Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilSundhedskoordinationsudvalgetpilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 29. oktober 2019

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 29. oktober 2019

Mødedato
29-10-2019 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Fredericia Sundhedshus

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, Løsgænger
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Jørgen Skadborg
 • Peter Barkholt
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Reza Javid, Ø
 • Tina Agergaard Hansen, O
 • Karsten Meyer Olesen, A

 • Afbud
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Reza Javid, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Tema: Hvordan arbejder kommunerne med lighed? Besøg på Fredericia Sundhedshus
  2. Godkendelse af ændringer i Sundhedsaftalen 2019-2023
  3. Kommissorium for og strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum
  4. Godkendelse af oplæg til politisk status- og temamøde, december 2019
  5. Godkendelse af forslag til nye initiativer, der skal sikre flere borgernære drøftelser på møder i Sundhedskoordinationsudvalget
  6. Høringsversion af "Praksisplan for almen praksis 2020-2023"
  7. Drøftelse af muligheden for en 2-årig sundhedsprofilundersøgelse
  8. Godkendelse af forslag til mødetemaer for 2020
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 19/39512
  1. Tema: Hvordan arbejder kommunerne med lighed? Besøg på Fredericia Sundhedshus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har tidligere udtrykt ønske om at høre nærmere om, hvordan der arbejdes med lighed i kommunerne.
  Spørgsmålet skal ikke alene ses i lyset af sundhedsområdet men skal også involvere de øvrige store kommunale områder såsom ældre/handicap, job, børn/unge, social, civilsamfund m.m.

   

  En vigtig aktør i arbejdet med lighed i sundhed i kommunerne er mange steder sundhedshusene. Der er gennem de senere år sket en udvikling, hvor stadigt flere kommuner har oprettet sundhedshuse. Sundhedshusene kan være meget forskellige i deres udformning, indhold mv., men overordnet er der i sundhedshusene fokus på samarbejde med mange forskellige aktører med henblik på bedre at kunne tage hånd om borgerne i det nære sundhedsvæsen. Eksempler på aktører i sundhedshusene kan være praktiserende læger, sundhedspleje, socialpsykiatri, misbrugsbehandling, praktiserende speciallæger mv.

   

  Dette brede samarbejde af parter fra flere organisationer er et vigtigt parameter i arbejdet med lighed i sundhed. Det giver en bedre tilgængelighed for den enkelte borger og kan hjælpe særligt udsatte borgere til et mere sammenhængende behandlingsforløb, da de kan få klaret flere problemstillinger det samme sted.

  Dagens møde afholdes på Fredericia Sundhedshus, som er et fælles sundhedshus mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune.

  Ditte Cramon, der er leder af Sundhed og Velfærdsinnovation i Fredericia Kommune, vil på mødet holde et oplæg, hvor hun fortæller om, hvorledes man i Fredericia Kommune arbejder med lighedsbegrebet.


  Efter oplægget vil der være mulighed for spørgsmål og en kort drøftelse.

   

  Efter det ordinære møde i Sundhedskoordinationsudvalget vil projektleder for sundhedshuset Sille Kloppenborg give en rundvisning og en samtidig fortælling om vort fælles sundhedshus.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter de perspektiver, som sundhedshuse skaber for borgerne og det tværsektorielle samarbejde.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Drøftet.

   

  Mødet i Sundhedskoordinationsudvalget blev afholdt på Fredericia Sundhedshus, hvor leder af Sundhed og Velfærdsinnovation i Fredericia Kommune, Ditte Cramon, holdt et oplæg om, hvorledes man i Fredericia Kommune arbejder med at skabe mere lighed. Dette sker blandt andet ved at skabe rammerne for, at alle borgere i Fredericia Kommune har mulighed for at blive en del af et fællesskab. Fokus er på at skabe en bevægelse fra Udenfor-skab til fællesskab og kommunen har et særligt fokus på forebyggelse af udsathed, ensomhed og mistrivsel.

   

  Som følge af oplægget var der en drøftelse af, om de fysiske rammer i et sundhedshus kan løse udfordringerne med lighed i sundhed. Konklusionen var, at et fysisk fællesskab i et sundhedshus kan bidrage positivt til arbejdet, men det kan ikke stå alene.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/39512
  2. Godkendelse af ændringer i Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen 2019-2023 blev efter godkendelse i regionsrådet og de 22 kommunalbestyrelser indsendt til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019, hvorefter den officielt trådte i kraft.

   

  Sundhedsstyrelsen har den 23. august meddelt Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, at Sundhedsaftalen 2019-2023 er godkendt. Sundhedsstyrelsen er positive overfor den syddanske sundhedsaftale og vurderer, at den fungerer godt som en overordnet ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde. Sundhedsstyrelsen lægger i deres tilbagemelding blandt andet vægt på, at aftalen understøtter lighed i sundhed, og at sundhedstilbuddene tilrettelægges ud fra individuelle behov og ressourcer.

  Herudover ser Sundhedsstyrelsen positivt på, at sundhedsaftalen styrker sammenhængen til andre velfærdsområder som social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

   

  Sundhedsstyrelsen er endvidere positive overfor koblingen mellem sundhedsaftalens visioner og målsætninger og de nationale mål for sundhedsvæsnet, samt at der anvendes en bred række af datakilder til at følge aftalens fremdrift.

   

  Sundhedsstyrelsen vurderer det meget positivt, at der er udarbejdet et ambitiøst program for den årlige målopfyldelse af aftalen, som dels understøtter parternes engagement i et formaliseret samarbejde, og dels er dataunderstøttet, så der kan følges op på aftalens udvikling.

   

  Tilpasning af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedsstyrelsen anbefaler en række mulige tilpasninger i Sundhedsaftalen, men godkendelse af aftalen er ikke betinget af, at anbefalingerne imødekommes.

   

  I nedenstående oplistes de mulige anbefalinger, og Det Administrative Kontaktforum har

  under hver anbefaling opstillet forslag til mulig håndtering af de enkelte anbefalinger:

   

  1.Anbefaling: Tilføjelse af versionsnummer

  Forslag til håndtering: Sundhedsaftalen 2019-2023 tilføjes et versionsnummer

   

  2. Anbefaling: Den politiske aftale og det administrative tillæg skrives sammen

   

  Forslag til håndtering: Forslaget imødekommes ikke, da det er et bevidst politisk og administrativt valg at holde den politiske aftale og det administrative tillæg adskilt. Det vurderes relevant, at vi i Syddanmark gør os erfaringer med denne model.

   

  3. Anbefaling: Inddragelse af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed samt forløbsprogrammerne for børn med psykisk sygdom

   

  Forslag til håndtering: Anbefalingerne viderebringes til den nye følgegruppe for forebyggelse, som kan inddrage dem i arbejdet med ”ABC for mental sundhed”.

   

  4. Anbefaling: At der arbejdes med monitorering af gennemførte rygestopforløb samt effekten af rygestopforløb

   

  Forslag til håndtering: Anbefalingen viderebringes til den nye følgegruppe for forebyggelse, som vurderer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at monitorere på gennemførte rygestopforløb og effekten af rygestop.

   

  5. Anbefaling: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak inddrages i indsatsen til forebyggelse af rygestart

  1. til håndtering: Der arbejdes allerede med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om rygestart i mange kommuner. Kommunerne opfordres til fortsat at arbejde med afsæt i forebyggelsespakken. Tilsvarende vil Følgegruppen for forebyggelse gøre brug af forebyggelsespakken i arbejdet med den politiske vision ”Et Røgfrit Syddanmark”.

   

  6. Anbefaling: Fokus på at få flere i alkoholbehandling

   

  Forslag til håndtering: Fokus på alkoholmisbrug har været nævnt i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2019-2023, men politikerne har prioriteret at udarbejde en sundhedsaftale med få mål, og det er derfor aktivt besluttet ikke at fokusere på alkoholområdet. Der foretages derfor ikke yderligere handling i forhold til denne anbefaling, men Sundhedsstyrelsens anbefaling noteres og kan eventuelt bringes på banen senere i aftaleperioden, hvis der er politisk ønske herom.

   

  7. Anbefaling: Ved videreudvikling af samarbejdsaftaler anbefales det, at samarbejdsaftalerne stemmer overens med den nye sundhedsaftale, samt at der sikres sammenhæng til ministeriets vejledning til Sundhedskoordinationsudvalgene omkring nye samarbejdsformer

   

  Forslag til håndtering: Det er allerede en del af rammerne omkring sundhedsaftalesamarbejdet, at samarbejdsaftaler stemmer overens med Sundhedsaftalen 2019-2023. Anbefalingen om at sikre sammenhæng til vejledningens afsnit 3.1 og 3.2 viderebringes til de nye følgegrupper. I den sammenhæng bemærkes det, at model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse allerede tager højde for de rammer, som Sundhedsstyrelsen opstiller i afsnit 3.1. og 3.2. Det bemærkes i den sammenhæng, at Det Administrative kontaktforum allerede har besluttet, at Følgegrupperne skal bruge model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse i deres arbejde med udvikling af samarbejdsaftaler mm.

   

  Øvrige ændringer

  Siden Sundhedsaftalen 2019-2023 blev skrevet, er der sket ændringer i børnedatabasen, som danner baggrund for nogle af måltallene i sundhedsaftalen. Dette betyder, at der er behov for at justere tallene en smule i aftalen, hvis udviklingen i tallene fortsat skal kunne følges. Herudover er der ved en ekstra gennemlæsning fundet behov for mindre sproglige præciseringer, uden indholdsmæssig betydning, som vil blive tilrettet. 

   

  Publicering

  Jævnfør afsnit 4.5 i Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler skal kommuner og region offentliggøre nyeste versioner af sundhedsaftalen på deres hjemmesider. Aftalen vil efter revidering af ovennævnte ændringer blive fremsendt til kommuner og region med henblik på offentliggørelse på hjemmesiderne, ligesom det vil være muligt at bestille print af aftalen via Region Syddanmark.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslagene til håndtering af Sundhedsstyrelsens bemærkninger.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Godkendt som indstillet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/39512
  3. Kommissorium for og strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Som led i arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 er der udarbejdet et udkast til et nyt kommissorium for Det Administrative Kontaktforum, jf. bilag. Det Administrative Kontaktforum har desuden udtrykt ønske om flere strategiske drøftelser og mindre fokus på enkeltsager.

   

  Kommissorium

  Kommissoriet bygger på det tidligere kommissorium for Det Administrative Kontaktforum, men er blevet opdateret ift. opgaver, som beskrevet i Sundhedsaftalens administrative tillæg. De vigtigste kompetencer og opgaver for Det Administrative Kontaktforum er at:

   

  • Understøtte Sundhedskoordinationsudvalgets politiske arbejde
  • Sikre målopfyldelse af de politiske visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Fungere som administrativ styregruppe for den administrative organisering under Sundhedsaftalen 2019-2023
  • Sikre samarbejde på et strategisk niveau og på tværs af region, kommuner og almen praksis.

   

  Det Administrative Kontaktforum foreslås at bestå af 9 regionale medlemmer, 9 kommunale medlemmer og 2 medlemmer fra PLO Syd. Herudover deltager der sekretariatsfunktion fra region og kommuner.

   

  Det foreslås, at Det Administrative Kontaktforum holder 5 ordinære møder årligt. Hertil kommer et møde med de fire følgegrupper, et møde med Sundhedskoordinationsudvalget og de lokale udvalgsformænd og en årlig inspirationsdag.

   

  Initiativer til imødekommelse af flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum

  Det Administrative Kontaktforum har givet udtryk for et ønske om at have flere strategiske drøftelser. På den baggrund er det eksempelvis besluttet, at der i dagsordenerne arbejdes med at sættes fokus på strategiske emner, at sagsfremstillinger gøres mere strategiske og mere borgernære, at der til hvert møde i Det Administrative Kontaktforum vælges et tema til drøftelse på det næstkommende møde, og at formandskabet i højere grad kan godkende enkeltsager for at mindske antallet af disse på møderne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender kommissoriet for Det Administrative Kontaktforum og tager beslutningen om initiativer til imødekommelse af flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte kommissoriet for Det Administrative Kontaktforum.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget tog beslutningen om initiativer til imødekommelse af flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/39514
  4. Godkendelse af oplæg til politisk status- og temamøde, december 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af det politiske møde den 10. december 2018 blev det besluttet, at Sundhedskoordinationsudvalget skal invitere formænd for de kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet til et årligt møde med det formål at gøre status på Sundhedsaftalen 2019-2023 samt erfaringsudveksle og idegenerere om emner, der angår det tværsektorielle samarbejde.

   

  Tid og sted 

  Det første årlige status- og temamøde i den nye 4-årige sundhedsaftaleperiode afholdes mandag den 9. december 2019 kl. 15-17 i Regionshuset i Vejle.

   

  Deltagerkreds

  Der er udsendt en foreløbig kalenderinvitation til:

  • Formænd for de kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet
  • Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget
  • Medlemmer af Det Administrative Kontaktforum
  • Formandsskabet for PLO Syddanmark
  • Medlemmer af Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen.

   

  Herudover vil udvalgsformændene for øvrige relevante udvalg i kommunerne blive inviteret, når den endelige invitation foreligger.

   

  Endvidere inviteres udvalgte embedsmænd (1-2) fra hver kommune og fra Region Syddanmark.

   

  Program 

  Det forventede program er: 

   

  14.45 - 15.00 Ankomst og mulighed for kaffe og kage

  15.00 - 15.10 Velkomst v. formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget, herunder præsentation af mødets formål og programpunkter

  15.10 - 15.30 Præsentation af de seneste data for Syddanmark på de otte nationale kvalitetsmål

  15.30 - 16.00 Oplæg om regionale og kommunale indsatser i regi af Røgfri Fremtid

  16.00 - 16.50 Oplæg og efterfølgende drøftelse og erfaringsudveksling om Sundhedshuse i Syddanmark

  16.50 - 17.00 Afrunding ved formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget

   

  Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget vil få det endelige program til godkendelse forud for, at det udsendes til den kreds, der ønskes inviteret.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender ovenstående rammeoplæg til et politisk status- og temamøde den 9. december.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Drøftet.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget drøftede indholdet i det fremlagte programudkast. Det blev besluttet, at punktet om sundhedshusene udgår fra dagsordenen, og at der dagsordenssættes et punkt vedr. implementering af Sundhedsaftalen 2019-23. Der ønskes et særligt fokus på målsætningerne om mental sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at der på det politiske møde kan deltage udvalgsformænd og i deres fravær næstformænd. Der var et ønske om at booke dato for det politiske møde i 2020.

   


  Sagsnr. 19/39512
  5. Godkendelse af forslag til nye initiativer, der skal sikre flere borgernære drøftelser på møder i Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019 efterspurgte medlemmerne, at dagsordenerne til møderne i Sundhedskoordinationsudvalget i højere grad får en borgernær vinkel.  Begrundelsen herfor er et ønske om i højere grad at belyse, hvilken betydning de beslutninger, man træffer i Sundhedskoordinationsudvalget, har for den enkelte borger. På den baggrund er der udarbejdet forslag til, hvorledes der kan arbejdes henimod, at sagerne, der behandles på Sundhedskoordinationsudvalgets møder, i højere grad har en mere borgernær vinkel.

   

  Når sager sættes på dagsordenen på møder i Sundhedskoordinationsudvalget, skal det i beskrivelsen af sagen fremgå, hvad den givne indsats eller aftale har af konkret betydning for den borger eller patient, som modtager ydelsen. Ligeledes skal det fremgå tydeligt, hvorledes den givne indsats eller aftale hænger sammen med opgaven om at indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen. 

   

  Det foreslås, at det forud for hvert møde i Sundhedskoordinationsudvalget overvejes at invitere en eller flere oplægsholdere, som kan bidrage til nye perspektiver på et konkret tema. Oplægsholderne kan eksempelvis være fagprofessionelle eller borgere, som deler deres oplevelser med tværsektorielle indsatser inden for sundhedsområdet.  Desuden skal det overvejes, om det kan give værdi at invitere borgere og fagprofessionelle ind som gæster i forbindelse med f.eks. en evaluering af en indsats.

   

  Som følge af ovenstående afsluttes møderne i Sundhedskoordinationsudvalget systematisk med, at der træffes beslutning om, hvorvidt der er sager fra dagens møde, som skal kommunikeres via en pressemeddelelse eller anden form for kommunikation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslagene til mere borgernære drøftelser af sager på møderne i Sundhedskoordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget tiltrådte indstillingen. Der var et ønske om borgerfortællinger på møderne i Sundhedskoordinationsudvalget.

   


  Sagsnr. 18/14164
  6. Høringsversion af "Praksisplan for almen praksis 2020-2023"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisplan for almen praksis forelægges hermed Sundhedskoordinationsudvalget som led i høringsprocessen forud for vedtagelsen af planen i Praksisplanudvalget.

   

  Baggrund

  Praksisplanen skal, jf. ”Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis”, inden vedtagelsen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på forslag til, hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud.

   

  Praksisplan for almen praksis består af to dele:

  • En politisk del, der i hovedtræk er en udmøntning af sundhedsaftalen overfor almen praksis, og fastsætter hvilke indsatser, der særligt skal prioriteres i det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis i den kommende planperiode, og hvad der forventes af parterne i den sammenhæng. Den politiske del afspejler vision og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.
  • En kapacitetsdel, der danner baggrund for planlægning i forhold til sikring af lægedækningen. Kapacitetsdelen indeholder overvejelser om behov for lægekapacitet i planperioden, og beskriver hvor der ér praksis, og hvor der skal og kan være praksis fremadrettet.

   

  Praksisplanens politiske del

  Praksisplanens politiske del er bygget op over samme visioner og målsætninger som Sundhedsaftale 2019 – 2023. Hensigten med praksisplanen er at understøtte, at de praktiserende læger kan medvirke til at indfri visionen for sundhedsaftalen.

   

  En af de væsentligste akser i den kommende praksisplan er samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. Med visionen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen koblet til en forebyggelsesdagsorden bliver samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne helt centralt, mens samarbejdet med sygehusene træder lidt i baggrunden. Der er dog fortsat fokus på at udvikle samarbejdet for at sikre gode patientforløb samt på sygehusenes rolle i forhold til specialistrådgivning og ”back up” for den praktiserende læge.

   

  Praksisplanen indeholder seks tværgående temaer, der skal være i fokus ved implementeringen af praksisplanen, samt ni indsatsområder, der er konkrete områder, hvor der skal iværksættes handling.

   

  De seks tværgående temaer er:

  • Ulighed i sundhed
  • Opsporing og forebyggelse
  • Helhedsorienteret og koordineret indsats
  • Forstærket samarbejde og kommunikation mellem almen praksis og kommunerne
  • Den trygge overgang mellem sygehus og almen praksis
  • Samarbejde om anvendelse af FMK.

   

  De ni konkrete indsatsområder, som er valgt med udgangspunkt i sundhedsaftalen og som fastlægger konkrete indsatser, der skal arbejdes med i planperioden er:

  • Rygning
  • Overvægt
  • Børn og unge i mental mistrivsel
  • Mennesker med kroniske lidelser
  • Ældre medicinske patienter
  • Samarbejde om sikker medicinering
  • Mennesker med psykisk sygdom
  • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet
  • Tilgængelighed.

   

  Den politiske del af praksisplanen afsluttes med en implementeringsplan, der forventes udarbejdet til godkendelsen af praksisplanen på møde i Praksisplanudvalget d. 27. november 2019.

   

  Kapacitetsdelen af praksisplan for almen praksis

  Kapacitetsdelen af praksisplanen danner grundlag for beslutninger om lægedækningen i regionen i planperioden. Kapacitetsdelen indeholder en baggrundsbeskrivelse af lægedækningen i regionen i form af oversigter over befolkningsudvikling, praksisstruktur og lægernes alder og geografiske fordeling. I kapacitetsdelen forsøges det endvidere ud fra disse variabler at forudsige, hvilket behov der vil være for rekruttering af læger i planperioden.

   

  I kapacitetsdelen er der opstillet to målsætninger for lægedækning i planperioden:

  • 70 % af lægerne skal have åbent for tilgang i 2030
  • 90 % af lægerne skal arbejde i flermandspraksis i 2030.

   

  Begge målsætninger er lånt fra den tidligere regerings udspil ”En læge tæt på dig” til sikring af den fremtidige lægedækning i Danmark. Status for målene er, at pr. maj 2019 havde 51 % af praksis åbent for tilgang, og 76 % af praksis i Region Syddanmark var flermandspraksis. 

   

  Kapacitetsdelen fastlægger også principperne for kapacitetsplanlægningen i planperioden:

  • Der tages udgangspunkt i kommunerne som planlægningsområder
  • Byer med over 50.000 indbyggere (Odense, Esbjerg, Kolding, Vejle) opdeles forsøgsvist i planlægningsmæssige underområder. Opdelingen sker for at understøtte, at der i disse byer etableres lægepraksis i de større boligområder uden for bykernen. Ved opdelingen af byerne er der taget hensyn til at inddrage socioøkonomiske forhold
  • Praksisplanen tager udgangspunkt i den nuværende placering af praksis i regionen, og der arbejdes ikke aktivt på flytning eller nedlukning af eksisterende praksis, da det vurderes, at der er en fornuftig lægedækning i regionen, og at der ikke er geografiske områder, hvor fordelingen af praksis kræver aktiv indgriben
  • Praksisplanudvalget ønsker at understøtte ”bæredygtige lægepraksis”. Hermed forstås en praksis, der er attraktiv for patienterne og for lægerne at arbejde i, og som kan leve op til fremtidens krav.

   

  I kapacitetsdelen gennemgås kommunerne som planlægningsområder for lægedækning én for én, og det beskrives. hvor der er lægepraksis, hvor der fremadrettet skal være praksis, og hvor der kan være lægepraksis.

   

  Videre proces:

  Praksisplan for almen praksis er i høring frem til 4. november 2019, hvorefter høringssvarene indarbejdes i udkast til endelig version af praksisplanen, der forelægges for Praksisplanudvalget til godkendelse på møde d. 27. november 2019. Planen træder i kraft pr. 1. januar 2020.

   

  På mødet giver afdelingschef Frank Ingeman Jensen en kort introduktion til Praksisplan for almen praksis 2020 – 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter forslag til, hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Drøftet.

   

  Frank Ingemann Jensen gav på mødet en kort præsentation af indholdet i Høringsudkast til Praksisplan for almen praksis 2020-2023.

   

  Der var enighed om det positive i, at sammenhængen mellem Praksisplanen 2020-2023 og Sundhedsaftalen 2019-23 er betragteligt tydeligere i forhold til tidligere planer.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/39512
  7. Drøftelse af muligheden for en 2-årig sundhedsprofilundersøgelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har i forbindelse med arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-23 ønsket en belysning af, hvilke overvejelser, der er væsentlige i forhold til en beslutning om at afvikle Sundhedsprofil-undersøgelsen hvert 2. år - evt. med færre spørgsmål (én såkaldt pixi-udgave). På nuværende tidspunkt afvikles sundhedsprofilundersøgelsen hvert 4. år.

   

  Ønsket tager blandt andet afsæt i, at nogle af målsætningerne, der er opstillet i Sundhedsaftalen, skal monitoreres med afsæt i Sundhedsprofil-undersøgelsen. Argumentet for at gennemføre Sundhedsprofil-undersøgelsen hvert andet år er, at dette kan give mulighed for at følge udviklingen i tallene i målsætningerne tættere.

   

  Det bemærkes, at ønsket om afvikling af undersøgelsen hvert 2. år er blevet løftet i Det koordinerende udvalg vedr. Sundhedsprofilen via Kommunernes Landsforening. Her var meldingen, at der på landsplan ikke var interesse for afvikling af Sundhedsprofilundersøgelsen hvert 2. år.

   

  Det bemærkes endvidere, at den 4-årige Sundhedsprofil er finansieret af Region Syddanmark, og det samlede budget for et Sundhedsprofil ”rul” er knap 8 mio. kr.

   

  De væsentligste metodiske overvejelser i forhold til at gennemføre sundhedsprofilundersøgelsen hvert 2. år er:

  • Begrænsede udsving på en 2 års periode
  • Hyppigere undersøgelse giver risiko for en lavere svarprocent. Med henblik på at opnå sammenlignelige resultater skal den regionale undersøgelse så vidt muligt stemme overens med den nationale undersøgelse. 

   

  Vedlagt er et notat som nærmere belyser de metodiske overvejelser.

   

  Til orientering har direktionen i Region Syddanmark på baggrund af vedlagte redegørelse vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at afvikle en Sundhedsprofilundersøgelse hvert 2. år:

   

  • Dels med afsæt i de metodiske overvejelser, som belyses i notatet
  • Dels fordi, at en regional 2-årig undersøgelse tidligst kan gennemføres i 2023. Næste landsdækkende undersøgelse gennemføres herunder i 2021, og da det ikke kan nås at afvikle en undersøgelse i 2019, vil den første 2-årige regionale undersøgelse hermed først kunne gennemføres ved udløbet af den nye sundhedsaftale i 2023.

   

  Det Administrative Kontaktforum har behandlet sagen på møde den 19. september 2019 og anbefaler overfor Sundhedskoordinationsudvalget, at der ikke arbejdes videre med forslaget om en 2-årig sundhedsprofilundersøgelse.

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter de fremsatte overvejelser vedrørende gennemførsel af Sundhedsprofilundersøgelsen hvert andet år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Drøftet.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget besluttede at følge Det Administrative Kontaktforums anbefaling om, at der ikke arbejdes videre med forslaget om en 2-årig sundhedsprofilundersøgelse.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/39512
  8. Godkendelse af forslag til mødetemaer for 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed præsenteres forslag til mødetemaer for møder i Sundhedskoordinationsudvalget i 2020. Det er forsøgt tilrettelagt således, at de temaer, der er stillet forslag om i nedenstående, taler ind i de politiske målsætninger og virkemidler for Sundhedsaftalen 2019-23.

   

  Mødetema

  Politisk målsætning/virkemidler

  Mistrivsel blandt børn og unge

  Der stilles forslag om, at der aflægges besøg hos en kommune eller hos en praktiserende læge, hvor kommune og almen praksis i fællesskab fortæller om, hvordan der samarbejdes om børn og unge i mistrivsel.

  Vi samarbejder om forebyggelse for mental trivsel og sundhed blandt børn og unge

   

  Psykisk syge og uddannelse/arbejdsmarked

  Der stilles forslag om, at der aflægges besøg hos et kommunalt jobcenter, hvor der fortælles om, hvordan samarbejdet mellem Psykiatrien og jobcentret/uddannelsesinstitutionen er, og hvad der kan gøres for at forbedre det.

  Vi vil sikre sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedsområdet

   

  Rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker på sundhedsuddannelser

  Der aflægges besøg hos en sundhedsuddannelse, f.eks. en SOSU-skole, hvor der gives et oplæg om rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker og hvor det drøftes, hvorledes man i det tværsektorielle samarbejde kan bidrage til en forbedret rekruttering/fastholdelse.

  Vi arbejder for bedre overgange for:

   

  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Ældre borgere
  • Mennesker med kronisk sygdom

  Fælles tværsektoriel kompetenceudvikling

  Der aflægges besøg på et sygehus, hvor samarbejdet mellem sygehus og kommuner – og evt. almen praksis om fælles kompetenceudvikling er udbygget og velfungerende.

  Vi arbejder for bedre overgange for:

   

  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Ældre borgere
  • Mennesker med kronisk sygdom

  Sundhedsteknologi

  Der aflægges besøg på Syddansk Sundhedsinnovation, hvor der afholdes oplæg om fremtidens sundhedsteknologiske udvikling i relation til det tværsektorielle samarbejde, herunder f.eks. kommunikation og hjælpemidler.

  Virkemiddel: Tænk nyt – nye samarbejdsformer

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter og godkender forslag til mødetemaer i 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte forslagene til mødetemaer. Samtidig besluttedes det, at administrationen har frihed til at planlægge, hvornår de forskellige emner skal behandles på møde i Sundhedskoordinationsudvalget. Dog med den bemærkning, at mental sundhed er en høj prioritet i udvalget.

   


  Sagsnr. 19/118
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 29-10-2019

  Bo Libergren og Henning Ravn orienterede om, at de har udarbejdet et fælles indlæg om forslag til afskaffelse af den kommunale medfinansiering. Med henblik på at give indlægget fornyet opmærksomhed, blev der stillet forslag om, at hele Sundhedskoordinationsudvalget er afsender på indlægget til sundhedsordførerne i Folketinget.

   

  Det blev aftalt, at indlægget rundsendes til Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på, at de enkelte medlemmer tager stilling til, om de ønsker at være medafsender.

   

  På møde i Sundhedskoordinationsudvalget i juni 2018 blev der drøftet to forslag til studieture for Sundhedskoordinationsudvalget i indeværende periode. Det blev besluttet, at forslagene genfremlægges på et kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på afvikling af en studietur i indeværende periode.

   


  Siden er sidst opdateret 01-11-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring