Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for det nære sundhedsvæsenpilUdvalget for det nære sundhedsvæsen - Referat - 01. april 2019

Udvalget for det nære sundhedsvæsen - Referat - 01. april 2019

Mødedato
01-04-2019 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Haderslev Sundhedshus, Clausensvej 25, Haderslev

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Andrea Terp, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Meho Selman, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Annette Blynel, F
 • Thies Mathiasen, O
 • Anja Lund, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Besøg i Sundhedscenter Haderslev
  2. Ansøgninger til statslig pulje til læge- og sundhedshuse
  3. Arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom. Første drøftelse af rammepapir
  4. Udmøntning af nye ydernumre i Esbjerg, forår 2019
  5. Udbud af drift af lægepraksis i Grindsted by
  6. Udbud af drift af lægepraksis i Billund by
  7. Status på lægedækningen, marts 2019
  8. Mødeplan 2019
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 19/11726
  1. Besøg i Sundhedscenter Haderslev
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen besøger den 1. april 2019 Sundhedscenter Haderslev.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen modtages kl. 14.55 foran indgangen til Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25, 6100 Haderslev.

   

  Kl. 15.00 - 15.25 vil Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for voksen- og –sundhedsservice i Haderslev Kommune og Heidi Mattle, fælles projektkoordinator det udvidede samarbejde byde velkommen og give en kort introduktion til Sundhedscenter Haderslev:

   

  1. Visionen med Sundhedscenter Haderslev
  2. Samarbejde på tværs af aktørerne i centeret bl.a. KOL og diabetes
  3. Samspillet mellem Sundhedscenter Haderslev og frivillige
  4. Røntgenfunktionen i Sundhedscenter Haderslev 

   

  Kl. 17.40 – 18.00 afsluttes programmet med en rundvisning i Sundhedscenter Haderslev ved Toke Prisak Jakobsen, centerkoordinator for Sundhedscenter Haderslev.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8099
  2. Ansøgninger til statslig pulje til læge- og sundhedshuse
  fold dette punkt ind Resume

  Sundheds- og ældreministeriet opslog den 21. januar 2019 en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse med ansøgningsfrist den 20. marts 2019. Puljen er på 207,6 mio. kr. Region Syddanmark indgår med syv ansøgninger, som er indsendt som fælles ansøgninger med syv kommuner, og to ansøgninger er regionale uden samarbejde med kommune. Desuden har Region Syddanmark fremsendt en samarbejdstilkendegivelse vedr. et sundhedshus i Nyborg by. På grund af den korte tid på to måneder til at udarbejde og indsende ansøgninger er disse indsendt administrativt. I dette punkt indstilles til den politiske godkendelse af ansøgningerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og ældreministeriet opslog den 21. januar 2019 en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse med ansøgningsfrist den 20. marts 2019. Puljen er på 207,6 mio. kr.

   

  Region Syddanmark indgår med ni ansøgninger, som er indsendt som fælles ansøgninger med syv kommuner, og to ansøgninger er regionale uden samarbejde med kommune. På grund af den korte tid på to måneder til at udarbejde og indsende ansøgninger, er disse indsendt administrativt.

   

  De ni ansøgninger er følgende:

   

   

  Sundhedshus i Varde

  Varde Kommune og Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af et nyt sundhedshus, der placeres i det tidligere Hjertecenter Varde. Varde Kommunen har indgået en betinget købsaftale med den nuværende ejer.

   

  I sundhedshuset etableres et klinikområde med plads til 4 praktiserende læger, 2 eller flere uddannelseslæger og 3-4 praksispersonale. Foreløbig har én praktiserende læge tilkendegivet sin interesse for at flytte ind i huset.

   

  Varde Kommune flytter døgnrehabilitering inklusiv akutpladser, sygeplejen i Varde, træning og rehabilitering samt Center for Sundhedsfremme ind i sundhedshuset. De regionale aktører er lægevagt, blodprøvetagning og EKG. Derudover bliver der plads til, at for eksempel patientforeninger kan have træffetid og afholde arrangementer i huset.

   

  Der ansøges om 40 millioner kroner. Derudover har kommunen en egenfinansiering på 10 millioner kroner. Arbejdet med at projektere og ombygge hjertecentret vil efter planen strække sig over perioden maj 2019 – februar 2021.

   

   

  Sundheds- og Frivillighus Middelfart

  Middelfart Kommune og Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af nybyggeriet Sundheds- og Frivillighus Middelfart. Middelfart Kommune har sammen med Sygehus Lillebælt og Psykiatrisygehuset formuleret en fælles vision for huset. Sundheds- og Frivillighus Middelfart bygger bro til de nærliggende sundhedstilbud, socialpsykiatrien og den regionale psykiatri. Sammen med frivillige vil tværsektorielle og sundhedsprofessionelle blive centrale aktører i Sundhedsbroen i Trekantsområdet. Sundhedsbroen er et sammenhængende, nært sundhedsområde centralt beliggende i Middelfart by. Når huset er færdigetableret, vil der ud over de koordinerende funktioner være følgende aktører i huset: Frivillige, almen praksis, kommunale rehabiliteringspladser og akutfunktioner, forebyggelsestilbud, sygeplejeklinik og hjælpemiddelbibliotek.

  Der ansøges om 38,7 mio. kr. Herudover er der en kommunal egenfinansiering på 69,858 mio. kr. Projekteringsfasen vil blive indledt i andet halvår 2019, hvorefter første etape af byggeriet indledes i 2020. Anden etape indledes i 2021 og vil delvis foregå sideløbende med første etape.

   

   

  Fredericia Sundhedshus

  Fredericia Kommune og Region Syddanmark ansøger om puljemidler til etablering af 3. etape af Fredericia Sundhedshus samt midler til diverse udstyr. 3. etape af Fredericia Sundhedshus vil blive etableret i 2020 og 2021. I projektperioden vil der blive renoveret, ombygget og istandsat lokaler til en lang række aktører. Blandt andet skal den regionale lokalpsykiatri og den kommunale socialpsykiatri flytte sammen i sundhedshuset i 2020.
   

  3. etape omfatter følgende regionale aktører: Lokalpsykiatri, mammografiscreening, lægevagt, blodprøvetagning og EKG og jordemoderkonsultation. Desuden følgende kommunale aktører: Socialpsykiatri, sygeplejeklinik, demensrådgivningscenter, tandplejen og tandreguleringen og aktivitetstilbud fra jobcentret.  Endelig omfatter etape 3 også private og frivillige aktører såsom: Praktiserende speciallæge, kiropraktor, psykologer, Frivilligcenter Fredericia, patientforeninger og idrætsforeninger.

   

  Der ansøges samlet om puljemidler på 56.264.644 kr. Egenfinansieringen er på 42.387.585 kr., svarende til 43 %. Den kommunale andel af egenfinansieringen udgør godt 40,5 mio. kr., medens den regionale andel af egenfinansieringen udgør knap 1,1 mio. kr.

  Private aktører bidrager med 400.000 kr.

   

   

  Sundhedshus i Aabenraa by

  I samarbejde med Aabenraa Kommune søger regionen om midler til et projekt i to dele, der begge er relaterede til det sundhedshus i Aabenraa by, som kommunen fik puljemidler til i 2018. De to delprojekter har titlerne ”Det fulde potentiale af sundhedshuset i Aabenraa by” og ”Det digitale sundhedshus”.

   

  Sundhedshuset i Aabenraa får blandt andet plads til fire praktiserende læger, og visionen for sundhedshuset er at skabe rammerne om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der både fysisk og digitalt forbinder kommunale, regionale og andre funktioner i og uden for huset.

   

  Puljemidlerne i 2018 rakte dog ikke til at realisere alle planerne med et nyt sundhedshus. Derfor søges der nu om midler til at udfolde sundhedshusets potentiale yderligere. Det vil sige midler til at etablere en speciallægepraksis, træningslokale til borger- og patientrettet forebyggelse og et lokale, hvor borgere kan se og afprøve velfærdsteknologi og forskellige IT-løsninger og hjælpemidler.

   

  Derudover søges der midler til digitalt udstyr til sundhedshuset, som kan understøtte sundhedshusets digitale profil. Udstyret skal give borgere og sundhedsprofessionelle medarbejdere adgang til digitale IT-løsninger, som understøtter et smidigt og effektivt samarbejde både mellem borgerne og de sundhedsprofessionelle, men også på tværs af sektorer.

   

  Der ansøges om 10.794.000 kroner til at udfolde det fulde potentiale af sundhedshuset, mens der ansøges om 3.285.000 kroner til etablering og udvikling af det digitalt sundhedshus – i alt 14.079.000 kroner. Hverken kommune eller region har egenfinansiering udover de 30 millioner kroner, som kommunen har afsat til sundhedshuset i forbindelse med første puljeansøgning.

   

  Kommunen planlægger at bygge sundhedshuset i perioden 2020 – 2021. Det digitale udstyr forventes i brug i 2021, mens speciallægepraksis, borger- og patientrettet forebyggelse og fremvisnings- og afprøvningslokale forventes taget i brug i 2022.

   

   

  Sundhedscenter Haderslev

  Haderslev Kommune har sammen med Region Syddanmark udarbejdet en ansøgning med henblik på en udvidelse af det eksisterende Sundhedscenter Haderslev med 1.300 m2. Udvidelsen er projekteret til at foregå i perioden den 1. maj 2019 til den 30. september 2021. Det eksisterende Sundhedscenter ligger i Haderslev by, Clausensvej 25, 6100 Haderslev. Haderslev Kommune har sammen med Region Syddanmark i 2014 formuleret en fælles vision for huset med fokus på mental sundhed. Planerne er at udvide centeret med flere somatiske funktioner for at supplere de eksisterende funktioner, som især har fokus på mental sundhed. De nye funktioner/aktører er:

   

  • Private: En stærk lægeprofil med otte ekstra ydernumre, udvikling af laboranttilbud i regi af de praktiserende læger, mulighed for at inkludere ni private aktører (fysioterapeuter, psykolog, zoneterapeut)
  • Regionale: Mammografiscreening, evt. udekørende blodprøvetagningsfunktion
  • Kommunale: Styrkede sygeplejefunktioner f.eks. et kontakt- og koordinationsteam for samarbejdspartnere, styrkede sundheds- og forebyggelsestilbud, integration af arbejdsmarkedsrettede rehabiliteringstilbud
  • Fælles: Tværsektoriel anvendelse af telekonsultationer, behandlingskonferencer og undervisning, tværfagligt studiemiljø

   

  Der ansøges om 28.166.834 kr. ud over en egenfinansiering på 7.041.708 kr. Regionens andel af egenfinansieringen estimeres aktuelt til 1.971.678 kr.

   

   

  Sundhedshus i Faaborg

  Faaborg- Midtfyn Kommune og Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af et nyt sundhedshus, som placeres i Faaborg by. Faaborg by er lægedækningstruet, idet fire ud af seks klinikker har lukket for tilgang og gennemsnitsalderen for lægerne er 58 år, og dermed har de som gruppe en høj aldersprofil.
   

  Der er planer om lægepraksis i sundhedshuset med interessetilkendegivelser fra seks lægepraksis i Faaborg og Korinth. Ud over bemanding med læger i sundhedshuset er der en vision om, at sundhedshuset også bemandes med det mobile sundhedscenter, demensrådgivning, trænende terapeuter, sygeplejeklinik, jobcentret, apoteker, psykiatri og jordemoder.

  Ud over planer om endnu flere aktører på sigt, fx tandlæger, psykologer og kiropraktorer, er der også visioner om at være et fælles hus for et laboratorium for nye velfærdsløsninger. Her tænkes fx på udvikling af anvendelse af droner, telemedicinske løsninger og etablering af et center for ultralydsdiagnostik. OUH byder ind med dialog om samarbejde om at afdække behov, finde fælles formål og relevant organisering af initiativer i sundhedshuset som fx;
   

  -          Det virtuelle område. Her kan man stille eksperter/speciallæger til rådighed som rådgiver kommuner - både planlagt og akut.

  -          Jordemødre og tilbud til gravide, børn og forældre.

  -          Ultralydscenter, der med fordel kan kobles til et ultralydsdiagnostisk center
   

  Der ansøges om 49.950.000 kr. med en egenfinansiering fra kommunen på 3.300.000 kr.

  Projektsum er dermed på 53.250.000 kr. med en tids- og procesplan for etablering fra maj 2019 - medio 2021.

   

   

  Lægeklinik i Vollsmose

  Odense Kommune og Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af en lægeklinik i Vollsmose. Formålet er at styrke samarbejdet på sundhedsområdet og være et omdrejningspunkt i at styrke ligheden i sundhed. Regionen har udmøntet to ydernumre til Vollsmose, og det indgår dermed i den regionale plan for praksis. Indsatsen koordineres med kommunen, hvor lægerne vil arbejde sammen med en lang række kommunale sundhedstilbud, som er placeret i umiddelbar nærhed af lægeklinikken. Det drejer sig om:
   

  -          Genoptræning

  -          Sygeplejeklinik

  -          Sundhedspleje

  -          Tilbud til førstegangsforældre ”Sund start sammen”

  -          Indsats for udsatte gravide

  -          Forebyggende hjemmebesøg

  -          Udekørende tværfagligt sammensatte grupper med terapeuter, sosu-personale og sygeplejersker

  -          To kommunale væresteder

  -          Forenings- og fritidsorganisationer i Vollsmose

  -          Civilsamfundsaktører som fx Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse


  Derudover vil det kommunale Center for Sundhed og Forebyggelse etablere sig i Vollsmose. De varetager den patientrettede forebyggelse og tidlig opsporing af kronisk sygdom. Alle disse enheder vil være naturlige samarbejdspartnere for en ny lægepraksis i området.
   

  De to ydernumre til praktiserende læger i Vollsmose udbydes som fire kombinationsstillinger, hvoraf to er med ansættelse halv tid i Odense Kommune og de resterende to med forventet ansættelse halv tid ved Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital. På denne måde sikres tæt samarbejde og koordination også fremadrettet. Finansieringen af de to fuldtidsstillinger deles mellem Region Syddanmark og Odense Kommune.


  Der ansøges om 3.685.000 kr. med en egenfinansiering fra Odense Kommune til en halv konsulent under udviklings- og etableringsfasen af projektet. Dette beløber sig til 300.000 kr. med en tids- og procesplan fra maj 2019 – marts 2020.

   

   

  Sundheds- og lægehus i Grindsted

  Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af et sundheds- og lægehus, bestående af 5 lægekapaciteter fordelt på 3-4 praksis i Grindsted by, Billund Kommune. Projektet består af renovering og omdannelse af cirka 1.000 m2 bygningsmasse på eller nær Grindsted sygehus således, at det kan anvendes til almen praksis. Grindsted by er et af de steder, der gennem længere tid har været kategoriseret som lægedækningstruet. Der foreligger interessetilkendegivelser fra to alment praktiserende læger (2-4 ydernumre) i forhold til indflytning i et nyt lægehus, ligesom regionen selv er indehaver af 2 ydernumre, der vil kunne placeres i huset. Projektets hovedformål er at sikre en fremtidig og tilstrækkelig lægedækning for borgerne i Grindsted ved at gøre det attraktivt for nye læger at drive praksis i byen. Der afventes en afklaring af bygningsmasse til projektet, hvorfor projektet først forventes at kunne igangsættes primo 2020, og dermed være klar til indflytning ultimo samme år.
   

  Der ansøges om 14.696.000 kr. med en egenfinansiering fra Region Syddanmark på 5 mio. kr.

   

   

  Brørup sundhedscenter

  Region Syddanmark ansøger efter aftale med Vejen Kommune om midler til etablering af et fast mammografiscreeningsrum på Brørup Sundhedscenter. Ansøgningen omfatter indretning af et røntgenrum med tilhørende omklædningskabiner, indkøb af en mammomat samt etablering af 10 ekstra parkeringspladser ved sundhedscenteret. Funktionen forventes etableret 3. kvartal 2020. 

   

  Der ansøges om i alt 2,731 mio. kr., hvoraf 20% (0,546 mio. kr.) er egenfinansiering fra Region Syddanmark.

   

  Ansøgningen er betinget af, at Regionsrådet beslutter at oprette faste screeningssteder, og at Regionsrådet – såfremt forslaget godkendes - beslutter at placere et af disse faste screeningssteder i Brørup Sundhedscenter.

   

  Nyborg Kommune

  Foruden de ovenfor nævnte ansøgninger, som regionen indgår i, har regionsrådsformanden fremsendt en samarbejdstilkendegivelse til en ansøgning som Nyborg Kommune har indsendt vedr. etableringen af et sundhedshus i Nyborg by.

   

  Sundhedshuset i Nyborg forventes at omfatte ca. 30 midlertidige pladser til hjemtagning af

  færdigbehandlede fra sygehuset, men hvor borgerens behov ikke kan varetages i eget hjem. Desuden omfatter sundhedshuset en flerlægepraksis, speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, kiropraktiker og patientforeninger.

   

  Den kommunale egenfinansiering er 23,7 mio. kr. og det samlede projekt beløber sig til 80 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler regionsrådet:

   

  At de ni ansøgninger godkendes.

   

  At sag om egenfinansiering vedrørende sundheds- og lægehuset i Grindsted og vedrørende Sundhedscenter Haderslev forelægges på et senere tidspunkt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11097
  3. Arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom. Første drøftelse af rammepapir
  fold dette punkt ind Resume

  Aftaleparterne har i budgetforliget for 2019 aftalt et fokus på arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom. Det foreslås, at der udarbejdes et rammepapir, og at udvalget for det nære sundhedsvæsen på dette møde drøfter et første oplæg til mål og målgrupper i et sådant papir. Drøftelsen sker parallelt i både udvalget for det nære sundhedsvæsen, sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2019 er der aftalt et fokus på arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom. Formålet er bl.a. udbredelse af gode indsatser og erfaringer, der allerede er gjort i psykiatrien, og det sker som led i implementeringen af sundhedsaftalen 2019-2023 og som led i arbejdet med de udvalgte indsatsområder i sundhedsplanen for 2019.

   

  Det foreslås, at budgetforligets indsats udmøntes i et rammepapir. Der har været særdeles gode erfaringer med at involvere og engagere sygehusene i udmøntningen af rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på baggrund af forudgående politiske drøftelser og politisk fastsættelse af mål og rammer.

   

  På mødet præsenteres udvalget for det nære sundhedsvæsen for et oplæg med henblik på en første drøftelse. Oplægget præsenteres parallelt i udvalget for det nære sundhedsvæsen, sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget i løbet af april måned 2019.

   

  Oplægget tager afsæt i, at sundhed og beskæftigelse er tæt forbundne. God fysisk og mental sundhed er i mange tilfælde forudsætningen for beskæftigelse, ligesom et godt og meningsfuldt arbejde, som den enkelte trives ved, kan være sundhedsfremmende og give livskvalitet. Dernæst præsenteres data om bl.a. sundhed for borgere i beskæftigelse og data om årsager til sygefravær. Hensigten er, at udvalget for det nære sundhedsvæsen på baggrund af oplægget giver input til mål og målgrupper samt virkemidler.

   

  Udvalgenes input skrives i et udkast til udvalgenes anden drøftelse, som finder sted i udvalgene i august måned, hvor der forelægges et udkast til rammepapir. Endeligt udkast til rammepapir forventes forelagt regionsrådet i september måned 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Drøftet, herunder netværksdannelse, fællesskaber og arbejdets tilrettelæggelse. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8034
  4. Udmøntning af nye ydernumre i Esbjerg, forår 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Lægedækningen i Esbjerg by er fortsat truet, og der er nu anledning til at vurdere, om der skal udmøntes yderligere ydernumre til nedsættelse i Esbjerg by.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sekretariatet har gennemgået lægedækningssituationen i Esbjerg Kommune pr. marts 2019.

   

  Baggrunden for gennemgangen var, at to læger i Esbjerg by meddelte ophør henholdsvis 1. marts 2019 og pr. 1. maj 2019 uden at have solgt praksis. Praksisplanudvalget besluttede på sit møde i december 2018 at genudmønte ydernumrene, men der var ikke praksis, som var interesserede i at overtage disse. Idet lægevalget på det tidspunkt var fornuftigt i Esbjerg Kommune, blev det besluttet, at patienterne kunne fordeles blandt øvrige åbne praksis i byen, herunder udbudsklinikken og SVS-klinikken.

   

  Denne fordeling af patienter har medført, at flere praksis i Esbjerg by er lukket for tilgang. Af de i alt 26 PLO-praksis i Esbjerg by er der ni der har åbent for tilgang pr. 1. marts 2019. Udbudsklinikken og SVS-klinikken har ligeledes åbent for tilgang. Der er i gennemsnit 1.537 tilmeldte patienter pr. kapacitet i Esbjerg Kommune inkl. de ledige kapaciteter, og dermed er den ledige lægekapacitet beskeden. De fleste af de åbne praksis kan lukke for tilgang, når der er tilgået ganske få patienter.

   

  Regionen har for nylig inddraget en ubesat kapacitet fra Lægerne Helgolandsgade (Gurinder Singh), idet lægen ikke har ønsket at beholde kapaciteten. Denne kapacitet genudmøntes igen i foråret 2019.

   

  Det synes imidlertid formålstjeneligt for at imødegå lægemangel på længere sigt, at der udmøntes yderligere et ydernummer til nedsættelse i Esbjerg by. Baggrunden for denne anbefaling er det høje antal patienter pr. kapacitet, som fortrinsvis skyldes, at en læge for nylig ophørte i praksis, hvorefter hans patienter blev fordelt mellem øvrige åbne praksis. En anden læge ophører pr. 1. maj 2019, og hans ca. 1.600 patienter skal ligeledes fordeles blandt de tilbageværende åbne praksis. Antallet af tilmeldte patienter pr. kapacitet vil således igen stige, når alle patienterne har valgt ny læge.

   

  Der er i alt 4 ubesatte kapaciteter i Esbjerg by, og der passes patienter i alle kapaciteterne. Rekrutteringsteamet har været i dialog med disse praksis, som oplyser, at de ønsker at beholde kapaciteterne og patienterne, idet det håber at kunne rekruttere yngre læger til indtræden i praksis.

   

  Endvidere har to læger rettet henvendelse til regionen og udtrykt ønske om at erhverve sig ydernumre til nedsættelse i Esbjerg by. Den ene læge har et ønske om at nedsætte sig som sololæge i samarbejdspraksis i byen og opbygge egen praksis og har specifikt udtrykt ønske om at erhverve et ydernummer uden patienter for at starte roligt op. En anden læge har købt en stor grund og vil bygge et lægehus til 6-8 læger.

   

  Disse henvendelser, sammenholdt med den aktuelle lægedækningssituation, taler for, at der bør udmøntes 1 nyt ydernummer til nedsættelses i Esbjerg by, idet det er i regionens interesse at tiltrække flere fysiske læger til byen, hvis det kommende generationsskifte blandt de ældre læger skal lykkes.

   

  Med udtrykket fysiske læger menes der, at formålet med at udmønte yderligere et ydernummer er, at der rent faktisk er endnu en læge til byen, og ikke blot at patientkapaciteten udvides på papiret, altså ved at eksisterende praksis køber et ydernummer uden konkrete planer om ibrugtagning af ydernummeret.

   

  Det erindres i den forbindelse også, at udbudsklinikken, som betjener 3 kapaciteter, har kontraktudløb i december 2020, hvorfor disse patienter ligeledes gerne skal kunne tilmeldes en PLO-læge til den tid. Det er regionens strategi, at udbudsklinikkerne i regionen afvikles, når der er mulighed for det.

   

  Det er regionen, der har kompetencen til at udmønte nye ydernumre. Regionsrådet har den 22. januar 2018 delegeret denne kompetence til udvalget for det nære sundhedsvæsen, som træffer beslutning på baggrund af sagernes behandling i Praksisplanudvalget og til dels lægedækningsgruppen.

   

  Praksisplanudvalget besluttede på sit møde den 12. marts 2019 at anbefale udvalget for det nære sundhedsvæsen at udmønte 1 ydernummer til nedsættelse i Esbjerg by hurtigst muligt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles til udvalget for det nære sundhedsvæsen:

  At regionen udmønter et nyt ydernummer til nedsættelse i Esbjerg by snarest muligt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 19/6285
  5. Udbud af drift af lægepraksis i Grindsted by
  fold dette punkt ind Resume

  I Grindsted by har en praktiserende læge med ca. 900 patienter meddelt ophør med virkning fra den 1. september 2019. Lægen har gennem længere tid forsøgt at sælge praksis. Såfremt denne praksis ikke bliver solgt i almindelig handel, er det regionens ansvar at sikre, at disse 900 patienter også er tilmeldt en almen praksis pr. 1. september 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Grindsted by har en praktiserende læge med ca. 900 patienter meddelt ophør med virkning fra den 1. september 2019. Lægen har gennem længere tid forsøgt at sælge praksis.

   

  Det betyder, at 900 patienter står uden læge pr. 1. september 2019. Der er kun en åben praksis Grindsted (udbudsklinikken, som drives af Alles Lægehuse). Denne udbudsklinik betjener pt. ca. 2.150 patienter og kan i henhold til kontrakten maksimalt betjene 2.700 patienter. Det betyder, at det ikke er alle 900 patienter, der kan fordeles til udbudsklinikken. Der er dermed ca. 350 patienter, der ikke kan tilbydes en læge inden for 15 km.

   

  Regionen har i henhold til overenskomsten om almen praksis spurgt områdets læger (dvs. eksisterende praksis i Grindsted), om der er nogen, som vil overtage ydernumrene og patienterne. Overenskomsten foreskriver, at det berørte områdes læger skal have forrang til et ledigblevet ydernummer i området. Der var ingen interesse for at overtage ydernummeret eller patienterne.

   

  Såfremt der ikke er læger i området, som ønsker at udvide, skal regionen bringe sundhedslovens bestemmelser i anvendelse for at sikre lægedækningen og dermed kunne garantere, at alle borgere kan tilmeldes et almenmedicinsk tilbud efter den 1. september 2019.

   

  Sundhedslovens § 227 foreskriver, at regionen – såfremt områdets læger ikke er interesserede – kan

   

  -         iværksætte landsdækkende annoncering af ledige ydernumre

  -         gennemføre udbud af driften af ledige ydernumre rettet mod private leverandører

  -         selv etablere og drive en regionsklinik, såfremt udbudsrunden viser, at regionen selv kan drive klinikken væsentligt billigere end en privat leverandør, eller hvis der ikke indkommer bud.

   

  Regionsrådet har den 22. januar 2018 delegeret sin kompetence efter sundhedslovens § 227 til udvalget for det nære sundhedsvæsen, som i denne type sager handler på baggrund af anbefalinger fra praksisplanudvalget og lægedækningsgruppen.

   

  Erfaringsmæssigt tager det cirka fire måneder at gennemføre et udbud på området, sådan at en kontrakt med en privat leverandør kan underskrives cirka 6-8 uger før udbudsklinikkens åbningsdag. Herefter har leverandøren 8 uger til at finde og indrette lokaler, ansætte læger og andet personale, ligesom administrationen i regionen skal orientere patienterne og udsende lægevalgsbreve mv. i god tid, inden patienterne skal overgå til et nyt tilbud. Det erindres, at der er sommerferie i det meste af juli og august, hvilket der skal tages højde for i udbudsprocessen.

   

  Hvis en udbudsklinik skal stå klar den 1. september 2019, skal udbuddet således iværksættes primo april 2019. Et udbud kan aflyses frem til underskriftstidspunktet, dvs. frem til ultimo maj, såfremt det lykkes at finde en PLO-læge, der vil overtage praksis.

   

  Såfremt et udbud ikke iværksættes senest primo april 2019, kan regionen ikke garantere, at alle patienter kan tilmeldes et almenmedicinsk tilbud pr. 1. september 2019.

   

  Det skal i forbindelse med nærværende sag nævnes, at den ophørende læges samarbejdspartner er 69 år, har 2.000 tilmeldte patienter og ligeledes har forsøgt at sælge sin praksis gennem flere år. Derfor bør det kommende udbud tage højde for, at der kan komme flere ophør i Grindsted inden for overskuelig tid. Det erindres i samme forbindelse, at også lægedækningen i Billund by er under voldsomt pres, hvorfor der bør tages højde for, at udbudsklinikker i begge byer rummer tilstrækkelig patientkapacitet til at imødegå pludseligt opståede udfordringer i fremtiden.

   

  Praksisplanudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. marts 2019, og udarbejde i den forbindelse nedenstående indstilling til udvalget for det nære sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles til udvalget for det nære sundhedsvæsen:
   

  At det ledige ydernummer fortsat forsøges solgt via landsdækkende annoncering og med sædvanlig forrang til områdets læger jf. overenskomstens sædvanlige regler

   

  At der sideløbende med den landsdækkende annoncering straks iværksættes udbud af driften af ydernumrene mod private leverandører

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 19/4202
  6. Udbud af drift af lægepraksis i Billund by
  fold dette punkt ind Resume

  I Billund by har en praktiserende læge med 1.528 patienter meddelt ophør med virkning fra den 1. august 2019. Lægen har gennem længere tid forsøgt at sælge praksis. Såfremt denne praksis ikke bliver solgt i almindelig handel, er det regionens ansvar at sikre, at disse i alt 1.528 patienter også er tilmeldt en almen praksis pr. 1. august 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Billund by har en praktiserende læge med 1.528 patienter meddelt ophør med virkning fra den 1. august 2019. Lægen har gennem længere tid forsøgt at sælge praksis.

   

  Det betyder, at i alt 1.528 patienter står uden læge pr. 1. august 2019. Der er ingen åbne praksis i Billund by, og patienterne kan dermed ikke fordeles til andre læger.

   

  Regionen skal i henhold til overenskomsten om almen praksis spørge områdets læger (dvs. eksisterende praksis i Billund), om der er nogen, som vil overtage ydernummeret og patienterne. Overenskomsten foreskriver, at det berørte områdes læger skal have forrang til et ledigblevet ydernummer i området. Der er pt. ingen konkret interesse for at overtage ydernummeret, men der arbejdes fortsat med at motivere en anden læge i Billund by til at overtage ydernummeret.

   

  Såfremt der ikke er læger i området, som ønsker at udvide, skal regionen bringe sundhedslovens bestemmelser i anvendelse for at sikre lægedækningen og dermed kunne garantere, at alle borgere kan tilmeldes et almenmedicinsk tilbud efter 1. august 2019.

   

  Sundhedslovens § 227 foreskriver, at regionen – såfremt områdets læger ikke er interesserede – kan

   

  -         iværksætte landsdækkende annoncering af ledige ydernumre

  -         gennemføre udbud af driften af ledige ydernumre rettet mod private leverandører

  -         selv etablere og drive en regionsklinik, såfremt udbudsrunden viser, at regionen selv kan drive klinikken væsentligt billigere end en privat leverandør, eller hvis der ikke indkommer bud.

   

  Regionsrådet har den 22. januar 2018 delegeret sin kompetence efter sundhedslovens § 227 til udvalget for det nære sundhedsvæsen, som i denne type sager handler på baggrund af anbefalinger fra praksisplanudvalget og lægedækningsgruppen.

   

  Erfaringsmæssigt tager det cirka fire måneder at gennemføre et udbud på området, sådan at en kontrakt med en privat leverandør kan underskrives cirka 6-8 uger før udbudsklinikkens åbningsdag. Herefter har leverandøren 8 uger til at finde og indrette lokaler, ansætte læger og andet personale, ligesom administrationen i regionen skal orientere patienterne og udsende lægevalgsbreve mv. i god tid, inden patienterne skal overgå til et nyt tilbud.

   

  Hvis en udbudsklinik skal stå klar den 1. august 2018, skal udbuddet således iværksættes senest primo april 2019. Et udbud kan aflyses frem til underskriftstidspunktet, dvs. frem til ultimo maj, såfremt det lykkes at finde en PLO-læge, der vil overtage praksis.

   

  Såfremt et udbud ikke iværksættes senest primo 2019, kan regionen ikke garantere, at alle patienter kan tilmeldes et almenmedicinsk tilbud pr. 1. august 2019.

   

  Praksisplanudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. marts, og udarbejdede i den forbindelse nedenstående indstilling til udvalget for det nære sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles til udvalget for det nære sundhedsvæsen:
   

  At det ledige ydernummer fortsat forsøges solgt via landsdækkende annoncering og med sædvanlig forrang til områdets læger jf. overenskomstens sædvanlige regler.

   

  At der sideløbende med den landsdækkende annoncering straks iværksættes udbud af driften af ydernumrene mod private leverandører.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 19/5026
  7. Status på lægedækningen, marts 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en overordnet status på lægedækningssituationen i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningssituationen er forholdsvis uændret siden december 2018, og nærværende orientering er derfor stort set identisk med seneste orientering til udvalget. De aktuelt udpegede lægedækningsruede områder er:

   

  -          Billund Kommune (tidligere var det kun Grindsted)

  -          Fanø Kommune

  -          Faaborg by (ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune)

  -          Løgumkloster (ligger i Tønder Kommune)

  -          Varde Kommune

  -          Esbjerg Kommune

  -          Aabenraa Kommune: Her er Aabenraa by og Feldsted by udpeget som lægedækningstruede

   

  Områderne udpeges for mindst seks måneder af gangen og er senest udpeget på lægedækningsgruppens møde den 12. marts 2019.

   

  Der er pt. etableret seks udbudsklinikker i regionen. De fem (Ølgod, Ærøskøbing, Esbjerg, Grindsted, Tønder) drives af Alles Lægehuse A/S (tidligere Falck Lægehuse A/S), og en enkelt klinik drives af Nordic Medicare (Aabenraa). Disse tilbud betjener i alt lidt over 13.000 patienter.

   

  Desuden driver regionen fortsat en klinik på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i henhold til sundhedslovens ”forsøgsparagraf” § 233. Klinikken åbnede den 1. september 2018. Der er på nuværende tidspunkt ca. 800 patienter tilmeldt klinikken.

   

  I Billund ophører en læge til sommer, og det samme gør en anden læge i Grindsted. Lægerne har ikke fået solgt deres praksis. Lægedækningen i hele Billund Kommune er under alvorligt pres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/74
  8. Mødeplan 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen har tidligere godkendt følgende mødekalender:
   

  Mandag den 13. maj 2019, kl. 14-17 (Lægevagten, FAM i Odense)

  Tirsdag den 11. juni 2019, kl. 14-17 (hos en kommune)

  Mandag den 19. august 2019, kl. 14-17 (Den Regionale Tandpleje i Esbjerg)

  Mandag den 23. september 2019, kl. 14.30-17.30 (i regionshuset)

  Tirsdag den 22. oktober 2019, kl. 8-16 (heldagstur til Ærø)

  Mandag den 11. november 2019, kl. 14-17 (med en klyngekoordinator i almen praksis i Odense)

  Mandag den 2. december 2019, kl. 11-19 (Region Sjælland)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/74
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Orientering angående vagtlæge.

   

  Administrationen orienterede angående sag i Landssamarbejdsudvalget.

   

  Administrationen orienterede angående udenlandske læger.

   

  Administrationen orienterede angående mulige udfordringer i forbindelse med overgang til LPR3.


  Siden er sidst opdateret 02-04-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring