Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 26. juni 2019

Mødedato
26-06-2019 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Vejle Sygehus

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, Løsgænger
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Jørgen Skadborg
 • Peter Barkholt
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Inga Blom Thomas, A
 • Reza Javid, Ø
 • Tina Agergaard Hansen, O

 • Afbud
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Jørgen Skadborg
 • Reza Javid, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Introduktion til Center for Fælles Beslutningstagning
  2. Orientering om status for Røgfri Fremtid i Region Syddanmark
  3. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 og det administrative tillæg
  4. Drøftelse af indsatsområder for 2020 i den regionale sundhedsplan
  5. Orientering om regional udviklingsstrategi 2020-2023
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 19/118
  1. Introduktion til Center for Fælles Beslutningstagning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 26. juni 2019 afholdes på Vejle Sygehus, hvor der indledes med et oplæg om patientinddragelse i praksis ved Center for Fælles Beslutningstagning.

   

  Baggrunden for mødetemaet er det særlige fokus på patienter og pårørende som medskabende og ligeværdige parter i planlægning, beslutninger og målsætninger for egen sundhed og behandling, jf. virkemidlet ”Sæt borgeren først” i Sundhedsaftalen 2019-2023. Desuden er udbredelse af Center for Fælles Beslutningstagning et prioriteret indsatsområde i Region Syddanmark, jf. budgetforliget 2019.  

   

  Centret blev etableret på Sygehus Lillebælt Vejle i 2014, som et led i sygehusets vision om at blive Patienternes Kræftsygehus. Centret har igennem årene oparbejdet en solid viden og erfaring om fælles beslutningstagning samt udviklet støtteværktøjer til brug for implementeringen i praksis. Et flertal af regionsrådspolitikerne har derfor besluttet at afsætte 4 mio. kr. årligt i den hensigt at gøre centret til et regionalt center, der understøtter alle sygehuse i Region Syddanmark i arbejdet med fælles beslutningstagning. 

   

  Fælles beslutningstagning handler kort fortalt om at hjælpe patienter, når de står over for svære beslutninger om udredning, behandling og opfølgning. Det består i et samarbejde, hvor patienten og behandlere sammen træffer beslutningen ved at tage højde for den faglige, videnskabelige viden såvel som patientens livsstil og personlige præferencer.

   

  Fælles beslutningstagning er et middel til at sikre høj kvalitet i kræftbehandlingen, idet lægen er ekspert i diagnosen og behandlingsmulighederne, mens patienten er ekspert i sit eget liv. 

   

  På dagens møde i sundhedskoordinationsudvalget vil medlemmer af patientinddragelsesudvalget samt øvrige brugerrepræsentanter i sundhedsbrugerrådet deltage under dette indledende dagsordenspunkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-06-2019

  Taget til orientering.

   

  Sundhedskoordinationsudvalgets møde blev afholdt på Vejle Sygehus, hvor mødet blev indledt med et oplæg om fælles beslutningstagning i Region Syddanmark.

   

  Oplægget blev holdt af Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge, ph.d. ved onkologisk afdeling på Vejle Sygehus samt leder af Center for Fælles Beslutningstagning. Karina gjorde det klart, at fælles beslutningstagning først og fremmest handler om et samarbejde mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning i den grad og på de måder, som patienten ønsker. Der knytter sig en række udfordringer såvel som facilitatorer til fælles beslutningstagning, der udgør en delmængde af det overordnede begreb patientinddragelse. Implementering af fælles beslutningstagning kræver forandring i hele systemet, men kan i praksis understøttes af et veludviklet beslutningsstøtteværktøj. 

   

  I marts 2019 besluttede regionsrådet, at Center for Fælles Beslutningstagning skal udvides fra Sygehus Lillebælt til resten af regionens sygehuse, og i den forbindelse er der både i centret og lokalt på sygehusene afsat midler til flere ansatte, der kan understøtte udbredelsen af fælles beslutningstagning.   

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

   

  Jørgen Skadborg, Jørn Lehmann Petersen og Reza Javid deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/20326
  2. Orientering om status for Røgfri Fremtid i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Kommunekontaktudvalget den 20. april 2018 drøftede borgmestre og regionsrådsformanden mulig fælles opbakning til partnerskabet Røgfri Fremtid.

   

  For mere information omkring partnerskabet se www.roegfrifremtid.dk. Siden da har alle kommuner i Syddanmark meldt sig ind i partnerskabet og dermed støtter hele Syddanmark visionen om en røgfri generation i 2030.

  Syddanmark er den første region, hvor alle kommuner er med.

   

  Som del af partnerskabet forpligter man sig som partner til at bakke op om følgende tre budskaber:

   

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

   

  Der er ikke handlingsanvisninger i partnerskabet. Det betyder, at det er op til de enkelte partnere selv at bruge partnerskabet som løftestang til de indsatser, der er nødvendige og realiserbare i den lokale kontekst.

   

  Region Syddanmarks projekt om røgfri ungdomsuddannelser
  Som en af to indsatser har Region Syddanmark valgt at fokusere på ungdomsuddannelserne og sammen med kommunerne arbejde for, at flere ungdomsuddannelser indfører enten røgfri matrikel (hvis de ikke har det) eller røgfri skoletid.

   

  Indsatsen bygger på en kombination af information, kommunikationsmaterialer, samling og videreformidling af viden fra skoler, der allerede har arbejdet med det, foruden mulighed for kompetenceudvikling af medarbejdere og ikke mindst synlig markering af de skoler, der aktivt arbejder med røgfri skoletid i form af prisen ”årets røgfri ungdomsuddannelse”.

   

  Udover regionen arbejder også både Esbjerg Kommune og Odense Kommune med projekter, der er målrettet ungdomsuddannelserne.

   

  Implementering af systematisk henvisning fra sygehus til kommunalt rygestop
  Som den anden indsats er systematisk opsporing og henvisning til kommunalt rygestop fra 2019.

   

  Metoden er VBA, Very Brief Advice og målretter sig alle patienter. Se eventuelt mere her: https://rm.plan2learn.dk/scorm/default.aspx?spg=264bd3c3-919d-4d42-b30b-14a9073133e6.

  Status er, at Sygehus Lillebælt fra sommer 2018 har implementeret metoden. De øvrige sygehuse inkl. psykiatrien forventes at være fuldt med i løbet af 2019.

   

  Samarbejdet omkring henvisningerne følges løbende i de lokale samordningsfora, da det er kommunerne, der efter en henvisning står for selve rygestoptilbuddet for de borgere, der har takket ja til det.

   

  Kommunernes indsatser
  Kommunerne har blandt andet mulighed for at påvirke folkeskoleområdet, offentlige arbejdspladser i kommunen samt delvist udearealer, der målretter sig børn og unge.

   

  Der er foretaget en rundspørge blandt alle kommuner for at give en status på

  • Indførelse af røgfri skoletid i grundskolerne.
  • Indførelse af røgfri arbejdstid.
  • Initiativer målrettet udearealer.

   

  Mange kommuner arbejder med forskellige tiltag på en eller flere af parametrene.

  F.eks. indfører seks af de Syddanske kommuner røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler fra sommer 2019, mens yderligere ti enten er i drøftelser omkring det eller har taget beslutning om at indføre det fra sommer 2020.

  Indsatserne både i region og kommuner medvirker til at indfri visionen om et røgfrit Syddanmark i Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Projektlederen for Røgfri fremtid og røgfri ungdomsuddannelser i Region Syddanmark vil på mødet i sundhedskoordinationsudvalget give en status på regionens arbejde med projektet Røgfri ungdomsuddannelser, samt et bredere indblik i resultatet af rundspørgen om status i kommunerne.

   

  På mødet vil medlemmer af patientinddragelsesudvalget samt øvrige brugerrepræsentanter i sundhedsbrugerrådet deltage under dette dagsordenspunkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-06-2019

  Taget til orientering.

   

  Projektleder for Røgfri fremtid og røgfri ungdomsuddannelser i Region Syddanmark, Birthe Navntoft, præsenterede status på diverse konkrete tiltag i Region Syddanmark og de syddanske kommuner med henblik på at opnå det fælles mål om højst 10 pct. unge rygere i 2023, jf. Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

   

  Jørgen Skadborg, Jørn Lehmann Petersen og Reza Javid deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  3. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 og det administrative tillæg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, der gennem visioner, målsætninger og virkemidler fastsætter en fælles politisk retning for samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

   

  Sundhedsaftalen 2019-2023 var i høring i perioden den 10. december 2018 - den 4. februar 2019. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på seneste møde den 24. april 2019 det tilrettede aftaleudkastet og sendte herefter aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd.

   

  Godkendelsesprocessen forløber planmæssig. De sidste kommuner forventes at godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 den 28. juni 2019. Der gives på dagens møde en status for godkendelsesprocessen.

   

  Administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023
  I tilknytning til Sundhedsaftalen 2019-2023 er udarbejdet et administrativt tillæg, der 

  blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019. I det administrative tillæg omsættes de politiske visioner og målsætninger til konkrete indsatser. Tillægget uddyber ligeledes den administrative organisering og beskriver en række bærende principper for det tværsektorielle samarbejde.

   

  Det administrative tillæg vil blive præsenteret på dagens møde.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget skal herefter endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg, som herefter indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 1. juli 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedskoordinationsudvalget godkender Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det tilhørende administrative tillæg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-06-2019

  Projektleder Anders Fournaise og chefkonsulent Cæcilie Lumby præsenterede hovedlinjerne i det administrative tillæg, herunder den understøttende organisering under Sundhedskoordinationsudvalget og Det Administrative Kontaktforum.

   

  Et enigt sundhedskoordinationsudvalg godkender Sundhedsaftalen 2019-2023 og det tilhørende administrative tillæg med forbehold for godkendelse i Odense Kommune og Kerteminde Kommune med udgangen af uge 26.

   

  Det besluttes, at Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft pr. 1. juli 2019.

   

  Præsentationen er vedlagt referatet.

   

  Jørgen Skadborg, Jørn Lehmann Petersen og Reza Javid deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11928
  4. Drøftelse af indsatsområder for 2020 i den regionale sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan for Region Syddanmark.

  Sundhedsplanen beskriver den måde, hvorpå regionale pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren.

   

  Regionsrådet tiltrådte i december 2018 indsatsområder for 2019. Der er udvalgt følgende indsatområder for 2019:

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2018 og øvrige

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Videreudvikling af indsats for 2018

   

  2) Udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning

  Videreudvikling af indsats for 2018, Budgetforlig 2019

   

  3) Frivillighedsstrategi

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018 (arbejdsproces er i gang)

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018

   

  5) Hygiejneindsats – nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  6) Reduceret brug af tvang

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  7) Kliniske kvalitets- databaser

  Indsatsområde 2018

   

  8) Patientansvarlig læge

  Indsatsområde 2018

   

  9) Akutplan

  Nyt indsatsområde 2019, koordination med Danske Regioner

   

  10) Fødeplan

  Budgetaftale 2019

  Svangreudspil fra Danske Regioner

   

  11) Ny Psykiatriplan

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  12) Rammepapir vedr. røg, kost og motion

   

  Budgetaftale 2019

   

  13) Rammepapir vedr. arbejdsmarkedstilknytning

  Budgetaftale 2019

   

  14) Fælles kompetenceudvikling med kommunerne

  Nyt indsatsområde 2019

   

  15) Samarbejde mellem sygehuse og praksissektoren

  Indsatsområde 2018

   

  16) Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  17) Digitaliseringsstrategi

  (udbredelsespulje)

  Budgetforlig 2019

  Danske Regioners strategi

  (arbejdet er igangsat)

   

  18) Forskningsstrategi

  Indsatsområde 2018

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  19) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Budgetforlig 2019

   

  20) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag

  Budgetforlig 2019

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  21) Efter- og videreuddannelse af læger

  Budgetforlig 2019

  (Arbejdet er igangsat)

   

  22) Kompetenceudviklingsplaner

  Budgetforlig 2019

  (arbejdet er igangsat)

   

  23) Ansatte på særlige vilkår

  Budgetforlig 2019

   

  24) Ledelsesudvikling

  Budgetforlig 2019

   

  25) Syddansk Forbedringsmodel

  Indsatsområde 2018

   

   

  Indsatområderne for 2019 kan findes i sin helhed via følgende link:

  https://regionsyddanmark.dk/wm512532#punktnavn22

   

  I december 2019 skal regionsrådet endeligt vedtage indsatsområderne for 2020.  Forinden drøftes indsatsområderne i Regionsrådets udvalg i foråret og i efteråret, ligesom det forventes at de drøftes i Kommunekontaktudvalget (KKU) i slutningen af august. Sundhedskoordinationsudvalget kan i henhold til denne proces ligeledes få en orientering om indsatsområderne udformning i slutningen af oktober 2019.

   

  Der vil givetvis komme nye landsdækkende relevante indsatsområder på sundhedsområdet i forbindelse med indgåelse af aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020. Ligeledes må der forventes en stigende interesse i udbredelse af gode initiativer både regionalt og nationalt. Dette kan få indflydelse på udvælgelsen af indsatsområder for 2020.

   

  Mange af indsatserne, der blev udvalgt for 2019 er langsigtede indsatser, som bør videreføres i 2020-2021. Det gælder eksempelvis i forbindelse med frivillighedsstrategien, akutplan, indsatser i forhold til rammestyring og nærhedsfinansiering, ligesom det kan være aktuelt i forbindelse med de tværsektorielle indsatser, der indgår i indsatsområderne for 2019.

   

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark, både på det psykiatriske, det somatiske og det tværsektorielle område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer, der udvælges politisk i løbet af 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

   

  At sundhedskoordinationsudvalget drøfter hvilke indsatsområder fra 2019, der med fordel kan videreføres i 2020, samt om der er nye temaer og indsatser, der kan indgå i arbejdet med at udvælge indsatsområderne for 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-06-2019

  Drøftet. 

   

  Sundhedskoordinationsudvalget appellerer til at visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 skal være tydeligt afspejlet i de indsatsområder, som fastlægges for 2020.

   

  Jørgen Skadborg, Jørn Lehmann Petersen og Reza Javid deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/2298
  5. Orientering om regional udviklingsstrategi 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at der skal udarbejdes en regional udviklingsstrategi gældende for 2020 - 2023, og at FN’s verdensmål skal udgøre den overordnede ramme for strategien.

   

  Der har i forbindelse med udarbejdelse af det foreliggende forslag til en ny regional udviklingsstrategi været gennemført en bred involvering af nøgleaktører og borgere. Som en del af inputprocessen har der været afholdt dialogmøder med kommunale politikere og samarbejdspartnere og interessenter i regionen. Det foreliggende første strategiudkast er desuden blevet drøftet med repræsentanter for kommunerne i Koordinationsudvalget for den regionale udviklingsstrategi på et møde den 26. april 2019.

   

  Der har været en god dialog på møderne, hvor kommuner og andre samarbejdspartnere har tilkendegivet deres ideer og ønsker til strategien, herunder deres ønsker til samarbejdsflader på tværs af kommuner, region og andre samarbejdspartnere. De konkrete indspil er inddraget i arbejdet med strategien og vil indgå i udarbejdelsen af delstrategier på de enkelte strategispor.

   

  Forslaget til den regionale udviklingsstrategi er bygget op omkring FN’s verdensmål og følgende seks strategispor:

  • Grøn omstilling, klima og ressourcer.
  • Rent vand og jord.
  • Kompetencer til fremtiden.
  • Sunde levevilkår.
  • En attraktiv og oplevelsesrig region.
  • Mobilitet for alle.

  Viden og analyser, digitalisering, det dansk-tyske og internationale samarbejde samt udvikling i hele regionen er tværgående elementer, der indgår i de enkelte strategispor.

  Der er desuden beskrevet retningsgivende regionale mål for strategisporene, som bidrager til de valgte FN-verdensmål. Strategien skal i henhold til lovgrundlaget være visionspræget, og der udarbejdes derfor mere detaljerede og konkrete delstrategier inden for de enkelte strategispor.

   

  Strategisporet om sunde levevilkår berører blandt andet indsatser, der skal bidrage til:

  • at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel,
  • at styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socioøkonomiske forskelle,
  • at fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation.

  Herudover er der i strategien fokus på synergier på tværs af strategiens områder, herunder hvordan aktiviteter i samspil mellem kultur, natur og sundhed kan medvirke til at skabe bedre forudsætninger for borgernes aktive liv og fremme trivslen i Syddanmark, eller hvordan uddannelsesmiljøer kan være med til at fremme unges trivsel og sundhed.

   

  Strategiudkastet forelægges regionsrådet i juni 2019, hvorefter den skal i høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i offentlig høring. Strategien forventes forelagt til endelig vedtagelse på regionsrådets møde den 16. december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

   

  At sundhedskoordinationsudvalget drøfter eventuelle sammenfald med visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-06-2019

  Taget til orientering.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget bemærker, at Sundhedsaftalen 2019-2023 indtænkes i implementeringen af den regionale udviklingsstrategi, herunder i særlig grad i forhold til strategisporet, der angår ”Sunde levevilkår”.

   

  Jørgen Skadborg, Jørn Lehmann Petersen og Reza Javid deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/118
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-06-2019

  Ingen bemærkninger.

   

  Jørgen Skadborg, Jørn Lehmann Petersen og Reza Javid deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 28-06-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring