Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilDigitaliseringsudvalgetpilDigitaliseringsudvalget - Referat - 08. april 2019

Digitaliseringsudvalget - Referat - 08. april 2019

Mødedato
08-04-2019 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Regionshuset, mødelokale 5
 
Deltagere
 
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Introduktion til og drøftelse af borgerrettede apps
  2. Strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Microsoft
  3. Talegenkendelse til EPJ i Region Syddanmark (TGK)
  4. Politisk aftale om en "Digitaliseringspagt"
  5. Status EPJ SYD
  6. Årsrapport om databeskyttelse
  7. Mødekalender 2019
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 19/950
  1. Introduktion til og drøftelse af borgerrettede apps
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en præsentation af muligheder i app’en Mit Sygehus (tidl. Mit Forløb) samt den fællesregionale satsning Min Sundhed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsstrategiens første indsatsområde er, at borgeren skal have ret til og mulighed for digital kontakt til sundhedsvæsenet. Der er i strategien afsat en investeringsramme på 10 mio. kr. til dette område. Et af de konkrete initiativer i indsatsområdet er udvikling og udbredelse af app’en Mit Sygehus (tidligere kendt som Mit Forløb). Der er ligeledes i Implementerings- og innovationspuljen afsat midler til implementeringsstøtte på sygehusene.

   

  App’en er pt. regionens mest udbredte og indeholder forskellige muligheder for direkte dialog mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Udvalget blev på mødet den 22. oktober 2018 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg præsenteret for patienters adgang til at foretage selvbooking af bl.a. blodprøver og indrapportering af patientoplysninger via app’en.

   

  Der gives en introduktion til Mit Sygehus v/projektleder Jesper Hollegaard, herunder til brugen af videokonsultationer. Introduktionen lægger op til en drøftelse af strategien for videreudvikling af Mit Sygehus.

   

  Herudover gives introduktion til den fællesregionale satsning Min Sundhed, der pt. udvikles i tæt samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Sundhed.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019
   

  Drøftet, herunder fokus på borgernes vurdering af app’en. Udvalget drøftede endvidere bl.a. ensartede brugergrænseflader på tværs af app’s eller indkapsling af funktioner i én app, samling af processer i en fælles app samt integration mellem borger.dk og sundhed.dk. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/18080
  2. Strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Microsoft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Microsoft har indgået en strategisk samarbejdsaftale. I sagen orienteres udvalget om rammerne for aftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Region Syddanmark og Microsoft har indgået en strategisk samarbejdsaftale.

   

  Formålet med indgåelse af en strategisk samarbejdsaftale er at skabe en ramme for udveksling af viden om løsninger og dermed identificere og udvikle mere konkrete oplæg til samarbejdsprojekter, eksempelvis offentlig-privat innovation (OPI).

   

  Den strategiske samarbejdsaftale forankres under regionens innovationsstrategi og digitaliseringsstrategi.

   

  Regionens innovationsstrategi er en samlet strategisk ramme for sundhedsinnovation, hvor offentlig-privat innovationssamarbejde understøtter strategiens temaer og integreres i innovationsprocesserne.

   

  Data og digitalisering er et af innovationsstrategiens fem temaer, hvortil regionens nye digitaliseringsstrategi sætter rammer og retning for regionens arbejde med digitale løsninger.

   

  Digitaliseringsstrategiens indsatsområder gør det muligt for Region Syddanmark at foretage digitale og teknologiske investeringer, der skal aflaste medarbejderne på regionens sygehuse ved at understøtte processer og kliniske arbejdsgange samt gøre patientoplevelsen og behandlingen bedre

   

  Samarbejdsaftalens form og indhold

  Den strategiske samarbejdsaftale er udarbejdet som en overordnet ramme for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Microsoft. I tilknytning hertil kan der indgås konkrete aftaler om fælles udviklingsprojekter, hvor de specifikke forhold vedrørende eksempelvis økonomi, rettigheder og forpligtelser aftales parterne imellem.

   

  Samarbejdsaftalen bygger videre på eksisterende samarbejdsprojekter, der bygger på teknologier som kunstig intelligens, machine learning, Internet of Things og big data.

   

  Aktuelt pågår der bl.a. drøftelser vedrørende igangsættelse af et projekt på Sygehus Lillebælt, hvor en teknologi baseret på kunstig intelligens ved hjælp af data fra MR og CT scannere kan bruges til automatisk segmentering og opmåling af tumorer før strålebehandling. Løsningen er udviklet til at støtte strålingsonkologer, kirurger og radiologer, så de langt hurtigere end i dag kan opmåle tumorer og identificere anomalier og bygger på mange års forskning inden for billedanalyse, machine learning og kunstig intelligens.

   

  Endvidere pågår der også drøftelser vedrørende et projekt om en HealthBot. En HealthBot er en teknologi baseret på kunstig intelligens, der kan gennemføre samtaler ved brug af lyd eller tekst.

   

  Region Syddanmark har været i dialog med Sundhed.dk, som har udvist interesse i at indgå i et samarbejde med Microsoft og Region Syddanmark om udvikling af et proof of concept på en AI-drevet HealthBot baseret på Patienthåndbogen. På baggrund af de oplysninger, brugeren giver botten, skal botten kunne guide brugeren til de rette informationer om sygdom og sundhed i patienthåndbogen.

   

  Organisering

  Der er nedsat en styregruppe, som skal sikre fremdrift i projekter inden for samarbejdsaftalens rammer. Region Syddanmark er repræsenteret i styregruppen på ledelses- og direktørniveau fra Odense Universitetshospital, Regional IT, Psykiatrisygehuset og Syddansk Sundhedsinnovation. 

  Derudover kan der nedsættes projektgrupper med ansvar for de forventede, konkrete samarbejdsprojekter i regi af aftalen.

   

  Videre proces

  Anlægs- og innovationsudvalget og digitaliseringsudvalget modtager fremover afrapporteringer af status på fremdrift og projekter under den strategiske samarbejdsaftale, og sagen forelægges således begge udvalg til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019
   

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/29309
  3. Talegenkendelse til EPJ i Region Syddanmark (TGK)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsudvalget efterlyste på sit møde den 11. marts 2019 en orientering om talegenkendelse i Region Syddanmark og konsekvenser ved skift til henholdsvis EPJ SYD og til Dragon talegenkendelse. Der gives en orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsudvalget har efterspurgt en orientering om, hvad et skifte til EPJ-SYD betyder for de nuværende talegenkendelsesprofiler og ordbøger, som anvendes i COSMIC EPJ. Ligeledes ønskes en orientering om, hvad der vil ske i overgangen til Dragon talegenkendelse (TGK).

   

  Status på udbredelse af TGK til EPJ i Region Syddanmark

  Medio 2019 vil TGK blive anvendt på alle kliniske afdelinger på Sygehus Lillebælt og på Odense Universitetshospital. Odense Universitetshospital er pt. i gang med sidste udrulningsblok i forbindelse med implementering af talegenkendelse til EPJ. Der er pilotimplementeringer i gang på de øvrige sygehuse i Region Syddanmark. Der er pr. juni 2019 1.800 TGK brugere i Region Syddanmark. Brugerne er primært læger, men også andre faggrupper som psykologer, terapeuter og sygeplejersker.

   

  Dragon TGK Analyseprojekt vedr. teknologi- og organisationsmodning

  For at forbedre genkendelsen for nye og eksisterende brugere og hermed nedbringe tidsforbruget for klinikere i forbindelse med TGK samt for at øge kvaliteten af journalen, anbefaler leverandørerne en modernisering af TGK teknologien. Leverandøren af TGK teknologien (Nuance) har udviklet en ny TGK motor (Dragon), hvor genkendelsen er god fra start.

   

  Udvalg for Sundheds-IT har i efteråret 2018 igangsat et analyse- og leveranceprojekt, som har til formål dels at levere data til Nuance til etablering af en ny dansk multimedicinsk ordbog til Dragon TGK i samarbejde med øvrige regioner dels at analysere, hvad det vil kræve at skifte nuværende talegenkendelsesløsning (fra SpeechMagic) til Dragon TGK i Region Syddanmark. Analyseprojektet forventes afsluttet juni 2019. Analyseprojektet vil komme med anbefalinger til TGK teknologiskiftet og timing af dette.

   

  Svar på spørgsmål

  Skift fra COSMIC med SpeechMagic TGK til EPJ-SYD med SpeechMagic TGK.

  • De nuværende talegenkendelsesprofiler og ordbøger kan eksporteres og genanvendes i EPJ-SYD TGK regi. Det betyder, at brugeren anvender EPJ-SYD, men at TGK profiler og ordbøger er de samme som nu.

  Skift mellem SpeechMagic TGK og Dragon TGK, uanset EPJ-løsning vil medføre:

  • En ny fælles Dragon ordbog for alle specialer samt nye Dragon profiler for alle TGK brugere. Leverandøren kan overføre brugertillagte ord fra SpeechMagic til Dragon.
  • Forskellen med den nye teknologi (Dragon motor og ny ordbog) er, at TGK brugerne ikke skal opbygge sin TGK profil over tid, men at genkendelsen er god fra første dag. Nuance udskifter SpeechMagic licenserne til Dragon licenser, således vil investeringen i TGK-licenser i Region Syddanmark blive videreført i den nye teknologi.

   

  Det igangværende Dragon analyseprojekt vil komme med anbefalinger og risikovurderinger for overgang til ny TGK teknologi i Region Syddanmark. Udvalg for Sundheds-IT vil på baggrund af analysen tage stilling til, hvorvidt og i givet fald hvornår det er hensigtsmæssigt at foretage dette skifte. Digitaliseringsudvalget gives en opfølgende orientering, når analysen foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/12558
  4. Politisk aftale om en "Digitaliseringspagt"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har indgået en ny politisk aftale om en ”Digitaliseringspagt – En ny retning for det fællesoffentlige samarbejde”. Der gives en orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en ny politisk aftale om en ”Digitaliseringspagt – En ny retning for det fællesoffentlige samarbejde”.

   

  Aftalen udspringer af regeringens deludspil under sammenhængsreformen om ”Digital service i verdensklasse” (oktober 2018) og indeholder en række nye initiativer og tiltag, som skal adressere tre overordnede mål:

  • Skabe viden, overblik og gennemsigtighed for borgerne
  • Øge anvendelsen af nye teknologier og velfærdsløsninger til at forny den offentlige service
  • Sikre sammenhængende indsatser og service med udgangspunkt i borgeren

   

  Aftalen indeholder seks konkrete initiativer:

  • Bedre overblik og mere gennemsigtighed: Aftale om etablering af ”Mit overblik”, der skal give borgeren et bedre digitalt overblik over de mest relevante oplysninger fx vedr. udbetalte ydelser, betalinger og relevante aftaler – på tværs af stat, kommuner og regioner.
  • En ny investeringsfond for afprøvning af nye teknologier og udbredelse af digitale velfærdsløsninger. Regeringen har afsat 100 mio. kr. i alt i 2019-2022. Udmøntningen af midlerne aftales i forbindelse med de årlige økonomiaftaler.
  • Etablering af en fælles dansk sprogressource til understøttelse af udviklingen inden for kunstig intelligens.
  • Sammenhængende digitale brugerrejser for 11 udvalgte livssituationer fx at blive forældre, miste pårørende, at flytte m.v.
  • Sammenhængende indsats for udsatte børn og unge: Afdækning af barrierer for deling af relevant information om forløb på tværs af relevante medarbejdere på hospitaler, i almen praksis og kommuner.
  • Digitalisering af kørekortet og sundhedskortet: Analyser og aftale om opfølgning med kommende økonomiaftaler.

   

  Økonomi

  Der er aftalt økonomi til initiativ 1, 3 og 4 på i alt 76 mio. kr. i perioden 2019-2026. Finansieringen kommer fra en omprioritering af allerede afsatte/reserverede midler til Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 samt fra en fællesoffentlig opsparing på digitaliseringsområdet (uforbrugte midler fra tidligere år). Initiativ 5 og 6 vedrører for nuværende analyseaktiviteter, som finansieres indenfor eksisterende (statslige) rammer. Der er således ikke aftalt nogen ny økonomi ud over investeringsfonden, hvor regeringen har afsat 100 mio. kr. i 2019-2022, og hvor der i forbindelse med de årlige økonomiaftaler skal indgås aftale om konkrete initiativer, herunder medfinansiering fra kommuner og regioner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019
   

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/46003
  5. Status EPJ SYD
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsudvalget orienteres om status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019
   

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/138
  6. Årsrapport om databeskyttelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Årsrapport fra databeskyttelsesrådgiveren forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver er udpeget pr. 1. marts 2018 og skal understøtte, at regionen overholder kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

   

  I databeskyttelsesforordningen er der krav til såvel regionen som databeskyttelsesrådgiveren i varetagelsen af databeskyttelsesrådgiverens opgaver herunder kravet om, at databeskyttelsesrådgiveren skal rapportere til den øverste ledelse i regionen. Rapporteringen foregår løbende til regionsdirektøren. Dertil udarbejder databeskyttelsesrådgiveren en årsrapport, som rapporteres til regionsrådet. Den første årsrapport forelægges hermed til orientering.

   

  Årsrapporten indeholder en præsentation af databeskyttelsesrådgiveren, dennes opgaver og væsentlige resultater for 2018. Endvidere indeholder rapporten konkrete anbefalinger til Region Syddanmarks videre arbejde med databeskyttelse i 2019.

   

  Databeskyttelsesrådgiveren skal udøve sine opgaver på uafhængig vis.

   

  Databeskyttelsesrådgiveren må derfor ikke modtage instrukser vedrørende udførelsen af en opgave, ligesom databeskyttelsesrådgiveren ikke må afskediges eller sanktioneres for sin tolkning af databeskyttelsesforordningen.

   

  Diskussion af og spørgsmål til rapporten herunder de listede anbefalinger er dog velkomne og kan rettes til databeskyttelsesrådgiveren.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/138
  7. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsudvalgets mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Mandag den 6. maj 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 3. juni 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 16. september 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 21. oktober 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 18. november 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 9. december 2019, kl. 15-17

   

  Temaer og besøgsplan for 2019:

   

  Dato

  Tema

  Sted

  6. maj 2019

  Tværsektorielt samarbejde

  Tønder Sygehus

  16. september 2019

  Digital innovation

  Syddansk Sundhedsinnovation

  18. november 2019

  Nyt datacenter

  Kolding Sygehus

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019
   

  Til orientering. Fællesmøde med anlægs- og innovationsudvalget på dagsordenen næste gang. Digitale kompetencer og efteruddannelse samt Rigsrevisionens beretning på juni-mødet.


  Sagsnr. 19/138
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019
   

  Orientering om oversigt over anbefalede oplæg til Folkemødet.


  Siden er sidst opdateret 20-12-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |