Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kommunekontaktudvalget - Referat - 15. marts 2019

Mødedato
15-03-2019 kl. 09:00 - 11:00
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg
 • Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
 • Hans Stavnager, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Tonni Hansen, Langeland Kommune
 • Bo Hansen, Svendborg Kommune
 • Ole Wej Petersen, Ærø Kommune
 • Kasper E. Olesen, Kerteminde Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune

 • Afbud
   
 • Tonni Hansen, Langeland Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Sundhedshuse i Region Syddanmark
  2. Sundhedsreform
  3. Orientering vedr. aktivitetsudvikling og kommunal medfinansiering
  4. Ajourføring af de tre infrastrukturprioriteringer og relationen til projektet om en kattegatforbindelse
  5. Ny regional udviklingsstrategi 2020-23
  6. Status på drift og etablering af de særlige pladser i psykiatrien i Region Syddanmark
  7. Status på Røgfri Fremtid i Syddanmark
  8. Opfølgning på præhospital analyse
  9. Ændret organisering af mammografiscreeningen
  10. Status på lægedækningen på almenlægeområdet i Region Syddanmark og samarbejdet med kommunerne
  11. Indsats i relation til datacentre
  12. Næste møde
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 18/11321
  1. Sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Status, oplæg og erfaringsudveksling i forhold til organisering og indhold i sundhedshuse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har siden 2011 været sundhedshuse i Syddanmark. De første med regionale funktioner blev etableret med finansiering fra en statslig pulje til akut- og sundhedshuse. Fra nogenlunde samme tidspunkt er der gjort erfaringer med huse, hvor den regionale lokalpsykiatri er flyttet sammen med den kommunale socialpsykiatri. I forbindelse med lukning af små sygehuse, er der sket samling og flytning af sygehusfunktioner til større enheder. Det har betydet, at en række bygninger (tidligere mindre sygehuse) efterfølgende er tilført nye regionale og/eller kommunale funktioner. Her er der en stor variation i sammensætningen af de tilbud, der findes.
   

  Endelig er der etableret en række helt nye sundhedshuse, ligesom flere er på vej. I starten af januar 2018 blev der udmeldt en ansøgningspulje til etablering og udbygning af sundhedshuse samt indkøb af nødvendigt udstyr. Der blev udmøntet 200 mio. i maj 2018. P.t. er yderligere 207,6 mio. kr. udmeldt i et nyt puljeopslag til etablering af læge- og sundhedshuse. Beløbet skal udmøntes i løbet af foråret 2019, og hovedformålet er at understøtte en bedre lægedækning og styrke samarbejdet på tværs.

   

  De eksisterende sundhedshuse med regionale funktioner er med andre ord etableret med forskellige formål og på forskelligt grundlag. Finansieringen og ejerforholdene omkring husene er ligeledes forskellige. Der vedhæftes en oversigt over eksisterende sundhedshuse med regionale funktioner samt huse, der er under udvikling.

   

  Sundhedscentret i Haderslev og Sundhedshuset i Fredericia er to af regionens nyere huse, hvor sidstnævnte fik tildelt puljemidler i foråret 2018, mens førstnævnte er finansieret af og ejes af både region og kommune i en særlig ejerforeningsstruktur.

   

  Husene i Fredericia og Haderslev er to eksempler på tværsektorielle samarbejder, hvor man er nået langt både i forhold til organiseringen og indsatserne.
   

  Fredericia Sundhedshus
  Fredericia Sundhedshus er etableret på det tidligere sygehus, som Fredericia Kommune overtog i december 2016. Huset er på 27.000 m2. Der er udarbejdet en profil for Fredericia Sundhedshus, og der sigtes mod, at sundhedshuset kommer til at indeholde såvel kommunale, regionale, frivillige som private tilbud. Sundhedshuset skal være:

   

  • Et hus for alle borgere.
  • Et fælles hus for mange aktører.
  • Et laboratorium for nye velfærdsløsninger.

   

  Desuden er der udarbejdet et handlings- og initiativkatalog, som er opdelt i en række kategorier:

   

  • Mental sundhed.
  • Røgfri fremtid.
  • Børn og unge.
  • Mennesker med kronisk lidelse.
  • Gode overgange.

   

  Der er nedsat en politisk og administrativ styregruppe, og pr. 1. marts 2019 har man endvidere ansat en tværsektoriel udviklingskonsulent, hvis stilling er finansieret af kommune og region i fællesskab.

   

  Haderslev Sundhedshus

  I idéoplægget til Sundhedscenter Haderslev fra 2014 beskrives et sundhedscenter med fokus på mental sundhed. Sundhedscentret skal understøtte en sammenhængende indsats over for den enkelte borger og medvirke til, at der skabes en fælles indgang til sundhedsydelserne, bl.a. jordemoder og vagtlæge. I forhold til mental sundhed huser sundhedscentret både lokalpsykiatri, socialpsykiatri og rusmiddelcenter.

   

  Sundhedscenteret er etableret i samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark. Private aktører kan også leje sig ind i centret, der er 4.292 kvadratmeter. Sundhedscenteret er blevet indviet i 2018.

   

  Haderslev Kommune og Region Syddanmark har i 2017 udarbejdet et oplæg til et udvidet samarbejde. I det udvidede samarbejde er der i første omgang fokus på at understøtte forløbsprogrammerne for KOL og diabetes samt genoptræningsområdet gennem nye samarbejdsformer, som har til huse i eller koordineres fra Sundhedscenter Haderslev.

  Der er etableret en politisk og administrativ styregruppe, og ultimo 2018 har man ansat en projektkoordinator, hvis stilling er finansieret af kommune og region i fællesskab.

   

  Oplæg

  Kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe fra Fredericia og Direktør for Voksen og Sundhedsservice Rolf Dalsgaard Johansen fra Haderslev, vil hver især give et kort oplæg omkring sundhedshusene i deres respektive kommuner.

   

  Oplæggene efterfølges af en drøftelse.

   

  I øvrigt

  Det kan i øvrigt oplyses, at det i forbindelse med Sundhedskoordinationsudvalgets præsentation af høringsudkastet til den kommende sundhedsaftale for de kommunale udvalgsformænd i december 2018 blev aftalt, at der arrangeres et møde, hvor der kan sættes fokus på erfaringer med etablering og drift af sundhedshuse med henblik på inspiration til det videre arbejde. Mødet forventes afviklet efter sommer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe, Fredericia Kommune, og direktør Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune, holdt oplæg om erfaringer med sundhedshuse i de to kommuner.


  Herefter drøftede udvalget punktet.

  Oplæggene er vedlagt referatet.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/6355
  2. Sundhedsreform
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen lancerede den 16. januar 2019 et bud på en ny sundhedsreform med en ny organisering af sundhedsvæsenet og 22 initiativer fordelt på fire indsatsområder; nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærke patientrettigheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forhandlingerne om regeringens udspil til sundhedsreform er gået i gang, ligesom reformoplægget allerede er justeret på visse punkter.

   

  Regeringen ønsker med reformen at fremtidssikre og styrke et godt sundhedsvæsen, så patienter oplever større sammenhæng, mere nærhed og styrkede patientrettigheder.

   

  Sundhedsvæsen Danmark etableres for at sikre sammenhæng og ensartede løsninger i hele landet. Nye statslige sundhedsforvaltninger erstatter regionerne. Der gives flere ressourcer til sundhed og færre ressourcer til administration, ligesom der skal være en bedre fordeling af opgaverne. Samlet set ønskes der mere sundhed for pengene.

   

  Sammenhæng skal sikres ved etablering af 21 nye sundhedsfællesskaber, der placeres omkring de eksisterende sygehuse, og nærheden skabes med moderne sundhedshuse, flere medarbejdere samt en styrkelse af kompetencer i det nære sundhedsvæsen. Herudover skal en kvalitetsplan give øget kvalitet og bedre patientrettigheder via forskellige initiativer, hvor patienten skal sættes før systemet og rettigheder respekteres.

   

  En drøftelse kan tage udgangspunkt i de erfaringer der på nuværende tidspunkt er med samarbejdet på tværs af sektorer.

   

  Et sammendrag af regeringens sundhedsudspil kan findes her: https://www.regeringen.dk/media/6165/patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder.pdf

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Udvalget drøftede punktet. Der var enighed om, at der i regionen er et godt samarbejde mellem regionen og kommunerne i forhold til det nære sundhedsvæsen, og at det er vigtigt i det videre arbejde at holde fast i de gode erfaringer og eksempler.

   


  Sagsnr. 19/6273
  3. Orientering vedr. aktivitetsudvikling og kommunal medfinansiering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med baggrund i tidligere drøftelser vedr. kommunal medfinansiering gives en orientering om status på området, herunder igangsatte tværsektorielle initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I vedlagte notat gives en status vedr. arbejdet med kommunal medfinansiering samt forventet aktivitetsudvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der er nedsat en underarbejdsgruppe i regi af Det Administrative Kontaktforum, der undersøger, hvorledes kommunernes ønske om data kan imødekommes, herunder at kvalificere, hvilke data, det er kommunerne efterspørger, samt at kortlægge i hvilken kadence, der er behov for data. Det blev understreget, at kommunerne og regionen har en fælles udfordring. Kommunekontaktudvalget er opmærksom på, at datagrundlaget for kommunal medfinansiering  produceres af ministeriet og derfor adskiller sig fra det datagrundlag, der stilles til rådighed for regionerne. Kommunekontaktudvalget er endvidere opmærksom på den kommunale medfinansiering ikke påvirker den konkrete styring af sygehusene.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/37216
  4. Ajourføring af de tre infrastrukturprioriteringer og relationen til projektet om en kattegatforbindelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  De tre nuværende syddanske infrastrukturprioriteter er besluttet i fællesskab mellem kommunerne og regionen i 2011. I dag udgør prioriteterne top tre over de infrastrukturprojekter, der er størst enighed om blandt de fire byregioner (se bilag).

   

  Siden prioriteternes formulering er der offentliggjort en række analyser mv., der indebærer, at der er opstået et behov for en ajourføring af de oprindelige formuleringer. Region Syddanmark har i budgetaftalen besluttet at igangsætte processen med at få formuleringen af de nuværende prioriteter ajourført. I regionalt regi er der taget hul på drøftelsen, og der foreslås bl.a., at Timemodellen og Hærvejsmotorvejen ajourføres.

   

  I forhold til projektet med en Kattegatforbindelse bliver der fra syddansk side slået på, at behovet for mere presserende projekter bør gå forud for en fremme af Kattegatprojektet. I den forbindelse er det vigtigt, at de syddanske prioriteter står skarpt med opdaterede formuleringer, der afspejler situationen i dag.

   

  Kommunekontaktudvalget bedes drøfte sagen, herunder ajourføringen af de tre prioriteter, med henblik på at drøfte den videre proces.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Prioriteterne blev udformet som reaktion på ”Det Grønne Trafikforlig” fra januar 2009, hvori den videre udvikling af den danske infrastruktur blev adresseret. De tre prioriteter vedrører:

   

  • En styrkelse af Timemodellen i det store H med ét stop i Trekantområdet og videreført til Esbjerg og grænsen.

   

  • En ny Hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45, og knytte an til Billund Lufthavn, hvor den endelige placering skal afgøres af en nærmere analyse.

   

  • En parallel forbindelse over Lillebælt.

   

  Behovet for ajourføring gælder især Timemodellen og Hærvejsmotorvejen.

   

  Timemodellen forventes nu at få stop i både Fredericia, Kolding og Vejle (samt Esbjerg og Odense). Ønsket om ét stop er derfor ude af trit med den reelle situation.

   

  Hærvejsmotorvejen (Midtjysk Motorvej) analyseres p.t. med linjeføringer, der flettes sammen med E45 mellem Kolding og Haderslev (tre alternativer). En strategisk analyse fra april 2018 (Den grænseoverskridende trafik i Jyllandskorridoren) vurderer, at en udvidelse af kapaciteten ned mod grænsen bedst opnås (bedst samfundsøkonomi) ved at udvide E45 fra sammenfletningen mellem Midtjysk Motorvej og E45. Det indebærer, at en særskilt videreførsel af Midtjysk Motorvej til grænsen står meget svagt. Det bør derfor overvejes at ajourføre prioriteten, så ønsket om at Midtjysk Motorvej går til grænsen ikke længere er en del af prioriteten. Analyser har vist, at en tværforbindelse mellem Midtjysk Motorvej og E45 syd for Vejle vil kunne medføre en betragtelig aflastning af Vejlefjordbroen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at tværforbindelsen indgår i prioriteten.

   

  Derimod synes der ikke at være behov for at ændre ordlyden af prioriteten om Lillebælt.

   

  I forbindelse med beslutningen om de tre prioriteter var det en stiltiende forudsætning, at allerede besluttede projekter som E20 over Vestfyn og syd om Odense samt dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens og Tinglev og Padborg, blev gennemført inden for en kortere årrække. Der er anlægslov for disse projekter: E20 i to anlægslove fra henholdsvis 2010 og 2013 og baneudbygningen tilbage fra 1993.

   

  Der mangler stadig at blive givet bevillinger til E20 syd om Odense samt til dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg.

   

  Det bør overvejes, om ønsket om disse to projekter skal understreges tydeligere. Det kunne være som en del af prioriteterne, men andre muligheder bør også overvejes. Det bemærkes, at der er nedsat en E20-komite, der presser på for, at udvidelsen af E20 syd om Odense bliver en realitet.

   

  Regionale forslag til ajourføring af prioriteterne

  I regionalt regi er der taget hul på at drøfte forslag til ajourføring af prioriteternes ordlyd. Udvalget for Regional Udvikling drøftede emnet på sit møde i februar. Her blev følgende forslag til ajourførte formuleringer anbefalet:

  • Timemodellen: Gennemførsel af Timemodellen med de forudsatte fem stop i Syddanmark (Odense, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i en form, som kan understøtte ”Det store H”, herunder en sydgående forbindelse i Jylland, som kan bidrage til bedre forbindelse mod Hamburg.
  • Midtjysk Motorvej: En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Billund Lufthavn, og med en tværforbindelse til E45 syd for Vejle.
  • Lillebæltsforbindelse: En parallel forbindelse over Lillebælt.

   

  Desuden blev det anbefalet, at følgende to projekter fremhæves:

  • Udbygning af E20 over Fyn: Gennemførsel af udvidelsen af E20 syd om Odense.
  • Dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg: Etablering af dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg.

   

  Endvidere anbefaler udvalget, at der ud over prioriteterne etableres en liste med andre mulige infrastrukturprojekter. Under overvejelse er rute 11 (ekstra kapacitet mellem grænsen og Varde), nærbaneforbindelsen fra Oksbøl over Varde og Esbjerg til Ribe og AlsFyn-forbindelsen.

   

  Udvalgets anbefalinger drøftes på møde i forretningsudvalget den 13. marts og i regionsrådet den 25. marts 2019. Regionsrådsformanden vil på KKU-mødet orientere herom. Dagsordenspunktet er opdateret med forretningsudvalgets beslutning (Se bilag 4).

   

  Det er afgørende, at prioriteterne fortsat står som fælles prioriteter mellem kommuner og region. Det foreslås derfor, at der sættes gang i en proces med henblik på at nå frem til en fælles ny formulering af de tre nuværende prioriteter.

   

  I Finanslov 2019 er der afsat 60 mio. kr. til en forundersøgelse af en mulig Kattegatforbindelse. Forundersøgelsen forventes at gå i gang inden for kort tid. Forundersøgelsen vil omfatte to hovedalternativer, dels en ren vejforbindelse, dels en kombineret vej- og baneforbindelse. En forundersøgelse gennemføres normalt på ca. to år.

   

  Samtidig er der forventninger om snarlige drøftelser af en national infrastrukturplan. ”Det grønne Trafikforlig” fra 2009 udløber i 2020, hvilket er en af grundene til, at der er behov for en fornyet plan. I januar fremkom et socialdemokratisk udspil til en sådan plan. Og der er varslet et snarligt regeringsudspil.

   

  Fra syddansk side har det fra flere parter været fremført, at der er påtrængende trafikale problemer, der bør løses inden et Kattegatprojekt besluttes. Det er derfor vigtigt, at vi i Syddanmark kan pege på sådanne problemer, og det er igen grunden til, at der er behov for at ajourføre formuleringen af de tre regionale prioriteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter sagen, herunder ajourføringen af de tre eksisterende prioriteter, med henblik på at drøfte den videre proces.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Region Syddanmarks Forretningsudvalg har på møde den 13. marts 2019 anbefalet ajourføring af de syddanske infrastrukturprioriteringer. Der var i Kommunekontaktudvalget støtte til forretningsudvalgets foreslåede ajourføringer, og der var i Kommunekontaktudvalget fortsat enighed om de syddanske infrastrukturprioriteringer.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/2298
  5. Ny regional udviklingsstrategi 2020-23
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny regional udviklingsstrategi 2020-2023 for Region Syddanmark. Regionsrådet har samtidig besluttet, at FN’s verdensmål skal danne rammen om strategien, og at der skal gennemføres en inddragende strategiproces, som giver lejlighed til at gentænke regionens rolle og opgaver.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark arbejder med en ny regional udviklingsstrategi for 2020-2023, der skal vedtages i regionsrådet i december 2019.

   

  Der lægges op til en relativt kort, visionspræget strategi, som suppleres med delstrategier for forskellige indsatsområder, eksempelvis inden for uddannelses- og råstofområder.

   

  Strategien vil indeholde følgende indsatsområder:

  • Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft.
  • Sundhedsinnovation.
  • Grøn omstilling og klima.
  • Mobilitet, infrastruktur og kollektiv trafik.
  • Rent vand og jord.
  • Kultur, natur og rekreative områder.

   

  Herudover vil strategien sætte fokus på, hvordan der sikres udvikling i hele regionen og udvikling af det dansk-tyske og internationale samarbejde.

   

  I februar og marts 2019 er der inviteret til møder med økonomiudvalgene i de syddanske kommuner samt til dialogmøder med workshops med en bredere kreds af samarbejdspartnere.

   

  Der afholdes møder med økonomiudvalgene i kommunerne:

  • 4. februar: Møde med de sønderjyske kommuner.
  • 21. februar: Møde med kommunerne i Trekantområdet.
  • 26. februar: Møde med de fynske kommuner.
  • 18. marts: Møde med kommunerne i Vestjylland.

   

  En bred kreds af samarbejdspartnere er inviteret til dialogmøder med workshops på følgende datoer:

  • 1. marts: Dialogmøde i Odense.
  • 11. marts: Dialogmøde i Esbjerg.
  • 14. marts: Dialogmøde i Sønderborg.
  • 27. marts: Dialogmøde i Kolding.

   

  Der vil desuden blive afholdt møde i Koordinationsudvalget for den regionale udviklingsstrategi og kommunernes planstrategier i forlængelse af ovenstående møderække.

   

  Regionsrådet forventes at kunne vedtage et høringsudkast til strategien i juni 2019, hvorefter den efter høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelser sendes i offentlig høring. Den endelige udviklingsstrategi forventes vedtaget december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Sagen blev drøftet. Der blev opfordret til i forbindelse med udarbejdelse af startegien at have fokus på udfordringerne med rekruttering af arbejdskraft grundet de faldende ungdomsårgange, og den store gruppe, der i de kommende år forlader arbejdsmarkedet.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/11537
  6. Status på drift og etablering af de særlige pladser i psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 1. marts 2018 åbnede de første 15 særlige pladser i Region Syddanmark som en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle. Den 1. januar 2019 åbnede 7 pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Der gives en status på driften af de særlige pladser og det fremsatte lovforslag om ændring af visitationskriterierne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 2. juni 2017 besluttede Folketinget, at der skulle oprettes særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Region Syddanmark skal etablere 32 særlige pladser i alt. 22 pladser er etableret.

   

  Status pr. 31. januar 2019 er, at 8 patienter er indlagt – syv i Vejle og én i Esbjerg. I vedlagte notat ses status på anmodninger, antal tilbudte pladser, belægning mm.

   

  Ophold på en af de særlige pladser kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation, ved en indstilling fra Visitationsforum. Visitationskriterierne opleves i nogle tilfælde at være for begrænsende i forhold til at kunne visitere alle relevante borgere til pladserne. I forlængelse af økonomiaftalen fra 5. juni 2018 og drøftelser om justering af visitationskriterierne, fremsatte sundhedsministeren den 20. december 2018 lovforslag om ændring (lempelse) af visitationskriterierne. Hensigten med ændringerne er at sikre, at visitationskriterierne ikke virker begrænsende, og at der i højere grad bliver visiteret patienter til pladserne.

   

  De foreslåede ændringer er:

  • Det præciseres, at patienten skal være habil, fyldt 18 år og skal give informeret samtykke til opholdet.
  • Regionsrådet i patientens bopælsregion får kompetence til at anmode Visitationsforum om en indstilling.
  • Visitationskriterierne lempes og kun 4 af de 6 kriterier (Kriterie 1-3 + 1 af de 3 andre (4-6)) skal være opfyldt:
   • Farlighedskriteriet lempes: Fremover tilstrækkeligt, at patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre. Kravet om en vis kvalificeret og aktuel fare bortfalder.
   • Svær psykisk lidelse lempes: Endelig diagnose ikke påkrævet fremover. Formodning om en svær psykisk lidelse tilstrækkeligt.
   • Særlige sociale problemer: Uændret.
   • Gentagne indlæggelser eller én længerevarende: Uændret.
   • Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme den pågældendes behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt. misbrugsbehandling: Fremover skal opholdet ”blot” vurderes at være det bedst egnede for at imødekomme patientens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt. misbrugsbehandling.
   • Opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes egnet til at forhindre, at patienten vil indtage/købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold: Uændret.
  • Regionsrådet får hjemmel til at indhente relevante oplysninger til brug for afgørelse om visitation.

   

  Det forudsættes med lovforslaget, at opholdet vil være mellem 3 og 12 måneder (i modsætning til nuværende 3-6 måneder).

   

  Ændringerne forventes at træde i kraft 1. april 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter seneste status på driften af de særlige pladser.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Sagen blev drøftet, og der blev opfordret til at udnytte de særlige pladser, når nu de er etableret.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/20326
  7. Status på Røgfri Fremtid i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  På kommunekontaktudvalget 20. april 2018 var der enighed om at bakke op om partnerskabet Røgfri Fremtid. Siden er alle kommuner i Region Syddanmark enten indtrådt i partnerskabet eller har det i politisk proces.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunekontaktudvalget drøftede på mødet 20. april 2018 perspektiver i forhold til et regionalt-kommunalt samarbejde om at nedbringe andelen af unge rygere med ungdomsuddannelserne som arena. På baggrund af den drøftelse var der enighed om – på tværs af region og alle kommuner, som et første fælles skridt – at bakke op om partnerskabet Røgfri Fremtid.

   

  Røgfri fremtid – et nationalt partnerskab

  Røgfri fremtid er et partnerskab, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Partnerskabet er internationalt forankret i regi af WHO’s rammekonvention om tobak, og bygger på en fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. Røgfri fremtid engagerer aktører i et bredt partnerskab, og målet for partnerskabet er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om et røgfrit samfund.

   

  Der er på nuværende tidspunkt over 120 partnere i Danmark, der dækker alt fra kommuner, regioner, sportsforeninger, skoler, virksomheder m.m.

   

  Røgfri fremtid i Syddanmark

  Siden mødet i april 2018 har alle kommuner enten tilsluttet sig partnerskabet Røgfri Fremtid eller er i færd med den politiske proces henimod en tilslutning (se kortet over partnere her: https://www.roegfrifremtid.dk/bliv-partner/).

   

  Det betyder, at alle kommuner samt regionen tilslutter sig følgende tre hovedbudskaber:

   

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

   

  Aktiviteter, der understøtter en røgfri fremtid

  Flere kommuner har sideløbende enten drøftet eller sat dato for fx røgfri arbejdstid og/eller røgfri skoletid i grundskolerne. Regionen har sammen med kommunerne sat gang i en indsats for at få flere ungdomsuddannelser til at indføre røgfri skoletid (www.rsyd.dk/rogfrifremtid), ligesom nogle kommuner har selvstændige projekter målrettet ungdomsuddannelserne.

   

  På tværs af sygehuse og kommuner arbejdes der ligeledes på at implementere systematisk opsporing og henvisning til rygestop for patienter, der ryger. Det er forventningen, at det er fuldt ud implementeret i løbet af 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Udvalget til orienteringen til efterretning. Det blev med glæde bemærket, at Region Syddanmark er den første region, hvor samtlige kommuner (og region) har meldt sig ind i projekt Røgfri Fremtid. Der blev opfordret til at tage kontakt til Efterskoleforeningen, med henblik på udbredelse af erfaringer om indsatsen i forhold til røgfri ungdomsuddannelser.

   


  Sagsnr. 18/5510
  8. Opfølgning på præhospital analyse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en status på tiltag på det præhospitale område på baggrund af den præhospitale analyse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af forliget om Region Syddanmarks budget for 2019 aftalte parterne at styrke den præhospitale indsats i regionen på baggrund af en præhospitale analyse.

   

  Det præhospitale udvalg afsluttede ultimo 2018 den præhospitale analyse.

   

  På baggrund af analysen er forligsparterne nu blevet enige om, hvordan den præhospitale indsats skal styrkes.

   

  Aftalens hovedpunkter er:

  • Justering af responstidsmål og servicemål.
  • Kvalitetsudvikling og forskning på de præhospitale område.
  • Aflevering af akutte patienter fra ambulance til FAM.
  • Anvendelse af præhospitalt personale til interhospitale transporter.
  • Innovation og udvikling.
  • Styrkelse af den sundhedsfaglige visitation på AMK-vagtcentralen.
  • Førstehjælpere og akuthjælpere.
  • Ekstra ambulanceberedskaber og akutbiler.
  • Fortsat anvendelse af tyske ambulancer.

   

  Aftalen indebærer blandt andet, at Region Syddanmark placerer en ny akutbil i Tinglev, etablerer en ambulancestation i Kruså/Padborg, får flere ambulancetimer i Holsted og Odense, etablerer en ny station med en akutbil i Agerbæk, dækker Ølgod med en ambulance året rundt og placerer en akutbil i sommerferieperioden i Nørre Nebel.

   

  Udover de nævnte beredskabsændringer indebærer aftalen, at der gøres op med forskellige servicemål i de fire delområder i regionen. I stedet fastsættes et fælles mål om at:

  • minimum 95 % af A-kørslerne skal søges nået inden for 15 min, og
  • 95 % af B-kørslerne skal søges nået inden for 30 minutter.

   

  Ovenstående mål gælder for hvert af de fire delområder på Fyn, i Sønderjylland, i Sydvestjylland og i Trekantområdet samt i regionen som helhed.

   

  Derudover igangsættes en monitorering af servicetider for C og D kørsler, således at servicetiderne for borgere, som skal transporteres hyppigt til og fra sygehuset (stråle/kemo- og dialyse patienter), opgøres særskilt.

   

  Aftalen fastsætter endvidere, at regionen skal have fokus på andet end responstider i arbejdet med at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på det præhospitale område. Blandt andet vil regionen undersøge nogle af de konkrete tiltag, som andre regioner har udviklet, for at vurdere, om de med fordel kan bruges her i regionen.

   

  Region Syddanmark afsætter 9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at styrke den præhospitale indsats og de øvrige nye initiativer på området, finansieret af Ambulance Syds eksisterende økonomiske ramme.

   

  Aftalen er vedhæftet som bilag.

   

  Aftalen behandles på møde i forretningsudvalget den 13. marts, og i regionsrådet den 25. marts 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/57994
  9. Ændret organisering af mammografiscreeningen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks sundhedsudvalg blev den 29. januar 2019 orienteret om et forslag om at ændre organiseringen af mammografiscreeningen, så brystkræftscreeningen flyttes fra de mobile screeningsenheder til et antal faste screeningssteder – placeret fx i sundhedshuse - der har åbningstider hele året.

   

  Der skal nu udarbejdes et konkret oplæg til politisk beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgegruppen for mammografiscreening i Region Syddanmark anbefaler, at organiseringen af mammografiscreeningen ændres på to områder:

   

  1) Indkaldelse ændres fra indkaldelse efter lægepraksis til indkaldelse efter CPR-nummer.

  2) At de mobile screeningsenheder (”busser”) afskaffes og erstattes af 5-8 faste screeningssteder.

   

  Baggrunden for overvejelserne er først og fremmest patientsikkerhed, idet det nuværende system, hvor der indkaldes efter ydernummer på kvindens praktiserende læge, er meget sårbart. Hvis en kvinde flytter eller skifter læge, risikerer hun at komme ud af screeningskadence og dermed blive forsinket i screeningsprogrammet. Der er derfor udarbejdet systemer til at opfange disse kvinder, så de ikke bliver forsinket, men kvinder, der indkaldes i en anden kadence, risikerer at skulle køre meget langt efter bussen.

   

  Følgegruppen for mammografiscreening anbefaler derfor at overgå til indkaldelse efter CPR-nummer, således at kvinden automatisk indkaldes to år efter sidste screeningsdato, som det fx kendes fra tarmkræftscreeningen. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at kvinden kan indkaldes til enhver tid uden at være afhængig af, at bussen holder i nærheden. Ved at have 5-8 faste screeningssteder, der er åbne året rundt, fremfor 20 stoppesteder, hvor bussen kun holder nogle uger hvert andet år, sikres det, at det altid er muligt at komme til screening i nærheden.

   

  Derudover er de fysiske forhold omkring busserne ikke hensigtsmæssige for screeningsdeltagerne. Busserne er ikke handicapegnede pga. trapper og manglende adgang for kørestole, der er meget trang plads, hvilket kan være en udfordring for overvægtige kvinder, og der kan ikke tilbydes faciliteter som fx et toiletadgang på alle screeningssteder.

   

  Med en model med faste screeningssteder vil Region Syddanmarks organisering svare til organiseringen i Region Midtjylland (5 screeningssteder), Region Nordjylland (3 screeningssteder) og Region Hovedstaden (5 screeningssteder).

   

  Ændringen forventes at kunne træde i kraft 2. halvår 2020.

   

  Mulige placeringer

  Der er pt. tre forskellige modeller for placeringer i spil, som nu skal undersøges nærmere (se bilag):

   

  1. 5 screeningssteder placeret i Odense, Svendborg, Aabenraa, Esbjerg og Fredericia
  2. 8 screeningssteder placeret i Odense, Svendborg, Aabenraa, Tønder, Esbjerg, Grindsted, Brørup, Fredericia
  3. 8 screeningssteder placeret i Odense, Svendborg, Haderslev, Tønder, Sønderborg, Esbjerg, Grindsted og Fredericia
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/5026
  10. Status på lægedækningen på almenlægeområdet i Region Syddanmark og samarbejdet med kommunerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Siden regionens start, har der været fokus på at sikre lægedækningen på almenlægeområdet i regionen. Der arbejdes kontinuerligt på både kort- og langsigtede strategier og initiativer, der skal sikre lægedækningen i regionen i fremtiden. Lægedækningssituationen i regionen er den bedste i flere år, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Regionen og kommunerne arbejder, som led i både den kort- og langsigtede sikring af lægedækningen, sammen om forskellige initiativer, herunder etablering af sundhedshuse og lignende tværgående fællesskaber

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsloven foreskriver, at regionen har ansvaret for at sikre lægevalg på almenlægeområdet. Arbejdet med sikringen af lægedækning og rekrutteringsindsatsen tager udgangspunkt i Praksisplan for almen praksis og Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark med de tilhørende rekrutteringsinitiativer i projekt Rekruttering Almen Praksis.  Sundheds- og Ældreministeriets udspil ”En læge tæt på dig” danner ligeledes rammen for arbejdet med sikringen af lægedækningen, særligt henset til at flere og flere opgaver flyttes fra sygehusene og ud i almen praksis.

   

  Det forhold, at flere opgaver skal varetages af den praktiserende læge fordrer, at de fysiske rammer er på plads. Lægerne skal have mulighed for at udvide praksis, ansætte mere hjælpepersonale, og rekruttere flere lægekolleger, herunder yngre læger, der på sigt kan sikre et generationsskifte i praksis. Rammerne for fremtidens almene praksis vil også stille krav om, at en lægepraksis kan rumme tværfaglige miljøer med såvel regionale som kommunale sundhedsaktører. Samarbejdet mellem kommunerne og regionen er derfor intensiveret, blandt andet i form af fælles ansøgninger om midler til sundhedshuse.

   

  Sideløbende med arbejdet omkring de fysiske rammer, arbejdes der intensivt med rekrutteringsindsatsen, særligt i de mere udfordrede områder af regionen. Der rekrutteres til stadighed flere yngre læger via projektet, ligesom der afholdes workshops mv., der sætter fokus på mulighederne som praktiserende læge i regionen. Der arbejdes ligeledes med praksisplanlægning i form af udmøntning af nye ydernumre i rette tid, således at det sikres, at der er lægekapacitet nok til at imødegå befolkningstilvækst mv.

   

  Indsatsen har båret frugt, og lægedækningssituationen i regionen er den bedste nogensinde. Der er kun enkelte områder, hvor lægedækningen aktuelt set er under alvorligt pres, nemlig i Billund Kommune, særligt i Grindsted, og Aabenraa Kommune. Andre steder er også ramt af udfordringer, men der er tale om udfordringer af mildere og mere midlertidig karakter. Det er Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Faaborg by, Løgumkloster og Varde Kommune.

   

  Der arbejdes konkret på at løse udfordringerne de enkelte steder, herunder ved rekrutteringsarrangementer, ”match-making” mellem yngre læger og læger, der har praksis til salg, workshops samt samarbejde om etablering af sundhedshuse mv.

   

  De steder, hvor det ikke har været muligt at løse lægedækningsproblemerne via PLO-praksis, er der etableret midlertidige udbudsklinikker, der drives af private leverandører. Disse udbudsklinikker skal drives på samme vilkår som en PLO-praksis, og efter samme kvalitetsstandarder. Når udbudskontrakterne udløber, er det forhåbningen, at der er rekrutteret læger nok til at overtage disse klinikker, som blandt andet skal kunne nedsætte sig i nyopførte sundhedshuse.

   

  Lægedækningsproblemer kan opstå med kort varsel, hvis en læge fx bliver alvorligt syg eller dør. I sådanne tilfælde har regionen et beredskab i samarbejde med leverandørerne og udbudsklinikkerne, der sikrer, at der indenfor kort tid kan etableres et tilbud til de berørte patienter.

   

  Den konkrete situation i de enkelte kommuner fremgår i detaljeret form af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/3553
  11. Indsats i relation til datacentre
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er offentliggjort planer for etablering af indtil videre fire Hyper Scale Data Centre (HSDC) i Region Syddanmark.

   

  Region Syddanmark har, efter indstilling fra Syddansk Vækstforum, igangsat og støttet flere initiativer i forhold til at afdække og udmønte potentialer og imødekomme eventuelle udfordringer i forbindelse med etableringen af datacentre i regionen.

   

  Region Syddanmark vil fremadrettet bl.a. fokusere på opgaver i relation til klima og energiinfrastruktur (fx strategisk energiplanlægning), digitalisering, uddannelse og kompetencer. Regionen ønsker derfor fortsat at indgå i et tæt samarbejde med kommuner og øvrige aktører om datacentre. Den fælles indsats foreslås beskrevet i den nye Regionale Udviklingsstrategi, som skal vedtages ved udgangen af 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er offentliggjort planer for etablering af indtil videre fire HSDC i Region Syddanmark fordelt med et i Odense, et i Fredericia, og to i Aabenraa Kommune. Der er en forventning om, at de fire HSDC kan medføre øget beskæftigelse både i etableringsfasen, i driftsfasen samt være en driver i forhold til at tiltrække etablering af yderligere co-location datacentre.

   

  Der er desuden stor opmærksomhed på, at HSDC vil medføre et væsentligt energiforbrug. Der er analyser, der peger på, at datacentrenes elforbrug i 2030 vil svare til ca. 20 pct. af det samlede danske elforbrug i 2017.

   

  Region Syddanmark fik derfor medio 2018 lavet en analyse af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i datacentrene. Analysen er gennemført af Oxford Research. Til at følge analysearbejdet og opfølgning på anbefalinger, blev der nedsat en følgegruppe med deltagelse af repræsentanter fra bl.a. Odense, Fredericia, Aabenraa og Esbjerg Kommuner, SDU og Invest in Denmark.

   

  Analysen pegede på følgende anbefalinger:

  1. At det undersøges nærmere, hvorvidt der blandt de regionale aktører er interesse for at etablere et forum for videns- og erfaringsudveksling, samt for overvågning af arbejdskraft- og kompetencebehov i relation til datacentrene.
  2. At de Regionale Arbejdsmarkedsråd opfordres til at følge arbejdskraft- og kompetencebehovet i forbindelse med datacentrene tæt.
  3. At der afsættes midler til et regionalt forprojekt om genanvendelse af overskudsvarme fra datacentrene og de erhvervsmæssige perspektiver heri, som ifølge analysen indeholder det mest oplagte og nærliggende potentiale på kort sigt. Den regionale styrkeposition indenfor energieffektive teknologier giver her en unik mulighed for at udvikle nye løsninger, som kan demonstrere en effektiv udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentrene, og som har et betydeligt eksportpotentiale.
  4. At der afsættes midler til et feasibility study af potentialet i et demonstrations- og testcenter, som bl.a. vil undersøge efterspørgsel, muligheder og udfordringer nærmere, samt komme med bud på økonomi og finansieringsbehov, vision og koncept. I tilknytning hertil afsøges mulighederne for at inddrage yderligere vestdanske parter i et samarbejde om og i finansieringen af et sådant feasibility-studie.
  5. At Region Syddanmark opfordres til at undersøge mulighederne for at stimulere interessen for STEM-uddannelser, særligt hvordan potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre kan udnyttes. Eksempelvis gennem undervisningsforløb og kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og digitale kompetencer i samarbejde med datacenterejerne og uddannelsesinstitutioner. Initiativerne kan for eksempel igangsættes i regi af Uddannelsespuljen og Teknologipagten.
  6. At sekretariatet afsøger muligheden for et styrket grænseoverskridende samarbejde om datacentre, som tager udgangspunkt i de regionale kompetencer inden for industriel elektronik og energieffektive teknologier.

   

  På baggrund af analysen og anbefalingerne har Regionsrådet og Vækstforum i 2018 sat emnet på dagsordenen og igangsat flere indsatser:

   

  1. Overskudsvarme fra datacentre og eksportpotentiale:
   Der er bevilliget ca. 2 mio. kr. til et regionalt projekt om genanvendelse af overskudsvarme fra datacentrene og de erhvervsmæssige perspektiver heri. Den regionale styrkeposition inden for energieffektive teknologier giver en unik mulighed for at udvikle nye løsninger, som kan demonstrere en effektiv udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentrene, og som har et betydeligt eksportpotentiale. Projektansvarlig er Aabenraa Kommune, SEP Sydjylland og CLEAN.

   

  1. Feasibility Study:
   Der er bevilliget 500.000 kr. til et feasibilty study, som skal afdække potentialet i et demonstrations- og testcenter. Studiet skal bl.a. afdække efterspørgslen, mulighederne og udfordringer samt komme med anbefalinger til vision og koncept for et sådant center samt pege på mulige parter og finansiering. Opgaven aftales i dialog med følgegruppen, der blev etableret i forbindelse med analysen fra Oxford Research.

   

  1. Digital Valley:
   I Regionsrådets aftale om budget 2019 fremgår det bl.a. at der afsættes 1,5 mio. kr. til at medfinansiere Region Syddanmarks deltagelse i initiativet ’Digital Valley’. Målet er at etablere en grænseoverskridende strategisk platform, som skal danne grundlag for strategiske indsatser inden for digitalisering. Platformen forventes også at håndtere potentialer og udfordringer i relation til datacentre.

   

  1. Strategisk samarbejde om uddannelse til datacenterbranchen:
   Region Syddanmark er i dialog med Esbjerg Kommune om at afdække de kompetencebehov, der forventes at opstå i kølvandet på etablering af datacentre og co-locations.

   

  1. Strategisk Energiplanlægning:
   I forbindelse med regionsrådets aftale om budget 2019, blev det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til regionens deltagelse i Strategisk Energiplanlægning. En væsentlig begrundelse for denne prioritering er, at analyser peger på, at HSDC vil medføre et væsentligt energiforbrug, som i 2030 vil have et elforbrug, der svarer til ca. 20 pct. af det samlede danske elforbrug i 2017.

   

  Region Syddanmark vil fremadrettet bl.a. fokusere på opgaver i relation til klima og energiinfrastruktur (fx strategisk energiplanlægning), digitalisering, uddannelse og kompetencer. Regionen ønsker derfor fortsat at indgå i et tæt samarbejde med kommuner og øvrige aktører om datacentre. Den fælles indsats foreslås beskrevet i den nye Regionale Udviklingsstrategi, som skal vedtages ved udgangen af 2019. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at der er en god dialog og samarbejde i forhold til strategisk energiplanlægning. Der var i udvalget enighed om fortsat at have fokus på de lovgivningsmæssige barrierer, der kan være i forhold f.eks. i forhold til udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre.

   


  Sagsnr. 18/4350
  12. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde i Kommunekontaktudvalget afholdes fredag den 30. august 2019 fra kl. 9.00 i regionshuset.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 18/4350
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-03-2019
   

  Ingen bemærkninger.

   


  Siden er sidst opdateret 28-03-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |