Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 21. maj 2019

Mødedato
21-05-2019 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Hospice Sydfyn, Svendborg

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Nørgaard, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Mustapha Itani, V
 • Preben Jensen, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
 • Preben Jensen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Hospice Sydfyn
  2. Orientering om den palliative indsats i Region Syddanmark
  3. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 2019
  4. Styrkelse af forskerstøttefunktioner i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning
  5. Region Syddanmarks godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  6. Forsøg med socialsygeplejerskeordning på OUH
  7. MR-scanning i akut udredning af apopleksi
  8. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  9. Handleplanen til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  10. Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  11. Mødeplan
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 18/10285
  1. Besøg på Hospice Sydfyn
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalgets møde indledes med rundvisning på Hospice Sydfyn og oplæg ved Hospicechef Marianne Horstmann.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgets møde indledes med en rundvisning på Hospice Sydfyn.

   

  Herefter vil Hospicechef Marianne Horstmann give et oplæg om arbejdet på Hospice Sydfyn, herunder orientering om historik, koncept/ide bag hospicebyggeriet, patientgruppe, den tværfaglige indsats, arbejde med inddragelse af frivillige, samarbejde med lokalområdet og udviklingsprojekter på hospice.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10285
  2. Orientering om den palliative indsats i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget orienteres om den palliative indsats i Region Syddanmark, herunder om resultater fra den seneste årsrapport fra Dansk Palliativ Database.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget orienteres om den palliative indsats i Region Syddanmark, som er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

   

  Den palliative indsats har ifølge WHO til formål ”at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art”.

   

  Der skelnes mellem palliativ indsats på basisniveau og specialiseret niveau. 

   

  Basisniveauet omfatter den indsats, som finder sted på de almindelige sygehusafdelinger og i patientens hjem. For den indlagte patient varetages den palliative indsats af afdelingens sundhedsprofessionelle, og for patienten i eget hjem, er den kommunale hjemmesygepleje og den praktiserende læge de centrale aktører.

   

  På alle sygehusene i regionen har man fokus på det palliative tilbud på basisniveau. Der lægges her vægt på at en målrettet indsats både kan ske i form af etablering af særlige palliative afsnit og/eller ved tiltag, der kan bidrage til øget kompetenceudvikling af basispersonalet på stamafdelingerne.

   

  Den specialiserede palliative indsats er målrettet alvorligt syge patienter med komplicerede fysiske, psykosociale og eksistentielle problemstillinger. Der er tale om en tværfaglig indsats, som varetages af specialuddannede læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer m.v.

   

  Forløb med specialiseret palliativ behandling sker ved indlæggelse på et af de 5 hospice som Region Syddanmark har driftsoverenskomst med, på specialafsnit på sygehusene og/eller via de palliative teams i form af ambulant behandling på sygehus eller i patientens eget hjem.

   

  Den palliative indsats involverer som helhed en række aktører på tværs af sektorer og niveauer, og et velfungerende samarbejde mellem de forskellige aktører er derfor afgørende for kvaliteten af den palliative indsats. For at understøtte dette samarbejde, er der i regionen indgået en særlig samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter, hvor retningslinjer for samarbejde og kommunikation i overgangene mellem sektorer er beskrevet. Denne samarbejdsaftale er aktuelt ved at blive opdateret/revideret på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger fra 2017.

   

  Kvaliteten inden for den specialiserede palliative indsats monitoreres bl.a. gennem fælles indberetning til Dansk Palliativ Database, hvor der er opstillet nogle fælles kvalitetsindikatorer og standarder. Indberetning sker fra de palliative teams og fra hospice. Resultaterne fra årsrapport 2017 er for Region Syddanmark som helhed gengivet i nedenstående tabel. De nærmere resultater kan ses i rapporten via dette link.

   

   

  Resultater fra Dansk Palliativ Database, Årsrapport                        (patienter med kræft)

  2017

  Indikator

  Standard

  Region Syddanmark

  Landsgns.

  Andel af henviste patienter, der ikke dør eller når at blive for dårlige inden de får kontakt med specialiseret palliativ indsats

  Mindst 80 %

  79 %

  81 %

  Andel af modtagne patienter, der har deres første behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning

  Mindst 90 %

  73 %

  75 %

  Andel af døde kræftpatienter, der har været i kontakt med specialiseret palliativ enhed/team/hospice

  Mindst 35 %

  46 %

  52 %

  Andel af modtagne patienter, der har udfyldt EORTC screeningsskema

  Mindst 50 %

  65 %

  68 %

  Andel af modtagne patienter, der har været drøftet på tværfaglig konference

  Mindst 80 %

  78 %

  70 %


  Det ses at Region Syddanmark opfylder 2 ud af 5 standarder, og hertil kommer at standarden opfyldes på yderligere 2 indikatorer, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Der ses et fortsat behov for at have dialog med sygehusene om muligheder for forbedring inden for indikatoren - andel af patienter, der har deres første kontakt senest efter 10 dage. Når de endelige tal for 2018 årsrapporten foreligger, tages der initiativ til at dette adresseres på dialogmøder med sygehusene.

   

  Kvalitetsudvikling/-forbedring inden for det specialiserede palliative felt er et indsatsområde i det nationale kvalitetsprogram, og som regionerne derved arbejder på i fællesskab. Der er primo 2017 nedsat et lærings- og kvalitetsteam inden for specialiseret palliation (kaldet LKT Palliation) med deltagelse af landets palliative teams og hospices, som har udpeget en række forbedringsmål for arbejdet. Teamet er nedsat for en 2-årig periode og arbejdet er således ved sin afslutning. Formålet med at nedsætte lærings- og kvalitetsteams er at understøtte det kliniknære arbejde med kvalitetsforbedringer, baseret på data – i dette tilfælde fra den kliniske kvalitetsdatabase på området.

   

  Med LKT Palliation er vurderingen fra den nationale projektledelse at man har opnået en række målbare kvalitetsforbedringer, primært på procesmålene. Procesmål kan siges at beskrive ”skridt på vejen”, og udgør forudsætningerne for, at resultatmålene kan indfries. Et af de vigtige resultater af arbejdet i LKT Palliation er, at der er sket en betydelig systematisering i forhold til at symptombehandling af patienterne sker i overensstemmelse med den evidens, der er udtrykt i de faglige nationale retningslinjer på området. Der er også udarbejdet fælles nationale visitationskriterier til specialiseret palliativ indsats.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Til orientering. Samarbejdet inden for den palliative indsats sættes på dagsordenen til et kommende møde.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/18774
  3. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje 2 og 3, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje samt Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje, der har været i opslag med frist den 19. marts 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i regionen. Region Syddanmarks Forskningspulje 2 og 3, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje samt Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje har været i opslag med ansøgningsfrist den 18. marts 2019. Et fagligt bedømmelsesudvalg har vurderet alle ansøgningerne og anbefalet og indstillet en række projekter til støtte.

   

  Forskningspulje 2
  Støtte af tværgående forskningsprojekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen inden for følgende strategiske indsatsområder:

  • evidensbaseret diagnostik / bedre diagnostiske metoder
  • sundhedsvæsenets organisering
  • minimal intervention / mere skånsomme behandlingsmetoder.

   

  Der har i 2019 været i alt 5,0 mio. kr. til rådighed i forskningspulje 2.

   

  Der indkom 14 ansøgninger til forskningspulje 2. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, hvor der blandt andet er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsnet og patienter i Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 7 støtteegnede projekter til i alt 2,973 mio. kr.

   

  Forskningspulje 3
  Støtte af tværgående forskningsprojekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen til fri forskning.

   

  Der har i 2019 været i alt 4,0 mio. kr. til rådighed i forskningspulje 3.

   

  Der indkom 28 ansøgninger til forskningspulje 3. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, hvor der blandt andet er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsnet og patienter i Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 19 støtteegnede projekter til i alt 6,025 mio. kr.

   

  Dermed overflyttes 2,025 mio. kr. fra pulje 2 til pulje 3 for at imødekomme bedømmelsesudvalgets prioriteringer.

   

  Region Syddanmarks Ph.d.-pulje
  Region Syddanmarks Ph.d.-pulje er etableret i 2009 og permanentgjort fra 2011. Puljen har til formål at skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere til sygehusene i Region Syddanmark. Der er to årlige opslag for ph.d.-puljen.

   

  Der har i 1. opslag for 2019 været i alt 25 stipendier/14,025 mio. kr. til rådighed.

   

  Der indkom 41 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, der har prioriteret de bedste og mest relevante for Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 25 støtteegnede projekter til i alt 14,025 mio. kr.

   

  Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje
  Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje er en videreførelse af Region Syddanmarks post doc.-pulje, som blev etableret i 2011. Puljen skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning inden for somatik og psykiatri i Region Syddanmark.

   

  Der har i 2019 været et samlet budget for forskerkarrierepuljen på 10,289 mio. kr. til rådighed.

   

  Der indkom 22 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, der har prioriteret de bedste og mest relevante for Region Syddanmark

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 14 støtteegnede projekter til i alt 7 mio. kr.

   

  Dermed er der restmidler i forskerkarrierepuljen for 2018 på 3,289 mio. kr., som det regionale strategiske forskningsråd anbefaler overført til Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indstillingen om støtte af 5 projekter i Forskningspulje 2 samt 16 projekter i Forskningspulje 3 godkendes.

   

  At der overflyttes 2,025 mio. kr. fra Forskningspulje 2 til Forskningspulje 3 for at imødekomme bedømmelsesudvalgets prioriteringer.

   

  At indstillingen om støtte af 25 ph.d.-projekter godkendes.

   

  At indstillingen om støtte af 14 forskerkarriere-projekter godkendes.

   

  At restmidler af årets bevilling i Forskerkarrierepuljen på 3,289 mio. kr. stilles til rådighed i forbindelse med opslaget for puljen i 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/2673
  4. Styrkelse af forskerstøttefunktioner i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i januar 2019 godkendt Strategi for Sundhedsforskning og i forbindelse med budget 2018 har regionsrådet afsat varige midler til støtte af sundhedsforskningen i regionen.

  Med dette forslag udmøntes første del af de afsatte midler til styrkelse af de funktioner, der støtter sundhedsforskningen, såkaldt forskningsinfrastruktur.

  Derudover er der opsparet nogle restmidler i Region Syddanmarks forskningspuljer, som også med dette forslag udmøntes delvist.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har i januar 2019 godkendt Strategi for Sundhedsforskning og i forbindelse med budget 2018 har regionsrådet desuden afsat varige midler til støtte af sundhedsforskningen i regionen.

   

  Med dette forslag udmøntes første del af de afsatte budgetmidler til styrkelse af de funktioner, der støtter sundhedsforskningen, såkaldt forskningsinfrastruktur. I Strategi for Sundhedsforskning er der er netop fokus på forskningsinfrastrukturen under indsatsområdet Enkelt og attraktivt at forske.

   

  Som en konsekvens af den positive udvikling på forskningsområdet med stigende aktivitet er der generelt pres på forskningsinfrastrukturen. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler på den baggrund de foreliggende forslag til styrkelse af forskningsinfrastrukturen, idet det vil reducere ventetid og forbedre servicen for forskerne på tre centrale områder:

   

  -          Good Clinical Practice-monitorering (GCP): Lovpligtig monitorering af lægemiddelforsøg

  -          Juridisk gennemgang af kontrakter om forskning bl.a. fra lægemiddelindustrien og andre eksterne samarbejdsparter

  -          Region Syddanmarks forskningspuljer, der støtter forskning i Region Syddanmark med ca. 47 mio. kr. årligt.

   

  I budgetaftalen for 2018 afsatte regionsrådet 2 mio. kr. om året i 2018, 4 mio. kr. i 2019, 6 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. om året i 2021 og frem til at understøtte implementeringen af Strategi for Sundhedsforskning.

   

  Regionsrådet har desuden besluttet at finansiere den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse i regi af Danske Regioner fra de afsatte midler til initiativer i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning. Region Syddanmarks bidrag til puljen er 2-2,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

   

  Det betyder, at der i 2019 er 1,8 mio. kr. til rådighed, i 2020 3,8 mio. kr., i 2021 5,8 mio. kr. og i 2022 og frem 8 mio. kr. til rådighed om året til initiativer på forskningsområdet.

   

  Med dette forslag udmøntes der 1,43 mio. kr. i 2019 og fra 2020 og frem 1,73 mio. kr. årligt:

   

  Tabel 1: Anvendelse af budgetmidler til forskning

   

  Vedlagt i bilag findes beskrivelse af baggrunden for styrkelsen af de tre områder.

   

  I forbindelse med Region Syddanmarks forskningspuljer er der desuden opsparet et restbeløb på ca. 8,87 mio. kr., der ligeledes efter beslutning i regionsrådet henstår til prioritering i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning.

   

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler, at sygehusene tildeles i alt 6,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til aktiviteter i forbindelse med implementering af Strategi for Sundhedsforskning, bl.a. til:

   

  -          Puljer til opstart af forskningsprojekter, skrivning af ansøgninger, præ-ph.d.-midler, legater til korte forløb for unge klinikere, der skal prøve kræfter med forskning.

  -          Puljer til afholdelse af videnskabelige møder og symposier.

  -          Puljer til forskning i e-health.

  -          Andre aktiviteter, der understøtter implementering af Strategi for Sundhedsforskning.

   

  Midlerne udmøntes til sygehusene efter anmodning med konkret angivelse af formål. Eventuelt uudmøntede midler i 2019 videreføres til udmøntning i budget 2020, og der sker primo 2021 en samlet opfølgning på formål og forbrug for hvert sygehus.

   

  Midlerne foreslås fordelt på følgende måde:

   

  Tabel 2: Anvendelse af engangsmidler til aktiviteter i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning

  Sygehus

  2019

  2020

  Sydvestjysk Sygehus

  500.000

  500.000

  Odense Universitetshospital

  1.000.000

  1.000.000

  Sygehus Sønderjylland

  500.000

  500.000

  Sygehus Lillebælt

  750.000

  750.000

  Psykiatrisygehuset

  500.000

  500.000

  I alt

  3.250.000

  3.250.000

   

  Der resterer således 2,37 mio. kr. af de samlede 8,87 mio. kr. i restmidler til senere udmøntning.

   

  Med den foreslåede udmøntning resterer der, som angivet i tabel 1, udmøntning af de resterende varige midler, samt 2,37 mio. kr. i engangsmidler til udmøntning. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af disse midler efter anbefaling fra det regionale strategiske forskningsråd i takt med at arbejdet med implementering af Strategi for Sundhedsforskning skrider frem.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der udmøntes 1,43 mio. kr. i 2019 og 1,73 mio. kr. fra 2020 og frem til styrkelse af forskningsinfrastrukturen som beskrevet ovenfor.

   

  At der udmøntes i alt kr. 6,5 mio. kr. til sygehusene i 2019 og 2020 som beskrevet ovenfor til aktiviteter i forbindelse med implementering af Strategi for Sundhedsforskning.

   

  At ovenstående midler udmøntes fra budgetrammen til ”Initiativer i forbindelse med forskningsstrategien”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Lars Mogensen tog forbehold.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  5. Region Syddanmarks godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et aftaleudkast til den kommende sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Sundhedsaftalen 2019-2023 forelægges hermed til politisk godkendelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2019 godkendt et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023. Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i hver af de 22 syddanske kommuner og regionsrådet.

   

  Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

   

  Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

  Sundhedskoordinationsudvalget vil med Sundhedsaftalen 2019-2023 skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

   

  • Vi samarbejder om forebyggelse for:
   • Et røgfrit Syddanmark
   • Mental trivsel blandt børn og unge
   • Færre overvægtige

   

  • Vi arbejder for bedre overgange for:
  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Ældre borgere
  • Mennesker med kronisk sygdom

   

  • Vi sikrer sammenhæng til:
  • Uddannelsesområdet
  • Arbejdsmarkedet.

   

  De politiske visioner er udfoldet i målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes, og løbende foretage eventuelle justeringer og prioritering i sundhedsaftalesamarbejdet.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

   

  • Sæt borgeren først
  • Tænk nyt - nye samarbejdsformer
  • Mest mulig sundhed for pengene.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk del (vedlagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser m.v., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

   

  Sundhedsaftalen har været i høring fra december 2018 til februar 2019. Regionsrådet sendte et høringssvar til høringsudkastet med afsæt i bemærkninger fra sundhedsudvalget, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, psykiatri- og socialudvalget samt udvalget for det nære sundhedsvæsen.

   

  Den videre proces

  Efter den igangværende godkendelsesproces i de 22 syddanske kommuner og regionsrådet vil sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Umiddelbart herefter træder Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft.

   

  Nærværende dagsordenspunkt om Sundhedsaftalen 2019 – 2023 forelægges parallelt i udvalget for det nære sundhedsvæsen, psykiatri- og socialudvalget og sundhedsudvalget før forelæggelse for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler Regionsrådet, at godkende Sundhedsaftalen 2019-2023.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/56630
  6. Forsøg med socialsygeplejerskeordning på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for 2019 er der afsat 2 mio. kr. til et forsøg med en socialsygeplejerskeordning på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. I dette punkt forelægges projektbeskrivelse og finansiering af forsøget til politisk behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er der afsat 2 mio. kr. til et forsøg med en socialsygeplejerskeordning på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Projektet ønskes påbegyndt pr. 1. august 2019 og afsluttes 31. juli 2021, således at der afsættes 0,5 mio. kr. til 2019, 1 mio. kr. til 2020 og 0,5 mio. kr. til 2021. Midlerne bruges til ansættelse af to socialsygeplejersker med specialiseret viden og erfaring om klinisk sygepleje til socialt udsatte.

   

  Socialsygeplejerskeordningen retter sig mod socialt udsatte unge og voksne patienter og deres pårørende i behandlingsforløb i såvel skadestuen som under indlæggelse og ambulant. Målgruppen er patienter, som ofte har samtidige komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter. Det kan være patienter, som er hjemløse, har et misbrug og som både har en somatisk og en psykisk sygdom. Målgruppen har ofte svært ved at gøre brug af sundhedstilbud inden for de almindelige rammer på grund af deres livsform. Med hensyn til børn kan de, som pårørende til en udsat borger, indgå som målgruppe.

   

  Socialsygeplejerskeordningen på OUH skal medvirke til at sikre en værdig og gennemført sundhedsfaglig behandling af socialt udsatte patienter. Formålet med forsøget er at afprøve, om ordningen kan medvirke til at imødekomme patienternes behov i forhold til komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter samt at drage erfaringer fra forsøget til at styrke den forebyggende indsats.

   

  Socialsygeplejerskerne ansættes i FAM Odense og har afdelingerne på matriklerne i Odense og Svendborg som arbejdsfelt. Afdelingerne FAM Odense, FAM Svendborg, Ortopædkirurgisk afd. O, Infektionsmedicinsk afd. Q og Mave-tarm Medicinsk afd. S indgår i forsøget, ligesom der bliver et samarbejde med PAM – den psykiatriske akutmodtagelse. Samarbejdspartnerne er kommunerne på Fyn og øer.

   

  Socialsygeplejerskerne indsamler data i forsøgsperioden. Disse data vil være en del af grundlaget for evalueringen af forsøget. Evalueringsrapporten forelægges regionsrådet, når den foreligger i 2021.

   

  Nærværende dagsordenspunkt om socialsygeplejersker forelægges parallelt i udvalget for det nære sundhedsvæsen, psykiatri- og socialudvalget og i sundhedsudvalget før forelæggelse for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet

   

  At projektbeskrivelsen godkendes.

   

  At OUH til gennemførelse af projektet tilføres 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021, finansieret af de afsatte midler i budget 2019 til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 13-05-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Udvalget ønsker en opfølgende orientering medio 2020.

   

  Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Sundhedsudvalget ønsker en status/vurdering efter et år, så der kan tages stilling til eventuel videreførelse af projektet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/42349
  7. MR-scanning i akut udredning af apopleksi
  fold dette punkt ind Resume

  Ny forskning har vist, at man ved MR-scanning af patienter med blodprop i hjernen kan afklare, om det er muligt at behandle med blodpropopløsende medicin, selvom om symptomstart ikke er kendt. Derved forventes 17 – 18 patienter årligt i Region Syddanmark, at komme gennem blodproppen helt uden efterfølgende problemer.

   

  En arbejdsgruppe under Koncernledelsesforum har analyseret mulighederne for at indføre dette generelt på trombolysecentrene i Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I april 2018 viste nye forskningsresultater, at man med MR-scanning med stor sikkerhed kan estimere hvor lang tid en blodprop i hjernen har påvirket blodforsyningen og på den baggrund være med til at afgøre, om man kan behandle denne med blodpropopløsende medicin (trombolysebehandling) selvom om tidspunktet ikke har været kendt. Dette er hyppigst patienter, som går raske i seng, men vågner med symptomer på apopleksi (Wake-Up-patienter).

   

  Blodpropper, som ikke er mere end 4,5 timer gamle, kan med fordel behandles med blodpropopløsende medicin. Det er til gengæld en behandling med en vis risiko, hvorfor den ikke bare skal gives til patienter, hvor det helt sikkert ikke har en gavnlig effekt.

   

  På den baggrund blev der politisk rejst spørgsmål om muligheden for at Region Syddanmark kunne indføre MR-scanning af denne gruppe af patienter.

   

  I dag er anbefalingerne og retningslinjerne for akut apopleksibehandling, at kun patienter med kendt symptomdebut undersøges med henblik på efterfølgende trombolysebehandling. Denne undersøgelse indeholder en CT-scanning af hjernen for at fastslå, at der ikke er tale om en blødning og, at det vil være muligt at behandle blodproppen medicinsk. Nogle patienter med blodprop i de store kar kan behandles ved mekanisk fjernelse af proppen (trombektomi).

   

  Der er ikke i dag et tilbud om akut MR-scanning i udredningen af apopleksipatienter på trombolysecentrene i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg, der i henhold til specialeplanen for neurologi  modtager, udreder og behandler apopleksipatienter med trombolyse.

   

  En faglig arbejdsgruppe har analyseret  muligheder og konsekvenser ved at indføre MR-scanning i den akutte diagnostik af trombolysepatienter. I dette arbejde er undersøgt tre forskellige modeller:

   

  1. Alle wake-up-patienter med symptomer på apopleksi tilbydes MR-scanning for at afklare muligheden for at behandle blodprop med blodpropopløsende medicin. Øvrige patienter udredes med CT-scanning som i dag. De årlige omkostninger ved fuld indfasning vil være 7,1 mio. kr. (2019 p/l).

   

  1. Alle patienter med symptomer på apopleksi og forbigående blodpropper MR-scannes hele døgnet. De årlige omkostninger ved fuld indfasning vil være 9,2 mio. kr. (2019 p/l), da især den neuroradiologiske vagt bliver væsentligt mere belastet.

   

  1. Alle patienter, der ankommer til sygehuset i tidsrummet 08-02 med symptomer på apopleksi eller forbigående blodpropper udredes med MR-scanning. Patienter der ankommer mellem 02 og 08 CT-scannes som i dag. De årlige omkostninger ved denne model vurderes at blive 6,5 mio. kr. (2019 p/l), da der ikke vil være den samme radiografdækning hele døgnet. Til gengæld vil belastningen af den fælles neuroradiologiske vagt være den samme som ved en fuld døgndækning, da næsten 90 % af patienterne ankommer til sygehusene inden for denne tidsramme.

   

  Udgifterne til de tre modeller er primært til ekstra vagtbemanding af radiografer, der kan betjene MR-scannerne og etablering af et fælles neuroradiologisk vagthold, der kan vurdere billederne.

   

  Alle modellerne vil tage ca. ½ år at sætte i værk, idet et antal radiografer skal rekrutteres og oplæres til at håndtere de ekstra MR-scanninger. Dertil kommer indkøb af PACS-licenser, så radiologvagten kan vurdere og beskrive scanninger foretaget på de andre matrikler. Denne udgift vil være midlertidig, da man i 2021 forventer at have en regional PACS-løsning, så alle billeder kan ses online når der er behov for dette.

   

  Det vurderes, at sygehusene kan starte med et generelt tilbud om MR-scanning af akut apopleksi primo 2020, såfremt der kan tilvejebringes nye midler til dette eventuelt i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

   

  Det anbefales på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, at starte op med et tilbud om MR-scanning i tidsrummet 08-22 det første år, og herefter udvide til dækning hele døgnet. Dette svarer til en driftsudgift på 4,4 mio. kr. det første år og 9,2 mio. kr. årligt herefter. Baggrunden for dette er, at det vil være en meget stor opgave organiserings- og rekrutteringsmæssigt at dække hele døgnet fra 2020. Med den foreslåede indfasningsperiode på et år vil alle trombolysecentrene kunne starte op samtidig.

   

  De samlede udgifter – inkl. opstartsudgifter - være som i nedenstående skema:

   

   

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  OUH

                -      

             2.243    

             3.882    

             3.882    

             3.882    

  SLB

             113    

                 450    

             1.440    

             1.440    

             1.440    

  SVS

             225    

                 900    

             2.000    

             2.000    

             2.000    

  SHS

             206    

                 825    

             1.925    

             1.925    

             1.925    

  IT-løsninger

                 300    

                 300    

   

   

  I alt

             544    

             4.718    

             9.547    

             9.247    

             9.247    

   

  Herefter forventes det at trombolysecentrene kan tilbyde MR-scanning fra 1. april 2020

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Drøftet. Udvalget ser positivt på tiltaget, herunder at tiltaget på sigt gøres døgndækkende.

  Tiltaget kan indgå i budgetforhandling for 2020.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11928
  8. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan for Region Syddanmark.

  I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor

  der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet,

  der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. I april 2019 tiltrådte regionsrådet

  et forslag til den politiske proces for arbejdet med at udvælge indsatsområder for

  2020, og denne proces indledes nu med drøftelser i de respektive udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan, hvis primære opgave er at

  beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen

  skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

   

  Som en del af sundhedsplanen, gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges

  en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus

  på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske

  område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte i december 2018 indsatsområder for 2019.

   

  Der er udvalgt følgende indsatområder for 2019:

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2018 og øvrige

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Videreudvikling af indsats for 2018

   

  2) Udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning

  Videreudvikling af indsats for 2018, Budgetforlig 2019

   

  3) Frivillighedsstrategi

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018 (arbejdsproces er i gang)

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018

   

  5) Hygiejneindsats – nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  6) Reduceret brug af tvang

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  7) Kliniske kvalitets- databaser

  Indsatsområde 2018

   

  8) Patientansvarlig læge

  Indsatsområde 2018

   

  9) Akutplan

  Nyt indsatsområde 2019, koordination med Danske regioner

   

  10) Fødeplan

  Budgetaftale 2019

  Svangreudspil fra Danske Regioner

   

  11) Ny Psykiatriplan

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  12) Rammepapir ved røg, kost og motion

   

  Budgetaftale 2019

   

  13) Rammepapir vedr. arbejdsmarkedstilknytning

  Budgetaftale 2019

   

  14) Fælles kompetenceudvikling med kommunerne

  Nyt indsatsområde 2019

   

  15) Samarbejde mellem sygehuse og praksissektoren

  Indsatsområde 2018

   

  16) Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  17) Digitaliseringsstrategi

  (udbredelsespulje)

  Budgetforlig 2019

  Danske Regioners strategi

  (arbejdet er igangsat)

   

  18) Forskningsstrategi

  Indsatsområde 2018

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  19) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Budgetforlig 2019

   

  20) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  Budgetforlig 2019

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  21) Efter- og videreuddannelse af læger

  Budgetforlig 2019

  (Arbejdet er igangsat)

   

  22) Kompetenceudviklingsplaner

  Budgetforlig 2019

  (arbejdet er igangsat)

   

  23) Ansatte på særlige vilkår

  Budgetforlig 2019

   

  24) Ledelsesudvikling

  Budgetforlig 2019

   

  25) Syddansk Forbedringsmodel

  Indsatsområde 2018

   

  Indsatområderne for 2019 kan findes i sin helhed via følgende link:

  https://regionsyddanmark.dk/wm512532#punktnavn22

   

  Processen for udvælgelse af indsatsområder for 2020 indledes nu med drøftelser i de respektive udvalg, med henblik på at få input fra udvalgene til det videre arbejde med indsatområderne.

   

  Opmærksomheden skal henledes på at mange af indsatserne, der blev udvalgt for 2019 er langsigtede indsatser, som bør videreføres i 2020-2021. Det gælder eksempelvis i forbindelse

  med frivillighedsstrategien, akutplan, udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning, samt indsatser i forhold til rammestyring og nærhedsfinansiering.

   

  Ligeledes skal sygehusene i 2020 og 2021 implementere nyt EPJ system samt nyt RIS/PACS system (røntgensystem). Implementering af disse systemer er meget store ledelsesmæssige opgaver og vil have stor betydning for arbejdsgange og driftstilrettelæggelse.

   

  Hertil kommer at flere sygehuse har store opgaver i relation til indflytning i nye bygninger. Det gælder OUH, som er i gang med at forberede indflytning til Nyt OUH, ligesom det gælder

  Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, der planlægger ibrugtagning af nye byggerier

  i primært 2020.

   

  For psykiatrien gælder, at der er en psykiatriplan under udarbejdelse. Det må forventes, at denne plan sætter rammen for indsatser i de næste år. Hertil kommer, at der skal etableres nybyggeri i Odense i sammenhæng med Nyt OUH.

   

  I budgetaftalen for 2019 er besluttet at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte

  FNs verdensmål.  Forretningsudvalget har besluttet hvilke verdensmål, som regionen

  konkret skal arbejde med og der har været en proces i alle udvalg i forhold til konkrete

  indsatser.

   

  Sundhedsudvalget har på møde den 19. februar 2019 anbefalet, at der i arbejdet med de kommende indsatsområder sættes fokus på at identificere og konkretisere områder/

  indsatser, som i særlig grad kan medvirke til at understøtte og ”rykke” i forhold til FNs

  verdensmål og at der i forbindelse med udarbejdelse af baselines for det videre arbejde

  med FNs verdensmål sættes fokus herpå.

   

  Sundhedsudvalget vurderede verdensmål nummer 3: Sundhed og trivsel, nummer 10:

  Mindre ulighed samt nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion, at være særligt relevante

  for udvalgets arbejdsområde og at de allerede besluttede strategiske indsatsområder, der er

  peget på i forhold til det somatiske område, bidrager til at understøtte disse verdensmål.

   

  Det vurderes også, at der vil være mulighed for at skærpe nogle af de eksisterende indsatser således, at disse eksempelvis mere tydeligt bidrager til at reducere ulighed i sundhed. Det

  gælder eksempelvis i forhold til samspil mellem somatik og psykiatri, tværsektorielle indsatser

  og kommunikation med patienter og pårørende.

   

  Endelig skal bemærkes, at der er udkommet en række sundhedspolitiske udspil fra Danske regioner. Konkret er der i forbindelse med generalforsamlingen lanceret to nye udspil: Hjertesundhed og Sundhed for Børn og unge. Hertil kommer en række tidligere udspil blandt

  andet i forhold til personlig medicin og akutplan samt de mere overordnede udspil fra Danske regioner, i form af ”Sundhed for alle” samt ”Sundhed for livet”. De overordnede udspil kan

  findes via følgende links:

  https://www.regioner.dk/media/4671/sundhed-for-alle-vision-for-et-baeredygtigt-sundhedsvaesen-final.pdf

   

  https://www.regioner.dk/media/4709/sundhed-for-livet-forebyggelse-er-en-noedvendig-investering.pdf

   

  Der vil givetvis komme nye landsdækkende relevante indsatsområder på sundhedsområdet i forbindelse med indgåelse af aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020. Ligeledes må der forventes en stigende interesse i udbredelse af gode

  initiativer både regionalt og nationalt.

   

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges

  op på i Region Syddanmark, både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil

  have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning uanset om de indgår blandt de temaer,

  der udvælges politisk i løbet af 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse, med fokus på hvilke indsatsområder fra 2019, der kan videreføres i 2020, samt

  om der er nye temaer og indsatser, der kan indgå i arbejdet med at udvælge i indsatsområder-

  ne for 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Drøftet. Udvalget påpegede forbedret MTU med mulighed for kommentarer samt forebyggelse som nye indsatsområder. Derudover at indsatsområderne hygiejne, patientansvarlig læge, genindlæggelser, ansatte på særlige vilkår og ”samme dag under               samme tag” bør fortsætte.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/11686
  9. Handleplanen til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget præsenteres løbende for arbejdet med handleplanen til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner, og indsatser på handleplanens fire fokusområder. Her præsenteres fokusområdet omkring forebyggelse af sundhedssektorerhvervede infektioner i forbindelse med hjemmebehandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget er tidligere blevet introduceret til Region Syddanmarks handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner og fokusområderne sygehuserhvervede tarminfektioner med Clostridium Difficile, sygehuserhvervede bakterier i blodet og antibiotikaresistente bakterier. Handleplanen indeholder derudover et fokus på sundhedssektorerhvervede infektioner i forbindelse med hjemmebehandling, som præsenteres for udvalget på dette møde.

   

  Flere og flere patienter udskrives til fortsat behandling i eget hjem eller i ambulant regi.

  Herunder også patienter med forskellige venekatetre samt urinvejskatetre. Der er altid en risiko for infektioner forbundet med, at kroppens naturlige barrierer brydes med rør og slanger. Derfor skal hygiejnen følge med, når behandlingen flytter ud i patientens eget hjem.

   

  Da det er et relativt nyt fænomen, og særligt i det omfang som hjemmebehandling er blevet, foreligger der på nuværende tidspunkt ingen registreringer eller opgørelser på omfanget af sundhedssektorerhvervede infektioner i forbindelse med behandling uden for sygehuset. Fokus er iværksat på området for at sikre en tidlig indsats, der kan imødekomme de udfordringer, som der erfaringsmæssigt fra sygehusene vil være.

   

  Målsætningen for området er således, at forebygge sundhedssektorerhvervede infektioner hos grupper af patienter, der modtager behandling i hjemmet eller er i dagbehandling på sygehuset.

   

  Hygiejnesygeplejerske Lise Andersen, OUH, vil på mødet fortælle sundhedsudvalget mere om, hvad der menes med ”sundhedssektorerhvervede infektioner” og de problematikker, der er relateret til behandling i patientens eget hjem. Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen, OUH, vil derudover fortælle om de tiltag, der arbejdes med for at sikre, at behandlingen i hjemmet er sikkert og succesfuldt for patienterne i forhold til forebyggelsen af infektioner.

   

  Der gives desuden en kort orientering omkring status på arbejdet med forebyggelse af bakterier i blodet (bakteriæmier) på OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/2298
  10. Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på arbejdet med den kommende regionale udviklingsstrategi 2020-2023.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i inputfasen for den regionale udviklingsstrategi har der i februar-marts 2019 været afholdt en række dialogmøder med kommuner og øvrige samarbejdspartnere og interessenter i regionen, ligesom FNs verdensmål som ramme for strategien har været drøftet internt i Region Syddanmarks stående udvalg. Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts 2019 at overdrage indspillene fra disse drøftelser til udvalget for Regional Udvikling med henblik på indarbejdelse i den regionale udviklingsstrategi.

   

  Der har været et godt fremmøde og en god dialog på møderne, hvor kommuner og andre samarbejdspartnere har tilkendegivet deres ideer og ønsker til strategien, herunder deres ønsker til samarbejdsflader på tværs af kommuner, region og andre samarbejdspartnere.

   

  Det er blandt andet blevet fremhævet, at der fortsat er brug for at kunne sætte fælles dagsordener, og at udvikle fælles projekter i partnerskaber, der går på tværs af kommunegrænserne. Desuden er behovet for fælles analyser, vidensproduktion og vidensudveksling på tværs af regionen blevet fremhævet.

   

  Følgende temaer er særligt blevet fremhævet i dialogen:

   

  • Uddannelse og kompetencer, herunder tilstedeværelsen af relevante uddannelsesmuligheder i regionen.
  • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og samarbejder om bosætning.
  • Grøn omstilling og klima, herunder bl.a. cirkulær økonomi, strategisk energiplanlægning og overskudsvarme.
  • Ren jord og vand, herunder vidensdeling om pesticider og grundvand.
  • Sundhedsinnovation, herunder bl.a. ulighed i sundhed og telemedicin.
  • Mobilitet, kollektiv trafik, og infrastrukturprioriteringer, herunder digital infrastruktur, data og bredbåndsforbindelser.

   

  Derudover er der lagt vægt på vigtigheden af et fortsat fokus på at udnytte fordelene ved at bo i en grænseregion, bl.a. på kulturområdet.

   

  Udvalgenes drøftelser af FNs verdensmål og drøftelserne på dialogmøderne er inddraget i udarbejdelse af strategiudkastet, idet der samtidig er taget hensyn til, at strategien i sit udgangspunkt, i henhold til lovgrundlaget, skal være visionspræget. Den skal samtidig kunne dække en fireårig periode og rumme, at der udarbejdes mere detaljerede og konkrete strategier inden for de enkelte strategispor. De konkrete indspil vil blive inddraget i det videre arbejde med udarbejdelse af strategier på de enkelte områder.

   

  Strategien er under udarbejdelse i april-maj 2019. Der vedlægges et foreløbigt strategiudkast som bilag til udvalgets orientering. Udvalget for Regional Udvikling forventes at kunne behandle et høringsudkast til strategien til maj 2019, hvorefter høringsversionen skal godkendes i forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på, at strategien kan sendes i høring i juni 2019.

   

  Det vedlagte strategiudkast er bygget op omkring seks strategispor. Viden og analyser, det dansk-tyske og internationale samarbejde, digitalisering samt udvikling i hele regionen vil desuden være tværgående temaer, der er relevante inden for de enkelte strategispor. Herudover indgår en beskrivelse af fælles udfordringer i Region Syddanmark samt retningsgivende regionale mål for strategisporene, som bidrager til de valgte FN-verdensmål, der udgør rammen om strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Til orientering.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/549
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan godkendt af sundhedsudvalget:

   

  Mødeplan for 2019 på tirsdage kl. 15:00-18:00:

   

  Tirsdag, den 25. juni 2019 kl. 15-18 – i regionshuset

  Tirsdag, den 20. august 2019 kl. 15-18 – Sydvestjysk Sygehus, Grindsted

  Tirsdag, den 17. september 2019 kl. 15-18 – i regionshuset (på samme dag er der møde i psykiatri- og socialudvalget)

  Mandag, den 7. oktober 2019 kl. 15-18 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

  Tirsdag, den 19. november 2019 kl. 15-18 – i regionshuset

  Tirsdag, den 10. december 2019 kl. 15-18 – OUH, Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019

  Til orientering.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/549
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019
  • Administrationen orienterede angående rengøringskontrol.
  • Administrationen orienterede angående retningslinjer for brystkræft.
  • Administrationen orienterede angående nedbrud på det mobile netværk.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-05-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap