Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for det nære sundhedsvæsenpilUdvalget for det nære sundhedsvæsen - Referat - 23. september 2019

Udvalget for det nære sundhedsvæsen - Referat - 23. september 2019

Mødedato
23-09-2019 kl. 14:30 - 17:10

Mødested
Psykiatrisk afdeling Vejle

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Andrea Terp, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Meho Selman, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Annette Blynel, F
 • Thies Mathiasen, O
 • Anja Lund, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Psykiatrien og præsentation af SAM:BO
  2. Vedtagelse af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  3. Revideret ansøgning vedr. udvidelse af Sundhedscenter Haderslev
  4. Praksisplan for almen praksis 2020 -2023
  5. Status på lægedækningen pr. august 2019
  6. Forslag til mødekalender 2020
  7. Mødekalender 2019
  8. Eventuelt
  9. LUKKET punkt - Etablering af almenmedicinsk klinik
  10. LUKKET punkt - Lægedækningsituationen


  Sagsnr. 18/11247
  1. Psykiatrien og præsentation af SAM:BO
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalgsmødet indledes med en kort rundvisning på Psykiatrisk Afdeling i Vejle ved specialkonsulent Heine Rasmussen fra Projektorganisation for byggeri, hvorefter projektleder Susanne Magaard fra Klinisk IT i Psykiatrien vil holde et oplæg om samarbejdsaftalen for borger- og patientforløb (SAM:BO) med fokus på psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning:
  I februar 2017 flyttede Psykiatrisk Kolding-Vejle ind i de nye bygninger, Nordbanen 5, tæt på det eksisterende sygehus.

  Byggeriet er det første offentlig-private psykiatri-sygehusbyggeri i Danmark. Det huser Psykiatrisk Afdeling Vejle samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle.

  De nye rammer skal løfte den psykiatriske behandling og bidrage til mere fysisk aktivitet, forebyggelse af tvang og mere inddragelse af patienten.

  Heine Rasmussen giver en kort rundvisning og forklarer, hvorledes man har tænkt fysisk aktivitet og forebyggelse af tvang ind i forbindelse med byggeriet.
   

  Oplæg om SAM:BO:

  Region Syddanmark har sammen med kommunerne og almen praksis udviklet en samarbejdsaftale om borger-/patientforløb – i daglig tale kaldet SAM:BO. Målet er at sikre sammenhængende borger-/patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer og dermed opnå højere kvalitet af og patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser.

   

  Samarbejdsaftalen beskriver krav til samarbejde, kommunikation og patientinformation. Kommunikationen er understøttet af it.

  Samarbejdsaftalens fokus er forløbets sektorovergange. Konkret betyder det, at sygehusene går i dialog med kommunen, allerede når patienten indlægges, sådan at der kan ske en grundig forberedelse af udskrivelsen. Samarbejdsaftalen betyder, at de syddanske patientforløb generelt er velforberedte og velfungerende.


  Det er i den tidligere sundhedsaftale besluttet, at der skal ske en videreudvikling og tilpasning af SAM:BO, så samarbejdet kan dække både børn-, unge- og voksenområdet inden for såvel somatik som psykiatri. Konkret har det betydet, at der i efteråret 2018 er implementeret tre nye forløb i forhold til kommunikation med Socialpsykiatrien. Det Administrative Kontaktforum har tidligere besluttet, at de næste områder for udvikling er beskæftigelsesområdet samt dernæst børn- og ungeområdet. Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som er i gang med at undersøge behovet for tværsektoriel kommunikation på beskæftigelsesområdet.

   

  Der gives en introduktion til SAM:BO v/ projektleder Susanne Magaard fra Klinisk IT i psykiatrien.
  Konsulent Annette Weng, Tværsektorielt Samarbejde, deltager under punktet. Oplægget giver et eksempel på, hvorledes digitalisering kan understøtte det tværsektorielle samarbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019

  Til orientering. 

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7954
  2. Vedtagelse af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019, at udkast til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab samt de medfølgende anbefalinger blev sendt i høring. Politikken er på baggrund af de indkomne høringssvar blevet tilrettet og er nu klar til endelig politisk godkendelse. Sammen med vedtagelsen af politikken fremsættes forslag om, at der afsættes midler til at ansætte en frivilligkoordinator på hvert af regionens fem sygehuse samt på socialområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019, at udkast til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab samt de medfølgende anbefalinger blev sendt i høring i perioden 26. marts til 7. maj 2019. Der indkom i alt 18 høringssvar fra både patient- og frivilligforeninger, medarbejdersiden og brugerrådene i regionen samt Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  De indkomne høringssvar kan læses her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm513010

   

  Høringssvarene har hovedsageligt været positive og har omhandlet opmærksomhedspunkter i forhold til implementeringsarbejdet samt nogle få forslag til ændringer i selve politikteksten. I høringssvarene har der endvidere overvejende været opbakning til de fem overordnede principper i politikken samt til de medfølgende anbefalinger om en understøttende organisering på området, herunder bl.a. ansættelse af frivilligkoordinatorer, videreførelse af frivillighedsprisen samt etablering af fælles og lokale hjemmesider mv. 

   

  Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab foreligger nu i et endeligt udkast og er sammen med de medfølgende anbefalinger klar til implementering efter endelig politisk godkendelse. Den fælles regionale hjemmeside vil blive offentliggjort, når politikken er vedtaget, mens de øvrige anbefalinger løbende vil blive realiseret.

   

  Frivilligkoordinatorer

  Det anbefales, at regionsrådet godkender, at der ansættes 6 koordinatorer på frivilligområdet i Region Syddanmark, herunder én på hvert af de fem sygehuse og én på socialområdet. Økonomien er som følger, og det forudsættes, at finansieringen indgår i arbejdet med Budget 2020 for henholdsvis sundheds- og socialområdet. Finansieringen på socialområdet skal ske ved en omprioritering inden for den nuværende økonomi, da regionsrådet som en del af rammeaftalen har fastlagt, at taksterne ikke må stige.

   

   

   

  Koordinatorer

  Midler til aktiviteter på frivilligområdet

  Sundhedsområdet

  2,5   millioner kroner

  0,5   millioner kroner

  Socialområdet

  0,25 millioner kroner

  0,05 millioner kroner

   

  I alt

  2,75 millioner kroner

  0,55 millioner kroner

   

  Det tilstræbes, at koordinatorerne ansættes pr. 1. januar 2020, såfremt ovenstående godkendes.

   

  Hvis regionsrådet vælger at videreføre Danmark Redder Liv, kan det på sigt overvejes også at tilknytte en frivillighedskoordinator til det præhospitale område med henblik på yderligere rekruttering og fastholdelse af frivillige. Det vil for eksempel være relevant, hvis antallet af frivillige førstehjælpere i Danmark Redder Liv øges fra ca. 3.000 i dag til 10.000 i fremtiden.

   

  Punktet er endvidere behandlet i psykiatri- og socialudvalget den 17. september 2019 og i sundhedsudvalget den 17. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/9220
  3. Revideret ansøgning vedr. udvidelse af Sundhedscenter Haderslev
  fold dette punkt ind Resume

  I slutningen af maj 2019 informerede Sundheds- og Ældreministeriet om, at Region Syddanmark og Haderslev Kommune fik bevilliget midler fra den statslige pulje til etablering af læge- og sundhedshuse til en etape 2 i Sundhedscenter Haderslev, i alt 7,28 mio. kr. af de ansøgte 28,16 mio. kr. Den politiske styregruppe for Sundhedscenter Haderslev har i juni 2019 godkendt en model, hvor der arbejdes videre med, at de tildelte puljemidler på 7,28 mio. kr. suppleres af egenfinansieringen i den oprindelige ansøgning på 7,04 mio. kr.

   

  De i alt 14,32 mio. kr. vurderes byggeteknisk at kunne dække en udvidelse af Sundhedscenter Haderslev på ca. 580-700 m2, hvilket dog skal kvalificeres nærmere. Revideret budget, ansøgning og investeringsprofil vedrørende udvidelse af Sundhedscenter Haderslev er den 30. august 2019 fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet, forudsat endelig politisk godkendelse af anvendelsen af det bevilligede beløb i henholdsvis region og kommune. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 29. april 2019 ansøgning til den statslige pulje til etablering af læge- og sundhedshuse om en udvidelse af Sundhedscenter Haderslev. Af sagen fremgik det, at sag om egenfinansiering ville blive fremlagt på et senere tidspunkt. Ansøgningen blev fremsendt som en fælles ansøgning mellem kommune og region. Det er aftalt, at Haderslev Kommune er administrativ projektejer for projektet.  

   

  I slutningen af maj 2019 informerede Sundheds- og Ældreministeriet om, at Region Syddanmark og Haderslev Kommune fik bevilliget midler til en etape 2 i Sundhedscenter Haderslev. Bevillingen lyder på 7,28 mio. kr. af de ansøgte 28,16 mio. kr. Der var i projektet herudover forudsat en egenfinansiering på 7,04 mio. kr.

   

  Da Region Syddanmark og Haderslev Kommune kun fik tildelt en fjerdedel af det ansøgte beløb til udvidelse af Sundhedscenter Haderslev, har regionale og kommunale parter efterfølgende drøftet mulighederne for at bringe de tildelte puljemidler i anvendelse. Den politiske styregruppe for Sundhedscenter Haderslev har i juni 2019 godkendt en model, hvor der arbejdes videre med, at de tildelte puljemidler på 7,28 mio. kr. suppleres af egenfinansieringen i den oprindelige ansøgning på 7,04 mio. kr.

   

  De i alt 14,32 mio. kr. vurderes byggeteknisk at kunne dække ca. 580-700 m2, hvilket dog skal kvalificeres nærmere. I den oprindelige ansøgning var der påtænkt en udvidelse på 1.300 m2, fordelt i hver sin ende af sundhedscenteret, men grundet de færre midler udbygges kun én fløj i 1. fase. Der er mulighed for på sigt at udbygge en anden fløj i 2. fase. Inventar og udstyr er ikke indregnet i de 14,32 mio. kr. Hver aktør/afdeling finansierer således eget inventar og udstyr til deres lokaler.

   

  I forhold til funktionerne/aktørerne i udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er der lagt vægt på at imødekomme den oprindelige ansøgning bedst muligt ved at inkludere både regionale, kommunale, private og fælles funktioner/aktører, men i mindre skala end først beskrevet. 

   

   Funktioner/aktører i udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev bliver:

  • Lægepraksis med 3 ydernumre, 5 praksispersonale og plads til to uddannelseslæger 
  • Tilbud om mammografiscreening jf. beslutning i regionsrådet den 26. august 2019
  • En styrkelse af den kommunale sygeplejes tilstedeværelse i centeret 
  • En styrkelse af centerets rammer for anvendelse af videokommunikation 
  • En styrkelse af rammerne til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud i centeret
  • En styrkelse af Sundhedscenter Haderslev som uddannelses- og arbejdssted
  • Én privatpraktiserende sundhedsaktør.

   

  Revideret budget, ansøgning og investeringsprofil vedrørende udvidelse af Sundhedscenter Haderslev skulle fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. september 2019. Materialet blev fremsendt den 30. august 2019, forudsat endelig politisk godkendelse af anvendelsen af det bevilligede beløb i henholdsvis region og kommune. 

   

  Region Syddanmark vil komme til at disponere over et antal m2 til mammografiscreening og tilsvarende fællesareal i udvidelsen og forventes således også at bidrage til egenfinansieringen af projektet. Fordelingen af egenfinansieringen aftales mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark.

   

  Den regionale andel af medfinansieringen forventes at kunne afholdes inden for det beløb, som er afsat til afledte renoveringsarbejder forbundet med etablering af mammografiscreening i Sundhedscenter Haderslev. Jf. regionsrådets godkendelse af tilbud om mammografiscreening er afledte renoveringsarbejder foreløbigt estimeret til 1,2 mio. kr. Det er endvidere forudsat, at mammomat fra anden matrikel kan flyttes til Sundhedscenter Haderslev, og at der således ikke vil være udgifter til nyanskaffelse af apparatur.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler regionsrådet:

   

  At revideret ansøgning til udvidelse af Sundhedscenter Haderslev godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/14164
  4. Praksisplan for almen praksis 2020 -2023
  fold dette punkt ind Resume

  Praksisplan for almen praksis 2020-2023, der i hovedtræk er en udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023 over for almen praksis, samt beskriver kriterier for sikring af lægedækning i planperioden, forelægges til drøftelse

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisplan for almen praksis består af to dele:

  • En politisk del, der i hovedtræk er en udmøntning af sundhedsaftalen over for almen praksis og som fastsætter, hvilke indsatser der særligt skal prioriteres i det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis i den kommende planperiode, og hvad der forventes af parterne i den sammenhæng. Den politiske del afspejler vision og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.
  • En kapacitetsdel, der danner baggrund for planlægning i forhold sikring af lægedækningen. Kapacitetsdelen indeholder overvejelser om behov for lægekapacitet i planperioden og beskriver, hvor der er praksis, og hvor der skal og kan være praksis fremadrettet.

   

  Det er ”Praksisplanudvalg for almen praksis”, der formelt udarbejder praksisplanen.

   

  Den politiske del af praksisplan for almen praksis

  Den kommende praksisplan indeholder et skarpt fokus på udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og i særlig grad almen praksis rolle heri.

   

  Praksisplanen er baseret på de samme visioner som sundhedsaftalen:

  • Forebyggelse med særlig fokus på rygning, overvægt og mental trivsel
  • Bedre overgange, særligt for mennesker med kroniske og/eller psykiske lidelser og for ældre borgere
  • Sammenhæng med fokus på arbejdsmarked og uddannelse

   

  En af de væsentligste akser i den kommende praksisplan er samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. Med visionen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen koblet til en forebyggelsesdagsorden bliver samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne helt centralt, mens samarbejdet med sygehusene træder lidt i baggrunden. Der er dog fortsat fokus på at udvikle samarbejdet for at sikre gode patientforløb samt på sygehusenes rolle i forhold til specialistrådgivning og ”back up” for den praktiserende læge.

   

  Indsatserne i praksisplanen er så vidt muligt forsøgt koordineret med indsatser i regi af sundhedsaftalen, overenskomst om almen praksis 2018 samt anvendelse af indgåede lokalaftaler. F.eks. er der fokus på implementering af ”Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet”, anvendelse af ”Lokalaftale om forebyggelse af akutte indlæggelser og uhensigtsmæssige genindlæggelser”, samt sundhedsaftalens indsatser om bedre overgang fra behandling i sygehusregi til almen praksis.

   

  Kapacitetsdelen af praksisplan for almen praksis

  Kapacitetsdelen af praksisplanen danner grundlag for beslutninger om lægedækningen i regionen i planperioden. Kapacitetsdelen indeholder en baggrundsbeskrivelse af lægedækningen i regionen i form af oversigter over befolkningsudvikling, praksisstruktur og lægernes alder og geografiske fordeling. I kapacitetsdelen forsøges det endvidere ud fra disse variabler at forudsige, hvilket behov der vil være for rekruttering af læger i planperioden.

   

  I kapacitetsdelen er der opstillet to målsætninger for lægedækning i planperioden:

  • 70 % af lægerne skal have åbent for tilgang i 2030
  • 90 % af lægerne skal arbejde i flermandspraksis i 2030

   

  Begge målsætninger er lånt fra den tidligere regerings udspil ”En læge tæt på dig” til sikring af den fremtidige lægedækning i Danmark.

   

  Kapacitetsdelen fastlægger også principperne for kapacitetsplanlægningen i planperioden:

  • Der tages udgangspunkt i kommunerne som planlægningsområder
  • Byer med over 50.000 indbyggere (Odense, Esbjerg, Kolding, Vejle) opdeles forsøgsvist i planlægningsmæssige underområder. Opdelingen sker for at understøtte, at der i disse byer etableres lægepraksis i de større boligområder uden for bykernen. Ved opdelingen af byerne er der taget hensyn til at inddrage socioøkonomiske forhold
  • Praksisplanen tager udgangspunkt i den nuværende placering af praksis i regionen, og der arbejdes ikke aktivt på flytning eller nedlukning af eksisterende praksis, da det vurderes, at der er en fornuftig lægedækning i regionen, og at der ikke er geografiske områder, hvor fordelingen af praksis kræver aktiv indgriben
  • Praksisplanudvalget ønsker at understøtte ”bæredygtige lægepraksis”. Hermed forstås en praksis, der er attraktiv for patienterne og for lægerne at arbejde i, og som kan leve op til fremtidens krav.

   

  I kapacitetsdelen gennemgås kommunerne som planlægningsområder for lægedækning én for én, og det beskrives. hvor der er lægepraksis, hvor der fremadrettet skal være praksis. og hvor der kan være lægepraksis.

   

  Inddragelse af andre parter i udarbejdelsen af Praksisplanen

  Det er regionen, der som sekretariat for Praksisplanudvalget er hovedansvarlig for udarbejdelsen af Praksisplanen. Praksisplanen er dog blevet til i et tæt samarbejde i et sekretariat bestående af en repræsentant fra PLO Syd, det fælleskommunale sundhedssekretariat, Tværsektorielt samarbejde og Praksis i Region Syddanmark. Derudover har sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark løbende været inddraget i tilblivelsen af praksisplanen, senest på møde den 19. september 2019. Praksisplanen skal også forelægges for sundhedskoordinationsudvalget med henblik på forslag til, hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud jf. ”Vejledning om praksisplaner”.

   

  Tidsplan for Praksisplan for almen praksis
   

  25. sept. 2019:

  Praksisplanudvalget: Godkende udkast til høringsversion af praksisplanen

  7. okt. – 3. nov. 2019

  Høringsfase inkl. behandling i Sundhedsstyrelsen

  22. okt. 2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen: Høring

  28. okt. 2019

  Behandling af høringsversion i Regionsrådet

  29. okt.2019  

  Forelæggelse for Sundhedskoordinationsudvalget

  27. nov. 2019

  Praksisplanudvalget: Godkende udkast til praksisplan

  28. nov. 2019

  Sundhedsbrugerrådet: Orientering om praksisplan

  2. dec. 2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen: fremlæggelse af praksisplanen.

  16. dec. 2019

  Regionsrådet: Fremlæggelse af praksisplanen

  1. januar 2020

  Praksisplanen træder i kraft.

   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anmodes om at drøfte det forelagte udkast til Praksisplan for almen praksis 2020 -2023, med særlig fokus på kapacitetsdelen af praksisplanen.

   

  Udvalget bedes være opmærksomt på, at der endnu kan ske mindre ændringer i forhold til den endelige høringsversion, som skal godkendes af Praksisplanudvalget den 25. september 2019. Det forventes dog, at det nu forelagte i meget vid udstrækning svarer til den høringsversion, der udsendes i oktober måned.

   

  Det endelige høringsudkast vil blive forelagt for udvalget for det nære sundhedsvæsen på møde den 22. oktober 2019 som en del af høringsprocessen for planen.

   

  Kapacitetsdelen af praksisplanen eftersendes til udvalget inden mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse af ”Praksisplan for almen praksis 2020 – 2023” med særlig fokus på kapacitetsdelen af praksisplanen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019

  Drøftet. Kapacitetsdelen eftersendes til udvalgets medlemmer, som sender eventuelle bemærkninger til Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Bo Libergren, der sidder i Praksisplanudvalget. Det blev tilkendegivet, at betydningen af boligforhold bør være tydeligere.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/5026
  5. Status på lægedækningen pr. august 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på lægedækningssituationen pr. august 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningen i regionen er overordnet set god, også sammenlignet med de øvrige regioner. Der er pt. ingen akutte lægedækningsproblemer, men visse områder i regionen vurderes som generelt lægedækningstuede. I de lægedækningstruede områder arbejdes der målrettet med rekruttering af yngre læger og optimering af praksisstrukturen/bedre fysiske rammer for at drive praksis, ofte i samarbejde med de berørte kommuner.

   

  Der sker udpegning af lægedækningstruede områder hvert kvartal, og udpegningen foretages i lægedækningsgruppen, som er en arbejdsgruppe under praksisplanudvalget.

   

  Følgende områder blev udpeget som lægedækningstruede pr. juni 2019:

  -          Billund Kommune

  -          Esbjerg kommune

  -          Fanø Kommune

  -          Faaborg by (ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune)

  -          Løgumkloster (ligger i Tønder Kommune)

  -          Varde Kommune

  -          Aabenraa Kommune.

   

  Områderne udpeges hvert kvartal for mindst seks måneder ad gangen og vil blive udpeget igen til september 2019.

   

  Der er pt. etableret seks udbudsklinikker i regionen. De fem (Ølgod, Ærøskøbing, Esbjerg, Grindsted, Tønder) drives af Alles Lægehuse A/S (tidligere Falck Lægehuse A/S), og en enkelt klinik drives af Nordic Medicare (Aabenraa). Disse tilbud betjener i alt lidt over 13.000 patienter.

   

  Desuden driver regionen fortsat en klinik på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i henhold til sundhedslovens ”forsøgsparagraf” § 233. Klinikken åbnede den 1. september 2018. Der er på nuværende tidspunkt ca. 1.430 patienter tilmeldt klinikken.

   

  Lægedækningen i Kolding kan komme under pres grundet ophørsmeddelelse fra en ældre læge, der går på pension til foråret 2020 uden at have fået solgt praksis og dermed fraskriver sig ca. 1.200 patienter samtidig med, at den ledige patientkapacitet i Kolding by er ret begrænset. Der arbejdes særskilt med denne problemstilling i regi af praksisplanudvalget og lægedækningsgruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 19/74
  6. Forslag til mødekalender 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til udvalget for det nære sundhedsvæsens mødekalender 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for det nære sundhedsvæsens mødekalender er tidligere blevet godkendt med en enkelt bemærkning:
   

  • Mandag den 13. januar 2020, kl. 14 – 17
  • Mandag den 3. februar 2020, kl. 14 – 17
  • Mandag den 2. marts 2020, kl. 14 – 17
  • Mandag den 30. marts 2020, k. 14 – 17
  • Mandag den 4. maj 2020, kl. 14 - 17
  • Tirsdag den 2. juni 2020, kl. 14 – 17
  • Mandag den 10. august 2020, kl. 14 – 17
  • Tirsdag den 1. september 2020, kl. 14 – 17
  • Mandag den 5. oktober 2020, kl. 14 – 17
  • Mandag den 2. november 2020, kl. 14 – 17
  • Mandag den 30. november 2020, kl. 14 – 17
    

  Eventuelle bemærkninger er sendt til administrationen og formanden, der har undersøgt mulighederne for at flytte mødet den 3. februar 2020.
   

  Det har ikke været muligt, hvorfor den oprindelige mødekalender fremlægges til gokendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019

  Udvalget godkendte mødekalender for 2020.

   


  Sagsnr. 19/74
  7. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  Tirsdag den 22. oktober 2019, kl. 8-16 (heldagstur til Ærø)

  Mandag den 11. november 2019, kl. 14-17 AFLYST

  Mandag den 2. december 2019, kl. 14-17 (regionshuset)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 19/74
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019

  Administrationen orienterede om vagtlæger. 

   

  Administrationen orienterede om mangel leverancer på medicin.


  Sagsnr.
  9. LUKKET punkt - Etablering af almenmedicinsk klinik
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  10. LUKKET punkt - Lægedækningsituationen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 24-09-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring