Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 24. oktober 2019

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 24. oktober 2019

Mødedato
24-10-2019 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Vicky Lorenzen, F

 • Afbud
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Temadrøftelse med Syddansk Uddannelsesforum om ny uddannelsesstrategi
  2. Status på implementering af handlingsplanen 2018-19
  3. Forlængelse af den nuværende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-19
  4. Optagelse på ungdomsuddannelse i Syddanmark 2019
  5. Status på proces for optagelseskapacitet og elevfordeling 2020-2021
  6. Arbejdet med FN's verdensmål og opfølgning på den regionale udviklingsstrategi
  7. Mødeplan 2020
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 19/39325
  1. Temadrøftelse med Syddansk Uddannelsesforum om ny uddannelsesstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i udarbejdelsen af den kommende delstrategi på uddannelsesområdet, vil udvalget have en drøftelse med Syddansk Uddannelsesforum om det mulige indhold i strategien. Temadrøftelsen tager udgangspunkt i det foreliggende forslag til den kommende regionale udviklingsstrategi og et oplæg fra administrationen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af kommissoriet for Syddansk Uddannelsesforum (SUF) fremgår det, at et eller begge af forummets to årlige møder afholdes således, at der vil være mulighed for at drøfte relevante problemstillinger med regionsrådets Udvalg for uddannelse og arbejdskraft (UUA).

   

  På mødet den 24. oktober 2019 vil SUF og UUA have en temadrøftelse om det mulige indhold i den kommende delstrategi for ”Kompetencer til fremtiden”, et af de seks strategispor i den kommende regionale udviklingsstrategi (se vedlagte bilag). Denne delstrategi benævnes herefter ”uddannelsesstrategien”.

   

  Hvert af de seks strategispor består af en række retningsgivende regionale mål. Strategisporet ”Kompetencer til fremtiden”, der er uddybet på siderne 12-13 i forslag til den regionale udviklingsstrategi, omfatter følgende tre regionale mål:

   

  • Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen.
  • Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund.
  • Uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed.

   

  Derudover fremgår det, at strategisporet vil bidrage til følgende af FN’s verdensmål:

   

  • Nr. 3 – Sundhed og trivsel
  • Nr. 4 – Kvalitetsuddannelse
  • Nr. 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • Nr. 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

   

  Det er planen, at den kommende uddannelsesstrategi skal gælde for perioden 2020-2021, og at den samtidig afløser den nuværende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019. Det forventes således også, at den kommende uddannelsesstrategi vil danne rammen for udmøntning af regionsrådets uddannelsespulje i 2020-2021.

   

  På mødet vil administrationen præsentere de foreløbige tanker om rammer og indhold i uddannelsesstrategien, herunder ift. en udfoldning af de regionale mål, sammenhængen til FN’s verdensmål, overvejelser om fremtidig indretning af uddannelsespuljen, samt den konkrete implementering af uddannelsesstrategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At SUF og UUA drøfter det mulige indhold i den kommende uddannelsesstrategi med afsæt i administrationens oplæg på mødet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  De faldne bemærkninger på fællesmødet mellem udvalget og SUF samt på udvalgsmødet bagefter indgår i det videre arbejde med udarbejdelse af ny uddannelsesstrategi.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/45789
  2. Status på implementering af handlingsplanen 2018-19
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på implementeringen af handlingsplanen for uddannelse og arbejdskraft 2018-19 i form af en oversigt over de igangsatte indsatser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft blev vedtaget i foråret 2018. Handlingsplanen, der omfatter perioden 2018-2019, udmønter de uddannelsespolitiske elementer af regionens vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

   

  Handlingsplanen opererer med i alt syv overordnede mål:

   

  Mål for uddannelse:

  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Flere unge skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked
  • Flere skal gennemføre en videregående uddannelse

   

  Mål for arbejdskraft:

  • Flere faglærte
  • Flere med STEM kompetencer
  • Øget opkvalificering af arbejdsstyrken
  • Bedre sprogkompetencer

   

  Målene adresseres via indsatser, der retter sig mod ni forskellige indsatsområder.

   

  Vedhæftet som bilag er en oversigt, der opgør status på de hidtil igangsatte indsatser i regi af handlingsplanen 2018-19. Som det fremgår af bilaget, er der både tale om udviklingsprojekter (uddannelsespuljen og socialfonden), myndighedsopgaver, samarbejdstiltag og politiske tiltag (herunder fra budget 2019).

   

  Det bemærkes, at oversigten også medtager de uddannelsespuljeprojekter, der fik støtte ved ansøgningsfristen 15. marts 2018, dvs. kort før handlingsplanen blev vedtaget. Det vurderes således, at disse projekter, i kraft af deres indhold og sigte, også kan kategoriseres ud fra indsatsområderne i handlingsplanen 2018-19.

   

  Ved ansøgningsfristen til uddannelsespuljen den 15. september 2019, er der indkommet i alt 17 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på ca. 31 mio. kr. Ansøgningerne retter sig tillige mod handlingsplanen 2018-2019 og det forventes, at der på baggrund af ansøgningerne vil kunne startes en række nye projekter op ultimo 2019 i forlængelse af regionsrådets behandling af ansøgningerne den 16. december 2019. De 17 ansøgninger er ikke medtaget i vedlagte oversigt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/39325
  3. Forlængelse af den nuværende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-19
  fold dette punkt ind Resume

  Den kommende delstrategi for uddannelse forventes godkendt af regionsrådet den 27. april 2020 samtidig med den regionale udviklingsstrategi. Det indstilles, at den gældende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft forlænges tilsvarende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den kommende delstrategi for uddannelse forventes godkendt af regionsrådet den 27. april 2020 samtidig med den regionale udviklingsstrategi.

   

  Uddannelsesstrategien skal afløse den nuværende handlingsplan 2018-19 og danne ramme for udmøntninge af regionsrådets uddannelsespulje.

   

  Historisk set har der været to årlige ansøgningsfrister til uddannelsespuljen, og de senere år har fristerne ligget i marts og september.

   

  For at muliggøre en ansøgningsfrist til uddannelsespuljen i fx marts 2020, er det administrationens anbefaling, at den nuværende handlingsplan forlænges, så den gælder frem til vedtagelsen af den kommende uddannelsesstrategi, dvs. forventeligt frem til den 27. april 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at den nuværende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 forlænges frem til vedtagelsen af den kommende uddannelsesstrategi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/38896
  4. Optagelse på ungdomsuddannelse i Syddanmark 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en redegørelse for udviklingen i optaget på ungdomsuddannelserne i Syddanmark på baggrund af institutionernes egne indberetninger. Der optages 2% færre elever på de gymnasiale uddannelser, med det største fald på STX og HTX. Optaget på grundforløb 1 er omtrent uændret siden 2018, men med stor forskel på de enkelte hovedområder. Teknologi, byggeri og transport og Fødevarer, jordbrug og oplevelser optager flere, mens de to andre hovedområder optager færre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev optaget 11.506 elever på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark, hvilket er et fald på 2% i forhold til 2018. 50% starter på STX, 23% på HHX, 19% på HF og 8% på HTX. Blandt de gymnasiale uddannelser er der et fald på 3,7% fra 2018-2019 i optaget på STX, mens optaget stiger med 1,1% på HHX. HF går tilbage med 2%, mens HTX går tilbage med 2,8%. Udviklingen skal ses i lyset af et fald i antal 16-årige på 1,8% og et fald i antal 17-20 årige på 1,9%, jf. tabel 1.

   

  Tabel 1. Antal optaget på gymnasial uddannelse i Syddanmark

   

   

  2016

  2017

  2018

  2019

  Ændring

  2018-2019

  STX

  6.710

  6.344

  5.941

  5.719

  -3,7%

  HF

  2.117

  2.356

  2.253

  2.208

  -2,0%

  HHX

  2.765

  2.809

  2.590

  2.619

  1,1%

  HTX

  1.071

  998

  988

  960

  -2,8%

  I alt gymnasiale uddannelser

  12.663

  12.507

  11.772

  11.506

  -2,3%

  17-20 årige pr. 1/1, Index 2008=100

  109

  108

  107

  105

  -1,9%

  16-årige pr. 1/1, Index 2008=100

  98

  99

  95

  94

  -1,8%

   

  Optaget på erhvervsuddannelserne er øget med 0,4%, men udviklingen er meget forskellig på de 4 hovedområder. Teknologi, byggeri og transport har øget optaget med 4,1%, og Fødevarer, jordbrug og oplevelser har øget optaget med 4,5%. Kontor, handel og forretningsservice optager 2,1% færre, mens Omsorg, sundhed og pædagogik går tilbage med 7,9%.

   

  Antallet af unge, der vælger EUX, er samlet set faldet med 4,1%. Sundhed, omsorg og pædagogik har optaget 29% færre, og Teknologi, byggeri og transport har optaget 10%. færre. Derimod har Kontor, handel og forretningsservice øget antal på EUX med 1,8%, mens stigningen for Fødevarer, jordbrug og oplevelser er på 32,4%. Se tabel 2.

   

  Tabel 2. Antal optaget på grundforløb 1 i Syddanmark

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2016

   

  2017

   

  2018

   

  2019

   

  Ændring

  2018-2019

   

  Alle

  EUX

  Alle

  EUX

  Alle

  EUX

  Alle

  EUX

  Alle

  EUX

  Teknologi, byggeri og transport

  1.439

  417

  1.361

  349

  1.356

  396

  1.411

  356

  4,1%

  -10,1%

  Kontor, handel og forretningsservice

  661

  373

  685

  332

  713

  449

  698

  457

  -2,1%

  1,8%

  Fødevarer, jordbrug og oplevelser

  476

  101

  434

  109

  402

  105

  420

  139

  4,5%

  32,4%

  Omsorg, sundhed og pædagogik

  588

  105

  531

  116

  583

  160

  537

  113

  -7,9%

  -29,4%

  I alt EUD GF1

  3.164

  996

  3.011

  906

  3.054

  1.110

  3.066

  1.065

  0,4%

  -4,1%

  17-20 årige pr. 1/1, Index 2008=100

  109

   

  108

   

  107

   

  105

   

  -1,9%

   

  16-årige pr. 1/1, Index 2008=100

  98

   

  99

   

  95

   

  94

   

  -1,8%

   

   

  Det er vanskeligt at sige noget præcist om årsagerne til udviklingen, men kombinationen af ændrede optagelsesregler for ungdomsuddannelserne samt en øget søgning til efterskolerne har sandsynligvis en effekt på årets optag.

   

  Bilag 1 viser optagelsestallene for de enkelte institutioner i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31349
  5. Status på proces for optagelseskapacitet og elevfordeling 2020-2021
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om udviklingen på det nationale kapacitets- og elevfordelingsområde, hvor Danske Gymnasier og Danske Regioner har udarbejdet et fælles forslag til ændrede elevfordelingsregler. Efterfølgende har regeringen indgået en aftale på elevfordelingsområdet, der skal gælde fra det kommende års optag. I sagen gives der også en status på den syddanske kapacitetsproces for skoleåret 2020/21.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fælles indspil til ekspertgruppen fra Danske Gymnasier og Danske Regioner
  Danske Gymnasier og Danske Regioner har udarbejdet et fælles indspil til ekspertgruppen, hvor der foreslås en række politiske tiltag, der kan bidrage til en bred geografisk uddannelsesdækning og en mere balanceret elevsammensætning på de gymnasiale uddannelser. Det fælles indspil er vedlagt som bilag.

   

  Danske Gymnasier og Danske Regioner har defineret tre principper for en bred uddannelsesdækning i hele landet, som bør gælde for alle institutioner:

   

  1. Stærk kapacitetsstyring – En politisk styret kapacitet er en forudsætning for alle elevfordelingsmodeller.
  2. Minimumsoptag – En minimumskapacitet på tre spor pr. årgang.
  3. Trekantflytninger: Færrest mulige elever skal flyttes langt – Anvendelse af trekantflytninger, der indebærer, at to elever flyttes over en kort afstand, fremfor én elev flyttes langt.

   

  Derudover foreslår Danske Gymnasier og Danske Regioner, at der stilles en række modeller til rådighed, som de enkelte fordelingsudvalg kan vælge at tage i brug, hvis der er en tydelig tendens til etnisk polarisering mellem institutionerne i fordelingsudvalgets geografiske område:

   

  1. Klynge-distriktsmodel – Hvor flere gymnasiale institutioner i et distrikt bindes fast til udvalgte grundskoler i distriktet.
  2. Intelligent distriktsmodel – Hvor distriktsgrænserne defineres via socioøkonomiske kriterier, så et distrikt afspejler den lokale befolkningssammensætning.
  3. KUO 1-model – Hvor de enkelte gymnasier ligeligt får delt deres kapacitet op i en kapacitet 1 til ansøgere fra ”kombinerede udlejningsområder”(KUO-områder) og en kapacitet 2 til de øvrige ansøgere.
  4. KUO 2-model – Hvor ansøgere fra ”kombinerede udlejningsområder” får særlig prioritet på et gymnasium med traditionelt lavt andel af KUO-ansøgere, hvis KUO-ansøgerne har angivet et af disse gymnasier som deres 1. prioriterede ønske.

   

  Tanken er, at en institution, hvor elevsammensætningen udfordrer det faglige og pædagogiske miljø, skal kunne anmode fordelingsudvalget om at iværksætte en lokal løsning, f.eks. ved at tage en eller flere af modellerne i brug.

   

  Endvidere indeholder indspillet til ekspertgruppen fra Danske Gymnasier og Danske Regioner ønsker til præciseringer i reglerne om ventelister, for at gøre det mindre attraktivt at flytte elever efter endt fordeling.

   

  Status på ekspertgruppens arbejde
  Ekspertgruppen, der skal opstille mulige modeller for, hvordan elever kan fordeles på de gymnasiale uddannelser, så det modvirker udfordringer, der er forbundet med koncentration af elever med udenlandsk herkomst og med udkantsproblemstillinger, blev sat i bero på grund af valget. Efter valget arbejder ekspertgruppe, dermed forsinket, videre på sine anbefalinger.

   

  Regeringen har dog valgt at skride til handling allerede inden, at ekspertgruppen har udarbejdet sine anbefalinger, idet man allerede fra næste skoleår vil give gymnasierne nye værktøjer, som kan afbøde de største udfordringer i forhold til en skæv elevsammensætning. Derfor er regeringen kommet med et forslag vedr. fordeling, som der er indgået politisk aftale om den 3. oktober 2019.

   

  Aftalen er vedlagt som bilag og gennemgås kort forneden.

   

  Politisk aftale om elevfordeling på almene gymnasier, der skal gælde for næste års optag
  Aftalen indebærer, at fordelingsudvalgene får mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler, når en eller flere uddannelsesinstitutioner har udfordringer med elevsammensætningen af faglig, pædagogisk og/eller social karakter. De lokale fordelingsregler forudsætter enighed i fordelingsudvalget. Hvis der ikke kan opnås enighed i fordelingsudvalget, er der klageadgang til regionen, hvorefter regionen har mulighed for at fastsætte lokale fordelingsregler. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2020, hvorfor lokale fordelingsregler vil kunne anvendes i forbindelse med optaget til næste skoleår. Da der er tale om en midlertidig løsning, vil loven alene gælde for ét år indtil den 1. januar 2021.

   

  Aftalepartierne er endvidere enige om, at regionerne aktivt bør anvende de eksisterende muligheder for at indstille kapacitetslofter til børne- og undervisningsministeren. Målet er at mindske udfordringer forbundet med kapacitet på visse gymnasier, herunder hvor denne påvirker søgemønstrene i andre regioner, parallelt med muligheden for lokale elevfordelingsregler.

   

  Aftalepartierne er tillige enige om at drøfte en langsigtet løsning vedr. fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser, efter at ekspertgruppen har afleveret deres rapport.

   

  Status på den syddanske kapacitetsproces for skoleåret 2020/21
  Dialogen med de forpligtende samarbejder om næste års kapacitet er begyndt. Det første møde har været afholdt i det forpligtende samarbejde Fyn. Der er fastlagt møde i det forpligtende samarbejde Trekantområdet, og administrationen er i dialog med formændene for det forpligtende samarbejde Sønderjylland og det forpligtende samarbejde Sydvestjylland om årets optagelseskapacitet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  Til orientering.

  Administrationen orienterede om lovforslag vedr. mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler og det administrativt afgivne input til Danske Regioners politiske høringsbrev.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/3223
  6. Arbejdet med FN's verdensmål og opfølgning på den regionale udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Det fremgår af aftale om budget 2019 for Region Syddanmark, at aftaleparterne er enige om, at FN’s verdensmål skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. De enkelte udvalg, herunder Forretningsudvalget, har i løbet af februar 2019 drøftet verdensmålene. På grundlag af denne drøftelse er der identificeret 11 verdensmål, som lægger sig særligt tæt op ad centrale regionale opgaveområder og dermed har størst relevans for regionens arbejde. Der gives en status på, hvordan der planlægges at arbejde med og følge op på verdensmålene og den regionale udviklingsstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af aftale om budget 2019 for Region Syddanmark, at aftaleparterne er enige om, at FN’s verdensmål skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. De enkelte udvalg, herunder Forretningsudvalget, har i løbet af februar 2019 drøftet verdensmålene. På grundlag af denne drøftelse er der identificeret 11 verdensmål, som lægger sig særligt tæt op ad centrale regionale opgaveområder og dermed har størst relevans for regionens arbejde.

   

  FN’s verdensmål er overordet kendetegnet ved at være globale mål. For at kunne bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, herunder de 11 udvalgte verdensmål, er der derfor brug for at ”oversætte” målene til en national og regional kontekst.

   

  Den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark” tager et første og vigtigt skridt i denne oversættelse og identificerer regionale mål, der i overvejende grad kan siges at bidrage til verdensmålene i en syddansk kontekst. Den regionale udviklingsstrategis seks spor og fire tværgående temaer støtter således op om verdensmålene. Strategiudkastet blev godkendt i regionsrådet den 24. juni 2019.

   

  Inden for regional udvikling følges der således op på verdensmålene ved, at de 11 globale mål er blevet omsat til tre mål inden for hvert strategispor. De 18 regionale mål er mere konkrete og relevante i en syddansk kontekst, og de afspejler derfor, hvordan de enkelte strategispor kan understøtte arbejdet med verdensmålene.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af en række delstrategier, vil der igen blive trukket tråde tilbage til FN’s verdensmål, herunder også i en vis udstrækning på delmålsniveau, således at vores samarbejdspartnere kan se, hvordan Region Syddanmark påtænker at bidrage konkret til FN’s verdensmål i de kommende år.

   

  Eksempelvis vil en kommende delstrategi på uddannelsesområdet synliggøre, hvordan regionen vil bidrage til fx:

  • Verdensmål 4: ”sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring"
  • Delmål 4.4: ”Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri øges væsentligt”.

   

  Det fremgår desuden af udviklingsstrategien, at status og udvikling inden for hvert af de seks strategispor vil blive fulgt i en samlet årlig publikation. Denne årlige opfølgning på verdensmålene og strategien forventes at indeholde en kort beskrivelse af udviklingen i forhold til de 18 regionale mål og vil fungere som baseline. Beskrivelsen underbygges af nogle få indikatorer, som kan tilpasses både den aktuelle situation og udvikling. Opfølgningen på verdensmålene vil med denne baseline relatere sig til arbejdsområderne inden for regional udvikling.

   

  Den første årlige opfølgning på den regionale udviklingsstrategi forventes ét år efter vedtagelsen af strategien. Metoden til opfølgning vil naturligt variere for de forskellige typer af mål. Nogle indikatorer hentes direkte i FN’s indikatorsæt på verdensmålene, mens der suppleres med andre indikatorer, hvis det rammer mere præcist i forhold til de områder, der arbejdes med inden for det enkelte strategispor. Det bemærkes endvidere, at det vil variere, hvornår det senest tilgængelige data er fra. Den planlagte baseline vil relatere sig til arbejdsområderne i regional udvikling men vil ikke kunne kobles direkte til regionale indsatser. Det vil sige, at der ikke vil være tale om effektmål, men at opfølgningen vil give mulighed for at vise status på og følge udviklingen inden for strategisporene.

   

  I bilaget findes et udkast til, hvordan en baseline på verdensmålene vil se ud på strategisporet ”Kompetencer til fremtiden”. Nogle få af indikatorerne i baselinen afspejler nogle af de 169 delmål. Ved uddannelse drejer det sig eksempelvis om 2 indikatorer. Den årlige opfølgning forventes ud over denne baseline også at indeholde eksempler på aktiviteter, der er med til at bidrage til verdensmålene og dermed også delmålene.

   

  Denne årlige opfølgning er det koncept, som er beskrevet i strategien.

   

  Ovenstående tilgang vurderes at udgøre en sammenhængende tilgang til arbejdet med FN’s verdensmål med særlig fokus på regionens udviklingsopgaver. En mere omfattende tilgang til regionens fremtidige arbejde med verdensmålene, herunder en eventuel udadgående rolle i forhold til kommunernes arbejde med verdensmålene, vil kræve tilførsel af ressourcer til Regional Udvikling.

   

  Punktet har været drøftet i Udvalget for Regional Udvikling den 22. september 2019. Udvalgets beslutning vil blive forelagt på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/139
  7. Mødeplan 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget godkendte på mødet den 29. august 2019 mødeplan 2020. Efterfølgende blev det godkendt ved skriftlig votering, at udvalgsmødet den 16. april 2020 afholdes kl. 12 – 14 i stedet for kl. 10 -12.

   

  Der har vist behov sig for at flytte det planlagte udvalgsmøde den 21. januar 2020 kl. 14 – 17 til tidligere på dagen.

   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan 2020, som udvalget godkendte på mødet den 29. august 2019 og ved skriftlig votering, ser således ud:

   

   

  Ugedag

  Dato i 2020

  Tidspunkt

   

  Tirsdag

  21. januar

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  27. februar

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  26. marts

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  16. april

  Kl.12 -14

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15 – 17 – Tage Petersen medlem)

  Tirsdag

  26. maj

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  18. juni

  Kl. 12-15

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15 – 17 – Tage Petersen medlem)

  Tirsdag

  25. august

  Kl. 15-18

   

  Torsdag

  10. september

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  29. oktober

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  26. november

  Kl. 14-17

   

  Torsdag

  17.december

  Kl. 11-14

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15 – 17 – Tage Petersen medlem)

   

  Der har vist sig behov for at flytte det planlagte udvalgsmøde den 21. januar 2020 kl. 14 – 17 til tidligere på dagen, da der er sundhedsudvalgsmøde kl. 15 – 18. Henriette Schlesinger og

  Kristian Nørgaard sidder i begge udvalg.

   

  Det forelås, at udvalgsmødet den 21. januar 2020 afholdes kl. 12 -15, alternativt kl. 13 – 16.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalgsmødet den 21. januar afholdes kl. 12 -15.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  Udvalgsmødet den 21. januar 2020 afholdes kl. 12 -15.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  Formanden oplyste, at der er en ledig plads på seminaret om kommunale naturfagsstrategier den 27. november 2019. Såfremt udvalgsmedlemmerne har interesse heri, er de velkomne til at kontakte administrationen. På seminaret holder Henriette Schlesinger et oplæg på vegne af regionen.

   

  Administrationen oplyste, at der efter udbud er valgt en leverandør, der skal gennemføre analysen af kvalificeret arbejdskraft i Esbjerg, jf. budgetaftale 2019. Udvalget får forelagt analysens resultater, når den er gennemført.

   

  På opfordring fra nogle af ungdomsuddannelserne overvejes fornyet henvendelse til børne- og undervisningsministeren m.v. vedr. udfordringen med de gældende grundtilskudsregler, herunder udkantstilskud og tilskud ved fusioner.

   

  Udvalget besluttede, at der fremover på dagsordenen skal være et nyt punkt ”Nyt fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd” (RAR), således at der sikres bedst mulig samordning mellem RAR’s og udvalgets arbejde.

   

  Kristian Nørgaard, Henriette Schlesinger og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er torsdag den 21. november 2019 kl. 15.00 – 18.00 på Simac i Svendborg.

   

  Mødeplanen for resten af 2019 er:

   

   

  Torsdag den 12. december 2019 kl. 15.00 – 18.00

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019

  Næste møde er torsdag den 21. november 2019 kl. 15.00 – 18.00 på Simac i Svendborg.

   

  Kristian Nørgaard, Henriette Schlesinger og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 28-10-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap