Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 16. maj 2019

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 16. maj 2019

Mødedato
16-05-2019 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Harteværket Oplevelsescenter

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Vicky Lorenzen, F

 • Afbud
 • Kristian Nørgaard, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg og rundvisning på Oplevelsescenter Harteværket
  2. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2019
  3. Søgning til ungdomsuddannelserne marts 2019
  4. Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  5. EUD-elever i Region Syddanmark
  6. Overflytning af Tørring Gymnasium til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet
  7. Repræsentation af FGU i Syddansk Uddannelsesforum
  8. Flere STEM-kompetencer gennem uddannelsesprojekter med fokus på grøn omstilling og teknologi
  9. Region Syddanmarks godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  10. Eventuelt
  11. Næste møde


  Sagsnr. 18/6860
  1. Besøg og rundvisning på Oplevelsescenter Harteværket
  fold dette punkt ind Resume

  Harteværket er Danmarks første vandkraftværk og drives nu som oplevelsescenter i naturskønne omgivelser, hvor børn og voksne kan blive klogere på vand, energi og bevægelse. På mødet vil udvalget få en rundvisning på Harteværket, og projektchef Cecilie Røner vil fortælle om oplevelsescentret, erfaringer og resultater fra projekt Harteværket, som er støttet af regionsrådets uddannelsespulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Harteværket er et vandkraftværk ved Kolding, som blev bygget i årene 1918-1920 og er Danmarks første større vandkraftværk. Kraftværket udnytter vandets faldhøjde på 25–26 m, som er Danmarks største. Kraftværket er stadig i brug og producerer i dag én pct. af strømforbruget i Kolding.

   

  Regionrådet besluttede tilbage i juni 2016 at bevilge 1 mio. kr. fra uddannelsespuljen til projekt Harteværket.

   

  Projektet har fokus på at bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Gennem en udendørs-, oplevelses- og undersøgelsesbaseret tilgang kan grundskole- og gymnasieelever få nye erfaringer med naturfaglige fænomener og opleve en undervisningsform, der er anderledes end den klasseværelset tillader. Projektet har bl.a. udviklet og implementeret en række naturfaglige undervisningsforløb til grundskoler og ungdomsuddannelser.

   

  Projektet vil dermed bidrage til at øge antallet af unge med interesse for tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

   

  På mødet vil udvalget få en rundvisning på Harteværket, og projektchef Cecilie Røner vil fortælle om oplevelsescentret og erfaringer og resultater fra projekt Harteværket.

   

  Det er muligt at læse mere om Harteværket her: https://hartevaerket.dk/da/

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/17308
  2. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2019. Til fristen den 15. marts 2019 er der indkommet fem ansøgninger, som har ansøgt om i alt 10.349.977,65 kr. Én ansøger har i forbindelse med sagsbehandlingen trukket sin ansøgning tilbage. Fire ansøgninger indstilles til i alt 8.513.284,05 kr. i støtte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet i Region Syddanmark råder over en uddannelsespulje til udviklingsaktiviteter på uddannelsesområdet. Der afsættes ca. 20 mio. kr. årligt til puljen, og dertil kommer tilbageløb af midler fra afsluttede projekter. 

   

  I 2019 har regionsrådet endvidere besluttet at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. til uddannelsespuljen. Af puljen prioriteres 5,0 mio. kr. i 2019 til at understøtte nye initiativer og indsatser, der kan være med til at styrke de unges interesse for science og teknologi hele vejen igennem uddannelsessystemet.

   

  Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter, der bidrager til at indfri målsætningerne i regionens handlingsplan på uddannelsesområdet. Der kan gives støtte fra uddannelsespuljen på op til 75% af projekternes støtteberettigede udgifter. Der er i 2019 fastsat to årlige ansøgningsfrister, hhv. den 15. marts og den 15. september.

   

  De indkomne ansøgninger er vurderet på baggrund af Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019, som blev godkendt af regionsrådet den 28. maj 2018.

   

  Handlingsplanen 2018-2019 fokuserer på syv overordnede mål:

   

  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Flere skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked
  • Flere skal gennemføre en videregående uddannelse
  • Flere faglærte
  • Flere med STEM kompetencer (Science, Technology (inkl. IT), Engineering og Math)
  • Øget opkvalificering af arbejdsstyrken
  • Bedre sprogkompetencer

   

  Derudover er der i handlingsplanen defineret ni indsatsområder, som omfatter: Forudsætningerne på plads, Tilgængelighed til uddannelser, Bedre overgang til ungdomsuddannelser, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, Bedre overgang til videregående uddannelser, Nye kompetencer hele livet, Science og teknologi, Digitalisering og digitale kompetencer samt Sprogkompetencer. Ansøgningerne til uddannelsespuljen skal primært rette sig mod ét af målene og ét af indsatsområderne i handlingsplanen.

   

  Til fristen den 15. marts 2019 er der indkommet fem ansøgninger, der i alt søger om 10.349.977,65 kr. Der er på nuværende tidspunkt i alt 22.815.408,58 kr. i uddannelsespuljen i 2019, der kan bevilges ved denne og næste ansøgningsfrist til september 2019, inklusiv tilbageløb fra projekter afsluttet i 2019. Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til uddannelsespuljens krav og kriterier, der er beskrevet i handlingsplanen 2018-2019. På den baggrund indstiller administrationen følgende:

   

  Projekt

  Indsatsområde

  Ansøgt beløb

  Indstilling

  Faglig læsning for alle

  Forudsætningerne på plads

  1.045.008,00 kr.

  Tilsagn: 

  1.045.008,00 kr.

  Sydfyns ungdomsuddannelser

  Tilgængelighed til uddannelser

  1.057.044,00 kr.

  Tilsagn:

  1.057.044,00 kr.

  I got Skills 2021

  Bedre overgang til ungdomsuddannelser

   2.999.999,55 kr.

  Tilsagn:

  2.999.999,55 kr.

  Mediekompetencer og karrierelæring i gymnasier – et partnerskab i Region Syddanmark

  Bedre overgang til videregående uddannelser

  3.411.232,50 kr.

  Tilsagn:

   3.411.232,50 kr.

  Verdensmål - Vores mål: Bæredygtig uddannelse - Skab din fremtid

  Digitalisering og digitale kompetencer

  1.836.693,60 kr.

  Ansøgningen er trukket tilbage

  I alt

   

  10.349.977,65 kr.

      8.513.284,05 kr.

   

  Som det fremgår, er én af de indkomne ansøgninger blevet trukket tilbage i forbindelse med sagsbehandlingen. De resterende fire ansøgninger vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til uddannelsespuljens krav og kriterier. De indstilles derfor til tilsagn.

   

  I vedlagte bilag findes en uddybning af de enkelte projekter og administrationens vurdering, herunder konkrete begrundelser for indstillingerne.

   

  Såfremt indstillingerne følges, vil der være bevilget støtte for 8.513.284,05 kr. fra uddannelsespuljen ved ansøgningsfristen den 15. marts 2019. Der er herved 14.302.124,53 kr. tilbage til ansøgningsfristen 15. september 2019, hvoraf der er prioriteret 5 mio. kr. til STEM-annonceringen.

   

  Administrativ tilføjelse

   

  Efter udvalgsmødet har administrationen afklaret, at der til ansøgningen "Faglig læsning til alle" søges om et tilsagn på 977.666,58 kr. (75 % af totalt budget) og ikke som angivet i dagsordenspunktet 1.045.008,00 kr. Administrationen anbefalede i indstillingen, at ansøgningen blev imødekommet som ansøgt – dvs. 977.666,58 kr. Dagsordenspunktet til forretningsudvalgets behandling vil blive rettet til i overensstemmelse hermed.

   

  Til forretningsudvalgets behandling af ansøgningen ”Sydfyns ungdomsuddannelser” vil der i indstillingsnotatet blive tilføjet en administrativ tilføjelse, hvor der kort redegøres for, at Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers økonomiske situation kan vise sig at hindre en fusion, men at administrationen vurderer, at projektet bør have tilsagn, fordi et gennemtænkt formaliseret samarbejde (alternativet til en fusion) også kan vise sig værdiskabende og som en god løsning ift. uddannelsesdækning på Sydfyn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgningen ”Faglig læsning for alle” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.045.008,00 kr., under forudsætning af, at projektet kan anvendes som pilotprojekt for tilsvarende fremtidige syddanske indsatser. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Sydfyns ungdomsuddannelser” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.057.044,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”I got Skills 2021” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.999.999,55 kr., under forudsætning af, at projektet udarbejder en fyldestgørende redegørelse for, hvordan projektet vil inddrage de øvrige syddanske kommuner og grundskoler i projektet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Mediekompetencer og karrierelæring i gymnasier – et partnerskab i Region Syddanmark” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.411.232,50 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgningen ”Faglig læsning for alle” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje som ansøgt, under forudsætning af, at projektet kan anvendes som pilotprojekt for tilsvarende fremtidige syddanske indsatser. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Sydfyns ungdomsuddannelser” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.057.044,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter. Udvalget bad administrationen om at tage en dialog med ansøger om betydningen af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers aktuelle økonomiske situation for projektets gennemførelse.

   

  At ansøgningen ”I got Skills 2021” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.999.999,55 kr., under forudsætning af, at projektet udarbejder en fyldestgørende redegørelse for, hvordan projektet vil inddrage de øvrige syddanske kommuner og grundskoler i projektet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  Et flertal i udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansøgningen ”Mediekompetencer og karrierelæring i gymnasier – et partnerskab i Region Syddanmark” ud fra en samlet vurdering meddeles afslag. Carsten Sørensen, (O), stemmer for administrationens indstilling om tilsagn om støtte.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/13239
  3. Søgning til ungdomsuddannelserne marts 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indsamler data om 1. prioritetsansøgninger til ungdomsuddannelserne i forbindelse med sin myndighedsopgave vedr. kapacitetsstyring af ungdomsuddannelserne i Syddanmark. Vedlagte notat opsummerer hovedtallene for søgningen til regionens ungdomsuddannelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark indsamler hvert år data om 1. prioritetsansøgninger til ungdomsuddannelserne i forbindelse med sin myndighedsopgave vedr. kapacitetsstyring af ungdomsuddannelserne i Syddanmark.

   

  Tallene er baseret på indberetning af alle ansøgninger til institutioner, der er beliggende i Syddanmark. En mindre del af ansøgerne har ikke bopæl i regionen, og det er en af årsagerne til, at de indberettede tal ikke sammenlignelige med de tal, som undervisningsministeriet har offentliggjort i notatform 26. marts 2019. Ministeriets tal er baseret på ansøgernes bopæl. Da ministeriet fra og med i år offentliggør detaljerede data på www.uddannelsesstatistik.dk samtidig med offentliggørelsen af deres notat, bør det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at bede de syddanske uddannelsesinstitutioner om at indberette oplysninger i samme omfang som hidtil.

   

  Dertil kommer, at ministeriet alene inkluderer ansøgere, der kommer direkte fra 9.-10. klasse. Regionens opgørelse tæller alle ansøgninger til de enkelte institutioner. På Hf gør dette en meget stor forskel i opgørelsen, men også på EUD ser det ud til at have betydning. Det er muligt at starte på grundforløb 1 med op til et års forsinkelse fra 9.-10. klasse, og sådanne ansøgere er således med i regionens opgørelse, men ikke i ministeriets.

   

  De overordnede resultater for ansøgninger til ungdomsuddannelserne i Syddanmark er:

  • Fald på 1% i ansøgningerne til gymnasiale uddannelser.
  • Stigning i ansøgninger til erhvervsuddannelser på 8% ved anvendelse af institutionernes indberetninger, 0,5% ved anvendelse af undervisningsministeriets tal.
  • Stigning på 6,5% i ansøgningerne til 10. klasse i Syddanmark og 5,4% i hele landet. Øget søgning til efterskoler fra 9. klasse står for den største andel af stigningen i Syddanmark.
  • Stigning i antal ikke-uddannelsesparate ansøgere til både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/2298
  4. Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på arbejdet med den kommende regionale udviklingsstrategi 2020-2023.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i inputfasen for den regionale udviklingsstrategi har der i februar-marts 2019 været afholdt en række dialogmøder med kommuner og øvrige samarbejdspartnere og interessenter i regionen, ligesom FN’s verdensmål som ramme for strategien har været drøftet internt i Region Syddanmarks stående udvalg. Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts 2019, at overdrage indspillene fra disse drøftelser til udvalget for Regional Udvikling med henblik på indarbejdelse i den regionale udviklingsstrategi.

   

  Der har været et godt fremmøde og en god dialog på møderne, hvor kommuner og andre samarbejdspartnere har tilkendegivet deres ideer og ønsker til strategien, herunder deres ønsker til samarbejdsflader på tværs af kommuner, region og andre samarbejdspartnere.

   

  Det er blandt andet blevet fremhævet, at der fortsat er brug for at kunne sætte fælles dagsordener, og at udvikle fælles projekter i partnerskaber, der går på tværs af kommunegrænserne. Desuden er behovet for fælles analyser, vidensproduktion og vidensudveksling på tværs af regionen blevet fremhævet.

   

  Følgende temaer er særligt blevet fremhævet i dialogen:

   

  -          Uddannelse og kompetencer, herunder tilstedeværelsen af relevante uddannelsesmuligheder i regionen.

  -          Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og samarbejder om bosætning.

  -          Grøn omstilling og klima, herunder bl.a. cirkulær økonomi, strategisk energiplanlægning og overskudsvarme.

  -          Ren jord og vand, herunder vidensdeling om pesticider og grundvand.

  -          Sundhedsinnovation, herunder bl.a. ulighed i sundhed og telemedicin.

  -          Mobilitet, kollektiv trafik, og infrastrukturprioriteringer, herunder digital infrastruktur, data og bredbåndsforbindelser.

   

  Derudover er der lagt vægt på vigtigheden af et fortsat fokus på at udnytte fordelene ved at bo i en grænseregion, bl.a. på kulturområdet.

   

  Udvalgenes drøftelser af FN’s verdensmål og drøftelserne på dialogmøderne er inddraget i udarbejdelse af strategiudkastet, idet der samtidig er taget hensyn til, at strategien i sit udgangspunkt iht. lovgrundlaget, skal være visionspræget. Den skal samtidig kunne dække en fireårig periode og rumme, at der udarbejdes mere detaljerede og konkrete strategier inden for de enkelte strategispor. De konkrete indspil vil blive inddraget i det videre arbejde med udarbejdelse af strategier på de enkelte områder.

   

  Strategien er under udarbejdelse i april-maj 2019. Der vedlægges et foreløbigt strategiudkast som bilag til udvalgets orientering. Udvalget for Regional Udvikling forventes at kunne behandle et høringsudkast til strategien til maj 2019, hvorefter høringsversionen skal godkendes i forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på, at strategien kan sendes i høring i juni 2019.

   

  Det vedlagte strategiudkast er bygget op omkring seks strategispor. Viden og analyser, det dansk-tyske og internationale samarbejde, digitalisering, samt udvikling i hele regionen vil desuden være tværgående temaer, der er relevante inden for de enkelte strategispor. Herudover indgår en beskrivelse af fælles udfordringer i Region Syddanmark samt retningsgivende regionale mål for strategisporene, som bidrager til de valgte FN-verdensmål, der udgør rammen om strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Til orientering.

   

  Formanden orienterede om den fællesregionale konference om de regionale udviklingsstrategier og uddannelse, som Danske Regioner afholdte den 9. maj 2019.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/18246
  5. EUD-elever i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft havde på udvalgsmødet den 7. marts 2019 en temadrøftelse af målet om ”Flere faglærte”. Temadrøftelsen havde til formål at skabe et fælles overblik over de mange hidtidige indsatser på erhvervsuddannelsesområdet samtidig med, at udvalget fik mulighed for at drøfte idéer til mulige fremtidige indsatser. Udvalget anmodede administrationen om at udarbejde en så detaljeret oversigt som muligt over, hvad regionen som arbejdsgiver har af praktikpladser for EUD-elever (fx fordelt på brancher og uddannelsesretninger).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget drøftede udfordringer og mulige indsatser på erhvervsuddannelsesområdet som input til det videre arbejde med målet om ”Flere faglærte”.

   

  Udvalget drøftede bl.a., hvordan regionen som ansættelsesmyndighed kan spille en aktiv rolle i forhold til at øge antallet af erhvervsuddannede elever (EUD) på sygehusene og enhederne i regionen.

   

  I forlængelse af drøftelsen om regionen som ansættelsesmyndighed og praktikpladser anmodede udvalget administrationen om at udarbejde en så detaljeret oversigt som muligt over, hvad regionen som arbejdsgiver har af praktikpladser (fx fordelt på brancher og uddannelsesretninger).

   

  Der foreligger nu en oversigt over antallet af EUD-elever i praktik i Region Syddanmark i 2018, fordelt på elevtyper (ekskl. social- og sundhedsassistentelever) og omregnet til fuldtidsstillinger. Oversigten er vedlagt som bilag.

   

  Det fremgår af oversigten, at der var 286,37 EUD-elever i praktik i Region Syddanmark i 2018. Hertil kommer, at Region Syddanmark i 2018 – omregnet til fuldtidsstillinger – har været ansættende myndighed for 444,63 social- og sundhedsassistentelever.

   

  Det skal bemærkes, at der i aftalen om budget 2019 for Region Syddanmark er indføjet, at regionen skal undersøge mulighederne for at øge uddannelsesindsatsen for håndværkerlærlinge/praktikpladser, herunder muligheder for flere kombinationspraktikker. Opgaven er forankret i forretningsudvalget

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/12179
  6. Overflytning af Tørring Gymnasium til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Tørring Gymnasium ligger i Region Midtjylland og er i dag en del af fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Syd i Region Midtjylland. Tørring Gymnasium optager dog en stor del elever bosat i Region Syddanmark, særligt Vejle Kommune. Gymnasiet har derfor ønsket at blive overflyttet til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge § 12, stk. 2 i ”Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.” skal regionsrådet nedsætte et antal fordelingsudvalg.

   

  Fordelingsudvalgene foretager fordelingen af ansøgere, når antallet af ansøgere til en bestemt uddannelse ved en institution overstiger den fastsatte kapacitet for den pågældende uddannelse.

  Samtidig skal institutioner, der udbyder almen studentereksamen (stx) eller hf, ifølge § 14 stk. 1 og 2, indgå et forpligtende samarbejde med andre institutioner om koordinering af institutionernes kapacitet, udbud af studieretninger, valgfag og elevfordeling mv.

   

  For fordelingsudvalg såvel som forpligtende samarbejder gælder det, at de omfatter alle tilsvarende institutioner, der udbyder stx og hf i et geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

   

  I Region Syddanmark er der nedsat følgende fordelingsudvalg og forpligtende samarbejder: 

  • Fyn
  • Sydvestjylland
  • Sønderjylland
  • Trekantområdet

   

  Tørring Gymnasium ligger i Region Midtjylland og er i dag en del af fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Syd i Region Midtjylland. Da Tørring Gymnasium optager en stor del af sine elever fra Region Syddanmark, særligt Vejle Kommune, har gymnasiet ønsket at blive overflyttet til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Trekantområdet.

  Sagen har været drøftet i fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Trekantområdet, som indstiller at Tørring Gymnasium overflyttes med virkning fra forberedelsesprocessen for skoleåret 2020/2021 starter, dvs. fra september 2019.

   

  Med henblik på at undgå unødigt bureaukrati for det forpligtende samarbejde, foreslås det, at Region Syddanmark løbende koordinerer med Region Midtjylland og orienterer Region Midtjylland, når det er relevant, herunder om de årlige kapacitetsindmeldinger fra Tørring Gymnasium.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Tørring Gymnasium overflyttes til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Trekantområdet med virkning fra september 2019, hvor planlægningen af skoleåret 2020/2021 starter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/17330
  7. Repræsentation af FGU i Syddansk Uddannelsesforum
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen fremlagde i efteråret 2017 en omfattende reform af de forberedende undervisningstilbud, som indebærer at der oprettes en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med opstart i august 2019. Syddansk Uddannelsesforum (SUF) besluttede på deres møde den 25. oktober 2018 at anbefale over for regionsrådet, at FGU repræsenteres i SUF. Ledelserne af de seks nye FGU institutioner er nu på plads, og en udpegning vil derfor kunne igangsættes, såfremt regionsrådet følger anbefalingen fra SUF.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen fremlagde i efteråret 2017 en omfattende reform af de forberedende undervisningstilbud i Danmark. Der oprettedes blandt andet en ny forberedende uddannelse - kaldet den forberedende grunduddannelse (FGU). FGU indebærer, at en række eksisterende, forberedende tilbud samles i den nye forberedende grunduddannelse, herunder produktionsskolerne, VUC’s AVU- og FVU-undervisning, ordblindeundervisning (OBU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU).

   

  Uddannelsen skal ruste unge under 25 år, som hverken har job eller uddannelse, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet.

   

  FGU’en udbydes via nye institutioner, der optager det første hold elever til august 2019.

   

  Syddansk Uddannelsesforum besluttede på deres møde den 25. oktober 2018 at anbefale over for regionsrådet, at der optages en repræsentant fra FGU i Syddansk Uddannelsesforum, og at der bliver tale om en repræsentant på lederniveau.

   

  En repræsentation af FGU i Syddansk Uddannelsesforum vil kræve en opdatering af forummets kommissorium, således at også FGU indgår på listen over medlemmer.

   

  Administrationen har modtaget en liste fra KKR Syddanmark over lederne af de seks FGU institutioner i Syddanmark, hvilket muliggør at en udpegning vil kunne finde sted efter regionsrådsmødet den 24. juni 2019, såfremt indstillingen tiltrædes.

   

  Vedlagt som bilag er et forslag til revideret kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum og et forslag til brev til FGU-institutionerne i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At vedlagte forslag til et opdateret kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum godkendes, og

   

  At vedlagte forslag til brev til FGU-institutionerne i Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/16860
  8. Flere STEM-kompetencer gennem uddannelsesprojekter med fokus på grøn omstilling og teknologi
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i budgettet for 2019 besluttet, at der skal prioriteres 5,0 mio. kr. af midlerne i den årlige uddannelsespulje til at understøtte nye initiativer og indsatser, der kan være med til at styrke de unges interesse for science og teknologi hele vejen gennem uddannelsessystemet. Der foreligger nu et annonceringsmateriale, som forventes offentliggjort umiddelbart efter mødet i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16. maj 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som følge af den teknologiske udvikling og stigende behov for kompetencer inden for science og teknologi er der på uddannelsesområdet behov for at sætte mere fokus på de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Math).

   

  Regionsrådet har derfor i forbindelse med budgetaftalen for 2019 besluttet, at:

   

  ”Der i 2019 skal prioriteres 5,0 mio. kr. af midlerne i den årlige uddannelsespulje til at understøtte nye initiativer og indsatser, der kan være med til at styrke de unges interesse for science og teknologi hele vejen gennem uddannelsessystemet”.

   

  Administrationen har udarbejdet et annonceringsmateriale til fristen til uddannelsespuljen den 15. september 2019 med fokus på flere STEM-kompetencer gennem uddannelsesprojekter inden for grøn omstilling og teknologi.

   

  I annonceringsmaterialet fremgår det, at Region Syddanmark ønsker projekter, som overordnet set fokuserer på et af to områder:

   

  • Teknologiske og digitale kompetencer og løsninger.
  • Kompetencer til grønne løsninger i forhold til klimaforandringer, ressourcer, natur og miljø.

   

  Projekterne vurderes på baggrund af de gældende krav og kriterier for uddannelsespuljen.

   

  Annonceringsmaterialet forventes offentliggjort umiddelbart efter mødet i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16. maj 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  9. Region Syddanmarks godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et aftaleudkast til den kommende sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Sundhedsaftalen 2019-2023 forelægges hermed til politisk godkendelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2019 godkendt et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023. Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i hver af de 22 syddanske kommuner og regionsrådet.

   

  Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

   

  Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

  Sundhedskoordinationsudvalget vil med Sundhedsaftalen 2019-2023 skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

   

  • Vi samarbejder om forebyggelse for:
   • Et røgfrit Syddanmark
   • Mental trivsel blandt børn og unge
   • Færre overvægtige

   

  • Vi arbejder for bedre overgange for:
  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Ældre borgere
  • Mennesker med kronisk sygdom

   

  • Vi sikrer sammenhæng til:
  • Uddannelsesområdet
  • Arbejdsmarkedet

   

  De politiske visioner er udfoldet i målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes, og løbende foretage eventuelle justeringer og prioritering i sundhedsaftalesamarbejdet.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

   

  • Sæt borgeren først
  • Tænk nyt - nye samarbejdsformer
  • Mest mulig sundhed for pengene

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

   

  Sundhedsaftalen har været i høring fra december 2018 til februar 2019. Regionsrådet sendte et høringssvar til høringsudkastet med afsæt i bemærkninger fra Sundhedsudvalget, Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Psykiatri-og socialudvalget samt Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

   

   

  Den videre proces

  Efter den igangværende godkendelsesproces i de 22 syddanske kommuner og regionsrådet vil Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Umiddelbart herefter træder Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Udvalget for uddannelse og arbejdskraft anbefaler Regionsrådet:

   

  At godkende Sundhedsaftalen 2019-2023.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/139
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Udvalget tiltrådte på forslag fra udvalgsmedlem Carsten Sørensen at indbyde Jens Bøgetoft Christensen fra Det syddanske EU-kontor i Bruxelles til at holde oplæg på et udvalgsmøde.

  Administrationen orienterede om, at der på næste udvalgsmøde den 18. juni 2919 forventes forelagt 4 udbudssager.

  Administrationen orienterede om analysen "Adgang til arbejdskraft – 1. kvartal 2019", som bl.a. viser, at det stadig er svært for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark at skaffe kvalificeret arbejdskraft, især faglærte, samt belyser, hvad virksomhederne gør for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Analysen blev udleveret på mødet og sendes også til udvalget.

  Administrationen oplyste, at undervisningsministeren havde lagt et 1-årigt optagelseskapacitetsloft på 15 stx-klasser for Rosborg Gymnasium og et 1-årigt kapacitetsloft på 10 stx-klasser for Rødkilde Gymnasium for skoleåret 2019-2020. Pga årets søgetal til stx giver de to kapacitetslofter ikke anledning til nogen elevfordeling.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  11. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er t tirsdag den 18. juni 2019 kl. 14.00 – 17.00

  i Regionshuset (Mødet skal holdes i regionshuset, da der er møde i Miljøudvalget kl. 10.00. – 12.00).

   

  Mødeplanen for resten af 2019 er:

   

   

  Torsdag den 29. august 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 26. september 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 21. november 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019

  Næste møde er tirsdag den 18. juni 2019 kl. 14.00 – 17.00 i Regionshuset.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 23-05-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap