Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 19. februar 2019

Mødedato
19-02-2019 kl. 15:00 - 17:10

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Nørgaard, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Mustapha Itani, V
 • Preben Jensen, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
 • Michael Nielsen, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på handleplanen til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  2. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  3. Organisering og økonomi for regionalt Center for Fælles Beslutningstagning
  4. Høring af udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  5. Udtalelse vedr. beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 18/11686
  1. Status på handleplanen til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget præsenteres løbende for arbejdet med Handleplanen til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner. Her præsenteres et af de værktøjer, som sygehusene i Region Syddanmark i stigende grad arbejder med, der skal indgå i indsatsen omkring forebyggelse af spredning af resistente bakterier. Derudover gives en status over opfyldelsen af i handleplanens målsætninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status
  Sundhedsudvalget blev i løbet af 2018 introduceret til fokusområderne i Handleplanen til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner. Vedlagte bilag giver en status på målopfyldelsen på handleplanens fokusområder. Mange indsatser er først blevet igangsat i løbet af 2018, og som det fremgår af bilaget, har de endnu ikke vist en effekt på antallet af sygehuserhvervede infektioner. På antibiotikaområdet er der dog sket en positiv udvikling i forbruget af kritisk vigtige antibiotika, hvilket er et vigtigt skridt i forhold til at sikre den fremtidige behandling med antibiotika.

   

  Hurtigdiagnostik
  Sundhedsudvalget blev i efteråret introduceret til fokusområdet vedrørende antibiotikaresistente bakterier. På dette møde præsenteres redskabet mikrobiologisk hurtigdiagnostik. Det er et redskab som sygehusene i Region Syddanmark arbejder med, som i stigende grad skal indgå i indsatsen omkring forebyggelse af spredning af resistente bakterier. Det er på nuværende tidspunkt ikke alle sygehuse i regionen der har udstyret, men det forventes at alle sygehuse i regionen kan tage hurtigdiagnostik i brug, i løbet af 2019.

   

  Forekomsten af resistente bakterier er forholdsvis lav i Danmark, og det vil vi gerne fastholde. Trykket fra udlandet gør, at det er vigtigt at holde øje med udviklingen og sikre anvendelse af eventuelle nødvendige supplerende forholdsregler. I 2018 kom Sundhedsstyrelsen med en vejledning til forebyggelse af spredning af resistente bakterier af typen Carbapenemase-producerende organismer (CPO), der indgår som fokus i handleplanen. CPO producerer et enzym, der gør bakterierne modstandsdygtige overfor flere typer af vigtige antibiotika. Vejledningen betyder, at der er forøget fokus på at screene patienter, som kan være bærere af resistente bakterier. Med screeningen følger øgede krav til indlæggelsesproceduren, diagnostisk udstyr og kapacitet, fordi flere patienter skal isoleres på baggrund af udslagsgivende risikofaktorer.

   

  Specialeansvarlig overlæge i akutmedicin på Sygehus Lillebælt, Mohamad El-Faramawi vil præsentere udvalget for den kliniske vinkel af håndteringen af patienter med resistente bakterier, og betydningen af en hurtig afklaring af smittestatus.

   

  Specialeansvarlig overlæge ved klinisk mikrobiologi på Sygehus Lillebælt, Jens Kjølseth Møller, vil præsentere udvalget for den mikrobiologiske vinkel på anvendelse af hurtigdiagnostik til forebyggelse af spredning af resistente bakterier.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-02-2019

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/2298
  2. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget godkendte den 16. januar 2019, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. De enkelte stående udvalg har endvidere til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Verdensmålene er FN’s samlede dagsorden for bæredygtig global udvikling frem mod 2030 med både en miljømæssig, en økonomisk og en social dimension. Målene har således relevans for emner som udvikling, sundhed, social retfærdighed og lighed.

   

  Verdensmålene er gensidig afhængige og har indbyrdes koblinger. Ikke alle verdensmål er imidlertid lige relevante for regionens arbejde, da nogle især orienterer sig mod udviklingslande. Flere af verdensmålene tilbyder dog en ramme, som kan favne centrale regionale opgaveområder, og hvor regionens opgaveområder har en mere direkte effekt, mens effekten på andre verdensmål vil være mere indirekte.

   

  Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at FN’s verdensmål skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. Det fremgår endvidere, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder. Endelig er der i budgetaftalen fastlagt et forløb, hvor forretningsudvalget igangsætter og koordinerer en proces, hvor de relevante verdensmål identificeres, og hvor der udarbejdes skabeloner for de enkelte udvalgs arbejde med verdensmålene. De enkelte stående udvalg har herefter til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

   

  FN’s verdensmål og relevansen for Region Syddanmark blev behandlet på forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 (ligestilling mellem kønnene) i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. På baggrund af forretningsudvalgets beslutning tager de stående udvalgs arbejde med verdensmålene afsæt i følgende 10 verdensmål:

   

  • 3 – Sundhed og trivsel
  • 4 – Kvalitetsuddannelse
  • 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • 6 – Rent vand og sanitet
  • 7 – Bæredygtig energi
  • 9 – Industri, innovation og infrastruktur
  • 10 – Mindre ulighed
  • 11 – Bæredygtige lokalsamfund
  • 12 – Ansvarlig Produktion
  • 13 – Klimaindsats

   

  De enkelte stående udvalg har til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder. Det indebærer bl.a., at FN’s verdensmål omsættes til en syddansk kontekst, så målene bliver relevante for regionens opgaver og kommer til at spille sammen med de syddanske indsatser. Endvidere skal drøftelsen i udvalget bidrage til arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, idet verdensmålene udgør rammen for strategien.

   

  Udvalget skal således identificere, hvilke af de 10 verdensmål der er relevante i forhold til udvalgets opgaveområder og hvilke strategiske indsatser inden for udvalgets opgaveområder, der kan understøtte de relevante mål. På et senere tidspunkt skal der desuden tages stilling til, hvordan udvalget vil sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med de relevante mål.

   

  Den samlede indsats på det somatiske sundhedsområde i Region Syddanmark tager grundlæggende udgangspunkt i regionens pejlemærker, Region Syddanmarks sundhedsvision og sundhedsplan samt de nationale mål på sundhedsområdet. Dertil udpeges årligt en række konkrete indsatsområder, der skal sættes særlig fokus på det kommende år. Indsatsområderne er med til at skabe en fleksibel tilgang af prioriteringer på sundhedsområdet, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Det årlige budget, som vedtages i regionsrådet, vil ligeledes kunne indeholde konkrete prioriteringer på sundhedsområdet, som kan understøtte arbejdet med FN’s verdensmål. Initiativer på sundhedsområdet med udgangspunkt i pejlemærkerne, sundhedsvisionen og de nationale mål på sundhedsområdet vil primært rette sig imod verdensmål nummer 3, med fokus på sundhed og trivsel og nummer 10, med fokus på mindre ulighed. 

   

  Verdensmål 3) Sundhed og trivsel og 10) Mindre ulighed

  Nedenstående strategiske indsatser på sundhedsområdet bidrager konkret til verdensmålene om sundhed og trivsel og mindre ulighed:

   

  Patientinddragelse: Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Ambitionen er at 90 % af patienterne skal være tilfredse med inddragelse i behandling. 

   

  Udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning

  I 2019 skal Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt udbredes til alle regionens sygehuse. Denne udbredelse forventes at bidrage til mere inddragelse af patienter.

   

  Patientrettigheder

  Målet i forhold til udredningsretten på det somatiske område er 90 %. På det psykiatriske område er målet at fastholde det aktuelle, høje niveau, som ifølge den seneste opgørelse er 95 %.

   

  Hygiejne – nedbringelse af infektioner på sygehusene

  Målet er, at omfanget af hospitalserhvervede infektioner skal nedbringes

   

  Kliniske kvalitetsdatabaser

  Indsatsområdet omfatter forbedring af den kliniske kvalitet via RKKP (Regionernes Kliniske

  Kvalitetsudviklingsprogram) og LKT (Lærings- og kvalitetsteam). 

   

  Patientrapporterede Oplysninger (PRO) og Patienttilfredshed (LUP)

  Formålet med anvendelsen af PRO i behandlingen er at sikre at de rette patienter og borgere får rette tilbud på rette tid. Samtidig anvendes PRO inden for nogle områder til at spore tidlige tegn på tilbagefald, depression eller lignende, så der kan sættes ind med behandling tidligt.

  Formålet med patienttilfredshedsmålingerne er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer og give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer ved at følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid.

   

  Patientansvarlig læge

  Målet er, at 90 % af alle kræftpatienter i 2020 skal opleve, at de har en patientansvarlig læge, og at konceptet skal udbredes, hvor det er fagligt relevant.

   

  Akutplan

  Sundhedsstyrelsen er i gang med en samlet gennemgang af akutområdet, herunder en opdatering af anbefalingerne fra 2007 til akutmodtagelserne.

   

  Fødeplan

  I forbindelse med budgetaftale for 2019 har regionsrådet besluttet, at der skal udarbejdes en ny fødeplan i Region Syddanmark.

   

  Forskningsstrategi

  En netop udarbejdet regional forskningsstrategi skal bl.a. sikre sammenhæng og balance i forskningsindsatsen, herunder forslag til styrkelse af rammevilkårene for forskning, forslag til professorater og øvrige delestillinger mellem hospitalerne samt øget mulighed for af ansøgninger om eksterne midler til medfinansiering.

   

  Personlig medicin

  Personlig medicin udbredes for at målrette behandling yderligere til den enkelte patient og sikre at patienter tilbydes den behandling, der giver størst effekt og medfører færrest bivirkninger.

   

  Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Der sigtes mod at udvikle et særligt koncept målrettet patienter med gentagne indlæggelser. På tværs af specialer og sektorer kan der være behov for at udvikle særlige ”pakker”, der tager hånd om patienternes behov og sikrer en proaktiv indsats.

   

  ”Samme dag under samme tag”

  Der skal igangsættes et initiativ, hvor der tilrettelægges tilbud til patienterne om at kunne samle flere ambulante ydelser på én og samme dag, eksempelvis via udredningspakker.

   

  Verdensmål 12) Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

   

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2019, at der skal sættes et særligt fokus på kost og ernæring på sygehusene. Herunder:

   

  Brug af lokale og/eller økologiske råvarer

  Reduktion af madspild.

   

  Ligeledes arbejdes på sundhedsområdet med at fremme et bæredygtigt forbrug af antibiotika.

   

  Fælles for indsatsområderne er, at de hænger tæt sammen med de pejlemærker, der er udpeget for Region Syddanmark.

   

  Punktet vil blive indledt med et kort oplæg fra administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-02-2019

  Indledningsvist finder sundhedsudvalget, at de allerede besluttede strategiske indsatsområder, der er peget på i forhold til det somatiske område, bidrager til at understøtte verdensmålene vedrørende ”Sundhed og trivsel” (mål 3), ”Mindre ulighed” (mål 10) og ”Fremme bæredygtigt forbrug og produktion” (mål 12). Samtidig sikrer indsatsområderne, at der er sammenhæng mellem arbejdet med verdensmålene og regionens arbejde med sundhedsvisionen, de regionale pejlemærker, sundhedsplanens årlige indsatsområder samt de nationale mål på sundhedsområdet.

   

  Udvalget anbefaler, at der i arbejdet med kommende indsatsområder i forbindelse med sundhedsplanen sættes fokus på at identificere og konkretisere områder/indsatser, som i særlig grad fremadrettet kan medvirke til at understøtte og ”rykke” i forhold til  FN’s verdensmål, og at der i forbindelse med udarbejdelse af baselines for det videre arbejde med FN’s verdensmål sættes fokus herpå.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/28500
  3. Organisering og økonomi for regionalt Center for Fælles Beslutningstagning
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har fra 2019 bevilget 4,0 mio. kr. årligt til at gøre Center For Fælles Beslutningstagning regionalt. Sundhedsudvalget forelægges hermed et forslag til organisering og økonomi for det regionale center.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Lillebælt grundlagde i 2014 Center for Fælles Beslutningstagning, der er et forskningsbaseret initiativ og udvikler procedurer og værktøjer for øget patientinddragelse i beslutningstagningen mellem behandler og patient. Centeret har oparbejdet erfaring og viden omkring fælles beslutningstagning samt udviklet, afprøvet og evalueret beslutningsstøtteværktøjer, som kan støtte patienten i at tage den rette beslutning under et behandlingsforløb. Formålet er at sikre patienterne et bedre, tryggere og mere oplyst forløb under deres sygdom.

   

  Patientinddragelse er et af Region Syddanmarks pejlemærker og et fælles regionalt indsatsområde for 2019. I forlængelse heraf har regionsrådet i budgetforliget for 2019 bevilget 4,0 mio. kr. årligt til at gøre Center for Fælles Beslutningstagning regionalt efter at have opnået gode resultater med patientinddragelse lokalt.

   

  Region Syddanmark ønsker med etableringen af et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning at styrke behandlingen på regionens sygehuse ved bedre at inddrage patienterne i de beslutninger, der skal træffes under et behandlingsforløb. Det regionale center har til opgave at sikre vidensindsamling samt opbygge kompetencer og uddannelse i fælles beslutningstagning på tværs i regionen. Udvidelsen af centeret indebærer blandt andet ansættelse af lokale projektledere på regionens fem sygehuse til implementering af beslutningsstøtteværktøjerne lokalt.

   

  I bilagene præsenteres et forslag til organiseringen af og budgettet for centeret. Desuden præsenteres et forslag til kommissorium for styregruppen til centeret. Koncernledelsesforum tilsluttede sig på mødet den 11. december 2018 vedlagte forslag til organisering og budget.

   

  Sundhedsudvalget drøftede udvidelsen af Center for Fælles Beslutningstagning på mødet i den 19. juni 2018 (punkt nr. 14), hvor centerleder Karina Dahl Steffensen præsenterede et oplæg om patientinddragelse, beslutningsstøtteværktøjer og centerets arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslaget til organisering og økonomi godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-02-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstilling over for regionsrådet.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7954
  4. Høring af udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Af Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark fremgår det, at den eksisterende regionale strategi om frivillighed skal fornys. På regionsrådets budgetseminar den 14. marts 2018 afholdtes en temadrøftelse om frivillighed, hvor der blev peget på en række fokusområder for en fornyet strategi. Desuden er inddraget input fra bl.a. brugerråd, workshop for frivillige, organisationer og kommuner samt løbende drøftelser i bl.a. dette udvalg, senest ved deltagelse af sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov på møde den 11. december 2018.

   

  Der foreligger nu et udkast til en fornyet strategi samt en række anbefalinger, som udvalget bedes godkende til høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark fremgår det, at den eksisterende regionale strategi om frivillighed skal fornys. Fornyelsen har til formål at sætte fokus på et stærkere samarbejde med de frivillige, særligt i sektorovergangene. Endvidere er der et politisk ønske om, at man understøtter en udbredelse af de gode erfaringer og indsatser, der allerede er i gang på frivillighedsområdet. 

   

  På regionsrådets budgetseminar den 14. marts 2018 afholdtes en temadrøftelse om frivillighed, hvor der blev peget på en række ønsker til en fornyet strategi, herunder:

   

  • Vi skal være villige til at investere i frivillighed både personalemæssigt og økonomisk for at sikre, at nye tiltag kommer godt i gang
  • Vi skal sætte politisk retning og aflive myter
  • Inddragelsen af den frivillige indsats kan øge trygheden blandt borgerne og sikre overgange
  • Frivillige er en ressource og ikke en konkurrent til de ansatte
  • Vi skal som arbejdsplads gøre det attraktivt at være frivillig hos Region Syddanmark, så man som frivillig føler sig velkommen, bl.a. igennem en anerkendende ledelsesstil
  • Et samarbejde med de etablerede foreninger er oplagt og vigtigt
  • Vi skal samtænke den frivillige indsats med frivilligindsatsen i kommunerne.

   

   

  Politikkens indhold

  Der foreligger nu et høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. Politikken er bygget op omkring fem hovedbudskaber:

   

  • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark
  • Vores kultur er præget af engagement og naturlighed, når det gælder frivillighed
  • Frivillighed har mange former
  • Frivillighed bevæger sig frit på tværs af region og kommuner
  • Frivillighed bidrager til lighed i sundhed.

   

  Under hovedbudskaberne i Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark fremgår en række uddybende beskrivelser, som tydeliggør hensigten med og indholdet i hovedbudskaberne.

   

  De udvalgte hovedbudskaber i politikken er fremkommet og udvalgt på baggrund af løbende politisk drøftelse og kvalificering. Derudover er arbejdet og konklusionerne blevet efterprøvet ved en workshop med 80 deltagere fra bl.a. frivillighedsområdet, patientforeninger og kommunale frivillighedskonsulenter og på Inspirationsdag om frivillighed på psykiatri- og socialområdet samt på baggrund af arbejdsgruppemedlemmernes prioritering. Indholdet i politikken er efterfølgende drøftet med og kvalificeret af sundhedsbrugerrådet, psykiatrisk dialogforum, sundhedsudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen samt psykiatri- og socialudvalget.

   

  Forsikringsforhold for frivillige

  Lovgivningen har med virkning fra den 1. juli 2017 gjort det muligt for regionerne at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for de frivillige. Region Syddanmark vil, med vedtagelsen af denne politik, forsikre de frivillige, der er tilknyttet regionen.

   

  Anbefalinger

  I arbejdet med politikken er det blevet tydeligt, at der er behov for en understøttende organisering for at sikre udvikling af samarbejdet med frivillige på tværs af sektorer. En af anbefalingerne er derfor, at der ansættes en frivilligkoordinator på hvert af de fire somatiske sygehuse samt på psykiatri- og socialområdet. Dette er bl.a. inspireret af de 22 syddanske kommuner, som alle har en frivillighedskoordinator, og som alle er meget langt i forhold til samarbejdet på frivillighedsområdet.

   

  Det er vurderingen, at regionale frivillighedskoordinatorer vil kunne medvirke til, at der i højere grad kan samarbejdes i forhold til udvikling af frivillighedsområdet både internt på sygehusene på tværs af afsnit og afdelinger. Derudover vil en frivilligkoordinator kunne sikre et samarbejde med kommunerne og medvirke til, at såvel frivillige som foreninger løbende bliver inddraget og hørt.

   

  En anden anbefaling går på, at regionen stiller nogle faciliteter til rådighed for de frivillige, herunder garderobe, evt. et skab samt et sted, hvor der kan afholdes pauser. Denne anbefaling er blevet til på baggrund af inddragelsen af frivillige, foreninger, patienter og kommunale frivillighedskonsulenter, som har peget på en række elementer, som regionen med fordel kan arbejde på at stille til rådighed for at sikre en positiv udvikling på frivillighedsområdet.


  Der er ligeledes udarbejdet en anbefaling om, at der etableres en understøttende organisering på frivilligområdet, såvel internt på sygehusene som eksternt på tværs af sygehusene, samt at der nedsættes en implementeringsgruppe, som skal følge arbejdet med udbredelsen af Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. Begrundelsen herfor er, at man med en understøttende organisering af såvel frivilligområdet som i forhold til implementeringen af politikken i højere grad vil kunne skabe forudsætninger for, at man lever op til de politiske anbefalinger om, at de gode tiltag på frivilligområdet deles og udbredes til hele regionen, samt at der skal sættes politisk retning og aflives myter.

   

  Nogle af anbefalingerne vil kræve tildeling af midler, herunder bl.a. anbefalingen om ansættelse af frivilligkoordinatorerne samt etablering af faciliteter på de regionale enheder, som kan hjælpe de frivillige til at føle sig velkomne. Andre anbefalinger vil medføre ændrede arbejdsgange, som f.eks. etablering af en fælles regional hjemmeside for frivillighed og personaleressourcer i form af deltagere til en følgegruppe, som skal følge arbejdet med implementeringen af politikken.

   

  Anbefalingerne fremgår af vedlagte udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark.

   

  Finansiering

  Der stilles forslag om, at finansiering af ovenstående anbefalinger kan indgå i arbejdet med Budget 2020.

   

  Tidsplan

  Høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark behandles sideløbende i psykiatri- og socialudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen i februar 2019 og forventes behandlet i regionsrådet på møde den 25. marts 2019. Herefter sendes høringsudkastet, såfremt det godkendes, i høring hos relevante parter i perioden 26. marts til 7. maj 2019.

   

  Sundhedsudvalget forventes at blive præsenteret for et endeligt udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark på møde den 20. august 2019, hvorefter det behandles i regionsrådet på møde den 30. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark inklusiv anbefalinger godkendes og efterfølgende sendes i høring hos alle relevante parter.

   

   

  Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med den bemærkning, at politikken også bør forholde sig til børne- og straffeattester hos frivillige.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-02-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstilling over for regionsrådet, dog med den bemærkning, at politikken også bør forholde sig til børne- og straffeattester hos frivillige.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42870
  5. Udtalelse vedr. beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
  fold dette punkt ind Resume

  Statsrevisorerne har afgivet beretning om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter. Der forelægges forslag til udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om beretningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statsrevisorerne har den 19. december 2018 afgivet beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter, der er vedlagt som bilag.

  Efter § 18 stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. I den forbindelse skal ministeren indhente udtalelse fra regionsrådene, og ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. Regionsrådets udtalelse skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 28. marts 2019.

   

  På baggrund af Rigsrevisionens beretning bemærker Statsrevisorerne bl.a., at de finder det utilfredsstillende, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret tidlig opsporing og behandling af patienter, hvor der er mistanke om eller er konstateret kræft.
   

  I beretningen anerkendes også, at der er sket væsentlige fremskridt i kræftbehandlingen med en stigende overlevelse blandt kræftpatienter i Danmark, som nærmer sig niveauet for overlevelse i Sverige og Norge. Rigsrevisionen vurderer desuden, at regionerne i overvejende grad sikrer at flest mulige patienter får udredning og påbegyndt behandling inden for standardforløbstider i kræftpakkerne.

  I 2017 er godt 37.000 patienter i Region Syddanmark henvist ind i et pakkeforløb med henblik på hurtig udredning. 89 pct. af disse eller svarende til ca. 33.000 patienter har opstartet deres forløb inden for tidsfristen, når der er taget højde for patientinitieret ventetid. For de patienter, som i udredningen er blevet diagnosticeret med kræft, er det 86 pct. af disse eller knap 5.100 patienter ud af ca. 5.900, der i regionen 2017 har påbegyndt deres behandling inden for den samlede tidsfrist i pakkeforløbene.

   

  Det bemærkes, at der kan være faglige årsager til at forløbstiden i kræftpakker i nogle tilfælde ikke kan honoreres, bl.a. hos patienter med flere lidelser/kompleks sygdom, hvormed man ikke vil kunne nå 100 pct. målopfyldelse på tværs af alle pakkeforløb. Danske Regioners bestyrelse har fastlagt en målsætning om en målopfyldelse på 90 pct., hvor 90 pct. af patienter i pakkeforløb skal påbegynde behandling inden for de samlede standardforløbstider i kræftpakkerne.            


  Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad understøtter tidlig opsporing i almen praksis. Det kan her bemærkes, at regionen bl.a. som en del af indsatsen ”Jo før Jo bedre i almen praksis” har iværksat en række understøttede tiltag både i forhold til adgang til rådgivning og diagnostik på sygehusene og inden for kompetenceudvikling i praksissektoren med kursustilbud både for praktiserende læger og øvrigt praksispersonale.
   

  Der er tale om en igangværende indsats, hvor man også vil skal have øje for at adressere muligheder for forbedring, bl.a. i takt med at der skabes mere viden om best practice for organisering og brug af diagnostiske redskaber.

  Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer at reglerne om maksimale ventetider bliver overholdt. Det kan her bemærkes, at Region Syddanmark har regionale og lokale retningslinjer for overholdelse og der lægges ledelsesmæssig stor vægt på at personale gøres bekendt med og vedligeholder viden om regelsættet, som bl.a. understøttes af mulighed for e-læringskursus. I Region Syddanmark blev der alene fundet 1 overskridelse af regelsættet om maksimale ventetider i forbindelse med den stikprøve som Rigsrevisionen foretog som led i beretningen.


  På baggrund af beretningen tages der fremadrettet bestik af muligheder for brug af yderligere instrumenter, der kan understøtte efterlevelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider, herunder brug af et Early Warning-system, som er ved at blive implementeret i forhold til overvågning af kræftpakker samt mulighed for brug af mere fokuserede audits.

  På baggrund af bl.a. ovenstående bemærkninger vedlægges der forslag til udtalelse fra regionsrådet til Statsrevisorernes beretning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:


  At godkende forslag til udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Statsrevisorernes beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-02-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstilling over for regionsrådet.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/549
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan godkendt af sundhedsudvalget:

   

  Mødeplan for 2019 på tirsdage kl. 15:00-18:00:

   

  Tirsdag, den 19. marts 2019 kl. 15-18 – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

  Tirsdag, den 23. april 2019 kl. 15-18 – i regionshuset (Psykiatri- og socialudvalget)

  Tirsdag, den 21. maj 2019 kl. 15-18 – Hospice Sydfyn, Svendborg

  Tirsdag, den 25. juni 2019 kl. 15-18 – i regionshuset

  Tirsdag, den 20. august 2019 kl. 15-18 – Sydvestjysk Sygehus, Grindsted

  Tirsdag, den 17. september 2019 kl. 15-18 – i regionshuset (Psykiatri- og socialudvalget)

  Mandag, den 7. oktober 2019 kl. 15-18 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

  Tirsdag, den 19. november 2019 kl. 15-18 – i regionshuset

  Tirsdag, den 10. december 2019 kl. 15-18 – OUH, Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-02-2019

  Næste møde i sundhedsudvalget afholdes den 19. marts 2019 på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/549
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-02-2019

  Orientering om status ang. Friklinikken.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 21-02-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring