Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Det Administrative Kontaktforum - Referat - 19. september 2019

Mødedato
19-09-2019 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Kurt Espersen
 • Arne Nikolajsen
 • Peter Fosgrau
 • Eva Nielsen
 • Susanne Lauth
 • Helle Adolfsen
 • Mathilde Schmidt-Petersen
 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen
 • Inge Bendixen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Kurt Æbelø
 • Jørgen Skadborg
 • Jens Hartvig Skov
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Mette Bostrup
 • Irene Ravn Rossavik
 • Charlotte Scheppan
 • Rolf D. Johansen
 • Birgitte Lambrechtsen
 • Christina Trankær Ryborg
 • Dorthe Høj Nielsen
 • Stinna Sonnichsen
 • Christine Lund Momme

 • Afbud
 • Peter Fosgrau
 • Frank Ingemann Jensen
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Mette Bostrup
 • Rolf D. Johansen
 • Birgitte Lambrechtsen
 • Dorthe Høj Nielsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Cover, Organisering under Sundhedsaftalen 2019-2023
  2. Godkendelse af kommissorierne for de fire nye følgegrupper samt placering af de resterende større opgaver
  3. Godkendelse af kommissorium for og tiltag til flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum
  4. Godkendelse af generisk kommissorium for De Lokale Samordningsfora
  5. Godkendelse af kommissorium for Koordinationsgruppen
  6. Drøftelse af nye initiativer mhp. flere borgernære drøftelser på møder i Sundhedskoordinationsudvalget
  7. Drøftelse af mulige tilpasninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  8. Godkendelse af oplæg til Kick-off
  9. Godkendelse af oplæg til politisk status- og temamøde, december 2019
  10. Drøftelse af høringsudkast til Praksisplan for almen praksis 2020-2023
  11. Drøftelse af muligheden for en 2-årig sundhedsprofilundersøgelse
  12. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp
  13. Monitorering af den kommunale rehabiliteringsindsats i forhold til mennesker med hjertesygdom
  14. Orientering om organisering i forbindelse med implementering af Tværsektoriel aftale om tidlig opsporing og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge
  15. Status for følgegrupperne
  16. Godkendelse af instrukser for den sundhedsfaglige indsats, TeleKOL, samt status for KOL, forløbsprogrammet i Syddanmark
  17. Godkendelse af punkter til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. november
  18. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 29. oktober 2019
  19. Øvrig gensidig orientering


  Sagsnr. 18/12721
  1. Cover, Organisering under Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen 2019-2023 er nu også blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen. Med Sundhedsaftalen 2019-2023 skal der etableres en ny organisering, som er ansvarlig for udmøntningen af aftalens politiske visioner og målsætninger. Det Administrative Kontaktforum, de lokale samordningsfora og Koordinationsgruppen fastholdes, mens der etableres fire nye følgegrupper. De fire følgegrupper viderefører en række opgaver fra de tidligere seks følgegrupper og får samtidig tilført en række nye opgaver, som følge af de nye politiske visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen.

   

  Der har været ytret ønske om en klar beskrivelse af forskellige roller og opgaver i Det Administrative Kontaktforum, følgegrupperne, Koordinationsgruppen og de lokale samordningsfora.

   

  Endvidere har Det Administrative Kontaktforum efterspurgt mere rum til strategiske drøftelser og mindre fokus på enkeltsager. Sundhedskoordinationsudvalget har ligeledes efterspurgt færre orienteringer, og mere fokus på politiske og borgernære fortællinger.

   

  Løsning

  For at skabe et klart grundlag for det videre arbejde i de forskellige fora og grupper har Koordinationsgruppen udarbejdet kommissorier for følgegrupperne, Det Administrative Kontaktforum, de lokale samordningsfora og Koordinationsgruppen. Kommissorierne har alle til formål at sikre et klart mandat til det enkelte forum eller den enkelte gruppe med beskrivelse af formål, opgaver og kompetencer, sammensætning og mødeafholdelse.

   

  Kommissorier for og igangsættelse af de fire nye følgegrupper

  Koordinationsgruppen har udarbejdet udkast til kommissorier for de fire følgegrupper. Kommissorierne for følgegrupperne er i løbet af august blevet kommenteret af de eksisterende seks følgegrupper og af PLO Syddanmark. På den baggrund er en række mindre bemærkninger blevet indarbejdet i kommissorierne. Et særligt opmærksomhedspunkt er dog den fremadrettede organisering omkring opgaver, der angår monitorering, opgaveoverdragelse og velfærdsteknologi/ telemedicin. Her har følgegrupperne givet udtryk for, at den besluttede model er uhensigtsmæssig, og der lægges derfor op til en drøftelse af andre modeller. Dette er beskrevet nærmere under punkt 2 i dagsordenen. Fra både regional og kommunal side har der været taget initiativ til en drøftelse på ledelsesniveau af alle kommissorierne. Regionen har tilkendegivet et ønske om, at formandskabet for følgegrupperne bemandes på direktørniveau, mens kommunerne ikke nødvendigvis har et ønske om formandskab på direktørniveau, men derimod et formandskab bestemt af den enkelte følgegruppes opgavefelt. Både regionen og kommunerne har tilkendegivet et ønske om fokus på beslutningskompetence i følgegrupperne og repræsentation fra de lokale samordningsfora.

   

  Det foreslås, at der efter mødet i Det Administrative Kontaktforum udpeges medlemmer til følgegrupperne, og at der afholdes et Kick off-arrangement for samtlige medlemmer af de nye følgegrupper den 13. november 2019 i tidsrummet kl. 14:30-17:00.

   

  Kommissorium for og strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum

  Koordinationsgruppen har udarbejdet udkast til kommissorium for Det Administrative Kontaktforum og har endvidere udarbejdet forslag til initiativer, der forventeligt kan understøtte flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum. Disse forslag er – i det omfang det er blevet vurderet nødvendigt – indarbejdet i kommissoriet for Det Administrative Kontaktforum.

   

  Kommissorium for de lokale samordningsfora og Koordinationsgruppen

  Koordinationsgruppen har udarbejdet udkast til kommissorium for de lokale samordningsfora. I kommissoriet for de lokale samordningsfora er der lagt vægt på implementeringskompetence, repræsentation af forskellige fagområder (fx arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet) og sammenhæng mellem repræsentation i lokale samordningsfora og følgegrupperne.

   

  Kommissorium for Koordinationsgruppen

  Der har ikke tidligere været udarbejdet et kommissorium for Koordinationsgruppen, men det er blevet vurderet relevant at klargøre gruppens rolle og mandat. Kommissoriet for Koordinationsgruppen tydeliggør Koordinationsgruppens opgave som sekretariat for Det Administrative Kontaktforum og koordinerende funktion mellem de forskellige grupper og fora under Sundhedsaftalen.

   

  Politiske drøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget

  Der foreslås mindre justeringer i forhold til Sundhedskoordinationsudvalget, der kan understøtte en mere politisk og borgernær drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget. Dette vil samtidig få indflydelse på behandlingen af dagsordenspunkter i følgegrupperne, Koordinationsgruppen og Det Administrative Kontaktforum, hvor der i højere grad end hidtil skal være fokus på en politisk vinkling og mulighed for opfølgende kommunikation.

   

  Redaktion af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023 den 23. august 2019. I godkendelsen har Sundhedsstyrelsen skrevet få anbefalinger til ændringer af Sundhedsaftalen og Det Administrative tillæg. Der er vedlagt en sag (se punkt 7) med forslag til at håndtere de forskellige anbefalinger.

   

  Økonomi

  Det vurderes, at der kan være økonomiske udgifter forbundet med opgaverne omkring monitorering, opgaveoverdragelse og velfærdsteknologi/telemedicin afhængigt af, hvilken model for organisering der vælges. De nærmere økonomiske konsekvenser er ikke udfoldet.

   

  Videre proces

  Det foreslås, at den videre proces frem til årsskiftet tilrettelægges således:

   

  19. september: Kommissorier og initiativer godkendes i Det Administrative Kontaktforum

  Det Administrative Kontaktforum godkender kommissorier og tager beslutning om særskilte initiativer. Initiativer implementeres frem til næste møde i Det Administrative Kontaktforum (19. november) og det førstkommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (29. oktober).

   

  25. oktober: Repræsentanter til de nye følgegrupper er udpeget

  Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og PLO Syddanmark udpeger hver især repræsentanter til følgegrupperne med frist for udpegning den 25. oktober. Herefter fremsendes udpegningen til formandskabsgodkendelse i Det Administrative Kontaktforum i form af en samlet opgørelse over følgegruppernes sammensætning.

   

  29. oktober: Møde i Sundhedskoordinationsudvalget

  Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres kort for organiseringen af de nye følgegrupper og godkender det nye kommissorium for Det Administrative Kontaktforum.

   

  13. november: Kick off for følgegrupperne

  Kurt Espersen og Arne Nikolajsen indleder Kick off for følgegrupperne. Koordinationsgruppen er ansvarlige for at indkalde følgegrupperne til at deltage på mødet og planlægge møde. Arrangementet markerer også, at de eksisterende følgegrupper nedlægges og erstattes af de fire nye følgegrupper. Der vil frem til udgangen af 2019 være tale om en overgangsperiode, hvor de tidligere følgegruppemedlemmer, herunder også sekretariaterne, stiller sig til rådighed for overlevering og sparring til de nye følgegrupper.

   

  9. december: Politisk status- og temamøde

  Koordinationsgruppen er ansvarlige for at udarbejde et oplæg til et politisk status- og temamøde i december. Oplægget vil blive sendt til formandsgodkendelse først i Det Administrative Kontaktforum og dernæst i Sundhedskoordinationsudvalget i løbet af september-oktober måned.

   

  Presse og kommunikation

  Det vurderes, at der ikke er grundlag for pressemeddelelser omkring dagsordenspunkterne. Med forslagene til en mere politisk og borgernær vinkling af møderne i Sundhedskoordinationsudvalget skal der dog løbende være opmærksomhed på muligheden for pressemeddelelser som udløb af et politisk møde, eksempelvis mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 29. oktober og det politiske status- og temamøde den 9. december 2019.

   

  Relevante dagsordenspunkter

  • Godkendelse af kommissorier til nye følgegrupper samt placering af eksisterende større opgaver
  • Godkendelse af nyt kommissorium til Det Administrative Kontaktforum
  • Godkendelse af nyt kommissorium til de lokale samordningsfora
  • Godkendelse af kommissorium til koordinationsgruppen
  • Godkendelse af program for Kick-off arrangement den 13. november 2019 ift. opstart af Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Godkendelse af oplæg til politisk møde om Sundhedsaftalen 2019-2023  
  • Drøftelse af muligheden for mere politiske og borgernære sagsfremstillinger til Sundhedskoordinationsudvalget
  • Drøftelse af redaktion af Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen.
  fold dette punkt ind Indstilling

   Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • tager ovenstående til orientering

   

  De aktuelle og tilhørende indstillinger vil blive behandlet under gennemgangen af de enkelte sager jf. punkt 2-9.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum tog sagerne til orientering. Indstillingerne i sagerne er behandlet under de enkelte sager.

   

  Der var opbakning til, at der fremover anvendes et cover til at skabe overblik, når flere sager på dagsordenen hører under det samme tema.

   


  Sagsnr. 18/12721
  2. Godkendelse af kommissorierne for de fire nye følgegrupper samt placering af de resterende større opgaver
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Under Det Administrative Kontaktforum etableres fire ligestillede følgegrupper:

   

  Følgegruppen for forebyggelse

  Følgegruppen for behandling og pleje

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

  Følgegruppen for uddannelse og arbejde

   

  Kommissorier

  Følgegrupperne er etableret med det formål at udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der skal indfri de politiske visioner og mål i Sundhedsaftalen 2019-2023. Derudover har følgegrupperne til formål at videreføre de eksisterende indsatser, som Det Administrative Kontaktforum har besluttet skal videreføres i den nye sundhedsaftaleperiode. Følgegrupperne refererer til Det Administrative Kontaktforum og skal sikre løbende kommunikation, inddragelse og koordination med alle relevante parter i det tværsektorielle samarbejde, herunder de tre øvrige følgegrupper og de lokale samordningsfora.

   

  Fælles for alle følgegrupper er, at de består af et formandskab delt mellem en repræsentant fra Region Syddanmark og en repræsentant fra de 22 syddanske kommuner. Derudover er der lagt op til mellem fire og otte yderligere medlemmer afhængigt af følgegruppens opgaveportefølje, et medlem fra PLO Syddanmark samt en delt sekretariatsbetjening mellem regionen og kommunerne. Blandt de ordinære medlemmer af følgegrupperne lægges der op til, at halvdelen er på ledelsesniveau, mens den anden halvdel er på konsulentniveau.

   

  Som kommissorierne er formuleret pt., skal sammensætningen af følgegrupperne sikre, at der er repræsentanter fra de lokale samordningsfora, herunder fra såvel somatik som psykiatri. Derudover skal hver enkel følgegruppe sikre viden om sundhedsteknologi, monitorering og opgaveoverdragelse. Følgegrupperne skal endvidere sammensættes under hensyn til geografisk repræsentativitet.

   

  Følgegrupperne kan efter behov dagsordenssætte sager på ordinære møder i Det Administrative Kontaktforum ligesom enkeltsager og eventuelle tvivlsspørgsmål også kan rejses her. Følgegrupperne kan ligeledes gennemføre temadage og andre dialogbaserede og tværsektorielle aktiviteter, ligesom de, kan nedsætte længerevarende eller mere ad hoc baserede arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver under følgegruppens opgaveportefølje.

   

  Høring

  De udarbejdede udkast til kommissorier har været sendt til kommentering hos de seks eksisterende følgegrupper og PLO Syddanmark. Ligeledes har der på både regional og kommunal side været en drøftelse på ledelsesniveau af alle kommissorierne. På baggrund af de indkomne kommentarer er der foretaget en række mindre ændringer.  Der udestår dog nogle punkter, som kræver afklaring på møde i Det Administrative Kontaktforum, herunder:

  • Den fremadrettede organisering omkring opgaver, der angår monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi (se vedlagte bilag om forslag til modeller)
  • Bemandingen af følgegrupperne
  • De 8 uplacerede opgaver, som er overført fra Sundhedsaftalen 2015-2018 til Sundhedsaftalen 2019-2023

   

  I forbindelse med vedtagelsen af den nye struktur for Sundhedsaftalen 2019-23 har der været en række opgaver, som ikke umiddelbart er blevet placeret.

   

  På baggrund af drøftelser i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019, er der forslag om følgende fordeling af de resterende opgaver:

   

  • Sundhedsprofilen (Følgegruppen for forebyggelse)
  • Monitorering, ledelsesinformation, model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse og tværsektoriel anvendelse af video (se separat drøftelse ovenfor))
  • Landsdelsprogram for KOL i Syddanmark (skal fortsat referere direkte til Det Administrative Kontaktforum)
  • Afrapportering af de otte nationale mål (varetages af Koordinationsgruppen ved hjælp af de fire følgegrupper).

   

  Derudover har såvel Følgegruppen for behandling og pleje som Følgegruppen for forebyggelse stillet forslag om, at Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom fortsat skal høre til Følgegruppen for forebyggelses portefølje.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender de fire kommissorier for følgegrupperne

   

  • drøfter den fremadrettede organisering omkring opgaver, der angår monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi (se vedlagte bilag om forslag til modeller)

   

  • drøfter bemandingen af følgegrupperne
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte kommissorierne for de fire følgegrupper under forudsætning af, at følgende justeres i alle kommissorier:

  • Sætningen ”Foruden viden om uddannelsesområdet og arbejdsmarkedsområdet skal der, så vidt det er muligt, også sikres viden om monitorering, innovation, sundhedsteknologi, velfærdsteknologi, digitalisering og opgaveoverdragelse i udpegningen til følgegruppen” tages ud af kommissorierne, da kompetencerne indenfor disse opgaver skal ligge i separate grupper.
  • Det skal fremgå tydeligt i kommissorierne, hvordan følgegrupperne sikrer lokal involvering
  • Der skal kun være ledelsesrepræsentanter i følgegrupperne, undtaget sekretærerne
  • Der skal udpeges én kommunal repræsentant og én regional repræsentant fra hvert somatisk samordningsfora til hver følgegruppe og én kommunal og én regional repræsentant fra de psykiatriske samordningsfora til hver følgegruppe. Formændene for følgegrupperne skal findes blandt de 10 repræsentanter. Sekretærer for følgegrupperne er ikke indeholdt i de 10 personer.
  • Det beskrives, at repræsentanten fra PLO Syd indgår i følgegrupperne, og så har PLO Syd frihed til at vurdere, hvorvidt det kan prioriteres, at repræsentanten deltager på møderne fast eller ad hoc
  • Formandskabet for hver følgegruppe bemandes på direktør- eller chefniveau

   

  Herudover ønskede regionen, at det blev tilføjet referatet, at regionen ønsker, at de udpegede formænd for følgegrupperne er på direktørniveau. Kommunerne tilkendegav, at de ikke nødvendigvis kunne imødekomme dette. Det indskrives ikke i kommissorierne.

  Følgende skal justeres i kommissoriet for Følgegruppen for arbejde og uddannelse:

  • Det beskrives tydeligere, at det er en repræsentant fra en uddannelsesinstitution, som kan inddrages ad hoc. Følgegruppen for uddannelse og arbejde skal endvidere have repræsentanter fra kommunal side, der har indsigt i og forstand på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

   

  Understøttelse af arbejdet med monitorering, sundhedsteknologi og opgaveoverdragelse

  Det Administrative Kontaktforum drøftede den fremadrettede organisering omkring opgaver, der angår monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. Det blev besluttet, at i stedet for, at der udpeges repræsentanter med særlig faglig viden inden for de tre områder til at sidde i følgegrupperne, skal der nedsættes tre stående, tværgående kompetencegrupper vedr. monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. Kompetencegrupperne skal bestå af en ligelig deling af kommunale og regionale repræsentanter, som har særlige kompetencer inden for hvert af de tre områder. Kompetencegrupperne skal ikke nødvendigvis udføre alle opgaverne, men de har det overordnede ansvar for at involvere relevante fagpersoner fra deres bagland, og for at opgaverne bliver udført. 

  Følgegrupperne har ansvaret for at inddrage kompetencegrupperne, når det er relevant, og ansvaret for at opgaverne løses i fællesskab mellem følgegrupperne og kompetencegrupperne. Kompetencegrupperne refererer direkte til Det Administrative Kontaktforum.

  Der skal udarbejdes kommissorier for hver af de tre arbejdsgrupper, som behandles på mødet i Det Administrative Kontaktforum i november.

  Placering af de sidste 7 opgaver

  Placeringen af de 7 opgaver, hvor placeringen udestod, blev besluttet som foreslået i sagen:

  • Sundhedsprofilen ligger i Følgegruppen for forebyggelse,
  • Monitorering, ledelsesinformation, model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse og tværsektoriel anvendelse af video ligger i de tre stående, kompetencegrupper
  • Landsdelsprogrammet for KOL refererer til Det Administrative Kontaktforum
  • Afrapportering af de otte nationale mål varetages af Koordinationsgruppen ved hjælp af de fire følgegrupper.

  Herudover blev det besluttet, at arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom fortsat skal høre til Følgegruppen for forebyggelse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  3. Godkendelse af kommissorium for og tiltag til flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 skal der udarbejdes et nyt kommissorium for Det Administrative Kontaktforum. Det Administrative Kontaktforum har desuden udtrykt ønske om flere strategiske drøftelser og mindre fokus på enkeltsager. Koordinationsgruppen har udarbejdet et udkast til kommissorium for Det Administrative Kontaktforum, jf. bilag, og har nedenfor opstillet mulige initiativer for at imødekomme ønsket om flere strategiske drøftelser.

   

  Kommissorium

  Kommissoriet bygger på det tidligere kommissorium for Det Administrative Kontaktforum, men er blevet opdateret ift. opgaver, som er beskrevet i det administrative tillæg. Desuden er nedenstående initiativer indarbejdet i kommissoriet i det omfang, det anses som nødvendigt, at det indgår i kommissoriet.

   

  Initiativer til imødekommelse af flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum

  For at imødekomme ønsket om flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum, foreslår Koordinationsgruppen, at nedenstående initiativer kan implementeres. Initiativerne skal endvidere ses i lyset af de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalgets ønske om en mere politisk og borgerorientering vinkel på sagerne i Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  Initiativer til imødekommelse af flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Inddeling af dagsorden: Dagsordenen for møderne i Det Administrative Kontaktforum inddeles i tre kategorier: 1) Strategiske drøftelser, 2) Enkeltsager og 3) Skriftlige orienteringer. De skriftlige orienteringer vil kun blive drøftet, såfremt et medlem af Det Administrative Kontaktforum ønsker det. Koordinationsgruppen udarbejder et samlet resume af de skriftlige orienteringer.

   

  • Temaer for strategisk drøftelse: Hvert møde i Det Administrative Kontaktforum afsluttes med en beslutning om teamer for strategisk drøftelse ved næstkommende møde i Det Administrative Kontaktforum. Der arbejdes ud fra en bruttoliste over temaer.

   

  • Status fra følgegrupperne udgår fra de ordinære møder i Det Administrative Kontaktforum: Det Administrative Kontaktforum følger ikke følgegruppernes arbejde så tæt som tidligere. Status fra følgegrupperne udgår fra de ordinære møder i Det Administrative Kontaktforum og erstattes med et årligt møde mellem følgegrupperne og Det Administrative Kontaktforum. Følgegrupperne kan forelægge Det Administrative Kontaktforum sager til afklaring ved hvert møde i Det Administrative Kontaktforum efter behov.

   

  • Formandskabsgodkendelser: Flere enkeltsager formandskabsgodkendes skriftligt. Det vil primært være sager fra følgegrupperne, hvilket også vil smidiggøre processen for følgegrupperne, som hurtigere vil kunne få afklaret spørgsmål. Formandskabsgodkendelser lægges til skriftlig orientering til Det Administrative Kontaktforum ved næstkommende møde.

   

  • Cover ved sammenhængende sager: Hvis flere sager omhandler samme tema, udarbejder Koordinationsgruppen et cover, der beskriver sammenhænge og koordination på tværs af sagerne. Det skal understøtte, at der ikke godkendes enkelte sager, som ikke er koordineret, eller hvor elementer mangler at blive behandlet.

   

  • Ny skabelon for dagsordenspunkter til Det Administrative Kontaktforum: Der udarbejdes en skabelon for dagsordenspunkter til Det Administrative Kontaktforum, hvor der i højere grad sikres strategisk vinkling til Det Administrative Kontaktforum og politisk og borgernær vinkling Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  • Årlig inspirationsdag: Der afholdes årligt en fælles inspirationsdag med besøg på institutioner mv. både offentlig og privat regi, som kan give inspiration til det tværsektorielle arbejde inden for et område. Inspirationsdagen skal desuden understøtte relationer og samarbejde i Det Administrative Kontaktforum.

   

  • Delt formandskab: Der etableres et delt formandskab, hvor et regionalt og et kommunalt udpeget medlem af Det Administrative Kontaktforum deler formandskabet og ledelsen af møder i Det Administrative Kontaktforum.

   

  • Møder afholdes forskellige steder: Møder i Det Administrative Kontaktforum afholdes i både regionalt og kommunalt regi. Ved planlægning af det kommende års møder fastsættes lokalitet for møderne.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • drøfter antallet af kommunale og regionale medlemmer af Det Administrative Kontaktforum

   

  • indstiller kommissoriet for Det Administrative Kontaktforum til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget

   

  • tager beslutning om indførelse af konkrete initiativer mhp. at understøtte strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum drøftede regionale og kommunale medlemmer af Det Administrative Kontaktforum. Fra kommunal side vil Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum samt de kommunale formænd af følgegrupperne, som ikke er en del af Formandskabet, deltage. Fra regional side vil der deltage fire sygeplejefaglige direktører, en koncerndirektør samt en direktør fra psykiatrien. Herudover vil der deltage tre afdelingsledere. Den regionale bemanding af formandsposterne i følgegrupperne vil blive udgjort af ovenstående repræsentanter.

   

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at kommissoriet for Det Administrative Kontaktforum sendes til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  Det Administrative Kontaktforum godkendte de konkrete initiativer, som skal understøtte strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum.

   

  Det blev besluttet, at møderne i Det Administrative Kontaktforum skal afholdes i Vejle.

   

  Der skal på møderne være en tydelig konklusion på hver af indstillingerne. Beslutningsreferat skal udsendes umiddelbart efter møderne, hvor deltagerne efterfølgende har en uge til at godkende referaterne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  4. Godkendelse af generisk kommissorium for De Lokale Samordningsfora
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 skal der udarbejdes et nyt kommissorium for de lokale samordningsfora (SOF) på såvel psykiatriområdet som indenfor somatikken. Koordinationsgruppen har udarbejdet et udkast til et generisk kommissorium for de lokale samordningsfora, der er vedlagt som bilag.

   

  Kommissorium

  Det vedlagte kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i de gode erfaringer, man har gjort sig med de lokale samordningsfora i de forgangne sundhedsaftaleperioder. Samtidig indeholder det forslag til præciseringer og ændringer med udgangspunkt i de ønsker, Det Administrative Kontaktforum har til samarbejdet i den kommende sundhedsaftaleperiode.  Noget af indholdet i kommissoriet lægger op til ensretning, mens andre dele lægger op til, at der lokalt kan tilpasses og konkretiseres efter behov.

   

  Som det fremgår af kommissoriet, skal de lokale samordningsfora samarbejde om både psykiatri og somatik, men det er op til det enkelte samordningsforum at præcisere, hvorledes samarbejdet skal tilrettelægges. Ligeledes er det vigtigt, at medlemmerne af de lokale samordningsfora afspejler hele sundhedsaftaleområdet, herunder både arbejdsmarkeds-, uddannelses- samt børne- og ungeområdet. Dog kan der lokalt træffes beslutning om, hvor mange medlemmer der skal være, om alle medlemmer deltager fast på alle møder, eller om nogle deltager ad hoc, såfremt dagsordenen tilsiger det.

   

  Derudover er de lokale samordningsforas rolle i arbejdet med sundhedsaftalen oplistet i kommissoriet. Af væsentlige opgaver kan nævnes planlægning, koordinering og beslutning om, hvorledes den lokale implementering af sundhedsaftalen skal finde sted. De lokale samordningsfora skal ligeledes sikre, at der lokalt bidrages til målopfyldelsen af de politiske mål i Sundhedsaftalen, samt at der løbende udvikles og indgås lokale aftaler på specifikke områder, som evt. på sigt kan udbredes til hele regionen.

   

  Ydermere er det en vigtig opgave for de lokale samordningsfora, at de bidrager til monitoreringen af de forskellige indsatser og til udviklingsarbejdet i de fire følgegrupper.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender det generiske kommissorium for de lokale samordningsfora
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte det generiske kommissorium for De Lokale Samordningsfora med bemærkning om, at praksiskonsulenterne ikke kan have beslutningskompetence på møderne.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  5. Godkendelse af kommissorium for Koordinationsgruppen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i arbejdet med at etablere en ny organisering omkring Sundhedsaftalen 2019-2023 er der blevet efterspurgt mere klarhed omkring Koordinationsgruppens opgaver og mandat. I den foregående sundhedsaftaleperiode har der været en Koordinationsgruppe, men der har ikke været et kommissorium for Koordinationsgruppen. For at imødekomme denne efterspørgsel har Koordinationsgruppen udarbejdet udkast til kommissorium for Koordinationsgruppen.

  Kommissoriet bygger på beskrivelsen af Koordinationsgruppens opgaver og kompetencer i det administrative tillæg. Her lægges der vægt på Koordinationsgruppens rolle som sekretariat for Det Administrative Kontaktforum, hvor der skal koordineres møder, mødemateriale mv. og ved alle fremsendte sager sikres et nødvendigt og tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Endvidere lægges der vægt på Koordinationsgruppens opgaver i forhold til at koordinere sundhedsaftalearbejdet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Det Administrative Kontaktforum, følgegrupperne, de lokale samordningsfora og andre relevante samarbejdsparter.

  Der lægges op til en bemanding i Koordinationsgruppen bestående af repræsentanter fra Region Syddanmark, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og PLO Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender kommissoriet for Koordinationsgruppen
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Kommissoriet for Koordinationsgruppen blev godkendt, hvis det indskrives, at der udarbejdes et kort referat efter hvert ordinært møde i Koordinationsgruppen. PLO Syd bemærkede, at de ikke har mulighed for at bidrage til alle dele af arbejdet eller deltage på alle møder.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  6. Drøftelse af nye initiativer mhp. flere borgernære drøftelser på møder i Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019 efterspurgte politikerne, at dagsordenerne til møderne i Sundhedskoordinationsudvalget i højere grad får en borgernær vinkel.

   

  Politikerne gav udtryk for, at det ikke er let for dem at kommunikere, hvilken betydning, beslutninger truffet i Sundhedskoordinationsudvalget, har for den enkelte borger.

   

  Det er aftalt med Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget, at de mødes med administrationen forud for mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 29. oktober og drøfter, hvordan ønsket om flere borgernære fortællinger kan imødekommes.

  Som optakt til mødet med Formandskabet i Sundhedskoordinationsudvalget lægges der op til en drøftelse i Det Administrative Kontaktforum af, hvordan dagsordenerne til Sundhedskoordinationsudvalget i højere grad får borgernære og politiske vinkler.

   

  Følgende kan overvejes i denne sammenhæng:

  • Der laves en skabelon for sager til Sundhedskoordinationsudvalget, som understøtter, at bidragsyderne til sagerne i højere grad forsøger at beskrive, hvilken påvist eller forventet effekt/virkning en given sag har for den enkelte borger
  • Der inviteres borgere til at deltage på møderne i Sundhedskoordinationsudvalget og fortælle om deres oplevelser på et givent område, når det er muligt og vurderes af særlig relevans
  • Møderne i Sundhedskoordinationsudvalget afsluttes systematisk med, at der tages beslutning om, hvorvidt der er sager fra dagens møde, som skal kommunikeres via en pressemeddelelse eller anden form for kommunikation
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • drøfter, hvordan sager til Sundhedskoordinationsudvalget i højere grad får en borgernær vinkel
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum drøftede kort, hvordan der kan komme flere borgernære drøftelser på møderne i Sundhedskoordinationsudvalget. Der findes forskellige borgergrupper, som f.eks. sygehusene i forvejen bruger i deres arbejde, og det kan være relevant at trække på nogle af dem. F.eks. kan der findes borgere fra ”Én af os-ambassadørerne”.

   

  Det blev godkendt:

  • At der laves en skabelon for sager til Sundhedskoordinationsudvalget, som understøtter bidragsyderne til sagerne i højere grad forsøger at beskrive, hvilken påvist eller forventet effekt/virkning en given sag har for den enkelte borger.
  • At der inviteres borgere til at deltage på møderne i Sundhedskoordinationsudvalget og fortælle om deres oplevelser på et givent område, når det er muligt og vurderes af særlig relevans.
  • At møderne i Sundhedskoordinationsudvalget afsluttes systematisk med, at der tages beslutning om, hvorvidt der er sager fra dagens møde, som skal kommunikeres via en pressemeddelelse eller anden form for kommunikation.

   


  Sagsnr. 18/12721
  7. Drøftelse af mulige tilpasninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen 2019-2023 blev efter godkendelse i regionsrådet og de 22 kommunalbestyrelser indsendt til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019, hvorefter den officielt trådte i kraft.

   

  Sundhedsstyrelsen har den 23. august meddelt Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, at Sundhedsaftalen 2019-2023 er godkendt. Sundhedsstyrelsen er positive overfor den syddanske sundhedsaftale og vurderer, at den fungerer godt som en overordnet ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde. Sundhedsstyrelsen lægger i deres tilbagemelding blandt andet vægt på, at aftalen understøtter lighed i sundhed, og at sundhedstilbuddene tilrettelægges ud fra individuelle behov og ressourcer. Herudover ser Sundhedsstyrelsen positivt på, at sundhedsaftalen styrker sammenhængen til andre velfærdsområder som social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.  Sundhedsstyrelsen er endvidere positive overfor koblingen mellem sundhedsaftalens visioner og målsætninger og de nationale mål for sundhedsvæsnet, samt at der anvendes en bred række af datakilder til at følge aftalens fremdrift.

   

  Sundhedsstyrelsen vurderer det meget positivt, at der er udarbejdet et ambitiøst program for den årlige målopfyldelse af aftalen, som dels understøtter parternes engagement i et formaliseret samarbejde, og dels er dataunderstøttet, så der kan følges op på aftalens udvikling.

   

  Tilpasning af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedsstyrelsen anbefaler en række mulige tilpasninger i Sundhedsaftalen, men godkendelse af aftalen er ikke betinget af, at anbefalingerne imødekommes.

   

  I nedenstående oplistes de mulige anbefalinger, og Koordinationsgruppen har

  under hver anbefaling opstillet forslag til mulig håndtering af de enkelte anbefalinger:

   

  1. Anbefaling: Tilføjelse af versionsnummer

   

  Forslag til håndtering: Sundhedsaftalen 2019-2023 tilføjes et versionsnummer

   

  2. Anbefaling: Den politiske aftale og det administrative tillæg skrives sammen

   

  Forslag til håndtering: Forslaget imødekommes ikke, da det er et bevidst politisk og administrativt valg at holde den politiske aftale og det administrative tillæg adskilt. Det vurderes relevant, at vi I Syddanmark gør os erfaringer med denne model.

   

  3. Anbefaling: Inddragelse af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed samt forløbsprogrammerne for børn med psykisk sygdom

   

  Forslag til håndtering: Anbefalingerne viderebringes til den nye følgegruppe for forebyggelse, som kan inddrage dem i arbejdet med ”ABC for mental sundhed”.

   

  4. Anbefaling: At der arbejdes med monitorering af gennemførte rygestopforløb samt effekten af rygestopforløb

   

  Forslag til håndtering: Anbefalingen viderebringes til den nye følgegruppe for forebyggelse, som vurderer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at monitorere på gennemførte rygestopforløb og effekten af rygestop. 

   

  5. Anbefaling: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak inddrages i indsatsen til forebyggelse af rygestart

   

  Forslag til håndtering: Der arbejdes allerede med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om rygestart i mange kommuner. Kommunerne opfordres til fortsat at arbejde med afsæt i forebyggelsespakken. Tilsvarende vil Følgegruppen for forebyggelse gøre brug af forebyggelsespakken i arbejdet med den politiske vision ”Et Røgfrit Syddanmark”.   

   

  6. Anbefaling: Fokus på at få flere i alkoholbehandling

   

  Forslag til håndtering: Fokus på alkoholmisbrug har været nævnt i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2019-2023, men politikerne har prioriteret at udarbejde en sundhedsaftale med få mål, og det er derfor aktivt besluttet ikke at fokusere på alkoholområdet. Der foretages derfor ikke yderligere handling i forhold til denne anbefaling, men Sundhedsstyrelsens anbefaling noteres og kan eventuelt bringes på banen senere i aftaleperioden, hvis der er politiske ønske herom.

   

  7. Anbefaling: Ved videreudvikling af samarbejdsaftaler anbefales det, at samarbejdsaftalerne stemmer overens med den nye sundhedsaftale, samt at der sikres sammenhæng til ministeriets vejledning til Sundhedskoordinationsudvalgene omkring nye samarbejdsformer

   

  Forslag til håndtering: Det er allerede en del af rammerne omkring sundhedsaftalesamarbejdet, at samarbejdsaftaler stemmer overens med Sundhedsaftalen 2019-2023.  Anbefalingen om at sikre sammenhæng til vejledningens afsnit 3.1 og 3.2 viderebringes til de nye følgegrupper. I den sammenhæng bemærkes det, at model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse allerede tager højde for de rammer, som Sundhedsstyrelsen opstiller i afsnit 3.1. og 3.2. Det bemærkes i den sammenhæng, at Det Administrative kontaktforum allerede har besluttet, at Følgegrupperne skal bruge model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse i deres arbejde med udvikling af samarbejdsaftaler mm.

   

  Jævnfør afsnit 4.5 i Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler skal kommuner og region offentliggøre nyeste versioner af sundhedsaftalen på deres hjemmesider. Aftalen vil efter revidering blive fremsendt til kommuner og region med henblik på offentliggørelse på hjemmesiderne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum: 

   

  • drøfter, hvorvidt ovenstående forslag til håndtering kan anbefales til Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at de opstillede forslag til håndtering af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen kan anbefales til Sundhedskoordinationsudvalget.

   


  Sagsnr. 18/12721
  8. Godkendelse af oplæg til Kick-off
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen 2019-2023 trådte officielt i kraft den 1. juli, og efter godkendelse af kommissorier for de fire nye følgegrupper, skal arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 igangsættes.

   

  Følgende proces foreslås for opstart af arbejdet i følgegrupperne:

  • Umiddelbart efter mødet i Det Administrative Kontaktforum den 19. september: Udpegning til følgegrupperne igangsættes
  • Den 25. oktober 2019: Bemanding af følgegrupperne er på plads
  • Den 13. november 2019: Afholdelse af Kick-off for de nye følgegrupper
  • November-december: Overlevering fra nuværende følgegrupper til nye følgegrupper

   

  Overlevering fra nuværende følgegrupper til nye følgegrupper

  Det er tidligere besluttet, at de nuværende følgegrupper fortsætter arbejdet med deres eksisterende opgaveporteføljer, indtil der er afholdt Kick-off for de nye følgegrupper, og opgaverne er overleveret.

   

  Det er op til de enkelte følgegrupper at sørge for at få koordineret, at arbejdsopgaverne i de eksisterende opgaveporteføljer, samt indsatserne til opfyldelse af målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023, videreformidles fyldestgørende fra de nuværende til de nye følgegrupper. Formen for denne overlevering koordineres individuelt i følgegrupperne.

   

  Det er forventningen, at de nuværende følgegrupper stiller sig til rådighed for opklarende spørgsmål og lignende i månederne efter overleveringen af opgaver.

  Det foreslås, at Det Administrative Kontaktforum umiddelbart efter kick off udsender en mail  til repræsentanterne i de tidligere følgegrupper og takker for indsatsen i den tidligere sundhedsaftaleperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender programmet for Kick-off arrangementet og proces for opstart af de nye følgegrupper
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Kommissorierne for De Lokale Samordningsfora kræver en ændret bemanding af De Lokale Samordningsfora, som er nødvendig at få organiseret, inden der kan udpeges repræsentanter til følgegrupperne. Det er derfor ikke muligt at afholde Kick-off i november. Kick-off udskydes til januar 2020, og Koordinationsgruppen skal udarbejde en tidsplan for udpegningerne.

  Som følge af at kick-off udskydes, fortsætter de nuværende følgegrupper frem til kick-off har været afholdt.

  Det blev foreslået, at Sundhedskoordinationsudvalget om muligt deltager på Kick-off dagen for at understrege vigtigheden af arbejdet.

   

  Nedsættelse af stående kompetencegrupper giver anledning til, at programmet revideres. Det sættes derfor på dagsordenen til godkendelse på det næste møde i Det Administrative Kontaktforum.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  9. Godkendelse af oplæg til politisk status- og temamøde, december 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af det politiske møde den 10. december 2018 blev det besluttet, at Sundhedskoordinationsudvalget skal invitere formænd for de kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet til et årligt møde med det formål at gøre status på Sundhedsaftalen 2019-2023 samt erfaringsudveksle og idegenerere om emner, der angår det tværsektorielle samarbejde.

   

  Tid og sted

  Et første årligt og politisk møde i den nye 4-årige sundhedsaftaleperiode forventes afholdt mandag den 9. december 2019 i tidsrummet kl. 15-17 i  et sundhedshus eller Regionshuset i Vejle.

   

  Deltagerkreds

  Deltagerkredsen for det poliske møde forventes at være: 

  • Formænd for de kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet
  • Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget
  • Medlemmer af Det Administrative Kontaktforum
  • Formandsskabet for PLO Syddanmark
  • Udvalgte embedsmænd (1-2) fra hver kommune og fra Region Syddanmark

   

  Program

  De forventede programpunkter er: 

  • Ankomst og mulighed for kaffe og kage
  • Velkomst v/formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget og præsentation af mødets formål og programpunkter
  • Præsentation af de seneste data for Syddanmark fra de otte national kvalitetsmål (forventes offentliggjort i efteråret 2019 og udgør derved en baseline for nye indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023)
  • Oplæg og efterfølgende drøftelse og erfaringsudveksling om Sundhedshuse i Syddanmark, herunder eksempler på de sundhedstilbud, der konkret arbejdes med, hvorledes samarbejdet kan lykkes på tværs af aktører, hvad der vanskeliggør synergien på tværs af aktører, borgercases mv.

   

  På baggrund af dagens møde i Det Administrative Kontaktforum vil nærværende oplæg til et politisk møde blive yderligere uddybet af koordinationsgruppen og fulgt op af en invitation, der snarest udsendes til den fastsatte deltagerkreds.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender, at ovenstående oplæg til et politisk møde i december uddybes og sendes til formandsgodkendelse i Det administrative Kontaktforum og dernæst i Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at oplægget til et politisk møde i december uddybes og sendes til formandsgodkendelse i Det administrative Kontaktforum og dernæst i Sundhedskoordinationsudvalget. Godkendelsen sker under forudsætning af følgende ændringer:

   

  • Alle relevante udvalgsformænd i kommunerne inviteres til mødet, ligesom det regionale udvalg for det nære sundhedsvæsen inviteres til mødet.
  • Ordet baselinedata erstattes af et andet ord, da det kan forekomme misvisende, da baselinetallene i Sundhedsaftalen 2019-2023 ikke revideres.
  • Mødet tilføjes et tema om røgfrihed, da det illustrerer et indsatsområde i sundhedsaftalen, som alle parter allerede arbejder ambitiøst med.

   

  Mødet afholdes fortsat i december, selvom der ikke har været afholdt Kick-off på daværende tidspunkt.

   


  Sagsnr. 18/14164
  10. Drøftelse af høringsudkast til Praksisplan for almen praksis 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisplan for almen praksis er i hovedtræk en udmøntning af sundhedsaftalen overfor almen praksis. Praksisplanen lægger herudover grunden for kapacitetsplanlægningen i almen praksis i regionen for den periode, planen gælder.

  Den kommende praksisplan indeholder et skarpt fokus på udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og i særlig grad almen praksis rolle heri.

   

  Praksisplanen er baseret på de samme visioner som sundhedsaftalen:

  • Forebyggelse, med særligt fokus på rygning, overvægt og mental trivsel.
  • Bedre overgange, særligt for mennesker med kroniske og/eller psykiske lidelser og for ældre borgere
  • Sammenhæng, med fokus på arbejdsmarked og uddannelse

   

  Planen er bygget op om en række tværgående emner og indsatsområder.

  De tværgående temaer omhandler emner, der skal indtænkes i samarbejdet om alle patienttyper. Indsatsområderne er bygget op omkring målgrupperne beskrevet i visionen for sundhedsaftalen.

  En af de væsentligste akser i den kommende praksisplan er samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. Med visionen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen koblet til en forebyggelsesdagsorden bliver samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne helt centralt, mens samarbejdet med sygehusene træder lidt i baggrunden. Der er dog fortsat fokus på at udvikle samarbejdet for at sikre gode patientforløb, samt på sygehusenes rolle i forhold til specialistrådgivning og ”back up” for den praktiserende læge.

   

  Indsatserne i Praksisplanen er så vidt muligt forsøgt koordineret med indsatser i regi af sundhedsaftalen, overenskomst om almen praksis 2018, samt anvendelse af indgåede lokalaftaler. F.eks. er der fokus på implementering af ”Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet”, anvendelse af ”Lokalaftale om forebyggelse af akutte indlæggelser og uhensigtsmæssige genindlæggelser”, samt sundhedsaftalens indsatser om bedre overgang fra behandling i sygehusregi til almen praksis.

   

  Inddragelse af andre parter i udarbejdelsen af Praksisplanen

  Det er regionen, der, som sekretariat for Praksisplanudvalget, er hovedansvarlig for udarbejdelsen af Praksisplanen. Praksisplanen er dog blevet til i et tæt samarbejde i et sekretariat bestående af en repræsentant fra PLO Syd, det fælleskommunale sundhedssekretariat, Tværsektorielt samarbejde og Praksis i Region Syddanmark. Derudover har Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark løbende været inddraget i tilblivelsen af praksisplanen, ligesom Praksisplanen skal forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på forslag til hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud” jf. ”Vejledning om praksisplaner”.

   

  Det Administrative Kontaktforum gøres opmærksom på, at der endnu kan ske mindre ændringer i forhold til den endelige høringsversion, som skal godkendes af Praksisplanudvalget den 25. september 2019.  Det forventes dog, at det nu forelagte i meget vid udstrækning svarer til den høringsversion, der udsendes i oktober måned.

   

  Tidsplan for Praksisplan for almen praksis

  19/9

  Behandling af høringsudkast i Sundhedsbrugerrådet

  25/9

  Praksisplanudvalget: godkende udkast til høringsversion af praksisplanen

  7/10 – 3/11

  Høringsfase inkl. behandling i Sundhedsstyrelsen

  29/10

  Forelæggelse for Sundhedskoordinationsudvalget

  27/11

  Praksisplanudvalget: godkende udkast til praksisplan

  28/11

  Sundhedsbrugerrådet: Orientering om praksisplan

  1. januar 2020

  Praksisplanen træder i kraft.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • drøfter udkast til Praksisplan for almen praksis 2020-2023 med henblik på kommentarer til indarbejdelse sammen med høringssvarene
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum drøftede kort Praksisplanen for almen praksis 2020-2023. Der var enighed om, at der er en tydelig kobling til Sundhedsaftalen 2020-2023, og det blev bemærket, at flere af indsatserne allerede er godt i gang, da der er indgået lokalaftaler på flere af områderne. Det Administrative Kontaktforum havde ikke konkrete bemærkninger til høringsudkastet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/22733
  11. Drøftelse af muligheden for en 2-årig sundhedsprofilundersøgelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har i forbindelse med arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-23 ønsket en belysning af, hvilke overvejelser der er væsentlige i forhold til en beslutning om at afvikle Sundhedsprofil-undersøgelsen hvert 2. år - evt. med færre spørgsmål (en såkaldt pixi-udgave).

   

  Ønsket tager blandt andet afsæt i, at en række af de målsætninger, der er opstillet i Sundhedsaftalen, skal monitoreres med afsæt i Sundhedsprofil-undersøgelsen. Argumentet for at gennemføre Sundhedsprofil-undersøgelsen hvert andet år er, at dette kan give mulighed for at følge målsætningerne tættere.

   

  Det bemærkes, at det er blevet løftet i Det koordinerende udvalg vedr. Sundhedsprofilen via Kommunernes Landsforening, om der på landsplan er interesse for afvikling af Sundhedsprofilundersøgelsen hvert 2. år. Dette var der ikke interesse for.

   

  Det bemærkes, at den 4-årige Sundhedsprofil er finansieret af Region Syddanmark, og det samlede budget for et Sundhedsprofil ”rul” er knap 8 mio. kr.

   

  Vedlagt er notat, som belyser sagen.

   

  Til orientering har direktionen i Region Syddanmark på baggrund af vedlagte redegørelse vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at afvikle en Sundhedsprofilundersøgelse hvert 2. år:

   

  Dels med afsæt i de metodiske overvejelser, som lægges frem i redegørelsen

   

  Dels fordi, at en regional 2-årig undersøgelse tidligst kan gennemføres i 2023. Næste landsdækkende undersøgelse gennemføres herunder i 2021, og da det ikke kan nås at afvikle en undersøgelse i 2019, vil den første 2-årige regionale undersøgelse hermed først kunne gennemføres ved udløbet af den ny sundhedsaftale i 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • drøfter de fremsatte overvejelser vedrørende gennemførsel af Sundhedsprofilundersøgelsen hvert andet år og sender sagen videre til drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum drøftede de fremsatte overvejelser vedrørende gennemførsel af Sundhedsprofilundersøgelsen hvert andet år og blev enige om, at der ikke er et hensigtsmæssigt grundlag at fortsætte overvejelserne ud fra. Det indstilles derfor, at Sundhedskoordinationsudvalget anbefales, at der ikke arbejdes videre med forslaget om en 2-årig sundhedsprofilundersøgelse.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12692
  12. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et bilag til sundhedsaftalerne indgik Region Syddanmark og de syddanske kommuner i 2014 en samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling.

  Formålet med aftalen er at sikre, at borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter behov får den nødvendige assistance i forbindelse med behandling på sygehuset.

   

  Vedligeholdelsen af samarbejdsaftalen ligger i opgaveporteføljen for Følgegruppen for behandling og pleje. På baggrund af uklarheder i fortolkningen af aftalens indhold, er der i følgegruppens regi nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en revideret aftaletekst, tillige med en justeret standardkontrakt og en blanket, som udfyldes i forbindelse med afregningen.

  Da hjælp til kommunikation ofte er en helt central del af, hvad borgerne i målgruppen har behov for i forbindelse med behandling på sygehuset, foreslår arbejdsgruppen, at samarbejdsaftalen fremover får titlen ”Samarbejdsaftale om hjælp til kommunikation, personlig hjælp samt ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling”. I arbejdsgruppens forslag til ny aftaletekst bruges begrebet ledsagelse endvidere som en samlebetegnelse for hjælp til kommunikation, personlig hjælp samt ledsagelse.

   

  Arbejdsgruppen har undervejs i processen inddraget foreliggende samarbejdsaftaler fra regionerne Midtjylland, Nordjylland og Sjælland, bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven samt Ankestyrelsens principafgørelse 66-16. Herudover har arbejdsgruppen gennem en korrespondance med Sundheds- og Ældreministeriet søgt en afklaring af tvivlsspørgsmål, der tidligere er rejst i forbindelse med socialpædagogisk bistand under sygehusbehandling.

   

  Hovedelementer i arbejdsgruppens forslag til en revideret samarbejdsaftale er:

   

  • Målgruppen for samarbejdsaftalen præciseres, herunder at den gælder både for det somatiske og det psykiatriske område, og at den også gælder børn i situationer, hvor deres ledsagelsesbehov ikke kan dækkes gennem tilstedeværelsen af forældre eller tilsvarende omsorgspersoner.

   

  • Ved akut opstået behandlingsbehov vurderer kommunen, om der er behov for ledsagelse, og sender i givet fald en ledsager med. Sygehuset skal herefter vurdere borgerens behov for fortsat ledsagelse snarest muligt og senest fire timer efter ankomsten og i givet fald indgå en kontrakt med kommunen herom. Når en sådan kontrakt er indgået, overtager sygehuset betalingsforpligtelsen for ledsagelsen fra kommunen.

   

  • Ved planlagte behandlingsforløb er det sygehuset, som har ansvaret for at vurdere, om borgeren har behov for ledsagelse, og sygehuset indgår i så fald kontrakt med kommunen herom inden behandlingen. Sygehuset betaler for ledsagelsen, hvis den er en nødvendig forudsætning for, at behandlingen kan gennemføres. Hvis borgeren har et behov for bistand, som ikke er relateret til sygehusbehandlingen, og som kommunen ville give borgeren, uanset om vedkommende var på sygehuset eller ej, er det fortsat en kommunal opgave at yde denne bistand.

   

  • Hvis en borger som led i sit forløb på sygehuset skifter afdeling, overtager den nye afdeling den allerede indgåede aftale om ledsagelse, hvis behovet herfor stadig vurderes at være til stede.

   

  • Kommunen har ansvaret for at sikre, at det relevante personale har de kompetencer, der skal til for at løse ledsagelsesopgaven.

   

  Det bemærkes, at det i arbejdsgruppen har været drøftet, om behandling i eget hjem, på botilbud eller i sundhedshuse også skulle være omfattet af samarbejdsaftalen. Konklusionen fra formandskabet har i den forbindelse været, at samarbejdsaftalen ikke hidtil har omfattet behandling andre steder end på sygehuset, at arbejdsgruppens kommissorium ikke gav baggrund for en sådan udvidelse af aftalens genstandsområde, og at det ville rejse en række særlige problemstillinger, som i givet fald ville skulle overvejes nærmere.

   

  Vedr. implementeringen lægger arbejdsgruppen til grund, at samarbejdsaftalen efter godkendelse i Det Administrative Kontaktforum fremlægges til implementering i hvert af de lokale samordningsfora, og at det herefter er et ledelsesmæssigt ansvar i den enkelte organisation at sikre, at samarbejdsaftalen anvendes korrekt.

   

  Det vil være relevant, at det senest ved udgangen af 2022 vurderes, om samarbejdsaftalen skal revideres yderligere i indeværende sundhedsaftaleperiode, med mindre udefrakommende faktorer (regelændringer på området el. lign.) tilsiger, at det bør ske tidligere.

  Følgegruppen for behandling og pleje behandlede forslaget til revideret samarbejdsaftale med tilhørende standardkontrakt og blanket den 23. august 2019 og godkendte materialet til forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum med en enkelt tilretning af blanketten, som efterfølgende er tilføjet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Godkender, at forslaget til en revideret samarbejdsaftale og den tilhørende standardkontrakt og afregningsblanket sendes i høring hos kommunerne og på sygehusene i Syddanmark
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at forslaget til en revideret samarbejdsaftale og den tilhørende standardkontrakt og afregningsblanket sendes i høring hos kommunerne og på sygehusene i Syddanmark. Følgegruppen for behandling og pleje bedes derfor udarbejde et medfølgende høringsbrev, hvor det tydeliggøres, hvad årsagerne til revisionen har været, og på hvilke områder aftalen er blevet ændret.  

   

  Der var en kort drøftelse af, hvorvidt ordningen også kan gælde besøg hos praktiserende læge, men dette er ikke muligt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12709
  13. Monitorering af den kommunale rehabiliteringsindsats i forhold til mennesker med hjertesygdom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 8. februar 2019 det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom med tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplan.

  Et væsentligt element i forløbsprogrammet er, at kommunerne skal varetage en større del af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen i forhold til mennesker med hjertesygdom. Forløbsprogrammets afgrænsning af den kommunale indsats på dette felt svarer til den, der kendes fra det tilsvarende forløbsprogram i Region Midtjylland.

   

  Et særligt opmærksomhedspunkt i den tilhørende implementeringsplan er, at det er en forudsætning for, at kommunerne kan overtage en større del af genoptrænings- og rehabiliteringsopgaven, at de kan indberette i Dansk Hjerte Rehabiliterings Database (DHRD) svarende til, hvad sygehusene gør i dag.

   

  Dette er i tråd med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 585 af 28. maj 2018 om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen. Her fremgår det af §2:

  ”Regionsråd, kommunalbestyrelser, privatpersoner og institutioner, der driver sygehuse mv. samt praktiserende sundhedspersoner, skal indberette oplysninger til landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen”.

   

  DHRD er blandt de kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen. En teknisk løsning, der sætter kommunerne i stand til at indberette direkte i DHRD er imidlertid ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt og vurderes ikke at være umiddelbart forestående. 

   

  HjerteKomMidt
  På denne baggrund blev det i 2016 besluttet, i et samarbejde mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner, at etablere en kommunal hjerterehabiliteringsdatabase, HjerteKomMidt. Den konkrete ramme om samarbejdet er en aftale mellem Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet i den midtjyske region (KOSU) og DEFACTUM, som er en enhed i Koncern Kvalitet i Region Midtjylland.

   

  Der arbejdes i indeværende år på, at data fra HjerteKomMidt kan videregives via en generisk webservice hos Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) og kombineres med data fra sygehusene i DHRD.

   

  Det vedlagte bilag ”Inddata og uddatamodulet” giver en oversigt over hvilke data, der registreres i HjerteKomMidt og hvilke udtræk, der kan leveres på baggrund af disse data. Ud over rapportering i forhold til seks indikatorer, er det også muligt at få udtræk vedr. den enkelte borgers profil og forløb, ligesom der kan udarbejdes opgørelser på det aggregerede niveau over den enkelte kommunes kapacitet, nøgletal mv. Herudover kan der bl.a. tilkøbes mulighed for benchmarking.

  HjerteKomMidt giver således også nogle muligheder for at følge rehabiliteringsindsatsen i den enkelte kommune, som ligger ud over selve monitoreringen af de seks kvalitetsindikatorer.

   

  For yderligere oplysninger om HjerteKomMidt er årsrapporten for 2018 vedlagt som bilag. 

   

  Omkostninger ved at indgå i HjerteKomMidt
  Det er også muligt for kommuner udenfor Region Midtjylland at indgå i HjerteKomMidt. En række sjællandske kommuner har valgt denne løsning for at kunne imødekomme behovet for monitorering af hjerterehabiliteringsindsatsen. Der er derfor rettet henvendelse til DEFACTUM for at få et indtryk af hvilke omkostninger, der vil være forbundet med, at også de syddanske kommuner indgår i HjerteKomMidt. 

   

  Som svar på henvendelsen har DEFACTUM angivet de følgende cirkapriser, som er et gennemsnit pr. kommune i 2020-pris-og lønniveau:

   

  Opstart og tilslutning til HjerteKomMidt koster 33.000 kr.

   

  Hertil kommer videregivelse af data til RKKP samt supplering med nye indikatorer: Som nævnt pågår et arbejde vedr. videregivelse af data fra HjerteKomMidt til RKKP's webservice, så de kommunale data kan kobles med de nationale data fra hospitalerne. Dertil kommer udviklingsarbejde i forbindelse med nye indikatorer, som DHRD har udarbejdet. Der forekommer en vis usikkerhed i prissætningen af dette, og den samlede pris for udvikling heraf er afhængig af antallet af kommuner, der registrerer i HjerteKomMidt. Ved de nuværende 21 kommuner (18 kommuner i Region Midtjylland og tre sjællandske kommuner) er prisen ca. 16.000 pr. kommune. Hvis der tilkobles yderligere kommuner, fx. 22 syddanske kommuner, vil prisen pr. kommune blive ca. 8.000 kr.

   

  Der vil være årlige driftsomkostninger på ca. 20.000 kr. pr. kommune (dækker support, hosting af server og sikkerhed). Med hensyn til support beregnes status på forbrug to gange årligt med henblik på regulering i forhold til evt. merforbrug.

  Tilkøb: HjerteKomMidt er udviklet ud fra, at Watt-Max- testen bruges til at belyse, om borgerens fysiske kapacitet forbedres gennem træningsindsatsen. Ønskes der suppleret med Borg15- test, kan denne test implementeres for 3.000 kr. Det bemærkes imidlertid i den forbindelse, at Borg 15 udfases i DHRD pr. 1. juni 2020.

   

  Hertil kommer at der også er mulighed for at tilkøbe en benchmarkingfunktionalitet. Informationer om prisen herpå vil kunne indhentes efterfølgende.

  Det skal bemærkes, at DEFACTUM i givet fald ønsker at indgå en aftale således, at betalingen foregår samlet for alle deltagende syddanske kommuner. I Region Midtjylland varetager KOSU betalingen af DEFACTUM, hvorefter udgiften fordeles mellem de midtjyske kommuner efter befolkningstal.

   

  Afsluttende bemærkning
  Det bemærkes, at den godkendte implementeringsplan vedrørende det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom indebærer, at implementeringen af programmet er på plads den 1. januar 2020.

  Hvis denne tidsramme fastholdes, kan en aftale mellem de syddanske kommuner og DEFACTUM være en mulig vej til at bringe de monitoreringsmæssige forudsætninger for implementeringen på plads.

   

  Samtidig kan det være vanskeligt at se alternative løsninger, som det vil være muligt at realisere inden for tidsrammen. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum :

   

  • drøfter den fremtidige monitorering af den kommunale rehabiliteringsindsats for mennesker med hjertesygdom, herunder de syddanske kommuners mulige tilslutning til HjerteKomMidt  
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum drøftede den fremtidige monitorering af den kommunale rehabiliteringsindsats for mennesker med hjertesygdom, herunder de syddanske kommuners mulige tilslutning til HjerteKomMidt.

   

  Det blev bemærket, at det er uheldigt, at der ikke har været tydelighed om, at der med flytningen af opgaver fra sygehuse til kommuner inden for hjerteområdet følger en særlig forpligtelse til at indberette data. Det er vigtigt, at sådanne oplysninger fremgår tydeligt, når sager som denne behandles med henblik på godkendelse. Da forløbsprogrammet for hjerte er politisk godkendt og forberedelserne til implementeringen af programmet er langt, var der nøje drøftelser om, hvordan alle parter bedst muligt bliver klar til implementering den 1.1.2020.

   

  Regionen foreslog som alternativ til HjerteKomMidt, at der kan opbygges en regional database, som kan anvendes på samme vis som HjerteKomMidt. Udgifterne til denne database vil være ca. 110.000 kr. i opbygning og en løbende driftsudgift på gennemsnitligt ca. 5000 kr. pr. kommune om året.

   

  Det blev besluttet, at dette er den mest hensigtsmæssige løsning under nuværende omstændigheder, og regionen vil betale de 110.000 kr. til oprettelse af databasen, hvis kommunerne finansierer de løbende driftsudgifter.

   

  Det blev herudover bemærket, at de tal, som kommunerne har fået vedrørende antallet af borgere, som skal modtage ydelser i kommunerne, ikke er retvisende. Følgegruppen for forebyggelse vil se nærmere på dette.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/14417
  14. Orientering om organisering i forbindelse med implementering af Tværsektoriel aftale om tidlig opsporing og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af en henvendelse fra sekretariatet i det somatiske samordningsforum i Vestjylland skal Det Administrative Kontaktforum præsenteres for og dernæst drøfte implementeringen af den Tværsektorielle samarbejdsaftale på børn - og ungeområdet samt de tre forløbsprogrammer for hhv. ADHD, angst/depression og spiseforstyrrelser. Projektleder, Alice Skaarup Jepsen, kommer på mødet og orienterer om organiseringens opbygning og formål.

   

  Organiseringen er følgende:

  Der er nedsat en tværsektoriel og tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra almen praksis, kommuner og sygehuse. Arbejdsgruppen referer ind til Følgegruppen for forebyggelse.

   

  I regi af de psykiatriske og somatiske samordningsfora, som har implementeringsopgaven lokalt, er der nedsat fire lokale implementeringsgrupper på tværs af sektorer og fagligheder. Denne gruppe er udvidet til også at omfavne socialområdet, børne- ungeområdet, skole, kultur med mere, alt efter hvordan børn og ungeområdet forvaltes og organiseres lokalt. Implementeringsgrupperne består af fagfolk, der er i kontakt med børn og unge, og som i deres arbejde samarbejder internt som eksternt med andre professionelle omkring barnet/den unge.

   

  På baggrund af det organisatoriske setup er der udpeget en Referencegruppe bestående af relevante kommunale og regionale ledere, som holdes løbende orienteret via mail. Referencegruppen er væsentlig, da udviklings- og implementeringsarbejdet også foregår indenfor andre ledelsesområder, end den Sundhedsaftalens traditionel dækker. Derfor etableres der en referencegruppe, som modtager information om udviklings- og implementeringsarbejdet og evt. anmodes om kvalificering heraf, samt understøtter videreudviklingen af samarbejdet og kompetenceudviklingen af personalet, til gavn for børn og unge.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • tager orienteringen til efterretning
  • drøfter implementeringen af den Tværsektorielle samarbejdsaftale på børn- og ungeområdet
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Alice Skaarup Jepsen, projektleder, redegjorde kort for organiseringen af implementering af Tværsektoriel aftale om tidlig opsporing og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge.

   

  Det Administrative Kontaktforum drøftede organiseringen af den Tværsektorielle samarbejdsaftale på børn – og ungeområdet. Organiseringen kan fremgå kompleks, men det er værd at bemærke, at referencegruppen ikke er en gruppe, som nødvendigvis skal mødes, men at gruppen er etableret for at sikre en ledelsesmæssig understøttelse af implementeringen. Der er således lagt op til, at langt det meste af det, denne gruppe skal forholde sig til, kommer til at foregå som mailkorrespondance.

   

  Såfremt det ikke vurderes relevant for den enkelte kommune at have repræsentanter i gruppen, kan indmeldte repræsentanter blot trækkes ud af gruppen.

   


  Sagsnr. 19/115
  15. Status for følgegrupperne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er status fra følgegrupperne for: 

  • Opgaveoverdragelse
  • Velfærdsteknologi og telemedicin
  • Økonomi, kvalitet og effekt
  • Genoptræning og rehabilitering

   

  Ingen yderligere bemærkninger til opgaveporteføljen, end hvad der fremgår af porteføljestyringsværktøjerne. Alle indsatser forløber planmæssigt eller er afsluttet.

   

  Følgegruppen for forebyggelse

  Efter godkendelse hos formandskabet for Det Administrative Kontaktforum, er Forløbsprogram for mennesker med depression sendt i høring i perioden 12. august til 23. september 2019.

   

  Følgegruppen for behandling og pleje

  Status vedr. fald i hjemmet

  Efter aftale med formandskabet for Det Administrative Kontaktforum er der i et samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark udarbejdet en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. borgere, som falder i eget hjem, som ikke er tilskadekomne, men skal have hjælp til at blive rejst op. Ministeriet har i forlængelse heraf oplyst, at praksis på dette område skal aftales mellem region og kommuner. Der udarbejdes nu et oplæg til at belyse området nærmere. Arbejdet følges i Følgegruppen for Behandling og pleje.

   

  Herudover har Følgegruppen for forebyggelse og Følgegruppen for behandling og pleje ikke yderligere at bemærke.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender følgegruppernes status
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte statusopdateringerne.

   

  Det er væsentligt, at de nuværende følgegrupper fortsætter deres arbejde i efteråret, da de nye følgegrupper først dannes i begyndelsen af det nye år.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/38422
  16. Godkendelse af instrukser for den sundhedsfaglige indsats, TeleKOL, samt status for KOL, forløbsprogrammet i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I januar 2018 godkendte Det Administrative Kontaktforum det sundhedsfaglige indhold for KOL programmet i Syddanmark, der indeholder anbefalinger til den telemedicinske KOL indsats. 23. november 2017 besluttede programstyregruppen at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med kommunale og regionale KOL-sygeplejersker. Arbejdsgruppen havde til opgave at udarbejde instrukser med udgangspunkt i det sundhedsfaglige indhold.

   

  Medlemmerne af arbejdsgruppen er:

  • Anne Dichmann Sorknæs (Forskningssygeplejerske, Svendborg OUH)
  • Pia Ringkvist (Stedfortræder og klinisk sygeplejespecialist, Lungemedicinsk afdeling, OUH)
  • Malene Korsholm Kahl Dyhr (Telemedicinsk sygeplejerske, Esbjerg Kommune)
  • Camilla Eggeling (Sygeplejerske, Odense Kommune)
  • Lene Bjørn Jensen (Kvalitets- og velfærdsteknologisk konsulent, Haderslev Kommune)

   

  Gruppen er blevet sekretariatsbetjent af programsekretariatet og havde første møde 21. august 2018.

   

  De sundhedsfaglige instrukser er den monitoreringsansvarlige sygeplejerskes arbejdsredskab og udstikker retningslinjer for arbejdsgange og procedurer i den telemedicinske indsats. For at gøre det endelige produkt let anvendeligt har gruppen haft fokus på at begrænse antallet af instrukser.

   

  Der er udarbejdet 10 instrukser.

  1. Afslutning af TeleKOL forløb
  2. Evalueringssamtale efter to måneder
  3. Evalueringssamtale efter 14 dage
  4. Henvisning til TeleKOL
  5. Identifikation af borger/patient til TeleKOL
  6. Monitorering af data efter akut exacerbation
  7. Opfølgning på data – kommune
  8. Opfølgning på data – sygehus
  9. Opstart af TeleKOL forløb
  10. Overdragelse af monitoreringsansvar i TeleKOL

   

  Instrukserne indeholder ikke tekniske vejledninger, da gruppen har vurderet, at de sundhedsfaglige instrukser ikke er velegnede til tekniske vejledninger. Ligeledes indeholder instrukserne ikke procedurer for bestilling af udstyr, da kommuner og sygehuse selv har ansvaret for logistikopgaven i forbindelse med den telemedicinske indsats.

   

  Tidsforløb for udarbejdelse og implementering

  Efter gruppens nedsættelse har der været afholdt møder, hvor indhold og struktur for instrukserne er blevet drøftet, senest 30. april 2019. Udarbejdelsen af instrukserne har været agil, og instrukserne har således flere gange været til gennemlæsning hos gruppens medlemmer og relevante kollegaer for at sikre løbende rettelser.

   

  Programstyregruppen for KOL programmet i Syddanmark er på styregruppemøder løbende blevet orienteret om gruppens arbejde. Programstyregruppen har valgt at sende instrukserne til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum, ligesom det sundhedsfaglige indhold.

   

  Instrukserne udleveres til kommuner og sygehuse i forbindelse med implementering af den telemedicinske indsats. Kommuner og sygehuse kan, hvis de ønsker det, overføre instrukserne til deres eget it-system (fx info-net). Instrukserne skal være tilgængelige i kommuner og på sygehuse inden pilotafprøvning finder sted ultimo maj til ultimo juni 2020.

  Et af formålene i pilotafprøvningen er at afprøve det organisatoriske setup, herunder instrukserne. Der vil med stor sandsynlighed være situationer, som instrukserne endnu ikke beskriver, da det sundhedsfaglige indhold ikke beskriver indsatsen i detaljer. Derfor er det vigtigt at have fokus på afprøvning og evaluering af instrukserne under pilotafprøvning. Efter pilotafprøvning er det muligt at tilpasse instrukserne, hvis det er nødvendigt. Instrukserne er generelt et dynamisk arbejdsredskab for sundhedsprofessionelle og skal således løbende vedligeholdes, hvis der sker ændringer i arbejdsgangene. Dette gælder også når indsatsen er i drift.

   

  Generel status på KOL programmet

   

  Forsinkelse i Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

  Der er udmeldt to måneders forsinkelse i FUT. Forsinkelsen skyldes juridiske udfordringer med public cloud løsningen og databehandleraftalen. Der var usikkert om data i cloud løsningen ville blive opbevaret udenfor EU, hvilket er i modstrid med udbuddet. 

   

  FUT styregruppen har handlet på forsinkelsen og Systematic er blevet bestilt til at lave en on-premise løsning, der kan hoste data fra infrastrukturen og de to løsninger.

  Det betyder, at den tekniske pilottest, hvor 50 borgere skal på løsningen, nu er fastlagt til uge 19-20 (primo maj) 2020 og den større pilotafprøvning, hvor 1000 borgere skal på løsningen, er fastlagt til uge 21-26 (medio maj-ultimo juni) 2020. Den fulde implementering starter 1. august 2020.

   

  Forsinkelsen vil få økonomiske konsekvenser for regionerne og kommunerne. I løbet af efteråret vil der pågå dialog mellem Staten, Danske Regioner og KL om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med forsinkelsen.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender instrukserne

   

  • tager status til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte instrukserne og tog status til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/115
  17. Godkendelse af punkter til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. november
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Jævnfør sagen om godkendelse af kommissorium for og strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum inddeles dagsordenen til møderne i Det Administrative Kontaktforum fremadrettet i tre kategorier: 1) Strategiske drøftelser, 2) Enkeltsager og 3) Skriftlig orientering.

   

  Følgende punkter forventes dagsordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. november 2019:

   

  Strategiske drøftelser

  • Temadrøftelse om monitorering af indsatser under Sundhedsaftalen
  • Drøftelse af mulige strategiske drøftelser på kommende møder i Det Administrative Kontaktforum

   

  Enkeltsager

  • Præsentation af nye tal fra de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet, 2019
  • Orientering om SydKIP (ny kvalitetsorganisation for praksissektoren)
  • Godkendelse af Forløbsprogrammet for mennesker med depression
  • WHINN- oplæg
  • Drøftelse af udbud og valg af organisering på stomi-området
  • Præsentation af regionens nye center for funktionelle lidelser
  • Opfølgning på kick-off arrangement den 13. november

   

  Skriftlig orientering

  Medlemmerne af Det Administrative Kontaktforum opfordres til, forud for mødet den 21. november 2019, at fremsende forslag til mulige temadrøftelser på kommende møder i Det Administrative Kontaktforum til Koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen kan på denne baggrund udarbejde en samlet oversigt, som drøftelsen kan tage afsæt i.

   

  Der gøres opmærksom på, at mødet den 21. november 2019 afholdes i Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

  • godkender, at ovenstående sager sættes på dagsordenen til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. november 2019
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at sagerne sættes på dagsordenen til mødet den 21. november. Herudover skal det reviderede program for kick-off også på dagsordenen til godkendelse.

   


  Sagsnr. 19/115
  18. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 29. oktober 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende punkter forventes forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 29. oktober 2019:

   

  • Godkendelse af ændringer i Sundhedsaftalen 2019-2023 og det administrative tillæg på baggrund af bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen
  • Godkendelse af nyt kommissorium for Det Administrative Kontaktforum
  • Drøftelse af muligheden for en mini-sundhedsprofil
  • Drøftelse af høringsudkast til Praksisplan for almen praksis 2020-2023 for Syddanmark
  • Godkendelse af program for politisk møde om Sundhedsaftalen 2019-2023 den 9. december 2019 
  • Orientering om mulighederne for flere borgernære fortællinger på møder i Sundhedskoordinationsudvalget 
  • Næste møde, herunder en præsentation af mødetemaet 

   

  Mødetema og mødested er endnu ikke fastlagt for det pågældende møde i Sundhedskoordinationsudvalget. Vi forventer, at mødetemaet vil være ”Ulighed i sundhed”, og at mødestedet vil være i en kommune i Trekantsområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 29. oktober 2019
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at de oplistede dagsordenspunkter sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 29. oktober 2019.

   


  Sagsnr. 19/115
  19. Øvrig gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 19-09-2019

  Kommunerne gjorde opmærksom på, at arbejdet i den regionale arbejdsgruppe, som er ved at afdække området for hjælpemidler og behandlingsredskaber, ikke fungerer hensigtsmæssigt. Der er behov for et tværsektorielt kommissorium for arbejdet, herunder at arbejdet lægges i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, hvis kommunerne fortsat skal deltage i arbejdet.

   


  Siden er sidst opdateret 10-10-2019.
  Kontakt Tværsektorielt samarbejde

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap