Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 03. oktober 2019

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 03. oktober 2019

Mødedato
03-10-2019 kl. 14:00 - 16:15

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Anlægs- og innovationsudvalgsmøde på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 3. oktober 2019
  2. Idéoplæg for rådgivning vedrørende renovering af eksisterende sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  3. 30. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2019
  4. Nyt OUH, Kontrol af sociale klausuler
  5. Omdisponeringer udvendig vedligehold
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 19/37050
  1. Anlægs- og innovationsudvalgsmøde på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 3. oktober 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i anlægs- og innovationsudvalget er lagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i anledning af, at den ny sengebygning er overtaget og at give udvalget mulighed for at fordybe sig i anlægsområdet på Esbjerg Sygehus.

   

  Sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus og projektchef Svend Erik Nielsen vil på mødet vise rundt på sygehuset og bl.a. vise den ny sengebygning, helikopterlandingspladsen og Dagkirurgisk Center.

   

  Der vil desuden blive givet en aktuel status på de ovennævnte byggesager og redegjort for renovering af den eksisterende sengebygning og parkeringssituationen ved Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/3307
  2. Idéoplæg for rådgivning vedrørende renovering af eksisterende sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg planlægges, som en del af generalplanen, at renovere den eksisterende sengebygning. Der foreligger nu idéoplæg til regionsrådets godkendelse vedrørende rådgivningen i forbindelse med renoveringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus blev vedtaget af regionsrådet i marts 2010 med det formål at etablere Esbjerg Sygehus som et af regionens 4 akutsygehuse.

   

  Udbygningen af Esbjerg Sygehus sker i et sygehus i drift, derfor gennemføres generalplanen som en række successive projekter samlet i 3 faser. Fase 1 er afsluttet, Fase 2, som primært består af den ny sengebygning er netop overtaget fra totalentreprenøren. Dermed kan det næste projekt renovering af den eksisterende sengebygning igangsættes. Den eksisterende sengebygning fraflyttes i perioden november 2019 til marts 2020 og renoveringen kan starte op derefter.

   

  Renoveringen af den eksisterende sengebygning indledes med en projekterings- og planlægningsfase, som kan igangsættes med nærværende bevilling.

   

  De fraflyttede etager skal ombygges til henholdsvis ambulante formål, undervisning, kontorer, forskning m.v.  Desuden etableres faciliteter til at huse kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg.

  Med ombygningen sikres en generel og fleksibel udnyttelse af lokalerne – bl.a. vil de tekniske installationer for sug, ilt m.v. blive bevaret, desuden suppleres bygningen med sprinkling overalt så lokalerne fleksibelt kan benyttes til flere formål som ambulatorier, sengestuer, kontorer m.m.

  Uddannelse og forskning placeres på 4. etage, mens daghospitalsfunktioner og ambulatorieklynge forventes placeret på 2. og 3. etage.

   

  Placeringen af et lærings- og forskningsmiljø i nærheden af ambulatorierne muliggør en tæt dialog mellem de kliniske funktioner, forskning og uddannelse. Det er hensigten, at kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg skal have en særlig praksisrettet vægtning med tilknytning til stamafdeling/stamklinik over en længere periode, dette kan opnås ved at placere lokalerne til kandidatuddannelsen i Esbjerg i den eksisterende sengebygning.

   

  Indledende undersøgelser har afdækket, at det er muligt at etablere egnede lokaler til undervisning i både større klasserum, mindre grupperum og færdighedslaboratorier. Generelt foregår renoveringen i tidligere ensengs- og flersengsstuemiljøer uden flytning af bærende, stabiliserende vægge, hvilket reducerer ombygningsniveauet for at holde omkostningerne nede, men giver en ringere arealudnyttelse. Facaderne, der nyligt er renoveret, bibeholdes ligeledes.

  Planlægningen af renoveringen kan påbegyndes ultimo 2019. Planlægningen gennemføres fuldt ud frem til dispositionsforslag for den samlede renovering for at sikre et samlet overblik.

   

  Herefter splittes projektet op i deletaper, som er imødekommende overfor den likviditetsprofil, som indgår i budgettet, der med det nuværende budget slutter i 2025.

   

  Første etape vil være renoveringen af 4. etage, som skal huse kandidatuddannelsen i medicin, da de første studerende forventes at starte i august/september 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Idéoplæg for rådgivning vedrørende renovering af den eksisterende sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 11,5 mio. kr.(indeks 144,0) til rådgivning vedrørende renovering af eksisterende sengebygning, som en del af generalplanens Fase 3 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

   

  At der frigives tilsvarende beløb af det allerede rådighedsbeløb til generalplanens Fase 3 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20780
  3. 30. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en kvartalsvis rapportering til anlægs- og innovationsudvalget om udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 2 – ny sengebygning
  Totalentrepriseopgaven, som varetages af MT Højgaard, havde seneste rettidige afleveringstermin 19. juli 2019. Et forhold som entreprenøren ikke har kunnet overholde på grund af omfanget af fejl og mangler, hvoraf flere blev vurderet væsentlige.  Entreprenøren er derfor fra ovennævnte dato varslet dagbod. Et forhold, som entreprenøren anfægter.

  Aflevering uden væsentlige fejl og mangler er efterfølgende sket den 30. august og den største del af de konstaterede mindre fejl og mangler forventes udbedret ultimo september.

  Projektet er 5-6 uger forsinket i forhold til kontrakttidsplanen, men uændret i forhold til forrige rapportering. Især restarbejderne og fejlretning omkring installationer, styringsautomatik og kompletteringsarbejderne i stueplan, kælder, mellembygning og udearealer har og påvirker fortsat tidsplanen negativt.

  Forsinkelsen forventes på nuværende tidspunkt at kunne indhentes ved forcering i de efterfølgende bygherreleverancer og entrepriser i forhold til klargøring af projektet til sygehusdrift. Selvom det presser indflytningsplanen planlægges indflytningen fortsat gennemført successivt i perioden november 2019 til marts 2020.

  Indflytningen gennemføres efter planen successivt i perioden november 2019 til marts 2020.

  Heliporten forventes at være færdigbygget november 2019, hvorefter der indledes test, uddannelse og træning.

  Fase 3
  Fase 3 omfatter bl.a. udvidelse og tilpasning af dagkirurgisk center, som forventes etableret og færdiggjort medio 2020.

  Idéoplæg for første etape i renoveringen af de 3 etager i den nuværende sengebygning fremgår af andet punkt på dagsordenen. De fraflyttede afsnit skal ombygges til henholdsvis ambulante formål, undervisning, forskning m.v.  Første etape omfatter klargøring af 4. etage til uddannelse og forskning, herunder at første lægeuddannelseshold skal starte i Esbjerg i sommeren 2022.  Planlægningen af dette er påbegyndt og selve renoveringen påbegyndes når den eksisterende sengebygning er fraflyttet primo 2020. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/32237
  4. Nyt OUH, Kontrol af sociale klausuler
  fold dette punkt ind Resume

  Sociale klausuler omhandler forhold vedr. lærlinge- og uddannelsesklausul, krav til Corporate Social Responsibility (CSR) og arbejdsklausul. Vilkår der bl.a. indgår i kontrakterne med CMB/Itinera.

   

  På baggrund af gennemgang og vurdering af henholdsvis en intern og en ekstern organisering af et ekstra tilsyn af arbejdsklausuler i Nyt OUH projektet anbefales det, at det ekstra tilsyn varetages af ekstern part. Kontrol af CSR gennemføres af regionen i forbindelse med inspektion af præfabrikerede elementer i udlandet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  “Sociale klausuler” er en samlebetegnelse for de mere “bløde” vilkår, som en offentlig ordregiver kan indsætte i sine kontrakter og vedrører den måde, ydelsen produceres på.

  Sociale klausuler omhandler forhold vedr. lærlinge- og uddannelsesklausul, krav til Corporate Social Responsibility og arbejdsklausul. Vilkår der bl.a. indgår i kontrakterne med CMB/Itinera for Vidensaksen, Behandlings- og Sengeafsnit og Klyngerne. Nyt OUH projektet følger kontrakterne i de af regionsrådet godkendte retningslinjer på området.

   

  Nedenfor er beskrevet, hvordan der i Nyt OUH projektet følges op på de tre elementer i de sociale klausuler.

   

  Vedr. Lærlinge- og uddannelsesklausul: Totalentreprenøren skal sikre, at mindst 6 % af de årsværk, der anvendes til at opfylde aftalen, besættes med en eller flere praktikanter, elever og/eller lærlinge. Kontrollen med lærlinge- og uddannelsesklausulen foretages af bygherren på de løbende bygherremøder, hvilket svarer til praksis på de øvrige store byggeprojekter i Region Syddanmark.

   

  Vedr. Krav til Corporate Social Responsibility (CSR): Totalentreprenøren er forpligtet til ansvarlig virksomhedsadfærd, idet der i kontrakterne er henvist til FN’s Global Compact, der vedrører menneskerettigheder, grundlæggende arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Region Syddanmark følger normalt kun op på CSR-kravene ved konkret mistanke om uregelmæssigheder, hvilket svarer til praksis på de øvrige store bryggeprojekter i Region Syddanmark.

   

  Det indstilles, at kontrollen for så vidt angår CSR-kravene på Nyt OUH sker ved, at regionen også har fokus på overholdelsen af disse krav, når regionen som planlagt besøger totalentreprenørernes virksomheder (forventeligt i udlandet) i forbindelse med inspektion af præfabrikerede dele af byggeriet, og at der alene sker en aktiv kontrol herudover, hvis der ved disse besøg opstår konkret mistanke om uregelmæssigheder.

   

  Vedr. Arbejdsklausulen: Arbejdsklausulen omhandler krav om løn- og arbejdsvilkår efter danske overenskomster (for arbejde udført i Danmark) og bl.a. krav om totalentreprenørs kædeansvar over for underleverandører. Efter regionens retningslinjer følges der op på arbejdsklausulen ved konkret mistanke om uregelmæssigheder. Nyt OUH projektet har dog en helt særlig størrelse og kompleksitet, der begrunder at kontrollen med sociale klausuler suppleres med en ekstra kontrol. Idet Nyt OUH er Danmarks største sygehusbyggeri vurderes der at være den rette balance mellem risiko for udfordringer med overholdelse af de sociale klausuler og udgiften til en ekstra kontrol.

   

  Der er vurderet en model for henholdsvis intern og ekstern kontrol af arbejdsklausulen, de to modeller er vurderet på kriterierne: tid, risici, økonomi, samt fleksibilitet og sårbarhed. Ud fra en samlet vurdering af disse kriterier indstilles det, at der entreres med en privat udbyder til kontrol af arbejdsklausulen, herunder kædeansvaret, i Nyt OUH projektet generelt og ikke alene inden for DP03 – DP08, der alene er beskrevet som eksempel.

   

  Den forventede udgift til den supplerende eksterne kontrol ligger i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., der finansieres inden for de allerede meddelte økonomiske rammer for Nyt OUH.

   

  Nærværende sag blev behandlet i anlægs- og innovationsudvalget den 5. september 2019. Sagen var på forretningsudvalgets dagsorden den 18. september2019, hvor sagen blev taget af dagsordenen ved mødets start. Sagen er efterfølgende uddybet med beskrivelse af intern organiseringsmodel og vurderinger af de 2 modeller på flere parametre.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At kontrol af arbejdsklausuler i Nyt OUH projektet varetages af en ekstern part.

   

  At kontrol af CSR-kravene i Nyt OUH sker ved, at regionen besøger totalentreprenørernes virksomheder (forventeligt i udlandet) i forbindelse med inspektion af præfabrikerede dele af byggeriet, og at der alene sker en aktiv kontrol herudover, hvis der ved disse besøg opstår konkret mistanke om uregelmæssigheder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Fogde, Anne-Marie Palm-Johansen og Carsten Sørensen stemte imod.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/60932
  5. Omdisponeringer udvendig vedligehold
  fold dette punkt ind Resume

  Grundet gunstige licitationer er der skabt et råderum for udvendig vedligehold, der disponeres ved fremrykning af projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rammen for udvendig vedligehold for den regionale bygningsmasse er i 2019 på 82,87 mio.kr. Rammen blev i forbindelse med budget 2019 disponeret på en række vedligeholdelsesprojekter på den eksisterende bygningsmasse på sygehusene.

   

  Det viser sig nu, at der på grund af særligt grundet gunstige licitationer (Sønderborg og Vejle) er et overskud på ca. 16 mio.kr. i 2019 på de iværksatte projekter. Disse midler kanaliseres over i fremrykning af andre udvendig vedligeholdelsesprojekter altovervejende på de samme sygehusmatrikler.

  Overskud og nye prioriteringer på de enkelte sygehusmatrikler fremgår af nedenstående oversigt:

   

  SHS Sønderborg
  Budget vinduesudskiftninger 33 mio. kr. Overskud efter afholdte licitationer: ca. 12 mio. kr.

  Disponeres således:

  6,0 mio. kr. til fremrykning af tagrenovering af Psykiatrisk afdeling, Svendborg

  6,0 mio. kr. Overføres til ”almindelig vedligehold” 2020 under rammen for udvendig vedligehold. Almindelig vedligehold dækker over omfugning, vinduesudskiftninger, tagrenoveringer, malerarbejde, facader.

   

  SLB Kolding
  Budget vinduesudskiftning 15 mio. kr. Overskud efter afholdt licitation: ca. 2 mio. kr.

  Disponeres således: 

  2 mio. kr. tilføres til projekt tagrenovering blok 7 (budget 1,5 mio. kr.) som udvides til at omfatte en fremrykket facaderenovering også.

   

  OUH Svendborg
  Budget tagrenovering 5 mio. kr. Overskud efter afholdt licitation: ca. 1,3 mio. kr.

  Disponeres således:

  1,3 mio. kr. overføres til ”almindelig vedligehold” på Svendborg Sygehus og anvendes til forskellige projekter.  Det drejer sig om; omfugning af murværk, malerarbejde af facader, udskiftning af vinduer i udvalgte områder.

   

  Herudover er der valgt at omdisponere budget til flere prioriterede vedligeholdelsesprojekter på grund af ændret vurdering af, hvad der haster mest. Det gælder på SLB Vejle.

  Her var der 9 mio. kr. afsat til vinduesudskiftning. Undervejs har det vist sig, at der er et presserende behov for renovering af tag på en af de gamle psykiatribygninger, hvorfor de 9 mio.kr. er fordelt ud på henholdsvis vinduesudskiftning (4 mio. kr.) og renovering af tag på E1 (5 mio. kr.).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 19/550
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende møder for 2019 er godkendt af anlægs- og innovationsudvalget:

   

  Møderne afholdes torsdage, hvor intet andet er anført.

   

  • Torsdag den 31. oktober 2019 – kl. 14- ca.17
  • Onsdag den 20. november 2019 – kl. 14- ca.17 (WHINN-ugen) – WHINN, Odense. Fællesmøde med digitaliseringsudvalget.
  • Torsdag den 19. december 2019 – kl. 14- ca.17 – Odense.

   

  For 2020:

  • Torsdag den 9. januar 2020, kl. 14 - ca. 17
  • Torsdag den 20. februar 2020, kl. 14 - ca. 17 – SHS, Aabenraa Sygehus
  • Torsdag den 5. marts 2020, kl. 14 - ca.17
  • Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 14 - ca.17
  • Torsdag den 7. maj 2020, kl. 14 - ca.17
  • Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca.17
  • Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca.17
  • Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca.17
  • Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca.17
  • Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca.17
  • Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca.17.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 19/550
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019

  Orientering om, at Europakommissionen har udnævnt Region Syddanmark til at være fire-stjernet referencested for sund og aktiv aldring.

   

  Drøftelse angående p-plads ved Nyt OUH.

   


  Siden er sidst opdateret 04-10-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |