Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og Innovationsudvalget - Referat - 21. marts 2019

Anlægs- og Innovationsudvalget - Referat - 21. marts 2019

Mødedato
21-03-2019 kl. 15:00 - 17:15

Mødested
Mødelokale 6

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Pia Tørving, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Nyt OUH
  2. Gå-hjem-møder til Nyt OUH for personale og familie
  3. Evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus
  4. Rigsrevisionens undersøgelse om byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse
  5. Strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Microsoft
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 19/10539
  1. Orientering om Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Repræsentanter for Projektorganisationen for Nyt OUH orienterer om det nye sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det færdiggjorte optimerede projektgrundlag for Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og Sengeafsnit (DP04) blev godkendt af regionsrådet den 28. januar 2019, og det forventes at byggeriet starter til sommer. Samtidig er optimeringsfasen for Klyngerne (DP05-DP08) i gang.

   

  Som supplement til de generelle introduktioner til byggeprojektet, som udvalget har fået præsenteret undervejs i forløbet, har udvalget ønsket at få et mere detaljeret billede af hvordan Nyt OUH, som det ser ud nu, vil kunne opleves set fra forskellige perspektiver, som patient, pårørende og personale, samt hvordan logistikken vil fungere på forskellige områder.

   

  Som det første oplæg, der skal bibringe dette mere detaljerede billede af Nyt OUH vil repræsentanter for Projektorganisationen for Nyt OUH på mødet give 3 præsentationer om det nye sygehus:

   

  1. Visualisering og arkitektur for Nyt OUH.
  2. Brug af Virtual Reality (VR) i arbejdet med Nyt OUH.
  3. Logistikkoncept og driftsplanlægning af de sidste 30 meter. (Begrebet ”De sidste 30 meter” skal forstås som håndteringen af varer, fra der, hvor varen ankommer med transportsystem til klinikken og til det sted, hvor varen skal benyttes eller opbevares i afsnittet. Det vil sige flowet for en vare, fra eksempelvis ren zone med kasseelevator til behandlingsrum/ patientstue).
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/54336
  2. Gå-hjem-møder til Nyt OUH for personale og familie
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der planlægges gå-hjem-møder for OUHs personale med familie på Besøgscentret på byggepladsen i foråret/forsommeren . Formålet er at give personale et indblik i, hvor langt byggeriet er og fortælle om visionerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/61171
  3. Evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges nu evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri skal Region Syddanmark, når projektet er afsluttet, indsende en evalueringsrapport til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet for udbygningen af Kolding sygehus blev endeligt afsluttet med regnskabsaflæggelse pr. 31. december 2017. Der foreligger nu evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus, der forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Evalueringsrapporten er udarbejdet i henhold til kravene opstillet i regnskabsinstruksen.

   

  Evalueringsrapporten viser at byggeprojektet samlet set er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden, således at kravet om et fuldt funktionsdygtigt sygehus er realiseret. Kvalitetsfondsprojektet er afsluttet inden for den økonomiske ramme og de forudsatte effektiviseringsgevinster er realiseret.

   

  Byggeriet af Nyt Kolding Sygehus har muliggjort gennemførelsen af akutstrukturen og dermed samlingen af akutte specialer i Kolding. Etableringen af FAM har givet de fysiske rammer til at yde patienterne den akutte behandling. En forudsætning og tilsagnsbetingelse for projektet i Kolding var at Fredericia Sygehus kunne lukkes og afhændes. Dette er sket ultimo 2016.

   

  Repræsentanter for direktionen på Sygehus Lillebælt vil på mødet gennemgå de væsentligste pointer fra evalueringsrapporten, samt adressere de spørgsmål til indretning af den nye sengebygning, der blev rejst på seneste udvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8412
  4. Rigsrevisionens undersøgelse om byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark modtog den 14. februar 2019 åbningsbrev om undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse fra Rigsrevisionen. Undersøgelsen omfatter alle 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier i de 5 regioner, samt Sundheds- og Ældreministeriet. Region Syddanmark har 3 kvalitetsfondsprojekter: Kolding, Aabenraa og Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark modtog den 14. februar 2019 åbningsbrev fra Rigsrevisionen om undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse. Undersøgelsen omfatter alle 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier i de 5 regioner, samt Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Region Syddanmark har 3 kvalitetsfondsprojekter:

   

  • Kolding - er afsluttet (regnskab 2017)
  • Aabenraa - er i byggefasen
  • Nyt OUH - er i projekteringsfasen

   

  Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne på en tilfredsstillende måde sikrer, at ændringerne i sygehusbyggerierne er forenelige med Kvalitetsfondens formål. Dette gøres ved at besvare følgende spørgsmål:

   

  • Har Sundheds- og Ældreministeriet ført et tilfredsstillende tilsyn med ændringerne i sygehusbyggerierne?

   

  • Har regionerne gennemført ændringerne i byggerierne på en tilfredsstillende måde?

   

  Undersøgelsen tager udgangspunkt i en kortlægning af, hvilke ændringer regionerne har foretaget i de 16 kvalitetsfondsstøttede byggerier fra det endelige tilsagn om støtte til byggerierne til i dag. Kortlægningen bliver gennemført med udgangspunkt i regionernes ansøgninger om endeligt tilsagn om tilskud til byggerierne, den efterfølgende rapportering om udviklingen i byggerierne til Sundheds- og Ældreministeriet samt opfølgende spørgsmål til regionerne.

   

  Rigsrevisionen forventer, at undersøgelsen bliver behandlet på Statsrevisorernes møde den 6. december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/18080
  5. Strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Microsoft
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Microsoft har indgået en strategisk samarbejdsaftale. I sagen orienteres udvalget om rammerne for aftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Region Syddanmark og Microsoft har indgået en strategisk samarbejdsaftale.

   

  Formålet med indgåelse af en strategisk samarbejdsaftale er at skabe en ramme for udveksling af viden om løsninger og dermed identificere og udvikle mere konkrete oplæg til samarbejdsprojekter, eksempelvis offentlig-privat innovation (OPI).

   

  Den strategiske samarbejdsaftale forankres under regionens innovationsstrategi og digitaliseringsstrategi.

   

  Regionens innovationsstrategi er en samlet strategisk ramme for sundhedsinnovation, hvor offentlig-privat innovationssamarbejde understøtter strategiens temaer og integreres i innovationsprocesserne.

  Data og digitalisering er et af innovationsstrategiens 5 temaer, hvortil regionens nye digitaliseringsstrategi sætter rammer og retning for regionens arbejde med digitale løsninger.

   

  Digitaliseringsstrategiens indsatsområder gør det muligt for Region Syddanmark at foretage digitale og teknologiske investeringer, der skal aflaste medarbejderne på regionens sygehuse ved at understøtte processer og kliniske arbejdsgange samt gøre patientoplevelsen og behandlingen bedre

   

  Samarbejdsaftalens form og indhold

  Den strategiske samarbejdsaftale er udarbejdet som en overordnet ramme for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Microsoft. I tilknytning hertil kan der indgås konkrete aftaler om fælles udviklingsprojekter, hvor de specifikke forhold vedrørende eksempelvis økonomi, rettigheder og forpligtelser aftales parterne imellem.

   

  Samarbejdsaftalen bygger videre på eksisterende samarbejdsprojekter, der bygger på teknologier som kunstig intelligens, machine learning, Internet of Things og big data.

   

  Aktuelt pågår der bl.a. drøftelser vedrørende igangsættelse af et projekt på Sygehus Lillebælt, hvor en teknologi baseret på kunstig intelligens ved hjælp af data fra MR og CT scannere kan bruges til automatisk segmentering og opmåling af tumorer før strålebehandling. Løsningen er udviklet til at støtte strålingsonkologer, kirurger og radiologer, således at de langt hurtigere end i dag kan opmåle tumorer og identificere anomalier, og bygger på mange års forskning inden for billedanalyse, machine learning og kunstig intelligens.

   

  Endvidere pågår der også drøftelser vedrørende et projekt omkring en HealthBot. En HealthBot er en teknologi baseret på kunstig intelligens, der kan gennemføre samtaler ved brug af lyd eller tekst.

  Region Syddanmark har været i dialog med Sundhed.dk, som har udvist interesse i at indgå i et samarbejde med Microsoft og Region Syddanmark omkring udvikling af et proof of concept på en AI-drevet HealthBot baseret på Patienthåndbogen. På baggrund af de oplysninger, brugeren giver botten, skal botten kunne guide brugeren til de rette informationer om sygdom og sundhed i patienthåndbogen.

   

  Organisering

  Der er nedsat en styregruppe, som skal sikre fremdrift i projekter inden for samarbejdsaftalens rammer. Region Syddanmark er repræsenteret i styregruppen på ledelses- og direktørniveau fra Odense Universitetshospital, Regional IT, Psykiatrien og Syddansk Sundhedsinnovation. 

  Derudover kan der nedsættes projektgrupper, der har ansvaret for de forventede, konkrete samarbejdsprojekter i regi af aftalen.

   

  Videre proces

  Anlægs- og Innovationsudvalget og Digitaliseringsudvalget modtager fremover afrapporteringer af status på fremdrift og projekter under den strategiske samarbejdsaftale, og sagen forelægges således begge udvalg til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/550
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende møder for 2019 er godkendt af anlægs- og innovationsudvalget:

   

  Møderne afholdes torsdage, hvor intet andet er anført. Tidspunktet er henholdsvis kl. 14- ca.17 og

  15- ca.18.

   

  • Torsdag den 2. maj 2019 – kl. 14- ca.17 (Uddeling af Frivillighedspris) - Kolding
  • Torsdag den 6. juni 2019 – kl. 15- ca.18
  • Torsdag den 27. juni 2019 – kl. 14- ca.17 – Aabenraa Sygehus
  • Torsdag den 5. september 2019 – kl. 14- ca.17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17)
  • Torsdag den 3. oktober 2019 – kl. 14- ca.17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17) - Esbjerg
  • Torsdag den 31. oktober 2019 – kl. 14- ca.17
  • Onsdag den 20. november 2019 – kl. 14- ca.17 (WHINN-ugen) – WHINN, Odense
  • Torsdag den 19. december 2019 – kl. 14- ca.17 – Odense.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/550
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019

  Karsten Fogde orienterede om medicinpose fra Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-03-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |