Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 05. september 2019

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 05. september 2019

Mødedato
05-09-2019 kl. 14:00 - 16:15
 
Mødested
Mødelokale 6
 
Deltagere
 
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
   
 • Henriette Schlesinger, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af hovedprincipper for udbud for Steno Diabetes Center Odense
  2. Byg til vækst, faciliteter ved Nyt-OUH byggepladsen
  3. Rapportering nr. 35 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  4. Nyt OUH - reserver og change request
  5. Nyt OUH - Kontrol af sociale klausuler
  6. Rapportering nr. 35 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  7. Status på byggerierne 2. kvartal 2019
  8. Ansøgning som referencested i EIP on AHA i 2019-2021
  9. WHINN 2019
  10. Forslag til mødekalender 2020
  11. Mødeplan
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 19/21946
  1. Godkendelse af hovedprincipper for udbud for Steno Diabetes Center Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i februar 2017 og marts 2018 anlægsbevilling til byggeorganisationen i forbindelse med Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Projektet er nået et stade, hvor der skal sendes udbudsmateriale ud ved årsskiftet 2019/2020.

  Det indstilles, at det kommende udbudsmateriales hovedprincipper godkendes, ligesom udbuds- og entrepriseform samt udvælgelses- og tildelingskriterier indstilles godkendt. Endelig foreslås meddelt anlægsbevilling og afsat og frigivet rådighedsbeløb vedr. det resterende projektforløb, herunder selve byggeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i august 2016 visionen for SDCO. På baggrund af visionen blev der arbejdet videre med en konkretisering af, hvordan SDCO kan blive et fundament for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark. Denne konkretisering mundede ud i ”Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense”, der bl.a. indeholdt bindende drifts- og anlægsaftaler. Drejebogen blev godkendt af regionsrådet i august 2017 og Novo Nordisk Fonden (NNF) i september 2017, hvorefter de indledende arbejder til byggeprojektet blev igangsat.

   

  Projektets hovedprincipper

  Projektet etableres som et delprojekt på Nyt OUH med delprojektnummeret DP11. Projektet består af bygning 92, der er selve Steno Diabetes Centeret inkl. parkeringskælder, og bygning 70, som er en forbindelsesgang, der forbinder SDCO og voksenpsykiatrien med Nyt OUH.

   

  Byggeorganisationen har, bistået af bygherrerådgivere, designet huset med sparring af regionens bygningsafdeling, relevante afdelinger på OUH samt Novo Nordisk Fonden og dens rådgivere. Brugerprocessen er varetaget af byggeorganisationen i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) med fokus på sammenhængende patientflows og blev afsluttet i foråret 2019. Herefter er projektet yderligere detaljeret i forhold til overflader, bestykning m.v. og fremstår nu på et niveau, hvor det indstilles til regionsrådet at godkende hovedprincipperne for design og plandisponering af huset i det kommende udbudsmateriale. I den videre proces vil materialet herefter blive yderligere detaljeret frem mod udbud inden for de overordnede hovedprincipper.

   

  Der er i overvejende grad benyttet standarder og koncepter fra Nyt OUH, f.eks. princip for plandisponering, undersøgelse- og behandlingsrum samt bespisnings- og kontorkoncept, ligesom de tekniske standarder i stort omfang er de samme som på Nyt OUH.

   

  Region Syddanmarks standard arbejdsklausul (løn og arbejdsvilkår samt ligebehandling) og sociale klausuler (lærlinge og uddannelsesklausul) samt arbejdstagerrettigheder og corporate social responsibility (CSR) gøres gældende efter samme retningslinjer som for resten af Nyt OUH.

   

  Regionsrådet godkendte i maj 2017 samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Byg til Vækst i forbindelse med opførelse af Nyt OUH. Formålet med aftalen er at flytte ledige fra arbejdsløshed til uddannelse og beskæftigelse samt at åbne for praktikpladser og lærlingeforløb inden for byggefagene. Endvidere er formålet at tilbyde løbende opkvalificering og uddannelse på byggepladsen samt at understøtte entreprenørerne i at løse denne opgave. Som delprojekt til Nyt OUH er DP11 naturligt også omfattet af denne aftale.

  Projektet underlægger sig ligeledes målene om bæredygtigt byggeri for Nyt OUH, der igen er underlagt de verdensmål, der er udpeget som relevante for byggeri. Der henvises til kapitel 6 om bæredygtighed i resumé og projektbeskrivelse.

   

  Projektbeskrivelsen er bygget op omkring regionens bygningsafdelings ”Paradigme for byggeprogram”, og der er til sagsfremstillingen vedlagt ”Resumé af projektbeskrivelsen” samt et overliggernotat, der beskriver de væsentligste pointer i materialet såvel som en læsevejledning til resuméet. Der er indsat en række illustrationer i resuméet og endvidere vedlagt en række tegninger, f.eks. etageplaner, tværsnit og facader til sagsfremstillingen.

   

  Udbudsform
  Det foreliggende arbejde har taget udgangspunkt i et ønske om, at projektet forventes udbudt i en totalentreprise på grundlag af et dispositionsforslag med udvalgte dele på projektforslagslignende niveau.

   

  Totalentreprisen indstilles udbudt i ”udbud med forhandling” med prækvalifikation af 3-5 tilbudsgivere. Totalentreprisekontrakten indstilles til, at være tofaset, hvor der kontraheres i to faser med exit-klausul for bygherren.

   

  • Fase 1: Udviklings-, projektoptimerings- og konkretiseringsperiode, hvor totalentreprenøren færdiggør projektforslaget. Projektforslaget med styrende budget skal godkendes af Region Syddanmark som grundlag for igangsætning af Fase 2.
  • Fase 2: Færdigprojektering (for- og hovedprojekt) og udførelse.

   

  Totalentreprisekontrakten vil på de områder, hvor der er afhængigheder til Nyt OUH komplekset, blive suppleret med indkøb på tværgående entrepriser- og bygherreleverancer, således at der sikres et standardiseret bygningskompleks.

   

  Udvælgelses- og tildelingskriterier
  Udvælgelseskriterierne der afgør, hvem der prækvalificeres, indstilles til at bestå af krav der er sædvanlige i markedet og omhandler:

   

  • Økonomisk og finansiel formåen
   • mindstekrav til soliditetsgrad og årsomsætning
   • erklæring om mulighed for at stille bankgaranti i henhold til  totalentreprisekontrakten.
  • Teknisk og faglig formåen
   • mindstekrav til antal referencer. For at udvælge ansøgerne med den bedste tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgerne via referencer dokumentere sin erfaring fra lignende byggerier.

   

  Tildelingskriterierne, der afgør, hvilken totalentreprenør af de prækvalificerede der vinder udbuddet, indstilles til at bestå af:

   

  • Pris (30-50 pct.)
  • Løsningforsalg for udvalgte arkitektoniske områder (20-30 pct.)
   • tilbudte materialer/komponenter
   • facader ved terrasse (sydvest hjørne), og facader ved indgang (nordøst hjørne)
   • tagudformning over atriet og overgang mellem tag og facade.
  • Bemanding og organisation (10-20 pct.)
  • Proces- og metodebeskrivelse (10-20 pct.)

   

  I forlængelse af bygningsaftalen mellem Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark er de arkitektoniske områder, der udsættes for en konkurrence som beskrevet under ovenstående løsningsforslag de nord- og sydvendte facader samt taget over atriet og overgang mellem tag og facade. De viste facader og tag over atrium i vedlagte materiale er derfor alene at betragte som inspirationsmateriale til tilbudsgiveren.

   

  Vægtningsspænd af de enkelte kriterier fremgår i parentes for hvert kriterium. I forbindelse med endeligt udbudsmateriale indstilles disse fastlagt af projektstyregruppen for SDCO. Ovenstående tildelingskriterier og spænd indstilles til regionsrådets godkendelse.

   

  Tidsplan
  Udbudsmaterialet vil blive udsendt i et EU-udbud ved årsskiftet 2019/2020. Processen med udvælgelse og tildeling vil tage knap 1 år, idet der i processen bl.a. indgår forhandling med de enkelte entreprenører. Herefter vil indstilling om valg af entreprenør (betinget kontrakt) blive sendt til godkendelse i regionsrådet ved årsskiftet 2020/2021. I forlængelse heraf startes en optimerings-, konkretiserings- og udviklingsproces op med den valgte entreprenør. Efter afslutning af denne fase har Region Syddanmark muligheden for at aktivere sin exitklausul (endelig kontrakt). Vælges dette ikke, færdigprojekterer entreprenøren projektmaterialet, hvorefter udførelsesfasen startes op, således at ibrugtagning kan ske samtidig med Nyt OUH. 

   

  Jævnfør aftale med NNF stilles der byggemodnet grund til rådighed for SDCO. Bruttoudgifter vedrørende anlægsprojekter, finansieret af private fonde og lignende, skal ikke holdes inden for regionens andel af det aftalte anlægsloft.

   

  Økonomi – Anlægsbevilling og rådighedsbeløb
  Regionsrådet meddelte i februar 2017 og marts 2018 anlægsbevilling til byggeorganisationen i forbindelse med SDCO.

   

  Parallelt med godkendelse af hovedprincipperne i udbudsmaterialet ansøges der om, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes og frigives rådighedsbeløb for det resterende projektforløb. Dette omfatter foruden rammen til totalentreprisen, indkøb på tværgående entrepriser og bygherreleverancer, der udbydes sammen med Nyt OUH herunder blandt andet logistik og indkøb af udstyr og inventar.  For DP11 er der tale om en fælles finansiering mellem Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark, hvor sidstnævnte endvidere er opdelt i en finansiering fra henholdsvis Nyt OUH - kvalitetsfondsprojekt og Nyt OUH - psykiatri. Rådighedsbeløb inkl. allerede afsatte midler fremgår af nedenstående (2019-niveau).

   

   

  De to beløb svarer tilsammen til den aftalte ramme på 600,2 mio. kr. i løbende priser.

   

  Projektleder Kenny Tordrup, Nyt OUH, projektleder Lars Loft Reuter, Nyt OUH, og direktør Torben Hedegaard Jensen, OUH, deltager under punktet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udbudsmaterialets hovedprincipper vist og beskrevet i projektbeskrivelsen samt tegninger godkendes.

  At udbuds- og entrepriseformen godkendes.

   

  At udvælgelses- og tildelingskriterier godkendes.

   

  At vægtningsspændet for tildelingskriterierne godkendes.

   

  At projektstyregruppen for SDCO bemyndiges til, at fastsætte procentmæssige vægtninger for tildelingskriterierne indenfor de angivne spænd.

   

  At projektstyregruppen for SDCO bemyndiges til, at godkende endeligt udbudsmateriale.

   

  At projektstyregruppen for SDCO bemyndiges til, at godkende endelig kontrakt.

   

  At der til selve byggeriet af Steno Diabetes Center Odense meddeles tillæg på 461,093 mio. kr. (indeks 144,5) til den allerede meddelte anlægsbevilling.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 461,093 mio. kr. i årene 2019-2023, finansieret af tilskud fra Novo Nordisk Fonden.

   

  At der meddeles tillæg til anlægsindtægtsbevilling på -461,093 mio. kr. vedr. tilskud fra Novo Nordisk Fonden til SDCO.

   

  At der under Nyt OUH meddeles anlægsbevilling på 50,161 mio. kr. (indeks 117,54) til DP11 vedr. kvalitetsfondsprojektets andel af DP11.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i årene 2021-2023, finansieret af den afsatte restramme vedr. Nyt OUH.

   

  At der vedr. Psykiatriens andel af DP11 meddeles tillæg på 3,261 mio. kr. (indeks 144,5) til den meddelte anlægsbevilling vedr. Nyt OUH – Psykiatrien.

   

  At der frigives tilsvarende beløb i årene 2021-2023 af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/486
  2. Byg til vækst, faciliteter ved Nyt-OUH byggepladsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i maj 2017 aftale med Byg til Vækst vedr. Nyt OUH. Formålet med aftalen er at flytte ledige fra arbejdsløshed til uddannelse og beskæftigelse. Der forelægges hermed forslag til indkøb af pavillon til at huse Byg til Vækst samarbejdet på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i maj 2017 aftale med Byg til Vækst vedr. Nyt OUH. Formålet med aftalen er at flytte ledige fra arbejdsløshed til uddannelse og beskæftigelse. Derudover søger Byg til Vækst at åbne for praktikpladser og lærlingeforløb inden for byggefagene, samt at tilbyde løbende opkvalificering og uddannelse på byggepladsen.

   

  Byg til Vækst er en sammenslutning af de fynske kommuner, der virker i samarbejde med arbejdsmarkedets parter – 3F Bygningsarbejdernes Fagforening og Dansk Byggeri og de enkelte byggeprojekter inklusive byggeriet af Nyt OUH.

   

  Byg til Vækst-aftalen kan hjælpe virksomheder med at honorere regionens krav (jf. de sociale klausuler) om, at mindst 6 % af de beskæftigede, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med personer under elevuddannelse.

   

  Ifølge aftalen skal der etableres faciliteter til Byg til Vækst i forbindelse med skurby faciliteterne på Nyt OUH byggepladsen, hvorfra Byg til Vækst, jobcentre, uddannelsesinstitutioner fagforeninger m.v. kan servicere de udførende virksomheder. Byg til Vækst bemandes således af de eksterne parter. Det indstilles, at Region Syddanmark stiller faciliteterne til rådighed som en del af Byg til Vækst samarbejdsaftalen.

   

  Synlighed og samtidig uafhængighed af det konkrete projekt er central for Byg til Væksts virke og derfor etableres de i egen pavillon på byggepladsen. Det foreslås, at der indkøbes en pavillon på ca. 95 m² med kontor, mødelokale, køkken og toilet, der opsættes i forbindelse med Nyt OUHs pavilloner, der huser portnerfunktionen. Der budgetteres med at pavillonen koster 0,6 mio. kr. inklusive relaterede driftsudgifter i perioden. Byg til Vækst aktiviteterne er ikke omfattet af kvalitetsfondsprojektet. Udgifterne hertil afholdes derfor af regionen. Pavillonen finansieres gennem nedskrivning af projektorganisation for byggeris budget med tilsvarende beløb i 2019. I forbindelse med sagens behandling i maj 2017 var det forventningen og blev oplyst at samarbejdet med Byg til Vækst ikke ville indebære direkte omkostninger for regionen. Efter endt brug vil pavillonen genanvendes i regionen eller afhændes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indkøb af pavillon til Byg til Vækst godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. (indeks 144,5) til formålet.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2019 hertil finansieret af allerede afsatte rådighedsbeløb til projektorganisationen for sygehusbyggeri. Den meddelte anlægsbevilling hertil nedskrives tilsvarende.

   

  At koncerndirektøren bemyndiges til at indgå kontrakt inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/18693
  3. Rapportering nr. 35 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten viser, at projektet fortsat vurderes at være inden for de aftalte økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige rammer. 

   

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 - status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  1. Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02),

   

  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør, belysning og terrænregulering er afsluttet og afleveret. Den endelige aflevering af signalanlæg afventer endelig myndighedsgodkendelse.

   

  1. Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04)

   

  I forbindelse med af optimeringsprocessen for klyngerne (DP05-08) er enkelte optimeringsforslag blevet implementeret i Vidensaksen og Behandlings- og Sengeafsnit. Regionsrådet vedtog den 24. juni 2019 disse optimeringsforslag og overførte besparelsen til klyngerne (DP05-DP08).

   

  Mobilisering af byggeplads er som planlagt sket ultimo juni 2019 og udgravning af logistiktunneller under Vidensaksen, samt udgravning til fundamenter er påbegyndt primo juli 2019.

   

  1. Klyngerne (DP05-08)

   

  Regionsrådet godkendte den 24. juni 2019 det færdiggjorte optimerede projektgrundlag. Optimeringsprocessen blev gennemført inden for den samlede økonomiske ramme uden at det var nødvendigt at reducere i projektets arealer eller funktioner. 

   

  I forbindelse med optimeringen har totalentreprenøren fået mulighed for at etablere en håndværkerby på byggegrunden for Nyt OUH. For at anvende denne mulighed skal totalentreprenøren opfylde en række formkrav, herunder en klar adskillelse i forhold til den øvrige byggeplads. Ligeledes skal totalentreprenøren afholde alle afledte udgifter til etablering, drift og afrigning.

   

  1. Øvrige delprojekter

   

  Delprojektet støttemur i forbindelse med etablering af heliport er færdig og afleveret i juli 2019.

   

  Odense Kommune har godkendt lokalplan for solcelleanlæg og der er afholdt licitation med et resultat inden for den økonomiske ramme. Opførelsen af solcelleanlægget er påbegyndt i juli 2019.

   

  Delprojektet vedr. Etableringen af byggepladsens fællesfaciliteter: bygningen til portnerfunktion og andre fællesfunktioner er etableret, således at totalentreprenøren kan starte på byggepladsen. Vagtfunktionen er udbudt separat og der er modtaget et licitationsresultat inden for den økonomiske ramme.

   

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 24. juni 2019 at opførelsen af løkken på Nyt OUH bliver udbudt som OPP med offentlig finansiering via delvis leasing og dels finansieret via kvalitetsfondsprojektet.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2019 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  I 2. kvartal 2019 har DTØ haft fokus på, hvordan arbejdet med risikostyring pågår, samt status på bygherreleverancer og DP03-DP08.

   

  Ud fra gennemgangen har DTØ givet tre nye anbefalinger til projektet:

   

  Nyt OUH skal sikre at risikoarbejdet matcher at projektet nu er på vej i udførelsesfasen for Nyt OUH’s hovedprojekter og bør i samme forbindelse sikre den fornødne transparens omkring de risici som er i projektet, og hvordan der arbejdes med disse risici.

   

  Nyt OUH skal have fokus på at håndtere aftalesender som en del af økonomistyringen.

   

  Nyt OUH bør sikre sig, at man har indsigt i den ”åbne bog” i forhold til hvordan totalentreprenøren sikrer den fornødne kvalitet og compliance med regler og krav, når totalentreprenøren efterfølgende kontraherer ydelser hos underentreprenører.

   

  Ledelsen på Nyt OUH anerkender og er opmærksomme på anbefalingerne og er, som det fremgår af svarene, allerede i gang med at implementere anbefalingerne. Navnlig vedrørende risikostyring har projektorganisationen og styregruppen iværksat tiltag i lyset af den udførelsesfase projektet går ind i og med inspiration fra anbefalingerne fra DTØ. Risikomanageren har fået forøget andelen af sin arbejdstid til risikostyring, projektledelsen indgår nu tættere i risikostyringen end hidtil, og styregruppen vil fremadrettet have risikostyring på dagsorden til hvert månedlige møde og ikke som nu hvert kvartal i forbindelse med DTØ-rapport.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/255
  4. Nyt OUH - reserver og change request
  fold dette punkt ind Resume
   

  Set i lyset af at totalentreprisekontrakterne nu er indgået for 80 % af byggeriet og udførelsesfasen for projektets hovedprojekter er igangsat er det tid til at revurdere behovet for reserver og change requests for Nyt OUH.

   

  Derfor indstilles principper for beregning af behovet og frigivelse af reserve- og change request og

  forslag til change requests for Nyt OUH til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes et change request katalog på 10 % af anlægsrammen. Fastlæggelsen af størrelsen på de 10 % hvilede på uklarheden på, om den på samme møde vedtagne udbudsstrategi ville lykkedes. Change request er en besparelsesmulighed, der kan realiseres hvis det er nødvendigt for at overholde projektets økonomiske ramme, hvilket er en af tilsagnsbetingelserne bag Nyt OUH projektet.

   

  Status er at det er lykkedes at indgå kontrakter med én totalentreprenør for projekterne inden for Hospitalsringen. Kontrakterne for Vidensaksen (DP03), Behandling- og Sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-DP08) er indgået inden for budgetrammen og uden brug af arealreduktioner. Dette betyder, at risikoen for projektet er reduceret i forhold til oktober 2016.

   

  Set i lyset af at totalentreprisekontrakterne nu er indgået og udførelsesfasen for projektets hovedprojekter er igangsat er det tid til at revurdere behovet for reserver og change requests.

   

  Bygherrens risici vedrørende delprojekterne DP03-DP08 begrænser sig fremadrettet til de almindelige bygherrerisici vedrørende jordbundsforhold, risici forbundet til grænseflader mellem entrepriser og til ændringer i bygherrens behovsspecifikationer. Disse bygherrerisici er blevet reduceret i betydeligt omfang, dels via geotekniske undersøgelser og dels via kontraktindgåelsen med én totalentreprenør for alle 6 delprojekters vedkommende.

   

  For at finde frem til hvad den nye størrelse på change requests og likvide reserver i Nyt OUH projektet som minimum skal være foreslås følgende beregningsprincipper anvendt:

  • Arbejder/delprojekter, hvor der endnu ikke er indgået kontrakter: 15 % i change requests/reserver af de budgetterede udgifter.
  • Arbejder/delprojekter, hvor der er indgået kontrakt: 5 % i change requests/reserver af kontraktværdien.
  • Afsluttede arbejder: 1 % ved gennemført afleveringsforretning Dog afsættes der ikke change requests/reserver til afholdte udgifter til grund, rådgivning og projektorganisationen.
  • 0 % efter 1 års gennemgang i change requests/reserver.

   

  Nedskrivningen af behovet for change request / reserver vil, som beskrevet ovenfor, ske i takt med byggeriets fremdrift og foregå i forbindelse med den årlige rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) for 4. kvartal, som godkendes af regionsrådet. Reservebehovet kan kun nedskrives, hvis slutstadevurderingen for det enkelte delprojekt viser en tilstrækkelig økonomisk robusthed. Den årlige rapportering indeholder også rapportering på change request, som dermed vurderes årligt.

   

  Change request kataloget, der er vedlagt, indeholder besparelsesmuligheder for i alt 387 mio. kr. fordelt på 3 hovedområder. Det første område handler om reduktion primært i ambulatorierum i Klyngerne. Change request nr. 1 – 6 handler om reduktion i arealet i Klyngerne i varierende omfang. Besparelsesmulighederne udelukker hinanden og dermed udgør den maksimale besparelse på Klyngerne 143 mio. kr.

   

  Det andet reduktionsområde er sengeområdet. Change request nr. 7 – 9 handler om reduktion i arealet i Behandlings- og sengebygningen det vil sige reduktion i antallet af senge. Besparelsesmulighederne udelukker hinanden og dermed udgør den maksimale besparelse på sengeområdet 113 mio. kr.

   

  Endeligt er det, som det tredje område, muligt at reducere i projektets landskabsarbejder, hvor den maksimale besparelse på sengeområdet er opgjort til 131 mio. kr.

   

  Efterhånden som projektet skrider frem og der bruges penge på de forskellige delprojekter reduceres værdien af den enkelte change request, som til sidst udløber. Ved økonomiske udfordringer i projektet skal change request derfor anvendes før de likvide reserver for dermed at bevare den økonomiske reserve længst muligt.

   

  Anvendelse af de oplistede change request skal besluttes af regionsrådet før de kan anvendes.

   

  Reservebehov og status

  Byggeudgifter m.v.

  IT, apparatur og inventar

  Nyt OUH i alt

  Reservebehov

  443,7 mio. kr.

  184,2 mio. kr.

  627,9 mio. kr.

  Likvide reserver

  276,4 mio. kr.

  289,1 mio. kr.

  565,5 mio. kr.

  Change request katalog

  387,0 mio. kr.

  0,0 mio. kr.

  387,0 mio. kr.

  Behov for change request

  167,3 mio. kr.

  0,0 mio. kr.

  167,3 mio. kr.

   

  Samlet set udgør de likvide reserver 565,5 mio. kr. og mulige change requests 387,0 mio. kr., hvilket i forhold til projektets nuværende stade, projektets risikoprofil og med henvisning til ovenstående principper vurderes at være tilstrækkeligt. På den baggrund vurderes projektet at have en tilstrækkelig økonomisk robusthed på det stadie af byggeriet og med de kendte risici.

   

  At have en ekstra likvid reserve på IT, apparatur og inventar er relevant på nuværende tidspunkt i projektet på grund af risikoen forbundet med den forudsatte høje genanvendelsesprocent, der skal realiseres på dette område. Desuden er det muligt at vente med at indkøbe udstyr og inventar til sent i projektets forløb, hvorfor en ekstra reserve på dette område vil bidrage positivt til projektets samlede økonomiske robusthed og mulighed for at overholde totalrammen. Det gøres opmærksom på, at et eventuelt mindreforbrug til IT, apparatur og inventar jf. krav i tilsagnsbetingelserne, som udgangspunkt ikke kan overflyttes til byggeudgifter.

   

  Konsekvenserne af effektuering af emnerne i change request vil blive beskrevet senere i forbindelse med eventuel effektuering af et eller flere emner, og i forbindelse hermed vil de driftsmæssige løsninger blive nærmere konkretiseret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At principper for beregning af behovet og frigivelse af reserve- og change request godkendes.

   

  At change request kataloget for Nyt OUH godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/32237
  5. Nyt OUH - Kontrol af sociale klausuler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sociale klausuler omhandler forhold vedr. lærlinge- og uddannelsesklausul, krav til Corporate Social Responsibility og arbejdsklausul. Vilkår der bl.a. indgår i kontrakterne med CMB/Itinera .

  Det indstilles at kontrol af arbejdsklausuler i Nyt OUH projektet varetages af ekstern part, som supplement til den vanlige kontrol af sociale klausuler, som Region Syddanmark allerede udfører.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  “Sociale klausuler” er en samlebetegnelse for de mere “bløde” vilkår, som en offentlig ordregiver kan indsætte i sine kontrakter og vedrører den måde ydelsen produceres på.

  Sociale klausuler omhandler forhold vedr. lærlinge- og uddannelsesklausul, krav til Corporate Social Responsibility og arbejdsklausul. Vilkår der bl.a. indgår i kontrakterne med CMB/Itinera for Vidensaksen, Behandlings- og Sengeafsnit og Klyngerne. Nyt OUH projektet følger med kontrakterne i de af regionsrådet godkendte retningslinjer på området.

  Nedenfor er beskrevet, hvordan der i Nyt OUH projektet følges op på de tre elementer i de sociale klausuler.

   

  Vedr. Lærlinge- og uddannelsesklausul: Totalentreprenøren skal sikre, at mindst 6 % af de årsværk, der anvendes til at opfylde aftalen, besættes med en eller flere praktikanter, elever og/eller lærlinge. Kontrollen med lærlinge- og uddannelsesklausulen foretages af bygherren på de løbende bygherremøder, hvilket svarer til praksis på de øvrige store byggeprojekter i Region Syddanmark.

   

  Vedr. Krav til Corporate Social Responsibility (CSR): Totalentreprenøren er forpligtet til ansvarlig virksomhedsadfærd, idet der i kontrakterne er henvist til FN’s Global Compact, der vedrører menneskerettigheder, grundlæggende arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Region Syddanmark følger normalt kun op på CSR-kravene ved konkret mistanke om uregelmæssigheder, hvilket svarer til praksis på de øvrige store bryggeprojekter i Region Syddanmark.

   

  Det indstilles, at kontrollen for så vidt angår CSR-kravene på Nyt OUH sker ved, at regionen også har fokus på overholdelsen af disse krav, når regionen som planlagt besøger totalentreprenørernes virksomheder (forventeligt i udlandet) i forbindelse med inspektion af præfabrikerede dele af byggeriet, og at der alene sker en aktiv kontrol herudover, hvis der ved disse besøg opstår konkret mistanke om uregelmæssigheder.

   

  Vedr. Arbejdsklausulen: Arbejdsklausulen omhandler krav om løn- og arbejdsvilkår efter danske overenskomster (for arbejde udført i Danmark) og bl.a. krav om totalentreprenørs kædeansvar over for underleverandører. Efter regionens retningslinjer følges der op på arbejdsklausulen ved konkret mistanke om uregelmæssigheder. Nyt OUH projektet har dog en helt særlig størrelse og kompleksitet, der begrunder at kontrollen med sociale klausuler suppleres med kontrol af en ekstern part. Idet Nyt OUH er Danmarks største sygehusbyggeri vurderes der at være den rette balance mellem risiko for udfordringer med overholdelse af de sociale klausuler og udgiften til ekstern kontrol. Det indstilles derfor, at der entreres med en privat udbyder til kontrol af arbejdsklausulen, herunder kædeansvaret, i Nyt OUH projektet generelt og ikke alene inden for DP03 – DP08, der alene er beskrevet som eksempel.

   

  Den forventede udgift til den supplerende eksterne kontrol ligger i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., der finansieres inden for de allerede meddelte økonomiske rammer for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At kontrol af arbejdsklausuler i Nyt OUH projektet varetages af en ekstern part.

   

  At kontrol af CSR-kravene i Nyt OUH sker ved, at regionen besøger totalentreprenørernes virksomheder (forventeligt i udlandet) i forbindelse med inspektion af præfabrikerede dele af byggeriet, og at der alene sker en aktiv kontrol herudover, hvis der ved disse besøg opstår konkret mistanke om uregelmæssigheder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Fogde, Carsten Sørensen og Anne-Marie Palm-Johansen tog forbehold.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/11566
  6. Rapportering nr. 35 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 2. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid, økonomi og kvalitet, hvorfor alle tre parametre uændret er markeret grøn.

   

  Byggeriet af den nye seks etager høje sengebygning blev igangsat i sommeren 2017, og der blev afholdt rejsegilde den 1. februar 2019. Bygningen er lukket og tagdækning er udført. I hele bygningen er installationsfagene og kompletteringen i gang. Der er foretaget nødvendige projektændringer og opstået vejrligsdage, og på baggrund heraf pågår nu en udredning af, hvor mange ekstra dage hovedentreprenøren er berettiget til i forhold til den fastlagte afleveringstermin, som pt. er den 21. november 2019. Det må forventes, at datoen for teknisk aflevering af sengebygningen vil blive skubbet. Efter færdiggørelsen af sengebygningen skal der gennemføres rokader og ombygningsarbejder i eksisterende sygehus. Forventet fuld ibrugtagning af fase 2 er primo 2021, og der gøres opmærksom på, at projektet indeholder en risikotid frem til medio 2021. Det samlede kvalitetsfondsprojekt er fortsat inden for den overordnede tidsmæssige ramme godkendt af regionsrådet i februar 2016.

   

  Økonomien er fortsat inden for budgettet. Det bemærkes, at der igen i 2. kvartal 2019 er blevet disponeret et betragteligt beløb til uforudseelige håndværkerudgifter. Reserven, inkl. eventuelle besparelsesmuligheder, vurderes forsat at være dækkende.

   

  Kvaliteten i projektet er uforandret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/10690
  7. Status på byggerierne 2. kvartal 2019
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er på mere end 15 mio. kr.

  Projekterne er både somatiske, psykiatriske, sociale og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis. 

   

  I vedlagte notat opgjort pr. 2. kvartal 2019 for følgende byggerier:

   

  Somatiske sygehuse:

  Generalplan Vejle, Fase 2

  P-hus i Vejle

  Generalplan, Sønderborg

   

  Psykiatriske sygehuse:

  Nyt OUH - Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling

  Nyt OUH - (Voksen) Psykiatrien som OPP

  Sundhedshus – Haderslev

  Lokalpsykiatri – Kolding

  Psykiatrisk afdeling Svendborg

   

  Sociale byggerier:

  Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby

   

  Andre projekter:

  Etablering af Regionalt Datacenter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Til orientering.

   

  Henriette Schlesinger og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/6252
  8. Ansøgning som referencested i EIP on AHA i 2019-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anlægs- og innovationsudvalget behandlede på møde 2. maj 2019 en indstilling om indsendelse af en ansøgning, hvor Region Syddanmark ansøgte om fortsat referencestatus i regi af European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing i programperioden 2019-2021. Ansøgningen er nu udarbejdet og indsendt, og udvalget forelægges ansøgningen med indstilling om endelig godkendelse i regionsrådet herunder finansiering af indsatsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hvad er EIP on AHA?
  Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring (EIP on AHA) blev igangsat i november 2011 af EU-Kommissionen. Målet var at skabe en frivillig samarbejdsplatform, hvor kommuner, regioner, private virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre kunne samarbejde om at løfte de fremtidige udfordringer på sundhedsområdet og højne den sunde levealder.

   

  Region Syddanmark har i begge programperioder været udnævnt som referencested med det højeste antal stjerner, senest i juli 2016, hvor Region Syddanmark blev udnævnt til 4-stjernet referencested, som kun i alt 8 ud af 74 referencesteder opnåede. Region Syddanmark har været eneste danske region, der har opnået 4 stjerner.

   

  Målet med Syddanmarks EIP on AHA initiativer
  EIP on AHA deltagelsen er en vigtig del af det internationale arbejde for Region Syddanmark.

   

  Målet med deltagelse i EIP on AHA for Region Syddanmark er at bringe international viden og innovation til regionen, at involvere syddanske partnere i partnerskaber og EU-projekter samt at promovere regionens sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder og indsats. Samtidig er deltagelsen en indgangsvinkel til at få bedre kontakt til Europa-Kommissionen og derved mulighed for at præge fremtidige initiativer, så de afspejler referencestedernes behov.

   

  Region Syddanmarks EIP on AHA-deltagelse understøtter de politiske pejlemærker omkring forskning, innovation og udvikling i forhold til brug af viden og ekspertise fra andre sektorer og regioner internationalt. Samtidig kan indsatsen bidrage til udmøntningen af Region Syddanmarks innovationsstrategi, hvor samarbejde med eksterne aktører indgår som et af flere principper i strategien.

   

  Indhold og aktiviteter i den kommende programperiode
  Ansøgningen beskriver regionens initiativer og resultater inden for sund og aktiv aldring og sundhedsinnovation generelt. Det både for Region Syddanmark og på tværs af aktører i regionens økosystem for sundheds- og velfærdsinnovation. Generelt vil der i den kommende programperiode være særligt fokus på digitalisering af sundhedsvæsenet, offentligt-privat samarbejde samt evaluering og skalering af succesfulde løsninger. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

   

  Der er stor opbakning til Region Syddanmarks ansøgning fra uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommuner og øvrige organisationer såsom erhvervsklyngen Welfare Tech, markedsføringsorganisationen Healthcare DENMARK, MedCom og det syddanske EU-kontor. Internt i Region Syddanmark vil der i programperioden være fokus på at involvere relevante repræsentanter for sygehuse og stabe i indsatsen.

   

  Økonomi
  Region Syddanmarks deltagelse i EIP on AHA koordineres af Syddansk Sundhedsinnovation. Fra 2016 til 2018 har det årlige budget for varetagelse af referencesteds-funktionen og relaterede indsatser været på 250.000 kr. finansieret af Regional Udvikling. Det foreslås, at denne finansiering forlænges til den nye programperiode 2019-2021 i samme niveau med 250.000 kr. årligt.

   

  Videre proces vedrørende udnævnelse
  Udnævnelse af de nye referencesteder vil ske i tilknytning til afholdelse af AAL-Forum (Active Assisted Living) i Århus den 24. - 25. september 2019. De regioner, der får de højeste antal stjerner forventes ved udnævnelsen tillige at få overrakt en pris.

   

  Region Syddanmark er af arrangørerne bag EIP-udnævnelsen blevet forespurgt interessen og muligheden for at holde tale i forbindelse med uddelingen i Århus. Takketalen holdes af formanden for anlægs- og innovationsudvalget Karsten Uno Petersen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

  -           

  At godkende Region Syddanmarks ansøgning om udnævnelse som europæisk referencested for EIP on AHA 2019-2021.

  -           

  At Syddansk Sundhedsinnovation varetager sekretariatsfunktionen for indsatsen med finansiering på 250.000 kr. årligt i 2019-2021, og at aktiviteten finansieres af Regional Udviklings bevillingsområde ”Øvrige omkostninger”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/11269
  9. WHINN 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sagen gennemgår rammerne for WHINN 2019 herunder forslag til program for anlægs- og innovationsudvalget, digitaliseringsudvalget og regionsrådet i forbindelse med WHINN.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  WHINN afholdes den 19. – 21. november 2019 i Campus Odense-faciliteterne hos Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Syddanske Forskerparker/Videnbyen herunder lokaler i Teknologisk Institut, Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech.

   

  Hovedtemaet for WHINN er Better Healthcare Through Future Technology, og der afholdes 5 konference-spor, der løber over dagene onsdag den 20. november og torsdag den 21. november med temaerne: Access to Care, Digital Health, Home Based Health, Fremtidens sundhedsprofessionelle, Robots and Drones in the Future. Programmet kan ses på: https://www.whinn.dk/

   

  Dertil kommer en række supplerende aktiviteter herunder delegationsbesøg, WHINN DINNER og øvrige sociale arrangementer m.v.

   

  WHINN medfinansieres af regionale udviklingsmidler fra Regional Udvikling, og Region Syddanmark er repræsenteret i WHINNs styregruppe og arbejdsgruppe ved Syddansk Sundhedsinnovation samt OUH.

   

  Politisk program
  Tidligere år har der været gennemført et samlet program for politikere fra regionsrådet og Odense Kommunes byråd. I 2019 er rammerne anderledes, da Odense Kommunes politikere alene har mulighed for at deltage torsdag den 21. november.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget og digitaliseringsudvalget afholder møder onsdag den 20. november som del af WHINN. Dels et fællesmøde mellem udvalgene (hvor innovationspuljen under digitaliseringsstrategien skal behandles) samt separate møder i udvalgene.

   

  Onsdag den 20. november gennemføres guidede ture i udstillingen for henholdsvis anlægs- og innovationsudvalget og digitaliseringsudvalget i tilknytning til udvalgenes møder forestået af Welfare Tech. Onsdag aften er der den sociale sammenkomst WHINN DINNER, som regionsrådet (samt direktionen, sygehusledelser m.v.) inviteres til. Der reserveres i den forbindelse fælles borde.

   

  Torsdag den 21. november inviteres til et mere omfattende program i samarbejde med Odense Kommune med inspirationsoplæg fra virksomheder, oplæg omkring velfærdsteknologi i det nære sundhedsvæsen, mulighed for besøg i udstillingen m.v. Her inviteres sundhedsudvalgene i de 22 syddanske kommuner samt regionsrådet.

   

  I bilag fremgår udkast til det samlede politiske program. Der sendes senere en invitation til regionsrådet og udvalg med mulighed for tilmelding til de enkelte programelementer.

   

  Sagen forelægges også digitaliseringsudvalget 16. september 2019 inden behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Til orientering.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/550
  10. Forslag til mødekalender 2020
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til anlægs- og innovationsudvalgets mødekalender for 2020 fremlægges til godkendelse:

   

  • Torsdag den 9. januar 2020, kl. 14 - ca. 17
  • Torsdag den 20. februar 2020, kl. 14 - ca. 17 – OBS Indvielse af akutsygehus SHS
  • Torsdag den 5. marts 2020, kl. 14 - ca.17
  • Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 14 - ca.17
  • Torsdag den 7. maj 2020, kl. 14 - ca.17
  • Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca.17
  • Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca.17
  • Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca.17
  • Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca.17
  • Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca.17
  • Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca.17.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At anlægs- og innovationsudvalget godkender forslag til mødekalender for 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Godkendt, idet mødet den 20. februar 2020 afholdes i Aabenraa kl. 11.00 – 13.30.

   

  Henriette Schlesinger og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/550
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende møder for 2019 er godkendt af anlægs- og innovationsudvalget:

   

  Møderne afholdes torsdage, hvor intet andet er anført.

   

  • Torsdag den 3. oktober 2019 – kl. 14- ca.17 (Videnskabsetisk Komité 2 kl. 14.30-17) - Esbjerg
  • Torsdag den 31. oktober 2019 – kl. 14- ca.17
  • Onsdag den 20. november 2019 – kl. 14- ca.17 (WHINN-ugen) – WHINN, Odense. Fællesmøde med digitaliseringsudvalget.
  • Torsdag den 19. december 2019 – kl. 14- ca.17 – Odense.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Til orientering.

   

  Henriette Schlesinger og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr. 19/550
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-09-2019
   

  Orientering om prisvindende robot.

   

  Orientering om Aftale om regionernes økonomi for 2020.

   

  Orientering om ændret placering af auditorium på Kolding Sygehus.

   

  Orientering ang. ombygning i regionrådssalen.

   

  Henriette Schlesinger og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Siden er sidst opdateret 09-09-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |