Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 06. juni 2019

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 06. juni 2019

Mødedato
06-06-2019 kl. 15:00 - 17:30

Mødested
Mødelokale 6

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. LUKKET PUNKT - klynger
  2. Etablering af køkken ved Nyt OUH
  3. Etablering af psykiatrien i Nyt OUH, som OPP
  4. Etablering af Ronald McDonald familiehus ved Nyt OUH
  5. Rapportering nr. 34 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  6. Rapportering nr. 34 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  7. 29. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2019
  8. Status på byggerierne 1. kvartal 2019
  9. Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby
  10. Flytning af AIB Laboratorium
  11. Orientering om parkeringsforholdene på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  12. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  13. Mødeplan
  14. Eventuelt
  15. Retspsykiatri Middelfart, opgradering af sikkerhed


  Sagsnr.
  1. LUKKET PUNKT - klynger
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 18/43526
  2. Etablering af køkken ved Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal etableres et produktionskøkken i tilknytning til Nyt OUH. Derved skabes der mulighed for at sikre en optimal køkkenproduktion i direkte tilknytning til Nyt OUH. Samtidig er det muligt at designe køkkenet fra bunden, så det lever op til regionens kvalitetskrav og kostkoncepter.

   

  Køkkenet forventes at blive ca. 3.000 kvadratmeter med en samlet anlægssum på 80 mio. kr. og rummer både produktionsarealer samt arealer til kontorer, medarbejder- og mødefaciliteter.

   

  Køkkenet designes fleksibelt, så der er mulighed for fremtidigt at tilpasse kapaciteten.

   

  Byggeriet foreslås gennemført som OPP-projekt finansieret dels af kvalitetsfondsmidler og dels via leasing for så vidt angår regionens finansieringsandel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 29. oktober 2018, at der etableres et køkken på Nyt OUH som OPP-projekt. Køkkenet skal forsyne Nyt OUH, samt Odense Universitetshospital frem til det er fraflyttet. Odense Universitetshospitals funktioner i Svendborg og Nyborg skal ligeledes kostforsynes af det nye køkken, og tilsvarende gælder de døgnpsykiatriske funktioner på Fyn (Odense og Svendborg).

   

  At igangsætte et nyt køkken på Nyt OUH vil sikre madleverancen også på kort sigt, idet en fortsættelse af køkkendriften i det eksisterende køkken på Odense Universitetshospital blev vurderet som risikofuldt i baggrundsmaterialet for beslutningen i oktober 2018 om at opføre køkken ved Nyt OUH. Ved at opføre et nyt køkken skabes der mulighed for at designe køkkenet efter en optimal køkkenproduktion tilpasset de nye kostkoncepter på Nyt OUH. Placeringen på Nyt OUH minimerer samtidig transportomkostningerne, idet der er kortest mulig afstand til hovedparten af patienterne.

   

  Det fremgår endvidere af regionsrådets beslutning fra oktober 2018, at køkkenet i Nyt OUH udbydes som OPP.

   

  Beskrivelse 

  Køkkenet placeres i tilknytning til servicebyen uden for hospitalsringen. Der er tale om en bygning på ca. 3.000 kvadratmeter med et anlægssum på 80 mio. kr.

   

  Centralkøkkenet skal udformes i to plan, hvor plan 0 (stueplan) skal rumme ét stort produktionsområde med varemodtagelse, fortilberedning af grønt, kold produktion, varm produktion og bageri. Herudover skal plan 0 rumme affaldsrum, køle-, fryse-, pakke- og lagerrum. Desuden skal der i tilslutning til produktionen være et opvaskerum, en vognhal samt et mindre kontorområde til produktionslederne. Endelig skal der også etableres en forbindelsesgang (logistikkorridor) mellem centralkøkkenet og den kommende serviceby. Det er en forudsætning, at hele produktionsområdet inkl. køle-, fryse- og lagerrum placeres samlet på plan 0.

   

  Plan 1 (1. sal) skal rumme kontorer, møde- og medarbejderfaciliteter samt teknikrum, rengøringsrum m.v. Desuden skal den tjene som ingeniørgang for at sikre en fleksibel drift og vedligeholdelse af teknisk køkkeninventar og installationer. I første omgang bliver plan 1 ca. 1/3 af underetagen, men plan 0 vil blive forstærket med henblik på fremtidig udvidelse af plan 1, hvis behovet skulle opstå. For at sikre yderligere robusthed i forhold til eventuelt behov for kapacitetstilpasning kan køkkenet desuden udvides mod øst.

   

  Kvalitetskravene til køkkenprojektet er i høj grad defineret af bespisningskonceptet, der definerer produktionskøkkenets virke og formål. Bespisningskonceptet opererer med en række målsætninger for Nyt OUH under hensyntagen til Odense Universitetshospitals ernæringspolitik. I denne politik indgår også de hensyn, der er formuleret i budgetforliget for 2019 :: ’For at sikre korrekt ernæring til patienterne forsøger køkkenerne at tage hensyn til specielle ønsker til kosten fra patienterne, i det omfang, det er praktisk muligt. Disse ønsker kan være begrundet i særlige personlige, religiøse eller kulturelle forhold, men der kan også være tale om særlige ønsker fra f.eks. terminale patienter eller småtspisende patienter..

  .

  Økonomi

  Da både OUH og Nyt OUH får glæde af det nye køkken vil det nye køkken blive finansieret af både regionen (45,5 mio.kr) og kvalitetsfondsmidler til byggeriet af Nyt OUH (34,5 mio.kr). Kvalitetsfondsandelen er beregnet ud fra en forventet ibrugtagningstidspunkt ultimo 2021, samt af hvor stor en andel af produktionen der leveres til funktioner, der ikke er en del af Nyt OUH (Svendborg og eksisterende Odense Universitetshospital).

   

  Henset til at projektet udbydes med en række detaljerede og specifikke krav samt det forhold, at der ikke er anlægsmidler til rådighed (ud over kvalitetsfondsandelen) til at finansiere regionens andel af projektet anbefales det, at projektet udbydes som OPP med offentlig finansiering (OPS) med leasingfinansiering gennem Kommuneleasing. Denne OPP model stiller krav om, at regionen deponerer svarende til anlægssummen for det leasede.

   

  Kommuneleasing er indstillede på at stille finansiering til rådighed for projektet (for udkast til kontrakt  henvises til sagen). Det forudsættes, at der indgås en kontrakt på minimum 10 år. Finansieringen kan på denne måde ske inden for regionens leasingramme, og vurderes som den billigste finansieringsform for regionen.

   

  Udbudsstrategi

  Det anbefales, at byggeriet bliver udbudt som OPP med offentlig finansiering via delvis leasing, jf. ovenfor.

  Det sikrer i videst mulige omfang budgetsikkerhed og de bedste forudsætninger for at få succes med projektmålet vedrørende tiden. Med kun én aftalepartner vil potentielle uklarheder vedrørende grænseflader mellem de enkelte fagentrepriser samt en lang række bygherre risici være overført til OPP-leverandøren.

   

  Udbuddet gennemføres som begrænset udbud med forhandling og prækvalifikation

   

  Den videre proces

  Processen frem til ibrugtagning af det nye køkken kan opdeles i de nedenstående faser.

   

  -          Færdigbearbejdning af det endelige udbudsmateriale - primo august 2019.

  -          Gennemførelse af udbud frem mod tildeling af kontrakt – medio januar 2020.

  -          Kontraktindgåelse efter stand-still – ultimo januar 2020.

  -          Udførelsesfase frem til ibrugtagning – ultimo 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At projektet vedr. etablering af køkken ved Nyt OUH til en samlet anlægssum på 80 mio. kr. udbydes som OPP, hvoraf 34,5 mio. kr. finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagn og 45,5 mio. kr. via leasing med offentlig finansiering med delvis kvalitetsfondsfinansiering (svarende til 34,5 mio. kr.) og delvis leasingfinansiering via regionens leasingramme (svarende til 45,5 mio. kr.), samlet svarende til 80 mio. kr. (indeks 144,5).

   

  At der vedr. Nyt OUH meddeles anlægsbevilling på 34,5 mio. kr. (indeks 117,54) til formålet.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb hertil i årene 2019-2021, finansieret af den endnu ikke udmøntede restramme inden for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi.

   

  At der indgås kontrakt med KommuneLeasing om finansiering af 45,5 mio. kr. (indeks 144,5).

   

  At der deponeres et tilsvarende beløb, finansieret af de likvide midler.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat og tildele kontrakt inden for de meddelte, økonomiske rammer samt indgå leasingkontrakt med Kommuneleasing.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20036
  3. Etablering af psykiatrien i Nyt OUH, som OPP
  fold dette punkt ind Resume

  I april 2015 traf regionsrådet principbeslutning om, at psykiatriklyngen (voksenpsykiatri) konkret skal etableres som OPP-projekt. Som del af vedtagelsen blev det besluttet, at regionsrådet skulle involveres igen, når det var relevant at beslutte yderligere i projektet. 

   

  Tiden er nu kommet til at tage stilling til rådgivning i projektet og at foretage en afgrænsning af den driftskontrakt, der skal udbydes som en del af OPP-kontrakten.

   

  I relation til rådgivning anbefales det, at der anvendes ekstern juridisk rådgivning, mens den resterende del af rådgivningen foreslås håndteret ved frikøb af egne rådgivere fra Nyt OUH, psykiatrien og OUH samt fra Syddansk Sundhedsinnovation.

   

  Vedr. afgrænsning af driftskontrakten anbefales det, at der udbydes en kontrakt, der omfatter udvendig bygningsdrift og vedligehold i kontraktperioden. Dermed sikres, at psykiatriklyngen har de samme drifts- og vedligeholdsmæssige standarder som resten af Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status for projektet

  Aktuelt er projektet ved at afslutte inspirationsfasen. Syddansk Sundhedsinnovation har her stået for en proces, hvor erfaringerne fra nye psykiatribyggerier er undersøgt, og hvor psykiatrien har besøgt nye psykiatriske afdelinger i og uden for regionen. På baggrund af denne proces er der identificeret en række forhold, som skal bidrage til at holde en rød tråd gennem hele projektet.

   

  Som det fremgår af resuméet skal der på nuværende tidspunkt træffes beslutning om

  1. Organisering af opgaven – omfang af rådgivning i forbindelse med udbuddet.
  2. Afgrænsning af driftsydelser i OPP-kontrakten.

   

  Organisering af opgaven

  Det blev i 2015 besluttet, at psykiatriklyngen skulle organiseres i en selvstændig projekt-styregruppe med en projektgruppe tilknyttet. Det skal nu besluttes, i hvilket omfang der skal anvendes eksterne og interne rådgivere i projektet. Som udgangspunkt er det nødvendigt at tilknytte ekstern, juridisk rådgivning for at sikre specialkompetencer, som ikke er til rådighed internt i regionen. I forhold til anden rådgivning anbefales det, at projektet benytter sig af interne rådgivere fra OUH, Nyt OUH, Service i psykiatrien og Syddansk Sundhedsinnovation.

   

  Samlet forventes det, at der skal anvendes i alt 12 mio. kr. til rådgivning og frikøb frem til og med kontraktunderskrift. Heraf finansieres i alt 6,75 mio. kr. i årene 2019-2023 inden for rammerne af den meddelte bevilling til Projektorganisationen for Byggeri. Herudover er i investeringsbudgettet allerede afsat 3,4 mio. kr. i 2019 til ekstern rådgivning vedr. projektet. De resterende 1,85 mio. kr. indstilles finansieret af konsolideringsrammen. 

   

  Afgrænsning af driftsydelser i kontrakten

  I forhold til afgrænsning af driftsydelserne i kontrakten er det i OPP sammenhæng umiddelbart muligt at foretage afgrænsning ud fra nedenstående punkter.

   

  1. Udvendig bygningsdrift og vedligeholdelse (klimaskærm).
  2. Indvendig bygningsdrift og vedligeholdelse.
  3. Drift af udenomsarealer.
  4. Rengøringsopgaver.
  5. Pedelopgaver.
  6. Kantine/køkkenopgaver.
  7. Reception/postfordelingsopgaver.

   

  I forhold til projektet i Odense anbefales det at foretage afgrænsningen til punkt 1 Udvendig bygningsdrift og vedligeholdelse. Derved vil psykiatriklyngen få samme serviceleverandør (Nyt OUH) som i dag og som resten af Nyt OUH. På denne måde bliver serviceniveauet identisk i hele sygehuset. Anbefalingen er endvidere baseret på erfaringerne fra Vejle (hvor alle de nævnte 7 punkter indgår i driftskontrakten), hvor der ikke været problemer i forhold til udvendig bygningsdrift- og vedligeholdelse, mens man har oplevet udfordringer med at få de restende forhold til at fungere optimalt. Samtidig er det også tilbagemeldingen fra en gennemført markedsundersøgelse, at denne afgrænsning kan medvirke til at øge konkurrencen i projektet.

   

  Tidsplan – hvad sker der nu?

  Efter beslutning angående driftskontraktens afgrænsning samt projektets organisering iværksættes i efteråret 2019 arbejdet med at udarbejde det konkrete udbudsmateriale. Det indebærer, at der udarbejdes en beskrivelse af det konkrete projekt, som de prækvalificerede tilbudsgivere kan forholde sig til. I dette materiale vil der være en række bindinger til kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH for derved også at sikre, at der bliver tale om de samme løsninger i psykiatrien (eksempelvis logistik og bespisning) som på resten af Nyt OUH. Herudover vil der vil der også blive arbejdet med at integrere regionens ambitioner på klima, energi- og bæredygtighedsområdet, herunder vurdere på muligheder for en option på certificering af det kommende byggeri. Det hele vil således være en del af det materiale der præsenteres for regionsrådet i januar 2020.

   

  Hertil kommer, at der som en del af udbudsmaterialet vil blive arbejdet med at fastlægge den konkrete OPP-model, hvor der i udgangspunktet er to mulige løsninger: OPP med privat finansiering (a la OPP projektet i Vejle) eller OPP med offentlig finansiering (OPS) med leasing (som køkkenet ved Nyt OUH).

   

  Som en del af arbejdet med det endelige udbudsmateriale skal dimensioneringsgrundlaget for psykiatriklyngen også opdateres, så den afspejler udviklingen siden 2015 og indeholder de forhold, der bliver adresseret i den kommende psykiatriplan. Som en del af arbejdet med dimensioneringsgrundlaget vil der også blive inddraget erfaringerne fra de psykiatriprojekter, der allerede er taget i brug i regionen, for derved at kvalificere dimensioneringsgrundlaget i forhold til både økonomi og arealer. Der vil også sammen med udbudsmaterialet blive lavet nærmere beregninger på effektiviseringsgevinster i lighed med alle andre større, regionale anlægsprojekter og den forventede huslejeudgift på driften, når dimensioneringsgrundlaget er på plads.

   

  Tidsplan kan herefter skitseres som følger

  -          Tilbud på ekstern rådgivning inden sommerferien 2019 med henblik på opstart umiddelbart efter sommerferien 2019.

  -          Udarbejdelse af udbudsmaterialet i efteråret 2019 – regionsrådet januar/februar 2020.

  -          Validering af økonomi og areal i efteråret 2019 – regionsrådet januar/februar 2020.

  -          Prækvalifikation af tilbudsgivere februar/marts 2020.

  -          Kontrahering før sommerferien 2020.

  -          Projekterings- og byggefase frem til efteråret 2022.

  -          Commissioning og overtagelse november 2022.

  -          Opfølgning på indflytning 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der træffes beslutning om, at driftskontrakten i OPP-kontrakten afgrænses til at omfatte udvendig bygningsdrift- og vedligeholdelse.

   

  At der meddeles tillæg på 1,85 mio. kr. (indeks 144,5) til anlægsbevilling til ekstern rådgivning m.v. i projektet.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,85 mio. kr. i 2019 til formålet, finansieret af konsolideringsrammen, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20221
  4. Etablering af Ronald McDonald familiehus ved Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i november 2011 en rammeaftale med Ronald McDonald Børnefond om etablering af et Ronald McDonald familiehus i tilknytning til Nyt OUH. I henhold til rammeaftalen skal forslag til udvendig arkitektur godkendes af regionsrådet og Region Syddanmark skal stille en byggemodnet grund til rådighed for etableringen.

   

  Forslag til udformning forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et Ronald McDonald familiehus er et sted, hvor familier til børn med alvorlig og langvarig sygdom kan bo, mens barnet er indlagt på hospitalet. Huset er et supplement til hospitalets tilbud til børn og forældre. Regionsrådet godkendte i november 2011 en rammeaftale med Ronald McDonald Børnefond om etablering af et Ronald McDonald familiehus i tilknytning til Nyt OUH.

   

  Af rammeaftalen fremgår det: 

  • At forslag til udvendig arkitektur skal godkendes af regionsrådet.
  • At Ronald McDonald Børnefond afholder alle anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med opførelse og efterfølgende drift af familiehuset.
  • At Region Syddanmark stiller en byggemodnet grund på 4.000 m² med tilhørende tilkørselsfaciliteter til rådighed for opførelse af familiehuset, ligesom Odense Universitetshospital afholder udgifter til ejendomsskatter m.v.
  • Ejendommen overdrages ved ibrugtagning til Region Syddanmark.
  • At vedligeholdelse af haveanlæg varetages af OUH, såfremt haveanlægget er etableret i overensstemmelse med OUHs haveanlæg i øvrigt.

   

  Der har i de mellemliggende år været holdt dialogmøder mellem Ronald McDonalds Børnefond og Projektorganisationen for Nyt OUH, primært med det sigte at holde fonden informeret om status på Nyt OUH, så fonden var klar til at iværksætte projektering på rette tidspunkt. Nu er det kommet så vidt, at Ronald McDonald Børnefond i samarbejde med LINK arkitektur har udarbejdet vedlagte forslag til udformning af Ronald McDonald familiehuset ved Nyt OUH, der forelægges til regionsrådets godkendelse. Placeringen i det nordvestlige hjørne af grunden udenfor Hospitalsringen i de grønne områder har inspireret til et ”Byggeri i Landskabet”, hvor bygningerne er lave og falder ind i landskabet. Samtidig er familierummene placeret med udsigt til de to regnvandssøer.

   

  Huset etableres med 12 familieværelser og fælles faciliteter og opbygges så gæsterne ved ankomsten bliver mødt af et synligt ankomst-/receptionsområde og derfra kan vælge fællesskabet til i de tilstødende fælles spise- og opholdsrum eller vælge det private i familierummene. Huset planlægges med et bruttoareal på 1.427 m².

   

  Projektorganisationen Nyt OUH vurderer, at det arkitektoniske hovedgreb lægger sig op ad Nyt OUH’s formsprog, men med en egen identitet. Skitseoplægget viser fine eksempler på indlevelse, herunder blandt andet optimeret dagslystilgang, fine udsigtsforhold og en god disponering af bygningerne i forhold til grundens muligheder. Bygningerne er kombineret af tunge elementer af beton og lette bygningsdele beklædt med træ. Umiddelbart lægger materialevalget sig op af konceptet for Nyt OUH. Såvel formsprog som materiale- og farveholdning bærer umiddelbare referencer til Nyt OUH. Projektorganisationen for Nyt OUH finder fremlagte disposition i forhold til arkitektur og materialer forenelig med det øvrige Nyt OUH og kan anbefale godkendelse af forslaget.

  Region Syddanmarks udgifter til at stille en byggemodnet grund til rådighed for Ronald McDonald familiehuset estimeres til 2,97 mio. kr. incl.10 % til uforudsete udgifter, jf. vedlagte opgørelse.

   

  Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling til byggemodning af grund til etablering af Ronald McDonald familiehus. Huset opføres uden for Hospitalsringen og er ikke omfattet af formålet for kvalitetsfondsmidlerne og indstilles derfor til selvstændig bevilling.

  I henhold til rammeaftalen varetages vedligeholdelse af haveanlæg af OUH, såfremt haveanlægget er etableret i overensstemmelse med OUHs haveanlæg i øvrigt. Ligeledes fremgår af aftalen at OUH afholder ejendomsskatter. Disse omkostninger vil indgå i OUH’s almindelige driftsomkostninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til udvendig arkitektur godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 2,97 mio. kr. (indeks 144,5) til etablering af byggemodning af grund til Ronald McDonald familiehus i tilknytning til Nyt OUH.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,97 mio. kr. (indeks 144,5) til formålet i 2019, finansieret af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende aftaler eller tillægsaftaler i forbindelse med allerede indgåede aftaler for byggemodning for Nyt OUH. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/18693
  5. Rapportering nr. 34 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten viser at projektet fortsat vurderes at være inden for de aftalte økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige rammer. 

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 - status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  1. Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02), Øvrigt terrænarbejde og Byggeplads fælles.

   

  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør er afsluttet og afleveret. Arbejdet er igangsat vedr. belysning, signalanlæg og terrænregulering med forventet færdiggørelse i 1. halvår 2019. Desuden er øvrigt terrænarbejde (klar til byggeri) og byggeplads igangsat med henblik på byggestart for Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04) medio 2019.

   

  1. Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04)

   

  Regionsrådet godkendte den 28. januar 2019 det færdiggjorte optimerede projektgrundlag for Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og Sengeafsnit (DP04).  Økonomi, kvalitet og tid er fastlagt, dog kan bygherre foretage ændringer (til- /fravalg) på op til 15 % af kontraktsummen.

  Efter godkendelsen og udarbejdelse af for- og hovedprojekt overgår delprojekterne til udførelsesfasen, og der forventes opstart af byggeriet medio 2019.

   

  1. Klyngerne (DP05-08)

  Der er efter regionsrådets valg af totalentreprenør for klyngerne den 24. august 2018 igangsat en projektoptimeringsproces, som afsluttes med udarbejdelse af et optimeret projektgrundlag. Det optimerede projektgrundlag forelægges til regionsrådets godkendelse i andet punkt på dagsordenen.

   

  1. Øvrige delprojekter

  Planlægning og projektering vedr. servicebyen er i gang. På baggrund af regionsrådets beslutning den 29. oktober 2018 om at etablere nyt køkken på Nyt OUH som OPP–projekt indgår køkkenet nu i planlægningsgrundlaget for servicebyen.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  I 1. kvartal 2019 har DTØ haft fokus på arbejdet med udformning af milepæle i projektet, herunder tværgående arbejde med milepæle i delprojekterne. DTØ har ligeledes haft fokus på status for DP03-DP04, samt projektoptimeringen for DP05-DP08 samt risikoarbejdet. 

   

  Ud fra gennemgangen har DTØ givet fem nye anbefalinger til projektet:

   

  • Myndighedsforhold – DTØ anbefaler at bygherre sikrer, at totalentreprenøren præsenterer en plan for hvordan myndighedsforhold håndteres i henhold til tidsplanen.

   

  • Totalentreprenørens kontrahering – DTØ anbefaler, at bygherre sikrer at totalentreprenøren udarbejder en plan med milepæle vedrørende kontraheringen af de respektive entrepriser.

   

  • Design niveau og stade – DTØ anbefaler, at bygherre har stort fokus på totalentreprenørens rettidige udsendelse af designdokumenter og at bygherre afsætter tilstrækkelig tid til granskning og efterfølgende opretning af design.

   

  • Projektoptimeringer – DTØ anbefaler, at bygherre sikrer at projektoptimeringerne vurderes i forhold til udbudsmaterialets krav, således at der opnås sikkerhed for at byggeriet lever op til de definerede krav.

   

  • Milepæle – DTØ anbefaler, at der skabes et tværgående overblik og at milepæle mellem de respektive delprojekter koordineres for at skabe overblik over den kritiske vej i projektet.

   

  Ledelsen på Nyt OUH anerkender og er opmærksomme på anbefalingerne og er, som det fremgår af svarene, allerede i gang med at implementere anbefalingerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 1. kvartal 2019 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11566
  6. Rapportering nr. 34 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid, økonomi og kvalitet, hvorfor alle tre parametre uændret er markeret grøn.

   

  Byggeriet af den nye 6 etager høje sengebygning blev igangsat i sommeren 2017, og der blev afholdt rejsegilde den 1. februar 2019. I hele bygningen er installationsfagene og kompletteringen i gang. Tidsplanen for sengebygningen er uændret siden 4. kvartal 2018, og det betyder, at teknisk aflevering af sengebygningen foretages den 21. november 2019, hvorefter indflytningen vil foregå.

  Projektmaterialet for de planlagte ombygningsarbejder i eksisterende sygehus er under tilretning i forhold til revideret helhedsplan for Sygehus Sønderjylland, som regionsrådet godkendte i juni 2018. Det samlede kvalitetsfondsprojekt er fortsat inden for den overordnede tidsmæssige ramme godkendt af regionsrådet i februar 2016.

   

  Økonomien er fortsat inden for budgettet. Det bemærkes, at der i 1. kvartal 2019 er blevet disponeret et betragteligt beløb til uforudseelige håndværkerudgifter. Reserven inkl. eventuelle besparelsesmuligheder vurderes forsat at være dækkende.

   

  Kvaliteten i projektet er uforandret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20780
  7. 29. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en kvartalsvis rapportering til anlægs- og innovationsudvalget om udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 1. kvartal 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er gennemført og afsluttet regnskabsmæssigt med udgangen af 2018.

  Fase 2
  Status for Fase 2 – ny sengebygning rapporteres uændret gul vedr. tid.

  Økonomi og kvalitet rapporteres fortsat som grøn.

  Totalentreprenøren MT Højgaard fastholder at afleveringsterminen, som er juli 2019, overholdes. Bygherretilsynet vurderer at arbejdet er 5-6 uger forsinket, hvilket er en forbedring på 1–2 uger sammenlignet med seneste kvartalsrapport. Bygherretilsynet vurderer fortsat, at det er muligt for totalentreprenøren at indfri afleveringsfristen. Der er efterfølgende afsat 3 måneder til indbygning af bygherreleverancer, mindre bygningstilpasninger m.v. Således kan indflytningen i den ny sengebygning påbegyndes i november 2019, og bygningen være taget fuldt i brug primo 2020.

  Totalentreprenøren gennemfører fortsat kompletterings- og installationsarbejder og er desuden i gang med udvendig beklædning af facaderne.

  Regionsrådet gav i september 2018 bevilling til etablering af en heliport på Esbjerg Sygehus. Bevillingen er givet med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Efter sommerferien 2019 leveres heliportanlægget på Esbjerg Sygehus. Færdiggørelse forventes ultimo 2019.

  Fase 3
  Fase 3 omfatter bl.a. udvidelse og tilpasning af dagkirurgisk center, som forventes etableret og færdiggjort medio 2020.

   Regionsrådet har afsat 90 mio. kr. til renoveringen af de resterende 3 etager i den nuværende sengebygning. De fraflyttede afsnit ombygges til henholdsvis ambulante formål, undervisning, forskning m.v. Planlægningen af dette er påbegyndt, selve renoveringen påbegyndes når den eksisterende sengebygning er fraflyttet primo 2020. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10690
  8. Status på byggerierne 1. kvartal 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er på mere end 15 mio. kr.

  Projekterne er både somatiske, psykiatriske, sociale og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis. 

   

  I vedlagte notat opgjort pr. 1. kvartal 2019 for følgende byggerier:

   

  Somatiske sygehuse:

  Generalplan Vejle, Fase 2

  P-hus i Vejle

  Generalplan, Sønderborg

   

  Psykiatriske sygehuse:

  Nyt OUH - Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling

  Nyt OUH - (Voksen) Psykiatrien som OPP

  Sundhedshus – Haderslev

  Lokalpsykiatri – Kolding

   

  Sociale byggerier:

  Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby

   

  Andre projekter:

  Etablering af Regionalt Datacenter

   

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/10467
  9. Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet meddelte i oktober 2018 anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til køb af ejendommen Udby Behandlingshjem med henblik på etablering af 20-24 døgnpladser med intern skole. Af punktet fremgik det, at regionsrådet senere ville blive forelagt en anlægssag, idet Udby Behandlingshjem skal gennemgå en omfattende renovering for at sikre moderne og tidssvarende rammer.
   

  Det indstilles hermed, at anlægs- og Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet, at resumé af byggeprogram godkendes, og at der meddeles anlægsbevilling og afsættes og frigives rådighedsbeløb til gennemførelse af renoveringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i Region Syddanmarks målsætninger for fremtidens boliger samt langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet i Region Syddanmark, senest godkendt af regionsrådet i 2011, meddelte regionsrådet den 29. oktober 2018 anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til køb af Udby Behandlingshjem. Området Udby Behandlingshjem ombygges fremadrettet til et voksenafsnit samt børn og unge afsnit.

   

  1. etape for området er at få samlet Region Syddanmarks eksisterende børnetilbud under Specialcenter Sydjylland, afd. Børnehusene, Middelfart samt ungetilbuddet Møllebakken, Ringe i en samlet enhed med skolefaciliteter i nærmiljøet i mere tidssvarende forhold, der tilgodeser de forskellige børns/unges individuelle behov, og hvor familien og medarbejdernes arbejdsmiljø også er tænkt ind
   

  Børnehuset i Middelfart er et botilbud til børn og unge i alderen 3-20 år, der har nedsat funktionsevne samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område, og Møllebakken, Ringe er et bo- og skoletilbud til børn og unge i alderen 10-20 år. Målgruppen er børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder.
   

  Med udgangspunkt i de eksisterende bygninger på Behandlingshjem Udby etableres gode fysiske rammer, hvor målgruppen samles på samme matrikel med en tilhørende skolefunktion i særskilt bygning, således at det opleves, at man går i skole, og boligforhold dermed er den hjemmelige base. Endvidere giver gymnastiksal fleksible muligheder for fysisk aktivitet året rundt. Personalet arbejder ud fra en fælles base og der etableres fælles faciliteter for Børn-Unge samt Voksenafsnit i forhold til administrationsenhed, mødefaciliteter, fælles storkøkken, samlingssal og udvalgte aktivitetsrum.

   

  De nye faciliteter tilgodeser at der tilbydes boligforhold som i en familie, det vil sige et værelse med direkte adgang til badeværelse samt relevante legemuligheder inde og ude. Værelserne giver i størrelse og indretning mulighed for, at det er naturligt at forældre opholder sig med barnet på barnets eget værelse. Der etableres stuer til aktiviteter og opholdsrum for børnene i åben forbindelse med gangarealer, hvor det er muligt henholdsvis at skærme og åbne op. Generelt indtænkes fleksibilitet og teknologiske løsninger, som kan være til hjælp for det enkelte barn og den unges behov.

   

  Det samlede bygningsareal eksklusiv kældre er 3.675 m2 jf. BBR, heraf udgår boenheder til Børn og Ungehusene 1.454 m2, skoleafsnit 531 m2, fælles faciliteter 684 m2 og Voksenafsnittet etape 2 1.006 m2. Nævnte bygningsarealer er ekskl. små bygninger som skure/garage/udhuse m.m.

   

  Formål, funktionelle krav m.v. er beskrevet i vedlagte resumé af byggeprogram, hvori det er kalkuleret, at de samlede udgifter til etape 1 af ombygningen af Børn og Ungehusene vil andrage 22,690 mio. kr.

   

  Udgiften foreslås finansieret af det tidligere afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Møllebakken samt likvide midler.

   

  Skolefaciliteterne forventes at kunne tages i brug ultimo 2019, og den øvrige ombygning forventes at kunne tages i brug ultimo 2020. Projektet, inkl. andel af udgifter til køb af ejendom, forventes gennemført uden forhøjelse af den gældende takst.

  Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt sag for regionsrådet vedrørende det tidligere omtalte voksenafsnit, når der foreligger en plan herfor.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At resumé af byggeprogram vedr. ombygning af Børn og Ungehusene, Udby godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 22,69 mio. kr. (indeks 144,5).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i årene 2019-2020 til formålet, fordelt med 8,47 mio. kr. i 2019 og 14,22 mio. kr. i 2020, finansieret af dels det tidligere afsatte rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. vedr. ombygning af Møllebakken, dels de likvide midler.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den fastsatte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/50954
  10. Flytning af AIB Laboratorium
  fold dette punkt ind Resume

  Med erhvervelse af det tidligere privathospital på Stærmosegårdsvej i Odense og etablering af Plasmaferesecenter, er der skabt mulighed for en mere hensigtsmæssig placering af det kommende AIB Laboratorium (laboratorium til avanceret cellulær terapi).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 26. november 2018 anlægsbevilling på 9,3 mio.kr. til etablering af AIB Laboratorium på OUH.

  Laboratoriet planlagdes etableret som en let bygning på taget af eksisterende OUH på 300m2.

   

  Efterfølgende er der opstået mulighed for en bedre bygningsmæssig og geografisk placering af laboratoriet tæt på NytOUH. Det drejer sig om etablering af laboratoriet i ledigt areal i den ejendom regionen har erhvervet på Stærmosegårdsvej 6 i Odense, der skal rumme det nye Plasmaferesecenter.  Dette center udnytter kun ca. halvdelen af ejendommens 2.000 kvm., hvilket giver mulighed for etablering af andre kliniske funktioner som f.eks. AIB laboratoriet inden for dette tidligere privathospital. 

   

  Der er ingen direkte driftsmæssig sammenhæng imellem AiB-laboratorium og Plasmaferesecenter (ud over fælles personale faciliteter), men begge funktioner ligger i regi af Klinisk Immunologisk Afdeling.

   

  Etableringen af AIB Laboratorium på Stærmosegårdsvej modsat etablering på eksisterende OUH er en betydeligt mere langtidsholdbar løsning og investering, der rækker ud over ibrugtagningen af NYT OUH i 2023. Det vil sige levetiden af investering / inventar er mere robust.

  Placeringen af AIB Laboratoriet i de ledige arealer på Stærmosegårdsvej har ingen konsekvenser i forhold til funktion, økonomi og kvalitet. Det vil sige projektet holder sig inden for den bevillingsmæssige ramme. Dog ændres ibrugtagningstidspunktet fra foråret 2020 til efteråret 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/21105
  11. Orientering om parkeringsforholdene på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsformand Karsten Uno Petersen har bedt om en orientering om parkeringsforholdene på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og det arbejde der er i gang med Esbjerg Kommune om parkeringsbehov og kapacitet i området ved sygehuset.

   

  Orienteringen gives på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11928
  12. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan for Region Syddanmark.

  I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor

  der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet,

  der skal sættes særligt fokus på i det kommende år. I april 2019 tiltrådte regionsrådet

  et forslag til den politiske proces for arbejdet med at udvælge indsatsområder for

  2020, og denne proces indledes nu med drøftelser i de respektive udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan, hvis primære opgave er at

  beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen

  skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

   

  Som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges

  en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus

  på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske

  område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte i december 2018 indsatsområder for 2019.

   

  Der er udvalgt følgende indsatområder for 2019:

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2018 og øvrige

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Videreudvikling af indsats for 2018

   

  2) Udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning

  Videreudvikling af indsats for 2018, Budgetforlig 2019

   

  3) Frivillighedsstrategi

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018 (arbejdsproces er i gang)

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018

   

  5) Hygiejneindsats – nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  6) Reduceret brug af tvang

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  7) Kliniske kvalitets- databaser

  Indsatsområde 2018

   

  8) Patientansvarlig læge

  Indsatsområde 2018

   

  9) Akutplan

  Nyt indsatsområde 2019, koordination med Danske regioner

   

  10) Fødeplan

  Budgetaftale 2019

  Svangreudspil fra Danske Regioner

   

  11) Ny Psykiatriplan

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  12) Rammepapir ved røg, kost og motion

   

  Budgetaftale 2019

   

  13) Rammepapir vedr. arbejdsmarkedstilknytning

  Budgetaftale 2019

   

  14) Fælles kompetenceudvikling med kommunerne

  Nyt indsatsområde 2019

   

  15) Samarbejde mellem sygehuse og praksissektoren

  Indsatsområde 2018

   

  16) Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  17) Digitaliseringsstrategi

  (udbredelsespulje)

  Budgetforlig 2019

  Danske Regioners strategi

  (arbejdet er igangsat)

   

  18) Forskningsstrategi

  Indsatsområde 2018

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  19) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Budgetforlig 2019

   

  20) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  Budgetforlig 2019

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  21) Efter- og videreuddannelse af læger

  Budgetforlig 2019

  (Arbejdet er igangsat)

   

  22) Kompetenceudviklingsplaner

  Budgetforlig 2019

  (arbejdet er igangsat)

   

  23) Ansatte på særlige vilkår

  Budgetforlig 2019

   

  24) Ledelsesudvikling

  Budgetforlig 2019

   

  25) Syddansk Forbedringsmodel

  Indsatsområde 2018

   

  Indsatområderne for 2019 kan findes i sin helhed via følgende link:

  https://regionsyddanmark.dk/wm512532#punktnavn22

   

  Processen for udvælgelse af indsatsområder for 2020 indledes nu med drøftelser i de respektive udvalg med henblik på at få input fra udvalgene til det videre arbejde med indsatområderne.

   

  Opmærksomheden skal henledes på, at mange af indsatserne, der blev udvalgt for 2019 er langsigtede indsatser, som bør videreføres i 2020-2021. Det gælder eksempelvis i forbindelse med frivillighedsstrategien, akutplan, udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning, samt indsatser i forhold til rammestyring og nærhedsfinansiering.

   

  Ligeledes skal sygehusene i 2020 og 2021 implementere nyt EPJ system samt nyt RIS/PACS system (røntgensystem). Implementering af disse systemer er meget store ledelsesmæssige opgaver, og vil have stor betydning for arbejdsgange og driftstilrettelæggelse.

   

  Hertil kommer, at flere sygehuse har store opgaver i relation til indflytning i nye bygninger. Det gælder OUH, som er i gang med at forberede indflytning til Nyt OUH, ligesom det gælder

  Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, der planlægger ibrugtagning af nye byggerier i primært 2020.

   

  For psykiatrien gælder, at der er en psykiatriplan under udarbejdelse. Det må forventes, at denne plan sætter rammen for indsatser i de næste år. Hertil kommer, at der skal etableres nybyggeri i Odense i sammenhæng med Nyt OUH.

   

  I budgetaftalen for 2019 er besluttet, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte

  FN’s verdensmål.  Forretningsudvalget har besluttet, hvilke verdensmål som regionen

  konkret skal arbejde med, og der har været en proces i alle udvalg i forhold til konkrete

  indsatser.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget drøftede verdensmålene 28. februar 2018. Udvalget konstaterede, at der inden for rammerne af Innovationsstrategien er igangsat en række indsatser, som understøtter FN’s verdensmål. Som eksempel nævnes Innovationsstrategiens tema om data og digitalisering, der bl.a. har fokus på at understøtte dialogen mellem fagprofessionelle, patienter og pårørende. Der er igangsat og vil blive igangsat flere initiativer med udgangspunkt i den regionale

  udviklingsstrategi, eksempelvis Sundhedens geografi.

   

  Det er således udvalgets vurdering, at der med det igangværende arbejde er lagt op til mange forskellige tiltag, der bidrager til mål 3 Sundhed og Trivsel, mål 7 Bæredygtig Energi, mål 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, mål 10 Mindre Ulighed og mål 11 Bæredygtige byer og Lokalsamfund, og 12 Ansvarligt Forbrug og Produktion.

   

  Udvalget ønskede i den forbindelse generelt øget fokus på udbredelse af udviklede løsninger og forventer, at den kommende klimastrategi vil bidrage til understøttelse af FN’s verdensmål, og at der i denne konkret vil blive sat fokus på bl.a. strategisk energiplanlægning og regionens eget energiforbrug, herunder i forhold til regionens bilpark og transporter. Anlægs- og innovationsudvalget forventer, at der i forbindelse med den kommende klimastrategi vil blive fremsat forslag til nye initiativer, der kan understøtte FN’s klimamål.

  Udvalget pegede på, at regionen allerede med de igangsatte aktiviteter vedr. de nye byggerier har

  taget store skridt i forhold til opfylde verdensmålene.

   

  Det vurderes også, at der vil være mulighed for at skærpe nogle af de eksisterende indsatser således, at disse eksempelvis mere tydeligt bidrager til at reducere ulighed i sundhed. Det

  gælder eksempelvis i forhold til samspil mellem somatik og psykiatri, tværsektorielle indsatser og kommunikation med patienter og pårørende.

   

  Endelig skal bemærkes, at der er udkommet en række sundhedspolitiske udspil fra Danske Regioner. Konkret er der i forbindelse med generalforsamlingen lanceret to nye udspil: Hjertesundhed og Sundhed for Børn og unge. Hertil kommer en række tidligere udspil blandt

  andet i forhold til personlig medicin og akutplan samt de mere overordnede udspil fra Danske regioner, i form af ”Sundhed for alle” samt ”Sundhed for livet”. De overordnede udspil kan

  findes via følgende links:

   

  https://www.regioner.dk/media/4671/sundhed-for-alle-vision-for-et-baeredygtigt-sundhedsvaesen-final.pdf

   

  https://www.regioner.dk/media/4709/sundhed-for-livet-forebyggelse-er-en-noedvendig-investering.pdf

   

  Der vil givetvis komme nye landsdækkende relevante indsatsområder på sundhedsområdet i forbindelse med indgåelse af aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020. Ligeledes må der forventes en stigende interesse i udbredelse af gode

  initiativer både regionalt og nationalt.

   

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges

  op på i Region Syddanmark, både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil

  have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer,

  der udvælges politisk i løbet af 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse, med fokus på hvilke indsatsområder fra 2019, der kan videreføres i 2020, samt

  om der er nye temaer og indsatser, der kan indgå i arbejdet med at udvælge i indsatsområderne for 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Drøftet. Udvalgets input indgår i det videre arbejde.


  Sagsnr. 19/550
  13. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende møder for 2019 er godkendt af anlægs- og innovationsudvalget:

   

  Møderne afholdes torsdage, hvor intet andet er anført. Tidspunktet er henholdsvis kl. 14- ca.17 og

  15- ca.18.

   

  • Torsdag den 27. juni 2019 – kl. 14- ca.17 – Aabenraa Sygehus
  • Torsdag den 5. september 2019 – kl. 14- ca.17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17)
  • Torsdag den 3. oktober 2019 – kl. 14- ca.17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17) - Esbjerg
  • Torsdag den 31. oktober 2019 – kl. 14- ca.17
  • Onsdag den 20. november 2019 – kl. 14- ca.17 (WHINN-ugen) – WHINN, Odense. Fællesmøde med digitaliseringsudvalget.
  • Torsdag den 19. december 2019 – kl. 14- ca.17 – Odense.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Til orientering. Mødet den 27. juni 2019 aflyses.


  Sagsnr. 19/550
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Administrationen afklarer spørgsmål angående Gigthospitalet.


  Sagsnr. 18/28047
  15. Retspsykiatri Middelfart, opgradering af sikkerhed
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte på mødet i september 2018 en bevilling på 10,4 mio. kr. til opgradering af den fysiske sikkerhed. Projektet kan af forskellige grunde ikke gennemføres inden for den givne bevilling. Der er brug for at løfte bevillingen med 7,7 mio. kr. til 18,1 mio. kr. Der peges på finansiering inden for psykiatrisygehusets drifts og anlægsrammer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på mødet den 24. september 2018 en væsentlig opgradering af den fysiske sikkerhed på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Der blev bevilget 10,4 mio. kr. til formålet.

   

  Det skete på baggrund af et antal rømninger fra afdelingen i 2017/2018. På baggrund af en bygningsgennemgang ved en ekstern ekspert, og med udgangspunkt i Danske Regioners anbefalinger for standardiserede sikkerhedskrav i retspsykiatrien, herunder anbefalingen om to sikringslag, blev der godkendt en opgraderingsplan, der omfatter udskiftning og styrkelse af døre, vinduer, rammer og låse i en række områder i de akutte retspsykiatriske afsnit. Desuden forbedres servicevagtens udstyr og perimetersikringen, som indgår i det 3. sikringslag.

   

  Der er siden arbejdet med projektering, indhentning af godkendelse fra brand- og andre myndigheder og udbud i hovedentreprise. Mandag den 3. juni 2019 er der modtaget tilbud på hovedentreprisen. Tilbuddene ligger væsentlig over det forventede niveau og kan ikke rummes inden for bevillingen. Det samlede billede er lige nu, at projektet bliver 7,7 mio. kr. dyrere end bevilget.

   

  Det der har medvirket til denne overskridelse af rammen vurderes bl.a. at være:

  • At det i forbindelse med godkendelse ved brandmyndighederne har været nødvendigt med en række yderligere bygningsmæssige tiltag end forudset.
  • Priserne på komponenterne er steget væsentligt siden september 2018.
  • Ekstraudgifterne forbundet med at gennemføre projektet, mens sengeafsnittene er i drift, har været væsentlig undervurderet.
  • Konkurrencen på en så specialiseret bygningsopgave har vist sig at være begrænset – få kan løfte opgaven.

   

  Det har været vurderet, om projektet kunne skæres til ved at undlade eller udskyde dele af det planlagte projekt, men vurderingen er, at det ikke vil være muligt at pille enkeltdele ud uden at kompromittere løsningens samlede bidrag til sikkerhedsløftet.

  Desuden er det vurderet om en ny licitation vil kunne øge konkurrencen og dermed presse prisen yderligere, men det er ikke forventningen, som markedet er lige nu. Desuden vil det også forsinke projektet væsentligt, hvilket ikke er ønskeligt i den nuværende situation.

   

  Derfor anbefales at øge bevillingen til projektet med 7,7 mio. kr. til 18,1 mio. kr. Det foreslås finansieret inden for psykiatrisygehusets drifts- og investeringsrammer i 2019. Det fordrer, at sygehusets lokale investeringsramme dedikeres til dette i 2019, og at projektet med udbedring af taget på afdelingen i Svendborg - som regionsrådet bevilgede ca. 3 mio. kr. til som en del af den samlede udmøntningssag vedr. det ekstra råderum i 2019 på mødet i maj 2019 - ikke gennemføres i 2019.

   

  Brug af den lokale investeringsramme vil selvfølgelig begrænse muligheder for yderligere anlægsaktiviteter i 2019, men denne investeringsramme er samtidig blevet aflastet gennem de samlet ca. 23 mio. kr. som regionsrådet bevilgede psykiatrisygehuset til forskellige konsolideringsprojekter, som en del af den store udmøntningssag vedr. det ekstra råderum i 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ekstraudgifter på 7,7 mio. kr. til gennemførsel af projektet med opgradering af sikkerheden i Middelfart godkendes.

   

  At ekstraudgifterne finansieres inden for psykiatrisygehusets drift og lokale investeringsramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den tilføjelse, at de budget- og bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads i forbindelse med den kommende budgettilpasning.


  Siden er sidst opdateret 07-06-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |