Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 29. august 2019

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 29. august 2019

Mødedato
29-08-2019 kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Vicky Lorenzen, F

 • Afbud
 • Poul Andersen, A
 • Kristian Nørgaard, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. FVU-planer 2019
  2. FVU-møde 2019
  3. Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2019
  4. Afsluttede uddannelsespuljeprojekter i perioden august 2018 til august 2019
  5. Proces for optagelseskapacitet og elevfordeling 2020-2021
  6. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  7. Mødeplan 2020
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 19/6682
  1. FVU-planer 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal årligt høres om voksenuddannelsescentrenes (VUC’ernes) FVU-planer (forberedende voksenundervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

   

  På baggrund af de indkomne FVU-planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud, og at regionen samlet set opfylder den regionale målsætning på 7% af estimatet af regionens læsesvage. Endvidere stilles der forslag om et nyt midlertidigt overordnet mål for området, som skal være gældende fremover.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af forberedende voksenundervisning (FVU) til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder og udbydelsen af ordblindeundervisning (OBU) til voksne, der har behov for at få afhjulpet eller begrænset deres læse- og skrivevanskeligheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1796 af 27/12/2018 og bekendtgørelse nr. 1589 af 13/12/2016, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, årligt høres om VUC’ernes FVU-planer.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU- og OBU-området, herunder at afgive høringssvar til VUC’ernes indsendte FVU-planer. FVU-planerne bruges til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning og af ordblindeundervisning. FVU-planerne bruges ligeledes til at følge op på den regionale målsætning om, at 7% af regionens borgere uden tilstrækkelige læsefærdigheder skal benytte sig af FVU-tilbuddet. 

   

  Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning

  Det anslås, at der i Region Syddanmark findes godt 144.000 såkaldt læsesvage borgere. Det er regionens målsætning, at minimum 7% af disse, svarende til 10.900 årligt, deltager i FVU-forløb.

   

  Samlet set mere end opfylder de seks syddanske voksenuddannelsescentre og deres driftsoverenskomstpartnere den målsætning. 25.781 borger eller 18% af alle læsesvage i Region Syddanmark har i 2018 fulgt et FVU-forløb.

   

  Sammenfattende ligger alle VUC’er over den regionale målsætning, og hovedparten har oplevet en fremgang i forhold til elevtallene for 2017.

   

  På baggrund af de indsendte FVU-planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle seks VUC’er i regionen.

   

  Forslag til høringssvar til de seks VUC’er er vedlagt som bilag.

   

  Ny midlertidig regional målsætning på FVU-området

  I forbindelse med FVU-planerne 2018 gjorde administrationen opmærksom på, at ændringen i FVU-målgruppen, på grund af, at de unge ledige under 25 år fra. 1. august 2019 ikke længere tilhører FVU-målgruppen, ville medføre et behov for en ny og aktualiseret regional målsætning på området, og at administrationen ville fremsætte forslag til en sådan i løbet af 2019 til afløsning af 7%-målsætningen.

   

  Som nærmere beskrevet i bilaget er området imidlertid under en større transformation både i forhold til målgrupper og undervisningstilbud. Derfor vil der formentligt være behov for mere end én regional målsætning fremover.

   

  På nuværende tidspunkt er der ingen national målsætning for området. I trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelse i 2018-2021 er det aftalt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter løbende vil følge udviklingen i forhold til voksne med utilstrækkelige basale færdigheder inden for dansk, regning, it og engelsk, og at der til det formål hvert tredje år skal gennemføres en undersøgelse af en repræsentativ del af den voksne befolknings dansk- og regnefærdigheder. Første undersøgelse blev gennemført i 2018. Herefter skal det undersøges, om der kan fastsættes et nyt relevant måltal, der kan følges op på ved den anden undersøgelse, der gennemføres i 2021. Et sådan måltal vil efter beskrivelsen alene dække dansk- og regnefærdigheder og dermed ikke de basale færdigheder inden for it og engelsk, som blev tilføjet i forbindelse med trepartsaftalen.

   

  Administrationen har derfor valgt ikke at fremsætte et forslag til konkrete nye målsætninger, men foreslår, at Udvalget for uddannelse og arbejdskraft ligesom regeringen og arbejdsmarkeds parter har som et midlertidigt overordnet mål, at de basale færdigheder blandt den voksne befolkning skal løftes, og at de basale færdigheder er forbedret i 2021 sammenlignet med 2018.

   

  Da udvalget har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU- og OBU-området, kan udvalget beslutte ændring af målsætningen.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

   

  • At Udvalget tiltræder, at det midlertidige overordnede mål for FVU-området er, at de basale færdigheder blandt den voksne befolkning skal løftes, og at de basale færdigheder er forbedret i 2021 sammenlignet med 2018.

   

  • At høringssvarene godkendes og sendes til de seks VUC’er.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/6682
  2. FVU-møde 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af forberedende voksenundervisning (FVU) til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder og udbydelsen af ordblindeundervisning (OBU) til voksne, der har behov for at få afhjulpet eller begrænset deres læse- og skrivevanskeligheder. På baggrund af dette afholder regionsrådet årligt møder med voksenuddannelsescentrene (VUC’erne) og deres driftsoverenskomstparter. Der lægges op til, at udvalget drøfter de indkomne input fra det netop afholdte FVU-og OBU-møde.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af forberedende voksenundervisning (FVU) til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder og udbydelsen af ordblindeundervisning (OBU) til voksne, der har behov for at få afhjulpet eller begrænset deres læse- og skrivevanskeligheder. Det er Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, som på vegne af regionsrådet har beslutningskompetence i forhold til FVU og OBU.

   

  Regionsrådet skal ifølge lovgivningen på området årligt afholde FVU- og OBU-møde med VUC’erne og deres driftsoverenskomstparter. Mødet afholdes i 2019 torsdag den 29. august umiddelbart inden mødet i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft.

   

  FVU- og OBU-mødet er Region Syddanmark og udbydernes fælles dialogforum vedrørende udfordringer og muligheder på FVU-og OBU-området.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget drøfter input fra det netop afholdte FVU- og OBU-møde, herunder i forhold til udvalgets fortsatte arbejde med FVU og OBU.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Udvalget drøftede input fra det netop afholdte FVU- og OBU-møde, og betonede bl.a. vigtigheden af fortsat brug og udvikling af digitale undervisningsmetoder.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/30429
  3. Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser i Syddanmark er steget med 2% fra 2018 til 2019. Der optages færre studerende på universitetsuddannelserne, mens der er vækst i optaget på erhvervsakademierne, de maritime uddannelser, samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. UC Syddanmark og Den Frie Lærerskole har omtrent uændret optag, mens Designskolen Kolding optager 15% færre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser i Syddanmark i 2019 er steget med 2% i forhold til sidste år, hvilket svarer til 198 studerende. På landsplan er der sket en stigning på 771 til 65.714, der er blevet tilbudt optagelse på en videregående uddannelse, svarende til en stigning på 1%.

   

  Der optages færre på universiteterne i Syddanmark, idet Syddansk Universitet optager 79 færre (-2%) end året før, mens Aalborg Universitet i Esbjerg optager 1 færre (-1%) end året før. De maritime uddannelser optager flere, og især SIMAC i Svendborg udviser fremgang. SIMAC optager 41 flere end året før, hvilket svarer til en fremgang på 24%.

   

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 28. juli 2019 sammenlignet med samme tidspunkt i 2015-2018. De endelige optagelsestal opgøres først den 1. oktober 2019, og her viser tidligere års erfaringer, at i perioden mellem 1. og 2. runde optag, vil nogle ansøgere vælge at takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser. Det endelige optag af studerende pr. 1. oktober 2019 vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.

   

  Uddannelsesinstitution

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Ændring 2018-2019

  Syddansk Universitet*

  5.029

  5.176

  4.977

  5.002

  4.923

  -79

  -2%

  Aalborg Universitet Esbjerg

  138

  127

  91

  97

  96

  -1

  -1%

  UC Syddanmark

  1.789

  1.874

  1.894

  1.848

  1.851

  3

  0%

  Erhvervsakademi Sydvest

  649

  602

  577

  510

  530

  20

  4%

  Erhvervsakademi Kolding

  629

  541

  398

  399

  448

  49

  11%

  SIMAC

  150

  160

  139

  131

  172

  41

  24%

  Fredericia Maskinmesterskole

  105

  113

  96

  97

  104

  7

  7%

  Designskolen Kolding

  81

  69

  70

  85

  74

  -11

  -15%

  Den Frie Lærerskole

  69

  69

  73

  70

  69

  -1

  -1%

  UC Lillebælt**

  2.028

  2.190

  2.194

  2.247

   

   

   

  Erhvervsakademi Lillebælt**

  1.487

  1.585

  1.400

  1.413

   

   

   

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  3.515

  3.775

  3.594

  3.660

  3.830

  170

  4%

  I alt

  12.154

  12.506

  11.909

  11.899

  12.097

  198

  2%

   

  * SDU"s uddannelser i Slagelse er ikke indregnet i optagelsestallene.

  ** UC Lillebælt og Erhvervsakademi Lillebælt er fusioneret under navnet UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 28/7 2019

   

   

  En del af Syddansk Universitets tilbagegang hænger sammen med en reduktion i udbuddet af engelsksprogede uddannelser, som er aftalt med Ministeriet for Uddannelse og Forskning. Bl.a. har det ført til bortfald af bacheloruddannelsen i ”Economics and Business Administration” i Odense (den engelsksprogede HA). Den uddannelse havde 90 studiepladser i 2018.

   

  Optagelsestal opdelt på uddannelser kan ses i vedlagte bilag ”Tabelbilag over tilbudt optag på de videregående uddannelser”.

   

  Samlet set er der en beskeden stigning i optaget på landets universiteter. De optager i alt 142 flere studerende, svarende til en stigning på 0,4%. Udviklingen dækker dog over en betydelig variation. De københavnske universiteter (KU, CBS, ITU, DTU, Kunstakademiet) optager samlet 5% flere, mens landets øvrige universiteter (AU, AAU, SDU, RUC, Arkitektskolen) optager 3% færre. Aalborg Universitet er hårdest ramt og optager 255 færre i år (svarende til -5%).

   

  De korte og mellemlange videregående uddannelser har generelt et fornuftigt optag. Dette gælder især SIMAC og Erhvervsakademi Kolding. Men de øvrige institutioner har også en positiv udvikling i optaget. For diplomingeniøruddannelser er billedet mere blandet, hvor nogle uddannelser har fremgang, mens andre har tilbagegang.

   

  Opdelt på syddanske uddannelsesbyer er optaget uændret i Odense, hvor Syddansk Universitet går tilbage, mens UCL går frem, uændret i Fredericia hvor Maskinmesterskolen optager samme antal som året før, hvorimod optaget er stigende i de øvrige syddanske uddannelsesbyer bortset fra Esbjerg, hvor UC Syddanmark optager 55 færre. Det er især uddannelser som laborant samt professionsbacheloruddannelser i offentlig administration, ergoterapeut, pædagog og socialrådgiver, der oplever tilbagegang.

   

  Øvrigt orienterende tabelmateriale findes i bilaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Til orientering.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31455
  4. Afsluttede uddannelsespuljeprojekter i perioden august 2018 til august 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i perioden august 2018 til august 2019 afsluttet i alt otte projekter med støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Projekterne berører forskellige uddannelsesmæssige udfordringer og falder inden for en bred vifte af mål og indsatsområder i handlingsplanerne for uddannelse i perioden 2014-2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i perioden august 2018 til august 2019 afsluttet i alt otte projekter, der har modtaget støtte fra regionens uddannelsespulje:

   

  • Campus bygger bro
  • Erhvervstonet forløb på tværs
  • E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse
  • Innovation i de gymnasiale uddannelser
  • Laboratorium for matematikundervisning (LabMat)
  • Praksisnær undervisning
  • Tysk – en karrierevej
  • Viden til flere

   

  Projekterne er igangsat i perioden fra 2014 til 2017. Som bilag er vedlagt en oversigt med en nærmere beskrivelse af hvert af de otte projekter, herunder udvalgte resultater og erfaringer samt link til projekternes evalueringsrapporter.

   

  Hvert af de afsluttede uddannelsespuljeprojekter har haft fokus på at skabe effekt i forhold til et eller flere af de uddannelsespolitiske mål, som indgik i handlingsplanen for uddannelse på de tidspunkter, hvor de forskellige projekter søgte uddannelsespuljen.

   

  De otte projekter, der blev afsluttet i perioden august 2018 – august 2019, har beskæftiget sig med følgende overordnede mål for uddannelse:

   

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse
  • 25% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  • Andelen, der vælger en science-uddannelse, skal stige med 20% i forhold til 2010

   

  Der er til målene knyttet en række indsatsområder, der har ændret sig fra handlingsplan til handlingsplan.

   

  Projekterne har arbejdet med meget forskellige aktiviteter, målgrupper, løsninger og udfordringer inden for de overordnede rammer fra handlingsplanerne. Dette er et resultat af, at de i deres udgangspunkt har skullet udvikle og afprøve lokale løsninger på regionens overordnede mål og indsatsområder.

   

  I forhold til de opnåede resultater og effekter i de enkelte projekter henvises der til bilaget, hvor der for hvert af de otte projekter er en beskrivelse af udvalgte resultater og erfaringer med udgangspunkt i evalueringsrapporterne og de afslutningsrapporter, som projekterne har indsendt til regionen. Alle projekterne evalueres af en ekstern konsulent efter samme evalueringsmodel.

   

  Flere evalueringer peger på, at projekternes aktiviteter er blevet forankret på de deltagende uddannelsesinstitutioner. Derudover fastslår evalueringerne, at projekterne generelt er lykkedes med at udvikle de planlagte leverancer, herunder undervisningsforløb og -materialer.

   

  Læring og viden fra de afsluttede projekter indgår på baggrund af opsamling og evaluering i Region Syddanmarks arbejde med kommende projekter og nye indsatsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Til orientering.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31349
  5. Proces for optagelseskapacitet og elevfordeling 2020-2021
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til fastsættelse af den samlede optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser (stx og hf) på regionens gymnasier og hf-kurser. I henhold til optagelsesbekendtgørelsen skal regionsrådet senest den 1. februar 2020 give Børne- og undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i regionen for skoleåret 2020-2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til fastsættelse af den samlede optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser (stx og hf) på regionens gymnasier og hf-kurser. Regionsrådet kan i den sammenhæng vælge at indstille til børne- og undervisningsministeren, at der fastlægges et kapacitetsloft på en eller flere almengymnasiale institutioner.

   

  Kapacitetsloft i Vejle for skoleåret 2019-2020

  I forbindelse med kapacitetsindberetningen for skoleåret 2019-2020, indstillede regionsrådet til den daværende undervisningsminister, at der blev fastlagt et treårigt kapacitetsloft på Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle på henholdsvis 15 og 10 klasser. Loftet havde til hensigt at beskytte elevgrundlaget for de mindre gymnasier i Grindsted og Tørring. Ministeren valgte kun delvist at følge indstillingen, idet de to gymnasier fik pålagt et kapacitetsloft af et års varighed. Grundet faldende søgning til Rosborg Gymnasium, gav kapacitetsloftet dog ikke anledning til nogen elevfordeling.

   

  Status på mulig revidering af reglerne for elevfordeling

  Nye regler for, hvordan gymnasieelever kan fordeles på gymnasier har været drøftet politisk flere gange. Under den forrige undervisningsminister lykkedes det ikke at opnå politisk enighed om en løsning, og det blev i stedet besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle komme med bud på løsninger.

   

  Ekspertgruppen skulle have afleveret sine anbefalinger inden sommerferien, men det arbejde blev sat på pause på grund af valget. Det er endnu uvist, hvornår ekspertgruppen præsenterer sine anbefalinger, da det er op til den nye minister at afgøre, om arbejdet skal fortsætte og i så fald hvordan. Det er Danske Regioners vurdering, at arbejdet med løsningsmodeller før sommerferien var så fremskredent, at hvis ministeren lader ekspertgruppen fortsætte arbejdet, så vil der formodentligt ikke gå så lang tid inden de afrapporterer til ministeren.

   

  Proces frem mod kapacitetsfastsættelsen og elevfordelingen for skoleåret 2020-2021

  I henhold til optagelsesbekendtgørelsen skal regionsrådet senest den 1. februar 2020 give Børne- og undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i regionen for skoleåret 2020-2021. Den efterfølgende elevfordeling i foråret 2020 vil dernæst skulle finde sted inden for rammerne af den fastsatte kapacitet og på baggrund af de til den tid gældende regler for elevfordeling.

   

  Administrationen tager kontakt til de almengymnasiale uddannelser hen over efteråret med henblik på indhentning af oplysninger om optagelseskapaciteten for det kommende skoleår. Administrationen vil desuden gå i dialog med hvert af de fire forpligtende samarbejder i Syddanmark (henholdsvis Fyn, Sydvestjylland, Sønderjylland og Trekantområdet) omkring den demografiske udvikling og kapacitetssituationen inden for de fire respektive, geografiske områder.

   

  Endelig vil administrationen udarbejde et datamateriale bestående af bl.a. demografiske data, historiske søgnings- og kapacitetsdata og forskellige former for fremskrivninger af elev- og klassetal, herunder ved hjælp af en ny tværregional analysemodel.

   

  På baggrund af ovenstående, vil den samlede kapacitetssag skulle behandles på udvalgsmødet den 12. december 2019 med henblik på efterfølgende endelig behandling i regionsrådet i januar 2020. Som led i behandlingen, vil regionsrådet bl.a. skulle forholde sig til en eventuel fornyet kapacitetsloftsindstilling i Vejle og/eller andre relevante steder i regionen.

   

  Administrationen vil løbende holde udvalget orienteret om udviklingen på kapacitets- og elevfordelingsområdet på udvalgsmøderne hen over efteråret 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Til orientering.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/11928
  6. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan for Region Syddanmark.

  I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor

  der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet,

  der skal sættes særligt fokus på i det kommende år. I april 2019 tiltrådte regionsrådet

  et forslag til den politiske proces for arbejdet med at udvælge indsatsområder for

  2020. Denne proces indledes med drøftelser i de stående udvalg på nær Udvalget for regional udvikling og Miljøudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan, hvis primære opgave er at

  beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen

  skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

   

  Som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges

  en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus

  på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske

  område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte i december 2018 indsatsområder for 2019.

   

  Der er udvalgt følgende indsatområder for 2019:

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2018 og øvrige

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Videreudvikling af indsats for 2018

   

  2) Udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning

  Videreudvikling af indsats for 2018, Budgetforlig 2019

   

  3) Frivillighedsstrategi

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018 (arbejdsproces er i gang)

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018

   

  5) Hygiejneindsats – nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  6) Reduceret brug af tvang

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  7) Kliniske kvalitets- databaser

  Indsatsområde 2018

   

  8) Patientansvarlig læge

  Indsatsområde 2018

   

  9) Akutplan

  Nyt indsatsområde 2019, koordination med Danske regioner

   

  10) Fødeplan

  Budgetaftale 2019

  Svangreudspil fra Danske Regioner

   

  11) Ny Psykiatriplan

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  12) Rammepapir ved røg, kost og motion

   

  Budgetaftale 2019

   

  13) Rammepapir vedr. arbejdsmarkedstilknytning

  Budgetaftale 2019

   

  14) Fælles kompetenceudvikling med kommunerne

  Nyt indsatsområde 2019

   

  15) Samarbejde mellem sygehuse og praksissektoren

  Indsatsområde 2018

   

  16) Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  17) Digitaliseringsstrategi

  (udbredelsespulje)

  Budgetforlig 2019

  Danske Regioners strategi

  (arbejdet er igangsat)

   

  18) Forskningsstrategi

  Indsatsområde 2018

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  19) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Budgetforlig 2019

   

  20) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  Budgetforlig 2019

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  21) Efter- og videreuddannelse af læger

  Budgetforlig 2019

  (Arbejdet er igangsat)

   

  22) Kompetenceudviklingsplaner

  Budgetforlig 2019

  (arbejdet er igangsat)

   

  23) Ansatte på særlige vilkår

  Budgetforlig 2019

   

  24) Ledelsesudvikling

  Budgetforlig 2019

   

  25) Syddansk Forbedringsmodel

  Indsatsområde 2018

   

  Indsatområderne for 2019 kan findes i sin helhed via følgende link:

  https://regionsyddanmark.dk/wm512532#punktnavn22

   

  Processen for udvælgelse af indsatsområder for 2020 indledes nu med drøftelser i de stående udvalg på nær Udvalget for regional udvikling og Miljøudvalget med henblik på at få input fra udvalgene til det videre arbejde med indsatområderne.

   

  Opmærksomheden skal henledes på, at mange af indsatserne, der blev udvalgt for 2019 er langsigtede indsatser, som bør videreføres i 2020-2021. Det gælder eksempelvis i forbindelse med frivillighedsstrategien, akutplan, udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning, samt indsatser i forhold til rammestyring og nærhedsfinansiering.

   

  Ligeledes skal sygehusene i 2020 og 2021 implementere nyt EPJ system samt nyt RIS/PACS system (røntgensystem). Implementering af disse systemer er meget store ledelsesmæssige opgaver, og vil have stor betydning for arbejdsgange og driftstilrettelæggelse.

   

  Hertil kommer, at flere sygehuse har store opgaver i relation til indflytning i nye bygninger. Det gælder OUH, som er i gang med at forberede indflytning til Nyt OUH, ligesom det gælder

  Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, der planlægger ibrugtagning af nye byggerier i primært 2020.

   

  For psykiatrien gælder, at der er en psykiatriplan under udarbejdelse. Det må forventes, at denne plan sætter rammen for indsatser i de næste år. Hertil kommer, at der skal etableres nybyggeri i Odense i sammenhæng med Nyt OUH.

   

  I budgetaftalen for 2019 er besluttet, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål. Forretningsudvalget har besluttet hvilke verdensmål, som regionen konkret skal arbejde med, og der har været en proces i alle udvalg i forhold til konkrete indsatser.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft drøftede FN’s verdensmål på udvalgets møde den 7. februar 2019 og konstaterede, at der er sat mange regionale indsatser i gang, som understøtter FNs verdensmål. Udvalget pegede på, at der i den fremtidige regionale udviklingsstrategi bør arbejdes videre med kompetenceudvikling til arbejdsmarkedet og livet (herunder fx faglærte, STEM og unges mentale trivsel) samt adgang til kvalitetsuddannelse i hele regionen. Indsatsen kan særligt bidrage til verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse, verdensmål 3 om sundhed og trivsel og verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

   

  Endelig skal bemærkes, at der er udkommet en række sundhedspolitiske udspil fra Danske Regioner. Konkret er der i forbindelse med generalforsamlingen lanceret to nye udspil: Hjertesundhed og Sundhed for Børn og unge. Hertil kommer en række tidligere udspil blandt

  andet i forhold til personlig medicin og akutplan samt de mere overordnede udspil fra Danske regioner, i form af ”Sundhed for alle” samt ”Sundhed for livet”. De overordnede udspil kan

  findes via følgende links:

   

  https://www.regioner.dk/media/4671/sundhed-for-alle-vision-for-et-baeredygtigt-sundhedsvaesen-final.pdf

   

  https://www.regioner.dk/media/4709/sundhed-for-livet-forebyggelse-er-en-noedvendig-investering.pdf

   

  Der vil givetvis komme nye landsdækkende relevante indsatsområder på sundhedsområdet i forbindelse med indgåelse af aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020. Ligeledes må der forventes en stigende interesse i udbredelse af gode

  initiativer både regionalt og nationalt.

   

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges

  op på i Region Syddanmark, både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil

  have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer,

  der udvælges politisk i løbet af 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

   

  At udvalget drøfter, med fokus på hvilke indsatsområder fra 2019, der kan videreføres i 2020, samt

  om der er nye temaer og indsatser, der kan indgå i arbejdet med at udvælge i indsatsområderne for 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Udvalget drøftede mulige temaer indsatser, der kan indgå i arbejdet med at udvælge i indsatsområderne for 2020.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  7. Mødeplan 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til mødeplan 2020 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan i 2020:

   

   

  Ugedag

  Dato i 2020

  Tidspunkt

   

  Tirsdag

  21. januar

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  27. februar

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  26. marts

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  16. april

  Kl. 9-12

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15 – 17 – Tage Petersen medlem)

  Tirsdag

  26. maj

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  18. juni

  Kl. 12-15

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15 – 17 – Tage Petersen medlem)

  Tirsdag

  25. august

  Kl. 15-18

   

  Torsdag

  10. september

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  29. oktober

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  26. november

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  17.december

  Kl. 11-14

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15 – 17 – Tage Petersen medlem)

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

   

  At mødeplan 2020 godkendes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Mødeplan 2020 blev godkendt.

  Det undersøges, om mødet den 16. april 2020 kan flyttes til om eftermiddagen.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Udvalget tiltrådte, at de udvalgsmedlemmer, der ikke sidder i regionsrådets uddannelsespanel, fremover inviteres til at deltage i møder i regionsrådets uddannelsespanel, jf. kommissoriet for uddannelsespanelet.

  Endvidere oplystes, at erhvervsskoler og administrationen i august 2019 har besluttet at genlancere EUD-taskforcen med særligt fokus på bæredygtige erhvervsuddannelser.

  Administrationen orienterede om opfølgning på et tidligere spørgsmål i udvalget om IT-uddannelser og praktikpladser.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er torsdag den 26. september 2019 kl. 15.00 – 18.00 i regionshuset.

   

  Mødeplanen for resten af 2019 er:

   

   

  Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 15.00 – 18.00

   

  Torsdag den 21. november 2019 kl. 15.00 – 18.00

   

  Torsdag den 12. december 2019 kl. 15.00 – 18.00

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 29-08-2019

  Næste møde er torsdag den 26. september 2019 kl. 15.00 – 18.00 i regionshuset.

  Udvalgte tiltrådte, at mødet den 24. oktober 2019 starter kl. 14.00.

  Administrationen oplyste, at der søges planlagt et udvalgsbesøg på SIMAC i Svendborg.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 30-08-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap