Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 20. november 2019

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 20. november 2019

Mødedato
20-11-2019 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  2. Godkendelse af projektet SCADA / BMS system på Nyt OUH
  3. Godkendelse af idéoplæg for byggemodning af serviceby, køkken mv. på Nyt OUH
  4. Rapportering nr. 36 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  5. Rapportering nr. 36 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  6. Bygningsmæssige udfordringer på psykiatrisk afdeling i Aabenraa
  7. Den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 og opdateringen af Innovationsstrategien
  8. 31. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus
  9. Status på byggerier 3. kvartal 2019
  10. Sundhedens geografi - status og forslag til nye initiativer
  11. Mødeplan 2020
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 19/11928
  1. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

   

  Udvalgene drøftede forslag til næste års indsatområder i perioden maj-august, ligesom budgetforliget for 2020 sætter retning for indsatsområderne.

   

  På den baggrund er vedlagt forslag til indsatsområder for 2020 til udvalgets drøftelse, med henblik på endelig vedtagelse i regionsrådet i december.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744 .

   

  I forbindelse med sundhedsplanen er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Der vil ultimo 2019 blive forelagt en status for indsatsområderne i 2019.

   

  Derfor skal der som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte efterfølgende i april 2019 processen for udpegning af indsatsområder for 2020.

   

  Processen med at udvælge næste års indsatsområder, begyndte med 1. drøftelse i de politiske udvalg, herunder anlægs- og innovationsudvalget den 6. juni 2019.

   

  Dernæst vedtog regionsrådet den 28. oktober 2019 budget for 2020, hvor der også peges på en række indsatsområder på sundhedsområdet i 2020, som er indarbejdet det forelagte forslag.

   

  Ovenstående udgør sammen med nationale aftaler og udspil den samlede ramme for vedlagte forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2020.

   

  I nedenstående tabel fremgår det samlede forslag til indsatsområder for 2020, samt hvordan de spiller ind i regionens pejlemærker og sammenhæng til budgetforliget, de enkelte forslag er uddybet i vedlagte notat:

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2019, øvrige

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Videreudvikling af indsats for 2018

   

  2) Udbredelse af kommunikationskoncept ”Klar Tale”

  Videreudvikling af indsats for 2018 og 2019. Indgår i budgetforlig for 2020.

   

  3) Lighed i sundhed

  Udarbejdelse af tværgående oversigt over igangsatte og planlagte initiativer til at reducere ulighed i sundhed. Evt. udvikling af forskningsbaserede opgørelse over ulighed i sundhed. Indgår i sundhedsaftale og i udkast til psykiatriplan.

  Nyt indsatsområde

   

  4) Patientens ønsker i den sidste tid

   

  Budgetforlig 2020

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  5) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018

   

  6) Sundhedstjek for borgere på de sociale centre

   

  Nyt indsatsområde

   

  7) Forslag til organisation omkring senfølger for kræftpatienter

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

   

  8) Hygiejneindsats – særligt fokus på anvendelsen af antibiotika i 2020

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  9) Psykiatriplan

  (implementering)

  Budgetforlig 2019 og 2020

   

  10) Reduceret brug af tvang

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  11) Kliniske kvalitetsdatabaser

  Indsatsområde 2018

   

  12) Akutplan

  Indsatsområde 2019, koordination med Danske regioner. Budgetforlig 2020.

   

  13) Hjerteplan

  Koordineres med nationale initiativer). Budgetforlig 2020

   

  14) Fødeplan

  Budgetaftale 2019

  Svangre udspil fra Danske Regioner. Budgetforlig 2020

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  15) Ny sundhedsaftale

   

  Nyt indsatsområde.

   

  16) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  17) Tværsektorielle indsatser for ældre patienter, primært i forbindelse med udskrivelse

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  18) Personlig Medicin.

   (Etablering af datastøttecenter, pulje til forskning og Vestdansk samarbejde.)

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

  Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser

   

  19) Skalering – udbredelse af fælles løsninger

   

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  20) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019

   

  21) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019

   

  22) Telemedicin

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  23) Rette kompetence til rette opgave

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  24) Fuld tid

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  25) Uddannelse af plejepersonale – styrke infrastruktur

  Nyt indsatsområde. Indgår i   ”Aftale om uddannelse og introduktionsforløb”

   

  26) Lægelig videreuddannelse

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019 og 2020

   

  27) Digitale kompetencer

  (Ledere og medarbejdere)

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

   

  Udover anlægs- og innovationsudvalget er følgende udvalg inddraget i arbejdet:

   

  • Sundhedsudvalget
  • Udvalget for det nære sundhedsvæsen
  • Digitaliseringsudvalget
  • Præhospitaludvalget
  • Udvalget for uddannelse og arbejdskraft
  • Psykiatri- og socialudvalget

   

  Endvidere har der i processen også været dialog med kommunerne, sygehusenhederne, praksisområdet og hovedudvalget, samt psykiatrisk dialogforum, kontaktforum for handikap og sundhedsbrugerrådet.

   

  Efter behandling i udvalgene i november/december skal oplæg til indsatsområder forelægges til godkendelse i regionsrådet på december mødet.

   

  Det bemærkes, at regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 ikke betyder, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer, der indgår i indsatsområderne.

   

  Status indsatsområder på sundhedsområdet 2019

  Til orientering er der vedlagt en status for de indsatsområder, der er udvalgt på sundhedsområdet for 2019. Det er angivet hvilke indsatsområder fa 2019, der også indgår i forslaget til indsatsområder for 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At anlægs- og innovationsudvalget giver bemærkninger til oplægget og herefter anbefaler over for regionsrådet, at forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2020 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/43516
  2. Godkendelse af projektet SCADA / BMS system på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  På Nyt OUH planlægges det, at anskaffe et SCADA / BMS system, som er et paraplysystem, der giver mulighed for at opsamle data vedrørende bygningsdrift og andre systemer på en fælles platform.

   

  Der forelægger nu projektbeskrivelse vedr. anskaffelse af SCADA / BMS system til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Nyt OUH planlægges det at anskaffe et SCADA / BMS system, Forkortelsen står for Supervisory Control and Data Acquisition / Building Management System. Et SCADA / BMS system er et paraplysystem, der giver mulighed for at opsamle data vedrørende bygningsdrift og andre systemer på en fælles platform. Data kan stilles til rådighed på forskellige platforme f.eks. via tablet, smartphone, webadgang eller oversigtsskærme i kontrolrum afhængig af den enkelte brugergruppes behov.

   

  Driften af et stort og moderne hospital stiller mange krav om muligheden for, at kunne overvåge, styre og regulere såvel bygningsmæssige systemer som kliniske systemer og processer. Kravet om muligheden for opsamling af data vedr. bl.a. bygningsmæssige forhold skal kunne honoreres for at sikre en driftsøkonomisk optimal hospitalsdrift. For at opretholde en høj patientsikkerhed er det nødvendigt, at data, som muliggør, at der kan ageres i tide på uhensigtsmæssigheder i driften, er tilgængelige, da de er vigtige parametre for, at understøtte en god oppetid på de systemer, som benyttes i den kliniske drift.

   

  Den vitale fordel for Nyt OUH omkring et SCADA / BMS system er, at driftsorganisationen og andre dele af organisationen på Nyt OUH får et centralt styringsredskab, der indsamler data omkring de driftsmæssige forhold og fremstiller dem samlet i én overordnet sammenhæng. SCADA systemet kan sammenlignes med et bygningsautomatik system, men med en bredere integrationsflade til resten af klinikken. For at kunne understøtte nødvendigheden af at opretholde fysiske og procesmæssige driftsforhold på et højt niveau på hospitalet, er det derfor besluttet, i forbindelse med udbud af DP03- DP08, at anvende et SCADA system som IT platform.

   

  Overordnet set er systemet således ikke kun et teknisk system for driftsorganisationen, men også et anvendeligt system for logistikafdelinger, akutkaldehold, klinisk personale samt patienter, hvor adgangen til systemets data skal være simpel og let anvendelig.

   

  Budgettet udgør 60 mio. kr. (20-pl) der består af softwarelicenser, udgifter til programmering, integration og konfiguration af systemet, samt hardwarekomponenter m.v.

   

  2020-pl

  2020

  2021

  2022

  I alt

  Total

  14.000.000

  22.000.000

  24.000.000

  60.000.000

  Kvalitetsfond

  13.146.000

  20.658.000

  22.536.000

  56.340.000

  Psykiatri

  854.000

  1.342.000

  1.464.000

    3.660.000

   

  Systemet er en del af bygherreleverancerne og kategoriseres som IT, apparatur og inventar og finansieres inden for de 20 % af kvalitetsfondsbevillingen, der skal anvendes til dette.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At projektet SCADA / BMS system på Nyt OUH godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH

  At der vedr. IT, apparatur og inventar Nyt OUH meddeles tillæg til anlægsbevilling på 56,340 mio. kr. (indeks 119,07) til SCADA / BMS system på Nyt OUH.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet af den afsatte ramme til IT, apparatur og inventar. vedr. Nyt OUH. Fordelingen på årene 2020-2022 fremgår af sagsfremstillingen.

   

  Vedr. Nyt OUH - Psykiatrien

  At der vedr. psykiatriens andel af SCADA / BMS system meddeles tillæg til anlægsbevilling på 3,660 mio. kr. (indeks 146,8).

   

  At der af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives tilsvarende til formålet. Fordeling på årene 2020-2022 fremgår af sagsfremstillingen.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Udvalget bemærker, at der er tale om et udbud.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/43500
  3. Godkendelse af idéoplæg for byggemodning af serviceby, køkken mv. på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  På Nyt OUH planlægges som en del af det samlede projekt opførelse af serviceby, køkken mv. uden for Hospitalsringen, og der foreligger nu Idéoplæg for byggemodning for serviceby, køkken mv. til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I januar 2016 meddelte regionsrådet anlægsbevilling til byggemodning på Nyt OUH. Bevillingen omfattede byggemodning inden for Hospitalsringen. I juli 2019 startede opførelsen af Vidensaksen og Behandlings- og Sengeafsnit. Dermed er den oprindeligt bevilgede byggemodning nu i store træk afsluttet. Tiden er nu kommet til næste etape af byggemodning på arealer uden for Hospitalsringen som forberedelse til opførelsen af serviceby, køkken mv.  Det indstilles derfor til regionsrådet at vedlagte Idéoplæg vedr. byggemodning for serviceby, køkken mv. godkendes.

   

  Byggemodningen foregår i to etaper. 1. etape – som igangsættes i uge 8 i 2020 – omhandler primært afvanding af grunden og etablering af adgangsveje og stier. 2. Etape omhandler faste belægninger, læsseramper og belysning. Af praktiske grunde igangsættes 2. etape først, når entrepriserne for henholdsvis Servicebyen og Køkkenet er færdiggjorte.

   

  Byggemodningen forventes færdiggjort den 1.juli 2021.

   

  Arealerne udgør hhv. 6.262 m² for servicebyen og 2.785 m² for køkkenet.

   

  Budgettet for byggemodningen udgør 18,750 mio. kr.

   

  2020-PL

  2020

  2021

   I alt

  Total

  14.500.000

  4.250.000

  18.750.000

  Somatik

  12.987.650

  3.806.725

  16.794.375

  Psykiatri

  1.512.350

  443.275

  1.955.625

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Idéoplæg for Byggemodning for serviceby, køkken mv. på Nyt OUH godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH

  At der til Byggemodning serviceby, køkken m.v. meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. Øvrigt terrænarbejde Klar til byggeri på 16,794 mio. kr. (indeks 119,07).

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, finansieret af den afsatte restramme vedr. Nyt OUH. Fordeling på 2020-2021 fremgår af sagsfremstillingen.

   

  Vedr. Nyt OUH - Psykiatrien

  At der til psykiatriens andel af Byggemodning serviceby, køkken m.v. meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,956 mio. kr. (indeks 146,8).

   

  At der af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives tilsvarende til formålet. Fordeling på 2020-2021 fremgår af sagsfremstillingen.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/18693
  4. Rapportering nr. 36 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten viser, at projektet fortsat vurderes at være inden for de aftalte økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige rammer.  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 - status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  1. Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02)

   

  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør, belysning og terrænregulering er afsluttet og afleveret. Den endelige aflevering af signalanlæg afventer endelig myndighedsgodkendelse.

   

  1. Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04)

   

  Samlet for alle delprojekterne DP03-DP08 gælder nu, at projektoptimeringen er gennemført inden for den økonomiske ramme og tidsplan.

   

  Der er opnået byggetilladelse til at igangsætte udgravning af tunneller, fundamenter og kælder. Byggeansøgning for DP03-04 er indsendt til Odense Kommune.  Totalentreprenøren har indgået kontrakt med underleverandørerne vedr. levering af betonelementer m.v.

   

  Mobilisering af byggeplads er som planlagt sket ultimo juni 2019 og udgravning af logistiktunneller under Vidensaksen DP03 samt udgravning til kælder og fundamenter er påbegyndt primo juli 2019. Dette arbejde pågår. Primo oktober er opsætning af bærende konstruktionssøjler påbegyndt i DP04 Vest.

   

  1. Klyngerne (DP05-08)

   

  I konsekvens af regionsrådets beslutninger den 24. juni 2019 viderebearbejder totalentreprenøren projektmaterialet. Byggeansøgning for DP05-08 indsendes ultimo 2019 til Odense Kommune.

   

  1. Øvrige delprojekter

   

  Delprojektet støttemur i forbindelse med etablering af heliport er færdig og afleveret i juli 2019.

   

  Opførelsen af solcelleanlægget er påbegyndt i juli 2019. Panelerne monteres fra slutningen af oktober måned. Hele anlægget forventes afsluttet i december måned.

   

  Delprojektet vedr. Etableringen af byggepladsens fællesfaciliteter indeholdende bygningen til portnerfunktion og andre fællesfunktioner er etableret. Desuden er vagtfunktionen er etableret og idriftsat fra medio august 2019.

   

  Udbudsbekendtgørelsen vedr. opførelse af køkken på Nyt OUH forventes udsendt i november måned.

   

  Derudover er en række andre delprojekter på vej i udbud.  Udvalget vil på det kommende møde blive orienteret om udbud af aptering, kassesystem og serviceby incl. sterilcentral.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

   

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  Idet udførelsesfasen for Vidensaksen og Behandlings- og Sengeafsnit er startet op i juli 2019, har Region Syddanmark og Sundheds- og Ældreministeriet aftalt, at DTØ-rapporten for 3. kvartal 2019 skulle indeholde en mere gennemgribende analyse af Nyt OUH projektet.

   

  Efter aftale har analysen haft følgende fokusområder:

   

  1. Organisering af bygherreorganisation (BH-organisation)
  2. Organisering af samarbejde med totalentreprenør (TE)
  3. Projektets styring af risici, reserver og besparelseskatalog

   

  Rapporten rummer mange positive vurderinger af organisationen, samarbejdet og håndtering af risici, reserver mv. DTØ kommer med 16 anbefalinger til, hvor der med fordel kan gøres endnu mere.

   

  Nedenfor er fremhævet nogle af de centrale anbefalinger, og hvordan Nyt OUH stiller sig i forhold til dem.

   

  Ad 1 Organisering af bygherreorganisation (BH-organisation)

   

  DTØ anbefaler at Nyt OUH bruger muligheden for den åbne bog mere aktivt

  -          Nyt OUH bruger allerede åben bog meget i praksis, men vil igangsætte en kortlægning af hvor den åbne bog kan bruges endnu mere aktivt

   

  DTØ anbefaler, at bygherre udarbejder en formel vurdering af hvilke kompetencer, der er nødvendige for en rettidig og kvalitativ gennemførsel af projektet og holder denne op mod en ligeledes formel kompetence mapping på tværs af funktioner og fagområder

  -          Nyt OUH vil inden årsskiftet udarbejde en kompetencemapping.

   

  DTØ anbefaler, at bygherre sikrer, at der er en samlet strategi og plan for bygherretilsynet

  -          Nyt OUH er i gang med at færdigudvikle konceptet for bygherretilsynet, herunder en risikobegrundet tilgang til omfang af tilsyn.

   

  Ad 2 Organisering af samarbejde med totalentreprenør (TE)

   

  DTØ anbefaler at bygherre bør sikre at processen for kvalitetssikring samt underliggende struktur er tydeliggjort for interessenterne. Dette kunne f.eks. gøres ved at nedfælde beskrivelsen af tilgang og mødefora i et notat eller kvalitetsmanual.

  -          Nyt OUH er opmærksom på dette og har besluttet at igangsætte arbejdet med at udarbejde en kvalitetsmanual.

   

  Ad 3. Projektets styring af risici, reserver og besparelseskatalog

   

  DTØ anbefaler, at bygherre øger samarbejdet om risikostyring med totalentreprenøren, som et led i anvendelse af princippet om den åbne bog.

  -          Nyt OUH er opmærksom på dette og vil fortsætte og udbygge samarbejdet.

   

  DTØ anbefaler, at det tydeliggøres hvilke rationaler og vilkår, der skal være opfyldt for at styregruppen kan beslutte en reduktion i reservebehovet, herunder hvordan risikoprofilen for de enkelte delprojekter konkret bringes i anvendelse. DTØ anbefaler tillige en prognosemodel for eventuelle reduktioner i reservebehovet, således at det fremgår ved hvilke stadier i byggeriet en nedskrivning af reservebehovet forventes vurderet.

  -          Nyt OUH er opmærksomme på anbefalingerne og i er gang med at efterkomme dem.

   

  DTØ anbefaler, at bygherre sikrer, at der er en udtømmende liste af change request, herunder om der er andre muligheder som kan indløses i change request, eksempelvis bygherreleverancer, aptering m.v.

  -          Nyt OUH vil i forbindelse med den årlige rapportering pr. 31.12.2019 gennemgå change request kataloget endnu en gang og se om der kan være andre emner.

   

  DTØ anbefaler, at der ”bygges bro” mellem risikoarbejdet og det økonomiske beredskab, således at det aktuelle risikobillede afspejles i omfanget af tilgængelige change request muligheder og reserve puljen.

  -          Nyt OUH vil sammenholde kvantificeringen af projektets risici med change request ka-taloget og fremadrettet være opmærksom på dette område.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 3. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11566
  5. Rapportering nr. 36 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 3. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og der arbejdes fortsat ud fra en teknisk aflevering af sengebygningen den 16. december 2019. Der vil dog fortsat være byggeaktivitet i mindre områder i bygningen efter 16. december 2019 på grund af aftalte ændringer i projektet undervejs. Det vil dog ikke forsinke gennemførelse af den planlagte indflytning.  

   

  Derimod er vurderingen af Økonomi ændret fra grøn til gul.

   

  Økonomien forventes samlet set med det vi ved fortsat at kunne holdes inden for budgettet, men den er presset på grund af de seneste måneders vækst i uforudsete udgifter. Der er brug for et særligt skærpet fokus i den kommende tid på økonomien i projektet. Derfor er der sat en række tiltag i værk for at bremse væksten i uforudsete udgifter, herunder reducere omfanget af ekstraarbejde. Hvorvidt der bliver brug for yderligere tiltag i form af fx besparelser i projektet afhænger bl.a. af om det endelige udfald af rådgiversagen fra fase 1. Der forventes en afgørelse inden udgangen af 2019, hvorefter styregruppen vurderer behovet for yderligere tiltag.

   

  Med de igangsatte initiativer i projektet og planen for håndtering af yderligere udfordringer vurderer den uvildige rådgiver fortsat, at der bør være mulighed for at håndtere de kendte økonomiske udfordringer inden for budgettet.

   

  De likvide reserver og volumen i change request gør samlet set, at økonomien i projektet hviler på et fornuftigt fundament.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 3. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/46418
  6. Bygningsmæssige udfordringer på psykiatrisk afdeling i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Der er konstateret store udfordringer med vandindtrængning i de nye psykiatribygning i Aabenraa. Der er iværksat en syns- og skønssag ved Voldgiftsnævnet. Det har været en meget kompliceret proces med at finde de væsentligste årsager til problemet. Nu foreligger en plan for udbedring af problemet, og der anbefales afsat en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. til formålet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget har været orienteret om udfordringer med vandindtrængning mange steder i de nye psykiatribygninger i Aabenraa.

   

  Udfordringerne førte til, at regionen i december 2017 anmeldte sagen til Voldgiftsnævnet og bad om, at der blev gennemført et haste syn og skøn på sagen. Anmeldelsen til Voldgiftsnævnet handlede om at sikre regionens interesse bedst muligt i forhold til at placere skyld og udbedringsudgift hos rette vedkommende, men det indebar selvfølgelig samtidig, at regionen er blevet meget begrænset i muligheder for at gøre noget ved problemerne både pga. risiko for at fjerne beviserne for vandindtrængningen og samtidig ikke mindst at måtte afvente en afklaring af årsagerne til vandindtrængning før der kunne gennemføres udbedringstiltag.

   

  I november 2019 har regionen endnu ikke modtaget den endelige syns- og skønsrapport. En væsentlig årsag til dette langtrukne forløb er, at der blev rejst meget faglig tvivl om konklusionerne om årsagerne til problemet i den første udgave af syns- og skønsrapporten, der forelå i 2. halvår af 2018. Regionen valgte på det tidspunkt at bede andre faglige eksperter om at se på problemet og årsagerne til det. De nåede frem til nogle helt andre konklusioner omkring årsager end syns- og skønsmændene.

   

  Det førte til, at regionen i foråret 2019 bad syns- og skønsmændene gennemføre nogle nye test, hvor de nye bud på årsager og tilhørende løsningsforslag blev testet. Disse test er først gennemført i sommeren 2019, og den endelige rapport på baggrund af disse undersøgelser foreligger fortsat ikke.

   

  Regionen har i hele processen arbejdet på 3 spor:

   

  1. Det juridiske spor - i form af syns- og skønsag i Voldgiftsnævnets regi for at sikre regionens interesser i form af at sikre dækning af regionens udgifter til udbedring af problemerne og afhjælpning af følgerne inde i huset. Derfor har vi løbende stillet yderligere spørgsmål og krav om yderligere undersøgelser for at sikre, at syns- og skønssagen ved Voldgiftsnævnet ender med et brugbart resultat, og det har været nødvendigt at få sikret den nødvendige dokumentation på stedet.
  2. Det afhjælpende spor – der har hele tiden været en meget skærpet opmærksomhed på fugt og skimmelsporer i bygningerne i form af omfattende løbende målinger og registreringer. Der er gennemført de nødvendige midlertidige afhjælpninger og nedlukninger af rum undervejs for at sikre personale og patienter bedst muligt. Det har været et stigende problem og affødt et stigende ressourceforbrug det seneste år.
  3. Det forberedende spor – der er sideløbende med de 2 andre spor arbejdet på at forberede et udbud af opgaven med dels at stoppe vandindtrængning og dels at udbedre konsekvenserne af vandindtrængningen inde i bygningen. Det har trukket ud pga. af usikkerhed omkring de reelle årsager til vandindtrængningen og udfordring med at udvikle en holdbar løsning.     

   

  Efter sommerens registreringer og tests ved syns- og skønsmændene forventer regionen efter modtagelse af den supplerende skønserklæring at kunne igangsætte udbedring og afhjælpning af problemerne, om nødvendigt inden vi kender sagens endelige udfald ved Voldgiftsnævnet.

   

  Det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor.

   

  Der er derfor et udbudsmateriale for hhv. den udvendige udbedring (lukke for vandindtrængningen) og den indvendige afhjælpning (udskiftning af ødelagte bygningsdele og renovering af berørte områder) under udarbejdelse.

   

  Opgaven forventes at løbe op i samlet 9,2 mio. kr. og forventes at kunne gennemføres i løbet af 2020 med opstart hurtigst muligt i januar. Opgaven omfatter udskiftning af fuger rundt om alle berørte vinduer (ca. 500 vinduer) og indvendige reparationer og udskiftning af bygningsdele i alle de berørte rum - alt sammen for at sikre bedst muligt mod yderligere problemer efterfølgende.

   

  Der har været en række tvister i relation til byggeriet af den nye psykiatriske afdeling i Aabenraa, der har skullet løses efter indflytningen i de nye bygninger, og som endnu ikke er endelig løst, herunder vandindtrængningsproblemet.

   

  Da det formentlig kan trække en del ud før alle tvister kan afsluttes i denne sag, foreslås det nu at afslutte regnskabet på den oprindelige anlægsprojekt og flytte det uforbrugte restbeløb på 9,4 mio. kr. af den oprindelige anlægsbevilling over til nyt anlægsprojekt, der skal håndtere afhjælpning af vandindtrængning og andre ikke afsluttede tvister på byggeriet af psykiatrisk afdeling i Aabenraa.

   

  Det endelige, samlede omfang af de ikke afsluttede tvister kendes i sagens natur ikke pt. Når disse øvrige tvister er afsluttet, og det samlede omfang heraf kendes, forelægges ny sag herom med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til formålet.

   

  Her og nu foreslås derfor kun afsat rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. til finansiering af afhjælpning af vandindtrængningsproblemet. Det forventes, at udgiften efterfølgende vil blive dækket af de ansvarlige entreprenører eller rådgiver i den igangværende syns- og skønssag eller en om nødvendigt i en evt. efterfølgende voldgiftssag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At plan for afhjælpning af vandindtrængning i Psykiatrien i Aabenraa igangsættes.

   

  At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 9,4 mio. kr. i 2019 til afhjælpning af vandindtrængning samt håndtering af udestående tvister vedr. Psykiatrien i Aabenraa, finansieret af restrammen vedr. opførelse af ny psykiatrisk afdeling i Aabenraa. Den meddelte anlægsbevilling hertil reduceres tilsvarende.

   

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 9,2 mio. kr. til afhjælpningsplanen (indeks 144,0).

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultat.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/38378
  7. Den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 og opdateringen af Innovationsstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om den kommende regionale udviklingsstrategi 2020-2023. Erhvervsfremmebestyrelsen finder ikke anledning til at forudse overlap mellem den regionale udviklingsstrategi og den decentrale erhvervsfremmestrategi. Udviklingsstrategien er derfor nu sendt i offentlig høring. Det foreslås som næste skridt, at Innovationsstrategien opdateres med mål og indsatser inden for strategisporet Sunde Levevilkår.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har modtaget høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om den kommende regionale udviklingsstrategi 2020-2023.

   

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 24. september 2019 behandlet forslaget til udviklingsstrategi og har ikke fundet anledning til at forudse overlap mellem den regionale udviklingsstrategi og den decentrale erhvervsfremmestrategi, hvorfor udviklingsstrategien har kunnet sendes i høring lidt tidligere end forventet.

   

  Udviklingsstrategien er således blevet sendt i offentlig høring den 9. oktober 2019 med frist for høringssvar den 17. januar 2020. Den opdaterede tidsplan betyder, at der er ca. 14 uger til høringen.

   

  Da Erhvervsfremmebestyrelsen imidlertid ikke som ønsket behandlede forslag til strategien på sit møde i juni 2019, men først på deres møde den 24. september 2019, er strategiprocessen dog fortsat forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det forventes således fortsat, at det endelige forslag til ny udviklingsstrategi 2020-2023 vil kunne forelægges regionsrådet til godkendelse på regionsrådsmødet den 27. april 2020.

   

  Som led i høringsprocessen vil der blive afholdt en høringskonference i Spinderihallerne i Vejle den 27. november 2019.

   

  Strategisporet Sunde levevilkår
  Sunde Levevilkår indgår som et af strategisporene i den regionale udviklingsstrategi. Strategisporet bidrager til FN’s verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel, nr. 5 Ligestilling mellem kønnene, nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 10 Mindre ulighed og nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

   

  Strategisporet indeholder følgende tre regionale mål:

  • Fremme borgernes mentale og fysiske trivsel
  • Styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socioøkonomiske forskelle
  • Fremme nye løsninger gennem offentlig- privat innovation.

   

  Den regionale udviklingsstrategi skal i henhold til lovgrundlaget være visionspræget. Der udarbejdes derfor mere detaljerede og konkrete to-årige delstrategier inden for de enkelte strategispor.

   

  Rammerne for sundhedsinnovation er fastlagt i den syddanske Innovationsstrategi, som blev vedtaget af regionsrådet i 2017. I forbindelse med vedtagelsen blev det tilkendegivet, at strategien med fordel kunne genovervejes inden for en 4-årig periode.

   

  Det foreslås, at strategisporet Sunde Levevilkår ikke konkretiseres i en ny, selvstændig delstrategi, men gennem en opdatering af Innovationsstrategien, så den fremadrettet omfatter mål og indsatser inden for strategisporet Sunde Levevilkår i den regionale udviklingsstrategi.

   

  På denne måde vil rammerne for Region Syddanmarks samlede indsats inden for sundhedsinnovation fortsat være fastlagt i Innovationsstrategien, og indsatsen vil være koordineret med øvrige strategier, planer og aftaler på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Godkendt. Der var en kort orientering fra studietur til Israel om innovationsstrategi.

   


  Sagsnr. 19/20780
  8. 31. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en kvartalsvis rapportering til anlægs- og innovationsudvalget om udbygningen af Esbjerg Sygehus. Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

   

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

   

   

  Fase 2 – ny sengebygning
  Siden seneste rapportering er projektet afleveret af MT Højgaard den 30. august 2019. Omfanget af mangler/fejl ved aflevering var stadig stort. Alle blev vurderet til et omfang, der ikke hindrede modtagelse af byggeriet (væsentlighedsbegrebet).

   

  Fra bygherreorganisationens side er det vurderet, at MT Højgaard har afleveret/færdigmeldt byggeriet 20 dage forsinket. Det har betydet, at entreprenøren er blevet meddelt dagbod. Der er siden indgået forlig, hvor alle udeståender mellem region og totalentreprenør er håndteret. På mødet vil udvalget blive orienteret om det overordnede indhold af dette forlig.

   

  Forsinkelsen forventes fortsat at kunne indhentes ved forcering i de efterfølgende bygherreleverancer og entrepriser i forhold til klargøring af projektet til sygehusdriften. Projektet har opnået godkendt ibrugtagningstilladelse fra Esbjerg Kommune.

   

  Heliport

  Projektet har afsluttet de forberedende arbejder i selve bygningsstrukturen, som skal bære heliporten. Disken blev løftet op på plads i begyndelsen af september, og den er siden også blevet støbt. Der er indsendt ansøgning om teknisk godkendelse til Trafik- og Boligstyrelsen, og dialog er i gang. Projektet forløber i henhold til tidsplanen, hvor det forventes, at heliporten er fuldt driftsklar den 1. marts 2020. 

   

  Fase 3
  Fase 3 omfatter bl.a. udvidelse og tilpasning af dagkirurgisk center, som forventes etableret og færdiggjort medio 2020.

   

  Renoveringen af eksisterende sengebygning
  Idéoplæg for planlægningen blev godkendt af regionsrådet den 28. oktober 2019. Den første etape, som skal huse den kommende kandidatuddannelse i medicin, efteruddannelse og forskning, skal stå klar senest medio 2022, hvor den første årgang kandidatstuderende på medicinstudiet fra Syddansk Universitet dukker op.

   

  Selve renoveringen skal derfor, efter endt planlægning, påbegyndes medio 2020 og ligger i naturlig forlængelse af projektet ”Ny Sengebygning”, hvor de sidste sengeafsnit tilflyttes 2. kvartal 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10690
  9. Status på byggerier 3. kvartal 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status til anlægs- og innovationsudvalget på byggerier i 3. kvartal 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er på mere end 15 mio. kr.

  Projekterne er både somatiske, psykiatriske, sociale og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis.

   

  I vedlagte notat er der opgørelse pr. 3. kvartal 2019 for følgende byggerier:

   

  Somatiske sygehuse:

  • Generalplan Vejle, Fase 2
  • P-hus i Vejle
  • Generalplan, Sønderborg

   

  Psykiatriske sygehuse:

  • Nyt OUH - Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
  • Nyt OUH - (Voksen) Psykiatrien som OPP
  • Sundhedshus – Haderslev
  • Lokalpsykiatri – Kolding
  • Psykiatrisk afdeling Svendborg

   

  Sociale byggerier:

  • Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby

   

  Andre projekter:

  • Etablering af Regionalt Datacenter
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8547
  10. Sundhedens geografi - status og forslag til nye initiativer
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort status på projektet Sundhedens geografi, der er en del af budgetaftalen for 2019. Derudover foreslås to initiativer igangsat, der forventes at kunne finansieres inden for rammerne af de afsatte midler til projektet i budgetforliget 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedens geografi er en del af budgetaftalen for 2019. Det fremgår heraf, at projektet via viden om geografisk placering af forskellige patient- og risikogrupper i mindre geografier skal koble lokale forhold og behov til arbejdet med bl.a. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og muligheder inden for den nuværende og kommende regionale udviklingsstrategi. Der er i forbindelse med aftalen afsat i alt 1.000.000 kr. til udvidelse af datagrundlaget.

   

  Status på projektet er, at der til de syddanske kommuner under Samarbejdsforum (SOF) for Sygehus Sønderjylland er udarbejdet rapporten ”Det sunde livs geografi” med oversigtskort over sygehuskontakter på grund af diverse kroniske lidelser, forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Derudover er der produceret en række analyser, som er indgået i beslutningsgrundlaget internt i regionen blandt andet i forhold til placering af screeningssteder i forhold til mammografiscreeninger.

   

  Næste skridt er en videreudvikling af samarbejdet med samordningsfora for sygehusene, herunder med SOF Sønderjylland, hvor nye datakilder inddrages, og hvor der med afsæt i de eksisterende analyser afprøves nye tilgange til data, der tilpasses de lokale behov. 

   

  Derudover skal mulighederne i nye data fra Danmarks Statistik afdækkes. Her kan der blandt andet laves analyser, som giver ny viden om sammenhængen mellem sundhedstilstand, alder, uddannelses- og indkomstniveau m.v. (socioøkonomisk status).

   

  Fremadrettet er Sundhedens geografi forankret i den regionale udviklingsstrategi under strategisporet ”Sunde levevilkår”. Her er to af de regionale mål, at borgernes mentale og fysiske trivsel skal fremmes, og at sunde levevilkår skal styrkes gennem viden om lokale og socioøkonomiske forskelle. Projektet støtter hermed op om arbejdet med verdensmål 3 om sundhed og trivsel og mål 10 om mindre ulighed.

   

  Som led i videreudviklingen af Sundhedens Geografi foreslås to nye initiativer igangsat. Det drejer sig om: 

   

  Tilkøb af ny sundheds- og velfærdsmodel fra Center for Regional- og turismeforskning

  Center for Regional- og turismeforskning (CRT) har i samarbejde med HR i Region Hovedstaden udviklet en ny sundheds- og velfærdsmodel (Regional Health Satellite Account), der bygger oven på Sam-K og Line, som allerede bruges i Regional Udvikling i forbindelse med analyser omkring f.eks. uddannelse, mobilitet og pendling. Den nye model indeholder data fra bl.a. Landspatientregistret med information om f.eks. sygehuskontakter og indlæggelser.

   

  Modellen giver mulighed for at fremskrive eksempelvis sundhedstilstanden ved at tage udgangspunkt i en fremskrivning af den demografiske udvikling. Det giver mulighed for at give et billede af, hvilke større kroniske sygdomme og livsstilssygdomme, såsom hjertekarsygdomme, diabetes og KOL, der kan forventes at fylde mere i fremtiden. Fremskrivningen kan ske på henholdsvis regionalt og kommunalt niveau. Sundheds- og velfærdsmodellen vil dermed kunne udgøre et vidensgrundlag for arbejdet med at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel, da den kan udpege nogle af de store udfordringer, som Syddanmark vil stå overfor i fremtiden. Den vil derudover kunne fremskrive, hvordan behandlingsbehovet vil ændre sig i fremtiden i sammenligning med i dag, hvilket vil spille sammen med det fremtidige behov for sundhedstilbud regionalt og lokalt, og identificere behov for fælles indsatser i relation til forebyggelse, f.eks. i forhold til fysisk aktivitet, rygning m.v.

   

  Derudover giver modellen også mulighed for at fremskrive effekten af forskellige tiltag. Det kan eksempelvis dreje sig om effekten af et højere uddannelsesniveau. Det er kendt, at uddannelse, sundhedskompetencer og sundhedstilstand er tæt forbundne. En indsats i forhold til gennemførsel af ungdomsuddannelser eller andre uddannelsestiltag vil dermed også have en afsmittende effekt på sundhedstilstanden. Det giver modellen mulighed for at illustrere, da den kan simulere, hvad et generelt højere uddannelsesniveau vil betyde for arbejdsudbud, produktivitet og sundhedstilstand og behovet for sundhedsydelser.

   

  På samme vis er det også muligt at se effekten af en forbedret sundhedstilstand på arbejdsudbuddet. Hvis alle aldersgrupper får en sundhedstilstand svarende til personer, som er et år yngre, så vil det på samme måde som et højere uddannelsesniveau give sig udslag i et større arbejdsudbud og produktivitet.

   

  Sundheds- og velfærdsmodellen vil derfor både kunne understøtte planlægningen af fremtidige sundhedstilbud, indikere det fremtidige kompetencebehov i sundhedsvæsenet, forbedre forståelsen af effekten af forskellige tiltag og skabe bevidsthed om sammenhængen mellem sundhed og menneskelige ressourcer. Dermed kan modellen anvendes til at udbygge vidensgrundlaget, når der skal løftes strategiske dagsordener om de brede gevinster af indsatser inden for regional udvikling og sundhedsområdet.

   

  Udvikling af fælles portal til visning af data (WEB-GIS-portal)
  Problemstillinger inden for regional udvikling og sundhedsområdet er ofte relaterede og spiller ind på hinanden. Derfor vil der være værdi i, at data for disse to områder bliver gjort tilgængelige på tværs af den administrative opdeling.

   

  Derudover respekterer problemstillinger inden for sundhedsområdet eller regional udvikling hverken kommunegrænser, sogneopdelinger eller postnumre. Derfor skal vidensgrundlaget kunne tilpasse sig virkelighedens problemstillinger og ikke være begrænset af disse allerede eksisterende geografiske inddelinger. Det kan eksempelvis være med til at øge viden om bestemte geografiske områder både i forhold til deres sundhedsmæssige udfordringer og den befolkningsmæssige sammensætning. Det vil eksempelvis være et værktøj, som kan bruges i planlægningen af kapaciteten på praksisområdet, idet den sundhedsmæssige og befolkningsmæssige sammensætning og udvikling i et område nemt kan tages med i betragtning.

   

  Det vil derfor give ekstra værdi til eksisterende data, hvis det geografiske område på en let måde kan ændres uden, at man har kendskab til GIS (Geografisk informationssystem). Der foreslås derfor udviklet en fælles Web-GIS-portal, der skal gøre data fra regional udvikling og sundhedsområdet tilgængelig på tværs af de administrative opdelinger samtidig med, at data skal kunne afgrænses til de geografiske enheder, som er relevante for de specifikke problemstillinger.

   

  Portalen vil stille data til rådighed, uden at man som medarbejder får oplysninger om CPR-nummer og lignende. 

   

  En bredere tilgang til data kan skabe overblik, give et bredere og dybere beslutningsgrundlag og dermed understøtte politiske beslutninger.

   

  Forslag til næste skridt

  Begge initiativer forventes at kunne finansieres inden for rammerne af de afsatte midler til Sundhedens Geografi i budgetforlig 2019.

   

  Ressourcebehovet ved tilkøb af den nye sundheds- og velfærdsmodel fra CRT ligger endnu ikke helt fast, idet det afhænger af antallet af abonnenter. Indtrædelsesbetalingen på 175.000 kr. ligger dog fast, og det anslås, at det årlige abonnement koster 290.000 kr. Det foreslås, at der i første omgang tegnes abonnement for 2 år med henblik på at afprøve perspektiverne i modellen.

   

  Ressourcebehovet for udviklingen af portalen skal afdækkes nærmere, idet det er et nyt initiativ, der skal udvikles i dialog med sundhedsområdet og kræver særlige kompetencer.

   

  Punktet har været drøftet i udvalget for regional udvikling den 22. oktober 2019. Udvalget besluttede på dette møde at anbefale regionsrådet, at der anvendes 755.000 kr. til indtræden i CRTs sundheds- og velfærdsmodel samt til betaling af abonnement i to år, og at der arbejdes videre med udvikling af en fælles WEB-GIS-portal i dialog med sundhedsområdet.

   

  Punktet forelægges til orientering i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 2. december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/550
  11. Mødeplan 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget har tidligere godkendt følgende mødeplan for 2020:
   

  Torsdag den 9. januar 2020, kl. 14 - ca. 17

  Torsdag den 20. februar 2020, kl. 14 - ca. 17 – SHS, Aabenraa Sygehus

  Torsdag den 5. marts 2020, kl. 14 - ca.17

  Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 14 - ca.17

  Torsdag den 7. maj 2020, kl. 14 - ca.17

  Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca.17

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca.17

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca.17

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca.17

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca.17

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca.17.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/550
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

     Ingen bemærkninger.

   


  Siden er sidst opdateret 21-11-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring