret del af det, og andre steder handler det mere om gensidig sparrig.

  På nuværende tidspunkt er der 3 ungdomsuddannelser, 2-3 produktionsskoler og 1 videregående uddannelse, der har planer om at indføre røgfri skoletid fra sommer 2019. Det bringer Syddanmark op på 7 ungdomsuddannelser, 4-5 produktionsskoler og 1 videregående uddannelse i alt.

  Der vil – hvis tilslutningen er der fra uddannelser og kommuner – blive afholdt et midtvejsseminar i slutningen af 2019 med foreløbige erfaringer til inspiration.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Til orientering.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/5026
  8. Status på lægedækningen, ultimo januar 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en overordnet status på lægedækningssituationen i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningssituationen er forholdsvis uændret siden december 2018, og nærværende orientering er derfor stort set identisk med seneste orientering til udvalget. De aktuelt udpegede lægedækningsruede områder er fortsat:

   

  -          Grindsted by (ligger i Billund Kommune)

  -          Fanø Kommune

  -          Faaborg by (ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune)

  -          Løgumkloster (ligger i Tønder Kommune)

  -          Varde Kommune

  -          Esbjerg Kommune

   

  Områderne udpeges for mindst seks måneder af gangen og er senest udpeget på lægedækningsgruppens møde den 6. december 2018.

   

  Der er pt. etableret seks udbudsklinikker i regionen, de fem (Ølgod, Ærøskøbing, Esbjerg, Grindsted, Tønder) drives af Alles Lægehuse A/S (tidligere Falck Lægehuse A/S), og en enkelt klinik drives af Nordic Medicare (Aabenraa).

   

  Desuden driver regionen fortsat en klinik på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i henhold til sundhedslovens ”forsøgsparagraf” § 233. Klinikken åbnede 1. september 2018. Der er på nuværende tidspunkt ca. 420 patienter tilmeldt klinikken. Der forventes øget patienttilgang 2019, idet to praksis med i alt ca. tre.100 tilmeldte patienter i Esbjerg lukker i foråret, og den eksisterende ledige kapacitet blandt PLO-lægerne i Esbjerg er beskeden. Praksisafdelingen følger lægevalget nøje de kommende måneder, idet det må forventes, at flere PLO-praksis løbende vil lukke for tilgang, efterhånden som de når op på normtallet i for tilmeldte patienter.

   

  I Billund ophører en læge til sommer, og det samme gør en anden læge i Grindsted. Lægerne har ikke fået solgt deres praksis. Disse to ophør vil bringe lægedækningen i Billund under endnu større pres, end den er i forvejen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Til orientering.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 18/7954
  9. Høringsudkast: Fornyet politik på frivillighedsområdet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Af Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark fremgår det, at den eksisterende regionale strategi om frivillighed skal fornys. På regionsrådets budgetseminar den 14. marts 2018 afholdtes en temadrøftelse om frivillighed, hvor der blev peget på en række fokusområder for en fornyet strategi. Desuden er inddraget input fra bl.a. brugerråd, workshop for frivillige, organisationer og kommuner samt løbende drøftelser i bl.a. dette udvalg, senest ved deltagelse af sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov på møde den 18. december 2018. Der foreligger nu et udkast til en fornyet strategi samt en række anbefalinger, som udvalget bedes godkende til høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark fremgår det, at den eksisterende regionale strategi om frivillighed skal fornys. Fornyelsen har til formål at sætte fokus på et stærkere samarbejde med de frivillige, særligt i sektorovergangene. Endvidere er der et politisk ønske om, at man understøtter en udbredelse af de gode erfaringer og indsatser, der allerede er i gang på frivillighedsområdet. 

   

  På regionsrådets budgetseminar den 14. marts 2018 afholdtes en temadrøftelse om frivillighed, hvor der blev peget på en række ønsker til en fornyet strategi, herunder:

   

  • Vi skal være villige til at investere i frivillighed både personalemæssigt og økonomisk for at sikre, at nye tiltag kommer godt i gang
  • Vi skal sætte politisk retning og aflive myter
  • Inddragelsen af den frivillige indsats kan øge trygheden blandt borgerne og sikre overgange
  • Frivillige er en ressource og ikke en konkurrent til de ansatte
  • Vi skal som arbejdsplads gøre det attraktivt at være frivillig hos Region Syddanmark, så man som frivillig føler sig velkommen, bl.a. igennem en anerkendende ledelsesstil
  • Et samarbejde med de etablerede foreninger er oplagt og vigtigt
  • Vi skal samtænke den frivillige indsats med frivilligindsatsen i kommunerne.

   

   

  Politikkens indhold

  Der foreligger nu et høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. Politikken er bygget op omkring fem hovedbudskaber:

   

  • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark
  • Vores kultur er præget af engagement og naturlighed, når det gælder frivillighed
  • Frivillighed har mange former
  • Frivillighed bevæger sig frit på tværs af region og kommuner
  • Frivillighed bidrager til lighed i sundhed.

   

  Under hovedbudskaberne i Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark fremgår en række uddybende beskrivelser, som tydeliggør hensigten med og indholdet i hovedbudskaberne.

   

  De udvalgte hovedbudskaber i politikken er fremkommet og udvalgt på baggrund af løbende politisk drøftelse og kvalificering. Derudover er arbejdet og konklusionerne blevet efterprøvet ved en workshop med 80 deltagere fra bl.a. frivillighedsområdet, patientforeninger og kommunale frivillighedskonsulenter og på Inspirationsdag om frivillighed på psykiatri- og socialområdet samt på baggrund af arbejdsgruppemedlemmernes prioritering. Indholdet i politikken er efterfølgende drøftet med og kvalificeret af sundhedsbrugerrådet, psykiatrisk dialogforum, sundhedsudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen samt psykiatri- og socialudvalget.

   

  Forsikringsforhold for frivillige

  Lovgivningen har med virkning fra den 1. juli 2017 gjort det muligt for regionerne at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for de frivillige. Region Syddanmark vil, med vedtagelsen af denne politik, forsikre de frivillige, der er tilknyttet regionen.

   

  Anbefalinger

  I arbejdet med politikken er det blevet tydeligt, at der er behov for en understøttende organisering for at sikre udvikling af samarbejdet med frivillige på tværs af sektorer. En af anbefalingerne er derfor, at der ansættes en frivilligkoordinator på hvert af de fire somatiske sygehuse samt på psykiatri- og socialområdet. Dette er bl.a. inspireret af de 22 syddanske kommuner, som alle har en frivillighedskoordinator, og som alle er meget langt i forhold til samarbejdet på frivillighedsområdet.

   

  Det er vurderingen, at regionale frivillighedskoordinatorer vil kunne medvirke til, at der i højere grad kan samarbejdes i forhold til udvikling af frivillighedsområdet både internt på sygehusene på tværs af afsnit og afdelinger. Derudover vil en frivilligkoordinator kunne sikre et samarbejde med kommunerne og medvirke til, at såvel frivillige som foreninger løbende bliver inddraget og hørt.

   

  En anden anbefaling går på, at regionen stiller nogle faciliteter til rådighed for de frivillige, herunder garderobe, evt. et skab samt et sted, hvor der kan afholdes pauser. Denne anbefaling er blevet til på baggrund af inddragelsen af frivillige, foreninger, patienter og kommunale frivillighedskonsulenter, som har peget på en række elementer, som regionen med fordel kan arbejde på at stille til rådighed for at sikre en positiv udvikling på frivillighedsområdet.


  Der er ligeledes udarbejdet en anbefaling om, at der etableres en understøttende organisering på frivilligområdet, såvel internt på sygehusene som eksternt på tværs af sygehusene, samt at der nedsættes en implementeringsgruppe, som skal følge arbejdet med udbredelsen af Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. Begrundelsen herfor er, at man med en understøttende organisering af såvel frivilligområdet som i forhold til implementeringen af politikken i højere grad vil kunne skabe forudsætninger for, at man lever op til de politiske anbefalinger om, at de gode tiltag på frivilligområdet deles og udbredes til hele regionen, samt at der skal sættes politisk retning og aflives myter.

   

  Nogle af anbefalingerne vil kræve tildeling af midler, herunder bl.a. anbefalingen om ansættelse af frivilligkoordinatorerne samt etablering af faciliteter på de regionale enheder, som kan hjælpe de frivillige til at føle sig velkomne. Andre anbefalinger vil medføre ændrede arbejdsgange, som f.eks. etablering af en fælles regional hjemmeside for frivillighed og personaleressourcer i form af deltagere til en følgegruppe, som skal følge arbejdet med implementeringen af politikken.

   

  Anbefalingerne fremgår af vedlagte udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark.

   

  Finansiering

  Der stilles forslag om, at finansiering af ovenstående anbefalinger kan indgå i arbejdet med Budget 2020.

   

  Tidsplan

  Høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark behandles sideløbende i psykiatri- og socialudvalget, sundhedsudvalget og udvalget for det nære sundhedsvæsen i februar 2019 og forventes behandlet i regionsrådet på møde den 25. marts 2019. Herefter sendes høringsudkastet, såfremt det godkendes, i høring hos relevante parter i perioden 26. marts til 7. maj 2019.

   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen forventes at blive præsenteret for et endeligt udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark på møde den 21. august 2019, hvorefter det behandles i regionsrådet på møde den 30. september 2019.

   

  Sygeplejefaglig direktør  Ole Ryttov deltager under punktet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler regionsrådet:

   

  At høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark inklusiv anbefalinger godkendes og efterfølgende sendes i høring hos alle relevante parter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/74
  10. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mandag den 7. marts 2019, kl. 11-14 (i regionshuset – møde i udvalget for uddannelse og arbejdskraft samme dag)

  Mandag den 1. april 2019, kl. 15-18 (Haderslev Sundhedshus)

  Mandag den 13. maj 2019, kl. 14-17 (Lægevagten, FAM i Odense)

  Tirsdag den 11. juni 2019, kl. 14-17 (hos en kommune)

  Mandag den 19. august 2019, kl. 14-17 (Den Regionale Tandpleje i Esbjerg)

  Mandag den 23. september 2019, kl. 14.30-17.30 (i regionshuset)

  Tirsdag den 22. oktober 2019, kl. 8-16 (heldagstur til Ærø)

  Mandag den 11. november 2019, kl. 14-17 (hos en klyngekoordinator i almen praksis i Odense)

  Mandag den 2. december 2019, kl. 11-19 (Region Sjælland)

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Til orientering.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/74
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Ingen bemærkninger.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 19-02-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring