Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 07. marts 2019

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 07. marts 2019

Mødedato
07-03-2019 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Marianne Thomsen, F (midlertidigt for Vicky B. Lorenzen)

 • Afbud
 • Morten Weiss-Pedersen, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Temadrøftelse om ”Flere faglærte”
  2. Uddybning vedr. Uddannelsesbarometer 2018
  3. Input til næste møde i Uddannelsespanelet den 27. maj 2019
  4. Nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser
  5. Danske Regioners udspil ”Fremtidssikrede ungdomsuddannelser”
  6. Status på Røgfri Ungdomsuddannelser
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 19/3143
  1. Temadrøftelse om ”Flere faglærte”
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget drøftede kort målet om ”Flere faglærte” på udvalgsmødet den 7. februar 2019 og udtrykte ved samme lejlighed ønske om, at der på det efterfølgende udvalgsmøde skulle være plads til en mere fyldig temadrøftelse om emnet. Temadrøftelsen har til formål at skabe et fælles overblik over de mange hidtidige indsatser på erhvervsuddannelsesområdet samtidig med, at udvalget får mulighed for at drøfte idéer til mulige fremtidige indsatser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et af målene i handlingsplanen for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 er "Flere faglærte".

  Der er mangel på faglærte, og på trods af mange både nationale, regionale og lokale indsatser, er der stadig lang vej til at opfylde målet om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020.

   

  Udvalget drøftede kort målet om ”Flere faglærte” på udvalgsmødet den 7. februar 2019 og udtrykte ved samme lejlighed ønske om, at der på det efterfølgende udvalgsmøde skulle være plads til en mere fyldig temadrøftelse om emnet.

   

  Temadrøftelsen har til formål at skabe et fælles overblik over de mange hidtidige indsatser på erhvervsuddannelsesområdet samtidig med, at udvalget får mulighed for at drøfte idéer til mulige fremtidige indsatser. Både inden for den nuværende handlingsplansperiode og på længere sigt, i regi af implementeringen af den kommende regionale udviklingsstrategi for perioden 2020-2023.

   

  På mødet vil administrationen indlede punktet med at præsentere Region Syddanmarks indsatser i relation til ”Flere faglærte”, med særlig vægt på initiativerne for at få flere unge til at søge erhvervsuddannelserne.

   

  Herefter vil Lars Havelund, kommunikationschef på Syddansk Erhvervsskole, fortælle om erfaringerne fra projektet ”City of Educatia”, som modtog 3,2 mio. kr. i støtte fra regionsrådets uddannelsespulje i 2015, og som netop har haft til formål at inspirere børn i folkeskolens udskoling til at vælge en erhvervsuddannelse.

   

  Som baggrundsmateriale er der vedlagt to bilag: Dels det notat om ”Erhvervsuddannelsesområdet”, som også var bilagt dagsordenspunktet om faglærte på sidste udvalgsmøde, og dels en opdateret version af det praktikpladsnotat, der blev rundsendt til udvalget sammen med mødereferatet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  at udvalget drøfter udfordringer og mulige indsatser på erhvervsuddannelsesområdet som input til det videre arbejde med målet om ”Flere faglærte”.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-03-2019

  Udvalget drøftede udfordringer og mulige indsatser på erhvervsuddannelsesområdet som input til det videre arbejde med målet om ”Flere faglærte”.

   

  Udvalget bad administrationen om, med henblik på en senere drøftelse i udvalget, at udarbejde en så detaljeret oversigt som muligt over, hvad regionen som arbejdsgiver har af praktikpladser (fx fordelt på brancher og uddannelser).

   

  Formanden vil rette henvendelse til formanden for forretningsudvalget og orientere om udvalgets drøftelse.

   

  Udvalget drøftede, hvorfor der er geografiske forskelle kommunerne imellem på den andel af unge, der søger en erhvervsuddannelse samt, om der er positive erfaringer, der kan videreformidles. 

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8536
  2. Uddybning vedr. Uddannelsesbarometer 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2018 er udarbejdet for, at skabe et overblik og viden om relevante udfordringer på uddannelsesområdet. Uddannelsesbarometret giver et indblik i udviklingen på uddannelsesområdet i Syddanmark i relation til regionsrådets målsætninger, og anvendes bl.a. som videngrundlag for implementeringen af regionens handlingsplan på uddannelsesområdet 2018-19.

   

  Uddannelsesbarometer 2018 forventes omdelt til alle regionsrådsmedlemmer i uge 10, 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks regionale handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft har 7 overordnede målsætninger og 9 særskilte indsatsområder.

   

  Overordnede uddannelsespolitiske målsætninger:

  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Flere unge skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked
  • Flere skal gennemføre en videregående uddannelse

   

  Arbejdsmarkedsrelaterede målsætninger:

  • Flere faglærte
  • Flere med STEM-kompetencer
  • Øget opkvalificering af arbejdsstyrken
  • Bedre sprogkompetencer

   

  Uddannelsesbarometer 2018 belyser udvikling og status for hver af de 9 indsatsområder og 7 overordnede målsætninger. Det giver dermed en status på, hvor langt Region Syddanmark er nået i indsatsen inden for uddannelse og arbejdskraft.

   

  Uddannelsesbarometret bliver løbende anvendt til at følge op på udviklingen i de igangsatte initiativer i regi af regionens handlingsplan på uddannelsesområdet. Uddannelsesbarometer 2018 anvendes desuden som videngrundlag for udarbejdelse af regionens fremtidige indsatser på uddannelsesområdet. Derudover er barometret tænkt som et arbejdsredskab for uddannelsesaftalens aktører, bl.a. kommuner og uddannelsesinstitutioner og andre interessenter på uddannelsesområdet.

   

  På mødet vil administrationen uddybe hovedresultaterne i Uddannelsesbarometer 2018, herunder status i forhold til regionens uddannelsespolitiske målsætninger. Udvalget fik en kort præsentation af uddannelsesbarometeret på det sidste møde. På mødet den 7. marts 2019 er der mulighed for at stille yderligere spørgsmål til den samlede publikation.

   

  Uddannelsesbarometer 2018 forventes omdelt til alle regionsrådsmedlemmer i uge 10, 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget drøfter sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-03-2019

  Udvalget drøftede sagen.

   

  Morten Weiss-Pedersen, Poul Andersen og Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/8729
  3. Input til næste møde i Uddannelsespanelet den 27. maj 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget skal drøfte evt. input til det næste møde i Uddannelsespanelet den 27. maj 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formålet med Uddannelsespanelet er at give de regionsrådsmedlemmer, som er udpeget af regionsrådet til bestyrelserne i uddannelsesinstitutioner og andre udvalg, der ligger i regionen, gode forudsætninger for at varetage deres bestyrelseshverv.

   

  Det sker bl.a. ved at give medlemmerne kendskab til Region Syddanmarks målsætninger og politikker på uddannelsesområdet, mulighed for at drøfte relevante problemstillinger (særligt uddannelsespolitiske) samt generel erfaringsudveksling om varetagelsen af bestyrelseshvervet på uddannelsesinstitutioner.

   

  Næste møde i Uddannelsespanelet afholdes den 27. maj 2019 kl. 9.30 – 11.30 i Regionshuset.

   

  Det foreslås, at udvalget drøfter eventuelle input til dette møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget drøfter sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-03-2019

  Udvalget fandt, at temaerne ”Flere faglærte” og Danske Regioners udspil ”Fremtidssikrede ungdomsuddannelser” bør drøftes på næste møde i Uddannelsespanelet den 27. maj 2019.

   

  Morten Weiss-Pedersen, Poul Andersen og Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/57517
  4. Nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  I juni 2016 blev der indgået et bredt politisk forlig om reform af de gymnasiale uddannelser. Et element i reformen var, at der fra skoleåret 2019/2020 skulle indføres adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. Der gives et overblik over adgangskravene og processen for optagelse for skoleåret 2019/2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I juni 2016 blev der indgået en politisk aftale om en reform af de gymnasiale uddannelser. Store dele af reformen trådte i kraft i skoleåret 2017/2018, mens den del af aftalen der drejer sig om adgangskrav først træder i kraft i forhold til skoleåret 2019/2020. Bl.a. i forlængelse af de nye adgangskrav er der i december 2018  kommet en ny optagelsesbekendtgørelse.

   

  De nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser indeholder en række elementer og er derudover differentieret efter, om man søger om optagelse efter 9. eller 10. klasse eller har været ude af skolen, og derudover efter om man søger om optagelse på en af de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx eller htx) eller på den 2-årige hf.

   

  Ansøgerens såkaldte uddannelsesparathedsvurdering (upv) spiller en rolle i adgangskravene. Upv’en laves af skolerne og er en samlet vurdering, der inddrager den unges standpunktskarakterer i 9. eller 10. klasse, såvel som elevens personlige og sociale forudsætninger for at tage den ønskede uddannelse.

   

  For at blive erklæret uddannelsesparat skal elever, der søger ind på stx, hhx og htx, opfylde et minimumkarakterkrav på 5,0 i gennemsnit i deres standpunktskarakter. Elever, der søger ind på toårigt hf, skal opfylde et minimumskrav på 4,0 i deres upv i 9. klasse.

   

  Niveauet i uddannelsesparathedsvurderingen skal bekræftes ved elevernes afgangseksamen. Elever med et gennemsnit på mindst 6 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen får mulighed for at blive optaget uden at have en positiv upv. Elever, der ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der svarer til upv’ens 5,0, har fortsat under visse forudsætninger krav på optagelse, hvis de har et gennemsnit på mindst 2.

   

  Undervisningsministeriet har i 2017 lavet beregninger af konsekvenserne af adgangskravene, som viser at hvis adgangskravene havde været gældende i 2016 ville 9% af eleverne ikke have haft tilstrækkeligt høje karakterer til at komme ind. Tallet dækker over lokale forskelle og store forskelle mellem uddannelsestyperne, hvor særligt hf ser ud til at blive ramt. Det er dog svært at forudsige konsekvenserne i praksis, da adgangskravene også må forventes at have betydning for de unges søgemønstre og adfærd.

   

  De nye adgangskrav betyder, at der i forbindelse med forårets elevfordeling bliver reserveret pladser til ansøgerne på uddannelsesinstitutionerne, hvilket står i kontrast til tidligere, hvor ansøgerne blev tilbudt en plads med det samme. Først når ansøgeren opfylder adgangskravene, enten ved folkeskolens afgangsprøve eller ved optagelsesprøve, er man sikret optagelse. Adgangskravene medfører således en ny usikkerhed for uddannelsesinstitutionerne i forhold til, hvor mange elever, der efter afgangseksamen og optagelsesprøver vil opfylde adgangskravene og dermed kan optages.

   

  Samtidig medfører de nye adgangskrav, at der er tilrettelagt en intens proces op mod sommerferien, hvor de endelige uddannelsesparathedsvurderinger laves, hvor der skal afholdes optagelsesprøver og forskellige samtaler med bestemte kategorier af ansøgere, og hvor resultaterne af folkeskolens afgangseksamener bliver klar. Dertil kommer, at nogle ansøgere vil skulle til optagelsesprøve i august.

   

  Vedlagt som bilag er grafik over ansøgningsprocessen efter hhv. 9. og 10. klasse. Adgangskravene er nærmere beskrevet på Uddannelsesguiden, hvor der også er lavet videoer, der forklarer de nye adgangskrav. Videoerne kan ses her:

   

  Adgangskrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse: https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-fra-9-klasse-til-gymnasial-uddannelse

   

  Adgangskrav fra 10. klasse til gymnasial uddannelse: https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-fra-10-klasse-til-gymnasial-uddannelse

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-03-2019

  Til orientering.

   

  Morten Weiss-Pedersen, Poul Andersen og Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8723
  5. Danske Regioners udspil ”Fremtidssikrede ungdomsuddannelser”
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har præsenteret et udspil vedr. fremtidens ungdomsuddannelser. Der gives en orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner er kommet med et uddannelsesudspil med titlen ”Fremtidssikrede ungdomsuddannelser”. Udspillet indeholder seks anbefalinger til at fremtidssikre ungdomsuddannelserne, så der også frem mod 2030 vil være gode og relevante ungdomsuddannelser for alle unge inden for en rimelig transporttid, uanset hvor de bor.

   

  Anbefalingerne ser således ud:

   

  1. Fælles indgang: Ungdomsuddannelserne sammentænkes med fælles indgang og fælles ungemiljøer.
  2. Justering af selvejeformen: Selvejeformen tilpasses i lyset af de aktuelle udfordringer. Et styringseftersyn bør belyse selvejets muligheder og begrænsninger i en tid med færre unge.
  3. Bevillingsreform: Bevillingssystemet ændres, så det i højere grad understøtter campusdannelser, fusioner og en bred geografisk uddannelsesdækning.
  4. Bedre mulighed for at tilpasse kapaciteten: Reglerne ændres, så regionernes kapacitetsstyring kommer til at omfatte alle gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelsernes grundforløb, hvor der er behov.
  5. Styrket vejledning: Sammenhæng i vejledningsindsatsen styrkes og skal i højere grad understøtte et ligestillet valg for de unge.
  6. Stærke digitale kompetencer: Digital dannelse og stærke digitale kompetencer skal være et fundament på tværs af alle ungdomsuddannelser.

   

  Udspillet er vedlagt som bilag.

   

  Regeringen er ligeledes kommet med et udspil vedr. ungdomsuddannelser, som forholder sig til nogle af de samme problemstillinger. Det har titlen ”Mod på livet - vejene til uddannelse og job” og er vedlagt som bilag.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-03-2019

  Til orientering.

   

  Danske Regioner holder en konference om de nye regionale udviklingsstrategier som ramme for regionernes arbejde på uddannelsesområdet den 9. maj 2019. Konferencen vil også omhandle Danske Regioners uddannelsesudspil. Indbydelsen er sendt til udvalget.

   

  Morten Weiss-Pedersen, Poul Andersen og Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/20326
  6. Status på Røgfri Ungdomsuddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  Indsatsen for røgfri ungdomsuddannelser har været i gang siden 1. august 2018. Der gives nu en første orientering om indsatserne i 2018 og planerne for 2019 samt en generel status på andelen af røgfri ungdomsuddannelser i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Røgfri ungdomsuddannelser blev sat i gang som en indsats på tværs af ungdomsuddannelser 1. august 2018.

   

  Der er indtil nu gennemført følgende aktiviteter (udvalgte uddybes længere nede):

  • Nedsat styregruppe og afholdt første møde
  • Afholdt 3 opstartsmøder for ungdomsuddannelserne
  • Afholdt administrativt møde om muligt samarbejde med alle kommuner, der har ungdomsuddannelser
  • Fastlagt 2 kursusforløb for medarbejdere på ungdomsuddannelser i foråret 2019
  • Udarbejdet kort over status på rygeregler på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark
  • Udarbejdet følgende materialer: a) Inspiration til røgfri skoletid på ungdomsuddannelser, b) 6 gode grunde til at indføre røgfri skoletid (begge er vedlagt som bilag) samt oprettet side på regionens hjemmeside (www.rsyd.dk/rogfrifremtid), hvor alt materiale og aktivitet synliggøres løbende
  • I samarbejde med styregruppen udarbejdet oplæg til og plan for kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse 2019

   

  3 opstartsmøder i oktober og november 2018

  Region Syddanmark afholdte i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 3 opstartsmøder i Kolding, Esbjerg og Odense i perioden 24. oktober – 15. november 2018. 31 af regionens 58 ungdomsuddannelser deltog. Desuden deltog nogle produktionsskoler og 10. klassesskoler. På møderne var der faglige indlæg fra blandt andet Statens Institut for Folkesundhed og fra to af de skoler, der i 2018 indførte røgfri skoletid.

   

  Møder med kommunerne omkring samarbejde

  Projektlederen har mødtes på administrativt niveau med alle de kommuner, der har ungdomsuddannelser beliggende i kommunen. Alle kommuner er interesseret i at samarbejde, hvorfor al planlægning foregår i tæt samarbejde med både kommunerne som helhed (hvor det er relevant) og bilateralt i indsatsen rettet mod de enkelte uddannelser. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at alle kommuner enten er partner i Røgfri Fremtid eller forventer at blive det inden for kort tid.

   

  Kursusforløb for medarbejdere på ungdomsuddannelserne

  I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse udbyder Region Syddanmark i 2019 kursusforløb i ”Røgfrit liv – korte samtaler med unge”. Kurserne afholdes i samarbejde med Odense og Kolding Kommuner og vil være uden deltagerbetaling. Kurserne finansieres af regionens rådgivningsmidler. Invitation til kurserne er vedlagt som bilag.

   

  Årets røgfri ungdomsuddannelse i 2019

  Styregruppen for Røgfri Ungdomsuddannelser, der består af repræsentanter fra ungdomsuddannelser, kommuner og Region Syddanmark, har udarbejdet et oplæg til kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse 2019. 7 uddannelser er med i konkurrencen (4 ungdomsuddannelser og 3 produktionsskoler), og der er ved at blive nedsat en dommerkomite. Kåringen finder sted i april-maj 2019 ved et arrangement på den vindende skole.

   

  Kort over status på rygeregler på ungdomsuddannelserne

  Som led i kommunikationen om røgfri ungdomsuddannelser og kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse er udarbejdet et kort, som viser hvilke rygeregler, der er på de forskellige ungdomsuddannelser i regionen. Kortet er vedlagt som bilag. Kortet opdateres halvårligt. Der er fra skolerne en vis interesse i at følge udviklingen af denne oversigt. Kortet er i 2019 blevet suppleret med oversigt over produktionsskoler.

   

  Hvad bringer 2019?

  Mange kommuner er aktive i dialogen med de lokale ungdomsuddannelser. Nogle steder er regionen en integreret del af det, og andre steder handler det mere om gensidig sparrig.

  På nuværende tidspunkt er der 3 ungdomsuddannelser, 2-3 produktionsskoler og 1 videregående uddannelse, der har planer om at indføre røgfri skoletid fra sommer 2019. Det bringer Syddanmark op på 7 ungdomsuddannelser, 4-5 produktionsskoler og 1 videregående uddannelse i alt.

  Der vil – hvis tilslutningen er der fra uddannelser og kommuner – blive afholdt et midtvejsseminar i slutningen af 2019 med foreløbige erfaringer til inspiration.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18-02-2019

  Til orientering.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-03-2019

  Til orientering.

   

  Morten Weiss-Pedersen, Poul Andersen og Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/139
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-03-2019

  Formanden oplyste, at regionen har fået en borgerhenvendelse.

  Formanden oplyste endvidere, at undervisningsministeren nu har svaret på det spørgsmål, som blev stillet i forlængelse af foretrædet for Folketingets undervisningsudvalg den 29. januar 2019. Undervisningsministeren oplyser i sit svar, at der i regeringens udspil "Mod på livet – vejen til uddannelse og job” er blevet igangsat et større eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet, som bl.a. vil omfatte de grundtilskud, som der henvises til i spørgsmålet.

  Endelig mindede formanden om det science-seminar, der afholdes i samarbejde med Astra den 20. marts 2019.

   

  Morten Weiss-Pedersen, Poul Andersen og Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er torsdag den 16. maj 2019 kl. 14.00 – 17.00 i Regionshuset.

   

   

  Mødeplanen for resten af 2019 er:

   

   

  Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  (Mødet skal holdes i regionshuset, da der er møde i Miljøudvalget kl. 10.00. – 12.00)

   

  Torsdag den 29. august 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 26. september 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 21. november 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-03-2019

  Næste møde er torsdag den 16. maj 2019 kl. 14.00 – 17.00 på Harteværket i Kolding.

   

  Morten Weiss-Pedersen, Poul Andersen og Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 11-03-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap