Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Forretningsudvalget - Referat - 29. april 2019

Mødedato
29-04-2019 kl. 14:45 - 15:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. ”Krav og organiseringen af fødeområdet”


  Sagsnr. 19/346
  1. Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. ”Krav og organiseringen af fødeområdet”
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har haft fremsendt nye anbefalinger vedr. ”Krav og faglige anbefalinger vedr. organiseringen af fødeområdet” i høring. Idet fristen for indsendelse af høringssvar lå før møde i sundhedsudvalget og regionsrådet, er høringssvaret fremsendt med forhold for politisk godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye anbefalinger vedrørende ”Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet”. Anbefalingerne har til hensigt at sikre et hensigtsmæssigt og fokuseret fagligt grundlag for Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionerne på fødeområdet, og dermed sikre en fælles faglig ramme for organisering af de forskellige fødetilbud i Danmark.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af anbefalingerne har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle fem regioner, Danske Regioner, Forældre og Fødsel samt faglige organisationer som Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Almen medicin m.fl.

   

  Region Syddanmark har været repræsenteret i arbejdsgruppen med den ledende overlæge i gynækologi og obstetrik på OUH samt chefjordemoderen på OUH.

   

  Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vedrører bl.a. anbefalinger i forhold til patientinformation, herunder information om, hvordan fødsler kan forløbe og fordele og ulemper ved at vælge de forskellige fødselstilbud.

   

  Derudover opstiller Sundhedsstyrelsen 4 forskellige fødetilbud, og skriver under hver type af fødetilbud noget om visitationsprincipper, organisering af kompetencer samt kvalitetssikring og monitorering. 

   

  De 4 typer fødetilbud beskriver Sundhedsstyrelsen overordnet på denne måde: 

   

  1. Fødeafdeling

  En fødeafdeling på et sygehus varetager fødsler. Jordemoderen er den primære fødselshjælper ved planlagte vaginale fødsler. Ved komplikationer hos den gravide eller fosteret, ved behov for indgreb som operativ forløsning eller ved smertelindring i form af epidural-blokade m.v. skal der være mulighed for umiddelbar assistance fra en læge inden for gynækologi og obstetrik og/eller anæstesiologi.

   

  1. Sygehusafsnit for lavrisikofødende

  Et sygehusafsnit for lavrisikofødende er et afgrænset afsnit på et sygehus med fødeafdeling, som varetager udvalgte fødselsforløb, som fagligt og ledelsesmæssigt er sammenhængende med fødeafdelingen, men som ikke har samme udstyr og lægeressourcer som selve fødeafdelingen.

  Til afsnittet kan visiteres lavrisikofødende, som er kvinder med en ukompliceret graviditet, og som forventes at få en ukompliceret fødsel af et raskt barn. Afsnittet vil være bemandet af jordemødre og andet sundhedsfagligt personale som for eksempel social- og sundhedsassistenter.

   

  1. Fødsel i hjemmet

  En hjemmefødsel foregår hjemme hos kvinden selv og med assistance fra en erfaren jordemoder. Til rådighed vil jordemoderen have det nødvendige udstyr til den spontant forløbende, ukomplicerede fødsel samt nødhjælpsudstyr til at påbegynde behandling ved komplikationer hos mor og barn. Jordemoderen skal blive mindst to timer i hjemmet efter fødslen for at observere mor og barn. Ved behov for lægelig intervention under eller efter fødslen vil der være behov for overflytning.

   

  1. Fødsler på klinik uden for sygehus

  Ved fødsel på klinik uden for sygehus er der typisk tale om en klinik, som hverken geografisk, fagligt eller ledelsesmæssigt er en del af et sygehus med fødeafdeling. På klinikken varetages fødselshjælpen af en jordemoder, som vil have det nødvendige udstyr til rådighed til den spontant forløbende, ukomplicerede fødsel, samt nødhjælpsudstyr til at påbegynde behandling ved komplikationer hos mor og barn. Ved behov for lægelig intervention skal kvinden overflyttes til sygehus med fødeafdeling.

   

  I Region Syddanmarks høringssvar fremgår det, at regionen overordnet er positive overfor Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger i forhold til organisering af fødeområdet, og at regionen bl.a. er enige med Sundhedsstyrelsen i, at fødsler på klinik uden for sygehus hverken geografisk, fagligt eller ledelsesmæssigt bør være en del af et sygehus med en fødeafdeling. Dette bl.a. på baggrund af lægernes vurdering af, at det vil kunne give de fødende en falsk forventning om, at der er tale om andet sikkerhedsniveau end ved hjemmefødsler, dels vil den lægefaglige ledelse ikke kunne tage ansvar for kvaliteten på sådanne klinikker.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af høringssvar fra Region Syddanmark er der blevet indhentet bemærkninger fra fødestederne. Fristen for at fremsende høringssvar til Sundhedsstyrelsen var den 2. april 2019, hvorfor Region Syddanmarks høringssvar er blevet fremsendt med forbehold for politisk godkendelse. Høringssvaret er derfor fremlagt med henblik på politisk godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. ”Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-04-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet;

   

  At Region Syddanmarks administrative høringssvar tages til orientering.

   

   

  Poul Fremmelev, Michael Nielsen og Mustapha Itani deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 29-04-2019

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmarks administrative høringssvar tages til orientering.

   

  Enhedslisten stemte imod, at høringssvaret tages til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 30-04-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring