Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og Innovationsudvalget - Referat - 28. februar 2019

Anlægs- og Innovationsudvalget - Referat - 28. februar 2019

Mødedato
28-02-2019 kl. 14:00 - 16:30

Mødested
OUH

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og -tema
  2. Rapportering nr. 33 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  3. Rapportering nr. 33 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  4. 28. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2018
  5. Status på byggerierne 4. kvartal 2018
  6. Hjemtagning af funktion som driftsoperatør på byggeplads, Nyt OUH
  7. FN's verdensmål og ny udviklingsstrategi
  8. Healthcare DENMARK, etablering af besøgscenter
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt
  11. LUKKET PUNKT, Rapportering Kolding


  Sagsnr. 19/6699
  1. Mødested og -tema
  fold dette punkt ind Resume

  Mødet afholdes hos Odense Universitetshospital, hvor udvalget bliver introduceret til fremtidens patientstue og operationsstue.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes hos Odense Universitetshospital, hvor udvalget bliver introduceret til fremtidens operationsstue og patientstue, som i øjeblikket testes som del af forberedelserne frem mod Nyt OUH.

   

  Forberedelserne bygger på erfaringer, der er opbygget siden 2015, hvor Nyt OUH fik testet de første modeller af fremtidens patientstue og operationsstue i faciliteterne hos Syddansk Sundhedsinnovation. Her blev blandt andet testet indretning, funktionalitet og nye arbejdsgange.

   

  På baggrund af de erfaringer og justeringer, der kom ud af testene, blev fremtidens patientstue (ombygning af eksisterende byggeri) og operationsstue (nybyggeri) bygget op på OUH, hvor de enten allerede indgår i den kliniske drift eller er på vej hertil.

   

  Fremtidens patientstue testes fra juni 2018 til oktober 2019 på Gynækologisk afdeling i flere faser. I første fase testede man stuens generelle udformning, de enkelte elementer på stuen såvel nye koncepter for arbejdsgange og procedurer ud fra patienter, pårørende, klinikere og driftspersonalets perspektiver. Evalueringen fra de første 6 måneder i drift er netop afsluttet og viser, at der skal foretages nogle bygningsmæssige justeringer for at optimere arbejdsgangene på stuen. Bl.a. skal pladsen omkring fodenden af sengen optimeres, så gennemgang forbedres, loftshøjden skal hæves for at optimere lysindfald og forbedre arbejdsmiljøforhold omkring loftsliften og mål på gennemstiksskabet skal ændres for at maksimere indhold af steril- og forbrugsvarer m.v. Ombygningen vil foregå i løbet af 1.                            – 2. kvartal 2019. Stuen skal derefter evalueres igen. Afslutningsvist skal der fokuseres på uddannelse og træning i de nye arbejdsgange.

   

  Fremtidens operationsstue er en kopi af de mediumstørrelse-stuer, der står klar i 2022 på Nyt OUH. Den nybyggede operationsstue indgår i et særligt tilrettelagt drifts- og testforløb på OUH, hvor alle relevante specialer og serviceorganisationer er inddraget. Operationsstuen skal kunne anvendes af alle de forskellige kirurgiske specialer. Dette er bl.a. sikret gennem standardisering og fleksibilitet i konstruktion/indretning uden at gå på kompromis med kravene for det enkelte speciale.

   

  I pilottesten af stuen, optimeres og evalueres alle dele af stuen i samarbejde med patienter og pårørende samt det kliniske og tekniske personale, som vil få deres daglige arbejdsgange på operationsstuerne på Nyt OUH. Der vurderes f.eks. på design af stuen, indretning, arbejdsgange, udstyr, hygiejne, arbejdsmiljø og meget andet. Erfaringerne indarbejdes efterfølgende i det endelige koncept for operationsstuerne på Nyt OUH.

   

  Fremtidens operationsstue er pt. under klargøring til de planlagte testforløb. Under indkøringen af operationsstuens ventilationsanlæg har der været udfordringer med at overholde alle renhedskrav, og klargøringen af operationsstuen er derfor forsinket. Dette har medført behov for tilretning af planen for testforløbet. Operationsstuen er således ikke taget i brug som oprindeligt planlagt, men forventes ibrugtaget for klasse 3-operationer (renhedsklasse for ”almindelige operationer”) ultimo marts måned, mens opstart af operationer på stuen for klasse 4-operationer (særlige operationer, som kræver en højere renhedsklasse, f.eks. hofteoperationer) pt. forventes startet op efter sommerferien.

   

  Program

  14.00 – 14.10 Velkomst og introduktion – Torben Hedegaard Jensen, direktør OUH/Nyt OUH                   (Velkomsten foregår i operationsstuen).

  14.10 – 14.35 Fremtidens operationsstue – Mogens Rasmussen, projektleder, Nyt OUH.

  14.35 – 14.45 Gåtur til patientstuen.

  14.45 – 15.10 Fremtidens patientstue – Lotte Stenkjær Fletcher, projektleder, Nyt OUH.

  15.10 – 15.15 Gåtur til mødelokale.

  15.15 – 17.00 Ordinært møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/12156
  2. Rapportering nr. 33 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten viser at projektet fortsat vurderes at være inden for de aftalte økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige rammer.

   

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ), årlig rapportering og rapportering vedr. effektiviseringsgevinster til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 - status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning, med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  1. Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02), Øvrigt terrænarbejde og Byggeplads fælles.

   

  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør er afsluttet og afleveret. Arbejdet er igangsat vedr. belysning, signalanlæg og terrænregulering med forventet færdiggørelse i 1. halvår 2019. Desuden er øvrigt terrænarbejde (klar til byggeri) og byggeplads igangsat med henblik på byggestart på Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04), som i henhold til gældende tidsplan starter medio 2019.

   

  1. Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04)

   

  Regionsrådet godkendte den 28. januar 2019 det færdiggjorte optimerede projektgrundlag for Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og Sengeafsnit (DP04).  Økonomi, kvalitet og tid er fastlagt, dog kan bygherre foretage ændringer (til- /fravalg) på op til 15 % af kontraktsummen.

  Efter godkendelsen og udarbejdelse af for- og hovedprojekt overgår delprojekterne til udførelsesfasen, og der forventes opstart af byggeriet medio 2019.

   

  1. Klyngerne (DP05-08)

   

  Der er efter regionsrådets valg af totalentreprenør for klyngerne den 24. august 2018 igangsat en projektoptimeringsproces, som afsluttes med udarbejdelse af et optimeret projektgrundlag. Det optimerede projektgrundlag vil danne grundlag for den endelige kontrakt, som planlægges forelagt til regionsrådets godkendelse forventeligt senest i august 2019.

   

  1. Øvrige delprojekter

   

  Planlægning og projektering vedr. servicebyen er i gang. På baggrund af regionsrådets beslutning den 29. oktober 2018 om at etablere nyt køkken på Nyt OUH som OPP–projekt indgår køkkenet nu i planlægningsgrundlaget for servicebyen.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

   

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  DTØ har i 4. kvartal 2018 haft fokus på projektets grænseflader i byggeriet, herunder bygherres egne leverancer. DTØ har desuden haft fokus på projektets udførelsestidsplaner og projektets risikostyring.

   

  Ud fra gennemgangen har DTØ givet fem nye anbefalinger til projektet:

   

  • Risikostyring - det er DTØs vurdering, at der fortsat er et stort behov for at fastholde fokus på risikoarbejdet, således at risici og opmærksomhedspunkter modsvarer de faser som projektet står overfor.
  • Risikobillede - totalentreprenør har med kontraktunderskrivelsen overtaget risikoen for bl.a. kontrahering/indkøb af entrepriser, bygherre har interesse for en vellykket håndtering af disse og bør sikre sig at totalentreprenør proaktivt arbejder med disse risici.
  • Granskning - bygherre bør have stor fokus på totalentreprenørs håndtering af myndighedsforhold.
  • Byggetakt - bygherre bør vurdere hvordan totalentreprenørens frihed til planlægning af byggetakt kan få indflydelse på bygherres egne leverancer og resterende udbud.
  • Samarbejde og vidensudveksling - Nyt OUH bør fortsat have fokus på at sikre et tæt samarbejde med totalentreprenøren.

   

  Ledelsen på Nyt OUH anerkender og er opmærksomme på anbefalingerne og er, som det fremgår af svarene, allerede i gang med at implementere anbefalingerne.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne jf. regnskabsinstruksen hvert år fremsende en årlig rapportering, der indeholder opdaterede oplysninger vedr. de specifikke forudsætninger, som lå til grund for regeringens endelige tilsagn.

  Den årlige rapportering består af Nyt OUH’s prioriterings- og besparelseskatalog samt skema med rammen for it, udstyr og apparatur fordelt på år.

  I forhold til prioriterings- og besparelseskataloget fra 2017 er rapporteringen ændret for to emner, hvor sluttidspunktet for at benytte de pågældende besparelsesmuligheder er udløbet i 2018 og derfor ikke længere udgør besparelsesmuligheder. Det drejer sig om den eventuelle besparelse vedr. lavere kvalitet i opførelse af den nordøstlige del af ringvejen og besparelsen vedr. deletoiletter, som altså udgår af prioriterings- og besparelseskataloget.

   

  Budgetrammen til it, udstyr og apparatur er ændret i forbindelse med budgettering, som følge af overgangen til totalentreprise.

  Den årlige rapportering er vedlagt til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster
  Sundheds- og Ældreministeriet har i regnskabsinstruksen fastsat, at rapportering vedr. effektiviseringsgevinster skal ske årligt. Ved endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt OUH blev der opstillet en tilsagnsbetingelse om effektivisering af sygehusdriften på OUH på 348 mio. kr. i 2010-pl., svarende til 380 mio. kr. i 2018-pl. Den årlige effektiviseringsgevinst skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus.

  Rapporteringen viser, at OUH fortsat forventer at kunne leve op til tilsagnsbetingelsen om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 348 mio. kr. (10-pl), svarende til 380 mio. kr. (18-pl).

  Det fremgår af rapporten, at der frem til 2018 er realiseret effektiviseringsgevinster for 76,1 mio. kr. (2018-pl) og at der i årene fremover realiseres yderligere gevinster frem mod endelig ibrugtagning af Nyt OUH.

  Som et element i udvikling og driftsplanlægningen frem mod Nyt OUH etablerede OUH medio 2017 i alt 17 planlægningsgrupper, der frem til april 2019 vil varetage planlægningen af forskellige funktioner og områder for at sikre grundlaget for realisering af effektiviseringsgevinsterne ved ibrugtagning af Nyt OUH.

  Fase 2 igangsættes i 2.kvartal 2019 og vil have fokus på en mere konkret driftsplanlægning, og efterfølgende samlet gennemgribende rebudgettering af driftsbudgettet for OUH, i denne proces forventes flere runder med kvalificering undervejs i en iterativ proces.

  Arbejdet skal sikre grundlaget for god drift af Nyt OUH fra dag 1 efter ibrugtagning.

  Rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster er vedlagt til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 4. kvartal 2018 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den Årlige rapportering for Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At rapporteringen vedr. effektiviseringsgevinster godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/19993
  3. Rapportering nr. 33 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 4. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Desuden forelægges årlig rapportering og rapportering på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid, økonomi og kvalitet.

   

  Byggeriet af den nye 6 etager høje sengebygning blev igangsat i sommeren 2017, og er nu i fuld højde. Rejsegilde blev afholdt den 1. februar 2019. I hele bygningen er lukningsentrepriser, installationsfagene og kompletteringen i gang.   

   

  I 4. kvartal 2018 er der udarbejdet en ny revideret arbejdstidsplan for sengebygningen og i den forbindelse har bygherre anerkendt ekstra 13 dages tidsfristforlængelse, primært som følge af de mange ekstraarbejder, der er tilkøbt siden opstarten. Det betyder, at teknisk aflevering af sengebygningen nu foretages den 21. november 2019, hvorefter indflytningen vil foregå. Dette fremgår af bilag 1 i kvartalsrapporten. Det præciseres, at det samlede kvalitetsfondsprojekt fortsat er inden for den overordnede tidsmæssige ramme godkendt af regionsrådet i februar 2016.

   

  Økonomien er fortsat inden for budgettet. I 4. kvartal 2018 har styregruppen besluttet at indløse optionstilbuddet, som var en del af licitationsresultatet godkendt af regionsrådet i marts 2017. Udgifterne til optionstilbuddet har fra start været afsat i budgettet til håndværkerudgifter, men indgik også som en besparelsesmulighed i ”change request” kataloget, såfremt det skulle vise sig nødvendigt. Nu er optionstilbuddet udgået af kataloget over besparelsesmuligheder.

   

  Kvaliteten i projektet er uforandret.

   

  Statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet er fortsat grøn.

   

  Årlig rapportering

  Udover den kvartalsvise rapportering skal der hvert år fremsendes en årlig rapportering, der indeholder opdaterede oplysninger vedr. de specifikke forudsætninger, som lå til grund for regeringens endelige tilsagn, jf. regnskabsinstruksen af 1. juni 2017. Den årlige rapportering vedrører både projektets tillægs- og besparelseskatalog og rammen til it, udstyr og apparatur. Besparelseskataloget beløber sig til 13 mio. kr. Set i lyset af projektets stade og den foreliggende projektøkonomi forventes det ikke, at der skal iværksættes besparelsestiltag. Kataloget indeholder tillægsmuligheder for 35 mio. kr.  Vedrørende rammen til it, udstyr og apparatur er det en tilsagnsbetingelse for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, at der anvendes minimum 200 mio. kr. (2009-pl) til dette formål. Rapporteringen viser, at projektet lever op til tilsagnsbetingelsen.

   

  Rapportering på effektiviseringsgevinster

  Ved endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til projektet i Aabenraa blev der opstillet en tilsagnsbetingelse om effektivisering af sygehusdriften på Sygehus Sønderjylland på årligt 103 mio. kr. i 2010-pl., svarende til 114,3 mio. kr. i 2019-pl. Den årlige effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Endeligt ibrugtagningstidspunkt er fastsat til medio 2021 (inkl. risikotid). Rapporteringen viser, at der efter ibrugtagningen af Fase 1 allerede er realiseret 68,6 mio. kr., og hvordan der arbejdes med at skabe grundlag for at realisere det restende forudsatte effektiviseringskrav på 45,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 4. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At rapporteringen på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/27444
  4. 28. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en kvartalsvis rapportering til anlægs- og innovationsudvalget om udbygningen af Esbjerg Sygehus.

   

  Denne sag indeholder rapporteringen for 4. kvartal 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

   

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

   

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er gennemført. Det sidste projekt i Fase 1, etablering af ambulatorie- og forskningsklynge blev taget i brug i januar 2018. Fase 1 er afsluttet regnskabsmæssigt med udgangen af 2018.

   

  Fase 2 – ny sengebygning
  Status for Fase 2 – ny sengebygning rapporteres uændret gul vedr. tid.

  Økonomi og kvalitet rapporteres fortsat som grøn.

   

  Totalentreprenøren MT Højgaard fastholder at afleveringsterminen, som er juli 2019, overholdes. Bygherretilsynet vurderer at arbejdet er 7-8 uger forsinket, hvilket er en forbedring på 1–2 uger sammenlignet med vurderingen ved seneste kvartalsrapport. Bygherretilsynet vurderer fortsat, at det er muligt for totalentreprenøren at indfri afleveringsfristen. Der er afsat 3 måneder til indbygning af bygherreleverancer, mindre bygningstilpasninger m.v. Således kan indflytningen i den ny sengebygning påbegyndes i november 2019, og bygningen være taget fuldt i brug primo 2020.

   

  Totalentreprenøren gennemfører fortsat kompletterings- og installationsarbejder og har herudover igangsat udvendig beklædning af facaderne. Arbejderne udføres tidsmæssigt forskudt etagevist, således håndværkerne kan arbejde naturligt i forlængelse af de enkelte delarbejder på etagerne.

   

  Regionsrådet gav i september 2018 bevilling til etablering af en heliport på Esbjerg Sygehus. Bevillingen er givet med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Efter sommerferien 2019 leveres heliportanlægget på Esbjerg Sygehus. Færdiggørelse forventes ultimo 2019.

   

  Fase 3
  Fase 3 omfatter bl.a. udvidelse og tilpasning af dagkirurgisk center, som forventes etableret og færdiggjort primo 2020.

   

  Regionsrådet har med budgettet afsat yderligere 90 mio. kr. til renoveringen af de resterende 3 etager i den nuværende sengebygning. De fraflyttede afsnit ombygges til henholdsvis ambulante formål, undervisning, forskning m.v. Renoveringen påbegyndes når den eksisterende sengebygning er fraflyttet primo 2020.

   

  Facaderenovering

  Arbejderne med den sidste del af facaderenoveringen af behandlingsbygning 01 og sengebygning 02 er nu afsluttet og facaderne er idriftsat. Facaderenoveringen startede i 2014 og blev udført i etaper af hensyn til at sygehusets kliniske drift skulle generes mindst muligt.

   

  Rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster

  Regionsrådet fastlagde i maj 2013 et effektiviseringskrav vedr. generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus. Effektiviseringskravet blev fastlagt til 4 % af driftsudgifterne på Sydvestjysk Sygehus svarende til 67 mio. kr. (2012-pl). Rapporteringen viser at Sydvestjysk Sygehus på nuværende tidspunkt har realiseret 26,8 mio. kr. (2012-pl) i forbindelse med ibrugtagningen af laboratoriehuset og FAM.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10690
  5. Status på byggerierne 4. kvartal 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er på mere end 15 mio. kr.

  Projekterne er både somatiske, psykiatriske og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis. 

   

  I vedlagte notat opgjort pr. 4. kvartal 2018 for følgende byggerier:

   

  Somatiske sygehuse:

  Generalplan Vejle, Fase 2

  P-hus i Vejle

  Generalplan, Sønderborg

   

  Psykiatriske sygehuse:

  Nyt OUH - Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling

  Nyt OUH - (Voksen) Psykiatrien som OPP

  Sundhedshus – Haderslev

  Lokalpsykiatri – Kolding

   

  Sociale byggerier:

  Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby

   

  Andre projekter:

  Etablering af Regionalt Datacenter

   

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/25707
  6. Hjemtagning af funktion som driftsoperatør på byggeplads, Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet meddelte den 27. august 2018 bevilling til projektet byggeplads, fælles på Nyt OUH.  En del af bevillingen omfatter drift af projektets fælles byggeplads. Funktionen var forudsat udbudt som en ekstern entreprise. En nærmere vurdering af økonomien har imidlertid vist, at en hjemtagning af funktionen vil betyde at opgaven kan løses billigere. Det indstilles derfor at funktionen som driftsoperatør på byggepladsen på Nyt OUH hjemtages.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet meddelte den 27. august 2018 bevilling til projektet byggeplads, fælles på Nyt OUH.  En del af bevillingen omfatter drift af projektets fælles byggeplads. Funktionen omfatter reception og portner ved indgang til byggepladsen og ”pladsmand”/”hustømrer” til forefaldende opgaver på de fælles byggepladsfaciliteter.

   

  Det var i sagsfremstillingen forudsat, at varetagelse af disse funktioner skulle udbydes som en ekstern entreprise. Under forberedelsen af udbuddet er der gennemført en nærmere økonomisk vurdering af udgifterne til drift af fælles faciliteter på byggepladsen. Denne vurdering viser, at der er en væsentlig økonomisk gevinst ved, at driftsoperatørfunktionen drives af Region Syddanmark frem for af en ekstern part. Ved at hjemtage driftsoperatørfunktionen frem for at sende den i udbud sikres den ønskede kvalitet, samtidig med at det vurderes at opgaven kan løses billigere.

   

  Den samlede bevilling til byggeplads fælles på Nyt OUH udgør 42,7 mio. kr. (2018-pl) inkl. psykiatriens andel. Bevillingen holdes uændret, idet der stadig resterer flere opgaver under bevillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At funktionen, som driftsoperatør på byggepladsen for Nyt OUH, hjemtages frem for at blive udbudt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 19/2298
  7. FN's verdensmål og ny udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget godkendte den 16. januar 2019, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. De enkelte stående udvalg har endvidere til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Verdensmålene er FN’s samlede dagsorden for bæredygtig global udvikling frem mod 2030 med både en miljømæssig, en økonomisk og en social dimension. Målene har således relevans for emner som udvikling, sundhed, social retfærdighed og lighed.

   

  Verdensmålene er gensidigt afhængige og har indbyrdes koblinger. Ikke alle verdensmål er imidlertid lige relevante for regionens arbejde, da nogle især orienterer sig mod udviklingslande. Flere af verdensmålene tilbyder dog en ramme, som kan favne centrale regionale opgaveområder, og hvor regionens opgaveområder har en mere direkte effekt, mens effekten på andre verdensmål vil være mere indirekte.

   

  Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at FN’s verdensmål skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. Det fremgår endvidere, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder. Endelig er der i budgetaftalen fastlagt et forløb, hvor Forretningsudvalget igangsætter og koordinerer en proces, hvor de relevante verdensmål identificeres, og hvor der udarbejdes skabeloner for de enkelte udvalgs arbejde med verdensmålene. De enkelte stående udvalg har herefter til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

   

  FN’s verdensmål og relevansen for Region Syddanmark blev behandlet på Forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 (ligestilling mellem kønnene) i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. På baggrund af forretningsudvalgets beslutning tager de stående udvalgs arbejde med verdensmålene afsæt i følgende 10 verdensmål:

   

  • 3 – Sundhed og trivsel
  • 4 – Kvalitetsuddannelse
  • 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • 6 – Rent vand og sanitet
  • 7 – Bæredygtig energi
  • 9 – Industri, innovation og infrastruktur
  • 10 – Mindre ulighed
  • 11 – Bæredygtige lokalsamfund
  • 12 – Ansvarlig Produktion
  • 13 – Klimaindsats

   

  De enkelte stående udvalg har til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder. Det indebærer bl.a., at FN’s verdensmål omsættes til en syddansk kontekst, så målene bliver relevante for regionens opgaver og kommer til at spille sammen med de syddanske indsatser. Endvidere skal drøftelsen i udvalget bidrage til arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, idet verdensmålene udgør rammen for strategien.

   

  Udvalget skal således identificere, hvilke af de 10 verdensmål der er relevante i forhold til udvalgets opgaveområder og hvilke strategiske indsatser inden for udvalgets opgaveområder, der kan understøtte de relevante mål. På et senere tidspunkt skal der desuden tages stilling til, hvordan udvalget vil sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med de relevante mål.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget kan bl.a. tage udgangspunkt i Innovationsstrategien, som fastlægger rammerne for sundhedsinnovation i Region Syddanmark. Inden for rammerne af Innovationsstrategien er der igangsat en række indsatser, som understøtter FN’s verdensmål: 

   

  Region Syddanmark har gennem mange år arbejdet med innovation på sygehusene og øvrige drift. Innovationsstrategien har fokus på: Sammenhæng, data og digitalisering, medicin, patientoplevet værdi og kvalitet samt effektiviseringer, og indsatsen bidrager til at understøtte mål 3 Sundhed og trivsel og mål 10 Mindre ulighed. Et af redskaberne i innovationsindsatsen er Offentlig-Privat Innovation (OPI). OPI betragtes som et ligeværdigt udviklingssamarbejde mellem virksomheder og offentlig aktører, hvor begge parter lægger en indsats – og begge parter høster en del af gevinsten. OPI er en måde at koble sundhed, økonomisk vækst og innovation, hvilket understøtter mål 9 Industri, innovation og infrastruktur.

   

  Sundhedsinnovation spiller sammen med og understøttes af den regionale udviklingsindsats, herunder sundhedens geografi, hvor viden om lokale forhold og behov kobles til bl.a. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og mulige indsatser inden for uddannelse, kultur m.v. Gode rammer for borgernes sunde og aktive liv kan understøttes ved samspil mellem sundhed, kultur- og naturaktiviteter, som påvirker borgernes fysiske og mentale helbred. Denne indsats bidrager ligeledes til mål 3 og mål 10.

   

  I relation til anlægsområdet kan udvalget tage afsæt i det nationale bygningsreglement og regionale regler for byggeri i Region Syddanmark.

   

  Vedr. mål 6 handler det primært om forbedring af vandkvaliteten og effektiviteten af vandanvendelsen. Vedr. mål 7 handler det primært om universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris og forøgelse af vedvarende energi i energiproduktionen. Vedr. mål 12 handler det især om bæredygtig forvaltning, effektiv udnyttelse af naturressourcer og reduktion af affaldsgenerering gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug. Vedr. mål 13 handler det ikke mindst om strategi for klimatilpasning.

   

  Regionsrådet har allerede sat en standard for byggerierne på klima og bæredygtighedsområdet i form af de strategier og politiker, der er fastlagt for byggeområdet, som adresserer verdensmålene 6, 7 og 12. Desuden er byggerierne underlagt nogle nationale byggeregler, der sætter høje standarder for klima og bæredygtighedselementerne i byggerierne. Det drejer sig bl.a. om følgende politikker, standarder der efterkommes i alle regionens byggeprojekter:

   

  • Lavenergiklasse (tidligere bygningsklasse 2020) - Region Syddanmark har en intention om, at også ombygninger og renoveringer så vidt muligt skal leve op til lavenergiklassen, jf. byggehåndbogen.
  • Regionsrådet har med vedtagelse af ”Regler for byggeri” og ”Klima- og bæredygtighedsstrategien 2016–2019” fastlagt Region Syddanmarks egne overordnede mål på energi- og miljøområdet.
  • Region Syddanmarks ”Strategi for bæredygtig udvikling” - i henhold til Region Syddanmarks ”Strategi for bæredygtig udvikling” skal alt nybyggeri vurderes for dets bæredygtighed inden for drift, miljø, energi og fysisk placering. Bæredygtighedsvurdering har været en del af regionens byggehåndbog siden 2008.
  • Region Syddanmarks energi- og miljøscreening - med udgangspunkt i den indledende bæredygtighedsvurdering foretages en energi- og miljøscreening.
  • Region Syddanmarks energi- og miljøredegørelse - i henhold til ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” skal der hvert år udarbejdes en samlet Energi- og miljøredegørelse for regionen som virksomhed.

   

  Desuden fremgår det af Budget 2019 forliget, at der skal udarbejdes en Klimastrategi i løbet af 2019, der skal løfte opgaven med verdensmål 13.

   

  Punktet vil blive indledt med et kort oplæg fra administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Drøftedes.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget konstaterer, at der inden for rammerne af Innovationsstrategien er igangsat en række indsatser, som understøtter FN’s verdensmål. Som eksempel nævnes Innovationsstrategiens tema om data og digitalisering, der bl.a. har fokus på at understøtte dialogen mellem fagprofessionelle, patienter og pårørende.

   

  Sundhedsinnovation spiller sammen med og understøttes af den regionale udviklingsindsats. Udvalget konstaterer, at der er igangsat og vil blive igangsat flere initiativer med udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi, eksempelvis Sundhedens geografi. Det er således udvalgets vurdering, at der med det igangværende arbejde er lagt op til mange forskellige tiltag, der bidrager til mål 3 Sundhed og Trivsel , mål 9 Industri, Innovation og Infrastruktur , mål 10 Mindre Ulighed og mål 11 Bæredygtige byer og Lokalsamfund.

   

  Udvalget ønsker generelt øget fokus på udbredelse af udviklede løsninger.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget forventer, at den kommende klimastrategi vil bidrage til understøttelse af FN’s verdensmål, og at der i denne konkret vil blive sat fokus på bl.a. strategisk energiplanlægning og regionens eget energiforbrug, herunder i forhold til regionens bilpark og transporter. Anlægs- og innovationsudvalget forventer, at der i forbindelse med den kommende klimastrategi vil blive fremsat forslag til nye initiativer, der kan understøtte FN’s klimamål.

   

  Udvalget kan pege på, at regionen allerede med de igangsatte aktiviteter vedr. de nye byggerier har taget store skridt i forhold til opfylde verdensmålene. Nybyggerierne er lavenergiklasse og byggerier skal leve op til regionens egne strategier vedr. bæredygtigt byggeri. Endelig har regionen fokus på effektivt energiforbrug, når det kommer til såvel udvendig bygningsvedligeholdelse som indvendig bygningsdrift og –vedligehold.

   

  Udvalget kan pege på, at mål nr. 10 Mindre Ulighed bl.a. understøttes af Region Syddanmarks indsats omkring arbejds- og sociale klausuler vedr. kontrakter på byggeriets område. Regionens indsats omkring etablering af solceller bidrager til støtte op om FN’s verdensmål nummer  7 bæredygtig Energi og 12 Ansvarligt Forbrug og Produktion. Det er således udvalgets vurdering, at der med det igangværende arbejde inden for byggeri er lagt op til indsatser, der bidrager til de udvalgte verdensmål.

   

   Ved regionens rolle som bygherre er der fokus på verdensmålene bl.a. via regionens ”byggehåndbog”. Anlægs- og innovationsudvalget foreslår, at det overvejes om regionens grønne profil på regionens byggerier kan skærpes, herunder om den løbende vedligehold i yderligere omfang kan ske med udgangspunkt i synlige energi- og miljøkriterier/effektmål. Her kan regionen lade sig inspirere af DGNB-certificeringsmodellen og de mål/kriterier der indgår i denne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/1100
  8. Healthcare DENMARK, etablering af besøgscenter
  fold dette punkt ind Resume

  Healthcare DENMARK (HCD) har gennem længere tid arbejdet på at etablere et multimediebesøgscenter, som skal være et internationalt udstillingsvindue for sundheds- og velfærdsteknologi. Det vil kunne styrke Region Syddanmarks position inden for sundheds- og velfærdsinnovation til gavn for virksomhederne, forskerparken, universitetet, universitetshospital, kommunale institutioner, Welfare Tech, robotklynge etc.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   HCD er et nationalt markedsføringskonsortium oprettet i lighed med andre konsortier på energi-, fødevare- og designområderne. HCD skal markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet og blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder. Konsortiet har hjemsted i Forskerparken i Odense.

   

  HCD’s bestyrelse har planer om at etablere et multimediecenter, svarende til ”House of Green”, der er et udstillingsvindue for danske løsninger på energi- og cleantech-området. Centeret tager imod delegationer af udenlandske beslutningstagere, som kommer til Danmark for at se på løsninger på energi- og klimaudfordringer og bidrager med multimediemateriale til bl.a. de danske ambassaders arbejde med at synliggøre danske kompetencer. Healthcare DENMARK ønsker at etablere et tilsvarende center på sundheds-og velfærdsområdet.

   

  Syddanmark vil være et oplagt sted at etablere et multimediecenter, idet Forskerparken i Odense i forvejen er hjemsted for Healthcare DENMARK og en række aktører inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, bl.a. erhvervsklyngen Welfare Tech. Desuden fungerer hallerne ved Syddansk Sundhedsinnovation i forvejen som udstillingsvindue for løsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation, f.eks. CoLab Plug&Play.

   

  Et besøgscenter vil være et internationalt udstillingsvindue for forretningsområdet, teknologiløsninger og mulighederne for offentlig-privat innovation – og kan supplere de aktører, der arbejder med og kan præsentere ”hands-on” løsninger. Dette vil både være attraktivt for virksomheder og interessant for udenlandske delegationer.

   

  HCD har udarbejdet en ansøgning til Industriens Fond om midler til etablering af besøgscentret. Fonden har opfordret til at indsende en revideret ansøgning, som i givet fald vil kunne behandles af fonden på bestyrelsesmøde i marts måned.

   

  På foranledning af Industriens Fond har HCD fået udarbejdet en business case, som ikke peger entydigt på, at besøgscenteret mest fordelagtigt bør placeres i Odense. Fra flere sider argumenteres der for en placering af besøgscentret i København, men de fleste HCD virksomhedsmedlemmer inden for Sundheds- og velfærdsteknologi peger dog på Odense som det bedste sted at placere et besøgscenter.

   

  Derfor har HCD anmodet en række relevante partnere i Syddanmark om en hensigtserklæring om lejeaftale, der kunne styrke ansøgningen betydeligt ved at demonstrere den regionale opbakning til centerets placering i Odense. Region Syddanmark har sendt en hensigtserklæring om lejeaftale, idet det vurderes, at besøgscentret vil kunne bruges af både sygehuse, SDSI og andre af regionens enheder. University College Lillebælt har også afgivet en erklæring i samarbejde med Odense Kommune, og også Syddansk Universitet har afgivet en erklæring. 

   

  Derudover kan det nævnes, at regionsrådet efter indstilling fra Syddansk Vækstforum har bevilget midler til et midlertidigt besøgscenter, som er placeret i hallerne ved SDSI. Desuden har regionsrådet efter indstilling fra Syddansk Vækstforum bevilget 1 mio. kr. til kontingent til HCD for perioden 2019-2021. Kontingentet er betinget af, at HCD fortsat er placeret i Forskerparken i Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Til orientering.

   

  Anja Lund deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/550
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende møder for 2019 er godkendt af anlægs- og innovationsudvalget:

   

  Møderne afholdes torsdage, hvor intet andet er anført. Tidspunktet er henholdsvis kl. 14- ca.17 og

  15- ca.18.

   

  • Torsdag den 21. marts 2019 – kl. 15- ca.18
  • Torsdag den 2. maj 2019 – kl. 14- ca.17 (Uddeling af Frivillighedspris) - Kolding
  • Torsdag den 6. juni 2019 – kl. 15- ca.18
  • Torsdag den 27. juni 2019 – kl. 14- ca.17 – Aabenraa Sygehus
  • Torsdag den 5. september 2019 – kl. 14- ca.17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17)
  • Torsdag den 3. oktober 2019 – kl. 14- ca.17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17) - Esbjerg
  • Torsdag den 31. oktober 2019 – kl. 14- ca.17
  • Onsdag den 20. november 2019 – kl. 14- ca.17 (WHINN-ugen) – WHINN, Odense
  • Torsdag den 19. december 2019 – kl. 14- ca.17 – Odense.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Næste møde i anlæg- og innovationsudvalget afholdes den 21. marts 2019 kl. 15 – ca. 18 i regionshuset.

   

  Anja Lund deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/550
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 28-02-2019

  Orientering om overvejelser angående parkering ved Esbjerg Sygehus.

   

  Orientering om status angående kontraktholder på heliport ved Nyt OUH og mellemværende med medarbejdere vedrørende lønforhold.

   

  Karsten Fogde orienterede om observationer i forbindelse med praktik på Kolding Sygehus.

  • På næste møde i anlægs- og innovationsudvalget forelægges udvalget evalueringsrapport for kvalitetsfondsprojektet på Kolding Sygehus.

   

  Anja Lund deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  11. LUKKET PUNKT, Rapportering Kolding
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 04-03-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |