Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kommunekontaktudvalget - Referat - 30. august 2019

Mødedato
30-08-2019 kl. 09:00 - 11:00
 
Mødested
Middelfart Kommune, Rådhuset, Nytorv 9, 5500 Middelfart
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg
 • Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
 • Hans Stavnager, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Tonni Hansen, Langeland Kommune
 • Bo Hansen, Svendborg Kommune
 • Ole Wej Petersen, Ærø Kommune
 • Kasper E. Olesen, Kerteminde Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune

 • Afbud
   
 • Kasper E. Olesen, Kerteminde Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Den Syddanske Forbedringsmodel i et tværsektorielt perspektiv
  2. Indsatsområder på sundhedsområder 2020 i Region Syddanmark
  3. Fremtidens Syddanmark - Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  4. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2020
  5. Ændringer i organisering af mammografiscreeningen
  6. Arbejdet med overgang til nærhedsfinansiering
  7. Afdækning af hjælpemiddel- og behandlingsredskabsområdet i Syddanmark
  8. Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  9. Borgerinddragelse i Region Syddanmark
  10. Mødeplan for 2020


  Sagsnr. 18/21087
  1. Den Syddanske Forbedringsmodel i et tværsektorielt perspektiv
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark arbejder med Den Syddanske Forbedringsmodel.

   

  Metoderne i Den Syddanske Forbedringsmodel har vist sig at have et betydeligt potentiale i forhold til at skabe øget værdi for borgerne og optimere arbejdsgange på tværs af afdelinger og enheder.

   

  Der er også skabt de første positive eksempler af brugen af metoderne i et tværsektorielt perspektiv, hvilket der arbejdes på at udvikle yderligere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2015 indledte Region Syddanmark et samarbejde med sygehuset Virginia Mason Medical Center i Seattle, USA, om at skabe vedvarende forbedringer af den kliniske praksis og patientsikkerhed på Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Efter godt et års arbejde var erfaringerne på de tre sygehuse så gode, at regionen har udarbejdet sin egen kvalitetsmodel, Den Syddanske Forbedringsmodel. Modellen er efterfølgende udrullet til resten af regionen.

   

  Region Syddanmarks arbejde med forbedringsmodellen er, i forbindelse med Ledelseskommissionens afrapportering, fremhævet som et godt eksempel på ledelse tæt på, der fokuserer på at skabe værdi for borgerne.

   

  På mødet i kommunekontaktudvalget præsenterer Peter Dalsgaard Karlsen, forbedringsleder på socialområdet, udvalget for forbedringsarbejdet. En beskrivelse af arbejdet med modellen ses desuden i vedhæftede bilag.

   

  Hvad er den Syddanske Forbedringsmodel?

  Det overordnede formål med den Syddanske Forbedringsmodel er at sætte borgeren/patienten først. Det sker gennem vedvarende fokus på, hvordan både store og små forbedringer i dagligdagen kan give borgerne/patienterne en bedre oplevelse og kvalitet – hvordan der skabes mere værdi.

   

  Mere konkret består den Syddanske Forbedringsmodel dels af et forbedringsspor, dels af et ledelsesspor.

   

  Forbedringssporet tager sit afsæt i dagligdagen og de konkrete udfordringer, som medarbejderne oplever som hindringer for at skabe mest mulig værdi for borgerne/patienterne. Ud fra data bliver der udviklet ideer til, hvordan ’sten i skoen’ kan fjernes, så borgerne/patienterne kan få større værdi i deres forløb. Ideerne udvikles af medarbejderne og bliver efterfølgende systematisk testet, evalueret og tilpasset.

   

  Selvom ideerne og løsningerne til forbedringerne skabes af medarbejderne, så spiller ledelse en afgørende rolle. I ledelsessporet er der fokus på synlig ledelse, som skal ud af kontorerne og tæt på driften. Lederne skal skabe rammerne for, at medarbejderne uhindret kan komme med løsninger, der forbedrer oplevelsen og kvaliteten for borgeren/patienten. Ligeledes er det ledernes ansvar, at der løbende følges tæt op på de forbedringstiltag, der er sat i værk.

   

  Forbedringsworkshops

  Et af de værktøjer, der arbejdes med i Den Syddanske Forbedringsmodel, er ”forbedringsworkshops” (RPIW - Rapid Process Improvement Workshop). I en forbedringsworkshop vil man typisk arbejde med større eller mindre dele af en proces, eksempelvis en konkret arbejdsgang eller et udvalgt borger-/patientforløb.

   

  En forbedringsworkshop løber over tre til fem dage, og er med deltagelse af udvalgte medarbejdere fra de berørte afdelinger, inklusive ledelse. Derudover kan der inddrages samarbejdspartnere, pårørende og borgere i workshoppene.

   

  Arbejdsgangene eller forløbene til workshops udvælges på baggrund af, at der er et problem, der ikke umiddelbart kan findes en løsning på. Regionen har blandt andet gode erfaringer med at bruge metoderne til at skabe bedre overgange mellem afdelinger eller fra et tilbud til et andet.

   

  Et konkret eksempel herpå er, at ventetiden fra udskrivning på Odense Universitetshospital til udredning på taleafdelingen på regionens socialområde blev reduceret fra 69 til 14 dage efter en forbedringsworkshop med dette fokus. Workshoppen gav også andre konkrete små forbedringer. Eksempelvis viste konkrete ændringer i et indkaldelsesbrev sig at skabe øget klarhed for borgerne og dermed også øget værdi i processen set fra borgernes perspektiv (se nærmere herom i vedhæftede bilag).

   

  Forbedringsmodellen i det tværsektorielle samarbejde

  Region Syddanmark har gjort sig de første erfaringer med at bruge metoderne og tankerne fra forbedringsmodellen i et tværsektorielt perspektiv. Her opleves det fælles fokus på at skabe mere værdi for borgerne og de systematiske tilgange til at skabe forbedringer også at have effekt.

   

  Et konkret eksempel herpå er Sydvestjysk Sygehus’ arbejde med forbedringsmodellen. Det inkluderer blandt andet tværsektorielt samarbejde omkring udskrivelser og plejeforløbsplaner, som har givet anledning til nye kommunikationsveje og informationsudveksling.

   

  Eksemplet på forbedringer i det tværsektorielle samarbejde præsenteres på mødet af Lars Henriksen, programchef i Kvalitets- og Forbedringsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus samt Døne Bagdat, ledende oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At kommunekontaktudvalget drøfter oplæggene med særligt fokus på muligheden for at bruge forbedringsarbejdet i det tværsektorielle samarbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Peter Dalsgaard Karlsen, Forbedringsleder på socialområdet i Region Syddanmark, Lars Henriksen, programchef i Kvalitets- og Forbedringsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus og Døne Bagdat, ledende oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk afdeling på Sydvestjydsk Sygehus holdt oplæg om konkrete erfaringer med arbejdet med Den Syddansk Forbedringsmodel.


  Herefter drøftede udvalget punktet.

  Oplæggene er vedlagt referatet.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/11928
  2. Indsatsområder på sundhedsområder 2020 i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal på regionsrådsmødet i december 2019 vedtage indsatsområderne for 2020. I sagen indstilles det, at kommunekontaktudvalget drøfter, hvilke temaer regionsrådet kan inddrage i arbejdet med indsatsområder for 2020, i forhold til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

   

  Da Sundhedsplanen var i høring forud for vedtagelsen, blev det fra kommuner og faglige organisationer tilkendegivet, at man ønskede at blive inddraget i den årlige proces vedrørende udvælgelse af indsatsområder.

   

  I december 2019 skal regionsrådet endeligt vedtage indsatsområderne for 2020. Forinden drøftes indsatsområderne i regionsrådets udvalg i foråret og i efteråret, ligesom de drøftes i kommunekontaktudvalget (KKU) i slutningen af august. Sundhedskoordinationsudvalget kan i henhold til denne proces ligeledes få en orientering om indsatsområdernes udformning i slutningen af oktober 2019.

   

  På den baggrund ønskes der nu en drøftelse med kommunekontaktudvalget. Drøftelsen vil være et bidrag til den regionale politiske proces vedrørende  udvælgelse af de temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus på det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Forslaget til indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i 2020.

   

  Sagen har været drøftet i sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019, hvor der blev lagt vægt på, at visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 skal være tydeligt afspejlet i de indsatsområder, som fastlægges for 2020.

   

  Regionsrådet tiltrådte i december 2018 følgende indsatområder for 2019.

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

   

  2) Udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning

   

  3) Frivillighedsstrategi

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

   

  5) Hygiejneindsats – nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner

   

  6) Reduceret brug af tvang

   

  7) Kliniske kvalitets- databaser

   

  8) Patientansvarlig læge

   

  9) Akutplan

   

  10) Fødeplan

   

  11) Ny Psykiatriplan

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  12) Rammepapir ved røg, kost og motion

   

   

  13) Rammepapir vedr. arbejdsmarkedstilknytning

   

  14) Fælles kompetenceudvikling med kommunerne

   

  15) Samarbejde mellem sygehuse og praksissektoren

   

  16) Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  17) Digitaliseringsstrategi

  (udbredelsespulje)

   

  18) Forskningsstrategi

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  19) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

   

  20) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  21) Efter- og videreuddannelse af læger

   

  22) Kompetenceudviklingsplaner

   

  23) Ansatte på særlige vilkår

   

  24) Ledelsesudvikling

   

  25) Syddansk Forbedringsmodel

   

  Indsatområderne for 2019 kan findes i sin helhed via følgende link:

  https://regionsyddanmark.dk/wm512532#punktnavn22

   

  I forhold til kommunekontaktudvalget er det særlig pejlemærket vedrørende, at Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der er gældende. I 2019 er følgende indsatsområder koblet til dette pejlemærke:

   

  • Rammepapir ved røg, kost og motion
  • Rammepapir vedr. arbejdsmarkedstilknytning
  • Fælles kompetenceudvikling med kommunerne
  • Samarbejde mellem sygehuse og praksissektoren
  • Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser.

   

  Der er i 2019 indgået en ny sundhedsaftale, der er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen er bygget op om de politiske visioner, målsætninger og virkemidler, som der er enighed om på tværs af kommuner og region. Den overordnede vision for samarbejdet i de kommende fire år er, at ”Vi samarbejder om at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.” Udmøntningen og konkretiseringen af sundhedsaftalen vil være en væsentlig indsats på sundhedsområdet i de kommende år.

   

  Mange af indsatserne, der blev udvalgt for 2019, er langsigtede indsatser, som bør videreføres i 2020-2021. Det gælder eksempelvis i forbindelse med frivillighedsstrategien, akutplan, indsatser i forhold til rammestyring og nærhedsfinansiering, ligesom det kan være aktuelt i forbindelse med de tværsektorielle indsatser, der indgår i indsatsområderne for 2019.

   

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark, både på det psykiatriske, det somatiske og det tværsektorielle område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer, der udvælges politisk i løbet af 2019.

   

  Der lægges på den baggrund op til, at kommunekontaktudvalget drøfter, hvilke indsatsområder fra 2019, der kan videreføres, samt om der er nye emner, der kan sættes fokus på i forbindelse med det videre arbejde med udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet i 2020.

   

  Konklusionerne på drøftelsen vil indgå i den videre politiske proces i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At kommunekontaktudvalget drøfter, hvilke temaer regionsrådet kan inddrage i arbejdet med indsatsområder for 2020, i forhold til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Udvalget drøftede punktet. Der blev peget på det psykiatriske område, forebyggende sundhed (bl.a. med fokus på livsstilssygdommme) samt genindlæggelser og forebyggelse heraf som teamer, der kan inddrages i arbejdet med indsatsområdet for 2020 i forhold til det tværsektorielle samarbejde.

   


  Sagsnr. 19/2298
  3. Fremtidens Syddanmark - Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har den 24. juni 2019 godkendt forslag til en ny regional udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark. Forslaget er sendt i høring ved Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og vil herefter blive sendt i offentlig høring. Strategien forventes endeligt behandlet i regionsrådet i april 2020. De seks strategispor i udviklingsstrategien vil blive konkretiseret i delstrategier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte på møde den 24. juni 2019 forslaget til en ny regional udviklingsstrategi 2020-2023. Forslaget er nu, i henhold til Lov om erhvervsfremme, sendt i høring ved Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som forventes at behandle forslaget på deres møde den 24. september 2019. Strategien sendes herefter i 12 ugers offentlig høring, inden den forventeligt vil kunne forelægges for regionsrådet til endelig godkendelse til april 2020.

   

  Processen for den endelige vedtagelse af strategien er således forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det skyldes, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udskudt behandlingen af strategien fra deres møde i juni til deres møde i september 2019.

   

  Der har i forbindelse med udarbejdelse af det foreliggende forslag til regional udviklingsstrategi været gennemført en bred involvering af nøgleaktører i regionen, herunder har der været afholdt fire møder med de tværkommunale samarbejder og fire brede dialogmøder med samarbejdspartnere og interessenter i regionen.

   

  Forslaget til den regionale udviklingsstrategi er bygget op omkring seks strategispor med FN’s verdensmål som den overordnede ramme. De seks strategispor omhandler:

   

  • Grøn omstilling, klima og ressourcer.
  • Rent vand og jord.
  • Kompetencer til fremtiden.
  • Sunde levevilkår.
  • En attraktiv og oplevelsesrig region.
  • Mobilitet for alle.

   

  Hertil kommer fire tværgående temaer, som indgår i de enkelte strategispor. Det drejer sig om viden og analyser, digitalisering, det dansk-tyske og internationale samarbejde samt udvikling i hele regionen.

   

  Forslaget til den nye regionale udviklingsstrategi er vedlagt som bilag.

   

  De seks strategispor i udviklingsstrategien vil blive konkretiseret i delstrategier, som beskriver konkrete indsatser og initiativer, der vil blive gennemført i løbet af strategiperioden.

   

  På mobilitetsområdet skal der således udarbejdes en mobilitetsstrategi med indsatser, der understøtter de tre regionale mål på mobilitetsområdet om at sikre høj tilgængelighed og sammenhæng – trafikalt og digitalt, god fremkommelighed, der mindsker trængsel i og mellem byerne, samt grøn og klimaneutral transport – kollektivt som privat. Der gives i det vedlagte bilag et overblik over de foreløbige elementer i mobilitetsstrategien.

   

  Derudover vil der blive udarbejdet delstrategier for henholdsvis klima, kultur- og uddannelsesområdet, mens rammerne for regionens indsats for sundhedsinnovation er fastlagt i den syddanske Innovationsstrategi, og indsatserne inden for området Rent vand og jord uddybes i henholdsvis Jordforureningsstrategien og den årlige arbejdsplan.

   

  Der gives på mødet en kort status på arbejdet med delstrategien på mobilitetsområdet i form af et oplæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Konsulent Tinus Elsig, Region Syddanmark, gav et kort oplæg om status på arbejdet med delstrategien på mobilitetsområdet.

   

  Herefter drøftede udvalget punktet.

   

  Der var enighed om vigtigheden af et koordinerende samarbejde som afspejler og har fokus på de fælles interesser mellem regionen og de syddanske kommuner. Samtidig blev muligheden for i større grad at koordinere kommunernes og regionens indsatser på mobilitetsområdet drøftet. 

   

  Oplægget er vedlagt referatet.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/30530
  4. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fristerne for udarbejdelse af kommunernes og regionernes budget for 2020 er ændret og skal i år at være afsluttet senest 5. november.

   

  Udgangspunktet for fastlæggelse af det udviklingsbidrag, som kommunerne i 2020 betaler til medfinansiering af de regionale udviklingsbidrag, vil fremgå af aftalerne om kommunernes henholdsvis regionernes økonomi for 2020, som forventes indgået i starten af september.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. indbygger.

   

  Størrelsen af bidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kommunekontaktudvalget.

   

  Siden 2007 har Region Syddanmark i alle år budgetteret i overensstemmelse med det niveau for udviklingsbidraget, som har fremgået af aftalerne om kommunernes henholdsvis regionernes økonomi for det pågældende år.

   

  Også for 2020 forventes udviklingsbidraget budgetteret i overensstemmelse med det anførte niveau i økonomiaftalerne.

   

  Forhøjes bidraget ud over det udgangspunkt, der er anført i økonomiaftalerne, gælder en kommunal vetoret. Regionsrådet kan således ikke forhøje ud over det anførte udgangspunkt, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig dette.

   

  Hertil kommer en såvel kollektiv som individuel sanktion i form af reduktion af regionernes bloktilskud fra staten.

   

  Ændret tidsplan for budget 2020

  Social- og Indenrigsministeren har i brev af 4. juli 2019 til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd oplyst, at regeringen vil indlede økonomiforhandlinger med henholdsvis KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for kommuner og regioner i 2020 i sidste halvdel af august.

   

  Som konsekvens har regeringen taget initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020 således, at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

   

  Forslag til proces

  Regionsrådet ventes at behandle størrelsen af kommunale udviklingsbidrag i 2020 på møde den 30. september 2019 med forbehold for drøftelsen med kommunerne.

   

  Da udviklingsbidraget i 2020 som nævnt forventes budgetteret i overensstemmelse med aftalerne og kommunernes og regionernes økonomi for 2020, foreslås, at bidragets størrelse sendes i skriftlig høring i kommunerne frem for drøftelse på ekstraordinært møde i kommunekontaktudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse for så vidt angår forslaget om skriftlig høring vedr. kommunale udviklingsbidrag i 2020 i stedet for indkaldelse til ekstraordinært møde i kommunekontaktudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Udvalget tog punktet til orientering. Der var enighed om skriftlig høring vedrørende kommunale udviklingsbidrag i 2020.

   


  Sagsnr. 18/57994
  5. Ændringer i organisering af mammografiscreeningen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter ønske fra Ærø Kommune fremlægges sag om ændring af mammografiscreeningen igen. Sagen har tidligere været fremlagt på møde i kommunekontaktudvalget d. 15. marts 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark behandler på mødet d. 26. august 2019 et forslag om ændringer i mammografiscreeningen med henblik på at skabe det bedst mulige screeningsprogram med den højeste kvalitet for den enkelte kvinde. 

   

  Forslaget indebærer, at man indkalder kvinder til screening efter deres CPR-nummer og ikke – som i det nuværende system – efter ydernummer på egen læge, og at de mobile screeningsenheder nedlægges til fordel for en række faste screeningssteder. Sundhedsudvalget og forretningsudvalget har anbefalet over for regionsrådet, at der etableres 8 faste screeningssteder i regionen, som placeres i Esbjerg, Grindsted, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Fredericia, Odense og Svendborg.

  Forslaget er yderligere beskrevet i det vedlagte bilag.

   

  Forslaget betyder, at kvinder fra Ærø fremover vil skulle til mammografiscreening i Svendborg. Ærø Kommune har ønsket, at der findes en anden løsning for kvinderne på Ærø.

   

  Indkaldelse efter CPR-nummer styrker patientsikkerheden, fordi det sikrer, at en kvinde indkaldes inden for screeningsintervallet på 2 år +/- 3 måneder efter sidste screeningsdato, uafhængigt af evt. flytning, lægeskift, kontrolforløb efter brystkræft eller lignende. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at alle regioner overgår til indkaldelse efter CPR-nummer.

   

  For at sikre, at kvinderne kan få en rettidig tid til screening, kræver det, at der er et tilbud om screening året rundt, så kvinden ikke skal vente til bussen holder i nærheden af bopælen, fx 3 uger hvert andet år, som det er tilfældet på Ærø.

   

  I dag er det en af konsekvenserne af regionens organisering, at kvinder inviteres til deres første screening, første gang bussen holder i nærheden af deres bopæl, hvilket kan være op til 2 år og 3 måneder efter deres 50 års fødselsdag. Selv om det er inden for reglerne, er det svært for kvinderne at forstå, at de ikke indkaldes, når de fylder 50 år. Med den nye indkaldelse vil man kunne tilbyde screening fra 50 år, hvis der året rundt er tilbud om screening i nærheden. Hvis man imidlertid fastholder busserne, vil det fx betyde, at en kvinde på Ærø, der fylder 50 år den 1. oktober 2021, vil skulle køre til Bogense for at blive screenet, fordi bussen holder der på det tidspunkt. Hvis hun i stedet ønsker at afvente, at bussen holder på Ærø, vil hun først kunne screenes 20 måneder senere end den tid, hun ville få tilbudt, hvis der var et permanent screeningstilbud i Svendborg. Tilsvarende gælder det, hvis en kvinde i screeningsalderen flytter til Ærø.

   

  Screening er et tilbud til kvinderne hvert andet år. Der tilbydes mulighed for selvbooking, så kvinderne på Ærø har mulighed for at få en tid i fx Odense eller Svendborg, når det passer dem, fx i forbindelse med andet ærinde på Fyn.

   

  Nedlæggelse af busserne er derfor først og fremmest for at sikre patientsikkerheden, men der er også en række problemer med busserne både for kvinderne og for personalets arbejdsmiljø – fx er der ikke toilet i bussen. Det understreges, at der ikke er tale om en besparelse.

   

  Der er ca. 1000 kvinder i screeningspopulationen på Ærø. Ved screening på Ærø i 2019 blev 1035 kvinder inviteret, 87 meldte afbud, 145 udeblev uden afbud, og 803 tog imod screeningen. Dette giver en deltagelsesprocent på 77,6% (mod ca. 85% i Region Syddanmark som helhed).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Stephanie Lose orienterede om regionrådets beslutning den 26. august 2019 om indkaldelse efter cpr.nr. og etablering af 8 faste screeningssteder.

   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/5990
  6. Arbejdet med overgang til nærhedsfinansiering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionerne er med Økonomiaftalen 2019 overgået fra aktivitetsfinansiering til nærhedsfinansiering. Region Syddanmark arbejder med denne overgang gennem en række indsatser. Et eksempel herpå er brug af virtuelle konsultationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med Økonomiaftalen for 2019 er regionerne overgået fra aktivitetsfinansiering til en såkaldt nærhedsfinansiering. Det betyder, at regionerne fremover skal styre efter fem mål. Et mål handler om færre sygehusforløb, således at borgerne får mindre kontakt med sygehusvæsenet og i stedet behandles hos den praktiserende læge. Et andet mål handler om, at særlige forløb for KOL- og diabetespatienter indeholder færre kontakter til sygehuset og derved bliver mindre udgiftskrævende, mens andre mål handler om at reducere antallet af akutte somatiske genindlæggelser og at øge antallet af virtuelle forløb, dvs. forløb, hvor kontakten til sygehuset foregår via telemedicin, videokonsultationer eller på anden vis digitalt.

   

  Nærhedsfinansieringens intentioner stemmer fint overens med de målsætninger, som regionerne allerede arbejder henimod, men nærhedsfinansieringen har resulteret i et skærpet fokus på, hvordan der leves op til målsætningerne.

   

  Region Syddanmark arbejder med omlægningen til nærhedsfinansieringen gennem et antal indsatser. Et tiltag er ”samme dag under samme tag”, hvor patientens ambulante besøg søges samlet, så de foregår på samme dag.

   

  Andre tiltag er tværsektorielle og involverer almen praksis og kommunerne. Fx vil det arbejde, der allerede er i gang omkring fornyelsen af forløbsprogrammerne på kronikerområdet, understøtte omlægningen. I forløbsprogrammerne er det aftalt, at en større del af forebyggelses- og rehabiliteringsindsatsen foregår i primær sektor. Et eksempel er diabetes og KOL, hvor kontroller i stigende grad skal foregå i almen praksis, og hvor større dele af forebyggelses- og rehabiliteringsforløbet skal foregå i kommunalt regi.

   

  Ét andet projekt, der involverer primærsektor, er arbejdet med gentagne indlæggelser, hvor der er fokus på patienter, der har mange kontakter i sygehusene. Formålet med projektet er at sikre, at det alene er de nødvendige indlæggelser, som finder sted, og med det rette faglige indhold. Formålet bliver derfor også at blive bedre til at få øje på patienter, som har særlige behov, med henblik på at forbedre og øge kvaliteten i disse forløb yderligere. Kommunerne er involverede i en arbejdsgruppe, og det er aftalt, at arbejdet med gentagne indlæggelser indgår som en indsats i Sundhedsaftalen 2019-23 og vil blive drøftet i Følgegruppen for behandling og pleje.

   

  Ét tredje fokusområde er virtuelle konsultationer, hvilket der arbejdes med forskellige steder i Syddanmark. Eksempelvis er der et samarbejde i gang mellem Ærø Kommune og Odense Universitetshospital (OUH), som sigter mod at omlægge ambulante kontroller til video, så patienterne på Ærø kan spare transporten til Svendborg eller Odense. Aktuelt foretages der en systematisk gennemgang på alle afdelinger for at finde forløb, der med fordel kan omlægges. Patienten inddrages i en dialog omkring hvorvidt de ønsker at overgå til virtuelle konsultationer på prøvebasis eller permanent. Videokonsultationerne kan enten foregå på sygehusenheden på Ærø eller i borgerens hjem, eller de kan være med hjælp fra en kommunal sygeplejerske, såfremt patienten har behov for det, eller uden.

   

  Ovenstående er eksempler på, at de 22 syddanske kommuner er en uundværlig samarbejdspart, når Region Syddanmark arbejder videre med at udmønte intentionerne i nærhedsfinansieringen. I det fælles arbejde bør det være ambitionen at understøtte sammenhængende forløb af en høj kvalitet for patienter og borgere, som er nøje afstemt mellem kommuner og region.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Udvalget tog punktet til orientering.

   


  Sagsnr. 19/15405
  7. Afdækning af hjælpemiddel- og behandlingsredskabsområdet i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om det igangværende afdækningsarbejde i forhold til behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet i Syddanmark, hvor seks kommuner, tillige med repræsentanter for Region Syddanmark, indgår i arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmarks budget for 2019 fremgår det, at der skal ske et afdæknings- og analysearbejde af behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet. På møde i Det Administrative Kontaktforum 19. november 2018 gav kommunerne positiv tilbagemelding på en invitation til at indgå i afdækningsarbejdet. Derfor indgår seks kommuner, der tilsammen repræsenterer alle dele af Syddanmark, tillige med de fem sygehusenheder samt afdelinger i regionshuset i en arbejdsgruppe, der varetager afdækningsarbejdet.

   

  I første omgang udarbejder arbejdsgruppen en beskrivelse af behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet med særligt fokus på de dele af området, hvor der er overlap i anvendelsen af remedier mellem sygehuse og kommuner. Dette drejer sig om blandt andet kørestole og rollatorer samt badebænke og toiletforhøjere. På baggrund af beskrivelsen skal det vurderes, om de beskrevne forhold giver anledning til forslag til ændringer på området, herunder om der er potentiale for harmonisering og øget tværsektoriel samdrift.

   

  Afdækningsarbejdet består af følgende trin:

   

  Trin 1: Beskrivelse af arbejdsgange og organisering i forhold til de valgte remedier

  Herunder procedure for udlån og aflevering, rammerne for kommunal sagsbehandling, allerede etablerede lokale, tværsektorielle samarbejder på området og organisatorisk placering på sygehusene og i kommunerne. Et arbejdsgruppemøde om dette trin er afholdt 28. maj 2019.

   

  Trin 2: Beskrivelse af budgetter, procedurer for indkøb og vedligehold samt data om remediebeholdning

  Herunder budgetter i forhold til løn, indkøb, reparation og transport, gældende arbejdsgange og regler i forhold til indkøb af remedier, lagerbeholdning, udlånskadence og udnyttelsesprocent i forhold til de udvalgte remedier. Et arbejdsgruppemøde om dette trin er berammet til den 5. september 2019.

   

  Trin 3: Beslutningsproces på ledelsesniveau

  På baggrund af arbejdsgruppens beskrivelse af behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet skal der i første omgang ledelsesmæssigt tages stilling til, om der i Region Syddanmarks regi ønskes ændringer på området, og om de ændringer kan have konsekvenser tværsektorielt. I så fald vil Region Syddanmark lægge op til en drøftelse af den videre proces i den tværsektorielles samarbejdsorganisation, herunder i Det Administrative Kontaktforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Udvalget tog punktet til orientering.

   


  Sagsnr. 18/7954
  8. Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Region Syddanmark er en ny frivillighedspolitik, Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab under politisk godkendelse. Politikken afspejler det gode samarbejde med frivillige, som allerede finder sted i regionen og indbyder samtidig til øget samarbejde på frivilligområdet på tværs af sektorgrænser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmark er der rigtig gode erfaringer med at samarbejde med frivillige og patientforeninger, og de frivillige indsatser er i høj grad værdsat. Samtidig har der været et politisk ønske om at styrke samarbejdet på frivilligområdet. Dette med det formål at skabe endnu bedre forudsætninger for, at frivillige uden problemer kan yde en indsats på tværs af sektorgrænserne til glæde for de, der modtager hjælpen, og for de frivillige selv. Fra politisk såvel som administrativ side ses store perspektiver i et tættere samarbejde med de syddanske kommuner og praktiserende læger om at styrke borgernes glæde af den frivillige indsats.

   

  For at imødekomme de politiske ønsker om øget samarbejde på frivilligområdet er der udarbejdet Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab. Politikken er bygget op omkring fem hovedbudskaber, herunder:

   

  • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark.
  • Frivillige indgår som en naturlig del af hverdagen.
  • Frivillighed har mange former.
  • Frivillige bevæger sig frit på tværs af region og kommuner.
  • Frivillighed bidrager til lighed i sundhed.

   

  Sammen med politikken er der udarbejdet seks anbefalinger, som har til formål at understøtte arbejdet på frivillighedsområdet i Region Syddanmark. En af anbefalingerne går på, at der ansættes frivilligkoordinatorer på regionens sygehusenheder, som bl.a. får til opgave at sikre den tværsektorielle koordinering på frivilligområdet sammen med de kommunale frivilligkoordinatorer og de frivillige foreninger og organisationer.

   

  Det er forventningen, at et sådant samarbejde vil kunne medvirke til, at der kan igangsættes og understøttes flere tiltag, som går på tværs af kommune og region, f.eks. tiltag lignende Kom godt hjem, der omhandler svækkede ældre, som udskrives fra sygehuset, og via kontakt mellem sygehus, kommune og forening følges hjem af frivillige fra Røde Kors, som allerede før udskrivelsen har haft kontakt til den ældre.

   

  Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab behandles på møde i regionsrådet den 28. oktober 2019. Her vil regionsrådet ligeledes blive anmodet om midler til at understøtte de anbefalinger, der følger med politikken, herunder bl.a. ansættelsen af frivillighedskoordinatorer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At kommunekontaktudvalget tager ovenstående orientering til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Udvalget tog punktet til orientering. 

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/15236
  9. Borgerinddragelse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark planlægger at søsætte tre borgerinddragelsesprojekter inden udgangen af 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I marts 2018 drøftede regionsrådet borgerinddragelse og demokrati, og der var enighed om, at der skal arbejdes videre med disse emner i Region Syddanmark. Det videre arbejde med konkrete borgerinddragelsesprojekter blev forankret i Region Syddanmarks forretningsudvalg med følgende kriterier:

   

  • Der skal være et politisk råderum for regionsrådspolitikerne.
  • Borgerne skal have mulighed for at få reel indflydelse.

   

  Inden for tre overordnede temaer ”Det nære sundhedsvæsen”, ”Klima” og ”Det dansk-tyske samarbejde”, som forretningsudvalget mener, det kan være relevant at inddrage borgerne i, ligger der nu forslag om at søsætte tre borgerinddragelsesprojekter inden udgangen af 2020.

   

  De tre projekter er:

   

  1) Ærø som innovationskommune for borgerinddragelse i det nære sundhedsvæsen
  Borgerne på Ærø inviteres til at spille en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på øen og skal komme med deres bud på, hvordan nogle af de store sundhedsmæssige udfordringer kan tackles.

   

  2) Klimacamp for unge
  De unge kræver handling, når det gælder klima og bæredygtighed. Derfor foreslås en klimacamp, hvor regionsrådspolitikerne sammen med de unge kan drøfte regionale udfordringer og muligheder i forhold til grøn transport, indkøb og intelligent energiforbrug.

   

  3) Borgercamp om dit og mit grænseland
  Borgere fra begge sider af grænsen inviteres til at fortælle om deres forventninger til levevilkårene i grænselandet og til det dansk-tyske samarbejde. Borgernes behov og ønsker skal tænkes ind i den regionale udviklingsindsats.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Udvalget tog punktet til orientering.

   


  Sagsnr. 18/4350
  10. Mødeplan for 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Godkendelse af kommunekontaktudvalgets mødeplan for 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det foreslås, at kommunekontaktudvalgets møder i 2020 afholdes på følgende dage:

   

  • Fredag den 13. marts 2020 fra kl. 9.00 – 11.00.
  • Fredag den 21. august 2020 fra kl. 9.00 – 11.00.

   

  Begge møder afholdes i regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At forslag til mødeplan for 2020 for kommunekontaktudvalget, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2019
   

  Udvalget godkendte mødeplanen for 2020.

   

   


  Siden er sidst opdateret 13-09-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |