Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 18. juni 2019

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 18. juni 2019

Mødedato
18-06-2019 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Vicky Lorenzen, F

 • Afbud
 • Morten Weiss-Pedersen, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Høringssvar til Kold College vedr. udlægning af grundforløb 2 for tjeneruddannelsen til EUC Syd
  2. Indstilling til undervisningsministeren vedr. ansøgning om htx på Campus Varde
  3. Indstilling til undervisningsministeren vedr. ansøgning om hhx på Esbjerg Gymnasium
  4. Høringssvar til Kolding HF & VUC vedr. driftsoverenskomst med AMU SYD
  5. Status på elevfordelingen i 2019
  6. Opfølgning på igangværende uddannelsespuljeprojekter forår 2019
  7. Orientering om forlængelse af projekt STaRForCE og budget 2019
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 19/22482
  1. Høringssvar til Kold College vedr. udlægning af grundforløb 2 for tjeneruddannelsen til EUC Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Kold College har den 23. april 2019 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om et høringssvar som led i skolens plan om at udlægge grundforløb 2 på tjeneruddannelsen til EUC Syd i Sønderborg. Administrationen indstiller på baggrund af en samlet vurdering, at regionsrådet støtter udlægningen og fremsender et positivt høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kold College har den 23. april 2019 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om et høringssvar som led i skolens plan om at udlægge grundforløb 2 på tjeneruddannelsen (herefter ”GF2 tjener”) til EUC Syd i Sønderborg.

   

  Ansøgningen fra Kold College

  Kold College forklarer i deres ansøgning, at de har haft en løbende drøftelse med EUC Syd om muligheden for at udlægge undervisningen på GF2 tjener til EUC Syd, der for nuværende ikke selv har udbudsgodkendelsen til dette grundforløb.

   

  EUC Syd beskriver i en udtalelse, at der især i Sønderborg er stor efterspørgsel efter GF2 tjener blandt både restauratører og byrådspolitikere. EUC Syd uddyber dette ved at henvise til Sønderborg Kommunes Masterplan for handel og turisme fra 2018, hvor et af indsatsområderne er gastronomi.

   

  EUC Syd er endvidere i dialog med det nye Hotel Alsik i Sønderborg om rekrutteringen af elever til deres køkken og restauranter, og herunder hvordan skole og hotel kan arbejde sammen for at tiltrække flere elever fra lokalområdet til de pågældende fagområder. Her er det forventningen, at muligheden for at starte et GF2 tjener op i lokale omgivelser vil give flere elever mod på at fortsætte i et hovedforløb inden for branchen.

   

  Ansøgningen fra Kold College med tilhørende udtalelse fra EUC Syd er vedlagt som bilag 1.

   

  Høringssvar fra interessenter

  Kold College har som foreskrevet indhentet høringssvar fra de nærmeste nuværende udbydere af GF2 tjener: Rybners i Esbjerg og HANSENBERG i Kolding.

   

  Rybners har ingen indvendinger mod udlægningen, idet man ser det som en mulighed for at rekruttere flere til tjenerfaget.

   

  HANSENBERG er imod udlægningen med baggrund i følgende argumenter:

  • En udlægning vil betyde en udvanding af tjeneruddannelsen eftersom det vil være svært at opretholde et fagligt miljø og sikre attraktive holdstørrelser, hvis tjenereleverne spredes ud over flere erhvervsskoler.
  • Man er i færd med at bygge nye faglige lokaler med det nyeste udstyr til tjener- og gastronomuddannelserne (700 kvadratmeter) til afbenyttelse fra 2020. En investering på 55 mio. kr., der skal understøtte erhvervsudviklingen inden for branchen.             
  • Man har oplevet et stigende antal unge, der vælger tjeneruddannelsen i løbet af deres grundforløb, fordi man på HANSENBERG har et attraktivt fagligt miljø og en høj faglighed.
  • Man dækker på nuværende tidspunkt et bredt geografisk område og arbejder ihærdigt på at tiltrække så mange tjenerelever til branchen som muligt.

   

  Høringssvarene fra Rybners og HANSENBERG er vedlagt som bilag 2.

   

  Administrationens vurdering
  Administrationen har vurderet sagen ud fra følgende fem kriterier.

   

  Kapacitet og tilgængelighed:

  Administrationen bemærker indledningsvist, at GF2 tjener udbydes 28 steder i landet, heraf 16 steder i Jylland, men at der pt. ikke er noget udbud syd for Kolding/Esbjerg (se bilag 3). Det betyder at der for de unge i den sydlige del af Sønderjylland er relativt langt til denne uddannelse. Det vurderes, at der er ledig kapacitet hos HANSENBERG og Rybners, men at denne kapacitet ligger langt væk for de unge i eksempelvis Sønderborg-området. Den påtænkte udlægning vil derfor efter administrationens vurdering resultere i en markant bedre tilgængelighed til GF2 tjener i denne del af regionen.

   

  Demografi og elevgrundlag:

  Ungdomsårgangene i Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner har været for nedadgående de seneste år, og denne udvikling ventes at fortsætte frem mod 2030. Dette taler isoleret set imod at udvide antallet af udbydere af en given uddannelse. Tjeneruddannelsen er imidlertid kategoriseret som en fordelsuddannelse (gode praktik- og jobmuligheder), og manglen på tjenere gælder også i Sønderborg, hvor udlægningen planlægges. Administrationen vurderer i den forbindelse, at parterne i Sønderborg, i samarbejde med Kold College, ville kunne øge antallet af unge, der søger ind på GF2 tjener og efterfølgende også tjeneruddannelsens hovedforløb. Derved kan der skabes et elevgrundlag for udlægningen.

   

  Indvirkning på de eksisterende udbydere:

  HANSENBERG’s nuværende optageområde til GF2 tjener omfatter bl.a. Sønderjylland. Jf. ovenfor, er det administrationens forventning, at en udlægning af GF2 tjener i Sønderborg vil betyde, at mange af de lokale unge, der fremover kigger i retning af tjeneruddannelsen, ville tage deres GF2 lokalt i stedet for at tage til Kolding. Isoleret set kan dette betyde, at HANSENBERG får lidt færre GF2 elever. Det er til gengæld administrationens vurdering, at HANSENBERG vil kunne opnå flere hovedforløbselever, eftersom de udgør den nærmeste hovedforløbsskole for tjeneruddannelsen. Udlægningen vil derfor på kort sigt kunne koste HANSENBERG nogle GF2 elever, mens den på længere sigt vil kunne generere flere hovedforløbselever.

   

  Relevans i lyset af regionsrådets mål for uddannelse og arbejdskraft:

  Det er administrationens vurdering, at udlægningen harmonerer godt med regionsrådets mål ”Flere faglærte”, idet det forventes, at tjener GF2 i Sønderborg kan bidrage til, at der uddannes flere faglærte inden for denne branche i Sønderjylland.

   

  Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed:

  Ud fra de foreliggende oplysninger, er der ikke noget, der tilsiger, at udlægningen skulle være forbundet med større investeringer for de involverede parter. 

   

  Ud fra en samlet afvejning er det administrationens vurdering, at regionsrådet bør afgive et positivt høringssvar til Kold College. Administrationen lægger særlig vægt på, at udlægningen vil give en væsentligt bedre tilgængelighed til GF2 tjener, og at det herigennem vil bidrage til at imødekomme lokalområdets efterspørgsel efter tjenere.

   

  Der er vedlagt forslag til høringssvar til Kold College, hvori regionsrådet støtter udlægningen af grundforløb 2 for tjeneruddannelsen til EUC Syd i Sønderborg. Se bilag 4.

   

  Den videre proces

  Ansøgningen fra Kold College skal behandles af forretningsudvalget den 14. august 2019 og af regionsrådet den 26. august 2019. Dernæst skal regionsrådets høringssvar indgå i en samlet ansøgning fra Kold College til undervisningsministeriet, der så vil træffe afgørelse i sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget anbefaler regionsrådet at godkende forslag til høringssvar til Kold College, hvor regionsrådet støtter udlægningen af grundforløb 2 for tjeneruddannelsen til EUC Syd i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/21990
  2. Indstilling til undervisningsministeren vedr. ansøgning om htx på Campus Varde
  fold dette punkt ind Resume

  Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium har ansøgt om at etablere den tekniske studentereksamen (htx) på Campus Varde og anmodet om regionsrådets indstilling. De to skoler søgte også i 2017. På daværende tidspunkt var regionsrådet positivt indstillet over for ansøgningen, som undervisningsministeren dog afslog. Administrationen indstiller på baggrund af en samlet vurdering, at regionsrådet støtter oprettelsen af et htx-udbud i Varde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (herefter VG og VHH) har ansøgt om at etablere den tekniske studentereksamen (htx) på Campus Varde og anmodet om regionsrådets indstilling.

   

  I 2017 fik VG og VHH afslag fra undervisningsministeren på deres ansøgning om at etablere den tekniske studentereksamen (htx) på Campus Varde. Dette skete på trods af en positiv indstilling fra regionsrådet, der tog afsæt i en samlet konkret vurdering, herunder hensynet til regionsrådets indsats for at skabe en forbedret tilgængelighed til uddannelser og for at flere unge skal vælge en science-uddannelse. I ministerens afgørelse blev der lagt vægt på, at et htx-udbud i Varde ville indebære en risiko for de omkringliggende htx-udbyderes elevgrundlag. Afgørelsen fra 2017 er vedlagt som bilag 1.

   

  VG og VHH søger nu om htx-godkendelse igen, denne gang med opstart i august 2020. Skolerne har i den forbindelse anmodet om regionsrådets indstilling i sagen. Regionsrådet skal afgive indstilling til undervisningsministeren.

   

  Ansøgningen fra VG og VHH

  VG og VHH bemærker bl.a. i deres ansøgning, at:

  • Lokalsamfundet i Varde Kommune længe har efterspurgt et lokalt htx-udbud.
  • Nærmeste htx-udbud lige nu ligger i hhv. Esbjerg, Skjern og Grindsted. Dette indebærer en lang transporttid, hvilket afholder en del unge fra at søge htx.
  • Gymnasiereformen fra 2016 tilsiger, at der skal være reel mulighed for at vælge mellem de fire gymnasiale uddannelser. Målet er at især de unge ikke opgiver at søge htx-uddannelsen på grund af geografiske barrierer i form af lang transporttid.
  • Htx-uddannelsen vil passe godt ind i studiemiljøet på Campus Varde, som dermed ville rumme alle fire gymnasiale uddannelser.
  • Der er pt. et elevgrundlag for htx i Varde, opgjort ud fra de unges nuværende søgemønster.
  • Søgningen til htx blandt kommunens unge har været faldende, og at et htx-udbud i Varde vil kunne vende denne udvikling.
  • De nyligt renoverede naturvidenskabslokaler på Varde Gymnasium, sammen med 1-2 lokaler, der kan indrettes til værkstedsundervisning, vil give gode forhold for en kommende htx-uddannelse.

   

  Ansøgningen fra VG og VHH er vedlagt som bilag 2.

   

  Høringssvar fra interessenter

  VG og VHH har vedlagt støtteerklæringer fra hhv. byrådet i Varde Kommune og erhvervsforeningen ProVarde (se bilag 3). Begge parter bakker op om tiltaget bl.a. ud fra et arbejdskraftsperspektiv og de forventer samtidig, at det kan bidrage til at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

   

  VG og VHH har som foreskrevet indhentet høringssvar fra de tre nærmeste, nuværende udbydere af htx-uddannelsen: Rybners i Esbjerg, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern og Erhvervsgymnasiet Grindsted. De tre høringssvar er vedlagt som bilag 4.

   

  De tre nuværende htx-udbydere er alle imod oprettelsen af et nyt htx-udbud i Varde, primært med baggrund i følgende argumenter:

  • Et nyt htx-udbud i Varde vil kunne reducere optaget hos de nuværende udbydere, der i forvejen er under pres pga. faldende ungdomsårgange og vigende søgetal.
  • Rybners og Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern indvender primært, at et nyt htx-udbud i Varde vil indebære en risiko for en indsnævring af deres studieretningsudbud.
  • Erhvervsgymnasiet Grindsted bemærker, at et vigende elevtal på htx i Grindsted kan betyde, at udbuddet ikke vil kunne opretholdes, idet skolen kun har én lille htx-klasse pr. årgang.
  • Rybners bemærker, at der er gode transportforbindelser mellem Varde by og deres htx-udbud i Esbjerg (ca. 15 minutter med tog).
  • Undervisningen på htx forudsætter adgang til professionelle værkstedsfaciliteter, hvorfor et htx-udbud bør ligge på en teknisk erhvervsskole.
  • Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern og Erhvervsgymnasiet Grindsted henviser til en UVM-analyse foretaget lige efter gymnasiereformen, hvor Varde Kommune ikke er på listen over områder, hvor det kan sandsynliggøres, at unge afholder sig fra at søge htx på grund af geografiske barrierer. Det skyldes, at der i perioden 2012-2014 var en større andel, der søgte htx i Varde Kommune (10%) end i hele landet samlet set (8%).
  • Rybners bemærker, at Ribe Katedralskole for nyligt har fået godkendelse til at udbyde htx, og at det indtil videre er uklart, hvilken betydning, det vil få.

   

  Administrationens sammenfattende vurdering
  Administrationen har vurderet sagen ud fra fem kriterier, som gennemgås forneden.

   

  Kapacitet og tilgængelighed:

  • Der er ledig kapacitet hos de tre nærmeste htx-udbydere og dermed mulighed for, at de unge fra Varde Kommune på nuværende tidspunkt kan få plads på htx-uddannelsen, hvis de er villige til at transportere sig ud af kommunen.
  • For de unge, der bor i Varde by, er der pt. en rimelig god tilgængelighed til htx-uddannelsen i Esbjerg. Ikke desto mindre vil et htx-udbud i Varde by være forbundet med en endnu kortere transporttid for de lokale unge.
  • For de unge, der ikke bor i eller omkring Varde by, kan der være tale om en væsentligt længere transporttid til det nærmeste htx-udbud, og her vil et htx-udbud i Varde kunne gøre uddannelsen væsentligt mere tilgængelig for denne gruppe, end det er tilfældet pt.

   

  Demografi og elevgrundlag:

  • Ungdomsårgangene har været for nedadgående siden 2016. Frem mod 2025 ventes der en lille stigning, der dog afløses af et fald frem mod 2030. Der har de seneste to år været ca. 50 htx-ansøgere fra Varde Kommune, samt 20-25 personer, der har haft htx som anden prioritet. På den baggrund vurderes det, at der kan vise sig at være elevgrundlag for et lille htx-udbud i Varde.
  • Sammenlignet med tidligere, har søgningen til htx blandt kommunens unge været faldende de seneste par år. Dette vidner om, at de nuværende htx-udbydere ikke har formået at fastholde de unges villighed til at søge ud af kommunen for at få en htx, hvorfor et nyt udbud i Varde kan være et godt forsøg på at vende denne udvikling.

   

  Indvirkning på de eksisterende udbydere:

  • Et htx-udbud i Varde vil kunne reducere optaget hos særligt Rybners, hvilket også skal ses i lyset af, at konsekvenserne af det kommende htx-udbud i Ribe ikke er kendt endnu, og i mindre grad hos Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, med et pres på studieretningsudbuddet til følge.
  • De seneste tre år har der kun været én ansøger årligt fra Varde Kommune til htx i Grindsted. Såfremt den gennemsnitligt set ene ansøger ville vælge et htx-udbud i Varde i stedet for Grindsted, ville dette derfor indvirke negativt på muligheden for at opretholde udbuddet i Grindsted. De få ansøgere fra Varde Kommune til Grindsted kommer imidlertid typisk fra kommunens østlige område, hvor der i nogle tilfælde er nogenlunde lige langt til hhv. Varde og Grindsted. Det er således usikkert, i hvor høj grad et htx-udbud i Varde vil påvirke udbuddet i Grindsted i sidste ende.

   

  Relevans i lyset af regionsrådets mål for uddannelse og arbejdskraft:

  • Tiltaget harmonerer godt med regionsrådets mål om ”Flere med STEM-kompetencer”.

   

  Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed:

  • En opstart af et htx-udbud i Varde vil være forbundet med udgifter til opbygningen af værkstedsfaciliteter, hvilket kan være samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt, medmindre det nye udbud i Varde viser sig at tiltrække flere unge til htx-uddannelsen samlet set.

   

  Administrationens vurdering er endvidere uddybet i bilag 5.

   

  Ud fra en samlet afvejning er det administrationens vurdering, at regionsrådet bør støtte ansøgningen fra VG og VHH og afgive en positiv indstilling til undervisningsministeren i sagen.

   

  Administrationen lægger særlig vægt på, at søgningen til htx blandt de unge i Varde Kommune har været for nedadgående de seneste par år og at et lokalt, og dermed mere tilgængeligt, htx-udbud i Varde kan medvirke til at vende den udvikling og kan bidrage positivt til regionsrådets mål om ”Flere med STEM-kompetencer”. Endvidere vurderes det usikkert, i hvor høj grad et htx-udbud i Varde vil være til gene for udbuddet i Grindsted. I de seneste tre år har der således kun været én ansøger årligt fra Varde Kommune til Grindsted. Erfaringsmæssigt kommer sådanne ansøgere typisk fra kommunens østlige område, hvor der i nogle tilfælde er nogenlunde lige langt til hhv. Varde og Grindsted, og hvor de to byers htx-udbud i givet fald vil kunne vise sig omtrent lige attraktive ud fra et tilgængelighedsperspektiv.

   

  Den videre proces
  VG og VHH’s ansøgning skal behandles af forretningsudvalget den 14. august 2019 og af regionsrådet den 26. august 2019. Dernæst skal regionsrådets indstilling sendes til undervisningsministeren senest den 16. september 2019.

   

  Det bemærkes, at regeringen i april 2019 indgik en aftale på uddannelsesområdet med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Det fremgår af aftalen, at det er hensigten, at et gymnasium eller VUC først vil kunne søge om at få udbud af htx og hhx, når der udbydes relevante erhvervsuddannelsesgrundforløb på institutionen for at sikre det faglige grundlag for htx og hhx. Administrationen bemærker, at der for htx vil være tale om det tekniske grundforløb, som der pt. ikke udbydes i Varde. Aftalen er ikke omsat til lovgivning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at der afgives en indstilling til undervisningsministeren, hvor regionsrådet støtter ansøgningen fra Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium om udbudsgodkendelse til htx.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/22046
  3. Indstilling til undervisningsministeren vedr. ansøgning om hhx på Esbjerg Gymnasium
  fold dette punkt ind Resume

  Esbjerg Gymnasium ønsker at oprette et hhx-udbud i en forsøgsordning fra 2020 og har i den forbindelse anmodet om regionsrådets indstilling i sagen. Regionsrådet skal afgive indstilling til undervisningsministeren. Administrationen indstiller på baggrund af en samlet vurdering, at regionsrådet ikke støtter oprettelsen af et hhx-udbud på Esbjerg Gymnasium.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Esbjerg Gymnasium (herefter EG) ønsker at oprette et hhx-udbud i en forsøgsordning fra 2020 og har i den forbindelse anmodet om regionsrådets indstilling i sagen. Regionsrådet skal afgive indstilling til undervisningsministeren.

   

  Ansøgningen fra EG

  EG begrunder deres ansøgning med, at de faldende ungdomsårgange og søgetrenden hos de unge i retning af uddannelsesmiljøer med en bredere vifte af uddannelser gør, at konkurrencesituationen mellem gymnasierne i Esbjerg ikke foregår på lige vilkår, hvilket kan true EG’s eksistens på sigt.

   

  Ifølge EG kan den ulige konkurrencesituation i yderste konsekvens medføre en monopolsituation i Esbjerg med færre valgmuligheder for de unge. Det er EG’s forventning, at oprettelsen af et hhx-udbud vil være med til at sikre, at de unge fortsat har en anden valgmulighed end de omkringliggende fusions- og campusskoler.

   

  Derudover bemærker EG bl.a. følgende i deres ansøgning:

  • En hhx-uddannelse på EG vil styrke synergieffekten mellem skolens uddannelser, der i forvejen tæller stx, hf og IB Diploma.
  • Den ønskede hhx-uddannelsen vil alene omfatte studieretninger med International Økonomi A som det samlende fag, i kombination med hhv. matematik, afsætning og fremmedsprog, dvs. studieretninger, der ikke udbydes hos naboskolen Rybners.
  • Valget af dette studieretningsudbud skyldes, at EG i kraft af IB-uddannelsen i forvejen har en international profil, et internationalt uddannelsesmiljø, samt lærerkapacitet til fagene.
  • Med det påtænkte studieretningsudbud vil områdets unge få flere valgmuligheder.
  • Hhx-uddannelsen skal være med til at kompensere for elevnedgangen på skolens stx-uddannelse og derigennem sikre, at eksisterende rammer og kapacitet udnyttes så vidt muligt.
  • En hhx-uddannelse på EG vil ikke være en trussel mod Rybners, eftersom hhx-uddannelsen er i vækst, man vil styre uden om Rybners’ studieretninger, og da man maksimalt vil oprette tre hhx-klasser pr. årgang svarende til den forventede nedgang på skolens stx-uddannelse.

   

  EG er opmærksom på, at det nuværende regelgrundlag ikke muliggør, at et alment gymnasium opretter en erhvervsgymnasial uddannelse. Imidlertid ser de flere aktuelle tendenser, der peger i retning af større frihedsgrader og en mere fleksibel institutionsstruktur. Skolens forsøgsansøgning skal ses i lyset af dette.

   

  Ansøgningen fra EG er vedlagt som bilag 1.

   

  Høringssvar fra interessenter

  EG har som foreskrevet indhentet høringssvar fra de nærmest liggende hhx-udbydere: Rybners i Esbjerg, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Ribe Katedralskole, Erhvervsgymnasiet Grindsted og Vejen Business College. Derudover er der høringssvar fra VUC Vest og Vejen Gymnasium. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2.

   

  De fem nuværende hhx-udbydere er imod et hhx-udbud på EG, primært ud fra disse argumenter:

  • Samtlige udbydere bemærker, at de i forvejen har en del ledig kapacitet på hhx, og at der derfor ikke er behov for yderligere kapacitet på hhx i form af endnu et udbud i Esbjerg.
  • Udbyderne påpeger samstemmende, at ungdomsårgangene i området er for nedadgående, hvilket taler imod at udvide kapaciteten.
  • Hhx-udbyderne i Varde, Grindsted og Vejen henleder desuden opmærksomheden på den nuværende tendens, hvor nogle unge fravælger deres lokale uddannelsesudbud for at søge ind mod Esbjerg. Her kan et ekstra hhx-udbud i Esbjerg gøre det endnu vanskeligere at opretholde de lokale udbud i de tyndere befolkede områder.
  • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium påpeger endvidere, at EG ikke styrer udenom studieretningerne i Varde, da man her pt. udbyder en af EG’s påtænkte studieretninger.
  • Rybners bemærker, at man tidligere har forsøgt sig med en af de påtænkte studieretninger, men at denne ikke blev efterspurgt af eleverne. Derudover justerer Rybners hvert år deres udbud for at imødekomme de unges ønsker og behov.
  • Rybners hæfter sig ved, at der ikke er noget lovgrundlag for et hhx-udbud på EG.

   

  VUC Vest støtter EG’s tiltag, idet man vurderer, at det vil give en større bredde i det lokale studieretningsudbud, uden at det burde forstyrre Rybners’ mulighed for en fortsat sikker drift af deres hhx.

   

  Administrationens sammenfattende vurdering
  Administrationen har vurderet sagen ud fra fem kriterier, som gennemgås forneden.

   

  Kapacitet og tilgængelighed:

  • Der er ledig kapacitet på hhx-uddannelsen, både i Esbjerg by og uden for Esbjerg i hhv. Varde og Ribe. Der er således allerede mulighed for, at de unge fra Esbjerg og omegn kan få plads på hhx-uddannelsen flere steder i området og med en rimelig god tilgængelighed til følge.
  • Et hhx-udbud på Esbjerg Gymnasium vurderes derfor ikke at forbedre de unges tilgængelighed til hhx-uddannelsen.
  • Esbjerg Kommune skiller sig i forvejen ud i forhold til andre kommuner med sine nuværende to hhx-udbud.

   

  Demografi og elevgrundlag:

  • Ungdomsårgangene har været for nedadgående siden 2016. Frem mod 2025 ventes en lille stigning, der dog afløses af et fald frem mod 2030.
  • De senest to år har der været ansøgere til ca. 10 klasser pr. årgang til hhx i Esbjerg by (Rybners), svarende til omkring 280-290 ansøgere.
  • Erfaringen viser, at elevgrundlaget for ungdomsuddannelsesudbuddene i Esbjerg by også omfatter nogle af de unge fra hhv. Varde og Ribe med opland. De seneste to år har der været ca. 110-120 ansøgere til hhx i Varde, og hhv. 90 og 56 ansøgere til hhx i Ribe.
  • På den baggrund er det administrationens vurdering, at der sandsynligvis vil være et elevgrundlag for endnu et (lille) hhx-udbud i Esbjerg, om end erfaringer fra Rybners taler imod at de påtænkte studieretninger skulle blive efterspurgte.

   

  Indvirkning på de eksisterende hhx-udbydere:

  • Det vurderes, at et nyt hhx-udbud med to-tre klasser i Esbjerg vil kunne reducere optaget hos de eksisterende udbydere i Esbjerg, Varde og Ribe, dog med forskellige følgevirkninger.
  • Hvad angår Rybners, vurderes hverken studieretningsudbuddet eller udbuddets fortsatte eksistens at blive truet, dels som følge af Rybners’ størrelse og dels pga. Esbjerg Gymnasiums påtænkte hhx-udbud.
  • Udbuddene i Varde og Ribe vurderes ud fra de historiske søgemønstre at kunne miste ansøgere til et eventuelt nyt udbud i Esbjerg.
  • I Varde vil det kunne presse studieretningsudbuddet, og derudover vil det være problematisk i forhold til skolens vigende kapacitetsudnyttelse grundet faldende elevtal.
  • I Ribe har der siden 2016 typisk været ansøgere til ca. to hhx-klasser pr. årgang. Et nyt hhx-udbud i Esbjerg vil derfor kunne medvirke til, at man i Ribe fremover vil få svært ved at fastholde udbuddets størrelse på sigt.

   

  Relevans i lyset af regionsrådets mål for uddannelse og arbejdskraft:

  • Administrationen anerkender Esbjerg Gymnasiums forsøg på at give de unge flere valgmuligheder med et anderledes vinklet hhx-udbud, der sandsynligvis ville tiltrække nogle unge, som vil finde netop dette udbud attraktivt. Isoleret set kunne dette gavne opfyldelsen af regionsrådets mål om ”Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse”.
  • Det bemærkes dog, at der allerede er mange ungdomsuddannelsesmuligheder i Esbjerg, hvorfor det vurderes uvist, i hvor høj grad at det tilsigtede udbud på Esbjerg Gymnasium vil indebære nogen substantiel forøgelse af de unges valgmuligheder. Dette bl.a. på baggrund af Rybners’ nuværende brede udbud med 10 hhx-spor og løbende tilpasning af studieretningsudbuddet efter de unges ønsker.

   

  Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed:

  • Opstarten af et hhx-udbud på Esbjerg Gymnasium vil angiveligt ikke være forbundet med nogen større investeringer for skolen, og initiativet vurderes derfor ikke at være samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt.

   

  Administrationens vurdering er endvidere uddybet i bilag 3.

   

  Ud fra en samlet afvejning er det administrationens vurdering, at regionsrådet ikke bør støtte ansøgningen fra EG, og at man derfor bør afgive en negativ indstilling til undervisningsministeren i sagen. Administrationen lægger særlig vægt på, at der i forvejen er ledig kapacitet på hhx-uddannelsen i Esbjerg og de omkringliggende byer, og at der således allerede er en god tilgængelighed til uddannelsen, samt at udbuddet vil kunne få negative konsekvenser for de mindre udbud i Varde og Ribe.

   

  Den videre proces
  EG’s ansøgning skal behandles af forretningsudvalget den 14. august 2019 og af regionsrådet den 26. august 2019. Dernæst skal regionsrådets indstilling sendes til undervisningsministeren senest den 16. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles: 

   

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at der afgives en indstilling til undervisningsministeren, hvor regionsrådet ikke støtter Esbjerg Gymnasiums ansøgning om udbudsgodkendelse til hhx.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20703
  4. Høringssvar til Kolding HF & VUC vedr. driftsoverenskomst med AMU SYD
  fold dette punkt ind Resume

  AMU SYD har ansøgt Kolding HF & VUC om driftsoverenskomst til forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU og OBU området.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning og matematik målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, der skal til, for at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbuddet af forberedende voksenundervisning til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal, ifølge bekendtgørelse nr. 1796 af 27. december 2018, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

   

  Region Syddanmark arbejder ud fra en målsætning om, at 7% af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene i læsning og matematik. Ud fra PIAAC estimatet på 144.147 svage læsere i hele regionen svarer det til, at 10.090 syddanskere hvert år skal deltage i FVU-forløb.

   

  AMU SYD, der er beliggende i Kolding HF & VUC`s dækningsområde, ønsker at udvikle et fast åbent (daglige åbningstider fra 8:00-12:00) læseværksted, der med fokus på kvalificerede, differentierede og fleksible undervisningstilbud kan supplere den faglige undervisning, der foregår på AMU SYD. Ifølge AMU SYD er der i dag mange kursister, der ønsker en faglig opkvalificering på AMU SYD, men som ikke har de fornødne faglige sprogkompetencer til at gå i uddannelse, eller til at gennemføre et certifikatkursus. Disse personer vil have stor gavn af at forbedre deres læse- eller regnefærdigheder. Enten som et for-forløb, eller som et sideløbende supplement til eksempelvis en AMU-uddannelse.

   

  AMU SYD har siden 2017 drevet et læseværksted i samarbejde med AOF Sydjylland. Ved at få sin egen driftsoverenskomst kan AMU SYD etablere et direkte samarbejde mellem læseværkstedets lærere og AMU SYD´s faglærere med henblik på at gennemføre en pædagogisk opgradering af undervisningsmaterialet og med at skabe en logisk sammenhæng i de undervisningstilbud, deres kursister har brug for.

   

  AMU SYD udbyder efter- og videreuddannelse for voksne i Trekantområdet. På nogle af områderne er de lands- eller landsdelsdækkende (f.eks. inden for teknisk isolering, gartneri og plastindustrien). AMU SYD oplyser, at de på deres tre erhvervsuddannelser inden for plastmager, teknisk isolatør og serviceområdet har kursister, som har store udfordringer med at læse, skrive og regne. Her vil et samarbejde mellem læseværkstedet med FVU dansk og FVU matematik være et godt supplement til de øvrige faglæreres undervisning og dermed være vejen til, at flere ønsker at uddanne sig, og at flere forstår vigtigheden af livslang læring.

   

  Derfor søger AMU SYD Kolding HF & VUC om driftsoverenskomst, så AMU SYD fremover kan udbyde FVU hovedsageligt til egne kursister, der allerede er tilmeldt en uddannelse på AMU SYD.

   

  Administrations bemærkninger

  Kolding HF & VUC har i forvejen indgået driftsoverenskomst med AOF Center Sydjylland, Sprogskolen Kolding, Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne (CSV) Kolding og handelsskolen IBC Kolding. AMU SYD repræsenterer derfor en nye type driftsoverenskomstpartner, og kan derfor supplere det samlede udbud af FVU-undervisning i det geografiske dækningsområde.

   

  Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1796 af 27. december 2018 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, at uddannelsesinstitutioner har ret til at opnå en driftsoverenskomst, hvis de kan opnå et aktivitetsniveau på mindst 5 årsdeltagere eksklusiv indledende test inden to år fra driftsoverenskomstens ikrafttræden. Som udgangspunkt kan et VUC derfor ikke afvise en ansøgning om driftsoverenskomst, hvis ansøgningen er underbygget mht. forventet måltal, lokaler, lærerkræfter m.m.

   

  Kolding HF & VUC’s uddannelsesudvalg har behandlet ansøgningen og anbefaler, at AMU SYD får en driftsoverenskomst, da FVU-tilbuddet skal målrettes AMU SYD`s egne kursister, der i forvejen deltager i uddannelse på AMU SYD, og da uddannelsesudvalget vurderer, at det beskrevne tilbud vil skabe en god sammenhæng i AMU SYD´s uddannelsestilbud.

   

  Der er i forvejen en rigtig god dækning af FVU i Kolding HF & VUC´s geografiske dækningsområde. Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har i sit høringssvar til Kolding HF & VUC´s FVU-plan for 2018 noteret sig, at Kolding HF & VUC pr. 1. januar 2017 har udvidet rækken af driftsoverenskomstpartnere og dermed muligheden for at nå flere potentielle kursister til FVU-forløbene. Derudover bemærkede udvalget Kolding HF & VUC´s generelt brede samarbejdsflade og deres gennemarbejdede strategi med henblik på at komme i dialog med målgruppen for FVU-forløbene. Udvalget vurderede derfor sammenfattende, at Kolding HF & VUC har formået at øge en i forvejen ganske høj deltagerprocent indenfor FVU, og dermed ligger langt over den regionale målsætning.

   

  Udvalget behandlede tidligere på året en ansøgning fra Haderslev Handelsskole, der er beliggende udenfor Kolding HF & VUC´s geografiske dækningsområde, om at indgå driftsoverenskomst med Kolding HF & VUC. Af habilitetsårsager var det ikke muligt at få undervisningsministeriet til at svare på, om retten til at opnå driftsoverenskomst også gælder for driftsoverenskomstansøgere, der ikke er beliggende i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Derfor var udvalgets tilbagemelding på denne ansøgning om driftsoverenskomst, at man ikke kunne støtte op om Haderslev Handelsskoles anmodning, fordi Kolding HF & VUC i forvejen har en dækningsprocent, der ligger langt over den regionale målsætning, fordi FGU vil være det fremtidige tilbud til en del af den nuværende målgruppe, og fordi AMU-området (det merkantile område) i forvejen er godt dækket ind via de eksisterende driftsoverenskomstpartnere.

   

  Ifølge bekendtgørelsen har AMU SYD, der er beliggende i Kolding HF & VUC´s geografiske dækningsområde, ret til en driftsoverenskomst. Endvidere vurderer administrationen samlet set, at det er hensigtsmæssigt, at Kolding HF & VUC udvider det samlede udbud af FVU-undervisning i sit geografiske dækningsområde ved at indgå driftsoverenskomst med AMU SYD. Det skyldes bl.a., at AMU Syd er en ny type driftsoverenskomstpart og derfor kan supplere det samlede udbud af FVU-undervisning i det geografiske dækningsområde, at en driftsoverenskomst giver AMU SYD mulighed for at skabe logiske sammenhænge i deres uddannelsestilbud og giver AMU SYD´s kursister mulighed for at tage FVU i en kombination af EUD-, AMU- og FVU-undervisning i et samlet pakkeforløb.

   

  Der vedlægges forslag til høringssvar til Kolding HF & VUC.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget godkender forslag til høringssvar til Kolding HF & VUC.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/57514
  5. Status på elevfordelingen i 2019
  fold dette punkt ind Resume

  De fire fordelingsudvalg i Syddanmark er ved at afslutte deres fordelingsopgave for 2019. Pr. 15. marts 2019 havde 5.989 unge søgt ind på stx-uddannelsen (den almene studentereksamen). Ansøgertallet til hf-uddannelsen lå på 1.846. Tre gymnasier har i år modtaget flere ansøgninger, end de havde indmeldt kapacitet til at kunne optage. Det har resulteret i fordeling af i alt 195 ansøgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fordelingsudvalgenes opgave er at fordele de ansøgere til den treårige stx-uddannelse (den almene studentereksamen) og den toårige hf-uddannelse, som ikke kan få opfyldt deres 1. prioritet. Det lovbestemte primære fordelingskriterium er afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesinstitutionen.

   

  I Syddanmark var der pr. 15. marts 2019 i alt 5.989 ansøgere til den treårige stx-uddannelse og 1.846 ansøgere til den toårige hf-uddannelse. For stx svarer dette til et samlet fald i Syddanmark på 2% sammenlignet med 2018. For hf er der tale om en samlet stigning på 1% i samme periode. Det samlede elevgrundlag, opgjort som antallet af 16-årige i Syddanmark, er faldet med 2% fra 2018 til 2019. Søgetallene dækker over store forskelle i søgningen både på institutionsniveau og i fordelingsområderne.

   

  Regionsrådet indstillede ultimo 2018 til undervisningsministeren, at der lægges et loft på 15 stx-klasser for Rosborg Gymnasiums optagelseskapacitet og et loft på 10 stx-klasser for Rødkilde Gymnasiums optagelseskapacitet gældende fra og med skoleåret 2019-2020. Ministeren meddelte den 28. marts 2019, at hun fastlagde et kapacitetsloft på 15 klasser for Rosborg Gymnasiums stx-udbud og et kapacitetsloft på 10 klasser for Rødkilde Gymnasiums stx-udbud, men at kapacitetslofterne kun var gældende for ét år. Der har imidlertid vist sig, at både Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium har haft færre ansøgere end forventet. De har hver især ikke haft flere ansøgere, end deres reducerede optagelseskapacitet giver mulighed for at kunne optage. Der har således ikke været behov for at fordele ansøgere i Vejle-området.

   

  Det betyder, at der i år kun er tre gymnasier, der har haft flere ansøgere, end de har kapacitet til at kunne optage. Overansøgningen er håndteret gennem fordeling af ansøgere. Der er i alt blevet fordelt 195 ansøgere – alle fra stx-uddannelsen.

   

  Fyn har haft de største kapacitetsudfordringer. Her er der foretaget 162 fordelinger, mens der i Trekantområdet er foretaget 33 fordelinger. I Sydvestjylland og Sønderjylland har det ikke været nødvendigt at foretage fordeling af stx-ansøgere. På baggrund af de i alt 195 fordelinger, er der modtaget samlet set 74 anmodninger om genoptagelse. Til sammenligning var der i 2018 i alt 244 fordelinger og 82 anmodninger om genoptagelse.

   

  I bilaget findes en mere detaljeret oversigt over fordelingsarbejdet i de fire fordelingsudvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Til orientering.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/22814
  6. Opfølgning på igangværende uddannelsespuljeprojekter forår 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i porteføljestyringen af de igangsatte indsatser og projekter på uddannelsesområdet har administrationen gennemført en opfølgning på fremdriften i de igangværende uddannelsespuljeprojekter. Opfølgningen vedrører 21 af de nuværende 29 igangværende uddannelsespuljeprojekter. Opfølgningen viser bl.a., at projekterne generelt vurderes at være på rette vej i forhold til fremdrift og de forventede resultater.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hvert år prioriterer regionsrådet en række projekter, som er finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, og som skal bidrage til at realisere målsætningerne i handlingsplanen for uddannelse og arbejdskraft for 2018-19. Som led i porteføljestyringen af de igangsatte indsatser på uddannelsesområdet afrapporterer administrationen halvårligt på fremdriften i de igangværende uddannelsespuljeprojekter.

   

  Opfølgningen i foråret 2019 vedrører 21 af de nuværende 29 igangværende uddannelsespuljeprojekter. Hvert af de 21 projekter er vurderet af administrationen på tre dimensioner: Forbrug, fremdrift og resultater. Vurderingen er blevet foretaget med udgangspunkt i de halvårsrapporter, som projekterne har udarbejdet for 2. halvår 2018.

   

  I bilaget til sagen er en samlet oversigt over de 21 projekter. I oversigten er det beskrevet, hvordan projekterne for hver af de tre ovenstående dimensioner bedømmes ud fra en farveskala (rød-gul-grøn). I bilaget fremgår det desuden, hvilke kriterier, der ligger bag udvælgelsen af de 29 projekter, herunder fx at projekterne skal have været i gang i mindst et halvt år, og at projekterne ikke er i færd med at blive eksternt slutevalueret. Projekter, der har modtaget hovedfinansieringen fra Syddansk Vækstforum, indgår ikke i oversigten.

   

  4 af de 21 projekter opnår vurderingen ”rød” på forbrugsdimensionen, mens fire projekter opnår vurderingen ”gul”. Det skyldes, at de pågældende projekter på afrapporteringstidspunktet har forbrugt væsentligt færre midler end budgetteret. En del af forklaringen på dette er, at flere projekter oplever problemer med at få inddrevet timeregnskaber rettidigt fra de involverede projektpartnere. Det betyder, at en del af problemet vedrører timer, der er afholdte i regi af projektet, men ikke indrapporteret. Dette får derfor ikke nødvendigvis større betydning i forhold til projektets resultatskabelse og det samlede forbrug ved projektafslutning.

   

  Administrationen er løbende særligt opmærksom på denne problemstilling og har derfor en tæt dialog med de pågældende projekter.

   

  Eventuelle ikke-forbrugte midler i et uddannelsespuljeprojekt ved projektets afslutning tilbageføres til uddannelsespuljen, og vil således kunne anvendes til nye udviklingsprojekter.

   

  19 ud af de 21 projekter opnår vurderingen ”grøn” målt på fremdriften i projektet i forhold til at gennemføre de planlagte aktiviteter.

   

  Endelig opnår 20 af de 21 projekter vurderingen ”grøn” i forhold til resultater, idet administrationen vurderer, at projektet er på rette vej i forhold til at kunne generere de forventede resultater ved projektets afslutning.

   

  Efter projekternes ophør er det hensigten, at leverancerne, resultaterne og erfaringerne skal leve videre hos projektparterne, ligesom de skal kunne videreføres til gavn for andre aktører. De hidtidige erfaringer fra afsluttede uddannelsespuljeprojekter viser imidlertid, at dette i flere tilfælde er vanskeligt.

   

  Administrationen bemærker, at en ”grøn” vurdering undervejs i projektets levetid ikke er ensbetydende med, at projektet på sigt vil forankres og blive videreført.

   

  En vigtig del af den løbende dialog mellem administrationen og de respektive igangværende projekter består i at drøfte muligheder for forankring og videreførelse i god tid før projekternes afslutning.

   

  Samtidig har administrationen en vigtig rolle i at sikre, at succesfulde erfaringer og viden fra de igangværende indsatser inddrages og videreføres i nye projekter under uddannelsespuljen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Til orientering.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/22737
  7. Orientering om forlængelse af projekt STaRForCE og budget 2019
  fold dette punkt ind Resume

  For at udnytte potentialet for dansk-tysk samarbejde på erhvervsuddannelsesområdet har IHK Flensburg udviklet et Interreg-projekt, der går under navnet ”STaRForCE”. Interreg-udvalget har på mødet den 4. juni 2019 godkendt en tillægsansøgning om en forlængelse af projektet med 1,5 år, således at projektet løber frem til udgangen af 2020. Som en del budgetaftalen for 2019 har regionsrådet besluttet at afsætte 200.000 kr. til medfinansiering af en forlængelse af projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del budgetaftalen for 2019 besluttede regionsrådet at afsætte 200.000 kr. til medfinansiering af en forlængelse af projektet ”STaRForCE”. Regionsrådet har tidligere støttet projektet med 0,5 mio. kr. som en del af budgetaftalen for 2015.

   

  IHK Flensburg har siden 2015 stået i spidsen for ”STaRForCE”, der har til formål at styrke uddannelsessamarbejdet på tværs af grænsen på erhvervsskoleområdet med fokus på bl.a. at sikre flere praktikpladser til danske elever.

   

  Derudover har projektet arbejdet med anerkendelse af uddannelser på begge sider af grænsen, således at eleverne opnår både et dansk og et tysk uddannelsesbevis. Det betyder, at de unge efter endt erhvervsuddannelse vil opleve, at døren til arbejdsmarkedet står åben i både Danmark og Tyskland.

   

  Projektet sætter således ind på flere fronter med henblik på at:

   

  •          Flere unge på erhvervsuddannelserne kan komme i praktik i en virksomhed.

  •          Erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive for de unge.

  •          Flere tager en erhvervsuddannelse, så den forventede mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden kan imødegås.

   

  Samarbejdet på erhvervsuddannelsesområdet er et aktuelt eksempel på, hvordan det dansk-tyske samarbejde giver værdi i forhold til at gøre en konkret forskel for elever, borgere og virksomheder i regionen.

   

  Region Syddanmark indgår som netværkspartner i projektet og er repræsenteret i projektets styregruppe og en operationel arbejdsgruppe.

   

  Interreg-udvalget har på mødet den 4. juni 2019 godkendt en tillægsansøgning om en forlængelse af projektperioden med 1,5 år, således at projektet løber frem til udgangen af 2020. Tilskuddet fra Interreg til tillægsansøgningen beløber sig til 712.656 euro.

   

  Orienteringen forelægges både Udvalget for uddannelse og arbejdskraft og Udvalget for Regional Udvikling.

   

  Yderligere information om projektet kan findes på: https://dk.ddk-starforce.de/

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Til orientering.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Administrationen orienterede om dialog med ansøgeren bag "Sydfyns ungdomsuddannelse", som udvalget indstillede til tilskud fra uddannelsespuljen på udvalgsmødet den 16. maj 2019, om betydningen af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers aktuelle økonomiske situation for projektets gennemførelse.

  Endvidere oplystes, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse først vil behandle Region Syddanmarks forslag til udviklingsstrategi 2020-23 på deres møde i slutningen af september 2019. 

  Lene Thiemer Hedegaard oplyste, at mange unge med kroniske sygdomme har problemer med at fuldføre en uddannelse. Administrationen undersøger, om det er en problemstilling, der kan belyses yderligere.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er torsdag den 29. august 2019 kl. 14.00 – 17.00 i regionshuset.

   

  Mødeplanen for resten af 2019 er:

   

   

  Torsdag den 26. september 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 21. november 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

  Torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00 – 17.00

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2019

  Udvalget tiltrådte, at de resterende møder i 2019 afholdes fra kl. 15.00.

  Næste møde er torsdag den 29. august 2019 kl. 15.00 i regionshuset.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 19-06-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap