Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 17. september 2019

Mødedato
17-09-2019 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Nørgaard, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Mustapha Itani, V
 • Preben Jensen, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Møde med PAKS vedr. muligt offentligt/privat samarbejde om nedbringelse af ventetiden på høreapparatbehandling på OUH
  2. Status høreområdet
  3. Status på Patientrapporterede Oplysninger (PRO)
  4. Vedtagelse af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  5. Vestdansk samarbejde om personlig medicin
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 19/34164
  1. Møde med PAKS vedr. muligt offentligt/privat samarbejde om nedbringelse af ventetiden på høreapparatbehandling på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS) har henvendt sig til regionen og tilbudt en forsøgsordning vedrørende høreapparatsbehandling på Fyn. På vegne af formanden for sundhedsudvalget er PAKS inviteret til mødet i sundhedsudvalget med henblik på at uddybe deres ideer om forsøgsordning og nærmere samarbejde med Region Syddanmark i forhold til nedbringelse af ventetiden til høreapparatsbehandling på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrunden for mødet med PAKS er, at sundhedsudvalget i marts 2019 modtog et brev fra PAKS (Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning), hvori PAKS tilbyder regionen, at de kan lave en forsøgsordning vedr. høreapparatsbehandling på Fyn.

  PAKS har 14 medlemsklinikker på Fyn og tilbyder at stille disse medlemsbutikker overskydende kapacitet til rådighed for regionens borgere. De borgere, der måtte vælge at modtage høreapparatsbehandling i en af de 14 medlemsbutikker kan tage det offentlige tilskud med på 6.502 kr. Behandlingen dækker to høreapparater, løbende justering og service i den 4-årige tilskudsperiode (bilag 1).

   

  Administrationen har på baggrund af PAKS’ henvendelse undersøgt de juridiske aspekter ved den forsøgsordning PAKS tilbyder (bilag 2, side 6), som også blev præsenteret for sundhedsudvalget den 23. april 2019. Generelt inden for den offentlige forvaltning gælder en række grundprincipper om bl.a. ligebehandling af enkeltpersoner og virksomheder. I den konkrete sag betyder det, at der ikke må gøres forskel på private høreklinikker ved som foreslået, at brande eller fremhæve visse høreklinikker frem for andre. At reklamere for nogle klinikker frem for andre, vil kunne give disse en økonomisk fordel, som det ikke vil være lovligt for regionen at yde.

   

  Formanden for sundhedsudvalget har fremsendt brev til PAKS, hvori der bl.a. efterspørges en oversigt over antallet af høreapparater PAKS sælger inden for forskellige priskategorier (bilag 3) svarende til regionens oversigt over priskategorier på høreapparater (bilag 4 side 3). 

   

  PAKS er på mødet repræsenteret ved Peter Andreasen, der er formand for PAKS og Leif Hindsted, der er sekretariatsleder i PAKS.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/34164
  2. Status høreområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Ventetiden til høreapparatsbehandling på regionens høreklinikker er faldet markant og ventetiden i Region Syddanmark er ultimo august 2019 mellem 10-30 uger. Derudover er det sket et kraftigt fald i antallet af personer på venteliste til høreapparatsbehandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i maj 2018 en handleplan for nedbringelse af ventetiden til høreapparatsbehandling på regionens fire høreklinikker. Sygehusene har gjort en stor indsats for at få gennemført initiativerne i handleplanen og ventetiden til høreklinikkerne er efterfølgende faldet markant. Ultimo august 2019 er ventetiden:

   

  Odense Universitetshospital = 30 uger (faldet fra 121 uger i april 2018)

  Sygehus Lillebælt = 25 uger (faldet fra 123 uger i april 2018)

  Sygehus Sønderjylland = 10 uger (faldet fra 59 uger i april 2018)

  Sydvestjysk Sygehus = 25 uger (faldet fra 72 uger i april 2018)   

   

  Deruodver er der sket et kraftigt fald i antallet af personer, der står på venteliste til høreapparatsbehanding. Således var der 3.097 personer, der pr. 1. maj 2018 havde udsigt til at vente i mere end 6 måneder, mens der pr. 1. august er 236 personer, der har udsigt til at vente i mere end 6 måneder.

   

  Ligeledes er der sket et fald i antallet af personer, der har udsigt til at vente imellem 3-5 måneder. Pr. 1. november 2018 var der 2.433 personer, der havde udsigt til at vente mellem 3-5 måneder, mens der pr. 1. august 2019 er 1.695 personer.

   

  I budgetaftale 2019 blev det aftalt, at der skal etableres nye hørebokse i Middelfart og Svendborg. Høreboksen i Svendborg blev taget i drift i foråret 2019, mens høreboksen i Middelfart forventes at være klar til drift primo oktober 2019. Der er ansat personale, men levering af høreboksen har taget længere tid end forventet. Det er forventningen, at høreboksen vil aflaste særligt høreklinikkerne i Odense og Vejle.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/25832
  3. Status på Patientrapporterede Oplysninger (PRO)
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget fik seneste status på udbredelsen af anvendelsen af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i december 2018. Sundhedsudvalget orienteres om seneste status, og præsenteres for en af de PRO-løsninger, der er under udvikling i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark anvender PRO på flere sygdomsområder, og indgår desuden aktivt i det nationale arbejde med udviklingen af fælles løsninger. Regionen er derudover ansvarlig for at implementere anvendelsen af PRO på en række indsatsområder. Indsatsområderne er aftalt nationalt i økonomiaftalerne og implementeres i samtlige regioner.

   

  Status for den regionale implementering er beskrevet i vedlagte statusnotat.

   

  Et af de områder, hvor Region Syddanmark har en aktiv rolle i udviklingen, er en PRO-løsning til hovedpine-området. PRO-løsningen er målrettet patienter med migræne og spændingshovedpine.

  Løsningen udvikles på Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme i Kolding. En konsulent fra det fællesregionale AmbuFlex-samarbejde bistår afdelingen i udvælgelsen af spørgsmål, tilrettelæggelsen af algoritmer og anvendelsen af skemaet.

   

  Formålet med løsningen er at øge kvaliteten i behandlingsforløbet for den enkelte patient og at opnå en bedre udnyttelse af kapaciteten i ambulatoriet ved:

  • At øge patienternes forståelse for egen sygdom og mulighed for at tage ansvar herfor, bl.a. gennem aktiv anvendelse af PRO-spørgeskema i behandlingsforløbet.
  • At PRO-spørgeskemabesvarelserne bidrager til at understøtte og konkretisere dialogen med patienten.
  • At ændre patientforløbet, så perioden med ambulante besøg i ambulatoriet reduceres, og patientens kontakt med ambulatoriet herefter tilrettelægges ud fra en vurdering af PRO-spørgeskemabesvarelser. Herved bevares behandlingsansvaret på sygehuset samlet set i en længere periode, og forløbet afsluttes, når patienten er klar til dette.
  • At reducere antallet af faste, ambulante besøg skabes luft i ambulatoriet til, at patienter kan få en tid, når de har brug for en tid. Ydermere forventes det, at den behovsstyrede tilgang vil reducere antallet af udeblivelser.

   

  Sundhedsudvalget præsenteres for PRO-løsningen til hovedpine. Afdelingssygeplejerske Jens Erik Mortensen, Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus deltager på mødet og orienterer udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7954
  4. Vedtagelse af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019, at udkast til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab samt de medfølgende anbefalinger blev sendt i høring. Politikken er, på baggrund af de indkomne høringssvar, blevet tilrettet og er nu klar til endelig politisk godkendelse. Sammen med vedtagelsen af politikken fremsættes forslag om, at der afsættes midler til at ansætte en frivilligkoordinator på hvert af regionens fem sygehuse samt på socialområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019, at udkast til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab samt de medfølgende anbefalinger blev sendt i høring i perioden 26. marts til 7. maj 2019. Der indkom i alt 18 høringssvar fra både patient- og frivilligforeninger, medarbejdersiden og brugerrådene i regionen samt sundhedskoordinationsudvalget.

   

  De indkomne høringssvar kan læses her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm513010

   

  Høringssvarene har hovedsageligt været positive og har omhandlet opmærksomhedspunkter i forhold til implementeringsarbejdet samt nogle få forslag til ændringer i selve politikteksten. I høringssvarene har der endvidere overvejende været opbakning til de fem overordnede principper i politikken samt til de medfølgende anbefalinger om en understøttende organisering på området, herunder bl.a. ansættelse af frivilligkoordinatorer, videreførelse af frivillighedsprisen samt etablering af fælles og lokale hjemmesider m.v. 

   

  Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab foreligger nu i et endeligt udkast og er sammen med de medfølgende anbefalinger klar til implementering efter endelig politisk godkendelse. Den fælles regionale hjemmeside vil blive offentliggjort, når politikken er vedtaget, mens de øvrige anbefalinger løbende vil blive realiseret.

   

  Frivilligkoordinatorer

  Det anbefales, at regionsrådet godkender, at der ansættes 6 koordinatorer på frivilligområdet i Region Syddanmark, herunder én på hvert af de fem sygehuse og én på socialområdet. Økonomien er som følger, og det forudsættes, at finansieringen indgår i arbejdet med Budget 2020 for henholdsvis sundheds- og socialområdet. Finansieringen på socialområdet skal ske ved en omprioritering inden for den nuværende økonomi, da regionsrådet som en del af rammeaftalen har fastlagt, at taksterne ikke må stige.

   

   

   

  Koordinatorer

  Midler til aktiviteter på frivilligområdet

  Sundhedsområdet

  2,5   millioner kroner

  0,5   millioner kroner

  Socialområdet

  0,25 millioner kroner

  0,05 millioner kroner

   

  I alt

  2,75 millioner kroner

  0,55 millioner kroner

   

  Det tilstræbes, at koordinatorerne ansættes pr. 1. januar 2020, såfremt ovenstående godkendes.

   

  Hvis regionsrådet vælger at videreføre Danmark Redder Liv, kan det på sigt overvejes også at tilknytte en frivillighedskoordinator til det præhospitale område med henblik på yderligere rekruttering og fastholdelse af frivillige. Det vil for eksempel være relevant, hvis antallet af frivillige førstehjælpere i Danmark Redder Liv øges fra ca. 3.000 i dag til 10.000 i fremtiden.

   

  Punktet behandles endvidere i psykiatri- og socialudvalget den 17. september 2019 og udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-09-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstilling over for regionsrådet.

   

  Inden sagen behandles i forretningsudvalg og regionsråd udarbejder administrationen et notat, som redegør for, hvordan de indkomne høringssvar er indarbejdet i det endelige udkast til politik.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31780
  5. Vestdansk samarbejde om personlig medicin
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget orienteres om Region Syddanmarks deltagelse i Vestdansk Samarbejde om Personlig medicin.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark ønsker at fremme udviklingen af personlig medicin til gavn for patienterne i såvel regionen som i resten af landet. Region Syddanmark er derfor gået ind i et samarbejde med de øvrige vestdanske regioner og de tre universiteter i Vestdanmark om udviklingen af personlig medicin.

   

  Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin er etableret mellem Region Syddanmark, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, Region Midtjylland, Health ved Aarhus Universitet, Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

   

  Region Syddanmark forventer, at samarbejdet kan skabe synergier gennem koordinering af initiativer samt igangsættelse af konkrete fælles initiativer og samarbejdsprojekter på tværs af regionerne. 

   

  Samarbejdet baserer sig på en stor gensidig respekt for de resultater, erfaringer og

  kompetencer, som alle tre regioner/universiteter kan bringe ind i samarbejdet. Dette opfattes som en stærk drivkraft for et fremtidigt samarbejde om personlig medicin.

   

  De tre regioner/universiteter ønsker fortsat at udvikle og investere i egne og eksisterende

  miljøer, kompetencer, initiativer m.v. inden for personlig medicin. Samarbejdet bygger

  dermed ovenpå og supplerer den enkelte regions/universitets egne aktiviteter/indsatser.

   

  Hensigtserklæringen for samarbejdet vedlægges som bilag.

   

  Der arbejdes p.t. på en kommunikationsplan, som bl.a. omfatter udsendelse af pressemeddelelse og intraregional information.

   

  Der er etableret et tilsvarende samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet med samarbejdet Personlig Medicin i Østdanmark.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/549
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan godkendt af sundhedsudvalget:

   

  Mødeplan for 2019 og 2020 på tirsdage kl. 15:00-18:00:

   

  Mandag, den 7. oktober 2019 kl. 15-18 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

  Tirsdag, den 19. november 2019 kl. 15-18 – i regionshuset

  Tirsdag, den 10. december 2019 kl. 15-18 – OUH, Odense

   

  Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 25. februar 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 17. marts 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 14. april 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 19. maj 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 16. juni 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 11. august 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 8. september 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 24. november 2020, kl. 15-18

  Tirsdag den 15. december 2020, kl. 15-18.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-09-2019

  Møde i sundhedsudvalget den 7. oktober 2019 aflyses. Næste møde i sundhedsudvalget afholdes den 19. november 2019, kl. 15 – 18 i regionshuset.

   

  MR-selvbooking:

  Sagen fremsendes til skriftlig behandling i sundhedsudvalget.


  Sagsnr. 19/549
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-09-2019

  Hofteoperationer:

  Supplerende orientering om justeret arbejdsdeling mellem Sønderborg Sygehus og Aabenraa Sygehus, jf. sundhedsudvalgsmøde 25. juni 2019.

   

  Et Sundere Syddanmark:

  Orientering om finaleshow den 2. oktober 2019 i Kolding.

   

  Fødselsanalyser:

  Orientering om, at de yderligere analyser, som udvalget har efterspurgt, bliver fremlagt, når Sundhedsstyrelsens anbefalinger er klar.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 19-09-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring