Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 24. april 2019

Mødedato
24-04-2019 kl. 17:00 - 19:00

Mødested
Mødelokale 1, 2. sal

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, Løsgænger
 • Jørn Lehmann Pedersen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Jørgen Skadborg
 • Peter Barkholt
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Inga Blom Thomas, A
 • Reza Javid, Ø
 • Tina Agergaard Hansen, O

 • Afbud
 • Reza Javid, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Introduktion til Akutteamet i Esbjerg
  2. Godkendelse af tilrettet aftaleudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023
  3. Orientering om status for udarbejdelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
  4. Orientering om Praksisplanen 2020-2023 og nye lokalaftaler målrettet svage og udsatte borgere i eget hjem
  5. Temadrøftelse af det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark
  6. Høringssvar til ny Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  7. Næste møde
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 19/118
  1. Introduktion til Akutteamet i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 24. april 2019 afholder Sundhedskoordinationsudvalget sit møde på Esbjerg Rådhus, hvor der indledes med et oplæg om Akutteamet i Esbjerg.

   

  I den kommende sundhedsaftaleperiode vil Sundhedskoordinationsudvalget reducere antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser, rette et særligt fokus på nye samarbejdsformer og skabe bedre overgange især for ældre medicinske patienter og mennesker med kronisk sygdom. I den sammenhæng vurderes Akutteamet i Esbjerg at være af stor interesse og relevans.

   

  Akutteamet arbejder under fælles ledelse mellem Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune. Et team af akutsygeplejersker færdes både i sygehusets Fælles Akutmodtagelsen og i borgerens eget hjem, hvor de yder en tværsektoriel indsats. Med det sygeplejefaglige akutteam, som blev etableret i september 2016, er det målet at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og på sigt forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.

   

  Det er fælles for de syddanske kommuner, at de i de senere år har implementeret kommunale akutfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder. Om end de kommunale akutfunktioner er organiseret forskelligt på tværs af kommunegrænser, skal de alle understøtte udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor flere syddanskere skal kunne behandles i eget hjem eller nærmiljø. Særligt for svækkede ældre borgere og mennesker med en eller flere kroniske og svære sygdomme, giver det ro og tryghed, når en behandlingsindsats griber mindst muligt ind i hverdagen, og når der sker en tæt koordinering af indsatser på tværs af sektorer og specialer.   

   

  Med de fælles mål for øje at sikre bedre sektorovergange og reducere antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser er det nødvendigt at styrke og nytænke akutområdet yderligere. På baggrund af erfaringerne fra Akuttemaet i Esbjerg og en nylig evaluering foretaget af Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, håber Sundhedskoordinationsudvalget at blive inspireret til det videre tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 24-04-2019

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Sundhedskoordinationsudvalgets møde fandt sted på Esbjerg Rådhus. Her blev mødet indledt med et oplæg ved Anni Kjærgaard Sørensen, der er chef for sygeplejen i Esbjerg Kommune. Hun præsenterede udvalget for både baggrund, mål og erfaringer med Akuttemaet i Esbjerg. Akutteamet består af 12 kompetente og engagerede akutsygeplejersker, der alle arbejder under fælles ledelse mellem sygeplejen i Esbjerg Kommune og Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus.

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  2. Godkendelse af tilrettet aftaleudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen 2019-2023 har været i høring i perioden den 10. december 2018- 4. februar 2019. Sundhedskoordinationsudvalget blev på sidste møde den 8. februar 2019 præsenteret for de overordnede linjer i de 48 indkomne høringssvar og drøftede tilretningen af aftaleudkastet.

   

  Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget har efterfølgende mødtes med Koordinationsgruppen og gennemgået de enkelte høringssvar og godkendt det vedhæftede og tilrettede aftaleudkast, som på dagens møde forelægges Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på godkendelse.

   

  Følgende tilretninger er foretaget:

   

  • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ er ændret til ’Vi arbejder for bedre overgange for’
  • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
   • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:
    • Mennesker med psykiske lidelser
    • Ældre borgere
    • Mennesker med kronisk sygdom
   • ’Vi sikre sammenhæng til’:
    • Uddannelsesområdet
    • Arbejdsmarkedet
  • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
  • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)
  • Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
  • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

   

  På opfordring af flere høringsparter er der ligeledes udarbejdet dels en beskrivelse af baggrunden, datagrundlaget og målopfølgningen for de politisk fastlagte målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023, og dels et målopfyldelsesbillede, som kan bruges i forbindelse med den årlige opfølgning på sundhedsaftalens målsætninger.

   

  Vedhæftet er en oversigt over bemærkningerne i de indkomne høringssvar inddelt efter, om de er medtaget eller ikke medtaget i tilretningen af Sundhedsaftalen 2019-2023. Bemærkningerne er grupperet efter tema og ledsaget af et forslag til svar fra Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  Som aftalt på sidste møde i Sundhedskoordinationsudvalget vil hver enkelt høringspart modtage en kvittering for deres høringssvar samt en individuel tilbagemelding på deres bemærkninger med udgangspunkt i den vedhæftede oversigt.

   

  Den videre proces

  Efter Sundhedskoordinationsudvalgets godkendelse sendes Sundhedsaftalen 2019-2023 umiddelbart efter dagens møde til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd.

   

  Det Administrative Kontaktforum udarbejder i foråret et administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, hvori de politiske visioner og målsætninger omsættes til konkrete indsatser. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes først administrativt og dernæst af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, hvor udvalget ligeledes godkender den endelige Sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

   

  Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 1. juli 2019 og træder i kraft herefter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • godkender det tilrettede udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023
  • godkender at Sundhedsaftalen 2019-2023 sendes til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsrådet i Syddanmark
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 24-04-2019

  Et enigt Sundhedskoordinationsudvalg godkendte det tilrettede udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023, og at det pågældende udkast sendes til godkendelse i regionsrådet og i hver af de 22 syddanske kommuner, inden fremsendelse til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.

   

  Det blev på udvalgsmødet besluttet, at der til de indkomne høringssvar sendes en fælles kvittering til høringsparterne sammen med den oversigt over behandlingen af høringssvarene, som også var bilag til dagens møde. Det blev ligeledes besluttet, at oversigten over behandlingen af de indkomne svar offentliggøres på regionens hjemmeside.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  3. Orientering om status for udarbejdelse af det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum drøftede på mødet den 4. april 2019 et første udkast til det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Det administrative tillæg afspejler den politiske aftale og beskriver rammerne for det tværsektorielle samarbejde på administrativt niveau, herunder de konkrete indsatser og indsatsområder, som skal indfri de politiske visioner og målsætninger. Det administrative tillæg har samme forpligtende karakter som den politiske aftale

   

  Tillægget indeholder en:

   

  • Beskrivelse af den administrative ramme og sammenhængen til den politiske aftale
  • Beskrivelse af bærende principper for det tværsektorielle samarbejde
  • Oversigt over indsatser og indsatsområder i Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Oversigt over organiseringen for Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder uddybende beskrivelse af det administrative samarbejde
  • Oversigt over kommunikationsgange mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrupper og lokale samordningsfora
  • Implementeringsplan  

   

  Det Administrative Kontaktforums første drøftelse af det administrative tillæg afledte et behov for yderligere drøftelse af den administrative organisering og prioritering af indsatser og indsatsområder, som relaterer sig til Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Det Administrative Kontaktforum skal på mødet den 7. juni 2019 godkende det endelige udkast til det administrative tillæg med henblik på præsentation og godkendelse på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 26. juni 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 24-04-2019

  Taget til orientering.


  Sagsnr. 19/118
  4. Orientering om Praksisplanen 2020-2023 og nye lokalaftaler målrettet svage og udsatte borgere i eget hjem
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisplanudvalget afholdte den 4. marts 2019 en faglig temadrøftelse af indsatser i den kommende praksisplan for almen praksis.

   

  Praktiserende læger er ifølge lovgivning forpligtiget til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med Sundhedsaftalen. Praksisplanen er således den ramme, der sikrer grundlaget for Sundhedsaftalens gennemførsel i forhold til almen praksis.

   

  Praksisplanudvalget godkendte på et møde den 26. september 2018, at visionerne for Sundhedsaftalen 2019-2023 også skal danne rammen for visionerne for Praksisplanen 2020-2023. Det var derfor tematikker i Sundhedsaftalen 2019-2023, der dannede udgangspunkt for den faglige temadrøftelse, hvor i alt ca. 50 repræsentanter for almen praksis, sygehuse, kommuner og patientforeninger deltog.

   

  De indsatser og indsatsområder, der vakte særlig genklang i temadrøftelsen var:

   

  • Mental sundhed med særligt fokus på børn og unge, herunder særligt sårbare familier
  • Fokus på en helheds-/familieorienteret indsats til forebyggelse af både overvægt, rygning og mistrivsel
  • Styrket kommunikation mellem især almen praksis og kommunerne, herunder især Psykologisk-Pædagogisk-Rådgivning (PPR) og hjemmesygeplejen
  • Bedre udnyttelse af kompetencer på tværs af sektorer, herunder med særligt fokus på samarbejdet mellem praktiserende læger og de kommunale akutfunktioner. Akutsygepleje og akutpladser skal i højere grad være et reelt alternativ til en evt. akut indlæggelse.

   

  Den videre proces for udarbejdelse af Praksisplanen er, at et første udkast til Praksisplanen 2019-2023 præsenteres på mødet i Praksisplanudvalget den 12. juni 2019, og at Praksisplanen sendes i høring ultimo september. Praksisplanen godkendes endeligt i Praksisplanudvalget den 27. november og træder i kraft den 1. januar 2020.

   

  Lokalaftaler om særlige hjemmebesøg

  Foruden det påbegyndte arbejde med udviklingen af en ny Praksisplan, har Praksisplanudvalget for nylig revideret to eksisterende aftaler og udarbejdet to nye lokalaftaler om særlige hjemmebesøg. Aftalerne skal understøtte det tværsektorielle samarbejde med især kommunerne og bidrage til at sikre, at de praktiserende læger yder en særlig indsats for svage og udsatte borgere i eget hjem, som rækker ud over indholdet i et typisk sygebesøg.

   

  Aftalerne omhandler:

   

  • Revision af aftale om alvorligt syge og døende patienter.
  • Revision af aftale vedrørende opfølgning og koordination efter udskrivelse.
  • Aftale om socialmedicinsk indsats.
  • Aftale om forebyggelse af akutte indlæggelser eller uhensigtsmæssige genindlæggelser.

   

  Med ”Aftale om socialmedicinsk indsats” ønskes et øget fokus på belastende forhold i hjemmet, der kan medvirke til udviklingen af fysiske eller psykiske lidelser. Aftalen skal også medvirke til opsporing og behandling af psykisk og fysisk mistrivsel hos børn og unge.

   

  Med ”Aftale om forebyggelse af akutte indlæggelser og uhensigtsmæssige genindlæggelser” ønskes et særligt fokus i almen praksis på diagnostik, behandling og pleje af patienter i eget hjem, hvor det vurderes, at en særlig, koordineret og akut indsats fra egen læge og den kommunale sygepleje kan forebygge, at en patient indlægges akut eller genindlægges kort tid efter udskrivelse fra sygehus.

   

  De to nye lokalaftaler taler således direkte ind i målsætningerne for Sundhedsaftalen 2019-2023 i forhold til reduktion af antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser samt opsporing af mistrivsel hos børn og unge.

   

  De fire nye lokalaftalerne trådte i kraft pr. 1. marts 2019. Almen praksis, kommuner og sygehuse er alle skriftligt orienteret om aftalernes indgåelse og forventede betydning for samarbejdet mellem sektorerne.

   

  Aftalerne er vedlagt til orientering.

   

   

  På mødet i Sundhedskoordinationsudvalget giver Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i praksisafdelingen i Region Syddanmark, en kort opsamling på temadrøftelse af indsatser i den kommende praksisplan samt status for nye lokalaftaler. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 24-04-2019

  Taget til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35710
  5. Temadrøftelse af det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark skal i de kommende år håndtere og finde løsninger på de udfordringer, som fortsat vil presse sundhedsvæsenet og sundhedsaftalesamarbejdet. Der er derfor behov for at tænke innovativt og i fællesskab anvende ressourcerne klogt og til størst mulig gavn for borgerne i Syddanmark.

  Vi skal i fællesskab skabe mere lighed i sundhed og udvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det kræver, at vi afprøver og udbreder nye integrerede samarbejdsmodeller, at sundhedsteknologi bruges til at samarbejde smartere og tilbyde mere til flere, at der sker en styrkelse af kompetencer med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt at der sker en tilrettelæggelse af de nære sundhedstilbud, så de lokale udfordringer og forhold tilgodeses.

  Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at få en drøftelse af, hvordan man med Sundhedsaftalen 2019-2023 kan styrke det digitale samarbejde og anvendelse af sundhedsteknologi og telemedicin med det formål at sikre trygheden for den enkelte borger.

  På den baggrund holdt Det Administrative Kontaktforum en temadrøftelse på mødet den 4. april 2019, hvor man drøftede, hvordan det sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark kan være med til at skabe et fælles afsæt for de indsatser, der skal medvirke til at indfri de politiske målsætninger for Sundhedsaftale 2019-2013.

  Drøftelsen blev gennemført med ophæng til de to udspil ”Digital service i verdensklasse” og ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for alle – strategi for digital sundhed 2018-2022”.

  På dagens møde i Sundhedskoordinationsudvalget vil Irene Ravn Rossavik, kommunal formand for Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, indlede temadrøftelsen med en præsentation af, hvor de nationale strategier matcher ambitionerne i Sundhedsaftalen 2019-2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • drøfter ambitionerne for det fremadrettede sundhedsteknologiske og digitale samarbejde i Syddanmark
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 24-04-2019

  Drøftet.

   

  Der var i Sundhedskoordinationsudvalget bred enighed om, at anvendelsen af sundhedsteknologiske og digitale løsninger er vigtig med de fælles formål for øje, at kvaliteten kan løftes, brugertilfredsheden øges og ressourcer spares.

   

  Kommentarer og input tages med i det videre arbejde.   

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7954
  6. Høringssvar til ny Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks eksisterende regionale strategi om frivillighed skal fornys.  Det fremgår af Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark. Formålet med fornyelsen er at sætte fokus på et stærkere samarbejde med de frivillige, særligt i overgangene mellem sektorer. Derudover er der et politisk ønske om at understøtte en udbredelse af de gode erfaringer og indsatser, der allerede er i gang på frivillighedsområdet.

   

  En arbejdsgruppe bestående af regionale medarbejdere og politikere, kommunale repræsentanter samt repræsentanter fra flere frivilligforeninger har arbejdet med fornyelsen af strategien.

   

  Fra strategi til politik

  Region Syddanmarks Frivillighedsstrategi har skiftet navn til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. Baggrunden er, at den eksisterende strategi allerede i høj grad har karakter af en politik, og at der er politisk opbakning til at fortsætte i samme spor med en politik, der formulerer de værdier, som skal gælde på frivillighedsområdet i Region Syddanmark.

   

  Politikkens indhold

  Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark er bygget op omkring fem hovedbudskaber.

  • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark
  • Frivillige indgår som en naturlig del af hverdagen
  • Frivillighed har mange former
  • Frivillige bevæger sig frit på tværs af region og kommuner
  • Frivillighed bidrager til lighed i sundhed


  Hovedbudskaberne er valgt på baggrund af en workshop med deltagere fra blandt andet frivillighedsområdet og patientforeninger samt kommunale frivillighedskonsulenter.

   

  Politikkens indhold er efterfølgende drøftet med og kvalificeret af Psykiatrisk dialogforum, Psykiatri- og socialudvalget, Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Sundhedsudvalget samt Sundhedsbrugerrådet.

   

  Anbefalinger

  Der følger en række anbefalinger med udkastet til politikken.

   

  En af anbefalingerne er, at der ansættes seks frivilligkoordinatorer – én på hvert af de fire somatiske sygehuse samt på psykiatri- og socialområdet. Koordinatorerne får en central rolle i arbejdet med at implementere de værdier, som politikken rummer – blandt andet det øgede tværsektorielle samarbejde på frivillighedsområdet.

   

  Anbefalingen er blandt andet inspireret af de 22 syddanske kommuner, hvoraf mange har en frivilligkoordinator. Kommunerne er generelt langt fremme, når det gælder samarbejdet med frivillige.

   

  Forsikringsforhold for frivillige

  Lovgivningen har med virkning fra 1. juli 2017 gjort det muligt for regionerne at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for de frivillige. Region Syddanmark vil forsikre de frivillige, der er tilknyttet regionen, når politikken er vedtaget.

   

  Høring og den videre proces

  Høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark er sendt i høring den 26. marts 2019, og høringen strækker sig til den 7. maj 2019.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget er blandt de udpegede høringsparter. Et udkast til høringssvar fra Sundhedskoordinationsudvalget er vedlagt som bilag. 

   

  Når høringsperioden er ovre, vil de indkomne høringssvar blive behandlet i arbejdsgruppen, hvorefter Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark bliver forelagt regionsrådet i sin endelige form på regionsrådsmødet 30. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • godkender udkast til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 24-04-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte udkastet til høringssvar til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/118
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019 afholdes på Vejle Sygehus og indledes med et oplæg om patientinddragelse i praksis ved Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt.

   

  Centeret blev etableret i 2014 som et led i Vejle Sygehus’ vision om at blive Patienternes Kræftsygehus. Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære beslutninger om udredning, behandling og opfølgning. Det er et samarbejde, hvor patienten og den sundhedsfaglige sammen træffer beslutningen ved at tage højde for den faglige, videnskabelige viden såvel som patientens livsstil og personlige præferencer.

   

  Baggrunden for mødetemaet er det særlige fokus på patienter og pårørende som medskabende og ligeværdige parter i planlægning, beslutninger og målsætninger for egen sundhed og behandling, jf. virkemidlet ”Sæt borgeren først” i Sundhedsaftalen 2019-2023. Desuden er udbredelse af Center for Fælles Beslutningstagning et prioriteret indsatsområde i Region Syddanmark, jf. budgetforliget 2019.  

   

  Som aftalt på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 8. februar 2019 er Patientinddragelsesudvalget inviteret med til første halvdel af Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 26. juni 2019.

   

  Under anden halvdel af udvalgsmødet skal Sundhedsaftalen 2019-2023 endeligt godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget og derefter indsendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • tager orienteringen til efterretning
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 24-04-2019

  Taget til orientering.

   

  Næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019 afholdes på Vejle Sygehus og indledes med et oplæg om patientinddragelse i praksis ved Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt.

   

  Patientinddragelsesudvalget er inviteret til at deltage i første halvdel af udvalgsmødet den 26. juni 2019.


  Sagsnr. 19/118
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 24-04-2019

  Det blev foreslået, at mental sundhed sættes på dagsordenen som en temadrøftelse på et kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget.


  Siden er sidst opdateret 25-04-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring