Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Det Administrative Kontaktforum - Referat - 04. april 2019

Mødedato
04-04-2019 kl. 12:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Kurt Espersen
 • Arne Nikolajsen
 • Eva Nielsen
 • Peter Fosgrau
 • Susanne Lauth
 • Helle Adolfsen
 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen
 • Inge Bendixen
 • Mathilde Schmidt-Petersen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Kurt Æbelø
 • Karina Andersen
 • Jørgen Skadborg
 • Jens Hartvig Skov
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Jakob Kyndal
 • Mette Bostrup
 • Irene Ravn Rossavik
 • Charlotte Scheppan
 • Rolf D. Johansen
 • Morten Kjærulff Jespersen
 • Christina Trankær Ryborg
 • Cæcilie Lumby
 • Dorthe Høj Nielsen
 • Anders Vestergaard Fournaise

 • Afbud
 • Peter Fosgrau
 • Mathilde Schmidt-Petersen
 • Karina Andersen
 • Jørgen Skadborg
 • Rolf D. Johansen
 • Morten Kjærulff Jespersen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023
  2. Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
  3. Orientering om Praksisplanen 2020-2023
  4. Temadrøftelse af det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark
  5. Drøftelse af regeringens handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 og Region Syddanmarks nye psykiatriplan
  6. Tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedr. rehabilitering på specialiseret niveau
  7. Status for Følgegrupperne
  8. Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark
  9. Orientering om lokalaftaler om særlige hjemmebesøg
  10. Godkendelse af punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  11. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
  12. Øvrig gensidig orientering


  Sagsnr. 18/12721
  1. Drøftelse af følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet den 19. november 2018, at følgegrupperne, i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, skal komme med forslag til konkrete indsatser og indsatsområder, der kan medvirke til at indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Følgegrupperne har i udarbejdelsen af deres forslag haft fokus på, hvordan indsatserne kan bidrage til at understøtte den overordnede vision om at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, samt hvordan sundhedsaftalens virkemidler kan bringes i spil.

   

  På dagens møde drøftes følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder på baggrund af nedenstående oversigt og de vedlagte bilag. Under punkt 2 vil Det Administrative Kontaktforum drøfte et forslag til fordeling af ansvaret for indsatserne og indsatsområderne.

   

  Af bilagene fremgår for hver følgegruppe en uddybende beskrivelse af:

   

  • Indsatsen/indsatsområdet
  • Hvilken målsætning indsatsen/indsatsområdet retter sig i mod
  • Hvornår indsatsen mest hensigtsmæssigt udvikles i aftaleperioden
  • Hvilke ressourcer det forventes, at indsatsen kræver fx i tid, involvering af fagpersoner etc.)

   

  Oversigt over følgegruppernes forslag til indsatser og indsatsområder

   

   

  Følgegruppen for forebyggelse

   

  Indsats

  Målsætning

  VBA indsats

  Vi vil reducere andelen af daglige rygere til maksimalt 13 %

  Røgfrie offentlige arbejdspladser

   

   

  Røgfri skoletid

  Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) der ryger dagligt til maksimalt 10 %

  Rygestopindsats ift. unge

   

   

   

  Forløbsprogram/samarbejdsaftale for børn og unge med overvægt

   

  Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt og svær overvægt

  Ekstra idrætstimer i skolen

  Aktiv transport

   

   

  ABC for mental sundhed

   

   

   

   

   

   

   

  Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder

  Grundig implementering af Børne- og Ungeaftalen samt de tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

  SATS-pulje projektet vedr. afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

  Kompetenceløft af undervisere

  Kortlægning af tilbud

  Fælles syddanske tilbud til børn og unge i sårbare situationer

  Udbredelse af mentorordninger til børn og unge

  Unge, mental sundhed og seksuel sundhed

  Analyseprojekt om mental sundhed i sundhedsaftalen

   

   

  Indsatsområde

  Målsætning

  Udvidet Røgfri Fremtid

  Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år), der ryger dagligt til maksimalt 10 %

   

   

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse

   

  Indsats

  Målsætning

  Ændret samarbejde om behandling med Uracyst/Laluril

   

  Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til maksimalt 35 per 1000 ældre

  Kommunikation til læger på sygehuse og i almen praksis (inkl. vagtlæger) om kommunale akutfunktioner

   

   

  Ændret samarbejde om behandling med Furix til hjerte- og lungepatienter

  Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter til maksimalt 380 per 1000 KOL-patienter

  Ændret samarbejde om behandling med Salbutamol

   

   

  Følgegruppens forslag til øvrige indsatser, som rummer et potentiale for et ændret samarbejde, men som ikke kan kobles direkte til en målsætning

  Optimering af samarbejdet om IV-behandling med antibiotika

  Ændret samarbejde om kemoterapi i eget hjem

  Samarbejdsaftale om blodtransfusioner i eget hjem

  Ændret samarbejde om behandling af osteoporose

   

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

   

  Indsats

  Målsætning

  Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

  Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 82 %

   

   

  Kobling til arbejdet med SAM:BO på beskæftigelsesområdet

  Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 82 % / Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 51 %

   

   

  Rådgivning til psykisk sårbare unge

  Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet en uddannelse, er steget til minimum xx %

   

   

  Samarbejde om rehabilitering og recovery vedrørende psykiatrien

  Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet en uddannelse, er steget til minimum xx % / Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 51 %

  Samarbejde mellem psykiatrien og uddannelsesområdet - "En af Os" ambassadører - inklusion af psykisk sårbare borgere

   

   

  Indsatsområde

  Målsætning

  Beskæftigelse som sundhedsfremmer

  Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 82 % / Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til 51 %

   

   

  Samarbejde mellem psykiatrien, uddannelsesområdet og almen praksis – forberedende grunduddannelse (FGU)

  Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet en uddannelse, er steget til minimum xx %

   

   

  Følgegruppens forslag til øvrige indsatser/indsatsområder, som ikke kan kobles direkte til en målsætning

  Velfærdsteknologiske løsninger ift. genoptræning, rehabilitering og telepsykiatri

   

   

   

  Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

   

  Indsats

  Målsætning

  Udbredelse af koncept for GERI-kufferten

  Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til maksimalt 35 per 1000 ældre

   

   

  Følgegruppens forslag til øvrige indsatser/indsatsområder, som ikke kan kobles direkte til en målsætning

  Digital understøttet genoptræning

  Digital løsning til graviditetsforløb

  Konceptafprøvning for nye teknologiske muligheder for datadeling

  Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering

  Initiativer på baggrund af serviceeftersyn

  Udarbejdelse af POV (Proof of Value) ift. anvendelsen af kunstig intelligens

  Styrket implementeringsindsats i forhold til anvendelsen af video

   

   

  Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

   

  Indsats

  Målsætning

  Plan for udvikling af datafundament for Sundhedsaftalen 2019-2023

   

   

   

  Følgegruppen for behandling og pleje

   

  Indsats

  Målsætning

  Mit tværsektorielle forløb (App)

  Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL patienter til maksimalt 380 per 1000 KOL patienter

  Videreudvikling af Aktiv patientstøtte - KOL

   

   

  Mit tværsektorielle forløb (App)

  Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af diabetes type 2-patienter til maksimalt 270 per 1000 diabetes type 2-patienter

  Videreudvikling af Aktiv patientstøtte - diabetes

   

   

  Dosisdispensering

  Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til 35 per 1000 ældre

  Fleksible indlæggelser

  Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagende indlæggelser

  Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner.

  GERI-kuffert-konceptet

   

   

  "Vi løfter i fællesskab - en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025"

  Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 10 % for somatiske og 15 % for psykiatriske patienter

  Fleksible indlæggelser

  Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagende indlæggelser

  Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner

  Generisk model for deling af kompetencer

   

   

  Fokus på registreringspraksis

  Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene til 1 dag for både somatiske og psykiatriske patienter

  Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagende indlæggelser

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • drøfter følgegruppernes forslag til konkrete indsatser og indsatsområder, der kan indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Koordinationsgruppen indledte drøftelsen med en præsentation af følgegruppernes samlede forslag til indsatser og indsatsområder, som kan medvirke til at indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Det Administrative Kontaktforum besluttede, at der for hver målsætning i Sundhedsaftalen 2019-2023 indledningsvist skal igangsættes én indsats, eventuelt to hvis der er særligt gode argumenter herfor. Tre af de eksisterende følgegrupper (Følgegruppen for forebyggelse, Følgegruppen for behandling og pleje samt Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering) har til ansvar at foretage prioriteringen med henblik på godkendelse på næste møde i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019. I den forbindelse skal følgegrupperne i deres beskrivelse af de udvalgte indsatser tydeliggøre den forventede gevinst/effekt for borgerne samt det tværsektorielle perspektiv i den prioriterede indsats. 

   

  På tværs af de tre følgegrupper er de politiske målsætninger fordelt således:

   

  Følgegruppen for forebyggelse

  Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år), der ryger dagligt til maksimalt 10 %

  Vi vil reducere andelen af daglige rygere til maksimalt 13 %

  Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt og svær overvægt

  Vi vil reducere andelen af unge og voksne (16 år+) med moderat og svært overvægt til maksimalt 43 % for kvinder og 58 % for mænd

  Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt

   

  Følgegruppen for behandling og pleje

  Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af indlæggelser til maksimalt 35 per 1000 ældre

  Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af diabetes type 2-patienter til maksimalt 270 per 1000 diabetes patienter

  Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter til maksimalt 380 per 1000 KOL patienter

  Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 10 % for somatiske patienter og15 % for psykiatriske patienter

  Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene til 1 dag for både somatiske og psykiatriske patienter

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

  Vi vil reducere overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser til maksimalt XXX %

  Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet en uddannelse, er øget til minimum XX %

  Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til minimum 82 %

  Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til minimum 51 %

   

  De tre nævnte følgegrupper, med ansvar for at prioritere indsatserne, skal inddrage input og forslag til indsatser fra Følgegrupperne for ´opgaveoverdragelse´, ´velfærdsteknologi og telemedicin´ samt ´økonomi, kvalitet og effekt´. Det kan eksempelvis ske ved dialog mellem formandskaberne.

  Det blev på mødet besluttet, at de følgegrupper eller lignende, som etableres i den kommende aftaleperiode får til ansvar at følge udviklingen og præsentere Det Administrative Kontaktforum for forslag om eventuelt at igangsætte nye indsatser eller justere i de eksisterende. Udgangspunktet for disse forslag er de årlige statusser på målopfyldelsen af Sundhedsaftalens målsætninger.

  De foreliggende forslag til indsatser, som ikke igangsættes nu, skal i stedet fungere som en bruttoliste, der løbende og efter konkret vurdering kan prioriteres fra.

  På mødet blev der udtrykt bred enighed om, at forudsætningen for at indfri de fælles og ambitiøse målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 er, at alle nye indsatser i perioden 2019-2023 i høj grad skal være tværsektorielle i deres karakter. 

   

  Der var ligeledes enighed om, at Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i højere grad end hidtil skal sættes i spil i det tværsektorielle samarbejde. Dette med henblik på at opnå et røgfrit Syddanmark, færre overvægtige og øget mental trivsel blandt børn og unge.

   

  PLO Syddanmark tilslutter sig alle målsætningerne i Sundhedsaftalen 2019-2023, men ser behov for fortsat metodefrihed i almen praksis i bestræbelserne på at indfri målsætningerne.  

   

  Koordinationsgruppens oplæg er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  2. Drøftelse af udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status på den politiske aftale

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt, at Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i en politisk aftale og et administrativt tillæg. Den politiske aftale har været i høring i perioden fra den 10. december 2018 – den 4. februar 2019. Der er i høringsperioden indkommet 48 høringssvar. På baggrund af høringssvarene har Sundhedskoordinationsudvalget på deres møde den 8. februar 2019 godkendt, at den politiske aftale rettes til. Det drejer sig særligt om følgende justeringer:

   

  • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ ændres til ’Vi arbejder for bedre overgange for’
  • Der tilføjes målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
   • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:
    • Mennesker med psykiske lidelser
    • Ældre borgere
    • Mennesker med kronisk sygdom
   • ’Vi sikrer sammenhæng til’:
    • Uddannelsesområdet
    • Arbejdsmarkedet
  • Der tilføjes en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
  • Der tilføjes et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)
  • Det tilføjes til virkemidlet ’Sæt borgeren først’, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
  • Der tilføjes et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

   

  Der er ligeledes udarbejdet en beskrivelse af udgangspunktet for valg af målsætninger samt et målopfyldelsesbillede, som kan bruges i forbindelse med den årlige opfølgning på sundhedsaftalens målsætninger.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget skal på deres møde den 24. april 2019 godkende den tilrettede aftale. Umiddelbart herefter sendes aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd, inden den skal endelig godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019.

   

   

  Det administrative tillæg

  Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 beskriver rammerne for det tværsektorielle samarbejde på administrativt niveau, herunder de konkrete indsatser og indsatsområder, som skal indfri de politiske visioner og målsætninger. Det administrative tillæg har samme forpligtende karakter som den politiske aftale.

   

  Det Administrative Kontaktforum godkendte på deres møde den 27. september 2018, at indholdet i det administrative tillæg skal afspejle den politiske aftale. Det blev fremhævet i drøftelsen, at der er gode argumenter for at videreføre den nuværende organisering og bygge videre på de gode erfaringer. Det blev derudover besluttet på mødet, at det administrative tillæg skal indeholde en oversigt over følgegruppernes portefølje samt en implementeringsplan, der tydeliggør de lokale samordningsforas ansvar og rolle.

   

  På baggrund af den tilrettede politiske aftale samt drøftelserne i Det Administrative Kontaktforum har Koordinationsgruppen udarbejdet et udkast til et administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Tillægget indeholder en:

   

  • Beskrivelse af den administrative ramme og sammenhængen til den politiske aftale
  • Oversigt over følgegruppernes portefølje (opdateres efter dagens møde grundet særskilt drøftelse vedr. nye indsatser/indsatsområder)
  • Uddybende beskrivelse af den administrative organisering
  • Omsætning af de politiske virkemidler til administrative principper for samarbejdet
  • Oversigt over kommunikationsgange mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrupper og lokale samordningsfora
  • Implementeringsplan  

   

  Det Administrative Kontaktforum vil på dagens møde blive præsenteret for de strategiske dispositioner i udkastet, herunder forslag til organisering af det tværsektorielle samarbejde.

   

  Præsentationen vil særligt fokusere på følgende områder:

   

  Organisering med syv følgegrupper

  Med udgangspunkt i den politiske aftale og de mange eksisterende indsatser, som videreføres, foreslås det, at følgende syv følgegrupper etableres:

   

  • Følgegruppen for behandling og pleje
  • Følgegruppen for forebyggelse
  • Følgegruppen for opgaveoverdragelse
  • Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
  • Følgegruppen for sundhedsteknologi og digitalisering
  • Følgegruppen for kvalitet, monitorering og ledelsesinformation
  • Følgegruppen for mental sundhed, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

   

  Det er Koordinationsgruppens vurdering, at de foreslåede syv følgegrupper vil kunne dække det spænd af såvel nye som eksisterende indsatser og indsatsområder, som sundhedsaftalearbejdet reelt dækker over. Det er ligeledes Koordinationsgruppens vurdering, at hver af de syv følgegrupper kan tildeles en reel opgaveportefølje, og at de hver især bør tildeles et tilpasset kommissorium, som beskriver den enkelte følgegruppes mandat, sammensætning, opgaveportefølje mv. 

   

  På dagens møde skal Det Administrative Kontaktforum drøfte, hvorvidt de foreslåede syv følgegrupper er dækkende for indsatserne og indsatsområder i Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder om følgegrupperne er tildelt et retvisende navn samt en passende opgaveportefølje. I den sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at det administrative tillæg indeholder et forslag til en omfordeling af eksisterende opgaver mellem de fremtidige syv følgegrupper.

   

  De lokale samordningsfora

  Det foreslås, at der bygges videre på den nuværende organisering af de lokale samordningsfora. Dog med to væsentlige ændringer:

  • Kvartalsvise møder mellem følgegruppesekretærer, Koordinationsgruppen og sekretariaterne fra de lokale samordningsfora
  • Udvidede muligheder for koordinering, videndeling, erfaringsudveksling samt spørgsmål af afklarende karakter mellem følgegrupper og lokale samordningsfora.

   

  Ændringerne skal dels sikre, at de lokale samordningsfora i højere grad får mulighed for at kommunikere direkte med følgegrupperne, og dels medvirke til at Koordinationsgruppen får til opgave at sikre en bedre og løbende videndeling mellem følgegrupperne og de lokale samordningsfora med henblik på at styrke implementeringen og opfølgningen på sundhedsaftalens indsatser.

   

  Det Administrative Kontaktforum skal herudover drøfte, hvorvidt der bør arbejdes for, at de somatiske og psykiatriske lokale samordningsfora sammenlægges, som det er tilfældet i SOF-Sønderjylland.

   

   

  Den videre proces for det administrative tillæg

  Det administrative tillæg vil blive tilrettet i henhold til drøftelserne på dagens møde og forelagt Det Administrative Kontaktforum til godkendelse på mødet den 7. juni 2019, hvorefter Sundhedskoordinationsudvalget vil godkende den samlede Sundhedsaftale 2019-2023 på deres møde den 26. juni 2019.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • tager den tilrettede politiske aftale til orientering
  • drøfter udkastet til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder organiseringen med syv fremtidige følgegrupper og det videre samarbejde med de lokale samordningsfora
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Koordinationsgruppen præsenterede de rettelser, som høringen har medført i Sundhedsaftalen 2019-2023. Dernæst blev det administrative tillæg præsenteret og efterfulgt af en drøftelse af særligt forslag til bærende principper for samarbejdet, organisering samt kommunikationsveje.  

   

  Det blev besluttet, at beskrivelsen af de bærende principper for det tværsektorielle samarbejde skal tydeliggøre både borgerperspektivet og samarbejdsperspektivet. Den fælles opgave i forhold til implementering skal ligeledes opprioriteres og fremhæves yderligere i det administrative tillæg.

   

  Der var enighed om, at Sundhedsaftalen 2019-2023 nødvendiggør en understøttende organisering. Det blev derfor aftalt, at medlemmerne af Det Administrative Kontaktforum skal afholde et snarligt og ekstraordinært møde, hvor de sammen skal fastlægge strukturen for og det forventede samspil i den fremadrettede organisering.

   

  Det blev videre aftalt, at den fremadrettede sammensætning af Det Administrative Kontaktforum ligeledes skal drøftes på det ekstraordinære møde i foråret 2019 i Det Administrative Kontaktforum.

   

  Det blev drøftet, at det justerede organisationsdiagram også kan indbefatte de Kommunalt-Lægelige Udvalg, som varetager den lokale implementering af praksisplanen. Mulighederne herfor undersøges yderligere.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/115
  3. Orientering om Praksisplanen 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisplanudvalget afholdte den 4. marts 2019 en faglig temadrøftelse som et første led i udviklingen af den kommende praksisplan for perioden 2020-2023. Formålet med temadrøftelsen var at samle praktiserende læger, regionale og kommunale politikere samt administrative nøglepersoner fra både regionen, PLO Syddanmark og de syddanske kommuner, for at de kunne drøfte og give input til indsatser og indsatsområder i Praksisplanen 2020-2023.

   

  Praktiserende læger er ifølge lovgivning forpligtiget til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med Sundhedsaftalen. Praksisplanen er således den ramme, der sikrer grundlaget for Sundhedsaftalens gennemførsel i forhold til almen praksis.

   

  Praksisplanudvalget godkendte på mødet den 26. september 2018, at visionerne for Sundhedsaftalen 2019-2023 også skal danne rammen for visionerne for Praksisplanen 2020-2023. Det var således udgangspunktet for den faglige temadrøftelse, hvor i alt ca. 50 repræsentanter for almen praksis, sygehuse, kommuner og patientforeninger deltog.     

   

  De indsatser og indsatsområder, der vakte særlig genklang i temadrøftelsen var:

  • Mental sundhed med særligt fokus på børn og unge
  • Anvendelse af ”Very Brief Advice”-metoden i almen praksis i forhold til at anspore til rygestop
  • Fokus på en helheds-/familieorienteret indsats til forebyggelse af både overvægt, rygning og mistrivsel
  • Styrket kommunikation mellem især almen praksis og kommunerne
  • Bedre udnyttelse af kompetencer på tværs af sektorer, herunder med særligt fokus på samarbejdet mellem almen praksis og de kommunale akutfunktioner

   

  Herudover fremkom der en række mere konkrete forslag:

  • Fokus på rygning ved 12-års vaccine (HPV), kørekort, graviditets- og børneundersøgelser og ved henvisning til operative indgreb på sygehuse
  • Fokus på tidlige tegn på mistrivsel blandt børn og unge bl.a. gennem et særligt fokus på sårbare familier ved graviditets- og børneundersøgelser, og via et tættere samarbejde mellem bl.a. almen praksis og Psykologisk-Pædagogisk-Rådgivning (PPR) i kommunerne
  • Vurdering af patienter ved akutsygeplejersker, inden en evt. akut indlæggelse, dvs. akutsygepleje og akutpladser skal være første alternativ
  • Større fokus på kontrol af kronikere, herunder også blandt de, der ikke kommer til kontrol af sig selv. Dette med henblik på at forebygge indlæggelser
  • Udarbejdelse af demensplan for alle patienter i samarbejde med den praktiserende læge, inden patienten bliver dement
  • Mulighed for ansættelse af sygeplejersker i almen praksis til varetagelse af kronikeromsorg, og evt. indsats for sårbare patienter, med aftale om særligt honorar for indsatsen.

   

  Forslagene fra temadagen vil blive bearbejdet og fremlagt for Praksisplanudvalget på møde den 12. marts 2019 med henblik på prioritering af fokus og indsatser i Praksisplan 2020 - 2023.

   

  På mødet i Det administrative Kontaktforum giver Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i praksisafdelingen i Region Syddanmark, en mundtlig opsamling på temadrøftelsen den 4. marts 2019 og drøftelsen i Praksisplanudvalget den 12. marts 2019.

   

  Den videre proces for udarbejdelse af praksisplanen er, at et første udkast til Praksisplanen 2019-2023 præsenteres på møde i Praksisplanudvalget i juni, og at Praksisplanen 2019-2023 sendes i høring ultimo september. Planen godkendes endeligt i Praksisplanudvalget den 27. november og træder i kraft den 1. januar 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i Praksisafdelingen i Region Syddanmark, orienterede kort om status for udarbejdelse af en ny praksisplan. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for alle tre sektorer, der har til ansvar at udarbejde et udkast til en ny praksisplan på baggrund af input fra blandt andet en faglig temadrøftelse, der fandt sted den 4. marts 2019.

   

  Det Administrative Kontaktforum tog orienteringen til efterretning.


  Sagsnr. 17/35710
  4. Temadrøftelse af det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark skal i de kommende år håndtere og finde løsninger på de udfordringer, som fortsat vil presse sundhedsvæsenet og sundhedsaftalesamarbejdet. Der er derfor behov for at tænke innovativt og i fællesskab anvende ressourcerne klogt og til størst mulig gavn for borgerne i Syddanmark.

  Vi skal i fællesskab skabe mere lighed i sundhed og udvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det kræver, at vi afprøver og udbreder nye integrerede samarbejdsmodeller, at sundhedsteknologi bruges til at samarbejde smartere og tilbyde mere til flere, at der sker en styrkelse af kompetencer med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt at der sker en tilrettelæggelse af de nære sundhedstilbud, så de lokale udfordringer og forhold tilgodeses.

  Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med Sundhedsaftalen 2019-2023 at styrke det digitale samarbejde og anvendelse af sundhedsteknologi og telemedicin. Det eksisterende samarbejde om elektronisk kommunikation og koordinering af patientforløb skal styrkes, med det formål at sikre trygheden for den enkelte borger.

  Det Administrative Kontaktforum skal på den baggrund drøfte, hvordan det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark kan være med til at skabe et fælles afsæt for de indsatser, der skal være med til at indfri de politiske målsætninger for Sundhedsaftale 2019-2013.

  På møde i Det Administrative Kontaktforum den 24. januar 2019 blev det besluttet at udskyde teamdrøftelsen af det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark. Følgegruppen fik således til opgave at konkretisere drøftelsen yderligere, således at Det Administrative Kontaktforum på dagens møde skal drøfte muglige indsatsområder og eksempler på sundhedsteknologiske indsatser, som rummer et potentiale for udvikling i den kommende sundhedsaftaleperiode.

  Det blev endvidere besluttet, at drøftelsen udvides, så den udover at tage udgangspunkt i udspillet ”Digital service i verdensklasse” også tager udgangspunkt i ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for alle – strategi for digital sundhed 2018-2022”.

  Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin vil indlede temadrøftelsen med en præsentation af, hvor de nationale strategier matcher ambitionerne i Sundhedsaftalen 2019-2023, samt komme med mulige forslag til overordnede indsatsområder og eksempler på spydspidsprojekter, som kan danne grundlag for et styrket digitalt tværsektorielt samarbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • drøfter ambitionerne for det fremadrettede sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark, herunder mulige indsatsområder og eventuelle spydspidsprojekter, der skal være med til at indfri målsætningerne for den kommende sundhedsaftale
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Irene Ravn Rossavik og Inge Bendixen, Formandskabet for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, indledte temadrøftelsen med en præsentation af sammenhænge mellem nationale strategier og udspil på digitaliseringsområdet samt ambitionerne i Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  På baggrund af oplægget drøftede Det Administrative Kontaktforum mulige forslag til overordnede indsatsområder samt behovet for eventuelle spydspidsprojekter indenfor sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark.

   

  Der er i Det Administrative Kontaktforum enighed om, at kompetenceudvikling (fx ved hjælp af e-learning) hos både medarbejdere og borgere bør være et særligt fokusområde. Det er ikke alle medarbejdere eller borgere, der er i stand til at anvende moderne teknologi, hvilket i sig selv kan udgøre en væsentlig begrænsning for øget digitalisering i den fælles opgaveløsning i sundhedsvæsenet.

   

  Med henblik på at indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 vil det ligeledes være relevant at rette et fokus på digitalunderstøttelse ved sektorovergange. I den sammenhæng kan vi i det tværsektorielle samarbejde blive bedre til at udbrede de gode eksempler og gøre brug af allerede eksisterende muligheder.

   

  Region Syddanmark orienterede om, at Regionsrådet fornyelig har godkendt en ny digitaliseringsstrategi 2019-2021, som blandt andet sætter fokus på digitalisering og elektronisk kommunikation i det tværsektorielle samarbejde. Strategien har også fokus på, at borgerne – også de der ikke er helt så digitaliseringsparate – skal understøttes i at bruge de digitale løsninger.

   

  Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicins oplæg er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/53230
  5. Drøftelse af regeringens handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 og Region Syddanmarks nye psykiatriplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Stadig flere mennesker rammes kort eller langvarigt af psykiske problemer og har brug for professionel hjælp til at blive raske eller leve et godt liv med deres sygdom. Dette stiller store krav til udviklingen af psykiatriområdet og til samarbejdet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne.

   

  Regeringsudspillet: Vi løfter i fællesskab

  Regeringen fremlagde i efteråret 2018 en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 med overskriften: Vi løfter i fællesskab

   

  Regeringens visioner for psykiatrien frem mod 2025 er, at der skal være:

  • Indsatser af høj kvalitet
  • Flere tidlige og lettilgængelige indsatser
  • Et sammenhængende forløb med hjælp til de svære overgange
    

  I planen er beskrevet seks indsatsområder:
   

  • Flere gribes med en tidligere og lettilgængelig indsats
  • Personalets kompetencer skal styrkes og bruges bedre
  • Kvaliteten i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder
  • De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling
  • Bedre sammenhæng i borgerens behandlingsforløb
  • Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder
    

  De seks indsatsområder indeholder i alt 43 nye initiativer. Regeringen vil prioritere 2,1 mia. kr. i perioden 2019-2022 til et løft af psykiatrien, heraf er ca. 1,6 mia. kr. varige midler, som svarer til et permanent løft på ca. 420 mio. kr. årligt.

   

  Ny psykiatriplan i Region Syddanmark

  Region Syddanmark besluttede i forbindelse med deres budgetforlig for 2019, at regionsrådet skal udarbejde en ny psykiatriplan. Regeringens handlingsplan ”Vi løfter i fællesskab” og finansloven 2019 er en del af fundamentet for udviklingen af en ny psykiatriplan i Region Syddanmark.

   

  Udviklingen af en ny psykiatriplan er indledt i Regionsrådet i januar 2019 med en temadrøftelse. Parallelt med den politiske proces gennemføres en administrativ proces med bred inddragelse af centrale aktører på psykiatriområdet og i form af en større konference med deltagelse af de samme centrale aktører fra både sygehuse, kommuner og almen praksis mv.

   

  Konkret vil der frem mod konferencen, der afholdes den 8. maj 2019, blive samlet input fra patient- og pårørendeorganisationer, ansatte i psykiatrisygehuset, kommuner og praksissektor angående psykiatriens udfordringer og de væsentligste temaer. Input fra de indledende drøftelser med centrale aktører samt fra konferencen vil indgå i udarbejdelse af et udkast til psykiatriplan, der sendes i høring fra august til oktober 2019. Efter planen forventes det endelige forslag til en ny psykiatriplan forelagt regionsrådet til godkendelse i december 2019.

  Der lægges efter oplægget op til en drøftelse af strukturelle udfordringer i det tværsektorielle samarbejde og mulige løsninger på disse i sundhedsaftalesamarbejdet. Herudover lægges op til en drøftelse af mulige input til Region Syddanmarks kommende psykiatriplan.

   

  Fokus på psykiatriområdet i Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedskoordinationsudvalget har i deres arbejde med Sundhedsaftalen 2019-2023 haft et særligt fokus på psykiatriområdet. I Sundhedskoordinationsudvalget er der enighed om en række målsætninger, der stiller krav om klare rammer omkring det tværsektorielle samarbejde og en fælles indsats målrettet børn og unge, reducering i overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser og fastholdelse af borgere med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.

   

  Temadrøftelsen i Det Administrative Kontaktforum indledes med et oplæg ved administrerende sygehusdirektør i psykiatrisygehuset, Charlotte Rosenkrantz Josefsen. Oplægget vil omhandle snitfladerne mellem psykiatriplanen, regeringens handlingsplan og den kommende sundhedsaftale og vil tage udgangspunkt i følgende temaer:
   

  • Patienter og pårørende
  • Sammenhæng og forebyggelse
  • Kapacitet og organisering
  • Ulighed i sundhed
  • Forskning, kvalitet og udvikling
  • Psykiatriens personale - fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:
   

  • drøfter, hvad vi skal lykkes med i det tværsektorielle samarbejde, hvis målsætningerne på psykiatriområdet i Sundhedsaftalen 2019-2023 skal kunne opnås
  • drøfter input til Region Syddanmarks kommende psykiatriplan
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Administrerende sygehusdirektør i Psykiatrisygehuset, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, præsenterede på mødet snitfladerne mellem regeringens handlingsplan, den nye psykiatriplan i Region Syddanmark og Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  I kraft af den kommende sundhedsaftales målsætninger på psykiatriområdet er vi på nogle områder i Syddanmark mere ambitiøse end regeringen, jf. den nationale handlingsplan for psykiatrien - ”Vi løfter i fællesskab”.

   

  Det Administrative Kontaktforum tog orienteringen til efterretning og opfordrede til dialog og aktiv involvering af både PLO-Syddanmark og de syddanske kommuner under udarbejdelsen af Region Syddanmarks kommende psykiatriplan.

   

  Charlotte Rosenkrantz Josefsens oplæg er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12891
  6. Tværsektoriel opfølgning på indsatsen vedr. rehabilitering på specialiseret niveau
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den 29. januar 2016 en aftale, som beskriver målgruppen for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau, krav til leverandørerne af en sådan rehabilitering samt sygehusenes ansvar og opgaver.

   

  For yderligere at facilitere arbejdet med rehabilitering på specialiseret niveau godkendte Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 en række hjælpedokumenter, som skulle gøre det lettere at efterleve aftalen i det tværsektorielle samarbejde, herunder en oversigt over krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau. Disse krav omhandler:

   

  • Tilstedeværelsen af en række forskellige faggrupper med sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund
  • Det sundhedsfaglige personales specialisering i forhold til at arbejde med neurologiske lidelser
  • Det socialfaglige personales erfaring i at arbejde med hjerneskaderehabilitering i fase III (rehabilitering efter udskrivelse) og adgang til supervision ved specialistgodkendt neuropsykolog
  • Medarbejdernes adgang til vidensmiljøer på specialiserede områder og deltagelse i udviklingsarbejde
  • Indgåelse af samarbejdsaftaler om adgang til lægelig behandling/konsulentbistand
  • Indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, der bedriver udvikling og forskning

   

  Endelig godkendte Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2017 en model for den tværsektorielle opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau med to faser.

   

  I første fase besvarer kommunerne et spørgeskema, som alene sigter på at afklare, hvilke leverandører kommunerne benytter i relation til rehabilitering på specialiseret niveau.

   

  I anden fase besvarer de relevante leverandører (som er identificeret i fase 1) et spørgeskema, som sigter på at afklare deres efterlevelse af de kvalitetskrav, som er opstillet i tværsektorielt regi.

   

  Begge faser blev gennemført i 2018, og leverandørernes besvarelser er sammenfattet i et oversigtsskema.

   

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering og den faglige arbejdsgruppe behandlede den 6. februar 2019 besvarelserne fra leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau og afgav ved denne lejlighed nogle rettelser til oversigtsskemaet. Følgegruppen tog derefter leverandørernes selvdeklarering til efterretning og godkendte den til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum.

   

  Det blev i denne forbindelse bemærket, at processen omkring den tværsektorielle opfølgning havde vist, at der stadig ikke overalt er en fælles opfattelse af, hvad rehabilitering på specialiseret niveau er. Således blev der i flere tilfælde peget på nogle enheder som leverandører, hvor det efterfølgende blev afklaret, at disse enheder ikke opfatter sig selv som sådan. Ligeledes angav enkelte kommuner, at de havde valgt at løfte opgaven med rehabilitering på specialiseret niveau ved at benytte egne fagprofessionelle i kommunen, lokale hjerneskadecentre og andre tilbud på området. I sådanne tilfælde kan det være ekstra svært at vurdere, om kravene til rehabilitering på specialiseret niveau er opfyldt, og tilbagemeldinger om sådanne løsninger er derfor heller ikke inkluderet i oversigtsskemaet.

   

  På denne baggrund drøftede Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering behovet for øget information om indholdet i og kravene til rehabilitering på specialiseret niveau. Konklusionen på denne drøftelse var, at informationsbehovet ville kunne håndteres ved:

   

  • At problemstillingen tages op på de informationsmøder, Neurorehabilitering Grindsted og OUH-Svendborg afholder for deres kommunale samarbejdspartnere 1-2 gange årligt
  • At oversigtsskemaet med leverandørernes selvdeklareringer efter behandling i Det Administrative Kontaktforum udsendes sammen med et kort notat til de lokale samordningsfora med henblik på drøftelse og vidensdeling lokalt.

   

  I forhold til volumen i henvisning til rehabilitering på specialiseret niveau har der i 2018 været 36 borgere i Region Syddanmark, som er henvist til rehabilitering på specialiseret niveau, hvilket er væsentligt lavere end det estimerede antal, som Sundhedsstyrelsen oprindeligt offentliggjorde (80 borgere pr. år).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum 

   

  • tager oversigtsskemaet med selvdeklareringer fra leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau til orientering
  • godkender, at oversigtsskemaet udsendes med henblik på videndeling og videre drøftelse i regi af de lokale samordningsfora
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Det Administrative Kontaktforum tog oversigtsskemaet med selvdeklareringer fra leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau til efterretning og anbefalede en videre drøftelse heraf i de lokale samordningsfora.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/115
  7. Status for Følgegrupperne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fra følgegrupperne for:

   

  • Behandling og pleje
  • Velfærdsteknologi og telemedicin
  • Økonomi, kvalitet og effekt
  • Genoptræning og rehabilitering

   

  ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad der fremgår af porteføljestyringsværktøjerne. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

   

  Følgegruppen for forebyggelse

   

  Aftale om kompetenceudvikling og vidensdeling – vedr. ”lead”-model i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer

  Følgegruppen forslår, at afprøvning af ”lead”-modellen i forbindelse med implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom ophører, idet den ikke har fungeret efter hensigten ved implementering af hverken KOL eller diabetesforløbsprogrammet. Følgegruppen for forebyggelse lægger derfor op til, at der kan udvikles og afprøves en anden model. Såfremt Det Administrative Kontaktforum godkender, at en anden model kan afprøves, vil de lokale samordningsfora blive adspurgt om ønsker til, hvorledes en model for implementering af de kommende forløbsprogrammer kan se ud. Herunder om der med fordel kan afholdes et opstartsmøde med repræsentation fra de lokale samordningsfora samt fra de afdelinger, der skal arbejde med forløbsprogrammerne med henblik på at nå til enighed om rammerne for implementeringsarbejdet og behov for kompetenceudvikling.

   

  Forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom

  Det Administrative Kontaktforum besluttede den 24. januar 2019, at implementeringen af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom først iværksættes, når Følgegruppen for forebyggelse har afholdt den planlagte temadag om det ændrede samarbejde om patientuddannelse og genoptræning, som er en del af forløbsprogrammet.

  Følgegruppen for forebyggelse vil afholde en temaeftermiddag om Forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom mandag den 27. maj kl. 13-16. Planlægningen af temaeftermiddagen er i gang, og der vil i løbet af marts blive udsendt en ”early warning” til relevante parter.

   

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse

   

  Anvendelsen af samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem

  Det Administrative Kontaktforum godkendte den 29. januar 2016 samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem, med det formål at ensarte samarbejdet på området og sikre ens vilkår for borgerne i Syddanmark. Samarbejdsaftalen evalueres i foråret 2019, og resultaterne heraf forventes at kunne præsenteres for Det Administrative Kontaktforum på næste møde.

   

  Det Administrative Kontaktforum efterspurgte på mødet den 24. januar 2019 en oversigt over, hvor mange sygehuse og kommuner, som har indgået samarbejdsaftalen. I alt har 15 ud af 22 syddanske kommuner indgået samarbejdsaftalen. 


   

  Kommunenavn

  Har indgået samarbejdsaftalen

  Aabenraa

  X

  Assens

  X

  Billund

  X

  Nordfyns

   

  Esbjerg

  X

  Faaborg-Midtfyn

  X

  Fanø

   

  Fredericia

  X

  Haderslev

   

  Kerteminde

  X

  Kolding

  X

  Langeland

  X

  Middelfart

  X

  Nyborg

  X

  Odense

  X

  Svendborg

  X

  Sønderborg

   

  Tønder

   

  Varde

   

  Vejen

   

  Vejle

  X

  Ærø

  X

  I alt

  15 ud af 22

   

  Herudover har Følgegruppen for forebyggelse og Følgegruppen for opgaveoverdragelse ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljerne, end hvad der fremgår af porteføljestyringsværktøjerne. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender at følgegruppen for forebyggelse kan indstille anvendelsen af ”lead-modellen” til implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom og som konsekvens heraf undersøge mulighederne for en anden model
  • godkender følgegruppernes status

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte følgegruppernes status samt et ophør af ”Lead-modellen” til implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom, herunder at Følgegruppen for forebyggelse kan undersøge mulighederne for en anden model.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/38422
  8. Status for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)
  I samarbejde med Landsdelsprogrammerne Nord- og Midtjylland har vi indkøbt fælles medarbejderløsning. Efter fælles evaluering af de tre tilbud er CGI udpeget som leverandør. Region Nord er udpeget som Indkøbsansvarlig Myndighed i Vestdanmark.

  Styregruppen anbefaler, at Syddanmark indkøber en fælles borgerløsning og samtidig indgår i samarbejde med Landsdelsprogrammer Nord- og Midtjylland vedrørende indkøb af borgerløsningen.

   

  Økonomi
  Styregruppen har besluttet, at fordelingsnøglen for Landsdelsprogram for KOL i Syddanmark er 65/35 for henholdsvis region og kommuner.

  Styregruppen igangsætter på ny økonomigruppen, som skal udarbejde et estimat for udgifterne i de enkelte kommuner ud fra den valgte fordelingsnøgle og indbyggertal.

   

  Implementering
  Programledelsen er på nuværende tidspunkt på besøg hos de fire lokale somatiske samordningsfora. Der skal på baggrund af besøgene udarbejdes en plan for det videre samarbejde mellem de lokale samordningsfora og KOL-programmet, om den kommende implementeringsopgave.

   

  Faglige instrukser/retningslinjer
  Med afsæt i det sundhedsfaglige indhold har en gruppe bestående af regionale og kommunale sygeplejersker udarbejdet et første udkast til de sygeplejefaglige instrukser, som skal understøtte implementeringen og anvendelsen af telemonitorering af KOL patienter. Det videre arbejde med instrukser pågår i foråret 2019, KOL arbejdsgruppen har tovholderrollen.

   

  Produktion af nationale KOL film
  Den nationale porteføljestyregruppe besluttede på et møde i juni 2018, at der skulle laves en fælles national film til borgere med KOL. Region Syddanmark har været tovholder på opgaven.

   

  Arbejdet har pågået i efteråret 2018 og resultatet er fem små film, målrettet forskellige grupper (patient, pårørende og sundhedsfaglige). Filmene distribueres, så snart de er officielle.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

   

  • tager status til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Det Administrative Kontaktforum tog statussen for landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark til efterretning.

   

  Esbjerg og Fanø Kommuner ønsker ikke at være med i den fælles borgerløsning i KOL-programmet.

   

  Det blev i den sammenhæng fremhævet, at den aftalte økonomifordeling ikke er gældende for de kommuner, som ikke går med på den fælles borgerløsning.


  Sagsnr. 18/29906
  9. Orientering om lokalaftaler om særlige hjemmebesøg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisplanudvalget har revideret to eksisterende aftaler og udarbejdet to nye lokalaftaler om særlige hjemmebesøg. Aftalerne har til formål at understøtte, at de praktiserende læger yder en særlig indsats for svage og udsatte borgere i eget hjem.

   

  Aftalerne understøtter herudover lægerne i at indgå i et tværsektorielt samarbejde med især kommunerne om indsatsen for de svageste borgere.

   

  Aftalerne omhandler:

   

  • Revision af aftale om alvorligt syge og døende patienter.
  • Revision af aftale vedrørende opfølgning og koordination efter udskrivelse.
  • Aftale om socialmedicinsk indsats.
  • Aftale om forebyggelse af akutte indlæggelser eller uhensigtsmæssige genindlæggelser.

   

  Indhold i aftalerne
  I de nye aftaler forudsættes det, at lægen yder en særlig indsats under hjemmebesøgene, der rækker ud over indholdet i et almindeligt sygebesøg. Der forventes en større grad af observation af hjemmets påvirkning af patientens helbred og funktionsevne, tid til uddybende samtale med patienten og undersøgelse af patientens generelle helbredstilstand og funktionsevne, medicingennemgang og ajourføring af FMK, samt en særlig grad af koordinering med den kommunale sygepleje eller andre kommunale instanser. Samlet set indsatser, der ligger udover behandling af konkret sygdom som i almindelige sygebesøg. Den samlede indsats i hjemmebesøgene betyder, at det forventes, at lægen bruger op mod en time på et besøg.

   

  For de to reviderede aftaler gælder, at revisionen af aftalerne primært er begrundet i, at taksterne i de eksisterende aftaler ikke afspejler de nye højere takster for ”almindelige” sygebesøg. Aftalerne er derfor primært blevet opdateret sprogligt og i forhold til takster for ydelserne.

   

  Baggrunden for ”Aftale om socialmedicinsk indsats” er et ønske om at give den praktiserende læge et bedre udgangspunkt for forståelse af eksempelvis fysiske eller psykiske lidelser, der kan opstå på baggrund af dårlige boligforhold, henholdsvis belastende forhold i hjemmet, ligesom aftalen skal medvirke til opsporing af- og indsats for psykisk og fysisk mistrivsel hos børn og unge.

   

  Aftalen skal ligeledes understøtte, at lægen i de relevante tilfælde kontakter de kommunale myndigheder som opfølgning på hjemmebesøget for at sikre, at der iværksættes en koordineret indsats for patienten/borgeren.

   

  Med ”Aftale om forebyggelse af akutte indlæggelser og uhensigtsmæssige genindlæggelser” ønskes et særligt fokus i almen praksis på diagnostik, behandling og pleje af patienter i eget hjem, hvor det vurderes, at en særlig, koordineret og akut indsats fra egen læge og den kommunale sygepleje kan forebygge, at en patient indlægges akut eller genindlægges kort tid efter udskrivelse fra sygehus.

   

  Aftalerne taler således ind i målsætningerne for Sundhedsaftalen 2019 – 2023 om reduktion i antal akutte indlæggelser og genindlæggelser, samt opsporing af mistrivsel hos børn og unge.

   

  Implementering

  Det er i aftalerne bestemt, at de lokale Kommunalt Lægelige Udvalg skal drøfte, hvordan aftalerne bedst implementeres lokalt og hvordan det lokale samarbejde om aftalerne skal tilrettelægges. For at sikre den ønskede effekt i det tværsektorielle samarbejde anmodes de lokale samordningsfora om at drøfte, hvordan aftalerne kan anvendes til at understøtte det lokale samarbejde om sårbare borgere/patienter, inden aftalerne behandles i de Kommunalt Lægelige Udvalg.

   

  Den koordinerende indsats mellem praktiserende læge, kommunen og evt. sygehuset, der er en del af alle aftalerne, understøttes af den tidligere indgåede ”Aftale om anvendelse af telemedicin i almen praksis”, der blandt andet sikrer mulighed for videobaseret dialog med den praktiserende læge, f.eks. til afholdelse af planlægningsmøder eller udskrivningskonferencer.

   

  Aftalerne trådte i kraft pr. 1. marts 2019 og der er udsendt orientering til almen praksis, kommuner og sygehuse om aftalernes indgåelse og betydning for samarbejdet mellem parterne.

   

  Aftalerne er vedlagt til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at der Administrative Kontaktforum:
   

  • Tager orientering om de fire nye lokalaftaler til eftereretning
  • Anmoder de lokale samordningsfora om at drøfte, hvordan aftalerne kan anvendes til at understøtte det lokale samarbejde om sårbare borgere/patienter
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i Praksisafdelingen i Region Syddanmark, orienterede kort om indgåelsen af nye lokalaftaler mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark.

   

  Det Administrative Kontaktforum tog orienteringen til efterretning og opfordrede til at samarbejdsaftalerne løbende monitoreres og drøftes i de lokale samordningsfora.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/115
  10. Godkendelse af punkter til næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende punkter forventes dagordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019:

   

  • Godkendelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Drøftelse af Region Syddanmarks forskningsstrategi
  • Drøftelse af kommunernes mulighed for at anvende ét lokationsnummer til G-GOP og XREF15
  • Evaluering af samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem
  • Afklaring af mulighed for løbende aktivitets- og monitoreringsrapport til de syddanske kommuner
  • Kommunikation til læger på sygehuse og i almen praksis (inkl. vagtlæger) om kommunale akutfunktioner
  • Status på implementering af overenskomst for almen praksis
  • Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp
  • Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om patienter med livstruende sygdom og kort forventet levetid
  • Orientering om arbejdet med Region Syddanmarks udviklingsstrategi
  • Status fra følgegrupperne
  • Status for KOL-programmet af Syddanmark
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte de foreløbige dagsordenspunkter til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019.  


  Sagsnr. 19/115
  11. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019 afholdes i Esbjerg og indledes med et oplæg om Akuttemaet i Esbjerg bl.a. på baggrund af en nylig evalueringsrapport udarbejdet af VIVE.

   

  Kommunale akutfunktioner er et tema med stor interesse og relevans i det tværsektorielle opgavefelt. Med Sundhedsaftalen 2019-2023 er det målet at reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene samt antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter og mennesker med kronisk sygdom og psykisk sygdom. Desuden vil vi i den kommende sundhedsaftaleperiode rette et særligt fokus på nye samarbejdsformer, herunder fælles ledelse, hvilket Esbjerg Akutteam blandt andet er kendetegnet ved.  

   

  Udover mødetemaet forventes følgende punkter forelagt Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • Godkendelse af tilrettet aftaleudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af høringsrunden
  • Orientering om status for udarbejdelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Orientering om Praksisplanen 2020-2023 samt nylige lokalaftaler, som sikrer sammenhæng for sårbare borgere
  • Præsentation og drøftelse af sundhedsteknologi og digitalisering i Syddanmark
  • Høringssvar til ny Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  • Næste møde, herunder en præsentation af mødetemaet 
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte dagsordenspunkterne til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019.


  Sagsnr. 19/115
  12. Øvrig gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 04-04-2019

  Udbud af fælles hjælpeordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens

  Status for deltagelse i det fælles udbud af hjælpeordningen til personer med kronisk respirationsinsufficiens er, at én kommune ikke ønsker at være med i udbuddet, mens tre øvrige syddanske kommuner går med i udbuddet med forbehold for en politisk behandling af sagen i deres kommuner. De ændrede vilkår i samarbejdet giver anledning til en revision af den foreliggende samarbejdsaftale, og ligeledes skal regionen sende kommuneren en opdateret tidsplan for udbuddet.   

   

  Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark:

  Der er nedsat en arbejdsgruppe og udpeget en projektleder, der er ansat i afdelingen for Tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark og foreløbigt arbejder fuld tid med implementeringen af dels Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark og dels SATS-puljeprojektet ”Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser”.   

   

  Et sundt og aktivt liv for alle  

  Region Syddanmark er i færd med at udmønte en regional vækst- og udviklingsstrategi med overskriften ”Det gode liv som vækstskaber”. Et særligt indsatsområde i strategien angår Et sundt og aktivt liv for alle. Regionen arbejder med et for-projekt ”Sundhed, Natur og Kultur”, som har ti til formål at afdække eksisterende viden, erfaringer og aktiviteter indenfor Sundhed, Natur og Kultur samt udvikle, afprøve og evaluere koncepter og metoder til initiativer, der kan bidrage til at give borgerne i de udvalgte målgrupper mulighed for et sundt og aktivt liv. Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, og Designskolen i Kolding indgår i for-projektet. Det planlægges på baggrund af for-projektet at søge eksterne fonde til det senere projekt, som forventes at involvere flere kommuner, frivillige organisationer, foreninger m.fl. Kommunerne tilbydes en plads i styregruppen og i en arbejdsgruppe.


  Siden er sidst opdateret 23-04-2019.
  Kontakt Tværsektorielt samarbejde

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap